ΝΟΜΟΣ 1566/30-9-1985

http://chiourea.blogspot.com

 

 

Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σκοπός - Γλώσσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1

Διάρθρωση και βαθμίδες της εκπαίδευσης - Παροχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 2

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Προσχολική αγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 3

Δημοτική εκπαίδευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 4

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Όργανα, επιλογή, τοποθέτηση, υπηρεσιακή κατάσταση, καθήκοντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Άρθρο 11

Α'. Διευθυντές και υποδιευθυντές.

Β'. Επιλογή - τοποθέτηση.

Γ'. Υπηρεσιακή κατάσταση.

Δ' Καθήκοντα.

Ε'. Αναπλήρωση.

ΣΤ' Σύλλογοι διδασκόντων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Εκπαιδευτικό προσωπικό νηπιαγωγείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 12

Εκπαιδευτικό προσωπικό δημοτικών σχολείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 13

Εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 14

Διορισμοί εκπαιδευτικού προσωπικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 15

Α'. Δασκάλων - Νηπιαγωγών.

Β' Εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Γ' Υποψηφίων με αυξημένα προσόντα

Δ'. Τοποθέτηση διοριζομένων.

Α' Προαγωγές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 16

Β' Μεταθέσεις

Γ΄ Αποσπάσεις

Δ'. Μετατάξεις.

Ε΄ Άδειες χωρίς αποδοχές

ΣΤ΄ Πειθαρχική δικαιοδοσία και διαδικασία

Προσωρινοί αναπληρωτές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 17

Αποζημιώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 18

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Προσωπικό υπηρεσιών και σχολείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 19

Οργανικές θέσεις, προσόντα, διορισμός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 20

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 21

Γνωμοδοτικά συμβούλια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 22

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Σκοποί και μορφές της επιμόρφωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Άρθρο 28

Οργάνωση, λειτουργία και φορείς επιμόρφωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Άρθρο 29

Μετεκπαίδευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Άρθρο 30

Πειραματικά σχολεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Άρθρο 31

Το άρθρο 32 καταργήθηκε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

 

Ιατροδιαγνωστική εξέταση, φοίτηση, προγράμματα, μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Άρθρο 33

Φορείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Άρθρο 34

Προσωπικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Άρθρο 35

Αρμοδιότητες άλλων υπουργείων και οργανισμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Άρθρο 36

Τα άρθρα 37 ως και 39 αφορούν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

 

Το άρθρο 40 καταργήθηκε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

 

Χρήση των σχολικών κτιρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Άρθρο 41

Εποπτικά και οπτικοακουστικά μέσα - Εργαστήρια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Άρθρο 42

Σχολικές βιβλιοθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Άρθρο 43

Το άρθρο 44 καταργήθηκε

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ'.

Συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή. Μαθητικές κοινότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ'.

Άρθρο 45

Σχολικοί συνεταιρισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ'.

Άρθρο 46

Σχολικός αθλητισμός - Εκδηλώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ'.

Άρθρο 47

ΟΡΓΑΝΑ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ'

Το άρθρο 48 καταργήθηκε

 

 

Νομαρχιακές και επαρχιακές επιτροπές παιδείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ'

Άρθρο 49

Δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές παιδείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ'

Άρθρο 50

Σχολικά συμβούλια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ'

Άρθρο 51

Το Άρθρο 52 καταργήθηκε

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ'

Συγκρότηση οργανώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ'

Άρθρο 53

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ '

Ειδικές αποσπάσεις, αναγνώριση προϋπηρεσιών και τίτλων σπουδών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ '

Άρθρο 54

Πρόσθετες απασχολήσεις εκπαιδευτικών. Ομάδες εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ '

Άρθρο 55

Διευθύνσεις και γραφεία εκπαίδευσης. Επιλογή προϊσταμένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ '

Άρθρο 56

Θέματα σχολικών συμβούλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ '

Άρθρο 57

Θέματα διορισμού εκπαιδευτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ '

Άρθρο 58

Το άρθρο 59 αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 

 

Διδακτικά βιβλία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ '

Άρθρο 60

Το άρθρο 61 αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 

 

Το άρθρο 62 αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση

 

 

Κατάργηση ειδικών λογαριασμών - Επιτροπές αθλητικών αγώνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ '

Άρθρο 63

Τα άρθρα 64 και 65 αφορούν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 

 

Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε σχολεία του εξωτερικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ '

Άρθρο 66

Το άρθρο 67 αφορά την Ι. Μ. Πεντέλης

 

 

Το άρθρο 68 αφορά το ΥΠ.Ε.Π.Θ.

 

 

Το άρθρο 70 αφορά τα Α.Ε.Ι.

 

 

Το άρθρο 71 αφορά τα Τ.Ε.Ι.

 

 

Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ '

Άρθρο 72

Πρόσληψη συνταξιούχων εκπαιδευτικών σε θέσεις προσωρινών αναπληρωτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ '

 Άρθρο 73

Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε σχολεία του εξωτερικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ '

Άρθρο 74

Θέματα Ο.Ε.Δ.Β.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ '

Άρθρο 75

Κύρωση αποφάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ '

Άρθρο 76

Οικονομικά θέματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ '

Άρθρο 77

Το άρθρο 78 αφορά γιατρούς

 

 

Τα άρθρο 79 και 80 αφορούν τα ΑΕΙ

 

 

Το άρθρο 81 καταργήθηκε

 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ'

Κατάταξη εκπαιδευτικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ'

Άρθρο 82

Κατάταξη διοικητικών υπαλλήλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ'

Άρθρο 83

Το άρθρο 84 αφορά το Κ.Ε.Μ.Ε.

 

 

Μεταφορά και κατάργηση θέσεων. Διατήρηση κλάδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ'

Άρθρο 85

Κατάργηση, μετατροπή σχολείων. Σχολικές μονάδες άλλων υπουργείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ'

Άρθρο 86

Κατάργηση διδασκαλείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ'

Άρθρο 87

Συγχώνευση και μετονομασία υπηρεσιών. Διατήρηση συλλογικών οργάνων και εξουσιοδοτικών διατάξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ'

Άρθρο 88

Θέματα απολυθέντων εκπαιδευτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ'

Άρθρο 89

Το άρθρο 90 αφορά το Π.Ι.

 

 

Πρότυπα και πειραματικά σχολεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ'

Άρθρο 91

Πλήρωση νέων θέσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ'

Άρθρο 92

Το άρθρο 93 αφορά την κατάργηση του Κέντρου Μετάφρασης και Διερμηνείας

 

 

Το άρθρο 94 αφορά την ρύθμιση θεμάτων Τεχνικών Επαγγελ. Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.

 

 

Καταργούμενες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ'

Άρθρο 95

Ισχύς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ'

Άρθρο 96


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις