ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΤΥΦΛΩΝ, ΚΩΦΩΝ, ΔΥΣΛΕΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ


Γ6/106/3.4.1992 ΥΠΕΠΘ
2. Πολλά παιδιά (περίπου 5% στην Ελλάδα) είναι δυσλεξικά. Η δυσλεξία, κατά την άποψη των ειδικών, οφείλεται σε πολλές αιτίες και κυρίως σε θεμελιακή υπολειτουργία μαθησιακών μηχανισμών και είναι κατά βάση κληρονομική.
Η διάγνωση της δυσλεξίας, όταν δεν είναι καθαρά εμφανής, πρέπει να γίνεται από αναγνωρισμένη ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία. Το δυσλεξικό άτομο είναι ανορθόγραφο όχι με την έννοια της γραμματικής ή ιστορικής ορθογραφίας, αλλά και με την έννοια της ορθής σειράς στη γραφή και την ανάγνωση των γραμμάτων και των συλλαβών των λέξεων, ενώ κατά τον ελεύθερο προφορικό λόγο δεν παρατηρείται πρόβλημα. Βέβαια κάθε ανορθόγραφο άτομο και ιδίως παιδί των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου δεν πρέπει να θεωρείται δυσλεξικό. Ούτε ο κακογράφος είναι πάντοτε δυσλεξικός. Απαιτείται όμως εγρήγορση από την πλευρά των εκπαιδευτικών ώστε έγκαιρα με την βοήθεια των γονέων και γιατρού, όπου χρειάζεται να αντιμετωπίζεται το πιθανό πρόβλημα του παιδιού ώστε να το βοηθήσουμε στην πράξη.
Οι δυσλεξικοί μαθητές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαλλάσσονται από τις πάσης φύσεως γραπτές εξετάσεις και εξετάζονται μόνον προφορικά. Η όλη αξιολόγηση πρέπει να γίνεται με κατανόηση, διακριτικότητα, αγάπη και εξάντληση της επιείκειας από όλους τους εκπαιδευτικούς με απώτερο στόχο την ενίσχυση και ενθάρρυνση του δυσλεξικού μαθητή. Ας σημειωθεί ότι η επανάληψη της τάξης από έναν δυσλεξικό μαθητή και μάλιστα στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Δημοτικό - Γυμνάσιο) μπορεί να οδηγήσει στην εγκατάλειψη της προσπάθειας για μάθηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να του δημιουργήσει ψυχολογικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά προβλήματα. Επισημαίνεται όμως ότι δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να διαφαίνεται από την πλευρά του καθηγητή προς τον δυσλεξικό μαθητή η επιβαλλομένη διακριτική μεταχείριση
Π.Δ. 672/75 Αρ. Μόνον
Εγγραφή τυφλών και βαρήκοων (πρώην κωφαλάλων) μαθητών εις την πρώτην και τας λοιπάς τάξεις του Γυμνασίου ή και μετεγγραφή των μαθητών τούτων εξ ιδιωτικών εις Δημόσια Γυμνάσια, γίνεται άνευ εισαγωγικής ή κατατακτηρίου εξετάσεως.
Η εγγραφή ή μετεγγραφή γίνεται με έγκριση του οικείου Διοικητικού Επιθεωρητού Μ.Ε. κατόπιν υποβολής των κατά περίπτωσιν τίτλων σπουδών και διαγνωστικής εκθέσεως εκδιδομένης παρά του Δημοσίου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή σταθμού εξ ής θα προκύπτει ότι ο μαθητής ούτος δύναται να παρακολουθήσει το πρόγραμμα μαθητών του Γυμνασίου και να προσαρμοστεί εις το σχολικόν περιβάλλον άνευ δυσμενών ψυχολογικών επιπτώσεων επί του ιδίου. Μετεγγραφή των μαθητών της ανωτέρω κατηγορίας εκ Δημοσίων εις Ιδιωτικά Γυμνάσια και τανάπαλιν γίνεται ελευθέρως και μέχρι 30ης Απριλίου.
 Π.Δ. 465/81 Αρ. 4
§ 7. Μαθητές τυφλοί, κωφοί ή βαρήκοοι και όσοι πάσχουν από μόνιμη ή παροδική αναπηρία ή ειδική διαταραχή του λόγου (λεγασθένεια, δυσλεξία) αποδεικνυόμενα, όταν δεν είναι προφανή από ειδικό Διαγνωστικό Κέντρο, εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητες τους και αξιολογούνται με βάση ένα από τα δύο είδη δοκιμασίας και μόνο.
Γ6/83/29.2.96 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Απαντώντας στο … , σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι τρεις διατυπώσεις των Κ.Ψ.Υ. που αναφέρετε εμπίπτουν στις διατάξεις των Π.Δ. 420/78 και Π.Δ. 465/1981.
Κάθε γνωμάτευση, η οποία στη διατύπωση της αναφέρει τον όρο δυσλεξία ή μαθησιακές δυσκολίες δυσλεκτικού τύπου ή τύπου δυσλεξίας, υπάγεται στις διατάξεις των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων , που προβλέπουν αντικατάσταση των γραπτών εξετάσεων από προφορικές.
Διατυπώσεις όπως: στοιχεία δυσλεξίας ή υπολείμματα δυσλεξίας δεν υπάγονται στα εν λόγω Π.Δ.., γιατί δεν καλύπτουν το πνεύμα του νομοθέτη και κατά συνέπεια δεν παραπέμπουν σε προφορικές εξετάσεις.
Αυτά ισχύουν σύμφωνα με την νομοθεσία που υπάρχει σήμερα και με την επιφύλαξη της πιθανής τροποποίησής της.
Γ2/6019/23-12-91 Εγκ. ΥΠ.Ε.Π.Θ
§4.Μαθητές τυφλοί, κωφοί, βαρήκοοι κλπ καθώς και μαθητές που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού, θα εξεταστούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά τις εξετάσεις αυτές να δίνεται επαρκής χρόνος απάντησης στους μαθητές, ανάλογα με τα ιδιαίτερα προβλήματα που ο καθένας παρουσιάζει.
Γ2/224/15-1-93 Εγκ. ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιανουαρίου ή Ιουνίου των μαθητών εκείνων που από τις κείμενες εξετάσεις προβλέπεται προφορική εξέταση, σας πληροφορούμε ότι οι μαθητές αυτοί εξετάζονται προφορικά από τον οικείο καθηγητή που διδάσκει το μάθημα, στα ίδια θέματα στα οποία οι λοιποί συμμαθητές τους εξετάζονται γραπτά.
Μαθητής εξετάζεται ενώπιον επιτροπής καθηγητών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μόνο στις κατατακτήριες, τις παραπεμπτικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.
Π.Δ. 376/93 Αρ.35
§3.Μαθητές σχολείων Δ.Ε. οι οποίοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εξετάζονται προφορικά αντί γραπτά, (σε υποκατάσταση γραπτής εξέτασης από προφορική) εφόσον υστέρησαν σε κάποια μαθήματα κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις Ιουνίου ή απορρίφθησαν κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, δύνανται, εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που υστέρησαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο που φοίτησαν ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από το Δ/ντή και δύο καθηγητές ειδικότητας ή συγγενούς ειδικότητας για κάθε μάθημα.
Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης σε προθεσμία που ορίζεται από το Π.Δ. 123/87.
Π.Δ.157/86 Αρ.2
§1.Οταν μαθητής σχολείου Δ.Ε. εγγράφεται ή μετεγγράφεται σε σχολείο που διδάσκεται το μάθημα της Μουσικής, ενώ στο σχολείο προέλευσης του δεν το διδασκόταν παρακολουθεί και συμμετέχει στο μάθημα κανονικά όπως και οι λοιποί συμμαθητές του, ο βαθμός όμως στη Μουσική δεν υπολογίζεται για την προαγωγή ή απόλυση του, ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης, εκτός εάν ο κηδεμόνας του ή ο ίδιος (εφόσον είναι ενήλικος) καταθέσει στο σχολείο φοίτησης του, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων, σχετική γραπτή δήλωση ότι επιθυμεί να υπολογισθεί ο βαθμός του στη Μουσική.
Η διάταξη αυτή ισχύει μόνον για τη χρονιά της εγγραφής ή μετεγγραφής του μαθητή.
§2.Για τους μαθητές που φοιτούν σε Γυμνάσιο ή Λύκειο ειδικής αγωγής και προσκομίσουν βεβαίωση δημόσιου Ιατροδιαγνωστικού Κέντρου ή σταθμού ότι παρουσιάζουν προβλήματα διαταραχής στο λόγο, μετά από σχετική απόφαση του συλλόγου καθηγητών του σχολείου τους, ο βαθμός στη Μουσική ή και στη Ξένη Γλώσσα δεν υπολογίζεται για την προαγωγή ή απόλυση τους ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.
Γ6/141/14-5-93 τηλ. Δ/γή ΥΠΕΠΘ
1.Υστερα από σχετικά ερωτήματα για την ισχύ ή μη της παρ. 2 του Αρ. 2 του Π.Δ. 157/86 και για τους μαθητές των κανονικών Γυμνασίων και Λυκείων που προσκομίζουν βεβαίωση δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού ότι παρουσιάζουν προβλήματα διαταραχής στο λόγο (Δυσάρθρια, κεκεδισμό κ.λ. - όχι δυσλεξία) σας πληροφορούμε ότι για λόγους ίσης μεταχείρισης και στα πλαίσια της κατά το δυνατόν σχολικής ενσωμάτωσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για αυτούς που φοιτούν σε κανονικά Γυμνάσια- Λύκεια.
Συγκεκριμένα ο βαθμός των ανωτέρω μαθητών στη Μουσική και στην Ξένη Γλώσσα δεν υπολογίζεται για την προαγωγή ή απόλυση τους, ούτε στο Γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.
2.Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την αρ. 161/16-5-90 του Υπουργείου μας, η ισχύς της διαγνωστικής βεβαίωσης, που εκδίδεται από ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία για τους δυσλεξικούς μαθητές είναι τριετής.
161/16.5.90 ΥΠΕΠΘ
Σας γνωρίζουμε ότι οι γνωματεύσεις από Ιατροδιαγνωστικές Υπηρεσίες για δυσλεξικούς μαθητές των σχολείων της περιφερείας σας , έχουν τριετή ισχύ.
Γ2/5550/16.10.96 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
2892/3-10-96 Γνωμ. Ν.Σ.Κ.
Στο άρθρο 9 του Π.Δ. 429/1978 ορίζεται ότι:
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει σαφώς ότι οι γραπτές δοκιμασίες των μαθητών που πάσχουν από λεγασθένεια, δυσλεξία , υποκαθίστανται από προφορικές, εφόσον και αφότου καταθέσουν στο σχολείο την ως άνω ειδική διαγνωστική έκθεση. Μέχρι της
ημέρας αυτής, της καταθέσεως δηλαδή της εκθέσεως, οι μαθητές αυτοί θα πρέπει σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, να εξετάζονται γραπτά, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές.
Γ2/3507/24.6.93 Δ/γή ΥΠΕΠΘ
Σχετ. 1) Γ2/6537/3.11.92
2) Γ2/6796/12.12.92
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, σας πληροφορούμε ότι όσοι μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων ή ΤΕΣ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εξετάζονται προφορικά αντί γραπτά, μπορούν οι κηδεμόνες τους, εφ’ όσον το επιθυμούν να ζητήσουν αναβαθμολόγηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά.
Β.Δ. 490/68 Αρ. 5 (Ισχύει για το Λύκειο-Γυμνάσιο)
§ 2. Μαθηταί τυφλοί επιθυμούντες να συνεχίσουν τας σπουδάς εις Σχολεία Μέσης Εκπ/σεως υφίστανται τας εξετάσεις των μόνον προφορικώς συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρακτικού υπό του Συλλόγου των διδασκόντων.
Η περίπτωσις αύτη ισχύει και δια μαθητάς αναπήρους συνεπεία παθήσεως της δεξιάς χειρός μονίμως ή παροδικώς και μη δυναμένους να χρησιμοποιήσωσι την ετέρα χείρα προς γραφήν δοκιμίων των εξετάσεων.
Βαθμός του τετραμήνου εν εκάστω μαθήματι των μαθητών της παρούσης παραγράφου είναι ο Μ.Ο. του μέσου τοιούτου των βαθμών της προφορικής εξετάσεως των διμήνων και του βαθμού της προφορικής δοκιμασίας του τετραμήνου.
Π.Δ. 420/78 Αρ. 9 (Ισχύει για το Λύκειο-Γυμνάσιο)
Αι υπό των ισχυουσών διατάξεων προβλεπόμεναι πάσης φύσεως γραπταί δοκιμασίαι των μαθητών υποκαθίστανται υπό προφορικών προκειμένου :α) περί μαθητών τυφλών, β) περί μαθητών δια τους οποίους η πρωτοβάθμιος Υγειονομική Επιτροπή (Π.Δ. 611/1977 Αρ.11, §1), αποφαίνεται δι’ ειδικής γνωματεύσεως της ότι αδυνατούν λόγω μονίμου ή παροδικής σωματικής βλάβης να υποστούν γραπτήν δοκιμασίαν και γ) περί μαθητών προσκομιζόντων ειδικήν διαγνωστικήν έκθεσιν Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή Σταθμού, εκ της οποίας προκύπτει ότι η εις τα μαθήματα επίδοσις των δεν είναι δυνατόν να ελεγχθή δια γραπτής δοκιμασίας λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (λεγασθένεια, δυσλεξία)
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
Π.Δ.465/81 Αρ. 7 (Ισχύει στο Γυμνάσιο)
(Όπως αντικαθίσταται με το Αρ.7 του Π.Δ. 182/84)
§1. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης.
α) Όταν έχει σε κάθε μάθημα των ομάδων Α’ και Β’ ετήσιο γενικό βαθμό τουλάχιστον δέκα (10).
β) Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Β’ ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δύο ομάδων, τουλάχιστον πλήρες δέκα (10).
γ) Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Α’ ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων της Α’ ομάδας, τουλάχιστον δεκατρία (13).
 Π.Δ.191/92 Αρ.5 (Ισχύει στο Γυμνάσιο και το Λύκειο)
Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της § 2 του Αρ.32 του Ν. 1566/85 των οποίων οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τις διατάξεις του Αρ.33 του ιδίου Νόμου έχουν πιστοποιηθεί, εφ’ όσον δεν είναι προφανείς, από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φοιτούν: α) ως εντεταγμένοι σε κανονικά Γυμνάσια, β)σε ειδικές τάξεις, τμήματα ή ομάδες που λειτουργούν μέσα σε κανονικά Γυμνάσια και γ) σε αυτοτελή ειδικά Γυμνάσια, προάγονται, απολύονται παραπέμπονται ή απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ.1 του Π.Δ. 182/84 με μείωση του προβλεπόμενου από το εδάφιο γ’ της § 1 του άρθρου αυτού μέσου όρου τουλάχιστον δώδεκα (12). δ)Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α’ και Β’ και ισχύουν ταυτόχρονα οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων για τα μαθήματα κάθε ομάδας.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
Π.Δ.465/81 Αρ. 7 (ισχύει για το Γυμνάσιο)
(όπως αντικαταστάθηκε με το Αρ. 1 του Π.Δ.182/84)
§2.Ο μαθητής παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική ή μόνο προφορική, όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις συμπληρωματική εξέταση το Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν πέτυχε βαθμό προαγωγής, όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου
§3. (όπως αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 188/85 Αρ. 3 § 2)
Ο μαθητής που δεν εμπίπτει σε καμμία από τις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος δεν κρίνεται άξιο προαγωγής ή απόλυσης, οπότε οφείλει να φοιτήση και πάλιν στην ίδια τάξη με την επιφύλαξη των διατάξεων της §2 του άρθρου 2 του Π.Δ.580/82
(Σημ. Αναφέρεται σε παραπεμπτική εξέταση)
§4.{(Παραπομπή, με οποιαδήποτε μορφή, των αποτελεσμάτων ετήσιας προόδου των μαθητών σε δευτεροβάθμια κρίση, δεν επιτρέπεται.)}
Γ2/3153/8.6.93 Δ/γή ΥΠΕΠΘ
Σχετ. 1) Γ2/6537/3.11.92
2) Γ2/6796/12.12.92
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, σας πληροφορούμε ότι όσοι μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων ή ΤΕΣ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εξετάζονται προφορικά αντί γραπτά , μπορούν οι κηδεμόνες τους, εφ’ όσον το επιθυμούν να ζητήσουν αναβαθμολόγηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά.
Π.Δ. 376/93 Αρ.35
§3.Μαθητές σχολείων Δ.Ε. οι οποίοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εξετάζονται προφορικά αντί γραπτά, (σε υποκατάσταση γραπτής εξέτασης από προφορική) εφόσον υστέρησαν σε κάποια μαθήματα κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις Ιουνίου ή απορρίφθησαν κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, δύνανται, εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που υστέρησαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο που φοίτησαν ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από το Δ/ντή και δύο καθηγητές ειδικότητας ή συγγενούς ειδικότητας για κάθε μάθημα.
 Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης σε προθεσμία που ορίζεται από το Π.Δ. 123/87.
§5.Η παραπεμπτική ή απολυτήρια εξέταση μαθητών σε μαθήματα της Β’ ομάδας γίνεται προφορικά από επιτροπή δύο καθηγητών από τους οποίους ο ένας είναι αυτός που δίδαξε το μάθημα ή της ειδικότητας του εξεταζομένου μαθήματος, σε περίπτωση υπηρεσιακής μετακίνησης του πρώτου και ο άλλος της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας, υπό την προεδρία του Διευθυντή του Σχολείου ο οποίος και συγκροτεί την επιτροπή.
§6.Κατά την εξαγωγή του αποτελέσματος παραπεμπτικής εξέτασης, νέα παραπομπή δεν επιτρέπεται με παράλληλη τήρηση των διατάξεων της §3 του Αρ.12 του Π.Δ.465/81.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Π.Δ.393/90 Αρ.10
§2.Για τους μαθητές Γυμνασίων που πάσχουν από βαρηκοΐα (σε ποσοστό67% και πάνω) που βεβαιώνεται από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ,οι βαθμοί της ξένης γλώσσας και της μουσικής δε λαμβάνονται υπόψη κατά την εξαγωγή των προαγωγικών ή απολυτηρίων αποτελεσμάτων ούτε κατά τον υπολογισμό του γενικού βαθμού προαγωγής ή απόλυσης τους.
Δεν υπολογίζονται οι βαθμοί της μουσικής και για τους μαθητές που αδυνατούν να έχουν επίδοση στο μάθημα αυτό λόγω πάθησης ή μειονεκτικότητας των φωνητικών τους οργάνων που βεβαιώνεται από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή .
§3.Για τους μαθητές που προσκομίζουν βεβαίωση Ιατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας ότι παρουσιάζουν προβλήματα διαταραχής του λόγου, μετά από σχετική απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, ο βαθμός τους στη Μουσική και τη Ξένη Γλώσσα δεν λαμβάνεται υπόψη για την προαγωγή ή απόλυση τους ούτε για την εξαγωγή του γενικού βαθμού προαγωγής ή απόλυσης.
Π.Δ.226/85 Αρ.2
§24.Για τους μαθητές των σχολικών μονάδων της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπ/σης, που πάσχουν από βαρηκοΐα (σε ποσοστό 67% και πάνω) που βεβαιώνεται από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή , οι βαθμοί της ξένης γλώσσας δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την εξαγωγή των προαγωγικών ή απολυτηρίων αποτελεσμάτων ούτε κατά τον υπολογισμό του γενικού βαθμού προαγωγής ή απόλυσης τους.
Π.Δ.157/86 Αρ.2
§2.Για τους μαθητές που φοιτούν σε Γυμνάσιο ή Λύκειο ειδικής αγωγής και προσκομίζουν βεβαίωση δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού ότι παρουσιάζουν προβλήματα διαταραχής του λόγου, μετά από σχετική απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, ο βαθμός τους στη Μουσική και τη Ξένη Γλώσσα δεν λαμβάνεται υπόψη για την προαγωγή ή απόλυση τους ούτε για την εξαγωγή του γενικού βαθμού προαγωγής ή απόλυσης.
Γ6/141/14.5.92 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Ύστερα από σχετικά ερωτήματα για την ισχύ ή μη της §2 του Αρ. 2 του Π.Δ. 157/86 και για τους μαθητές των κανονικών Γυμνασίων και Λυκείων, που προσκομίζουν βεβαίωση Δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή σταθμού ότι παρουσιάζουν προβλήματα διαταραχής στο λόγο (Δυσάρθρια, κεκεδισμό κλπ - όχι δυσλεξία), σας πληροφορούμε ότι για λόγους ίσης μεταχείρισης και στα πλαίσια της κατά το δυνατόν σχολικής ενσωμάτωσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για αυτούς που φοιτούν σε κανονικά Γυμνάσια - Λύκεια
Γ2/2934/28-5-92 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
§1.{(Ο μαθητής που πάσχει από σπαστική τετραπληγία θα απαλλαγεί από τις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος των καλλιτεχνικών και δεν θα καταχωρηθεί βαθμός ετήσιας προόδου για το μάθημα αυτό.)}
§2.Τα αυτά θα ισχύσουν και για τον μαθητή που πάσχει από σοβαρότατο πρόβλημα όρασης αφού όμως προσκομίσει βεβαίωση από την αρμόδια Πρωτοβάθμια Υγειονομική επιτροπή.
§3.Οι μαθητές που πάσχουν από δυσλεξία δεν απαλλάσσονται από τις γραπτές εξετάσεις στο μάθημα των καλλιτεχνικών.
 Πηγή:
http://www.disabled.gr
Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις