Κατεβάσετε το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο, όπως είναι δημοσιευμένο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Εθνικού Τυπογραφείου: 


Δείτε επίσης:

✏✏✏✏✏✏✏✏✏✏

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1566/1985 ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985

Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός - Γλώσσα

1. Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.

Ειδικότερα υποβοηθεί τους μαθητές:

 α) Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, να υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία, να εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη.

 β) Να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν αρμονικά το πνεύμα και το σώμα τους, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους. Να αποκτούν, μέσα από τη σχολική τους αγωγή, κοινωνική ταυτότητα και συνείδηση, να αντιλαμβάνονται και να συνειδητοποιούν την κοινωνική αξία και ισοτιμία της πνευματικής και της χειρωνακτικής εργασίας. Να ενημερώνονται και να ασκούνται πάνω στη σωστή και ωφέλιμη για το ανθρώπινο γένος χρήση και αξιοποίηση των αγαθών του σύγχρονου πολιτισμού, καθώς και των αξιών της λαϊκής μας παράδοσης.

γ) Να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη και αντίληψη συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας, ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και με την υπεύθυνη συμμετοχή τους να συντελούν αποφασιστικά στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου και στην ανάπτυξη της πατρίδας μας.

δ) Να κατανοούν τη σημασία της τέχνης, της επιστήμης και της τεχνολογίας, να σέβονται τις ανθρώπινες αξίες και να διαφυλάσσουν και προάγουν τον πολιτισμό.

ε) Να αναπτύσσουν πνεύμα φιλίας και συνεργασίας με όλους τους λαούς της γης, προσβλέποντας σε έναν κόσμο καλύτερο, δίκαιο και ειρηνικό.

2. Βασικοί συντελεστές για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι: α) η προσωπικότητα και η κατάρτιση του προσωπικού όλων των κλάδων και των βαθμίδων της εκπαίδευσης, β) τα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα, καθώς και η σωστή χρήση τους, γ) η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων και μέσων για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων και δ) η δημιουργία του απαραίτητου παιδαγωγικού κλίματος με την ανάπτυξη αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο και στην τάξη και με το σεβασμό προς την προσωπικότητα του κάθε μαθητή.

3. α) Τα αναλυτικά προγράμματα αποτελούν άρτιους οδηγούς του εκπαιδευτικού έργου και περιλαμβάνουν κυρίως:

(αα) σαφώς διατυπωμένους, κατά μάθημα, σκοπούς μέσα στα πλαίσια των γενικών και ειδικών, κατά βαθμίδα, σκοπών της εκπαίδευσης,

(ββ) διδακτέα ύλη επιλεγμένη σύμφωνα με το σκοπό του μαθήματος, σε κάθε επίπεδο, ανάλογη και σύμμετρη προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και προς τις αφομοιωτικές δυνατότητες των μαθητών, διαρθρωμένη άρτια σε επιμέρους ενότητες και θέματα,

(γγ) ενδεικτικές κατευθύνσεις για τη μέθοδο και τα μέσα διδασκαλίας κάθε ενότητας ή θέματος.

β) Τα αναλυτικά προγράμματα καταρτίζονται, δοκιμάζονται πειραματικά, αξιολογούνται και αναθεωρούνται συνεχώς σύμφωνα με τις εξελίξεις στον τομέα των γνώσεων, τις κοινωνικές ανάγκες και την πρόοδο των επιστημών της αγωγής.

γ) Τα αναλυτικά προγράμματα της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης ειδικότερα έχουν εσωτερική συνοχή και ενιαία ανάπτυξη των περιεχομένων τους.

δ) Τα διδακτικά βιβλία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς συγγράφονται σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα.

4. Γλώσσα διδασκαλίας, που αποτελεί και αντικείμενο συστηματικής διδασκαλίας και γλώσσα των διδακτικών βιβλίων των μαθητών και των βιβλίων των εκπαιδευτικών είναι η δημοτική, όπως διαμορφώνεται από το λαό και τη δόκιμη λογοτεχνία, χωρίς την αυτούσια μεταφορά ξένων λέξεων.

Άρθρο 2
Διάρθρωση και βαθμίδες της εκπαίδευσης - Παροχές

1. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Τα νηπιαγωγεία μπορούν να εντάσσονται και σε κέντρα, στα οποία λειτουργούν μαζί με κρατικούς παιδικούς σταθμούς (παιδικά κέντρα).

2. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος καλύπτεται από τα γυμνάσια και ο δεύτερος από τα γενικά, κλασικά, εκκλησιαστικά, τεχνικά-επαγγελματικά, ενιαία πολυκλαδικά λύκεια και από τις τεχνικές- επαγγελματικές σχολές. Ειδικός νόμος ρυθμίζει τη λειτουργία των εκκλησιαστικών λυκείων.

3. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

4. Μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σε ειδικές τάξεις ή εντάσσονται σε κανονικές τάξεις, για να πάρουν την κατάλληλη, σε κάθε περίπτωση, ειδική αγωγή και μάθηση.

5. Στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φοιτούν μαζί αγόρια και κορίτσια (μεικτά σχολεία).

6. Η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται από το κράτος δωρεάν.

7. Τα διδακτικά βιβλία και τα βιβλία των εκπαιδευτικών χορηγούνται δωρεάν στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθιερωθεί η υποχρέωση των μαθητών να διατηρούν τα βιβλία σε καλή κατάσταση και να τα επιστρέφουν στο σχολείο στο τέλος του διδακτικού έτους, καθώς επίσης και οι κυρώσεις για τους μαθητές που παραβιάζουν αυτή την υποχρέωση και για όσους ασκούν την επιμέλεια του προσώπου τους.

8. Οι δαπάνες λειτουργίας των σχολείων αντιμετωπίζονται με κρατικές επιχορηγήσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έχει την ευθύνη της διάθεσης και διαχείρισης των σχετικών πιστώσεων. Τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα από τις επιχορηγήσεις αυτές επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό στο τέλος κάθε οικονομικού έτους.

9. α) Μαθητές, που κατοικούν μακριά από την έδρα του σχολείου, μπορεί να μεταφέρονται δωρεάν ή να διαμένουν και να σιτίζονται δωρεάν στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο. Αν η μεταφορά είναι αντικειμενικά αδύνατη ή δεν υπάρχουν προϋποθέσεις δωρεάν διαμονής και σίτισης, μπορεί να καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα.

β) Μαθητές, που φοιτούν σε αθλητικό ή μουσικό γυμνάσιο ή λύκειο, μπορούν να μεταφέρονται από την κατοικία τους στην έδρα του σχολείου δωρεάν, να σιτίζονται δωρεάν ή και να διαμένουν δωρεάν στην πόλη που λειτουργεί το σχολείο. Αν η μεταφορά είναι αντικειμενικά αδύνατη ή δεν υπάρχουν προϋποθέσεις δωρεάν σίτισης και διαμονής, μπορεί να καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα.

10. Στους μαθητές των λυκείων και των τεχνικών επαγγελματικών σχολών μπορεί να χορηγούνται κρατικές υποτροφίες.

11. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα εργαστήρια των τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και των τεχνικών επαγγελματικών σχολών, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, καθώς και του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης στις περιπτώσεις των παρ. 8 και 9 ή του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις περιπτώσεις της παρ. 11, ρυθμίζεται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών, οι προϋποθέσεις και όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτού του άρθρου. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται στους προϋπολογισμούς εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των νομαρχιών.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Άρθρο 3
Προσχολική αγωγή

1. Σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα νήπια να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στα πλαίσια που ορίζει o ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα το νηπιαγωγείο βοηθεί τα νήπια:

α) να καλλιεργούν τις αισθήσεις τους και να οργανώνουν τις πράξεις τους, κινητικές και νοητικές.

β) να εμπλουτίζουν και να οργανώνουν τις εμπειρίες τους από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και να αποκτούν την ικανότητα να διακρίνουν τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό.

γ) να αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης με σύμβολα γενικά και ιδιαίτερα στους τομείς της γλώσσας, των μαθηματικών και της αισθητικής,

δ) να προχωρούν στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων, που θα τα βοηθούν στη βαθμιαία και αρμονική ένταξή τους στην κοινωνική ζωή και

ε) να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες ελεύθερα και αβίαστα και, μέσα στο πλαίσιο του οργανωμένου περιβάλλοντος, να εθίζονται στην αμφίδρομη σχέση ατόμου και ομάδας.

2. Η προσχολική αγωγή παρέχεται σε νηπιαγωγεία που λειτουργούν είτε ως ανεξάρτητα είτε μέσα σε παιδικά κέντρα. Η διεύθυνση των παιδικών κέντρων, η στελέχωσή τους με το απαραίτητο προσωπικό και κάθε σχετικό θέμα με τη λειτουργία τους ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η τοποθέτηση νηπιαγωγών στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα, η υπηρεσιακή κατάσταση, η εξέλιξη των νηπιαγωγών και η εκπαιδευτική λειτουργία των νηπιαγωγείων αυτών ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων ετών. Η ηλικία αποδεικνύεται από ληξιαρχική πράξη γέννησης.

4. Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία γίνεται υποχρεωτική σταδιακά και κατά περιοχές της χώρας που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών.

5. Τα νηπιαγωγεία είναι μονοθέσια και διθέσια. Μονοθέσια είναι εκείνα στα οποία φοιτούν από επτά (7) έως τριάντα (30) νήπια και διθέσια εκείνα στα οποία φοιτούν από τριάντα ένα (31) έως εξήντα (60) νήπια. Ο αριθμός των νηπίων κατά νηπιαγωγό μπορεί να μειώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Κατ' εξαίρεση τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς τριάντα (30) νήπια.

6. Η ίδρυση και η προαγωγή νηπιαγωγείων και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών γίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
7. Η ίδρυση νηπιαγωγείων σε παιδικά κέντρα και η προσθήκη νέων τμημάτων σε αυτά, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων, καθώς και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών γίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών.
8. Η κατάργηση, ο υποβιβασμός και η συγχώνευση νηπιαγωγείων και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών γίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αντίστοιχη κατάργηση, μείωση τμημάτων ή συγχώνευση νηπιαγωγείων που λειτουργούν σε παιδικά κέντρα και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών γίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

9. α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:

(αα) την οργάνωση και λειτουργία των νηπιαγωγείων,

(ββ) την εισαγωγή νηπίων,

(γγ) την έναρξη, τη λήξη και τη διακοπή των μαθημάτων κατά τους χειμερινούς ή τη συνέχισή τους κατά τους θερινούς μήνες σε ορισμένες περιοχές της χώρας,

(δδ) την παρεχόμενη στα νήπια προσχολική αγωγή και τα διδασκόμενα μαθήματα,

(εε) το εβδομαδιαίο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας και αγωγής των νηπίων,

(στστ) την οργάνωση της ζωής των νηπίων και κάθε είδους εκδηλώσεις και

(ζζ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των νηπιαγωγείων.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση, στελέχωση, διεύθυνση και λειτουργία των παιδικών κέντρων.

10. Για τα θέματα των παραγράφων 6, 7 και 8 γνωμοδοτεί το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας.

Άρθρο 4
Δημοτική εκπαίδευση

1. Σκοπός του δημοτικού σχολείου είναι η πολύπλευρη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, το δημοτικό σχολείο βοηθεί τους μαθητές:

α) να διευρύνουν και αναδιατάσσουν τις σχέσεις της δημιουργικής τους δραστηριότητας με τα πράγματα, τις καταστάσεις και τα φαινόμενα που μελετούν,

β) να οικοδομούν τους μηχανισμούς που συμβάλλουν στην αφομοίωση της γνώσης, να αναπτύσσονται σωματικά, να βελτιώνουν τη σωματική και ψυχική τους υγεία και να καλλιεργούν τις κινητικές τους ικανότητες.

γ) να κατακτούν το περιεχόμενο των βασικότερων εννοιών και να αποκτούν, βαθμιαία, την ικανότητα να ανάγονται από τα δεδομένα των αισθήσεων στην περιοχή της αφηρημένης σκέψης.

δ) να αποκτούν την ικανότητα ορθής χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου,

ε) να εξοικειώνονται βαθμιαία με τις ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές, ανθρωπιστικές και άλλες αξίες και να τις οργανώνουν σε σύστημα αξιών και

στ) να καλλιεργούν το αισθητικό τους κριτήριο, ώστε να μπορούν να εκτιμούν τα έργα της τέχνης και να εκφράζονται ανάλογα, μέσα από τα δικά τους καλλιτεχνικά δημιουργήματα.

2. Η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο είναι εξαετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται μαθητές που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών. Η ηλικία αποδεικνύεται από ληξιαρχική πράξη γέννησης.

3. Στους μαθητές που αποφοιτούν από το δημοτικό σχολείο χορηγείται τίτλος που χρησιμεύει για την εγγραφή στο γυμνάσιο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Τα δημοτικά σχολεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των δασκάλων, είναι μονοθέσια έως εξαθέσια ή δωδεκαθέσια.

5. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η λειτουργία επταθέσιων έως και ενδεκαθέσιων δημοτικών σχολείων, όταν το επιβάλλουν ο αριθμός των μαθητών, οι διατιθέμενοι χώροι διδασκαλίας και οι αποστάσεις μεταξύ των σχολείων.

6. Η οργανικότητα των δημοτικών σχολείων προσδιορίζεται από την αναλογία είκοσι πέντε (25) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο για τα μονοθέσια και διθέσια και για τα λοιπά τριάντα (30) μαθητών προς ένα ( 1 ) δάσκαλο, ως εξής:

Μαθητές - Δάσκαλοι - Οργανικότητα

10 έως 25 - 1 - Μονοθέσιο
26 έως 50 - 2 - Διθέσιο
51 έως 90 - 3 - Τριθέσιο
91 έως 120 - 4 - Τετραθέσιο
121 έως 150 - 5 - Πενταθέσιο
151 έως 180 - 6 - Εξαθέσιο
181 έως 210 - 7 - Επταθέσιο
211 έως 240 - 8 - Οκταθέσιο
241 έως 270 - 9 - Εννεαθέσιο
271 έως 300 - 10 - Δεκαθέσιο
301 έως 330 - 11 - Ενδεκαθέσιο
331 έως 360 - 12 - Δωδεκαθέσιο

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να μειώνεται ο αριθμός των μαθητών που αναλογεί σε κάθε οργανική θέση δασκάλου.

8. Η ίδρυση και προαγωγή των δημοτικών σχολείων και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων των δασκάλων γίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

9. Στις περιπτώσεις που ειδικές τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν είναι δυνατή η ίδρυση μονοθέσιων δημοτικών σχολείων, ανεξαρτήτως του αριθμού μαθητών που πρόκειται να φοιτήσουν.

10. Η κατάργηση, ο υποβιβασμός και, με την επιφύλαξη της παρ. 13, η συγχώνευση δημοτικών σχολείων και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων δασκάλων, καθώς και η διαίρεση δημοτικών σχολείων και η μεταφορά της έδρας τους, γίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

11. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:

α) την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών σχολείων,
β) την εγγραφή, μετεγγραφή και κατάταξη των μαθητών,
γ) την έναρξη και λήξη του σχολικού και διδακτικού έτους,
δ) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν τη διακοπή των μαθημάτων, τη συμπλήρωσή τους και με παράταση του διδακτικού έτους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια,
ε) τα διδασκόμενα μαθήματα και τα εβδομαδιαία ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
στ) την αξιολόγηση των μαθητών, την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων και
ζ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων.

12. Η διδασκαλία στα δημοτικά σχολεία μαθημάτων φυσικής αγωγής, μουσικής ξένων γλωσσών και καλλιτεχνικών μαθημάτων μπορεί να ανατίθεται, εκτός από τους δασκάλους, και σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με απόφαση του νομάρχη είτε με ολική απόσπαση είτε με υπερωριακή απασχόληση είτε για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και σε άλλους ειδικούς εκπαιδευτικούς που έχουν τα αντίστοιχα επιστημονικά προσόντα. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, καθορίζονται τα προσόντα των ειδικών εκπαιδευτικών, η σύσταση των αναγκαίων οργανικών θέσεων που κατανέμονται σε νέους κλάδους ή προσαυξάνουν τις θέσεις των αντίστοιχων κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η διάθεση των εκπαιδευτικών αυτών στα δημοτικά σχολεία για ανάληψη πλήρους προγράμματος διδασκαλίας ή και για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας για τα μαθήματα αυτά σε δημόσιους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η πρόσληψη με ωριαία αντιμισθία ιδιωτών που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα. Η αποζημίωση για την υπερωριακή διδασκαλία και η ωριαία αντιμισθία καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να συγχωνεύονται μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία σε τετραθέσια και πάνω. Οι τάξεις των πολυθέσιων αυτών σχολείων μπορεί να λειτουργούν στις έδρες των συγχωνευόμενων σχολείων, όπως θα ορίζεται ειδικότερα με την παραπάνω απόφαση. Με όμοια απόφαση μπορεί να συγχωνεύονται, κατά περιοχή, μονοθέσια δημοτικά σχολεία, στα οποία o αριθμός των μαθητών που φοιτούν είναι κάτω από δεκαπέντε (15), σε ένα κεντρικό δημοτικό σχολείο.

14. Οι μαθητές μεταφέρονται δωρεάν από τις έδρες των συγχωνευόμενων σχολείων στις οριζόμενες έδρες λειτουργίας των τάξεων ή στις έδρες των κεντρικών δημοτικών σχολείων. Η μεταφορά των μαθητών γίνεται, ύστερα από απόφαση του νομάρχη, με τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα ή και με μίσθωση ιδιωτικών μεταφορικών μέσων. Επίσης μπορεί να γίνεται με ιδιωτικά λεωφορεία με τη φροντίδα και ευθύνη του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

15. Οι δαπάνες μεταφοράς των μαθητών εγγράφονται στους προϋπολογισμούς εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των νομαρχιών και μπορούν να μεταφέρονται στους ΟΤΑ ή στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας κατά περίπτωση.

16. Για τα θέματα των παραγράφων 8, 9, 10 και 13 γνωμοδοτεί το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Άρθρο 5
Γυμνάσια

1. Σκοπός του γυμνασίου είναι να προωθήσει, μέσα στο πνεύμα του ευρύτερου σκοπού της εκπαίδευσης, την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουν στην ηλικία αυτή και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ζωής.

Ειδικότερα το γυμνάσιο βοηθεί τους μαθητές:

α) Να διευρύνουν, το σύστημα αξιών τους (ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές, ανθρωπιστικές και άλλες αξίες), ώστε να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με τις επιταγές του. Να ελέγχουν και να κατευθύνουν το συναισθηματικό τους κόσμο σε στόχους δημιουργικούς και πράξεις ανθρωπιστικές.

β) Να συμπληρώνουν και να συνδυάζουν την κατάκτηση της γνώσης με τους ανάλογους κοινωνικούς προβληματισμούς, ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία διάφορες καταστάσεις και να αναζητούν λύσεις των προβλημάτων της ζωής με υπευθυνότητα, μέσα σε κλίμα δημιουργικού διαλόγου και συλλογικής προσπάθειας.

γ) Να καλλιεργούν τη γλωσσική τους έκφραση, ώστε να διατυπώνουν τις σκέψεις τους στον προφορικό και γραπτό λόγο με σαφήνεια και ορθότητα.

δ) Να αναπτύσσουν ομαλά το σώμα τους για τη λειτουργική βελτίωση του οργανισμού και να καλλιεργούν τις κινητικές τους κλίσεις και ικανότητες.

ε) Να γνωρίζουν τις διάφορες μορφές της τέχνης και να διαμορφώνουν αισθητικό κριτήριο, χρήσιμο και για τη δική τους καλλιτεχνική έκφραση.

στ) Να συνειδητοποιούν τις δυνατότητες, τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, να αποκτούν γνώση για τα διάφορα επαγγέλματα και να επιδιώκουν την παραπέρα βελτίωσή τους μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής, ώστε να αναπτύσσονται σύμμετρα ως άνθρωποι και ως μελλοντικοί εργαζόμενοι, κατανοώντας την ισότιμη συμβολή της πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας στην κοινωνική πρόοδο και την ανάπτυξη.

2. Η φοίτηση στα γυμνάσια είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α', Β' και Γ'. Στην Α' τάξη εγγράφονται απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου χωρίς εξετάσεις.

3. Στους μαθητές που αποφοιτούν χορηγείται απολυτήριο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Η ίδρυση γυμνασίων και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων του προσωπικού γίνεται μια φορά το χρόνο κατά το πρώτο τρίμηνο με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Ίδρυση γυμνασίων γίνεται όταν αυτό επιβάλλεται από λόγους λειτουργικούς, ώστε σε κάθε γυμνάσιο να μην υπάρχουν πάνω από εννέα τμήματα ή για την εξυπηρέτηση αναγκών ορισμένης περιοχής.

5. Η κατάργηση και η συγχώνευση γυμνασίων και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων του προσωπικού γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Η μετατροπή ημερήσιου γυμνασίου σε εσπερινό και αντίστροφα, καθώς και η μετονομασία ή η μεταφορά έδρας, γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Για τα θέματα των παραγράφων 4, 5, 6 και 9 γνωμοδοτεί το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας.

8. Τα γυμνάσια διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά. Στα εσπερινά γυμνάσια γίνονται δεκτοί εργαζόμενοι μαθητές, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους.

9. Τα γυμνάσια είναι γενικής κατεύθυνσης για όλες τις τάξεις τους. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 4 μπορεί να ιδρύονται αθλητικά και μουσικά γυμνάσια σε ορισμένες πόλεις της χώρας.

10. Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους τριάντα πέντε (35). Τάξεις με μαθητές περισσότερους από τριάντα πέντε (35) διαιρούνται σε τμήματα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να μειώνεται ο ανώτερος αριθμός μαθητών κατά τάξη.

11. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:

α) την οργάνωση και λειτουργία των γυμνασίων κάθε κατεύθυνσης,
β) τα διδασκόμενα μαθήματα.
γ) τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα.
δ) την έναρξη και λήξη του διδακτικού και σχολικού έτους, τις αργίες και τις διακοπές,
ε) τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, ποινές, χαρακτηρισμό της διαγωγής, τις κάθε είδους εξετάσεις, την αξιολόγηση των μαθητών και τους τίτλους σπουδών,
στ) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων ή τη συμπλήρωσή τους και με παράταση του διδακτικού έτους.
ζ) την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων και
η) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των γυμνασίων.


Άρθρο 6
Λύκεια

1. Τα λύκεια λειτουργούν ως γενικά, κλασικά, τεχνικά - επαγγελματικά και ενιαία πολυκλαδικά. Με τη διαδικασία της παρ.1 του άρθρου 8 μπορεί να ιδρύονται αθλητικά και μουσικά λύκεια σε ορισμένες πόλεις της χώρας.

2. Το λύκειο επιδιώκει την ολοκλήρωση των σκοπών της εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερα βοηθεί τους μαθητές:

α) Να κατανοούν βαθύτερα την κοινωνική πραγματικότητα, να κάνουν σωστές επιλογές για τις παραπέρα σπουδές και την επαγγελματική τους αποκατάσταση και να διαμορφώνουν το χαρακτήρα και την προσωπικότητά τους έτσι, ώστε να εντάσσονται αρμονικά στο κοινωνικό σύνολο και να συμβάλλουν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της πατρίδας.

β) Να συνειδητοποιούν τη βαθύτερη σημασία του ορθόδοξου χριστιανικού ήθους και της σταθερής προσήλωσης στις πανανθρώπινες αξίες και να κατανοούν τη σπουδαιότητα του δημοκρατικού διαλόγου και της συμμετοχής σε συλλογικές δραστηριότητες.

γ) Να αποκτούν βαθύτερη και ουσιαστικότερη γνώση και αυτογνωσία, ώστε να αντιμετωπίζουν με κριτικό και δημιουργικό πνεύμα τη ζωή, την επιστήμη, την τέχνη και τον ελληνικό και παγκόσμιο πολιτισμό.

δ) Να αναπτύσσουν τον προβληματισμό τους με τη μελέτη και τη βαθύτερη γνώση των ιστορικών γεγονότων (ελληνικών και παγκοσμίων) και της ιστορίας της τέχνης και της επιστήμης.

ε) Να εμπλουτίζουν το γνωστικό και γλωσσικό τους εξοπλισμό και να αναπτύσσουν το αισθητικό τους κριτήριο και την ποιότητα της καλλιτεχνικής τους έκφρασης.

στ) Να εμπεδώνουν τις κινητικές ικανότητες και κλίσεις μέσα από συγκεκριμένες αθλητικές δραστηριότητες και να αποκτούν αθλητικές συνήθειες που αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής τους.

3. α) Το τεχνικό — επαγγελματικό λύκειο επιδιώκει επιπλέον να μεταδώσει στους μαθητές τις απαιτούμενες τεχνικές ή άλλες επαγγελματικές γνώσεις και να αναπτύξει τις δεξιότητές τους, ώστε μετά την αποφοίτησή τους να μπορούν να απασχοληθούν με επιτυχία σε ορισμένο τεχνικό ή επαγγελματικό κλάδο.

β) Οι μαθητές των τεχνικών – επαγγελματικών λυκείων ασκούνται στο επάγγελμα. Η διάρκεια της άσκησης, ο τρόπος και ο χρόνος πραγματοποίησής της και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού.

4. Τα λύκεια διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά. Στα εσπερινά φοιτούν οι εργαζόμενοι μαθητές.

5. Η φοίτηση στα ημερήσια λύκεια είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α', Β' και Γ' και στα εσπερινά τετραετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α', Β', Γ' και Δ'. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται απόφοιτοι του γυμνασίου χωρίς εξετάσεις.

6. Στους μαθητές που αποφοιτούν χορηγείται απολυτήριος τίτλος, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Άρθρο 7
Ενιαία πολυκλαδικά λύκεια

1. Το ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο εξασφαλίζει την οργανική σύνδεση της γενικής και της τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης και παρέχει ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές για τη σύμμετρη ανάπτυξη των ικανοτήτων και στην καλλιέργεια των ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων τους, για τη συμμετοχή τους στην παραγωγή και την ανάπτυξη της χώρας.

2. Τα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια ιδρύονται σταδιακά σε όλη τη χώρα, ανάλογα με τις γεωγραφικές, εκπαιδευτικές και οικονομικές συνθήκες και ανάγκες.

3. Τα μαθήματα στην Α` τάξη του ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου είναι κοινά για όλους τους μαθητές και εξασφαλίζεται παράλληλα η δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα επιλογής καθώς και προαιρετικά μαθήματα στις ελεύθερες ώρες τους. Η Β ` τάξη του ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου χωρίζεται σε κύκλους και η Γ` τάξη σε κλάδους σπουδών. Στις τάξεις Β` και Γ` διδάσκονται μαθήματα κοινά για όλους τους μαθητές και μαθήματα κύκλων ή κλάδων αντίστοιχα.

4. Οι κύκλοι δίνουν τις βάσεις και αποτελούν αφετηρία για μια ομάδα παρεμφερών επαγγελμάτων και για προπαρασκευή των μαθητών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι κλάδοι προετοιμάζουν τους μαθητές α) για συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και περιλαμβάνουν στο προγραμμά τους τη διδασκαλία των αντίστοιχων προπαρασκευαστικών μαθημάτων, β) για άσκηση ενός επαγγέλματος και γ) για την απόκτηση ειδικότητας μετά από φοίτηση σε τμήμα ειδίκευσης που λειτουργεί για τους αποφοίτους.

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:

α) την οργάνωση και λειτουργία των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων,
β) τους κύκλους και κλάδους σπουδών και τα τμήματα ειδίκευσης,
γ) τα διδασκόμενα μαθήματα,
δ) τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα.
ε) την έναρξη και λήξη του διδακτικού και σχολικού έτους, τις διδακτικές περιόδους, τις αργίες και τις διακοπές,
στ) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων ή τη συμπλήρωσή τους και με παράταση του διδακτικού έτους,
ζ) τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, τη φοίτηση, τις ποινές, την αξιολόγηση των μαθητών, τη μετεγγραφή ή κατάταξη των μαθητών σε άλλο κύκλο ή κλάδο σπουδών, τις εξετάσεις και τους τίτλους σπουδών,
η) τον τρόπο εισαγωγής, τη διάρκεια της φοίτησης, την αξιολόγηση, την πρακτική άσκηση και τις εξετάσεις κάθε είδους στα τμήματα ειδίκευσης,
θ) την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων και
ι) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων.

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 στοιχ. β`, 5 και 6 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στα Ενιαία πολυκλαδικά Λύκεια.


Άρθρο 8.
Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, κατάργηση λυκείων.

1. Η ίδρυση λυκείων κάθε τύπου, τομέων, κύκλων, κλάδων και τμημάτων ειδίκευσης και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνονται μια φορά το χρόνο κατά το πρώτο τρίμηνο με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

2. Η κατάργηση και η συγχώνευση λυκείων κάθε τύπου και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Η μετατροπή ημερήσιου λυκείου σε εσπερινό και αντίστροφα, καθώς και η μετονομασία ή η μεταφορά έδρας γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Το τεχνικό - επαγγελματικό λύκειο χωρίζεται σε τομείς. Κάθε τομέας μπορεί να αποτελείται από περισσότερα τμήματα. Σε κάθε τεχνικό - επαγγελματικό λύκειο μπορεί να λειτουργούν και τμήματα ειδίκευσης.

5. Η προσθήκη νέων τομέων και τμημάτων στα τεχνικά -επαγγελματικά λύκεια ή νέων κύκλων και κλάδων στα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια, πέρα από αυτούς που προβλέπονται κατά την ίδρυσή τους, η κατάργηση και η συγχώνευσή τους και η αυξομείωση των οργανικών θέσεων του προσωπικού γίνονται μία φορά το χρόνο κατά το πρώτο τρίμηνο με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

6. Για τα θέματα των προηγούμενων παραγράφων γνωμοδοτεί το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας.

7. Στην τελευταία τάξη του λυκείου και πέρα από το ενιαίο πρόγραμμα μαθημάτων λειτουργούν δέσμες προπαρασκευαστικών μαθημάτων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και μαθημάτων γενικής ωφελιμότητας.

8. Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης δε μπορεί να υπερβαίνουν τους τριάντα πέντε (35), ενώ στις δέσμες των προπαρασκευαστικών μαθημάτων δε μπορεί να υπερβαίνουν τους τριάντα (30). Τάξεις με μαθητές περισσότερους από 35 ή 30 αντίστοιχα διαιρούνται σε τμήματα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να μειώνεται ο ανώτερος αριθμός μαθητών κατά τάξη ή τμήμα τάξης.

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:

α) την οργάνωση και τη λειτουργία των λυκείων κάθε τύπου και τους τομείς και τα τμήματα των τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων.
β) τον τρόπο εισαγωγής, τη διάρκεια φοίτησης, την αξιολόγηση. την πρακτική άσκηση και τις εξετάσεις κάθε είδους στα τμήματα ειδίκευσης των τεχνικών – επαγγελματικών λυκείων,
γ) τα διδασκόμενα μαθήματα και τις δέσμες των προπαρασκευαστικών μαθημάτων και των μαθημάτων γενικής ωφελιμότητας.
δ) τα ωρολόγια και τα αναλυτικά προγράμματα.
ε) την έναρξη και λήξη του διδακτικού και σχολικού έτους, τις διδακτικές περιόδους, τις αργίες και τις διακοπές.
στ) τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, ποινές, χαρακτηρισμό της διαγωγής, την αξιολόγηση των μαθητών, τις εξετάσεις κάθε είδους και τους τίτλους σπουδών.
ζ) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν τη διακοπή των μαθημάτων και τη συμπλήρωσή τους και με παράταση του διδακτικού έτους.
η) την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων και
θ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των λυκείων.


Άρθρο 9.
Τεχνικές - επαγγελματικές σχολές.

1. Εκτός από τους γενικούς σκοπούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότερος σκοπός της τεχνικής - επαγγελματικής σχολής είναι η μετάδοση τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων, ώστε ο απόφοιτος να μπορεί να ασκήσει με επιτυχία ορισμένο επάγγελμα και να συμβάλλει στην ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη της παραγωγής. Παράλληλα επιδιώκεται η εμπέδωση και ο εμπλουτισμός των γενικών γνώσεων των μαθητών.

2. Οι σχολές διακρίνονται σε ημερήσιες και εσπερινές. Η φοίτηση στις ημερήσιες διαρκεί έως δύο χρόνια και στις εσπερινές επιμηκύνεται έως ένα έτος. Αν εφαρμόζονται προγράμματα άσκησης στο επάγγελμα, η φοίτηση επιμηκύνεται έως ένα έτος ακόμη, ανεξάρτητα από τη λειτουργία της σχολής ως ημερήσιας ή εσπερινής.

3. Στο πρώτο έτος εγγράφονται χωρίς εξετάσεις όσοι έχουν απολυτήριο γυμνασίου.

4. Η ίδρυση τεχνικών - επαγγελματικών σχολών, η προσθήκη νέων ειδικοτήτων σε σχολές που λειτουργούν και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνονται μια φορά κάθε χρόνο κατά το πρώτο τρίμηνο με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

5. Η κατάργηση και η συγχώνευση τεχνικών - επαγγελματικών σχολών, η κατάργηση ειδικοτήτων και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Η μετατροπή τεχνικής - επαγγελματικής σχολής από ημερήσια σε εσπερινή και αντίστροφα κι η μετονομασία ή η μεταφορά έδρας γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Για τα θέματα των παραγράφων 4, 5 και 6 γνωμοδοτεί το νομαρχιακό συμβούλιο ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας.

8. Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών δε μπορεί να υπερβαίνουν τους τριάντα πέντε (35). Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 εφαρμόζεται ανάλογα.

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται θέματα σχετικά με:

α) την οργάνωση και λειτουργία των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών,
β) τις ειδικότητες και τη διάρκεια φοίτησης,
γ) τα διδασκόμενα μαθήματα, τις πρακτικές ασκήσεις και τη δυνατότητα συνδιδασκαλίας τους,
δ) τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων και πρακτικών ασκήσεων,
ε) την έναρξη και λήξη του σχολικού και διδακτικού έτους, τις αργίες και διακοπές,
στ) τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, ποινές, τις εξετάσεις κάθε είδους, τη βαθμολογία και αξιολόγηση των μαθητών, τους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών.
ζ) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων και τη συμπλήρωση τους και με παράταση του διδακτικού έτους.
η) την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων και
θ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των σχολών αυτών.

10. Οι απόφοιτοι των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών εξειδικεύονται σε επιχειρήσεις με τη φροντίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Οι διατάξεις του στοιχ. β` της παραγράφου 3 του άρθρου 6 εφαρμόζονται ανάλογα και για τους μαθητές των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών.

11. Οι σχολές μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46) ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα πτυχία των σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. είναι ισότιμα με τα πτυχία των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, ύστερα από γνώμη του συμβουλίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρυθμίζονται τα θέματα των παραγράφων 4,5,6 και 9 που αναφέρονται στις σχολές αυτές.


Άρθρο 10
Σχολικά εργαστηριακά κέντρα και σχολικά εργαστήρια

1. Για την πρακτική άσκηση των μαθητών των τεχνικών -επαγγελματικών λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών συγκροτούνται και λειτουργούν ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες σχολικά εργαστηριακά κέντρα (Σ.Ε.Κ.), στα οποία οι ασκούμενοι μαθητές προέρχονται από τρεις τουλάχιστο σχολικές μονάδες. Όταν μαθητές που ασκούνται στα εργαστήρια προέρχονται από λιγότερες σχολικές μονάδες η πρακτική τους άσκηση γίνεται σε σχολικό εργαστήριο που υπάγεται διοικητικά στο τεχνικό - επαγγελματικό ή ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο.

2. Με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, ορίζονται οι σχολικές μονάδες της ίδιας πόλης ή περιοχής, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, οι μαθητές των οποίων ασκούνται στο Σ.Ε.Κ. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω σχολικών μονάδων που διατίθενται στα Σ.Ε.Κ. και οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους.

3. Διευθυντής του Σ.Ε.Κ. ορίζεται εκπαιδευτικός κατά τις διατάξεις του άρθρου 11. Υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου είναι ο διευθυντής του λυκείου, στο οποίο υπάγεται το σχολικό εργαστήριο. Ο διευθυντής του Σ.Ε.Κ. ή ο υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου είναι αρμόδιοι για την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων, τη συντήρηση μηχανημάτων, οργάνων και λοιπού εξοπλισμού, την προμήθεια του απαραίτητου υλικού, την υποβολή προτάσεων σχετικά με την ανανέωση και συμπλήρωση του εξοπλισμού των εργαστηρίων, την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επισκευή τους, την τήρηση βιβλίων υλικού και μητρώων μηχανημάτων για τον εργαστηριακό εξοπλισμό και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας για τη λειτουργία των εργαστηρίων.

4. α) Κάθε Σ.Ε.Κ. διακρίνεται σε τομείς εργαστηρίων. Κάθε τομέας εργαστηρίων περιλαμβάνει τρία (3) μέχρι πέντε (5) εργαστήρια της ίδιας ή γενικότερης κατεύθυνσης. Σε κάθε τομέα ορίζεται ένας υπεύθυνος σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου.

β) Κάθε σχολικό εργαστήριο έχει την ίδια συγκρότηση με τα Σ.Ε.Κ. Υπεύθυνος τομέα του σχολικού εργαστηρίου ορίζεται, με απόφαση του προϊσταμένου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ένας εκπαιδευτικός από εκείνους που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες που εξυπηρετούνται από το σχολικό εργαστήριο και προέρχεται από τους κλάδους ΑΤ12, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 ή ΑΡ1, ειδικότητας αντίστοιχης προς τον τομέα του εργαστηρίου.

γ) Σε κάθε εργαστήριο κατεύθυνσης ορίζεται υπεύθυνος, με τη διαδικασία του στοιχείου β΄, ένας εκπαιδευτικός από εκείνους που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες, οι οποίες εξυπηρετούνται από το Σ.Ε.Κ. ή το σχολικό εργαστήριο, κατά περίπτωση, πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. ή μέσης σχολής ειδικότητας αντίστοιχης προς το εργαστήριο. Ο υπεύθυνος εργαστηρίου είναι αρμόδιος για τη σωστή λειτουργία κα συντήρηση του εξοπλισμού, την οργάνωση του εργαστηρίου και την υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση η αντικατάσταση του εξοπλισμού. Είναι επίσης υπεύθυνος για την τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας που απαιτούνται για τη λειτουργία του εργαστηρίου.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. και των σχολικών εργαστηρίων και τα ειδικότερα καθήκοντα των διευθυντών Σ.Ε.Κ., των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των υπευθύνων των τομέων εργαστηρίων και των εργαστηρίων κατεύθυνσης.

6. Τα Σ.Ε.Κ. και ο τόπος λειτουργίας τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Στα Σ.Ε.Κ. ή στα σχολικά εργαστήρια μπορούν να ασκούνται και οι μαθητές των σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.. Τα εργαστήρια που λειτουργούν στις σχολές μαθητείας μπορεί να εντάσσονται στα Σ.Ε.Κ.. Οι λεπτομέρειες για την άσκηση των μαθητών και την ένταξη και λειτουργία των εργαστηρίων ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας.

8. Αν στην έδρα τεχνικής – επαγγελματικής σχολής δε λειτουργεί τεχνικό – επαγγελματικό ή ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο, οι μαθητές ασκούνται σε εργαστήρια της σχολής. Οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων ορίζονται με απόφαση του διευθυντή της σχολής.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ


Άρθρο 11
Όργανα, επιλογή, τοποθέτηση, υπηρεσιακή κατάσταση, καθήκοντα.

Όργανα διοίκησης κάθε σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων.

Α'. Διευθυντές και υποδιευθυντές.

1. Διευθυντές των τετραθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων ορίζονται εκπαιδευτικοί του κλάδου δασκάλων με βαθμό Α'.

2. Διευθυντές των γυμνασίων και των γενικών και κλασικών λυκείων ορίζονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΑΤ1 έως ΑΤ11, ΑΤ15 και ΑΤ16 με βαθμό Α'.

3. Διευθυντές των τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων και των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων ορίζονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΑΤ1 έως ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 και ΑΡ1 με βαθμό Α'.

4. Διευθυντές των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών ορίζονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΑΤ1 έως ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 και ΑΡ1 με βαθμό Α '.

5. Διευθυντές των Σ.Ε.Κ. ορίζονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΑΤ12, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 κα, ΑΡ1 με βαθμό Α'.

6. Υποδιευθυντές των δεκαθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων ορίζονται εκπαιδευτικοί του κλάδου δασκάλων με βαθμό Α'.

7. Υποδιευθυντές των γυμνασίων, των γενικών και κλασικών λυκείων, των τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών που έχουν εννέα τμήματα και πάνω ορίζονται εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων κλάδων, όπως προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους 2, 3 και 4, με βαθμό Α'. Σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου και κατεύθυνσης και σε τεχνικές - επαγγελματικές σχολές που έχουν περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων, μπορεί, αν συντρέχουν ειδικοί λειτουργικοί λόγοι, να ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής και προκειμένου για ενιαία πολυκλαδικά λύκεια με περισσότερα από δεκαπέντε τμήματα τάξεων και τρίτος.

8. Υπεύθυνοι τομέων των Σ.Ε.Κ. ορίζονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΑΤ12, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 και ΑΡ1 με βαθμό Α'.

9. Προϊστάμενοι μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, καθώς και των νηπιαγωγείων είναι εκπαιδευτικοί των κλάδων δασκάλων ή νηπιαγωγών αντίστοιχα, με οποιοδήποτε βαθμό.

Β'. Επιλογή - τοποθέτηση.

1. Για την επιλογή των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και των διευθυντών και υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ. το οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε δεύτερου έτους τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς του που έχουν τα προσόντα για τις παραπάνω θέσεις καθώς και διετία στο βαθμό Α' έως το τέλος του ίδιου σχολικού έτους και συντάσσει με αλφαβητική σειρά τους παρακάτω πίνακες υποψηφίων:

α) διευθυντών σχολικών μονάδων,
β) υποδιευθυντών σχολικών μονάδων,
γ) διευθυντών Σ.Ε.Κ.
δ) υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ.

Σε κάθε πίνακα περιλαμβάνεται τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων από το συνολικό αριθμό των θέσεων κατά περίπτωση.

2. Κατά τη σύνταξη των πινάκων αυτών το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο εκτιμά, την υπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τη γνώση τους για τα εκπαιδευτικά πράγματα, την ικανότητα τους για ανάληψη διοικητικών καθηκόντων, το εκπαιδευτικό τους έργο, την κοινωνική προσφορά και την προσωπικότητά τους, τις μεταπτυχιακές σπουδές, τη μετεκπαίδευση και την επιμόρφωση, καθώς και την αξιόλογη συγγραφική εργασία.

3. Ώς το τέλος Μαρτίου του ίδιου έτους οι εκπαιδευτικοί, που έχουν βαθμό Α' και διετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. ή καθήκοντα υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ. , μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση. Στην αίτηση αυτή επισυνάπτονται από τους υποψηφίους ιδιόγραφο βιογραφικό σημείωμα και α) από τους υποψήφιους διευθυντές δήλωση που περιλαμβάνει κατά σειρά προτίμησης ένα μέχρι πέντε νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα, στις σχολικές μονάδες των οποίων επιθυμούν να τοποθετηθούν και β) από τους υποψήφιους υποδιευθυντές και υπεύθυνους τομέων Σ.Ε.Κ. δήλωση που περιλαμβάνει μια ή περισσότερες σχολικές μονάδες ή Σ.Ε.Κ. της ίδιας ή και άλλων πόλεων και κωμοπόλεων του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, όπου επιθυμούν να τοποθετηθούν.

4. Το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα στο μήνα Απρίλιο του ιδίου έτους καταρτίζει με αξιολογική σειρά και με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 2 α) πίνακες υποψηφίων που δεν υπέβαλαν αίτηση, αλλά περιλαμβάνονται στους πίνακες της παραγράφου 1 και β) πίνακα των υποψηφίων που υπέβαλαν σχετική αίτηση. Υποψήφιοι που υπέβαλαν αιτήσεις χωρίς να περιλαμβάνονται στους πίνακες της παραγράφου 1 αξιολογούνται και κατατάσσονται στον πίνακα του παραπάνω στοιχείου β'.

5. Ο προϊστάμενος της οικείας διεύθυνσης της εκπαίδευσης υποβάλλει τους πίνακες υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. , που καταρτίστηκαν με βάση τις αιτήσεις τους, στο αρμόδιο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο και τους πίνακες των υποψηφίων διευθυντών, που καταρτίστηκαν χωρίς αίτηση τους, καθώς και όλους τους πίνακες υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ. , στο νομάρχη. Με απόφαση του νομάρχη κυρώνονται οι πίνακες που υποβάλλονται σε αυτόν και ισχύουν για τα δύο επόμενα σχολικά έτη.

6. Το αρμόδιο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα στο μήνα Μάιο του ίδιου έτους καταρτίζει πίνακα των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. με αξιολογική σειρά, αφού λάβει υπόψη τα προσόντα τους, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 και τις δηλώσεις προτίμησης και συμβουλευτεί τους πίνακες των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων της παραγράφου 4. Οι πίνακες αυτοί κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ισχύουν για τα δύο επόμενα σχολικά έτη.

  Το κεντρικό συμβούλιο μπορεί να αλλάξει την αξιολογική σειρά υποψηφίων, όπως αυτή καθορίστηκε από περιφερειακό συμβούλιο, στις περιπτώσεις που εξετάζει ενστάσεις ενδιαφερομένων, οι οποίες υποβάλλονται στη διεύθυνση εκπαίδευσης εντός δέκα ημερών από την κατάρτιση των πινάκων των περιφερειακών συμβουλίων και συνυποβάλλονται στο κεντρικό συμβούλιο μαζί με τους πίνακες αυτούς.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, αρμόδιου για θέματα τοποθέτησης και μετάθεσης εκπαιδευτικών, τίθενται στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου υποψήφιοι διευθυντές, ισάριθμοι προς τις κενές θέσεις της περιοχής με τη σειρά που έχουν καταταγεί στους οικείους πίνακες και σε νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα που αναφέρονται στις δηλώσεις τους. Το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο συγκεντρώνει από τους υποψήφιους αυτούς δηλώσεις για την τοποθέτηση τους κατά σειρά προτίμησης στις υπάρχουσες κενές θέσεις και προτείνει μέχρι τέλος Ιουνίου την τοποθέτηση τους. Αν οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους, εφαρμόζονται για την τοποθέτηση οι διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών. Οι προτάσεις του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου εκτελούνται με απόφαση του νομάρχη.

8. Μετά την τοποθέτηση των διευθυντών των σχολείων τοποθετούνται οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και οι υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ. στο πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου του ίδιου έτους, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου από τους πίνακες που καταρτίστηκαν ύστερα από αιτήσεις των ενδιαφερομένων, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτούς και με βάση τις δηλώσεις προτίμησης.

9. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται όλες οι κενές θέσεις κατά τη διαδικασία των παραγράφων 7 και 8, τοποθετούνται στις απομένουσες κενές θέσεις με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες α της παραγράφου 4. Η τοποθέτηση γίνεται ύστερα από δηλώσεις όσων περιλαμβάνονται στους πίνακες αυτούς για την τοποθέτησή τους κατά σειρά προτίμησης στις κενές θέσεις και με εφαρμογή των διατάξεων για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.

10. Σε θέσεις που κενούνται κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων τοποθετούνται νέοι διευθυντές, υποδιευθυντές ή υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ. κατά τη σειρά του οικείου πίνακα και με την ίδια διαδικασία.

11 . Σε κάθε περίπτωση σύνταξης πινάκων σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 4 και 6, η εγγραφή υποψήφιου σε ένα πίνακα, δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους υπόλοιπους.

Γ'. Υπηρεσιακή κατάσταση.

1. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και των Σ.Ε.Κ. , οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και οι υπεύθυνοι των τομέων Σ.Ε.Κ. , που τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, ασκούν τα καθήκοντά τους για μία τετραετία αν προέρχονται από τον πίνακα β' και για μία διετία αν προέρχονται από τον πίνακα α', όπως οι πίνακες αυτοί καθορίζονται στην παράγρ. 4 της προηγούμενης περίπτωσης Β'. Η τετραετία ή διετία, κατά περίπτωση, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου από την τοποθέτηση τους σχολικού έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του τέταρτου ή του δευτέρου, κατά περίπτωση, σχολικού έτους.

2. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους διατηρούν τις οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, από τις οποίες προέρχονται και εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σε αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μπορούν ως εκπαιδευτικοί να μετατεθούν σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών άλλου σχολείου του ίδιου ή άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, στις οποίες και αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της τετραετίας.

3. Όσοι ασκούν καθήκοντα διευθυντών και υποδιευθυντών μπορούν να μετατεθούν για την άσκηση των ίδιων καθηκόντων στη διάρκεια της τετραετίας σε κενές θέσεις του ίδιου ή και άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, σύμφωνα με την αρχική τους δήλωση προτίμησης αλλά και οπουδήποτε αλλού, αν αυτό επιβάλλεται από υπηρεσιακή ανάγκη.

4. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και των Σ.Ε.Κ. , ο υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και οι υπεύθυνοι τομέων των Σ.Ε.Κ. , εκτός από τις αποδοχές τους ως εκπαιδευτικοί, παίρνουν κατά τη διάρκεια της τετραετίας και επίδομα θέσης που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Οι προϊστάμενοι των νομοθεσιών, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων, εκτός από τις αποδοχές τους ως εκπαιδευτικοί, παίρνουν κατά τη διάρκεια της τετραετίας και το επίδομα θέσης που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

5. Με σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου διευθυντής, υποδιευθυντής, προϊστάμενος σχολικής μονάδας, διευθυντής και υπεύθυνος τομέα Σ.Ε.Κ. μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ή να μετατεθεί σε άλλη σχολική μονάδα ή Σ.Ε.Κ. κατά περίπτωση για το συμφέρον της υπηρεσίας.

 Η μετάθεση γίνεται χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, εφόσον διαπιστωθεί ότι εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεών του είναι υπηρεσιακά αναγκαία.

Δ' Καθήκοντα.

1. Ο διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων, που εκδίδονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για τις αρμοδιότητες του συλλόγου των διδασκόντων. Μετέχει επίσης στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών του σχολείου του και συνεργάζεται με τους σχολικούς συμβούλους.

2. Ο υποδιευθυντής αναπληρώνει το διευθυντή του σχολείου, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται. Εάν υπηρετούν υποδιευθυντές περισσότεροι του ενός, ο αναπληρωτής ορίζεται από το διευθυντή. Αν δεν υπάρχει διευθυντής, ο αναπληρωτής ορίζεται με απόφαση του νομάρχη. Βοηθεί το διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή της διοικητικής υπηρεσίας του σχολείου.

3. Τα ειδικότερα καθήκοντα των διευθυντών, υποδιευθυντών και προϊσταμένων των σχολείων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ε'. Αναπλήρωση.

1. Αν δεν υπάρχει διευθυντής σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, με απόφαση του νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέραν από τη λήξη του διδακτικού έτους. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός διευθυντής, παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.

2. Αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή υπεύθυνος τομέα Σ.Ε.Κ. ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα ή σε σχολείο που εξυπηρετείται από το Σ.Ε.Κ. κατά περίπτωση. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, καθήκοντα υποδιευθυντή ή υπεύθυνου τομέα Σ.Ε.Κ. ασκεί εκείνος που ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τους αναπληρωτές υποδιευθυντών και υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ.

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για την ανάθεση καθηκόντων υπευθύνων εργαστηρίων κατεύθυνσης στα Τεχνικά - Επαγγελματικά λύκεια, στα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια και στις τεχνικές - επαγγελματικές σχολές σε εκπαιδευτικούς εργαστηρίων του κλάδου ΑΡ1.

ΣΤ' Σύλλογοι διδασκόντων.

1. Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου. Όταν στις συνεδριάσεις του συλλόγου εξετάζονται ειδικά θέματα μαθητών μετέχουν και δύο εκπρόσωποί τους που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο των μαθητικών κοινοτήτων.

2. Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά τουλάχιστο μία φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.

3. Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιμετώπιση τους. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου. Μπορεί να αποφασίσει το χωρισμό των μελών του σε τομείς γνώσεων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας και της εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων.

4. Ο τρόπος λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων, οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και τα ειδικά θέματα, στη συζήτηση των οποίων παρίστανται εκπρόσωποι των μαθητών, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


Άρθρο 12
Εκπαιδευτικό προσωπικό νηπιαγωγείων

1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων ανήκει στον κλάδο των νηπιαγωγών ΑΤ κατηγορίας. Οι βαθμοί των νηπιαγωγών διακρίνονται σε Α΄, Β΄ και Γ΄ . Οι θέσεις όλων των βαθμών είναι οργανικά ενιαίες. Εισαγωγικός βαθμός ορίζεται του νηπιαγωγού με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο (Μ. Κ. ) 16.

Για την προαγωγή στο βαθμό Β΄ απαιτείται διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και για την προαγωγή στο βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.

2. Για το διορισμό σε θέση νηπιαγωγού με τον εισαγωγικό βαθμό απαιτείται α) πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης νηπιαγωγών ή β) πτυχίο σχολής νηπιαγωγών ή γ) πτυχίο των τμημάτων εκπαίδευσης νηπιαγωγών που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές ακαδημίες ή δ) αναγνωρισμένο ειδικό δίπλωμα ή πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών νηπιαγωγού ξένου πανεπιστημίου ή ειδικού ινστιτούτου και απολυτήριο ελληνικού λυκείου η εξατάξιου γυμνασίου.

3. Μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την οριστική διακοπή λειτουργίας των σχολών νηπιαγωγών, για την υποβολή αίτησης διορισμού σε θέση νηπιαγωγών απαιτείται αποκλειστικά πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης νηπιαγωγών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου ή βεβαίωση για πλήρη γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας και ελληνικής ιστορίας που χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση. Η διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες της εξέτασης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Οι οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των νηπιαγωγείων ορίζονται συνολικά σε 7.123. Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται και οι θέσεις σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, προϊσταμένων διευθύνσεων ή γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προϊσταμένων των νηπιαγωγείων.

5. Προϊστάμενος του μονοθέσιου νηπιαγωγείου είναι ο νηπιαγωγός που υπηρετεί σε αυτό. Στα διθέσια και πάνω νηπιαγωγεία καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, o προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

6. Οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων ασκούν διδακτικά και διοικητικά καθήκοντα. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Άρθρο 13
Εκπαιδευτικό προσωπικό δημοτικών σχολείων

1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των δημοτικών σχολείων ανήκει στον κλάδο δασκάλων ΑΤ κατηγορίας. Οι βαθμοί του κλάδου δασκάλων διακρίνονται σε Α΄ , Β΄ και Γ΄ . Οι θέσεις όλων των βαθμών είναι οργανικά ενιαίες. Εισαγωγικός βαθμός ορίζεται του δασκάλου με βαθμό Γ΄ και Μ. Κ. 16. Για την προαγωγή στο βαθμό Β΄ απαιτείται διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και για την προαγωγή στο βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄ .

2. Για το διορισμό σε θέση δασκάλου με τον εισαγωγικό βαθμό απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης δασκάλων ή παιδαγωγικής ακαδημίας ή του ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων ή της ανώτερης εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή ισότιμο πτυχίο σχολής της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Εκτός από τα πτυχία ΑΕΙ, η αναγνώριση πτυχίων σχολών της αλλοδαπής ως ισότιμων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της επιτροπής της παραγράφου 7 του άρθρου 2 της ΣΤ5/ 5/ 26. 4. 1982 (ΦΕΚ Β΄ 213) κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σύνθεση της επιτροπής αυτής μπορεί να μεταβάλλεται με κοινή απόφαση των ίδιων υπουργών.

3. Μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την οριστική διακοπή λειτουργίας των παιδαγωγικών ακαδημιών, για την υποβολή αίτησης διορισμού σε θέση δασκάλου απαιτείται αποκλειστικά πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης δασκάλων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου ή βεβαίωση για πλήρη γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας και γνώση της ελληνικής ιστορίας που χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση. Η διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες της εξέτασης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Οι οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των δημοτικών σχολείων ορίζονται συνολικά σε 36.159. Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται και οι θέσεις σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, προϊσταμένων των διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντών των τετραθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, υποδιευθυντών των δεκαθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, προϊσταμένων των μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

5. Αν μειωθούν οι οργανικές θέσεις με την κατάργηση ή συγχώνευση δημοτικών σχολείων, παραμένουν ως υπεράριθμοι οι νεότεροι στο βαθμό και καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις που θα κενωθούν.

6. Προϊστάμενος του μονοθέσιου δημοτικού σχολείου είναι ο δάσκαλος που υπηρετεί σε αυτό. Στα διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, ο προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι διευθυντές των τετραθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11.

7. Οι διευθυντές των εξαθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων διδάσκουν είκοσι (20) ώρες και οι διευθυντές των τετραθέσιων και πενταθέσιων είκοσι τέσσερις (24) ώρες την εβδομάδα. Οι προϊστάμενοι των άλλων δημοτικών σχολείων, καθώς και οι δάσκαλοι διδάσκουν είκοσι πέντε (25) έως τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα. Οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι των δημοτικών σχολείων ασκούν διδακτικά και διοικητικά καθήκοντα.

Μετά την εφαρμογή των προγραμμάτων της παραγράφου 12 του άρθρου 4, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 92, είναι δυνατό να μειώνεται το ωράριο των διευθυντών και υποδιευθυντών. Η μείωση γίνεται κατά περιοχές σχολείων με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

8. Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 11. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών.

Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους δασκάλους.

9. Η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων από δασκάλους απαγορεύεται. Η παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου:

α) επισύρει φυλάκιση μέχρι τρία (3) έτη,
β) συνιστά πειθαρχικό αδίκημα, για το οποίο μπορεί να επιβληθεί και η ποινή της οριστικής παύσης.

Άρθρο 14
Εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει στους εξής κλάδους κατά κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤ
Κλάδος ΑΤ1 Θεολόγων
Κλάδος ΑΤ2 Φιλολόγων
Κλάδος ΑΤ3 Μαθηματικών
Κλάδος ΑΤ4 Φυσικών
Κλάδος ΑΤ5 Γαλλικής γλώσσας
Κλάδος ΑΤ6 Αγγλικής γλώσσας
Κλάδος ΑΤ7 Γερμανικής γλώσσας
Κλάδος ΑΤ8 Καλλιτεχνικών μαθημάτων
Κλάδος ΑΤ9 Οικονομολόγων
Κλάδος ΑΤ10 Κοινωνιολόγων
Κλάδος ΑΤ11 Φυσικής Αγωγής
Κλάδος ΑΤ12 Μηχανικών
Κλάδος ΑΤ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών
Κλάδος ΑΤ14 Πτυχιούχων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Γεωπονίας
Κλάδος ΑΤ15 Οικιακής Οικονομίας
Κλάδος ΑΤ16 Μουσικής
Κλάδος ΑΤ17 Τεχνολόγων
Κλάδος ΑΤ18 Πτυχιούχων λοιπών τμημάτων Τ.Ε.Ι.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡ
Κλάδος ΑΡ1 Πτυχιούχων Π.Α.Τ.Ε.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. (τμήματος τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕ
Κλάδος ΜΕ1 Πτυχιούχων κατώτερων τεχνικών και επαγγελματικών ή τεχνικών και επαγγελματικών σχολών.

2. Οι βαθμοί του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου διακρίνονται σε Α΄, Β΄και Γ΄. Οι θέσεις όλων των βαθμών είναι σε κάθε κατηγορία και κλάδο οργανικά ενιαίες. Εισαγωγικός βαθμός ορίζεται του καθηγητή ή εκπαιδευτικού εργαστηρίων με βαθμό Γ΄. Τα εισαγωγικά και καταληκτικά μ.κ. για κάθε κλάδο ορίζονται ως εξής: α) Για τους κλάδους ΑΤ1 έως ΑΤ14 και ΑΤ16, με πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών Α.Ε.Ι., εισαγωγικό το μ.κ.16 και καταληκτικό το μ.κ. 1. Για τους πτυχιούχους ή διπλωματούχους τμημάτων Α.Ε.Ι. πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης εισαγωγικά ορίζονται τα μ.κ. 15 ή 14 αντίστοιχα. β) Για τους κλάδους ΑΤ15, ΑΤ16, χωρίς πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών Α.Ε.Ι. και ΑΤ18, εισαγωγικό το μ.κ.18 και καταληκτικό το μ.κ.3. γ) Για τον κλάδο ΑΤ17 εισαγωγικό το μ.κ. 17 και καταληκτικό το μ.κ.2. δ) Για τον κλάδο ΑΡ1 εισαγωγικό το μ.κ.22 και καταληκτικό το μ.κ.7. ε) Για τον κλάδο ΜΕ1 εισαγωγικό το μ.κ.24 και καταληκτικό το μ.κ.9.

Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών των κλάδων ΑΤ κατηγορίας στο βαθμό Β΄ απαιτείται διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και για την προαγωγή στο βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.

Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών των κλάδων ΑΡ1 στο βαθμό Β΄ απαιτείται τετραετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και για την προαγωγή στο βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.

Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών των κλάδων ΜΕ1 στο βαθμό Β΄ απαιτείται εννεαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και για την προαγωγή στο βαθμό Α΄ οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να ιδρύονται νέοι ή να χωρίζονται οι παραπάνω κλάδοι εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις και να καθορίζονται τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό.

4. Οι οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται ως εξής:

α) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ1, θέσεις 2.810
β) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ2, θέσεις 16.637
γ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ3, θέσεις 6.714
δ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ4, θέσεις 6.532
ε) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ5, θέσεις 1.376
στ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ6, θέσεις 4.270
ζ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ7, θέσεις 14
η) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ8, θέσεις 764
θ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ9, θέσεις 677
ι) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ10, θέσεις 130
ια) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ11, θέσεις 3.858
ιβ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ12, θέσεις 524
ιγ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ13, θέσεις 129
ιδ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ14, θέσεις 368
ιε) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ15, θέσεις 843
ιστ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ16, θέσεις 1.074
ιζ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ17, θέσεις 1.286
ιη) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ18, θέσεις 280
ιθ) Υπεύθυνων εργαστηρίων και εκπαιδευτικών
εργαστηρίων του κλάδου ΑΡ1, θέσεις 1.790
κ) Αρχιτεχνιτών και τεχνιτών του κλάδου ΜΕ1, θέσεις 300.

Σύνολο οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 50.376.

5. Στο σύνολο των οργανικών θέσεων περιλαμβάνονται και οι θέσεις σχολικών συμβούλων μέσης γενικής και μέσης τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης, προϊσταμένων των διευθύνσεων και γραφείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντές γυμνασίων, λυκείων, τεχνικών – επαγγελματικών σχολών και Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών των γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών – επαγγελματικών σχολών που έχουν εννέα και πάνω τμήματα, υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. και προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

6. Αν τροποποιηθούν τα ωρολόγια προγράμματα ή αυξηθούν τα τμήματα τάξεων των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού αυξάνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Με ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να μεταφέρονται οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο.

7. Αν μειωθούν οι οργανικές θέσεις με την κατάργηση ή συγχώνευση σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παραμένουν ως υπεράριθμοι οι νεότεροι στο βαθμό και καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις που θα κενωθούν.

8. Τα προσόντα διορισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται κατά κλάδους ως εξής:

α) Κλάδος ΑΤ1 Θεολόγων: πτυχίο θεολογικού ή ποιμαντικού τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της θεολογικής σχολής Χάλκης.
β) Κλάδος ΑΤ2 Φιλολόγων: πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος, εκτός των ξενόγλωσσων, φιλοσοφικής σχολής ή τμήματος ιστορίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
γ) Κλάδος ΑΤ3 Μαθηματικών: πτυχίο μαθηματικού τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
δ) Κλάδος ΑΤ4 Φυσικών: πτυχίο φυσικού ή χημικού ή φυσιογνωστικού ή βιολογικού ή γεωλογικού τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
ε) Κλάδος ΑΤ5 Γαλλικής γλώσσας: πτυχίο τμήματος γαλλικής φιλολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
στ) Κλάδος ΑΤ6 Αγγλικής γλώσσας: πτυχίο τμήματος αγγλικής φιλολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
ζ) Κλάδος ΑΤ7 Γερμανικής γλώσσας: πτυχίο τμήματος γερμανικής φιλολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
η) Κλάδος ΑΤ8 Καλλιτεχνικών μαθημάτων: πτυχίο ζωγραφικής ή γλυπτικής ή χαρακτικής ανώτατης σχολής καλών τεχνών της ημεδαπής με πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης σε ίδια σχολή θεωρητικών και ιστορικών σπουδών.
θ) Κλάδος ΑΤ9 Οικονομολόγων: πτυχίο οικονομικού τμήματος Α.Ε.Ι. ή οποιουδήποτε τμήματος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. ή Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής της ημεδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε..
ι) Κλάδος ΑΤ10 Κοινωνιολόγων: πτυχίο τμήματος κοινωνικών επιστημών ή κοινωνικών σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. γίνονται διορισμοί και χωρίς το πτυχίο αυτό.
ια) Κλάδος ΑΤ11 Φυσικής Αγωγής: πτυχίο εθνικής ακαδημίας σωματικής αγωγής ή τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
ιβ) Κλάδος ΑΤ12 Μηχανικών: δίπλωμα τμήματος πολιτικών μηχανικών ή αρχιτεκτόνων ή αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών ή μηχανολόγων ή ηλεκτρολόγων ή ηλεκτρονικών ή ναυπηγών ή χημικών μηχανικών ή ηλεκτρονικού αυτοματισμού ή ραδιοηλεκτρολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή πτυχίο φυσικού τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής με ενδεικτικό μεταπτυχιακών σπουδών ηλεκτρονικής και ραδιοηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικού αυτοματισμού ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος με τα παραπάνω ενδεικτικά.
ιγ) Κλάδος ΑΤ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών: πτυχίο νομικού ή πολιτικού τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε..
ιδ) Κλάδος ΑΤ14 Πτυχιούχων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Γεωπονίας: πτυχίο τμήματος ιατρικής ή οδοντιατρικής ή φαρμακευτικής ή γεωπονίας Α.Ε.Ι της ημεδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε..
ιε) Κλάδος ΑΤ15 Οικιακής Οικονομίας: πτυχίο ανώτατης σχολής οικιακής οικονομίας της ημεδαπής.
ιστ) Κλάδος ΑΤ16 Μουσικής: πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα προσόντα αυτά για την πλήρωση των κενών θέσεων του κλάδου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.9 της περίπτ. Β΄ του άρθρου 15.
ιζ) Κλάδος ΑΤ17 Τεχνολόγων: πτυχίο της ανώτερης σχολής εκπαιδευτικών τεχνολόγων μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή αντίστοιχο πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε..
ιη) Κλάδος ΑΤ18 πτυχιούχων λοιπών τμημάτων Τ.Ε.Ι.: πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε..
ιθ) Κλάδος ΑΡ1 πτυχιούχων Π.Α.Τ.Ε.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. (τμήματος τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων): πτυχίο τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή μέσης τεχνικής ή επαγγελματικής σχολής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε..
κ) Κλάδος ΜΕ1 πτυχιούχων πτυχιούχων κατώτερων τεχνικών και επαγγελματικών σχολών: πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής ή κατώτερης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και τριετής επαγγελματική πείρα από την κτήση του πτυχίου.

9. Για το διορισμό στις θέσεις των κλάδων ΑΤ1 και ΑΤ2 αντί για πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής γίνεται δεκτό και ισότιμο πτυχίο ορθόδοξης θεολογικής σχολής της αλλοδαπής ή ανώτατης σχολής ελληνικής φιλολογίας της αλλοδαπής αντίστοιχα, εφόσον ο υποψήφιος έχει και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Για το διορισμό στις θέσεις των άλλων κλάδων ΑΤ κατηγορίας αντί για πτυχίο της ημεδαπής γίνεται δεκτό ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον ο υποψήφιος έχει και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου.

10. Αν οι υποψήφιοι της προηγούμενης παραγράφου δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου, απαιτείται βεβαίωση για την πλήρη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας καθώς και τη γνώση της ελληνικής ιστορίας. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση, της οποίας η διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

11. Στις θέσεις του κλάδου ΑΤ4 φυσικών διορίζονται, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες για κάλυψη των διδασκόμενων μαθημάτων, πτυχιούχοι φυσικού, χημικού, φυσιογνωστικού, βιολογικού και γεωλογικού τμήματος των Α.Ε.Ι..

12. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθμός των θέσεων για κάθε ειδικότητα των κλάδων ΑΤ12, ΑΤ13, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18, ΑΡ1 και ΜΕ1.

13. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται ως εξής:

α) Διευθυντές γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών – επαγγελματικών σχολών ώρες οκτώ (8) όταν λειτουργούν με τρία έως πέντε τμήματα τάξεων, ώρες επτά (7) όταν λειτουργούν με έξι έως εννέα τμήματα τάξεων, ώρες πέντε (5) όταν λειτουργούν με δέκα έως δώδεκα τμήματα τάξεων και ώρες τρεις (3) όταν λειτουργούν με περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού.

β) Διευθυντές Σ.Ε.Κ. ώρες οκτώ (8).

γ) Υποδιευθυντές γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών – επαγγελματικών σχολών και υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ. ώρες δεκατέσσερις (14).

δ) Υπεύθυνοι εργαστηρίων ώρες δεκαοκτώ (18).

ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό των κλάδων ΑΤ1 μέχρι ΑΤ18 ώρες είκοσι μία (21) αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες δεκαεννέα (19) αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες δεκαοκτώ (18) αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας.

στ) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΑΡ1 ώρες είκοσι δύο (22) εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες δεκαεννέα (19) εάν έχουν επτά μέχρι δεκατρία έτη υπηρεσίας και ώρες δεκαοκτώ (18) εάν έχουν πάνω από δεκατρία έτη υπηρεσίας.

ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΜΕ1 ώρες είκοσι έξι (26).

η) Τεχνίτες του κλάδου ΜΕ1 ώρες είκοσι οκτώ (28).

14. Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή. Αν οι διδάσκοντες δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο που υπηρετούν, διατίθενται, μερικά ή ολικά, σε άλλα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε τμήματα πρόσθετης διδακτικής βοήθειας, καθώς και σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 4, τα οποία λειτουργούν στον ίδιο ή γειτονικό δήμο ή κοινότητα, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός πλεονάζει εξ ολοκλήρου μπορεί να αποσπασθεί σε άλλο σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή σε σχολείο άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου που πλεονάζουν σε ορισμένο κλάδο, εξαιτίας μεταβολών στα προγράμματα διδασκαλίας ή για άλλους λόγους, είναι υποχρεωμένοι να διδάσκουν μαθήματα συγγενούς ειδικότητας στην ίδια σχολική μονάδα.

15. Όσοι διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολείο άλλης πόλης ή κωμόπολης παίρνουν οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας που ορίζεται στο μισό από την προβλεπόμενη στην παράγραφο

19. Δεν παίρνουν τα παραπάνω οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση όσοι συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο σε σχολεία πόλης ή κωμόπολης στην οποία κατοικούν. Τα σχολεία που λειτουργούν στην περιφέρεια της τέως διοίκησης της πρωτεύουσας και του τέως δήμου Θεσσαλονίκης θεωρούνται ότι λειτουργούν στην ίδια πόλη.

16. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες δε δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού η αν δικαιολογούν, μέχρι να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των ωρών αυτών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία μέχρι πέντε (5) ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων και σε εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, αν πρόκειται για το ίδιο σχολείο, ή με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, αν πρόκειται για άλλο σχολείο και εφόσον και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία. Η διδασκαλία του μαθήματος της κοινωνιολογίας, αν δεν υπάρχουν καθηγητές του κλάδου κοινωνιολόγων, μπορεί να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς που έχουν διαπιστωμένες ειδικές σπουδές στην κοινωνιολογία και, αν δεν υπάρχουν τέτοιοι εκπαιδευτικοί, σε φιλόλογους ή πτυχιούχους νομικών και πολιτικών επιστημών ή οικονομολόγους. Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου χορηγείται εάν προηγουμένως καλυφθούν με υπερωριακή διδασκαλία οι ανάγκες των δημόσιων σχολείων.

Οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία ή φροντιστήρια. Για τις παραβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 13.

17. Αν στο ίδιο σχολείο ή στα σχολεία της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωμόπολης οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων δε δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού ή αν οι ώρες αυτές δεν καλύπτονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς, μπορεί να ανατεθεί η διδασκαλία μαθημάτων ή η διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων με ωριαία αντιμισθία σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, άλλους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή σε ιδιώτες που έχουν τα προσόντα των κλάδων αυτών, εκτός από τους ιδιοκτήτες και τους διευθυντές φροντιστηρίων και όσους διδάσκουν σε αυτά. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητο το πτυχίο των παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., αν δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι με το πτυχίο αυτό.

Με την παραπάνω διαδικασία μπορεί να ανατίθεται η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών σε αξιόλογο αριθμό αλλόδοξων μαθητών των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ιδιώτες που έχουν πτυχίο Θεολογικής σχολής αντίστοιχου δόγματος Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου.

18. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, προαιρετικής ή υποχρεωτικής, καθώς και ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία, επιτρέπεται μόνο αν οι καθηγητές της ίδιας ειδικότητας έχουν καλύψει το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους. Τα όργανα, ο τρόπος επιλογής και η διαδικασία για την ανάθεση διδασκαλίας στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι δυνατό να αυξηθούν μέχρι δέκα (10) οι ώρες προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, αν δεν καλύπτεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.

19. Η ωριαία αντιμισθία ορίζεται στο ένα ενενηκοστό (1/90) των κάθε είδους μηνιαίων αποδοχών του εισαγωγικού βαθμού του αντίστοιχου κλάδου, χωρίς επίδομα οικογενειακών βαρών.

20. Οι διατάξεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 13 που αφορούν την υποχρέωση παραμονής των εκπαιδευτικών στα σχολεία, καθώς και την απαγόρευση παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων και τις κυρώσεις για την παράβασή της αντίστοιχα, εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

21. Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 και των παραγράφων 13 έως 20 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους προσωρινούς αναπληρωτές και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.


Άρθρο 15
Διορισμοί εκπαιδευτικού προσωπικού.

Α΄ Δασκάλων Νηπιαγωγών.

1.Οι διορισμοί των δασκάλων και νηπιαγωγών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από ετήσιους πίνακες διοριστέων που συντάσσονται στο τέλος κάθε έτους. Στους πίνακες αυτούς περιλαμβάνονται όλοι όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διορισμού μέσα στο ίδιο έτος και με σειρά που καθορίζεται από το βαθμό του πτυχίου τους. Αν υπάρχουν πτυχία με τον ίδιο βαθμό, η σειρά καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε κάθε περίπτωση ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία καταχώρισης στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας.

2.Οι αιτήσεις για διορισμό υποβάλλονται, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στις κατά τόπους αρμόδιες διευθύνσεις ή γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι προϊστάμενοι των οποίων ελέγχουν τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην αρμόδια διεύθυνση προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3.Κατά τη σύνταξη του ετήσιου πίνακα διοριστέων προτάσσονται υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από το βαθμό του πτυχίου τους κατά σειρά όσοι έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, τα θύματα πολέμου ή εθνικής αντίστασης ή ειρηνικής περιόδου, οι ανάπηροι πολέμου ή εθνικής αντίστασης ή ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους και ακολουθούν οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων.

4.Η κατάταξη όσων ανήκουν σε καθεμία από τις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου γίνεται με βάση το βαθμό του πτυχίου τους.

5.Με την επιφύλαξη της παρ. 7, δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αιτήσεις διορισμού δάσκαλοι που δε συμπλήρωσαν το 20ό έτος της ηλικίας τους και νηπιαγωγοί που δε συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και δάσκαλοι ή νηπιαγωγοί που συμπλήρωσαν το 40ό έτος της ηλικίας τους. Ο διορισμός τους δεν επιτρέπεται μετά τη συμπλήρωση του 45ου έτους της ηλικίας τους. Κατεξαίρεση έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση διορισμού υποψήφιοι που συμπλήρωσαν το 40ό όχι όμως το 45ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Δημόσιο ή ν.π.δ.δ. ή στην ιδιωτική εκπαίδευση. Στην περίπτωση αυτή ο διορισμός δεν επιτρέπεται μετά τη συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας τους.

6.Οι διοριζόμενοι, που δεν αποδέχονται το διορισμό τους ή παραιτούνται μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού τους, δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν νέα αίτηση διορισμού πριν να περάσουν δύο χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού ή αποδοχής της παραίτησης. Αιτήσεις που υποβάλλονται κατά παράβαση της διάταξης αυτής δε λαμβάνονται υπόψη.

7.Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, που έχουν προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής ή υπηρέτησαν σε ξένα σχολεία ως δάσκαλοι ή νηπιαγωγοί ελληνοπαίδων, μπορούν να διορίζονται και μετά τη συμπλήρωση του 45ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον, κατά το χρόνο διορισμού, σε κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 40ού αντιστοιχεί ένα έτος προϋπηρεσίας στα σχολεία αυτά.

Ο διορισμός τους γίνεται με τον εισαγωγικό ή και με ανώτερο βαθμό ανάλογα με το χρόνο προϋπηρεσίας τους. Ο βαθμός καθορίζεται με πράξη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Ο τρόπος απόδειξης της προϋπηρεσίας και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

8.Βουλευτές, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι μπορούν να μην αποδέχονται το διορισμό τους σε θέση εκπαιδευτικού, που γίνεται στη διάρκεια της θητείας τους, χωρίς να διαγράφονται από τους πίνακες διοριστέων. Μετά τη λήξη της θητείας τους διορίζονται, εάν το επιθυμούν, στις πρώτες κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου τους, εφόσον δεν συμπλήρωσαν το ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού.

9.Η κατοχή θέσης εκπαιδευτικού σε δημόσια εκπαίδευση άλλης χώρας αποτελεί κώλυμα διορισμού σε θέση εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

10.Με π. δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αναφέρονται στο διορισμό του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

11.Από την ημερομηνία που υποβάλλεται η πρώτη αίτηση για διορισμό πτυχιούχου παιδαγωγικού τμήματος Α.Ε.Ι. κλείνουν οι πίνακες διοριστέων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του έτους αυτού και συντάσσονται πλέον νέοι πίνακες με σειρά που καθορίζεται από την ημερομηνία αυτή είτε πρόκειται για πτυχιούχους παιδαγωγικών τμημάτων Α.Ε.Ι. είτε για πτυχιούχους παιδαγωγικών ακαδημιών και σχολών νηπιαγωγών και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους διορισμούς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα. Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα και λεπτομέρειες που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής

Β΄ Εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

1.Οι διορισμοί σε θέσεις των κλάδων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από ετήσιους πίνακες διοριστέων που συντάσσονται κατά κλάδους στο τέλος κάθε έτους. Για τον κλάδο ΑΤ4 οι ετήσιοι πίνακες συντάσσονται κατά τις διακρίσεις της παρ. 11 του άρθρου 14. Για τους κλάδους ΑΤ12, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18, ΑΡ1 και ΜΕ1 οι πίνακες αυτοί συντάσσονται και κατά ειδικότητες, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 12 του άρθρου  14. Στους παραπάνω πίνακες περιλαμβάνονται όλοι όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διορισμού μέσα στο ίδιο έτος και με σειρά που καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

2.Οι αιτήσεις για διορισμό υποβάλλονται, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στις κατά τόπους αρμόδιες διευθύνσεις ή γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι προϊστάμενοι των οποίων ελέγχουν τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην αρμόδια διεύθυνση προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3.Κατά τη σύνταξη του πίνακα διοριστέων προτάσσονται υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από το βαθμό του πτυχίου τους κατά σειρά όσοι έχουν διδακτορικό δίπλωμα, τα θύματα πολέμου ή εθνικής αντίστασης ή ειρηνικής περιόδου, οι ανάπηροι πολέμου ή εθνικής αντίστασης ή ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους και ακολουθούν οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων.

4.Η κατάταξη όσων ανήκουν σε καθεμία από τις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου γίνεται με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στις διευθύνσεις και τα γραφεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

5.Σε περίπτωση ταυτόχρονης υποβολής, η σειρά διορισμού καθορίζεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καταρτίζεται πίνακας διοριστέων και πριν από το τέλος του έτους, στις περιπτώσεις που έχουν εξαντληθεί οι πίνακες διοριστέων του προηγούμενου έτους.

7.Οι διατάξεις των παρ. 5,6,7,8 και 9 της περίπτ. Α΄ εφαρμόζονται ανάλογα και για τους διορισμούς σε θέσεις προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

8.Μέχρι τις 31 Δεκ. 1985, σε θέσεις του κλάδου ΑΤ17 Τεχνολόγων διορίζονται πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. με πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., μόνο αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό από πτυχιούχους της Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Από την 1η Ιαν. 1986 οι διορισμοί σε θέσεις του κλάδου αυτού γίνονται σε ποσοστό 70% από πτυχιούχους της Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε και 30% από πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. με πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών.

9.Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων της περίπτωσης αυτής ως προς τους πίνακες διοριστέων δεν εφαρμόζονται για το διορισμό εκπαιδευτικών του κλάδου ΑΤ16 Μουσικής που έχουν πτυχίο αναγνωρισμένο μη πανεπιστημιακού μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι αυτοί διορίζονται ύστερα από διαγωνισμό στις θέσεις που απομένουν, όπως ειδικότερα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

10.Με π. δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αναφέρονται στο διορισμό του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Γ΄ Υποψηφίων με αυξημένα προσόντα.

1.Κατεξαίρεση είναι δυνατή η πλήρωση περιορισμένου αριθμού θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από εκπαιδευτικούς που έχουν αυξημένα επιστημονικά προσόντα με επιλογή ύστερα από προκήρυξη.

2.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο αριθμός των θέσεων που πρόκειται να πληρωθούν για κάθε κλάδο, τα προσόντα, τα οποία δεν μπορούν να είναι κατώτερα από τα οριζόμενα για κάθε κλάδο από αυτόν το νόμο, με επιπλέον πτυχίο διετών τουλάχιστο μεταπτυχιακών σπουδών στο εσωτερικό ή εξωτερικό ή διδακτορικό δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας ή των επιστημών της αγωγής και η διαδικασία επιλογής.

3.Οι διοριστέοι επιλέγονται από το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο και ο διορισμός γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δ'. Τοποθέτηση διοριζομένων.

1. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διορίζονται τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης και με απόφαση των προϊσταμένων των διευθύνσεων αυτών, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, τοποθετούνται οριστικά σε κενές οργανικές θέσεις των σχολείων των περιοχών μετάθεσης του νομού με βάση τις δηλώσεις προτίμησής τους και τα ισχύοντα κριτήρια για τις τοποθετήσεις των διοριζομένων.

2. Οι διοριζόμενοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητες, που προβλέπονται από το πρόγραμμα για διδασκαλία και σε γυμνάσια και σε λύκεια, τοποθετούνται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 μόνο σε γυμνάσια, στα οποία διδάσκουν για μία πενταετία τουλάχιστον. Εξαίρεση επιτρέπεται ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου και εφόσον υπάρχει ανυπέρβλητη υπηρεσιακή ανάγκη.

3. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εκπαιδευτικών κατά το διορισμό τους σε σχολεία των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Κατ' εξαίρεση είναι επιτρεπτή η τοποθέτηση κατά το διορισμό σε σχολεία των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εφόσον οι κενές θέσεις των σχολείων αυτών δεν μπορούν να καλυφθούν με μεταθέσεις εκπαιδευτικών εξαιτίας της έλλειψης αιτήσεων ενδιαφερομένων για μετάθεση.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορούν να οριστούν και άλλες περιοχές της χώρας, στις οποίες δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εκπαιδευτικών κατά το διορισμό τους.

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα κριτήρια για την τοποθέτηση των διοριζόμενων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Άρθρο 16
Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης

Α' Προαγωγές.

1. Τον Ιανουάριο κάθε έτους συντάσσεται από την οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος αλφαβητική κατάσταση, στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί κατά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, μαζί με στοιχεία δηλωτικά της συνολικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας κατά βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο και των τίτλων σπουδών. Οι καταστάσεις αυτές κοινοποιούνται στους εκπαιδευτικούς μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους. Ένσταση επιτρέπεται προς το υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση. Το υπηρεσιακό συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της ένστασης.

2. Οι καταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου, όταν οριστικοποιηθούν, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο συντάσσει συνολικές για όλη τη χώρα αλφαβητικές καταστάσεις των εκπαιδευτικών.

3. α) Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προάγονται με απόφαση του νομάρχη. Οι προαγωγές αυτές γίνονται με βάση πίνακα προακτέων που καταρτίζει το οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα στο μήνα Απρίλιο κάθε έτους. Ο πίνακας αυτός συντάσσεται κατά κλάδους με αλφαβητική σειρά και περιλαμβάνει όσους συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο προαγωγής ως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους και κρίνονται προακτέοι από τα υπηρεσιακά τους στοιχεία. Προακτέοι κρίνονται οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται σε όλα τα στοιχεία της έκθεσης υπηρεσιακής ευδοκιμότητας τουλάχιστον "επαρκείς" για προαγωγή στο βαθμό Β' και τουλάχιστον "καλοί" για προαγωγή στο βαθμό Α'.

β) Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτείται :
αα) στην κατηγορία ΑΤ, για προαγωγή στο Β' βαθμό διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και για προαγωγή στον Α' βαθμό εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β',
ββ) στην κατηγορία ΑΡ, για προαγωγή στο Β' βαθμό τετραετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και για προαγωγή στο βαθμό Α' εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β',
γγ) στην κατηγορία ΜΕ, για προαγωγή στο Β' βαθμό εννεαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και για προαγωγή στον Α' βαθμό οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Β'.
γ) Προκειμένου για εκπαιδευτικούς ΑΤ κατηγορίας, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας τουλάχιστο φοίτησης ή διδακτορικού διπλώματος Α.Ε.Ι., συναφούς με τα αντικείμενα στα οποία απασχολούνται ή είναι δυνατό να απασχοληθούν, μειώνεται ο χρόνος προαγωγής κατά ένα έτος για την προαγωγή στο βαθμό Β' και στις δύο περιπτώσεις και για την προαγωγή στο βαθμό Α' κατά ένα έτος για τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος και κατά δύο έτη για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος. Αν οι παραπάνω τίτλοι σπουδών συντρέχουν αθροιστικά, η συνολική μείωση του χρόνου προαγωγής σε όλους τους βαθμούς δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία.
δ) Ως μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα νοείται εκείνο που χορηγείται με ξεχωριστό τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. για τα μεταπτυχιακά ή διδακτορικά διπλώματα Α.Ε.Ι. του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας.

4. Η προαγωγή θεωρείται ότι συντελείται από την ημέρα που συμπληρώνει ο εκπαιδευτικός το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό.

5. Εκπαιδευτικοί που κρίνονται μη προακτέοι δύο φορές συνέχεια ή τρεις φορές σε διάφορα χρονικά διαστήματα παραπέμπονται με απόφαση του νομάρχη στο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης

6. Το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο εξετάζει όλα τα στοιχεία του φακέλου, καλεί σε ακρόαση τον κρινόμενο και μπορεί να εξετάζει κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Αν ο εκπαιδευτικός κριθεί απολυτέος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων απολύεται για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Αν το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο διαπιστώσει ότι ο κρινόμενος δεν είναι κατάλληλος για το έργο του εκπαιδευτικού ή έχει σοβαρούς λόγους υγείας, κρίνεται όμως επαρκής για την προσφορά διοικητικής υπηρεσίας, μπορεί να αποφασίσει τη μετάταξή του σε προσωρινή θέση διοικητικού προσωπικού των διευθύνσεων ή γραφείων της εκπαίδευσης, εφόσον έχει υπερεπταετή και δεν συμπλήρωσε εικοσιπενταετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται προσωρινή θέση διοικητικού προσωπικού με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, την οποία καταλαμβάνει ο μετατασσόμενος. Η θέση αυτή καταργείται με την αποχώρησή του από την υπηρεσία.

7. Για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις που ισχύουν για την εξέλιξη των άλλων δημόσιων υπαλλήλων.

Β' Μεταθέσεις

1. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετατίθενται:

α) για το συμφέρον της υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου,
β) για το συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, όταν η μετάθεση επιβάλλεται από υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού,
γ) εξαιτίας υπεραριθμίας στο σχολείο ή στα σχολεία του νομού, ή νομαρχιακού διαμερίσματος και με δαπάνη του Δημοσίου,
δ) με αίτησή τους και χωρίς τη δαπάνη του Δημοσίου για συνυπηρέτηση με σύζυγο εκπαιδευτικό ή άλλον

7. με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου για αμοιβαία μετάθεση που επιτρέπεται αν κανένας από τους αιτούντες δεν έχει συμπληρώσει υπηρεσία τριάντα (30) ετών.

2. Κατά την ενέργεια των μεταθέσεων επιδιώκεται η σύμμετρη κατανομή του προσωπικού μεταξύ των σχολείων του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, καθώς και μεταξύ των νομών και νομαρχιακών διαμερισμάτων.

3. Με τις μεταθέσεις συνυπηρέτηση συζήγων καλύπτεται το ένα τρίτο των θέσεων που προορίζονται για τις τακτικές μεταθέσεις κατά κλάδο σε κάθε νομό.

4. Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών από περιοχή μετάθεσης σε άλλη περιοχή μετάθεσης γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, μέσα στον μήνα Απρίλιο. Περιοχή μετάθεσης νοείται είτε ο νομός είτε περιφέρεια μικρότερη του νομού. Ο καθορισμός των περιοχών μετάθεσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου οι τοποθετήσεις, όσων μετατίθενται, στο νομό ή το νομαρχιακό διαμέρισμα σε κενές θέσεις σχολείων, καθώς και οι μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, γίνονται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, μέσα στο μήνα Μάιο. Όσοι μετατίθενται οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία που μετατέθηκαν το αργότερο ως τις 20 Ιουνίου για την πρωτοβάθμια και ως τις 30 Ιουνίου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

5. Κατά τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις σε σχολεία του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος μετατίθενται ή τοποθετούνται κατ' απόλυτη προτεραιότητα σε κενές θέσεις των λυκείων όσοι έχουν συμπληρώσει πενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 8 ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία των μεταθέσεων και τοποθετήσεων αυτών.

6. Κατά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μετατίθενται στο νομό ή το νομαρχιακό διαμέρισμα και κατά τις μεταθέσεις τους από σχολείο σε σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, μετατίθενται για το συμφέρον της υπηρεσίας, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε κενές θέσεις λυκείων της ίδιας πόλης ή κωμόπολης εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γυμνάσια περισσότερο από πέντε (5) έτη.

7. Μεταθέσεις κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους επιτρέπονται μόνο :

1. για τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, διευθυντών Σ.Ε.Κ. και υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ. και
2. για άμεση απομάκρυνση εκπαιδευτικού από υπαιτιότητά του.

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται η διαδικασία, οι σχετικές προθεσμίες, τα όργανα, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια (στα οποία περιλαμβάνονται ιδίως η υπηρεσία σε σχολεία με δυσμενείς όρους διαβίωσης και λειτουργίας, η συνυπηρέτηση, η ανάγκη συνοίκησης συζύγων, η εντοπιότητα, η προστασία τέκνων, η ανάγκη για θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του και γενικότερα οικογενειακοί λόγοι), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των μεταθέσεων.

9. Στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που μετατίθενται ύστερα από πέντε συνεχή διδακτικά έτη, σε σχολεία της ίδιας πόλης ή κωμόπολης, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

10. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 287/1976 (ΦΕΚ 78) δεν εφαρμόζονται για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Γ΄ Αποσπάσεις

1. Αν υπάρχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες μπορεί να γίνει απόσπαση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από σχολείο σε σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της διεύθυνσης.

2. Παράταση της απόσπασης αυτής ή απόσπαση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διμήνου και έως τη λήξη του διδακτικού έτους γίνεται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση τον οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

3. Με την ίδια διαδικασία μπορούν να αποσπαστούν και προσωρινοί αναπληρωτές από σχολείο σε σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, εφόσον δεν υπάρχουν κατά το χρόνο της απόσπασης οι λόγοι που επέβαλαν την πρόσληψή τους στο σχολείο που υπηρετούν.

4. Αποσπάσεις διευθυντών σχολείων και ΣΕΚ δεν επιτρέπονται, εκτός από περιπτώσεις αμοιβαίας απόσπασης.

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την αντιμετώπιση σοβαρότατων αναγκών, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, συνυπηρέτηση συζύγων και εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της δευτεροβάθμιας σε άλλο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, επιτρέπονται αποσπάσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της τριετίας:

α) στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του οργανισμού του,
β) σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων οργάνων τους.

7. Αν διενεργείται ένορκη ανάκριση για τη διαπίστωση πειθαρχικού αδικήματος και εγείρονται σοβαρές υπόνοιες εναντίον εκπαιδευτικού, επιτρέπεται η απόσπασή του σε άλλο σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος με απόφαση του νομάρχη ύστερα από εισήγηση του ανακριτή και γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου για τη διευκόλυνση του ανακριτικού έργου. Η απόσπαση γίνεται ύστερα από ακρόαση του εκπαιδευτικού και δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τρεις μήνες. Κατά την ίδια διαδικασία και για το ίδιο χρονικό διάστημα είναι δυνατή απόσπαση του εκπαιδευτικού σε σχολείο άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

8. Με τη διαδικασία της παραγράφου 1 αποσπώνται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ενώσεων λειτουργών μέσης εκπαίδευσης και των συλλόγων των δασκάλων σε σχολεία της έδρας τους. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση τους.

9. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στα αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής, τίθενται στη διάθεση των διευθύνσεων εκπαίδευσης, από τις οποίες αποσπάστηκαν και οι οργανικές θέσεις τους στα σχολεία θεωρούνται κενές. Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης είναι αρμόδιες για τη ρύθμιση των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και την άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας για το χρονικό διάστημα της απόσπασης των εκπαιδευτικών αυτών στα σχολεία της αλλοδαπής. Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί μετά τη λήξη της απόσπασής τους τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, σε σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος. Η οριστική τους τοποθέτηση γίνεται κατά τις επόμενες μεταθέσεις εκπαιδευτικών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις μεταθέσεις αυτές, εντός του ίδιου νομοί ή νομαρχιακού διαμερίσματος. Αν οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν καταλάβουν θέσεις μέσα στον ίδιο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα, τοποθετούνται με απόφαση τον Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, σε σχολεία άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 1232/ 1982 (ΦΕΚ 22) καταργούνται.

10. Δασκάλες που είναι μητέρες παιδιών μέχρι τριάμισι ετών μπορεί να αποσπώνται από ολιγοθέσια σε πολυθέσια δημοτικά σχολεία με απόφαση του νομάρχη ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Δ'. Μετατάξεις.

1. Μετάταξη εκπαιδευτικών κατά τις κείμενες διατάξεις από κλάδο σε κλάδο επιτρέπεται εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό στον ίδιο κλάδο με χρονολογία λήψης του πτυχίου προγενέστερη από τη χρονολογία λήψης του πτυχίου του μετατασσομένου.Απαγορεύεται η μετάταξη εκπαιδευτικού που έχει μισθολογικό κλιμάκιο ανώτερο από το 10ο

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, επιτρέπεται μετάταξη εκπαιδευτικού σε κενή θέση άλλης ειδικότητας του ίδιου κλάδου, με τους περιορισμούς της παραγράφου 1.

3. Για την τοποθέτηση όσων μετατάσσονται εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρ. 3 της περίπτωσης Δ' του άρθρου 15.

Ε΄ Άδειες χωρίς αποδοχές

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορεί να χορηγείται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ιδίως θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του, αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων εγκυμοσύνης, τοκετού και μητρότητας, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό.

2. Άδεια χωρίς αποδοχές, που χορηγείται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί πέρα από τρία σχολικά έτη.

ΣΤ΄ Πειθαρχική δικαιοδοσία και διαδικασία

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προεδρίας της Κυβέρνησης, ορίζονται τα μονομελή και συλλογικά όργανα που ασκούν την πειθαρχική δικαιοδοσία για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η αρμοδιότητά τους για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης και την επιβολή πειθαρχικών ποινών.

2. Η κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 1256/ 1982 (ΦΕΚ 65) διοικητική εξέταση, καθώς και η ένορκη ανάκριση για διαπίστωση πειθαρχικού αδικήματος όταν αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς, ενεργείται:

α). για τους σχολικούς συμβούλους από σύμβουλο ή μόνιμο πάρεδρο του ΠΙ ή άλλο σχολικό σύμβουλο,
β). για τους προϊσταμένους των διευθύνσεων εκπαίδευσης από άλλο προϊστάμενο διεύθυνσης της εκπαίδευσης;
γ). για τους προϊσταμένους γραφείων της εκπαίδευσης από προϊστάμενο διεύθυνσης της εκπαίδευσης ή άλλο προϊστάμενο γραφείου της εκπαίδευσης,
δ). για τους διευθυντές σχολικών μονάδων και ΣΕΚ από προϊστάμενο διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ή άλλο διευθυντή σχολικής μονάδας ή ΣΕΚ και
ε). για τους υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και υπεύθυνους τομέων ΣΕΚ από προϊστάμενο διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας ή ΣΕΚ ή άλλον υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή υπεύθυνο τομέα ΣΕΚ.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις για το πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων του Δημοσίου.


Άρθρο 17
Προσωρινοί αναπληρωτές

1. Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από τα σχολεία εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και αν υπάρχουν άλλες έκτακτες ανάγκες λειτουργίας των σχολείων, οι οποίες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από αυτούς που υπέβαλαν αίτηση διορισμού σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών.

2. Προσωρινοί αναπληρωτές προσλαμβάνονται επίσης με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, που αντιστοιχεί στο μισό τουλάχιστον του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού, όταν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο ή και σε άλλο σχολείο της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωμόπολης δε δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού.

3. Η πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών γίνεται με πράξη των αρμόδιων προϊσταμένων των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων. Αν υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις για τις ίδιες θέσεις, τηρείται η σειρά υποβολής των αιτήσεων για το διορισμό σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση πρόσληψης αρρένων προηγούνται όσοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Η απόλυση των προσωρινών αναπληρωτών γίνεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους και χωρίς καμία αποζημίωση. Αν δεν υπάρχουν ή δεν προσφέρονται για πρόσληψη σε θέσεις προσωρινών αναπληρωτών υποψήφιοι για διορισμό εκπαιδευτικοί, μπορούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές ιδιώτες που έχουν τα προσόντα διορισμού, εκτός από το παιδαγωγικό πτυχίο της ΣΕΛΕΤΕ. Στην περίπτωση αυτή το όριο ηλικίας δεν αποτελεί κώλυμα για την πρόσληψη. Κάθε έτος μπορούν να καταρτίζονται χωριστές, κατά δυσπρόσιτες ή νησιωτικές περιοχές, καταστάσεις υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρόσληψη για τους εκπαιδευτικούς κάθε καταστάσεως θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι ειδικότερες αυτές περιοχές κάθε νόμου, που θα καλύπτονται από τις παραπάνω καταστάσεις υποψηφίων, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

4. Στους προσωρινούς αναπληρωτές καταβάλλονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο του εισαγωγικού βαθμού του κλάδου τους, καθώς και επιδόματα εορτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι σχετικές πιστώσεις για την πληρωμή των δαπανών αυτών εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αποδοχές που καταβάλλονται στους προσωρινούς αναπληρωτές, οι οποίοι προσλαμβάνονται με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας τους υπολογίζονται με κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των εβδομαδιαίων ωρών, για τις οποίες έχουν προσληφθεί και παρονομαστή το υποχρεωτικό ωράριο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού.

5. Για τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται από την παράγραφο 12 του άρθρου 4, εφόσον οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δεν επαρκούν, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.


Άρθρο 18
Αποζημιώσεις

1. Για την καταβολή ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που μετακινούνται για την εκτέλεση υπηρεσίας, εγγράφονται οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς, τους προσωρινούς αναπληρωτές και τους εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που μετακινούνται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας σε σχολείο ή μεταλυκειακό προπαρασκευαστικό κέντρο άλλης πόλης ή κωμόπολης, καταβάλλονται:

1. οδοιπορικά έξοδα κατά τις κείμενες διατάξεις και
2. για κάθε ώρα διδασκαλίας το ένα δεύτερο της προβλεπόμενης ωριαίας αμοιβής για διδασκαλία πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο.
Οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται και στους δασκάλους των σχολείων που η έδρα τους μετακινείται εποχιακά.

3. Στους σχολικούς συμβούλους και στους προϊσταμένους των διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης, που μετακινούνται εκτός γραφείου και εντός έδρας, επιτρέπεται η χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου με καταβολή της χιλιομετρικής αποζημίωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία για τη βεβαίωση των χιλιομετρικών αποστάσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

4. Οι εκπαιδευτικοί που συνοδεύουν μαθητές σε σχολικές εκδηλώσεις, που συνδέονται με το εκπαιδευτικό έργο (όπως εκδρομές, περίπατοι, αγώνες, πολιτιστικές εκδηλώσεις), θεωρείται ότι εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία. Για την κάλυψη των δαπανών κίνησης εκτός έδρας, όπου προβλέπονται, εγγράφονται σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των νομαρχιών.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


Άρθρο 19.
Προσωπικό υπηρεσιών και σχολείων.

1. Η υπηρεσία κάθε διεύθυνσης πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί με την άμεση ευθύνη του προϊσταμένου της. Η υπηρεσία αυτή αποτελείται : α) της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από δύο τμήματα : (αα) διοικητικών θεμάτων και (ββ) εκπαιδευτικών θεμάτων και β) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τρία τμήματα : (αα) διοικητικών θεμάτων, (ββ) εκπαιδευτικών θεμάτων γενικής κατεύθυνσης και (γγ) εκπαιδευτικών θεμάτων τεχνικής επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Προϊστάμενοι των τμημάτων διοικητικών θεμάτων είναι διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΑΤ ή ΑΡ ή ΜΕ με βαθμό 6ο και πάνω. Προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων είναι δάσκαλοι ή νηπιαγωγοί και προκειμένου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκπαιδευτικοί των κλάδων ΑΤ1 έως ΑΤ11 για τα τμήματα γενικής κατεύθυνσης και των κλάδων ΑΤ12, ΑΤ13, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 ή ΑΡ1 για τα τμήματα τεχνικής - επαγγελματικής κατεύθυνσης. Για την επιλογή των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων καταρτίζεται από το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο πίνακας υποψηφίων. Για την επιλογή, τα προσόντα, την τοποθέτηση, την υπηρεσιακή κατάσταση και για κάθε άλλο θέμα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 11 που αναφέρονται στους υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων.

3. Η υπηρεσία κάθε γραφείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί με την άμεση ευθύνη του προϊσταμένου του. Σε κάθε γραφείο λειτουργεί τμήμα γραμματείας με προϊστάμενο διοικητικό υπάλληλο κατηγορίας ΑΤ ή ΑΡ ή ΜΕ με βαθμό 6ο και πάνω.

4. Σε κάθε διεύθυνση και σε κάθε γραφείο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τοποθετείται ένας κλητήρας - επιστάτης - φύλακας νυκτοφύλακας.

5. Σε κάθε διεύθυνση ή γραφείο εκπαίδευσης, τοποθετούνται διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΑΤ, ΑΡ, ΜΕ και ΣΕ

6. Σε κάθε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μαθητές πάνω από διακόσιους (200) λειτουργεί γραμματεία, στην οποία τοποθετείται ένας διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΑΤ, ΑΡ ή ΜΕ. Στη γραμματεία των λυκείων που έχουν περισσότερους από πεντακόσιους (500) μαθητές τοποθετείται και δεύτερος γραμματέας, καθώς και τρίτος, αν έχουν περισσότερους από οκτακόσιους (800) μαθητές.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να οριστεί ότι σε κάθε 12θέσιο και πάνω δημοτικό σχολείο τοποθετείται διοικητικός υπάλληλος ως γραμματέας αυτού.

7. Σε κάθε λύκειο ή γυμνάσιο ή τεχνική - επαγγελματική σχολή, με μαθητές πάνω από διακόσιους (200), καθώς και σε κάθε δεκαθέσιο και πάνω δημοτικό σχολείο, τοποθετείται ένας κλητήρας - επιστάτης - φύλακας νυκτοφύλακας.

8. Σε συγκροτήματα διδακτηρίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που λειτουργούν σε αστικά κέντρα, καθώς και των Σ.Ε.Κ. τοποθετούνται ανά δύο κλητήρες - επιστάτες - φύλακες - νυκτοφύλακες.

9. α) Για τη συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού των τεχνικών - επαγγελματικών και ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων, των Σ.Ε.Κ. και των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών συνιστώνται διακόσιες πενήντα (250) θέσεις τεχνιτών συντήρησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου.

β) Προσόντα για την πρόσληψη των τεχνιτών συντήρησης ορίζονται το πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας μέσης τεχνικής σχολής ή τεχνικού επαγγελματικού ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικής - επαγγελματικής σχολής και τετραετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.

γ) Οι τεχνίτες συντήρησης κατανέμονται και τοποθετούνται σε μία ή περισσότερες σχολικές μονάδες ή συγκροτήματα σχολικών μονάδων του εδαφίου α' που χρησιμοποιούν τον ίδιο εργαστηριακό εξοπλισμό με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

δ) Αν αυξηθούν τα σχολεία όπου τοποθετείται προσωπικό αυτής της παραγράφου, αυξάνονται ανάλογα και οι θέσεις τεχνιτών συντήρησης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

ε) Το ύψος αμοιβής, οι όροι, η διαδικασία, η αρμοδιότητα υπογραφής των σχετικών συμβάσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών.


Άρθρο 20
Οργανικές θέσεις, προσόντα, διορισμός.

1. Οι οργανικές θέσεις του διοικητικού προσωπικού των διευθύνσεων και γραφείων της εκπαίδευσης και των γραμματειών των σχολείων, καθώς και των κλητήρων - επιστατών - φυλάκων - νυκτοφυλάκων, ορίζονται κατά κατηγορίες, κλάδους και βαθμούς ως εξής :

Κατηγορία ΑΤ
Κλάδος ΑΤ1 Διοικητικός

Με βαθμούς 3ο - 2ο θέσεις 10
Με βαθμούς 5ο - 4ο θέσεις 35
Με βαθμούς 8ο - 6ο θέσεις 83
Σύνολο θέσεων 128

Κατηγορία ΑΡ
Κλάδος ΑΡ1 Διοικητικός

Με βαθμούς 3ο - 2ο θέσεις 13
Με βαθμούς 5ο - 4ο θέσεις 117
Με βαθμούς 9ο - 6ο θέσεις 501
Σύνολο θέσεων 631

Κατηγορία ΜΕ
Κλάδος ΜΕ1 Διοικητικός

Με βαθμούς 5ο - 4ο θέσεις 513
Με βαθμούς 10ο - 6ο θέσεις 2058
Σύνολο θέσεων 2571

Κλάδος ΜΕ2 Δακτυλογράφων
Με βαθμούς 5ο - 4ο θέσεις 89
Με βαθμούς 10ο - 6ο θέσεις 356
Σύνολο θέσεων 445

Κατηγορία ΣΕ
Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - επιστατών - φυλάκων - νυκτοφυλάκων

Με βαθμούς 12ο - 7ο θέσεις 3. 052.

Αν αυξηθούν τα γραφεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τα σχολεία, στα οποία προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού του νόμου τοποθέτηση υπαλλήλων των κλάδων ΑΤ1, ΑΡ1, ΜΕ1, ΜΕ2 και ΣΕ1, αυξάνονται ανάλογα οι θέσεις των υπαλλήλων των κλάδων αυτών κατά κατηγορίες με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

2. Προϊστάμενοι των τμημάτων διοικητικών θεμάτων των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομαρχιακών διαμερισμάτων Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιά και των νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Έβρου, Ηλείας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Κοζάνης, Λάρισας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Σερρών, Φθιώτιδας και Χανίων τοποθετούνται διοικητικοί υπάλληλοι των κλάδων ΑΤ1 Διοικητικού ή ΑΡ1 Διοικητικού με βαθμό 4ο, 3ο ή 2ο.

3. Προϊστάμενοι των τμημάτων διοικητικών θεμάτων των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των λοιπών νομών και των τμημάτων διοικητικών θεμάτων των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των νομών και νομαρχιακών διαμερισμάτων καθώς και των γραμματειών των γραφείων εκπαίδευσης, τοποθετούνται διοικητικοί υπάλληλοι των κλάδων ΑΤ1 Διοικητικού, ΑΡ1 Διοικητικού ή ΜΕ1 Διοικητικού με βαθμό 6ο, 5ο ή 4ο.

4. Οι λοιποί υπάλληλοι των κλάδων ΑΤ1, ΑΡ1, ΜΕ1 και ΜΕ2 τοποθετούνται στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης, στα γραφεία φυσικής αγωγής και στις γραμματείες των σχολείων.

5. Η κατανομή και ανακατανομή των θέσεων υπαλλήλων των προηγούμενων παραγράφων γίνεται, κατά νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Οι τοποθετήσεις των προϊσταμένων των τμημάτων διοικητικών θεμάτων των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των προϊσταμένων των τμημάτων γραμματειών των γραφείων εκπαίδευσης γίνονται με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο συντάσσει σχετικούς πίνακες σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την επιλογη  προϊσταμένων των δημοσίων υπηρεσιών . Οι τοποθετήσεις τω λοιπών υπαλλήλων γίνονται, κατά νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου και η περαιτέρω τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένες θέσεις του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Κατά τις τοποθετήσεις αυτές λαμβάνεται μέριμνα για τη σύμμετρη στελέχωση όλων των υπηρεσιών και σχολείων.

7. Τα προσόντα του προσωπικού που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο αυτό ορίζονται ως εξής :

1. για τον κλάδο ΑΤ1, πτυχίο νομικού ή πολιτικού ή οικονομικού ή εμπορικού τμήματος ή τμήματος δημόσιας διοίκησης Α. Ε. Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
2. για τον κλάδο ΑΡ1, πτυχίο διοίκησης και οικονομίας Τ. Ε. Ι. ή αντίστοιχο Κ. Α. Τ Ε. Ε. ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
3. για τους κλάδους ΜΕ1 και ΜΕ2, απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή μέσης επαγγελματικής σχολής λογιστών ή γραμματέων.
4. για τον κλάδο ΣΕ1, απολυτήριο δημοτικού σχολείου.
Όσοι διορίζονται στον κλάδο ΜΕ2 είναι υποχρεωμένοι να ασκηθούν στη χρήση γραφομηχανής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 1320/1983 (ΦΕΚ 6).

8. Η πλήρωση των κενών θέσεων προσωπικού γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1320/1983.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ


Άρθρο 21
Υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια

1. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού προσωπικού συνιστώνται κατά νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα και χωριστά για κάθε βαθμίδα περιφερειακά υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια και στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ένα ή περισσότερα κεντρικά υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια για κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης.

2. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού προσωπικού της εκπαίδευσης συνιστώνται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ένα ή περισσότερα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ισχύ αυτού του νόμου με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθορίζονται o αριθμός, η έδρα και η συγκρότηση των συμβουλίων των προηγούμενων παραγράφων, η θητεία των μελών τους, οι αρμοδιότητες, η οργάνωση και λειτουργία τους και κάθε άλλο συναφές θέμα.

Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα:

α). Μπορεί να συσταθούν και περιφερειακά υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια για το διοικητικό προσωπικό ή να ανατεθεί η κρίση θεμάτων της υπηρεσιακής του κατάστασης στα περιφερειακά υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του εκπαιδευτικού προσωπικού. Στη δεύτερη περίπτωση μετέχουν στα περιφερειακά συμβούλια αιρετοί εκπρόσωποι των διοικητικών υπαλλήλων αντί των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών.

β) Μπορεί να ανατεθούν στα κεντρικά και περιφερειακά συμβούλια αρμοδιότητες για θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης, φροντιστηρίων και εργαστηρίων ελεύθερων σπουδών και του προσωπικού τους. Στις περιπτώσεις που τα συμβούλια ασκούν τις αρμοδιότητες του εδαφίου αυτού μετέχουν εκπρόσωποι των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ή των ιδιοκτητών κατά περίπτωση.

4. Σε όλα τα συμβούλια που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο αυτό μετέχουν αιρετοί εκπρόσωποι των αντίστοιχων συνδικαλιστικών ενώσεων των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων κατά περίπτωση. Η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παρ.3. Στους εκλεγόμενους αιρετούς εκπροσώπους και τους αναπληρωτές τους απονέμεται, με πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το χρόνο της θητείας τους, ο βαθμός που κατέχει το πρώτο μετά τον πρόεδρο τακτικό μέλος του συμβουλίου χωρίς τις αντίστοιχες αποδοχές του μέλους αυτού. Κατ' εξαίρεση στους αιρετούς εκπροσώπους των κεντρικών συμβουλίων καταβάλλονται οι αποδοχές αυτές.

5. Έως την εκλογή, καθώς και σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης εκλογής αιρετών εκπροσώπων, τα συμβούλια συγκροτούνται με τη συμμετοχή εκπροσώπων που ορίζονται από τις οικείες συνδικαλιστικές ενώσεις. Αν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι, τα συμβούλια συγκροτούνται και λειτουργούν και χωρίς τη συμμετοχή τους.


Άρθρο 22.
Γνωμοδοτικά συμβούλια.

1. Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστώνται μικτά όργανα συμμετοχής εκπροσώπων άλλων υπουργείων, εκπαιδευτικών, επιστημονικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέων, καθώς και ειδικών επιστημόνων. Τα όργανα αυτά είναι:

1. το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ. Π. Ε. ),
2. το Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ. Δ. Ε. ),
3. το Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής (Σ. Ε. Α. ).

Τα συμβούλια αυτά υπάγονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνωμοδοτούν σε θέματα που αφορούν τη δομή, το περιεχόμενο και τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής. Στα συμβούλια αυτά προεδρεύει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπρόσωπος του.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στη συγκρότηση και σύνθεση των συμβουλίων, τη διάρκεια της θητείας των μελών τους, τις ειδικότερες αρμοδιότητές τους, τη λειτουργία τους σε ολομέλεια ή τμήματα ανάλογα με τα εξεταζόμενα αντικείμενα, την οργάνωση της γραμματείας τους, τη διαδικασία εξέτασης των θεμάτων τους, τη σύνταξη και την υποβολή των προτάσεων και γνωμοδοτήσεών τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία τους.

3. Για την υποβοήθηση του έργου του Σ. Ε. Α. συνιστώνται τρεις (3) θέσεις επιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι προσλαμβάνονται για αόριστο χρόνο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν μεταπτυχιακές σπουδές ή ειδική εμπειρία σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, το ύψος της αμοιβής, η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι των συμβάσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια που αφορά τους επιστημονικούς συνεργάτες της προηγούμενης παραγράφου. Με όμοια απόφαση μπορεί να αυξάνεται ο αριθμός των θέσεων των επιστημονικών συνεργατών της προηγούμενης παραγράφου και να συνιστώνται και στα λοιπά συμβούλια της παραγράφου 1 όμοιες θέσεις επιστημονικών συνεργατών για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτού του άρθρου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ


Άρθρο 23
Επανίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου - Κατάργηση του Κ.Ε.Μ.Ε.

1.Επανιδρύεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Ν.Δ. 4379/1964 (ΦΕΚ 182) και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

2.Το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης (Κ.Ε.Μ.Ε.) που ιδρύθηκε με το Ν. 186/1975 (ΦΕΚ 214) καταργείται.


Άρθρο 24
Μορφή και αρμοδιότητες

1.Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) αποτελεί ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία, εδρεύει στην Αθήνα και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Έργο του Π.Ι. είναι:

α)η επιστημονική έρευνα και η μελέτη των θεμάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
β)η κατάρτιση και υποβολή προτάσεων για τη χάραξη κατευθύνσεων και το σχεδιασμό και προγραμματισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής για την επίτευξη των σκοπών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνδυασμό με το πρόγραμμα οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας,
γ)η παρακολούθηση της εξέλιξης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, η μελέτη του τρόπου χρησιμοποίησής της στην εκπαίδευση και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της και
δ)ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την εφαρμογή των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

2.Το Π.Ι. ιδίως:

α)Μελετά και αξιολογεί τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής πράξης,

β)επισημαίνει τις ανάγκες για εκπαιδευτική έρευνα, οργανώνει, συντονίζει και παρέχει οδηγίες για την καλύτερη διεξαγωγή της από τους σχολικούς συμβούλους και το εκπαιδευτικό προσωπικό και αξιοποιεί τα πορίσματά τους,

γ)καταρτίζει και προτείνει τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα προγράμματα της εκπαιδευτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης,

δ)εισηγείται την προκήρυξη και τη συγγραφή βιβλίων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, την προμήθειά τους από το ελεύθερο εμπόριο και τον τρόπο συγγραφής και τελικής τους έγκρισης και συντάσσει οδηγίες για τη συγγραφή τους,

ε)εισηγείται τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση των μεθόδων της διδακτικής και γενικότερα της εκπαιδευτικής εργασίας,

στ)γνωμοδοτεί για τις ανάγκες, τις μορφές και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,

ζ)γνωμοδοτεί για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων και τον προσδιορισμό και τη χρήση οπτικοακουστικών και άλλων διδακτικών μέσων στα σχολεία,

η)εκπονεί μελέτες και πραγματοποιεί έρευνες για θέματα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, παρακολουθεί την εφαρμογή και εξέλιξή τους και εισηγείται μέτρα για την ευρύτερη και πληρέστερη χρησιμοποίησή της,

θ)μελετά την οργάνωση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού και παρακολουθεί την εφαρμογή του,

ι)συνεργάζεται με τους σχολικούς συμβούλους και τους βοηθεί στην άσκηση του επιστημονικού και καθοδηγητικού τους έργου,

ια)γνωμοδοτεί για το περιεχόμενο σχεδίων νόμων, π.δ/των και κανονιστικών αποφάσεων που ρυθμίζουν εκπαιδευτικά θέματα, όταν παραπέμπονται σε αυτό από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και

ιβ)μελετά κάθε εκπαιδευτικό θέμα που αναφέρεται στη δομή, τη διάρθρωση, τη λειτουργία και το περιεχόμενο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3.Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του το Π.Ι. δέχεται οδηγίες και κατευθύνσεις από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και συνεργάζεται με το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, τα Α.Ε.Ι. τα Τ.Ε.Ι., τα γνωμοδοτικά συμβούλια της εκπαίδευσης και με ιδρύματα και οργανισμούς μελετών και ερευνών του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

4.Μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη κάθε σχολικού έτους, ο πρόεδρος του Π.Ι. υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α)έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής πράξης με συγκεκριμένες εισηγήσεις για την αντιμετώπιση αναγκών και ελλείψεων και
β)έκθεση πεπραγμένων του Π.Ι. μαζί με προτάσεις, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

5.Κάθε σχολικό έτος ή και σε συντομότερα χρονικά διαστήματα το Π.Ι. εκδίδει εκπαιδευτικό δελτίο, όπου δημοσιεύονται πορίσματα εκπαιδευτικών ερευνών, μελέτες μελών του Π.Ι., εκπαιδευτικών και άλλων ειδικών που έχουν σχέση με την παιδεία, καθώς και πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία και ό,τι άλλο εξυπηρετεί τους σκοπούς της παιδείας.

Το εκπαιδευτικό δελτίο διανέμεται δωρεάν σε όλα τα σχολεία. Τα θέματα που σχετίζονται με την έκδοση του εκπαιδευτικού δελτίου ρυθμίζονται με απόφαση του συντονιστικού συμβουλίου του Π.Ι.


Άρθρο 25
Προσωπικό, οργανικές θέσεις, προσόντα, πλήρωση θέσεων

Το προσωπικό του Π.Ι. διακρίνεται σε κύριο και επικουρικό.

Α΄Κύριο προσωπικό.

1.Το κύριο προσωπικό του Π.Ι. αποτελούν οι σύμβουλοι που είναι μόνιμοι και οι πάρεδροι που είναι μόνιμοι ή με θητεία. Οι σύμβουλοι παίρνουν πλήρεις αποδοχές καθηγητή Α.Ε.Ι., οι μόνιμοι πάρεδροι αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι. και οι πάρεδροι με θητεία επίκουρου καθηγητή Α.Ε.Ι. περιοχής Αττικής.

2.Οι θέσεις των συμβούλων είναι (30) και κατανέμονται σε ειδικότητες ως εξής: θεολόγου μία, (1) φιλολόγων τρεις (3), μαθηματικών δυο (2) , φυσικών δυο (2), χημικού μία, γαλλικής ή αγγλικής γλώσσας μία (1), καλλιτεχνικών μαθημάτων μία (1), οικονομολόγου μία, κοινωνιολόγου μία, (1) φυσικής αγωγής μία (1), πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα ή αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού μία (1), μηχανολόγου μία (1), ηλεκτρολόγου ή φυσικού ραδιοηλεκτρολόγου ή ηλεκτρονικού μία (1), γεωπόνου μία (1), νομικού ή πολιτικού επιστήμονα μία (1), δημοτικής εκπαίδευσης επτά (7), προσχολικής αγωγής μία (1), ειδικής αγωγής μία (1), ψυχολόγου μία (1) και ειδικευμένου σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού μία (1).

3.Οι θέσεις των παρέδρων είναι:
α)των μόνιμων παρέδρων δεκαπέντε (15) και κατανέμονται σε ειδικότητες ως εξής: θεολόγου μία (1), φιλολόγων δυο (2), μαθηματικού μία (1), φυσιογνώστη ή βιολόγου ή γεωλόγου μία (1), γαλλικής ή αγγλικής ή αγγλικής γλώσσας μία (1), οικονομολόγου μία (1), φυσικής αγωγής μία (1), ηλεκτρονικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού μία (1), γεωπόνου μία (1), οικιακής οικονομίας μία (1), μουσικής μία (1), δημοτικής εκπαίδευσης δυο (2) και προσχολικής αγωγής μία (1).
β)των παρέδρων με θητεία τριάντα (30) ανεξάρτητα από ειδικότητα και ο προσδιορισμός τους γίνεται με την προκήρυξη που εκδίδεται για την πλήρωση των κενών θέσεων.

4.Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στις θέσεις συμβούλων είναι:
«α)Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή σε θέματα εκπαίδευσης». ( )
β)Δημοσιευμένες αξιόλογες επιστημονικές εργασίες σχετικές με θέματα της εκπαίδευσης ή της ειδικότητας του υποψηφίου, καθώς και:
αα)για τις θέσεις θεολόγου, φιλολόγων, μαθηματικών, φυσικού, χημικού, γαλλικής γλώσσας και αγγλικής γλώσσας:
ι)πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και
ιι)δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση,
ββ)για τη θέση φυσικής αγωγής:
ι)πτυχίο της εθνικής ακαδημίας σωματικής αγωγής ή τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και
ιι)δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση,
γγ)για τις θέσεις δημοτικής εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και ειδικής αγωγής:
ι)πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, είτε πτυχίο παιδαγωγικής ακαδημίας ή σχολής νηπιαγωγών κατά περίπτωση και πτυχίο μετεκπαίδευσης σε Α.Ε.Ι. ή στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ή διετείς τουλάχιστο μεταπτυχιακές σπουδές στην αλλοδαπή και
ιι)δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση.
Το διδακτορικό δίπλωμα, οι μεταπτυχιακές σπουδές ή η επιστημονική έρευνα θα πρέπει για την περίπτωση αυτή να έχουν ως αντικείμενο θέματα από τις παιδαγωγικές επιστήμες.
δδ)Για τις θέσεις πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα ή αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού, μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, φυσικού ραδιοηλεκτρολόγου ή ηλεκτρονικού και γεωπόνου:
ι)πτυχίο τμήματος αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και
ιι)δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση.
εε)Για τις θέσεις του οικονομολόγου και νομικού ή πολιτικού επιστήμονα:
ι)πτυχίο τμήματος αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και
ιι)δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση.
στστ)Για τις θέσεις κοινωνιολόγου και ψυχολόγου:
ι)πτυχίο τμήματος κοινωνιολογίας ή ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και
ιι)δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση.
ζζ)Για τη θέση του ειδικευμένου σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού:
ι)πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ειδικότητας αντίστοιχης προς μία από τις θέσεις των συμβούλων του Π.Ι. ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.
ιι)μεταπτυχιακές σπουδές ή επιστημονικές έρευνες σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και
ιιι)δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση.
ηη)Για τη θέση καλλιτεχνικών μαθημάτων:
ι)πτυχίο ζωγραφικής ή γλυπτικής ή χαρακτικής ανώτατης σχολής καλών τεχνών με πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης σε ίδια σχολή θεωρητικών και ιστορικών σπουδών ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και
ιι)δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση.

5.Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, τα ειδικά τυπικά προσόντα των μόνιμων παρέδρων είναι τα ίδια με αυτά των συμβούλων της αντίστοιχης ειδικότητας, εκτός από την απαιτούμενη πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση που ορίζεται σε επτά (7) έτη.
Κατεξαίρεση απαιτείται α)για την ειδικότητα της οικιακής οικονομίας πτυχίο ανώτατης σχολής οικιακής οικονομίας της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο σχολής της αλλοδαπής και μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και β)για την ειδικότητα της μουσικής πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας και σε περίπτωση έλλειψης πτυχίο αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
 6.Κατεξαίρεση θέσεις μόνιμων παρέδρων του Π.Ι. μπορούν να καταλάβουν και όσοι έχουν:
α)τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ως πάρεδροι με θητεία ή ειδικοί επιστήμονες του Π.Ι. ή
β)τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ως σχολικοί σύμβουλοι.
7.Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στις θέσεις παρέδρων με θητεία είναι πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας προς τις θέσεις που προκηρύσσονται και πενταετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση.
Όταν πρόκειται για θέσεις δημοτικής εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και ειδικής αγωγής, γίνεται δεκτό και πτυχίο παιδαγωγικής ακαδημίας ή σχολής νηπιαγωγών κατά περίπτωση. Για την επιλογή λαμβάνονται επιπλέον υπόψη διδακτορικό δίπλωμα, πανεπιστημιακές μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή αλλοδαπή που πιστοποιούνται με πτυχίο, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, αξιόλογη συγγραφική εργασία, ιδιαίτερα η ερευνητική και διαπιστωμένη γνώση ξένης γλώσσας.
8.Όπου απαιτούνται μεταπτυχιακές σπουδές νοούνται σπουδές στην αντίστοιχη ειδικότητα. Κατά την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται οι σπουδές τους στις επιστήμες της αγωγής.
9.Η πλήρωση των κενών θέσεων συμβούλων και παρέδρων, μόνιμων και με θητεία, γίνεται με διορισμό ύστερα από σχετική προκήρυξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης. Με την προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση και αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την προκήρυξη.
10.Η επιλογή και ο διορισμός των συμβούλων και παρέδρων του Π.Ι. γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση συλλογικού οργάνου που αποτελείται από τα μέλη του συντονιστικού συμβουλίου του Π.Ι. και τα μέλη του τμήματος για το οποίο είναι υποψήφιοι οι ενδιαφερόμενοι. Στο συλλογικό αυτό όργανο προεδρεύει ο πρόεδρος του Π.Ι.
11.Οι πάρεδροι με θητεία διορίζονται για τρία έως πέντε έτη. Η διάρκεια της θητείας προσδιορίζεται με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων. Όσοι υπηρετούν σε θέσεις παρέδρων με θητεία μπορούν να διοριστούν σε θέσεις μόνιμων παρέδρων σύμφωνα με την παρ. 6 ή να επαναδιοριστούν σε θέσεις παρέδρων με θητεία με την ίδια διαδικασία.
12.Όσοι διορίζονται σε θέσεις παρέδρων με θητεία θεωρείται ότι ανήκουν οργανικά στον κλάδο από τον οποίο προέρχονται για κάθε περίπτωση, εκτός από τη λήψη αποδοχών ή αποζημιώσεων ή για θέματα που ρητά ορίζει αυτός ο νόμος. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά στις οργανικές τους θέσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Όσοι από αυτούς είναι εκπαιδευτικοί μπορεί να μετατεθούν σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών άλλου σχολείου του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος στις οποίες και αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους. Οι πάρεδροι με θητεία, που αποχωρούν από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της θητείας τους, συνταξιοδοτούνται με τις αποδοχές του βαθμού της οργανικής τους θέσης.
13.Αρμοδιότητες υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου για τους συμβούλους και παρέδρους, μόνιμους και με θητεία, ασκεί το υπηρεσιακό συμβούλιο που προβλέπεται από τον υπαλληλικό κώδικα για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ειδικών θέσεων.
14.Όσοι διορίζονται σε θέσεις συμβούλων και παρέδρων, μόνιμων ή με θητεία, ορκίζονται ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπάγονται στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από αυτόν τον νόμο.
15.Η αρχαιότητα των συμβούλων και μόνιμων παρέδρων προσδιορίζεται με βάση την ημερομηνία διορισμού τους σε θέση μόνιμου συμβούλου ή παρέδρου και στην περίπτωση ταυτόχρονου διορισμού προσδιορίζεται κατά σειρά: από τη συνολική υπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση, την ημερομηνία λήψης διδακτορικού διπλώματος και την ημερομηνία λήψης του βασικού πτυχίου. Οι διατάξεις του Ν. 978/1979 (ΦΕΚ 234) έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους συμβούλους και μόνιμους παρέδρους του Π.Ι. και περιλαμβάνουν και ερευνητική υπηρεσία στο εξωτερικό ή εσωτερικό, η οποία έχει πραγματοποιηθεί σε Α.Ε.Ι. ή σε κέντρα ερευνών διεθνούς κύρους.
16.Σύμβουλοι, μόνιμοι πάρεδροι, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί επιστήμονες του Π.Ι. μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να αποσπώνται ολικά ή μερικά σε άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ιδρύματα, Π.Ε.Κ. ή οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη μελέτη ειδικών εκπαιδευτικών θεμάτων ή για την άσκηση ειδικών καθηκόντων.

Β΄ Επικουρικό προσωπικό.

1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του συντονιστικού συμβουλίου, επιτρέπεται να συσταθούν στο Π.Ι.:
α)μέχρι 10 θέσεις ειδικών επιστημόνων πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ή παιδαγωγικών ακαδημιών ή σχολών νηπιαγωγών που έχουν διδακτορικό δίπλωμα ή ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές,
β)μέχρι 5 θέσεις ειδικών επιστημόνων πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ή παιδαγωγικών ακαδημιών ή σχολών νηπιαγωγών που έχουν αξιόλογη συγγραφική ή ερευνητική δράση στον κλάδο της επιστήμης τους,
γ)μέχρι 5 θέσεις στενογράφων πρακτικογράφων,
δ)μέχρι 30 θέσεις ερευνητών-συλλεκτών και εποπτών τους για τη διεξαγωγή ερευνών σε συγκεκριμένες περιοχές ή σε ολόκληρη τη χώρα.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι ειδικότητες και τα προσόντα του προσωπικού των παραπάνω κατηγοριών.

2.Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου ή ορισμένου χρόνου που μπορεί να ανανεώνεται. Οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις και η διάρκεια της σχέσης εργασίας του προσωπικού αυτού ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

3.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του συντονιστικού συμβουλίου, μπορεί να αποσπώνται στο Π.Ι. για να βοηθούν το έργο του εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αξιόλογη συγγραφική ή ερευνητική δράση στον κλάδο της επιστήμης τους ή εκπαιδευτική εμπειρία.


Άρθρο 26
Οργάνωση και λειτουργία του Π.Ι.

1.Τα όργανα του Π.Ι. είναι η ολομέλεια, το συντονιστικό συμβούλιο, τα τμήματα, ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι. Τα τμήματα μπορούν να λειτουργούν και κατά τομείς.

2.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται ο πρόεδρος του Π.Ι. και τέσσερις αντιπρόεδροι που είναι σύμβουλοι του Π.Ι. ή καθηγητές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή προσωπικότητες με αναγνωρισμένη ειδίκευση και προσφορά στην εκπαίδευση. Η θητεία τους είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Για τους καθηγητές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. οι θέσεις αυτές είναι πλήρους απασχόλησης εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση διορισμού τους. Ένας από τους αντιπροέδρους ορίζεται αναπληρωτής του προέδρου. Στον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του Π.Ι. που είναι καθηγητές Τ.Ε.Ι. ή προσωπικότητες με αναγνωρισμένη ειδίκευση και προσφορά στην εκπαίδευση καταβάλλονται αποδοχές συμβούλου του Π.Ι. για το χρονικό διάστημα της θητείας τους. Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η καταβολή σε αυτούς αποδοχών από θέσεις που κατέχουν στο δημόσιο τομέα. Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι του Π.Ι. που είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. επιλέγουν για το χρονικό διάστημα της θητείας τους είτε τις αποδοχές καθηγητή Α.Ε.Ι. είτε τις αποδοχές συμβούλου του Π.Ι.

3.Ο πρόεδρος είναι προϊστάμενος του Π.Ι. και προεδρεύει στην ολομέλεια και στο συντονιστικό συμβούλιο, καθώς και σε οποιοδήποτε τμήμα, όταν παρευρίσκεται. Όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο πρόεδρος αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο αναπληρωτή του και, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο αναπληρωτής του προέδρου καθήκοντα προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος από τους αντιπροέδρους σύμφωνα με την ημερομηνία και τη σειρά διορισμού τους.

4.Οι αντιπρόεδροι μετέχουν στο συντονιστικό συμβούλιο του Π.Ι., προεδρεύουν σε ένα από τα τμήματα που ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους και αναπληρώνονται, όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, από σύμβουλο του ίδιου τμήματος που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5.Οι διατάξεις των παρ. 12 και 13 της περίπτ. Α΄ του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του Π.Ι.

6.Η ολομέλεια συγκροτείται από τον πρόεδρο, τους αντιπροέδρους και τους συμβούλους και βρίσκονται σε απαρτία, όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες.

7.Το συντονιστικό συμβούλιο συγκροτείται από τον πρόεδρο, τους αντιπροέδρους και ένα μέλος καθενός από τα τέσσερα τμήματα, που ορίζεται για μία διετία με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

«8.Τα τμήματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι πέντε (5):
α)Τμήμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τομείς προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής.
β)Τμήμα δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης με τομείς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής τεχνικής εκπαίδευσης.
γ)Τμήμα δευτεροβάθμιας τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης με τομείς τεχνικής  επαγγελματικής εκπαίδευσης, ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού.
δ)Τμήμα ερευνών, τεκμηρίωσης και εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
ε)Τμήμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». ( )
 «στ)τμήμα αξιολόγησης». ( )

«9.Καθένα από τα τμήματα συγκροτείται από συμβούλους και παρέδρους, μόνιμους και με θητεία. Με απόφαση του συντονιστικού συμβουλίου, που εκδίδεται το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους, ορίζονται οι σύμβουλοι και οι πάρεδροι, μόνιμοι και με θητεία, που μετέχουν σε  ένα  ή  περισσότερα τμήματα. Κάθε τμήμα βρίσκεται σε απαρτία, όταν οι παρόντες από τους συμβούλους και μόνιμους παρέδρους που έχουν ορισθεί ως μέλη του, είναι περισσότεροι από τους απόντες». ( )

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Άρθρο 28.
Σκοποί και μορφές της επιμόρφωσης.

1. Σκοπός της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι:

α). η ενημέρωση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα, τα διδακτικά βιβλία και τη διδακτική των μαθημάτων και γενικότερα την εκπαιδευτική πολιτική και η προσαρμογή τους στην πραγματικότητα του σχολείου και τις γενικότερες συνθήκες προσφοράς του διδακτικού τους έργου,

β) η ενημέρωση των εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν σχετικά με τις εξελίξεις της επιστήμης και της εκπαιδευτικής πολιτικής, τις νέες μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης και την ανάπτυξη της ικανότητάς τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της εκπαίδευσης και να ασκούν αποτελεσματικότερα το έργο τους και

γ). η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε σημαντικά εκπαιδευτικά θέματα με νέα αντικείμενα, σε μαθήματα, μέτρα και θεσμούς, καθώς και η προετοιμασία τους για άσκηση νέων καθηκόντων.

2. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών διακρίνεται σε:

α). Εισαγωγική επιμόρφωση των υποψήφιων για διορισμό ή νεοδιόριστων εκπαιδευτικών πριν από την ανάληψη των διδακτικών τους καθηκόντων, που έχει ως στόχο την ανανέωση και συμπλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισής τους, την εναρμόνιση των γνώσεων και των μεθόδων διδασκαλίας με την εκπαιδευτική πραγματικότητα και την ενημέρωσή τους σε υπηρεσιακά, επιστημονικά και παιδαγωγικά θέματα. Η εισαγωγική επιμόρφωση είναι υποχρεωτική. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα όργανα, η διάρκεια της επιμόρφωσης και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Στη διάρκεια της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν διδασκαλίες σε σχολεία και διδάσκουν οι ίδιοι σε αυτά παράλληλα με τη θεωρητική τους επιμόρφωση. Σε όσους καλούνται στην εισαγωγική επιμόρφωση πριν από το διορισμό τους καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

β). Περιοδική επιμόρφωση, που επαναλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς κάθε τέσσερα έως έξι έτη και έχει σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με τις εξελίξεις της επιστήμης τους, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, την ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης και γενικότερα των πληρέστερη κατάρτισή τους για αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου τους.

γ) Ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας που συνδέονται με εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και καινοτομίες, αλλαγή σχολικών προγραμμάτων, εισαγωγή νέων μαθημάτων, νέων διδακτικών μεθόδων και σχολικών βιβλίων.
Εκτός από τις παραπάνω μπορούν γα οργανώνονται και άλλες μορφές επιμόρφωσης για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών. Η οργάνωση και οι σχετικές με αυτές τις μορφές επιμόρφωσης λεπτομέρειες ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Όλες οι μορφές επιμόρφωσης είναι υποχρεωτικές για τους εκπαιδευτικούς.


Άρθρο 29
Οργάνωση, λειτουργία και φορείς επιμόρφωσης.

1. Φορείς της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι το Π.Ι. και τα περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα (Π.Ε.Κ.) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Τα Π.Ε.Κ. λειτουργούν σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Μπορούν ακόμη να δημιουργούν παραρτήματά τους ή κλιμάκια σε μικρότερες πόλεις για να εξυπηρετούν μορφές επιμόρφωσης χωρίς μετακίνηση των εκπαιδευτικών από τις θέσεις τους. Την ευθυνη της λειτουργίας τους έχει επιτροπή διοίκησης που συγκροτείται με τη συμμετοχή σχολικών συμβούλων της περιοχής και των διδασκόντων στα Π.Ε.Κ. Διευθυντής κάθε Π.Ε.Κ. είναι σχολικός σύβουλος και υποδιευθυντής εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμαις ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ορίζεται με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για μία διετία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται.

3. Σε κάθε Π.Ε.Κ. τοποθετείται ως γραμματέας του ένας διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΑΤ1 Διοικητικού ή ΑΡ1 Διοικητικού ή ΜΕ1 Διοικητικού. Αν δεν υπάρχει διοικητικός υπάλληλος, καθώς και αν οι διοικητικές εργασίες είναι αυξημένες, αποσπάται στο Π.Ε.Κ. εκπαιδευτικός με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού συμβουλίου και εισήγηση της επιτροπής διοίκησης του Π.Ε.Κ..

4. Στα Π.Ε.Κ. διδάσκουν ειδικοί επιστήμονες, μέλη διδακτικού - ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι., σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης με απόσπαση ολική ή μερική ή με ωριαία αντιμισθία και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες που έχουν τα απαιτούμενα επιστημονικά και διδακτικά προσόντα. Οι διδάσκοντες ορίζονται με απόφαση της επιτροπής διοίκησης του Π.Ε.Κ..

Αν δε βρίσκεται κατάλληλο διδακτικό προσωπικό μπορεί να αποσπώνται στα Π.Ε.Κ. για διδασκαλία δημόσιοι εκπαιδευτικοί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Οι δαπάνες λειτουργίας των χώρων όπου λειτουργούν τα Π.Ε.Κ. αντιμετωπίζονται από τη δημοτική ή κοινοτική αρχή.

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται:

α) η διάρκεια της επιμόρφωσης κάθε μορφής, τα προγράμματα διδασκαλίας και ασκήσεων, η διαδικασία πρόσκλησης των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση, η παράλληλη άσκηση του διδακτικού τους έργου, η αξιολόγηση και τα αποδεικτικά επιμόρφωσης, τα οποία τους χορηγούνται και

β) η σύνθεση και συγκρότηση των επιτροπών διοίκησης των Π.Ε.Κ., η διάρκεια της θητείας των μελών τους, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την άσκηση των αρμοδιοτήτων των επιτροπών αυτών και των διευθυντών και υποδιευθυντών.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών:
α) ιδρύονται Π.Ε.Κ. για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
β) καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής αποζημίωσης στο διευθυντή, υποδιευθυντή και τους διδάσκοντες στα Π.Ε.Κ., το ύψος της αμοιβής ή υπερωριακής αποζημίωσης των μελών των επιτροπών διοίκησης των Π.Ε.Κ. και των γραμματέων τους και η αποζημίωση των εκπαιδευτικών που καλούνται για επιμόρφωση από σχολεία της έδρας του Π.Ε.Κ. ή από άλλα σχολεία της περιοχής.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου τμήματος του Π.Ι., ορίζεται ο τρόπος επιλογής και αριθμός των εκπαιδευτικών που καλούνται σε κάθε μορφή επιμόρφωσης στο Π.Ε.Κ.

9. Η κάθε μορφής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των κλάδων ΑΤ9, ΑΤ10, ΑΤ12, ΑΤ13, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18, ΑΡ1 και ΜΕ1 πραγματοποιείται στην παιδαγωγική τεχνική σχολή (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και στο παράρτημά της στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε ειδικά τμήματα των Π.Ε.Κ. Κατά τα λοιπά για τη λειτουργία της ΠΑ.ΤΕ.Σ. και του παραρτήματός της ως Π.Ε.Κ. εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτού του νόμου.

10. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολές μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. μπορούν να καλούνται για επιμόρφωση στα Π.Ε.Κ.. Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των τεχνικών κλάδων, καθώς και εκπαιδευτικοί των σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. μπορούν να επιμορφώνονται σε δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τα θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας.


Άρθρο 30.
Μετεκπαίδευση.

1. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πτυχιούχοι των παιδαγωγικών ακαδημιών και των σχολών νηπιαγωγών, παράλληλα προς την επιμόρφωση, η οποία παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου, μετεκπαιδεύονται στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Δ.Δ.Ε.). Η μετεκπαίδευση αυτή παύει μετά την παρέλευση ενός έτους από την έναρξη της μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσής τους στα παιδαγωγικά τμήματα των Α.Ε.Ι

2. Η μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., πραγματοποιείται στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του παρόντος νόμου και των ειδικών προγραμμάτων μετεκπαίδευσης των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173).

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη των οικείων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών κάθε ειδικότητας, οι οποίοι μπορούν να γίνουν δεκτοί στους μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών των Α.Ε.Ι. ή στα προγράμματα μετεκπαίδευσης των Τ.Ε.Ι., η διαδικασία επιλογής και χορήγησης άδειας με αποδοχές, η διάρκεια των σπουδών, η καταβολή επιμισθίου και η παράλληλη άσκηση των διδακτικών τους καθηκόντων, η απαλλαγή τους από αυτά μερικά ή ολικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

4. α). Για τη μελέτη ειδικών εκπαιδευτικών θεμάτων και την παρακολούθηση ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε θέματα παιδείας, μπορούν να αποστέλλονται στην αλλοδαπή εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

β) Οι προϋποθέσεις, το όργανο και ο τρόπος επιλογής καθώς και η διάρκεια αποστολής για ειδικές μελέτες και μετεκπαιδεύσεις εκπαιδευτικών στην αλλοδαπή καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ύψος της αποζημίωσης για δαπάνες μετάβασης, διαμονής, καταβολής διδάκτρων και άλλων εξόδων και επιστροφής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος κρατικών υποτροφιών και του Π.Ι., καταρτίζονται ειδικά προγράμματα χορήγησης υποτροφιών στους δημόσιους εκπαιδευτικούς για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών.


Άρθρο 31.
Πειραματικά σχολεία.

1.Σκοπός των πειραματικών σχολείων είναι η πρακτική παιδαγωγική επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού και η πειραματική εφαρμογή προγραμμάτων και μεθόδων, διδασκαλίας, καθώς και η πειραματική χρήση σχολικών βιβλίων, οπτικοακουστικών και άλλων μέσων εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

2.Στην έδρα κάθε Π.Ε.Κ. πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να λειτουργούν πειραματικά νηπιαγωγεία και πειραματικά δημοτικά σχολεία. Στην έδρα κάθε Π.Ε.Κ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να λειτουργούν πειραματικά γυμνάσια και πειραματικά λύκεια, καθώς και πειραματικά λύκεια με έναν ή περισσότερους από τους κύκλους και κλάδους του ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου.

3.Τα πειραματικά σχολεία ορίζονται ή ιδρύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση αυξάνονται οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού.

«4.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να μετατρέπονται κοινά σχολεία σε Πειραματικά καθώς και Πειραματικά σχολεία σε κοινά». ( )

5.Τα πειραματικά σχολεία υπάγονται στη διεύθυνση εκπαίδευσης του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος στην περιοχή της οποίας λειτουργούν. Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης εκπαίδευσης και το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο ασκούν για τα σχολεία αυτά όλες τις αρμοδιότητες που έχουν για τα υπόλοιπα σχολεία.

6.Η εγγραφή των μαθητών στα πειραματικά σχολεία γίνεται με κλήρωση. Η διαδικασία εγγραφής των μαθητών στα πειραματικά σχολεία και μετεγγραφής από έναν πειραματικό σε άλλο πειραματικό σχολείο καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7.Η μετάθεση των διευθυντών και του εκπαιδευτικού προσωπικού σε κενές θέσεις των πειραματικών σχολείων γίνεται ύστερα από αίτησή τους. Οι μεταθέσεις αυτές γίνονται πριν από τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών στα υπόλοιπα σχολεία. Αν οι κενές θέσεις στα πειραματικά σχολεία δεν καλύπτονται με μεταθέσεις, αποσπώνται σε αυτά για ένα διδακτικό έτος εκπαιδευτικοί από άλλα σχολεία της έδρας ή και της περιοχής του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Για τις μεταθέσεις ή αποσπάσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη η επιμόρφωση, η μετεκπαίδευση, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η επιστημονική συγκρότηση και γενικότερα τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

8.Αν υπάρχουν αιτήσεις εκπαιδευτικών για μετάθεση στα πειραματικά σχολεία με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, μπορεί το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο να προτείνει για το συμφέρον της υπηρεσίας τη μετάθεση εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα πειραματικά σχολεία.

9.Όσοι διδάσκουν στα πειραματικά γυμνάσια και λύκεια έχουν μειωμένο κατά πέντε ώρες υποχρεωτικά ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας από το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε άλλα σχολεία.

10.α)Τα πειραματικά σχολεία των Α.Ε.Ι. εξακολουθούν να λειτουργούν για την προαγωγή της παιδαγωγικής έρευνας και την πρακτική άσκηση των φοιτητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού της περιοχής στην οποία ανήκουν. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναδιοργανώνονται τα πειραματικά σχολεία των Α.Ε.Ι. και καθορίζονται τα θέματα εποπτείας και διοίκησής τους, σύνδεσης με τις αρμόδιες αρχές των Α.Ε.Ι., λειτουργίας, προϋποθέσεων και διαδικασίας εγγραφής μαθητών στις πρώτες και στις άλλες τάξεις των σχολικών μονάδων κάθε βαθμίδας και τοποθέτησης του εκπαιδευτικού προσωπικού και κατ’ απόκλιση από τις διατάξεις του νόμου αυτού και του Ν. 4376/1929 (ΦΕΚ 300), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

Οι διατάξεις των παρ.5 και 6 και των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ.7 αυτού του άρθρου ισχύουν και για τα πειραματικά σχολεία των Α.Ε.Ι.

 β)Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Α.Ε.Ι. και του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, ιδρύονται πειραματικά σχολεία και σε άλλα Α.Ε.Ι. στα οποία λειτουργούν τομείς ή τμήματα παιδαγωγικής. Με όμοια απόφαση αυξάνονται οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού της εκπαίδευσης.

11.Τα πρότυπα κλασικά λύκεια του άρθρου 30 παρ.5 του Ν.309/1976 (ΦΕΚ 100) μετονομάζονται σε κλασικά λύκεια και εξακολουθούν να λειτουργούν με σκοπό την αυξημένη διδασκαλία των ελληνικών γραμμάτων. Η ίδρυση, μετατροπή, συγχώνευση και κατάργηση κλασικών λυκείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου. Με την ανάπτυξη των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων είναι δυνατή η προσάρτηση των κλασικών λυκείων σε αυτά. Οι λεπτομέρειες της προσάρτησης και λειτουργίας των σχολείων αυτών ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


Άρθρο 32
Σκοπός και μορφή

1.Στα άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες παρέχεται ειδική αγωγή και ειδική επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία στα πλαίσια των σκοπών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιδιώκει ιδιαίτερα

α)την ολόπλευρη και αποτελεσματική ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων τους,
β)την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία και
γ)την αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο.

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με την εφαρμογή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε συνδυασμό με άλλα επιστημονικά και κοινωνικά μέτρα.

2.Άτομα με ειδικές ανάγκες θεωρούνται, κατά την έννοια αυτού του νόμου, τα πρόσωπα τα οποία από οργανικά, ψυχικά ή κοινωνικά αίτια παρουσιάζουν καθυστερήσεις, αναπηρίες ή διαταραχές στη γενικότερη ψυχοσωματική κατάσταση ή στις επιμέρους λειτουργίες τους και σε βαθμό που δυσκολεύεται ή παρεμποδίζεται σοβαρά η παρακολούθηση της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, η δυνατότητα ένταξής τους στην παραγωγική διαδικασία και η αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο.

Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται ιδίως:
α)οι τυφλοί και όσοι έχουν σοβαρές διαταραχές στην όραση,
β)οι κωφοί και βαρήκοοι,
γ)όσοι έχουν κινητικές διαταραχές,
δ)όσοι έχουν νοητική καθυστέρηση,
ε)όσοι εμφανίζουν επιμέρους δυσκολίες στη μάθηση (δυσλεξία, διαταραχή λόγου και άλλα) ή είναι γενικότερα δυσπροσάρμοστοι,
στ)όσοι πάσχουν από ψυχικές νόσους και συναισθηματικές αναστολές,
ζ)οι επιληπτικού,
η)οι χανσενικού,
θ)όσοι πάσχουν από ασθένειες που απαιτούν μακρόχρονη θεραπεία και παραμονή σε νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές ή πρεβαντόρια και
ι)κάθε άτομο νηπιακής, παιδικής ή εφηβικής ηλικίας, που δεν ανήκει σε μία από τις προηγούμενες περιπτώσεις και που παρουσιάζει διαταραχή της προσωπικότητας από οποιαδήποτε αιτία.

3.Η ειδική αγωγή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η ειδική επαγγελματική εκπαίδευση, παρέχεται δωρεάν από το κράτος σε δημόσια σχολεία. Η μορφή των σχολείων προσδιορίζεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών αναγκών κάθε ατόμου.

4.Η ειδική αγωγή και η ειδική επαγγελματική εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες παρέχεται:

α)σε κανονικά σχολεία στα οποία είναι ενταγμένα τα άτομα αυτά,
β)σε ειδικές τάξεις, τμήματα ή ομάδες που λειτουργούν μέσα σε κανονικά σχολεία ή σε ειδικές τάξεις ή τμήματα παρατήρησης που λειτουργούν με σκοπό τη βαθύτερη διάγνωση δύσκολων περιπτώσεων και εφαρμόζουν ειδικά προγράμματα,
γ)σε ειδικά νηπιαγωγεία και σε αυτοτελή ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
δ)σε ιδιωτικά σχολεία, ειδικές τάξεις ή τμήματα ή ομάδες που λειτουργούν ως παραρτήματα σε νευροψυχιατρικά, ορθοπεδικά και άλλα νοσοκομεία και κλινικές ή ιατροπαιδαγωγικά κέντρα ή θεραπευτικά καταστήματα ανηλίκων,
ε)σε ειδικές επαγγελματικές σχολές ή σε ειδικά τμήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσα σε κανονικά σχολεία, καθώς και σε ειδικά επαγγελματικά εργαστήρια,
στ)σε οποιοδήποτε χρόνο και χώρο εκτός της οικογένειας, ιδίως σε θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων ή θεραπευτήρια καταστήματα ανηλίκων, όπου τα νήπια, τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν για οποιαδήποτε λόγο ειδικές συνθήκες διαβίωσης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρέχεται ειδική αγωγή στο σπίτι και συγχρόνως γίνεται διαφώτιση της οικογένειας, για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών των ατόμων, με την επίβλεψη ειδικού σε κάθε περίπτωση.

5)Η ίδρυση, η προαγωγή, η κατάργηση, ο υποβιβασμός και η συγχώνευση ειδικών σχολείων και άλλων μονάδων ειδικής αγωγής και η ανάλογη αύξηση ή μείωση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου σε κάθε περίπτωση υπουργού, καθώς και του Υπουργού Οικονομικών, όταν πρόκειται για αύξηση οργανικών θέσεων προσωπικού. Οι θέσεις προσωπικού που συνιστώνται προσαυξάνουν τις οικείες θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους που προβλέπονται από αυτόν το νόμο.

6.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:

α)την προσωνυμία ή τον τίτλο, καθώς και τον εξειδικευμένο τύπο των ειδικών σχολείων ή άλλων μονάδων ειδικής αγωγής,
β)τον ελάχιστο αριθμό ατόμων που απαιτείται για την ίδρυση ειδικών σχολείων και άλλων μονάδων ειδικής αγωγής, την οργάνωση λειτουργία, διοίκηση και τον τρόπο παροχής της ειδικής αγωγής στο σπίτι από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,
γ)την εσωτερική διάρθρωση κατά βαθμίδες και τάξεις, την οργανικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού και τον αριθμό των μαθητών κατά τάξη,
δ)τη σύσταση, σύνθεση και συγκρότηση συλλογικών οργάνων για το συντονισμό λειτουργίας των επιμέρους τομέων ειδικής αγωγής, ιατρικής βοήθειας και κοινωνικής μέριμνας τη διαχείριση των δαπανών λειτουργίας των μονάδων ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και τον τρόπο λειτουργίας τους,
ε)τον τρόπο ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα κανονικά σχολεία και την επιλογή και κατάταξή τους στον κατάλληλο τύπο και βαθμίδα ειδικού σχολείου ή άλλης μονάδας ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης,
στ)τη συγκρότηση και λειτουργία των συλλόγων γονέων, οι οποίοι συμμετέχουν και συνεργάζονται με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο έργο της ειδικής αγωγής και της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης,
ζ)τις εγγραφές, μετεγγραφές και κατατάξεις ατόμων με ειδικές ανάγκες στα ειδικά σχολεία ή άλλες μονάδες ειδικής αγωγής, την αξιολόγηση, προαγωγή και απόλυσής τους,
η)το εβδομαδιαίο ωράριο διδακτικής εργασίας και άλλης απασχόλησης του εκπαιδευτικού προσωπικού των ειδικών σχολείων και ειδικών επαγγελματικών σχολών,
θ)τις κάθε είδους εξετάσεις,
ι)την έναρξη και λήξη του σχολικού και διδακτικού έτους,
ια)τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν την διακοπή των μαθημάτων ή τη συμπλήρωσή τους με παράταση του διδακτικού έτους,
ιβ)τους τίτλους σπουδών, και
ιγ)κάθε άλλη λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των μονάδων ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Για τις περιπτ. α΄ και δ΄, εφόσον οι μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης λειτουργούν σε ιδρύματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων υπουργείων, στην έκδοση του π.δ/τος συμπράττει και συναρμόδιος υπουργός.


Άρθρο 33.
Ιατροδιαγνωστική εξέταση, φοίτηση, προγράμματα, μέσα.

1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι αρμόδιες για:

α) τη διαγνωστική εξέταση και τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού της ειδικής ανάγκης των ατόμων σχολικής ηλικίας,
β) την εισήγηση εγγραφής, κατάταξης και φοίτησης νηπίων, παιδιών και εφήβων με ειδικές ανάγκες σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής ή ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σε ειδικές τάξεις ή σε κανονικά σχολεία,
γ) την παροχή συμβουλών στους διδάσκοντες, τους γονείς και τα ίδια τα άτομα με τις ειδικές ανάγκες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους, και
δ) την ιατροδιαγνωστική εξέταση όσων φοιτούν σε κανονικά σχολεία για τη διαπίστωση των ειδικών αναγκών που τυχόν υπάρχουν και την εισήγηση για τη λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών οι παραπάνω υπηρεσίες συνεργάζονται με τις οικείες υπηρεσίες, τα όργανα και τους λειτουργούς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να γίνει υποχρεωτική η φοίτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα ειδικά σχολεία και τις λοιπές ειδικές μονάδες από το 3ο μέχρι και το 18ο έτος της ηλικίας τους για την ειδική αγωγή και από το 14ο μέχρι το 20ό έτος για την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση. Καθορίζονται επίσης οι κατηγορίες όσων απαλλάσσονται από την υποχρεωτική φοίτηση και τα κριτήρια απαλλαγής, καθώς και η διαδικασία εγγραφής ή παράτασης της φοίτησης πέρα από το 18ο ή το 20ό έτος αντίστοιχα και για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για τη συμπλήρωση της ειδικής αγωγής και της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

3. Για την ειδική αγωγή και την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα με βάση το είδος και το βαθμό ανάγκης, τις δυνατότητες εκπαίδευσης και ένταξης στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και αλληλοαποδοχής με το κοινωνικό σύνολο, αφού ληφθούν υπόψη και οι κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, οι πολιτιστικές και άλλες ειδικές συνθήκες της διαβίωσής τους.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται τα διδακτέα μαθήματα και τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα.

4. Τα απαιτούμενα για τη διδασκαλία βιβλία, ατομικά μαγνητόφωνα, ατομικά ακουστικά βαρηκοΐας, μαγνητοταινίες και άλλα απαραίτητα μέσα για την ειδική αγωγή και την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση παρέχονται δωρεάν από το κράτος στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

5. Τα διδακτικά μέσα και τα βιβλία εγκυκλοπαιδικής μόρφωσης για τυφλούς που φοιτούν στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης εκδίδονται από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) και διατίθενται σε αυτούς δωρεάν. Οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη συγγραφή, εικονογράφηση, κρίση, έκδοση, διακίνηση και διανομή των βιβλίων και λοιπών διδακτικών μέσων που προκύπτει λόγω της ιδιαιτερότητάς τους ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανατίθεται η εκτύπωση των βιβλίων και λοιπών διδακτικών μέσων στο κέντρο εκπαίδευσης και αποκατάστασης τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.).

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να συνιστώνται στον Ο.Ε.Δ.Β. θέσεις επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα διαρθρώνονται οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού σε κλάδους και βαθμούς, καθορίζονται τα προσόντα και ο τρόπος πλήρωσης όλων των θέσεων και οι όροι εργασίας και αποζημίωσης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

6. Οι δαπάνες για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 αντιμετωπίζονται με κρατικές επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις.


Άρθρο 34.
Φορείς.

1. Αποκλειστικός φορέας για κάθε θέμα που αναφέρεται στην ειδική αγωγή και την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση είναι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της ειδικής αγωγής και της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελούν έργο του Σ.Ε.Α., οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 22. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ιδίως:

α) η ευθύνη για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τον προσδιορισμό των γενικών στόχων και των κατευθύνσεων και τη διαμόρφωση γενικά της εκπαιδευτικής πολιτικής στους τομείς της ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και η υποβολή των σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) η γνωμοδότηση για κάθε θέμα που παραπέμπεται σε αυτό και αφορά την ειδική αγωγή και την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και η εισήγηση μέτρων για τα επιμέρους προγράμματα εκπαίδευσης και γ) η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής των προγραμμάτων και η εισήγηση για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.

3. Μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, που ανήκουν στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία άλλων υπουργείων και οργανισμών και λειτουργούν είτε ως δημόσια σχολεία είτε ως σχολεία νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου είτε ως ιδιωτικά σχολεία, υπάγονται εφεξής στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να μετατρέπονται σε δημόσιες σχολικές μονάδες τα ειδικά σχολεία ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ή φυσικά πρόσωπα. Η μετατροπή γίνεται είτε ύστερα από αίτησή τους και εξαγορά της περιουσίας τους είτε με σύγχρονη αναγκαστική απαλλοτρίωση. Περιεχόμενο ή όροι διαθήκης, κωδικέλλου ή δωρεάς διατηρούνται όπως έχουν.

5. Οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό των μονάδων της παραγράφου 3, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου, εντάσσονται με το βαθμό που κατέχουν στις θέσεις προσωπικού που συνιστώνται με το νόμο αυτόν για την ειδική αγωγή και την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση. Οσοι έχουν την ιδιότητα του μόνιμου υπαλλήλου νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή. Οι λοιποί εξακολουθούν να υπηρετούν με την ιδιότητα που έχουν. Όσοι υπηρετούν σε σχολικές μονάδες που μετατρέπονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στις δημόσιες σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 62.

6. Διδακτήρια, γήπεδα, κάθε είδους εξοπλισμός, έπιπλα και σκεύη ειδικών σχολείων, που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή σε φυσικά πρόσωπα, μπορεί να απαλλοτριωθούν ή να αγοραστούν για χρήση των δημόσιων ειδικών σχολείων. Οι πράξεις μεταβίβασης γίνονται χωρίς παράσταση δικηγόρου, μεταγράφονται ατελώς και δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε τέλος, φόρο ή εισφορά ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη μετατροπή σχολείων ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, την πρόσληψη του προσωπικού τους και την εξαγορά της περιουσίας τους.


Άρθρο 35.
Προσωπικό.

1. Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των δημόσιων μονάδων ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης περιλαμβάνονται στο σύνολο των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, όπως προβλέπονται στα άρθρα 12 παρ. 4, 13 παρ. 4 και 14 παρ. 4.

2. Για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης χρησιμοποιείται εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση. Συνιστώνται επιπλέον κατά κλάδους οι εξής θέσεις προσωπικού:

Α' Ειδικό προσωπικό:

Κλάδος ΑΤ19 Θεραπευτών του λόγου θέσεις 10
Κλάδος ΑΤ20 Επαγγελματικών συμβούλων " 1
Κλάδος ΑΤ21 Ψυχολόγων " 50
Κλάδος ΑΡ2 Επιμελητών " 40
Κλάδος ΑΡ3 Θεραπευτών του λόγου " 10
Κλάδος ΑΡ4 Επαγγελματικών συμβούλων " 1
Κλάδος ΑΡ5 Φυσικοθεραπευτών " 15
Κλάδος ΑΡ6 Εργασιοθεραπευτών " 15
Κλάδος ΑΡ7 Κοινωνικών λειτουργών " 60
Σύνολο θέσεων 202

Β' Διοικητικό προσωπικό:

Κλάδος ΜΕ1 Διοικητικών υπαλλήλων θέσεις 10
Κλάδος ΣΕ1 κλητήρων, επιστατών, φυλάκων - νυκτοφυλάκων " 30
Σύνολο θέσεων 40

Οι παραπάνω θέσεις του ειδικού προσωπικού κατατάσσονται στους βαθμούς Α', Β' και Γ' και είναι σε κάθε κατηγορία και κλάδο οργανικά ενιαίες. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού προσαυξάνουν τις αντίστοιχες θέσεις του άρθρου 20 στον εισαγωγικό βαθμό κάθε κλάδου.

3. Η κατανομή και ανακατανομή των θέσεων στα σχολεία ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 14 εφαρμόζονται αναλόγως και για το ειδικό προσωπικό της ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

4. Τυφλοί, κωφοί και άτομα που έχουν κινητικές διαταραχές μπορούν να διορίζονται σε θέσεις που προβλέπονται από αυτό το άρθρο, εφόσον έχουν τα υπόλοιπα προσόντα που προβλέπονται από το νόμο και δεν έχουν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους.

5. Οι διατάξεις που ισχύουν για το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων ιδιωτικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται αναλόγως και στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ιδιωτικών σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

6. Στο προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης καταβάλλεται κατά μήνα και για όλο το έτος επίδομα δυσμενών συνθηκών εργασίας ίσο με το 30% των μηνιαίων αποδοχών του κατώτερου μισθολογικού κλιμακίου του εισαγωγικού βαθμού κάθε κλάδου.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών συνιστώνται θέσεις εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, τις οποίες καταλαμβάνει το αντίστοιχο προσωπικό των σχολείων ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, που μετατρέπονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4 και 5 και ρυθμίζονται θέματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

8. Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του ειδικού προσωπικού ορίζονται κατά κλάδους ως εξής:

α) του κλάδου ΑΤ19 Θεραπευτών του λόγου, πτυχίο θεραπευτού του λόγου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής με εξειδίκευση στη θεραπεία του λόγου,
β) του κλάδου ΑΤ20 Επαγγελματικών Συμβούλων πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και πτυχίο της σχολής επαγγελματικού προσανατολισμού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή ισότιμο πτυχίο επαγγελματικού συμβούλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής,
γ) του κλάδου ΑΤ21 Ψυχολόγων πτυχίο ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής με προτίμηση στην ειδίκευση της παιδαγωγικής ψυχολογίας,
δ) του κλάδου ΑΡ2 Επιμελητών, πτυχίο νοσοκόμων ή βρεφονηπιοκόμων ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
ε) του κλάδου ΑΡ3 Θεραπευτών του λόγου, πτυχίο θεραπευτού του λόγου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
στ) του κλάδου ΑΡ4 Επαγγελματικών Συμβούλων, πτυχίο επαγγελματικού συμβούλου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
ζ) του κλάδου ΑΡ5 Φυσικοθεραπευτών, πτυχίο τμήματος φυσικοθεραπευτών ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
η) του κλάδου ΑΡ6 Εργασιοθεραπευτών, πτυχίο τμήματος εργασιοθεραπευτών ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και
θ) του κλάδου ΑΡ7 Κοινωνικών Λειτουργών, πτυχίο κοινωνικής εργασίας ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,

Για την αναγνώριση των πτυχίων σχολών της αλλοδαπής ως ισότιμων προς τα πτυχία σχολών της ημεδαπής, εκτός από τα πτυχία Α.Ε.Ι., εφαρμόζονται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 13.

9. Για την τοποθέτηση νηπιαγωγών και δασκάλων στις μονάδες ειδικής αγωγής απαιτείται και πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στο τμήμα ειδικής αγωγής του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Δ.Δ.Ε.) ή μετεκπαίδευση σε Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πενταετής διδακτική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.

10. Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, που έχουν πάνω από τρία έτη διδακτικής υπηρεσίας σε μονάδες ειδκής αγωγής, μπορούν να εγγράφονται χωρίς εξετάσεις στο δεύτερο έτος του τμήματος ειδικής αγωγής του Μ.Δ.Δ.Ε. Η διαδικασία εγγραφής και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

11. Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού των κλάδων ΑΤ19 έως ΑΤ21 και ΑΡ2 έως ΑΡ7 καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Σ.Ε.Α.

12. Κατά την τοποθέτηση του εκπαιδευτικού προσωπικού στις μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης προτιμώνται όσοι έχουν σπουδές στην ειδική αγωγή σε σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή διδακτική εμπειρία στις μονάδες αυτές.

13. α) Οι διορισμοί στις θέσεις του διοικητικού προσωπικού γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1320/1983.

β) Η πλήρωση των θέσεων του ειδικού προσωπικού γίνεται ύστερα από προκήρυξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και επιλογή των διοριστέων από το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αν δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων με μόνιμο προσωπικό, συνιστώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, για όσο χρόνο θα μείνουν κενές, ισάριθμες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το ύψος των αποδοχών όσων προσλαμβάνονται στις θέσεις αυτές.

γ) Ο διορισμός του ειδικού προσωπικού γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό Γ'. Για τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 16.

14. Η μετεκπαίδευση, ειδίκευση και επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης γίνονται είτε με προγράμματα του ιδρύματος κρατικών υποτροφιών σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής είτε με εκπαιδευτικές άδειες για φοίτηση σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής είτε με προγράμματα που καταρτίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και περιλαμβάνουν αποστολές στο εξωτερικό με τη μορφή επισκέψεων, σεμιναρίων ή συνεδρίων. Οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί που μετεκπαιδεύονται στην ειδική αγωγή με δαπάνες του κράτους είναι υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν σε δημόσια ειδικά σχολεία για μία πενταετία τουλάχιστον. Όσοι έχουν μετεκπαιδευτεί μέχρι σήμερα και όσοι θα μετεκπαιδεύονται στο τμήμα ειδικής αγωγής του Μ.Δ.Δ.Ε. τοποθετούνται υποχρεωτικά σε δημόσια ειδικά σχολεία, όπου υπηρετούν μία πενταετία τουλάχιστον.

Η διαδικασία για την κατάρτιση και έγκριση των προγραμμάτων, ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων για μετεκπαίδευση, ειδίκευση και επιμόρφωση και κάθε άλλη λεπτομέρεια που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου αυτού ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

Η ίδρυση και λειτουργία οποιασδήποτε μορφής σχολών, ινστιτούτων ή κέντρων από ιδιώτες για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, ειδίκευση ή επιμόρφωση προσωπικού σε θέματα ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης απαγορεύεται. Οι παραβάτες τιμωρούνται κατά το άρθρο 458 του ποινικού κώδικα.

15. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να εισάγεται το μάθημα της ειδικής αγωγής στα προγράμματα διδασκαλίας των σχολών εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικού προσωπικού.


Άρθρο 36
Αρμοδιότητες άλλων υπουργείων και οργανισμών

Με το νόμο αυτόν δε θίγονται ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στις αρμοδιότητες:

α)του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για κάθε θέμα ιατρικής βοήθειας (προφύλαξη, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία) και κοινωνικής μέριμνας των ατόμων που έχουν ειδικές ανάγκες,

β)Του Υπουργείου Δικαιοσύνης για κάθε θέμα ίδρυσης, οργάνωσης , λειτουργίας και εποπτείας των θεραπευτικών καταστημάτων ανηλίκων, εκτός από την ειδική αγωγή και τη γενική ή επαγγελματική εκπαίδευση που παρέχεται σε αυτά, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και

γ)του Ο.Α.Ε.Δ. για κάθε θέμα επαγγελματικής αποκατάστασης, ελέγχουν και βελτίωσης των όρων και συνθηκών εργασίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ


Άρθρο 37
Σκοπός – Εφαρμογή

1. Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) στοχεύει ιδίως στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, στην πληροφόρησή τους για τις επαγγελματικές διεξόδους, στην ενημέρωσή τους για τα μεταβατικά στάδια προς την επαγγελματική αποκατάσταση και στην αρμονική ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

2. Ο Σ.Ε.Π. εφαρμόζεται σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
α) με συζητήσεις και ομαδικές ασκήσεις, με πληροφόρηση μέσα στην τάξη, με εφαρμογή μεθόδων σύγχρονης τεχνολογίας, με επαφές με επαγγελματίες και με επισκέψεις σε χώρους εργασίας και εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράμματα,
β) με την ενημέρωση των εκπαιδευτικών λειτουργών.
γ) με εκδόσεις σχετικών εντύπων για μαθητές, καθηγητές και γονείς.


Άρθρο 38
Οργάνωση εφαρμογής του Σ.Ε.Π.

1. Η εφαρμογή του Σ.Ε.Π. γίνεται στα σχολεία σύμφωνα με τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα κατά προτεραιότητα από καθηγητές που έχουν τύχει ανάλογης επιμόρφωσης στα Π.Ε.Κ..

2. Σε κάθε σχολείο τηρείται αρχείο εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης, με ευθύνη των καθηγητών που έχουν αναλάβει την εφαρμογή του Σ.Ε.Π..

3. Σε κάθε διεύθυνση ή γραφείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποσπάται ένας εκπαιδευτικός, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ως υπεύθυνος Σ.Ε.Π.. Έργο του είναι ιδίως ο σχεδιασμός της εφαρμογής του Σ.Ε.Π. στα σχολεία της περιοχής. Τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητές του καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου τμήματος του Π.Ι..


Άρθρο 39
Προσωπικό Σ.Ε.Π. - Επιμόρφωση

1. Ο Σ.Ε.Π. εφαρμόζεται από καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων που έχουν τύχει ειδικής επιμόρφωσης στα Π.Ε.Κ. ή σε ειδικά σεμινάρια που οργανώνονται κατά περιοχές.

2. Τα προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών σε θέματα εφαρμογής του Σ.Ε.Π. καταρτίζονται από το οικείο τμήμα του Π.Ι. και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'
ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ


Άρθρο 40
Εφορεία σχολείων

1. Σε κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα, όπου λειτουργεί δημόσιο σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ιδρύεται με αυτόν το νόμο ένα νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με τον τίτλο «εφορεία σχολείων», το οποίο έχει δική του περιουσία που την αποκτά με κάθε νόμιμο τρόπο.

2. Σκοπός της εφορείας σχολείων είναι η εξεύρεση και διάθεση πόρων για την ανέγερση ή επέκταση διδακτηρίων στην περιοχή της αρμοδιότητάς της. Ως διδακτήριο νοείται όχι μόνο το ακίνητο όπου στεγάζεται και λειτουργεί το σχολείο, αλλά και οι υπόλοιποι χώροι, όπως τα γυμναστήρια, τα εργαστήρια, τα υπόστεγα, η αυλή, ο σχολικός κήπος.

3. Η εφορεία σχολείων διοικείται από τη δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας. Τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, διοίκησης, εκπροσώπησης, εποπτείας και ελέγχου της εφορείας σχολείων ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών.

4. Τα ν.π.δ.δ με τίτλο «Σχολικόν Ταμείον», «Ταμείον ΚΕΤΕ», «Ταμείον Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου», «Ταμείο Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής" καταργούνται και όπου στην ισχύουσα νομοθεσία αναφέρονται αυτά ή η σχολική τους εφορεία νοείται εφεξής η οικεία εφορεία σχολείων. Η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας αυτών και κάθε σχολείου, που έχει καταργηθεί ή ανήκει στον Ο.Σ.Κ. ή στο ελληνικό Δημόσιο, μεταβιβάζεται, χωρίς διατυπώσεις, στην εφορεία σχολείων του δήμου ή του δημοτικού διαμερίσματος ή της κοινότητας όπου είχε την έδρα του. Περιεχόμενο ή όροι διαθήκης, κωδικέλλου ή δωρεάς διατηρούνται όπως έχουν.

Η κάθε είδους κινητή περιουσία κάθε σχολείου που ανήκει στα καταργούμενα παραπάνω ταμεία μεταβιβάζεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου στην εφορεία σχολείων, η οποία την κατανέμει στις σχολικές επιτροπές. Το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, στο οποίο καταγράφονται και τα τηρούμενα βιβλία και λοιπά υπηρεσιακά στοιχεία της σχολικής εφορείας, καθώς και το χρηματικό υπόλοιπο του σχολικού ταμείου και οι απαιτήσεις και οφειλές του, υπογράφεται από τον πρόεδρο της καταργούμενης σχολικής εφορείας και τον πρόεδρο της οικείας σχολικής επιτροπής, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό της εφορείας σχολείων. Το πρωτόκολλο αυτό θεωρείται από τον προϊστάμενο της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ταμείων, που καταργούνται, μεταβιβάζονται στις οικείες εφορείες σχολείων. Εκκρεμείς δίκες στις οποίες διάδικος είναι καταργούμενα σχολικά ταμεία συνεχίζονται από την οικεία εφορεία σχολείων.

Αν παύσει η λειτουργία των σχολείων μιας κοινότητας, καταργείται η εφορεία σχολείων και η κυριότητα της περιουσίας της περιέρχεται στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.). Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να παραχωρείται η χρήση των διδακτηρίων στην κοινότητα ή σε τοπικούς πολιτιστικούς φορείς.

5. Η κυριότητα κάθε νέου σχολικού κτιρίου μεταβιβάζεται από τον Ο.Σ.Κ. στην οικεία εφορεία σχολείων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.513/1976 (ΦΕΚ 356).

6. Οι εφορείες σχολείων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλη χαρτοσήμου, δικαιώματα ή εισφορές υπέρ Δημοσίου, ν.π.δ.δ, ΟΓΑ ή κάθε τρίτου, από δικαστικά τέλη και από κάθε κράτηση υπέρ τρίτου, εκτός από τους εισαγωγικούς δασμούς. Οι απαλλαγές που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τις δημόσιες επενδύσεις ισχύουν και γι’ αυτές.

7. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των συναρμόδιων υπουργών κατά περίπτωση. Με ίδιες αποφάσεις μπορεί να κατατέμνεται σε τμήματα δήμος ή δημοτικό διαμέρισμα. Σε κάθε τέτοιο τμήμα ιδρύεται εφορεία σχολείων.


Άρθρο 41
Χρήση των σχολικών κτιρίων.

1. Τα σχολικά κτίρια χρησιμοποιούνται για τη στέγαση δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας κει δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην περιοχή του δήμου ή της κοινότητας.

2. Η συστέγαση δημόσιων σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, η αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολείο, η κοινή χρήση των υπόλοιπων χώρων και οι ώρες λειτουργίας του κάθε συστεγαζόμενου σχολείου καθορίζονται με απόφαση του νομάρχη κατά την έναρξη κάθε διδακτικού έτους, ύστερα από γνώμη της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας.

3. Σχολικά κτίρια που δε χρησιμοποιούνται για στέγαση δημόσιων σχολείων μπορεί να διατεθούν με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας, για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρών φθορών και ζημιών και υπό τον όρο της διατήρησης του διδακτηρίου για το σκοπό που προορίζεται.

Με την ίδια διαδικασία μπορεί να διατεθεί διδακτήριο, σε χρονικά διαστήματα που δε χρησιμοποιείται, για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος.

Σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της χρήσης αποκαθίστανται από το χρήστη οι τυχόν φθορές και ζημίες και καταβάλλονται οι επιπλέον δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης και ύδρευσης, ώστε το διδακτήριο να παραδίδεται καθ' όλα έτοιμο για τη λειτουργία του σχολείου.

Άρθρο 42
Εποπτικά και οπτικοακουστικά μέσα - Εργαστήρια

1. Σε κάθε σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχουν και χρησιμοποιούνται εποπτικά και οπτικοακουστικά μέσα, καθώς και εργαστήρια φυσικής και χημείας για την εμπέδωση της διδασκαλίας των οικείων μαθημάτων.

2. Με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων ορίζεται σε κάθε σχολείο ένας εκπαιδευτικός υπεύθυνος για τα οπτικοακουστικά και άλλα μέσα, ο οποίος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επιβοηθείται από μαθητές που ορίζει το μαθητικό συμβούλιο. Ο εκπαιδευτικός αυτός απαλλάσσεται από τις πρόσθετες απασχολήσεις και ασκεί μόνο τα διδακτικά του καθήκοντα.

3. Ο εξοπλισμός των σχολείων με εποπτικά και οπτικοακουστικά μέσα γίνεται με τη φροντίδα των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να συμπληρώνεται, σε κάθε σχολείο, με προμήθειες ειδών, που πραγματοποιούνται με απόφαση της σχολικής επιτροπής, ύστερα από πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων, η οποία εγκρίνεται από την οικεία δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας.

Τα είδη για προμήθεια αναγράφονται σε πίνακες που καταρτίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου τμήματος του Π.Ι..


Άρθρο 43.
Σχολικές βιβλιοθήκες.

1. Σε κάθε σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί "σχολική βιβλιοθήκη" για χρήση των μαθητών, του διδακτικού προσωπικού και των κατοίκων της έδρας και της περιοχής του σχολείου. Οι βασικές σχολικές βιβλιοθήκες που υπάρχουν λειτουργούν ως σχολικές βιβλιοθήκες.

2. Με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων ορίζεται ένας εκπαιδευτικός του σχολείου ως υπεύθυνος για τη σχολική βιβλιοθήκη, οι οποίος, για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επιβοηθείται στο έργο του από μαθητές που ορίζει το μαθητικό συμβούλιο. Η οργάνωση και η λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών, στην οποία περιλαμβάνεται και ο δανεισμός βιβλίων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με αποφάσεις του σχολικού συμβουλίου, που γνωστοποιούνται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

3. Για τις δαπάνες που απαιτούνται για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών εγγράφονται σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες διατίθενται στις νομαρχίες. Ο τρόπος της διάθεσης των πιστώσεων αυτών ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Ο εμπλουτισμός των σχολικών βιβλιοθηκών είναι έργο των σχολικών επιτροπών, οι οποίες και διαχειρίζονται τις σχετικές πιστώσεις αγοράζοντας βιβλία από τον κατάλογο που καταρτίζει η επιτροπή της επόμενης παραγράφου. Βιβλία του ίδιου καταλόγου μπορούν να τα αποδέχονται και ως δωρεές. Οι σχολικές επιτροπές συνεργάζονται με τους σχολικούς συμβούλους για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται επιτροπή που αποτελείται: α) από έναν ειδικό σύμβουλο του υπουργού ως πρόεδρο, β) από ένα μέλος του Π.Ι., γ) ανά έναν εκπρόσωπο των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δ) από δύο λογοτέχνες, ε) από έναν εκδότη - βιβλιοπώλη, στ) από ένα βιβλιοθηκονόμο και ζ) από τρεις εκπαιδευτικούς αποσπασμένους στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές από τον ίδιο κύκλο προσώπων, ο χρόνος θητείας των μελών της επιτροπής, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της. Έργο της επιτροπής είναι η σύνταξη καταλόγων από τους οποίους θα επιλέγονται βιβλία για εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών. Κατά τη σύνταξη των καταλόγων η επιτροπή λαμβάνει υπόψη προτάσεις και εισηγήσεις σχολικών επιτροπών, σχολικών συμβούλων και άλλων φορέων της εκπαίδευσης. Οι πράξεις της επιτροπής επικυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Υπεύθυνος της βιβλιοθήκης του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου είναι ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των βιβλιοθηκών αυτών

7. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μπορεί να συνιστώνται θέσεις βιβλιοθηκονόμων για τη λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών, να κατανέμονται κατά κατηγορίες, κλάδους και βαθμούς και να ορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία διορισμού στις θέσεις αυτές.


Άρθρο 44
Διαχείριση της σχολικής περιουσίας – Σχολικά κυλικεία

1. Την ευθύνη και την αρμοδιότητα για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων έχουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, στους οποίους μεταβιβάζονται οι απαιτούμενες πιστώσεις από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις νομαρχίες. Τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα από τις επιχορηγήσεις αυτές επιστρέφονται στον τακτικό προϋπολογισμό στο τέλος κάθε οικονομικού έτους.

2. Η αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, προμήθειας επίπλων και σκευών, βιβλίων για τη σχολική βιβλιοθήκη και κάθε είδους εξοπλισμού και υλικού απαραίτητων για τη λειτουργία του σχολείου γίνεται από τη σχολική επιτροπή. Οι σχετικές πιστώσεις μεταβιβάζονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τις νομαρχίες στις οικείες δημοτικές ή κοινοτικές αρχές, οι οποίες τις κατανέμουν στις σχολικές επιτροπές. Για τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1.

Στις δαπάνες καθαριότητας περιλαμβάνεται και η δαπάνη πρόσληψης καθαριστριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου ή ανάθεσης της καθαριότητας με σύμβαση μίσθωσης έργου.

3. Όργανα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι:
α) Το νομαρχιακό συμβούλιο,
β) η οικεία δημοτική ή κοινοτική αρχή και
γ) η σχολική επιτροπή.

4. Το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση των προϊσταμένων των διευθύνσεων και γραφείων της εκπαίδευσης, καταρτίζει το πρόγραμμα επισκευής και συντήρησης των διδακτηρίων του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος και το υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μετά την έγκριση του προγράμματος και τη διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων, το νομαρχιακό συμβούλιο κατανέμει τις πιστώσεις στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος. Επίσης το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση των προϊσταμένων των διευθύνσεων και γραφείων της εκπαίδευσης, κατανέμει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης τις διατιθέμενες πιστώσεις, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Κατά την κατανομή των πιστώσεων το νομαρχιακό συμβούλιο παίρνει υπόψη του, εκτός των άλλων, τις ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες με στόχο την εξάλειψη των εκπαιδευτικών ανισοτήτων που προέρχονται από αυτές.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες έγκρισης των προγραμμάτων των νομαρχιακών συμβουλίων, διάθεσης των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό, εκτέλεσης των έργων επισκευής και συντήρησης των διδακτηρίων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

6. Ειδικά για τα διδακτήριο του λεκανοπεδίου Αττικής, την ευθύνη και την αρμοδιότητα για την επισκευή και συντήρηση τους έχουν ο Ο.Σ.Κ. και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

7. α) Σε κάθε σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να λειτουργεί κυλικείο για την εξυπηρέτηση των μαθητών. Τα είδη που πωλούνται στα σχολικά κυλικεία καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι τιμές τους καθορίζονται με αγορανομικές διατάξεις.

β) Η λειτουργία των κυλικείων σε σχολεία που ξεπερνούν ορισμένο αριθμό μαθητών ανατίθεται, με απόφαση της σχολικής επιτροπής, σε πλειοδότη ύστερα από δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό.

γ) Οι όροι διενέργειας του δημόσιου διαγωνισμού, ο τρόπος ανάδειξης του πλειοδότη, οι όροι ανάθεσης και λειτουργίας των κυλικείων, ο καθορισμός του αριθμού των μαθητών του προηγούμενου εδαφίου, η διάρκεια και η παρακολούθηση των συνθηκών λειτουργίας τους από το σύλλογο διδασκόντων και από τις μαθητικές κοινότητες, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

δ) Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μίσθωση των σχολικών κυλικείων δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ'.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ


Άρθρο 45.
Συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή.

Μαθητικές κοινότητες.

1. Για την υλοποίηση των σκοπών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαραίτητη είναι η συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή.

2. Οι διάφορες μορφές οργάνωσης της μαθητικής ζωής αποσκοπούν να βοηθήσουν τους μαθητές:

α) Να αποκτήσουν υπευθυνότητα και άμεση αντίληψη της σημασίας του δημοκρατικού διαλόγου στη διαμόρφωση
του συνειδητού και δημιουργικού πολίτη.
β) Να συμβάλλουν στην ομαλή και γόνιμη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να επιτευχθεί η συστηματική μετάδοση της απαραίτητης και ουσιαστικής γνώσης.
γ) Να διαμορφώσουν δική τους αντίληψη για τη ζωή στα πλαίσια της σύνδεσης σχολείου και κοινωνίας, ώστε να έχουν ως νέοι τα απαραίτητα εφόδια για την παραπέρα πορεία και εξέλιξή τους.

3. Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή συγκροτούν μαθητικές κοινότητες, με τις οποίες συμμετέχουν στην οργάνωση της μαθητικής ζωής και στην οργάνωση και πραγματοποίηση κάθε είδους σχολικών εκδηλώσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στη συγκρότηση των μαθητικών κοινοτήτων, στα όργανα και στη διαδικασία εκλογής τους καθώς και στον τρόπο συμμετοχής τους στην οργάνωση της μαθητικής ζωής.


Άρθρο 46.
Σχολικοί συνεταιρισμοί.

1. Ο σχολικός συνεταιρισμός είναι θεσμός κοινωνικής ζωής του σχολείου και ελεύθερη ένωση των μαθητών. Βασίζεται στην έμφυτη κοινωνικότητα του παιδιού, την ελεύθερη συμμετοχή, την αμοιβαία κατανόηση και τον αλληλοσεβασμό. Εφαρμόζει τις αρχές της αυτοδιοίκησης και των δημοκρατικών διαδικασιών. Έχει ως σκοπό τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών σχετικά με τις αρχές της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης, την ανάπτυξη της ανεξάρτητης σκέψης και δημοκρατικής συνείδησης, καθώς και τη γνώση συλλογικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας.

2. Ο σχολικός συνεταιρισμός αναλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες στα πλαίσια της σχολικής και γενικότερα της κοινωνικής ζωής, όπως χειροτεχνία, σχολικό κήπο, ζωοτεχνία, πρατήριο ειδών, κυλικείο, έργα πολιτισμού. Ειδικά για τα δημοτικά σχολεία, οι δραστηριότητες του σχολικού συνεταιρισμού επεκτείνονται και στις έρευνες, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, εκδρομές και βιβλιοθήκες.

3. Η οργάνωση και η λειτουργία των σχολικών συνεταιρισμών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Άρθρο 47.
Σχολικός αθλητισμός - Εκδηλώσεις.

1. α) Σε κάθε σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημιουργούνται μαθητικοί όμιλοι αθλημάτων (Μ.Ο.Α.) στους οποίους μετέχουν προαιρετικά οι μαθητές. Στους Μ.Ο.Α. λειτουργούν τομείς κατά αθλήματα και οι μαθητές παίρνουν μέρος σε όποιο επιθυμούν. Η κύρια λειτουργία τους γίνεται εκτός του ωρολόγιου προγράμματος του σχολείου. Οι κάθε είδους αγωνιστικές και αθλητικές δραστηριότητες διεξάγονται με ευθύνη των Μ.Ο.Α. Όταν πρόκειται για τέτοιου είδους δραστηριότητες σε επίπεδο δήμου ή κοινότητας, νομού ή της χώρας, οι Μ.Ο.Α. συνεργάζονται με τα οικεία όργανα ή φορείς διεξαγωγής τους.

β) Η οργάνωση και λειτουργία των Μ.Ο.Α., η χρησιμοποίηση αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων και οι προϋποθέσεις και η διάρκεια απασχόλησης δασκάλων και καθηγητών φυσικής αγωγής στις δραστηριότητες των Μ.Ο.Α., καθώς και η ανάλογη εφαρμογή του θεσμού αυτού στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού αρμόδιου για θέματα αθλητισμού.

γ) Με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του γραφείου φυσικής αγωγής, ανατίθεται σε δασκάλους ή και καθηγητές φυσικής αγωγής του ίδιου ή άλλου σχολείου της ίδιας πόλης ή κωμόπολης η προσφορά υπηρεσιών στους Μ.Ο.Α. Στους εκπαιδευτικούς αυτούς, που απασχολούνται πέρα από το υποχρεωτικό τους ωράριο, καταβάλλεται υπερωριακή αποζημίωση κατά τις κείμενες διατάξεις.

δ) Όλες οι δαπάνες λειτουργίας των Μ.Ο.Α., βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του Υφυπουργείου αρμόδιου για θέματα αθλητισμού, στον οποίο γράφονται και οι σχετικές πιστώσεις.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι μορφές και το γενικό πλαίσιο των εκδηλώσεων στα σχολεία και ο τρόπος υποστήριξης και πραγματοποίησής τους.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των νομαρχών μπορούν να οργανώνονται συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτόν εγγράφονται πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των νομαρχιών.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ'
ΟΡΓΑΝΑ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Άρθρο 48
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας

(Καταργήθηκε από το εδάφ. η΄ της παρ.4 άρθρ.23 Ν.2327/1995, ΦΕΚ Α΄ 156).


Άρθρο 49.
Νομαρχιακές και επαρχιακές επιτροπές παιδείας.

1. Σε κάθε νομαρχιακό συμβούλιο λειτουργεί νομαρχιακή επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από:
α) το νομάρχη ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο,
β) ένα σχολικό σύμβουλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
γ) ένα σχολικό σύμβουλο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
δ) τον προϊστάμενο της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ε) τον προϊστάμενο της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
στ) εκπρόσωπο της ένωσης δήμων και κοινοτήτων του νομού,
ζ) εκπρόσωπο του εργατικού κέντρου της έδρας του νομού,
η) εκπρόσωπο της ένωσης γεωργικών συνεταιρισμών του νομού,
θ) εκπρόσωπο της ομοσπονδίας συλλόγων γονέων των μαθητών,
ι) εκπρόσωπο της ένωσης λειτουργών μέσης εκπαίδευσης, μέλους της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.),
ια) εκπρόσωπο του συλλόγου δασκάλων, μέλους της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.),
ιβ) εκπρόσωπο της Ένωσης Λειτουργών Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.), μέλους της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.),
ιγ) εκπρόσωπο του συλλόγου ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών του νομού, μέλους της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας,
ιδ) έναν πρόεδρο πολιτιστικού συλλόγου που ορίζει ο νομάρχης,
ιε) έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.),
ιστ) έναν εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υπηρετεί στο νομό ή το νομαρχιακό διαμέρισμα.

2. Στους νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα που λειτουργούν περισσότεροι σύλλογοι δασκάλων ή περισσότερες ενώσεις καθηγητών, που μετέχουν στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις (ΟΛΜΕ, Δ.Ο.Ε., ΟΛΤΕΕ), οι εκπρόσωποί τους ορίζονται με απόφαση των μελών των διοικητικών συμβουλίων, που συνέρχονται σε κοινή συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του οικείου νομάρχη.

3. Στις συνεδριάσεις της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας μπορούν να καλούνται, από τον πρόεδρό της, εκπρόσωποι των επιστημονικών ενώσεων ή άλλων κοινωνικών φορέων ή οργανώσεων για να εκθέσουν τις απόψεις τους.

4. Η νομαρχιακή επιτροπή παιδείας εισηγείται στο νομαρχιακό συμβούλιο και το νομάρχη, με βάση τις εισηγήσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, θέματα παιδείας όπως: οργάνωσης βιβλιοθηκών, σεμιναρίων γονέων και άλλων επιμορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ίδρυσης, κατάργησης και συγχώνευσης σχολείων, κατανομής πιστώσεων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων και για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, καθώς και λαϊκής επιμόρφωσης που σχετίζονται με την εκπαίδευση και για τα οποία εισηγείται εκπρόσωπος της Ν.Ε.Λ.Ε., και γενικότερα θέματα λειτουργίας των δημόσιων σχολείων του νομού.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των νομαρχιακών επιτροπών παιδείας, η οργάνωση της γραμματείας τους, η θητεία των μελών τους, ο τρόπος υλοποίησης των εισηγήσεών τους, η λειτουργία υποεπιτροπών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

6. Κάθε νομαρχιακή επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από προτάσεις των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Η νομαρχιακή επιτροπή παιδείας λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί. Με απόφαση του νομάρχη, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, μπορούν να ορίζονται, ως μέλη της νομαρχιακής επιτροπής, επιπλέον εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, έως δύο εκπρόσωποι μαζικών φορέων ή οργανώσεων του νομού.

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να τροποποιείται η συγκρότηση των νομαρχιακών επιτροπών παιδείας.

8. Οι εισηγήσεις των νομαρχιακών επιτροπών παιδείας που αναφέρονται σε γενικά θέματα παιδείας και στο περιεχόμενο σπουδών υποβάλλονται και στο Ε.ΣΥ.Π..

9. Σε κάθε επαρχιακό συμβούλιο, το οποίο συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18), λειτουργεί επαρχιακή επιτροπή παιδείας που αποτελείται από:
α) τον έπαρχο ή εκπρόσωπό του ως πρόεδρο,
β) ένα σχολικό σύμβουλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
γ) ένα σχολικό σύμβουλο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
δ) τον προϊστάμενο του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ε) τον προϊστάμενο του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
στ) εκπροσώπους των φορέων με στοιχεία στ΄, ζ', η΄, θ', ι΄, ια΄, ιβ', ιγ΄, ιδ΄ και ιε΄ της παραγράφου 1 που τυχόν λειτουργούν στην έδρα της επαρχίας ή εκπροσωπούν στην επαρχία τους αντίστοιχους φορείς νομαρχιακού επιπέδου.

Η επαρχιακή επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του επάρχου. Για τα λοιπά θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των επαρχιακών επιτροπών παιδείας, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.


Άρθρο 50
Δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές παιδείας

1. Σε κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από:
α) το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως πρόεδρο,
β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών,
γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται, από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο,
στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν υπάρχει.

2. Στις συνεδριάσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας μετέχει χωρίς ψήφο και εκπρόσωπος της τοπικής επιτροπής λαϊκής επιμόρφωσης, αν υπάρχει.

3. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή του, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.

4. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας, η θητεία των μελών της, η οργάνωση της γραμματείας της και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

6. Οι εισηγήσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας υποβάλλονται και στο νομαρχιακό επαρχιακό συμβούλιο και μπορούν να κοινοποιούνται και στη νομαρχιακή ή επαρχιακή επιτροπή παιδείας.


Άρθρο 51
Σχολικά συμβούλια

1. Σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από το σύλλογο των διδασκόντων, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή.

2. Στα σχολικά συμβούλια των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχουν και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους.

3. Έργο του σχολικού συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών καθώς και η υγιεινή των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος.

4. Πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου είναι ο διευθυντής του σχολείου. Το σχολικό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη του είναι παρόντα


Άρθρο 52
Σχολικές Επιτροπές

1. Σε κάθε δημόσιο σχολείο συγκροτείται σχολική επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπρόσωπο του δήμου ή της κοινότητας, εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων των μαθητών του σχολείου, το διευθυντή του σχολείου και εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις συστέγασης πολλών σχολικών μονάδων σε ένα διδακτήριο συγκροτείται ενιαία σχολική επιτροπή που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του δήμου ή κοινότητας, από έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων των μαθητών κάθε σχολείου, τους διευθυντές των σχολείων και από έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Έργο της σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες, η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων, η ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνισμό και γενικότερα η ευθύνη για τον εφοδιασμό του σχολείου με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του, καθώς και η αντιμετώπιση κάθε λειτουργικού προβλήματος αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζεται συμμετοχή και άλλων προσώπων στη σχολική επιτροπή, όταν αυτή αποφασίζει για την ανάθεση λειτουργίας των κυλικείων.

3. Η σχολική επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, με την οποία ορίζεται και ο πρόεδρος. Σε κοινότητες που λειτουργεί ένα μόνο σχολείο, τα καθήκοντα της σχολικής επιτροπής ασκεί η κοινοτική επιτροπή παιδείας. Η σχολική επιτροπή λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί.

4. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζονται στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ'
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ


Άρθρο 53
Συγκρότηση οργανώσεων

1. Η συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης στο συλλογικά όργανα που προβλέπονται από αυτό το νόμο προϋποθέτει τη συγκρότηση και λειτουργία συλλόγων γονέων ως σωματείων, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.

2. Οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν ένα σύλλογο γονέων με την έννοια αυτούτου νόμου, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Η επιλογή των εκπροσώπων των γονέων στα συλλογικά όργανα αυτού του νόμου γίνεται με απόφαση των γενικών συνελεύσεων των γονέων κάθε σχολείου. Μέχρι να συγκροτηθεί σύλλογος γονέων μεριμνά για την σύγκληση γενικής συνέλευσης ο διευθυντής του σχολείου και καλεί του γονείς πριν από δεκαπέντε ημέρες τουλάχιστον και ενημερώνει σχετικά το σύλλογο διδασκόντων, τα μέλη του οποίου μπορεί να παρευρίσκονται στη γενική συνέλευση ως παρατηρητές. Η διοίκηση του συλλόγου γονέων των μαθητών πρέπει να προέρχεται από εκλογές που γίνονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, στις οποίες πήραν μέρος είτε ο ένας ή και οι δύο γονείς του ενός τρίτου τουλάχιστον των μαθητών του σχολείου.

3. Οι σύλλογοι γονέων των σχολείων της ίδιας κοινότητας ή δήμου ή δημοτικού διαμερίσματος συγκροτούν μία ένωση γονέων στην οποία ο κάθε σύλλογος εκπροσωπείται από έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο για μαθητές μέχρι σαράντα, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη διοίκησης του οικείου συλλόγου. Στην περίπτωση που οι μαθητές του σχολείου είναι περισσότεροι αναλογεί ένας εκπρόσωπος για κάθε σαράντα μαθητές

4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος συγκροτούν μία ομοσπονδία γονέων στην οποία κάθε ένωση εκπροσωπείται από έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο για μαθητές μέχρι τετρακοσίους. Στην περίπτωση που οι μαθητές των σχολείων της ένωσης είναι περισσότεροι αναλογεί ένας εκπρόσωπος για κάθε τετρακόσιους μαθητές,. Στις κοινότητες που λειτουργεί ένα σχολείο, ο σύλλογος του θεωρείται ότι αποτελεί και ένωση για την εκπροσώπησή του στην ομοσπονδία.

5. Οι ομοσπονδίες γονέων της χώρας συγκροτούν μία συνομοσπονδία στην οποία κάθε ομοσπονδία εκπροσωπείται από έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο. Ομοσπονδίες με μεγάλο αριθμό μαθητών εκπροσωπούνται από περισσότερους εκπροσώπους ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί στο πηλίκο του αριθμού των μαθητών των σχολείων του νομού η νομαρχιακού διαμερίσματος δια του αριθμού των μαθητών των σχολείων εκείνου του νομού από όλη τη χώρα που έχει το μικρότερο αριθμό μαθητών.

6. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται και για τους συλλόγους γονέων των μαθητών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε ιδιωτικής σχολικής μονάδας και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων συγκροτούν το σχολικό συμβούλιο. Στα σχολικά συμβούλια των ιδιωτικών σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχουν και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων. που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους.

7. Στην έννοια των γονέων κατά το νόμο αυτόν, περιλαμβάνονται οι γονείς, οι επίτροποι ή οι αντιπρόσωποί τους.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων.

9. Σε κάθε δημοτικό σχολείο μπορεί να συγκροτούνται αυτόνομες συλλογικές μονάδες αγωγής /ΑΣΜΑ) κατά τάξη, που συμβάλλουν στην αγωγή των μαθητών της κάθε τάξης και στην επιμόρφωση των γονέων. Η οργάνωση και λειτουργία των ΑΣΜΑ, η συγκρότησή τους με τη συμμετοχή γονέων, μαθητών και δασκάλων, οι μορφές λειτουργίας τους, η συνεργασία τους με τα σχολικά συμβούλια, τις σχολικές επιτροπές ή άλλους φορείς της εκπαίδευσης και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ '
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Άρθρο 54.
Ειδικές αποσπάσεις, αναγνώριση προϋπηρεσιών και τίτλων σπουδών.

1. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων οι σύζυγοι υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες στην Κύπρο, μπορούν κατ εξαίρεση να αποσπώνται σε σχολεία της Κύπρου για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν εκεί οι σύζυγοί τους, χωρίς τις τακτικές αποδοχές τους, στην Ελλάδα και χωρίς το ειδικό επιμίσθιο και το αντίτιμο του εισιτηρίου μετάβασης και οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα.

2. Κύπριοι εκπαιδευτικοί, των οποίων οι σύζυγοι υπηρετούν σε κυπριακές υπηρεσίες στην Ελλάδα, προσλαμβάνονται σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν οι σύζυγοί τους στην Ελλάδα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών συνιστώνται προσωρινές θέσεις εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής και καθορίζεται το ύψος των αποδοχών, οι οποίες αντιστοιχούν, για καθέναν από τους προσλαμβανόμενους, στο σύνολο των αποδοχών του μισθολογικού κλιμακίου που τυχόν κατέχουν ή του αντίστοιχου με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του. Η δαπάνη καταβολής των αποδοχών αυτών βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Η απόσπαση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής και σε σχολεία της Κύπρου διακόπτεται όταν οι εκπαιδευτικοί αυτοί επιλέγονται ως διευθυντές σχολείων, προϊστάμενοι διευθύνσεων και γραφείων της εκπαίδευσης ή ως σχολικοί σύμβουλοι.

4. Η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου, από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι και την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, υπολογίζεται για τον καθορισμό εισαγωγικού βαθμού και αρχαιότητας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ.695/1970 (ΦΕΚ 221 ), όσων έχουν διοριστεί σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για όσους διορίζονται μετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, η προϋπηρεσία αυτή λαμβάνεται υπόψη για την ένταξή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 της περίπτωσης Α' του άρθρου 15.

5. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 1351/1983 (ΦΕΚ 56) αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:
"3. Εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στα σχολεία της ίδιας κατεύθυνσης διατίθενται μερικά ή ολικά σε σχολεία της ίδιας ή άλλης κατεύθυνσης ή σε αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους υπηρεσίες του δημόσιου τομέα του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Ακόμα μπορεί να διατίθενται, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε άλλο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Στους διατιθέμενους χορηγούνται οδοιπορικά έξοδα απόσπασης και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 65/1973 (ΦΕΚ 150). Όσοι εκπαιδευτικοί, έως την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, έχουν διατεθεί μερικώς ή ολικώς από την περιφέρεια σε σχολεία ή υπηρεσίες της έδρας του ίδιου ή άλλου νομού δικαιούνται έξοδα απόσπασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών".

β) Στο στοιχ. α της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.1351/1983 και μετά τις λέξεις "πανελλήνιους σχολικούς αγώνες" προστίθεται η φράση "ή διεθνείς σχολικούς αγώνες".

Η αληθινή έννοια του όρου "κατηγορία" στο ίδιο στοιχείο είναι η ανώτατη κατηγορία αθλήματος.

γ) Στο συνολικό ποσοστό θέσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν. 1351/1983 περιλαμβάνονται από το ακαδημαϊκό έτος 1986 - 87 και οι υποψήφιοι των περιπτώσεων ε' και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 μετά από τα στοιχεία α ', β ', γ και δ' προστίθενται τα στοιχεία ε' και στ ', τα οποία διαγράφονται από την παράγραφο 8 του άρθρου 1.

δ) Το ποσοστό 20% του μέσου όρου της βαθμολογίας των δοκιμασιών, που συνυπολογίζεται για τη διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας του υποψήφιου για επιλογή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου απαιτείται και που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 και του εδαφίου δ' της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν.1351/1983, αυξάνεται από το ακαδημαϊκό έτος 1986 - 87 σε 40%.

6. Η υπηρεσία των δασκάλων στο ειδικό δημοτικό σχολείο του Ψυχολογικού Κέντρου Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι έλαβαν το πτυχίο τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1238/1982 (ΦΕΚ 35), αναγνωρίζεται από την ημερομηνία πρόσληψης ως κανονική εκπαιδευτική υπηρεσία, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή είχαν περατώσει τις σπουδές τους σε εκκλησιαστική παιδαγωγική ακαδημία. Η παραπάνω υπηρεσία προσμετρείται για την ένταξη των εκπαιδευτικών αυτών σε βαθμό ανώτερο του εισαγωγικού.

Η ένταξή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου και σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου. Στην απόφαση ένταξης προσδιορίζεται και ο πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό στον οποίο θα ενταχθούν.

7. Τίτλοι σπουδών, διετούς τουλάχιστο μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό, εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναγνωρίζονται, εφόσον ο χρόνος και το περιεχόμενο σπουδών είναι ισοδύναμα, ως ισότιμοι με τα πτυχία που χορηγούν τα διδασκαλεία μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης, με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από γνώμη της επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 της ΣΤ 5/5/26.4. 82 (ΦΕΚ 213/τ. Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όταν πρόκειται για αναγνώριση τίτλου εκπαιδευτικού λειτουργού μέσης εκπαίδευσης στην επιτροπή αυτή, η οποία κατεξαίρεση τότε μπορεί να κρίνει και τίτλους σπουδών μέσης εκπαίδευσης μετέχουν δύο μέλη του αντιστοίχου τμήματος του Π.Ι., αντί εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία β' και γ΄ της παραπάνω απόφασης. Η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, ο ορισμός των μελών του Π.Ι. και κάθε θέμα που έχει σχέση με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού ΕθνικήςΠαιδείας και Θρησκευμάτων.

8. Όταν, για το διορισμό ή την πρόσληψη σε κενές, κενούμενες ή δημιουργούμενες θέσεις ή απασχολήσεις στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ.6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65),απαιτείται, ως τυπικό προσόν, το απολυτήριο σχολείου μέσης εκπαίδευσης, νοείται και το απολυτήριο κάθε τύπου λυκείου.


Άρθρο 55.
Πρόσθετες απασχολήσεις εκπαιδευτικών. Ομάδες εργασίας.

1. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται μεταξύ άλλων:

α) Να μετέχουν στις γενικές εξετάσεις επιλογής σπουδαστών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως βαθμολογητές, εκφωνητές και επιτηρητές ή ως μέλη των σχετικών επιτροπών και ομάδων εργασίας.
β) Να μετέχουν στις επιτροπές απολυτήριων και προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων.
γ) Να μετέχουν σε επιτροπές και ομάδες εργασίας για τη μελέτη και επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων.
δ) Να ασκούν καθήκοντα διευθυντών μεταλυκειακών προπαρασκευαστικών κέντρων.
ε) Να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και να διδάσκουν τις προβλεπόμενες από αυτόν το νόμο ώρες υποχρεωτικής υπερωριακής διδασκαλίας στο σχολείο τους, σε άλλα σχολεία της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωμόπολης ή στα μεταλυκειακά παρασκευαστικά κέντρα ή στα τμήματα πρόσθετης εσωτερικής βοήθειας ή στις τάξεις υποδοχής ή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 4.
στ) Να μετέχουν σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, όταν καλούνται από τους σχολικούς συμβούλους ή να αναλαμβάνουν την πραγματοποίηση διαλέξεων και σεμιναρίων, στα πλαίσια των παραπάνω επιμορφωτικών δραστηριοτήτων.
ζ) Να προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες, όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι διοικητικοί υπάλληλοι.

2. Οι σχολικοί σύμβουλοι υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να μετέχουν στις γενικές εξετάσεις επιλογής σπουδαστών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προϊστάμενοι βαθμολογικών και εξεταστικών κέντρων ή ως μέλη των σχετικών επιτροπών και ομάδων εργασίας, να ασκούν καθήκοντα διευθυντών των περιφερειακών επιμορφωτικών κέντρων και να διδάσκουν σε αυτά μαθήματα της ειδικότητάς τους.

3. Οι απασχολήσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους αυτού του άρθρου δεν αποτελούν κατοχή δεύτερης θέσης. Στους εκπαιδευτικούς που ανατίθενται πρόσθετες απασχολήσεις καταβάλλονται οι αποζημιώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, με τις προϋποθέσεις της παραγρ. 4 του ενδέκατου άρθρου του ν.1305/1982 (ΦΕΚ 146), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να συγκροτούνται ομάδες εργασίας από δημόσιους εκπαιδευτικούς ή υπαλλήλους και από ιδιώτες που μπορούν, λόγω των επιστημονικών γνώσεων ή επιστημονικής κατάρτισης και πείρας, να συμβάλλουν στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου του υπουργείου με την κατάρτιση εισηγήσεων, μελετών, νομοθετικών ή διοικητικών κειμένων ή τη διενέργεια ερευνών. Στα μέλη των ομάδων εργασίας, τους γραμματείς και το απασχολούμενο προσωπικό χορηγείται αποζημίωση κατά τις κείμενες διατάξεις.


Άρθρο 56.
Διευθύνσεις και γραφεία εκπαίδευσης. Επιλογή προϊσταμένων.

1. Τα άρθρα 4, 5, 7, 8, 14 και 15 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144) αντικαθίστανται ως εξής:

"Άρθρο 4.
Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
1. Στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ιδρύεται διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τη διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, των νηπιαγωγείων και των σχολείων ειδικής αγωγής, δημόσιων και ιδιωτικών, καθώς και του προσωπικού τους.
2. Προϊστάμενος της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται εκπαιδευτικός των κλάδων δασκάλων ή νηπιαγωγών με βαθμό Α' και εξαετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν.

Άρθρο 5.
Γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

1. Οι έδρες και οι περιοχές αρμοδιότητας των γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Προϊστάμενος του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται εκπαιδευτικός των κλάδων δασκάλων ή νηπιαγωγών με βαθμό Α' και πενταετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν.

Άρθρο 7.
Διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

1. Στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ιδρύεται διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τη διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργίας των γυμνασίων, των γενικών, κλασικών και τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και των τεχνικών επαγγελματικών σχολών, δημόσιων και ιδιωτικών, καθώς και του προσωπικού τους.

2. Προϊστάμενος της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται εκπαιδευτικός των κλάδων ΑΤ1 μέχρι και ΑΤ14, ΑΤ17 και ΑΤ18 με βαθμό Α ' και εξαετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν.

Άρθρο 8.
Γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

1. Οι έδρες και οι περιοχές αρμοδιότητας των γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Προϊστάμενος του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΑΤ1 μέχρι και ΑΤ14, ΑΤ17 και ΑΤ18 με βαθμό Α' και πενταετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν.

Άρθρο 14.
Επιλογή.

1. Για την επιλογή των προϊσταμένων των διευθύνσεων και γραφείων της εκπαίδευσης και των γραφείων αγωγής, το οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει, έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε δεύτερου έτους, τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς του που έχουν τα προσόντα αυτού του άρθρου για τις παραπάνω θέσεις και συντάσσει, χωρίς αξιολογική σειρά, τους παρακάτω πίνακες υποψηφίων:

α) Προϊσταμένων διευθύνσεων της εκπαίδευσης.
β) Προϊσταμένων γραφείων της εκπαίδευσης.
γ) Προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής.

2. Κατά τη σύνταξη των πινάκων αυτών το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο εκτιμά τη γνώση των εκπαιδευτικών πραγμάτων και τη διαπιστωμένη ικανότητα των εκπαιδευτικών στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων αυτών.

3. Ο προϊστάμενος της οικείας διεύθυνσης της εκπαίδευσης υποβάλλει τους παραπάνω πίνακες στο αρμόδιο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται έως 15 Μαρτίου του ίδιου έτους, καλούνται όσοι έχουν τα προσόντα να ασκήσουν καθήκοντα προϊσταμένων των διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδεύσης και των γραφείων φυσικής αγωγής να υποβάλλουν έως 15 Απριλίου σχετική αίτηση. Στην αίτηση αυτή επισυνάπτεται από τους υποψηφίους:

α) Ιδιόγραφο βιογραφικό σημείωμα και β) δήλωση για την τοποθέτηση τους σε διευθύνσεις ή γραφεία δύο έως πέντε νομών ή νομαρχιακών διαμερισμάτων κατά σειρά προτίμησης.

5. Το αρμόδιο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα στο μήνα Μάιο καταρτίζει πίνακες υποψηφίων προϊσταμένων διευθύνσεων εκπαίδευσης, υποψήφιων προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής με αξιολογική σειρά, αφού λάβει υπόψη του τα προσόντα της παραγράφου 2 και τις δηλώσεις προτίμησης και αφού συμβουλευτεί τους πίνακες των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων, ανεξάρτητα από κλάδο και ειδικότητα. Αν ο αριθμός των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους πίνακες δεν επαρκεί για την πλήρωση όλων των κενών θέσεων νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο συντάσσει συμπληρωματικό πίνακα χωρίς αιτήσεις  ενδιαφερομένων, αφού κρίνει και αξιολογήσει όσους περιλαμβάνονται στους πίνακες του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Οι πίνακες αυτοί κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κα ισχύουν για δύο έτη από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου για θέματα τοποθέτησης και μετάθεσης εκπαιδευτικών κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, τοποθετούνται σε κενές θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης και γραφείων φυσικής αγωγής όσοι περιλαμβάνονται στους οικείους πίνακες με τη σειρά που έχουν και σε νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα, που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις τους. Αν οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους, για την τοποθέτηση εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.

7. Η εγγραφή εκπαιδευτικού σε πίνακα της παραγράφου 1 δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους υπόλοιπους πίνακες της ίδιας παραγράφου ή και στους άλλους πίνακες, σύμφωνα με τις διατάξεις, οι οποίες κάθε φορά ισχύουν για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση".

Άρθρο 15.
Υπηρεσιακή κατάσταση προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης και γραφείων φυσικής αγωγής.

1. Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και των γραφείων εκπαίδευσης, καθώς και των γραφείων φυσικής αγωγής, που τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά για μία τετραετία, η οποία αρχίζει από την έκδοση της απόφασης τοποθέτησής τους.

Όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται προϊστάμενος, αναπληρώνεται: α) από προϊστάμενο γραφείου ή αν δεν υπάρχει, από διευθυντή σχολείου που εδρεύουν στην ίδια πόλη, όταν πρόκειται για προϊστάμενο διεύθυνσης εκπαίδευσης, β) από διευθυντή σχολείου που εδρεύει στην ίδια ή γειτονική πόλη, όταν πρόκειται για προϊστάμενο γραφείου εκπαίδευσης και γ) από εκπαιδευτικό του κλάδου ΑΤ11 με βαθμό Α' που υπηρετεί στην ίδια ή γειτονική πόλη, όταν πρόκειται για προϊστάμενο γραφείου φυσικής αγωγής. Οι αναπληρωτές ορίζονται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

2. Κατά τη διάρκεια της τετραετίας διατηρούν τις οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών από τις οποίες προέρχονται και εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σε αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μπορούν ως εκπαιδευτικοί να μετατεθούν σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών άλλου σχολείου του ίδιου ή άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, όπου και αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της τετραετίας. Ως προϊστάμενοι μπορούν να μετατεθούν σε κενές θέσεις του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ή και άλλου, εφόσον αυτές οι θέσεις είχαν περιληφθεί στην αρχική τους δήλωση. 3. Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και των γραφείων εκπαίδευσης και των γραφείων φυσικής αγωγής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, όταν αυτοί δεν υπάρχουν ή απουσιάζουν για χρονικό διάστημα πέραν του μηνός, εκτός από τις αποδοχές τους ως εκπαιδευτικοί, παίρνουν κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους επίδομα θέσης που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

4. Με σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου ο προϊστάμενος διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ή γραφείου φυσικής αγωγής μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του ή να μετατεθεί σε άλλη διεύθυνση ή γραφείο για το συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, εφόσον διαπιστωθεί ότι εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεών του είναι υπηρεσιακά αναγκαία η απομάκρυνση του".

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 1304/1982 αντικαθίστανται ως εξής:

"2. Προϊστάμενος του γραφείου φυσικής αγωγής ορίζεται εκπαιδευτικός του κλάδου ΑΤ11 με βαθμό Α ' και πενταετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν.
3. Το γραφείο φυσικής αγωγής υπάγεται στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος".
3. Το άρθρο 11 του ν. 1304/1982 καταργείται.


Άρθρο 57.
Θέματα σχολικών συμβούλων.

1. Μέσα στο τελευταίο δίμηνο ισχύος του πίνακα επιλογής σχολικών συμβούλων, όπως αυτός καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 277/1984 (ΦΕΚ 104), τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια κρίνουν τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς τους που έχουν τα προσόντα και συντάσσουν πίνακα με αξιολογική σειρά, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κατάλληλοι για τη θέση σχολικού συμβούλου, αφού λάβουν υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 17 παρ. 2 του ν. 1304/1982. Οι πίνακες αυτοί υποβάλλονται στο αρμόδιο συμβούλιο επιλογής σχολικών συμβούλων και αποτελούν στοιχείο πληροφόρησης χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα.

2. Στους σχολικούς συμβούλους απονέμεται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο βαθμός του παρέδρου με θητεία του Παιδαγωγικού ινστιτούτου για τη διάρκεια της θητείας τους και καταβάλλονται οι αντίστοιχες αποδοχές.

3. Σχολικοί σύμβουλοι, οι οποίοι κατά την επιλογή τους δεν είχαν οργανικές θέσεις στην εκπαίδευση, καταλαμβάνουν μετά τη λήξη της θητείας τους προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά το χρόνο της επιλογής τους ή εκείνο στο οποίο μεταγενέστερα έχουν καταταγεί. Οι θέσεις αυτές συνιστώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και καταργούνται με την αποχώρηση από την υπηρεσία των εκπαιδευτικών αυτών για οποιοδήποτε λόγο. Με τον ίδιο τρόπο καταργούνται και οι προσωρινές θέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 1304/1982.

4. Στα συμβούλια που συστήθηκαν ή συνιστώνται με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του ν.1304/1982, για την επιλογή, την επανάκριση για ανανέωση της θητείας, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και τον πειθαρχικό έλεγχο των σχολικών συμβούλων, μετέχει και ο αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών στο ανώτερο κατά περίπτωση κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο.

5. Η παρ. 5 της περίπτ. γ του άρθρου 11 εφαρμόζεται ανάλογα και για τους σχολικούς συμβούλους.

6. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπονται θέσεις χολικών συμβούλων μέσης γενικής και μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης, νοούνται εφεξής θέσεις σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές είναι όσοι έχουν τα προσόντα της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1304/1982, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 90 του παρόντος νόμου.


Άρθρο 58.
Θέματα διορισμού εκπαιδευτικών.

1.α)Υποψήφιοι για διορισμό εκπαιδευτικοί, που εμποδίστηκαν με οποιοδήποτε τρόπο να διοριστούν κατά τη διάρκεια του δικτατορικού καθεστώτος 1967-1974 λόγω της αντίθεσής τους προς αυτό, εγγράφονται στις οικείες επετηρίδες διοριστέων, ύστερα από αίτηση που υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, και διορίζονται, με απόλυτη προτεραιότητα, σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών.

β)Σπουδαστές των σχολών νηπιαγωγών και των παιδαγωγικών ακαδημιών, οι οποίοι εμποδίστηκαν να περατώσουν τις σπουδές τους λόγω αντίθεσης προς το δικτατορικό καθεστώς (1967-1974), συνεχίζουν τις σπουδές τους στο έτος που διέκοψαν. Μετά την αποφοίτησή τους εγγράφονται στις οικείες επετηρίδες διοριστέων  και διορίζονται, με απόλυτη προτεραιότητα, σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών.

γ)Ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού για όσους υπάγονται στα προηγούμενα εδάφια ορίζεται το 50ό έτος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα θέματα σπουδών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την υπαγωγή των υποψηφίων εκπαιδευτικών στα προηγούμενα εδάφια αποφαίνεται το οικείο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο.

2.α)Έλληνες ιθαγενείς και ομογενείς που είχαν εκπατρισθεί λόγω των γεγονότων της περιόδου 1946-1949, καθώς και τα τέκνα τους, εφόσον είναι πτυχιούχοι ανώτατων ή ανώτερων σχολών της αλλοδαπής και έχουν τα τυπικά προσόντα για διορισμό σε θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εγγράφονται με αίτησή τους στις αντίστοιχες επετηρίδες διοριστέων αναδρομικά από την ημερομηνία που έλαβαν το απαιτούμενο για το διορισμό τους πτυχίο.

β)Η αναγνώριση των πτυχίων των υποψηφίων του προηγούμενου εδαφίου ως ισότιμων με τα πτυχία τμημάτων σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής γίνεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, από επιτροπές που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας των επιτροπών αυτών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι επιτροπές αυτές, κατά την αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών, εξετάζουν ακόμη: αα)την καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση του διδακτικού έργου, ββ)τη δυνατότητα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων της αντίστοιχης ειδικότητας ή ορισμένων από αυτά και γγ)την ικανότητα για την ορθή χρήση του ελληνικού προφορικού και γραπτού λόγου.

γ)Ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού των παραπάνω υποψηφίων σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ορίζεται το  50ό έτος. Όσοι έχουν υπερβεί αυτό το όριο ηλικίας, προσλαμβάνονται στη δημόσια εκπαίδευση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε προσωρινές θέσεις που συνιστώνται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, οι οποίες καταργούνται μετά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία. Για τα άλλα θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου  62.

δ)Οι αιτήσεις των υποψηφίων για αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους υποβάλλονται στη διεύθυνση εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την επιστροφή και εγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Για όσους έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η προθεσμία αυτή αρχίζει από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

3.α)Το άρθρ. 2 του Ν. 37/1975 (ΦΕΚ 79), που καταργήθηκε από 28.4.83 με το άρθρ. 16 παρ. 1 περίπτ. 3 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56), καταργείται και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του έως τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου. Διορισμοί που έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου θεωρούνται νόμιμοι.

β)Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί για διορισμό στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που διετέλεσαν υπότροφοι σύμφωνα με το άρθρ. 8 του Ν.Δ. 237/ 1969(ΦΕΚ 133), απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υπηρετήσουν για μία τριετία σε σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης. Η σειρά διορισμού των υποψηφίων αυτών καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4.Το άρθρ. 4 του Ν.Δ. 3860/1958, όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρ. 15 του Ν. 3997/1959 (ΦΕΚ 226) και 15 του Ν. 1286/1982 (ΦΕΚ 119), καταργείται. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού η σειρά διορισμού σε θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσων είχαν στρατευθεί κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, με την επιφύλαξη τη παρ. 3 της περίπτ. Α΄ και της παρ. 3 της περίπτ. Β΄ του άρθρου  15.

5.Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου  28 του Ν. 1320/1983 (ΦΕΚ 6) (Τόμ. 2Α, σελ. 324,23 εφαρμόζονται και στους υποψηφίους για διορισμό σε θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όσοι υπάγονται στις διατάξεις αυτές και έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν αίτηση διορισμού μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, εγγράφονται στο οικείο βιβλίο διοριστέων εκπαιδευτικών από την επομένη της ημερομηνίας που θεωρείται ότι απόκτησαν το πτυχίο τους.

6.Εκπαιδευτικοί της μέσης τεχνικής  επαγγελματικής εκπαίδευσης του άρθρου  2 του Ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102), που έχουν διοριστεί με τις: α)Φ.422.11/ Ε/18261/22.12.79 (ΦΕΚ 7/10.1.80, τ.Γ΄), β)Φ.422.11/ Ε/3777/22.4.80 (ΦΕΚ 127/ 28.4.80, τ.Γ΄), γ)Φ.422. 11/Ε/407/15.1.1981 (ΦΕΚ 25/23.1.81 τ.Γ΄) και δ) Φ.422.11/9166/9.9.81 (ΦΕΚ 262/ 15.9.81 τ.Γ΄) αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από τις:

α)Φ.422.11/Ε/10455/24.8.79, β)Φ.422.11/Ε/7331/ 12.8.80 και γ)Φ.422.11/Ε/6291/16.6.81 προκηρύξεις και των οποίων οι πράξεις διορισμού έχουν ακυρωθεί, θεωρούνται ότι έχουν καταλάβει κενές οργανικές θέσεις του παραπάνω κλάδου και των αντίστοιχων ειδικοτήτων, από τότε που διορίστηκαν.

7.Οι διατάξεις της παρ. 7 της περίπτ. Β΄ του άρθρου  15 εφαρμόζονται και για τους υποψηφίους για διορισμό εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση πριν από τη δημοσίευση του παρόντος. Διαγραφές που έχουν γίνει από τα βιβλία διοριστέων λόγω συμπλήρωσης του 40ού έτους θεωρείται ότι ουδέποτε έγιναν. Διορισμοί εκπαιδευτικών που έγιναν μετά τις παραπάνω διαγραφές δεν θίγονται.

8.Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπάγονται στην παρ. 7 της περίπτ. Α΄ του άρθρου  15, μπορούν επί μία τριετία από τη δημοσίευση του παρόντος να διορίζονται και μετά τη συμπλήρωση του 45ου έτους της ηλικίας τους εφόσον κατά το χρόνο διορισμού σε κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 45ου αντιστοιχεί ένα έτος προϋπηρεσίας που απαιτείται.

9.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου  15 ως προς το ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν επί μία διετία από τη δημοσίευση του παρόντος, να υποβάλουν αίτηση διορισμού έστω και αν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους.

10.Η προθεσμία υποβολής του πιστοποιητικού στρατολογίας του άρθρου  5 παρ. 1 του Π.Δ. 158/1984 (ΦΕΚ 53 Α), για τους υποψηφίους για διορισμό εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρατείνεται για ένα έτος από τότε που έληξε.

11.Από το σχολικό έτος 19871988 οι διορισμοί σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. γίνονται από τους υπάρχοντες οικείους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τη σειρά εγγραφής σε αυτούς και μετά από δήλωση των υποψηφίων ότι επιθυμούν να διοριστούν στις σχολές μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.


Άρθρο 59
Λειτουργία τάξεων λυκείου – Μ.Π.Κ.

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ιδρύονται και να λειτουργούν, σε απομονωμένες συγκοινωνιακά κωμοπόλεις της χώρας, τάξεις λυκείου οι οποίες προσαρτώνται λειτουργικά σε γυμνάσιο που έχει έδρα στην ίδια κωμόπολη.

2. Την ευθύνη για τη λειτουργία των τάξεων αυτών έχει ο διευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων του γυμνασίου αυτού. Η διδασκαλία των μαθημάτων στις τάξεις αυτές, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ισχύει, γίνεται από το διδακτικό προσωπικό του γυμνασίου.

3. Γενικά λύκεια με μαθητές λιγότερους από πενήντα (50) μπορεί να μετατρέπονται, με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε τάξεις λυκείου που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου.

4. Τα λυκειακά παραρτήματα που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου μετατρέπονται σε τάξεις λυκείου, με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Στα μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα (Μ.Π.Κ.) εκτός από την ύλη των δεσμών των προπαρασκευαστικών μαθημάτων της Γ΄ τάξης λυκείου, μπορεί να διδάσκεται και ύλη από τα ειδικά μαθήματα που απαιτούνται για την επιλογή σπουδαστών σε τμήματα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι..

6. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτού του άρθρου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Άρθρο 60.
Διδακτικά βιβλία.

1. Διδακτικά βιβλία είναι όλα τα βιβλία, κύρια και βοηθητικά, που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά την διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται από τα αντίστοιχα αναλυτικά προγράμματα. Στα διδακτικά βιβλία περιλαμβάνονται και όλα τα βιβλία ή έντυπα ή τεχνικά μέσα, όπως κασέτες, ταινίες, μαγνητοταινίες, τα οποία είναι αναγκαία για την υποβοήθηση του διδακτικού προσωπικού στην άσκηση του εκπαιδευτικού του έργου.

2. Τα διδακτικά βιβλία γράφονται με βάση το αναλυτικά προγράμματα και τα προγράμματα σπουδών. Η συγγραφή των διδακτικών βιβλίων γίνεται είτε με προκήρυξη διαγωνισμού είτε με ανάθεση σε έναν ή περισσότερους συγγραφείς ή νομικά πρόσωπα ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε με απευθείας ανάθεση σε συγγραφείς ή σε νομικά πρόσωπα ή σε ομάδες εκπαιδευτικών που αποσπώνται κατά κύρια απασχόληση και χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή στο Π.Ι. για τη συγγραφή αυτή. Στις ομάδες εκπαιδευτικών για τη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων μπορούν να μετέχουν και σύμβουλοι ή πάρεδροι του Π.Ι., καθώς και άλλοι ειδικοί επιστήμονες.

Καθιερώνεται η εισαγωγή στα σχολεία περισσότερων από ένα διδακτικών βιβλίων για το μαθητή σε μαθήματα που αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στην περίπτωση αυτή τα διδακτικά βιβλία είτε γράφονται από ειδικές συγγραφικές ομάδες που συγκροτούνται για κάθε βιβλίο με απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι. είτε προέρχονται με επιλογή από το ελεύθερο εμπόριο, με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 60 του ν. 1566/1985. Το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των βιβλίων ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη συμφωνία.

3. Εκτός από τον παραπάνω τρόπο συγγραφής είναι δυνατή η προμήθεια διδακτικών βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο.

4. Για την κρίση των διδακτικών βιβλίων συγκροτούνται επιτροπές κρίσης από συμβούλους και παρέδρους του Π.Ι., σχολικούς συμβούλους ή και άλλους εκπαιδευτικούς ή ειδικούς επιστήμονες.

5. Η εικονογράφηση των διδακτικών βιβλίων γίνεται από ιδιώτες καλλιτέχνες, ύστερα από διαγωνισμό ή με απευθείας ανάθεση.

6. Η έγκριση των διδακτικών βιβλίων ανήκει στην αρμοδιότητα των οικείων τμημάτων του Π.Ι., στα οποία εισάγονται τα πορίσματα των επιτροπών κρίσης της παραγράφου 4. Στις συνεδριάσεις τμημάτων του Π.Ι. δεν μετέχουν τα μέλη του, τα οποία είχαν αναλάβει τη συγγραφή διδακτικού βιβλίου ή μετείχαν στην επιτροπή κρίσης του.

7. Η έκδοση, κυκλοφορία, αγορά και διάθεση διδακτικών βιβλίων γίνεται από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.), από τον οποίο καταβάλλονται χρηματικά βραβεία και έπαθλα αποζημίωσης στους συγγραφείς των διδακτικών βιβλίων, καθώς και τυχόν αποζημιώσεις στις ομάδες συγγραφής και κρίσης των διδακτικών βιβλίων και στους ιδιώτες καλλιτέχνες που αναλαμβάνουν την εικονογράφηση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου.

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Π.Ι., ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται:

α) Στους όρους, στα όργανα και στη διαδικασία προκήρυξης δημοσίων διαγωνισμών, για τη συγγραφή διδακτικών βιβλίων στις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στους διαγωνισμούς αυτούς υποψηφίων για τη συγγραφή, στη διαδικασία ανάδειξής τους, στον τρόπο καθορισμού των προθεσμιών συγγραφής, κρίσης και έγκρισης, στον ορισμό χρηματικών βραβείων, επαίνων με χρηματικά έπαθλα ή αποζημιώσεων που χορηγούνται στους συγγραφείς στη διάρκεια ισχύος των διδακτικών βιβλίων και την παράτασή της, στη διαδικασία ανατύπωσης διόρθωσης, βελτίωσης και προσαρμογής τους και στα δικαιώματα των συγγραφέων στις περιπτώσεις παράτασης της ισχύος των διδακτικών βιβλίων και ανατύπωσής τους.

β) Στη διαδικασία της ανάθεσης της συγγραφής διδακτικών βιβλίων απευθείας ή ύστερα από διαγωνισμό ή από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 και στην καταβολή σχετικών αποζημιώσεων.

γ) Στη συγκρότηση των επιτροπών κρίσης των διδακτικών βιβλίων και στην καταβολή τυχόν αποζημιώσεων στα μέλη των επιτροπών αυτών.

δ) Στη διαδικασία ανάθεσης κρίσης και έγκρισης της εικονογράφησης των διδακτικών βιβλίων και στην καταβολή σχετικών αποζημιώσεων.

ε) Σε κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγγραφή, κρίση, έγκριση, ανατύπωση, διόρθωση, βελτίωση, προσαρμογή των διδακτικών βιβλίων και την προμήθειά τους από το ελεύθερο εμπόριο.

9. Το ύψος των χρηματικών βραβείων, επαίνων με χρηματικά έπαθλα και αποζημιώσεων κάθε είδους της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται, σε κάθε περίπτωση, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του Ο.Ε.Δ.Β.

10. Με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται αποζημίωση σε ειδικούς επιστήμονες που μετείχαν σε επιτροπές κρίσης διδακτικών βιβλίων, οι οποίες είχαν συσταθεί με το ν.1143/1981 και το ν. 1304/1982 και καθορίζεται το ύψος της.

11. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τις σχετικές πιστώσεις του οποίου επιχορηγείται ο Ο.Ε.Δ.Β..

12. Η προμήθεια διδακτικών βιβλίων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να γίνεται και από κοινωφελή ιδρύματα, που έχουν σκοπό τη συμβολή τους στην εκπαίδευση. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες συγγραφής, κρίσης, έκδοσης και προμήθειας των βιβλίων αυτών.

Άρθρο 61
Ειδικά θέματα σχολών αναγνωρισμένων ως ισότιμων

1. Η Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) και η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες για τις σχολές αυτές διατάξεις. Για τα θέματα διάρθρωσης των θέσεων, διορισμού και υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις αυτού του νόμου και σύμφωνα με όσα ειδικότερα θα καθοριστούν με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών.

2. Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου οι σχολικές μονάδες του τεχνικού και επαγγελματικού λυκείου και της τεχνικής και επαγγελματικής σχολής, που συνιστούν το Κ.Ε.Τ.Ε. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και οι οποίες ιδρύθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν, 576/1977, μετατρέπονται σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3.Οι οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού που συστάθηκαν και διαρθρώθηκαν, για τις σχολικές μονάδες της προηγούμενης παραγράφου με το π.δ. 770/1978 (ΦΕΚ 178 Α) (Τόμ. 32Β, σελ. 516, 340), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, μεταφέρονται από το ν.π.δ.δ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. στη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση και προσαυξάνουν κατά βαθμούς τις οργανικές θέσεις των αντίστοιχων κλάδων του προσωπικού αυτής.

4.Το προσωπικό που κατέχει τις μεταφερόμενες θέσεις κατατάσσεται αυτοδικαίως σε θέσεις των αντίστοιχων κλάδων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Η σειρά αρχαιότητας των κατατασσομένων στους κλάδους που κατατάσσονται καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Σ.Τ.Ε.Ε.) με βάση την ημερομηνία διορισμού ή προαγωγής στον κατεχόμενο βαθμό.

5.Οι σχολικές μονάδες που μετατρέπονται εξακολουθούν να λειτουργούν στις εγκαταστάσεις της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., μεταφέρονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 1985 από τον Προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. οι πιστώσεις που αναφέρονται στη μισθοδοσία του προσωπικού και στις λειτουργικές δαπάνες των μετατρεπόμενων σχολικών μονάδων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., διατίθεται το απαραίτητο προσωπικό για την αντιμετώπιση των κοινών λειτουργικών αναγκών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε και των σχολών που δημιουργούνται από τη μετατροπή και παραχωρείται η χρήση του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού και των χώρων για τη λειτουργία των σχολών αυτών.

6.Κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. μπορεί να καλυφθούν με μετάταξη εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής. Οι μετατάξεις γίνονται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και τρεις μήνες από την έκδοση του π.δ/τος της παρ. Ι για τη σύσταση θέσεων. Με την ίδια διαδικασία, τις ίδιες προϋποθέσεις και μέσα στην ίδια προθεσμία μπορεί να μεταταγούν εκπαιδευτικοί της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. σε κενές οργανικές θέσεις της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

7.Οι διορισμοί σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. γίνονται εφεξής με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της Σχολής, από τους οικείους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη σειρά εγγραφής σε αυτούς και μετά από δήλωση των υποψηφίων ότι επιθυμούν να διοριστούν στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

8.Οι επετηρίδες διοριστέων της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. καταργούνται. Όσοι περιλαμβάνονται στις επετηρίδες αυτές εγγράφονται στους οικείους πίνακες διοριστέων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σειρά που προσδιορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης διορισμού στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για όσους περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με προγενέστερη σειρά και για όσους ήδη έχουν διοριστεί στη δημόσια εκπαίδευση.

9.Στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. μπορεί να λειτουργούν και ειδικά τμήματα Π.Ε.Κ. της παρ. 9 του άρθρου  29, καθώς και πειραματικές σχολικές μονάδες με ειδικό πρόγραμμα σπουδών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικά προγράμματα σπουδών, ο τύπος και η ισοτιμία των χορηγούμενων τίτλων σπουδών και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία των πειραματικών σχολικών μονάδων.

10.Στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. μπορεί να λειτουργούν παραγωγικές μονάδες για την εκπαίδευση των μαθητών και την καλύτερη αξιοποίηση του εξοπλισμού της. Στις μονάδες αυτές απασχολείται και εργατοτεχνικό προσωπικό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των μονάδων αυτών, ο τρόπος διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων, η αμοιβή όσων συμμετέχουν στη λειτουργία τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

11.Οι διατάξεις του άρθρου  65 δεν εφαρμόζονται για τη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και τη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

12.Θέματα που ήθελαν προκύψει κατά την εφαρμογή του άρθρου αυτού ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε ή της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. κατά περίπτωση.Άρθρο 62
Θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης

1. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, που έχουν εργαστεί για μία τετραετία τουλάχιστο σε σχολικές μονάδες της ιδιωτικής τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης με εβδομαδιαία διδασκαλία τουλάχιστο δεκαοκτώ (18) ωρών ή με μικρότερο ωράριο, το οποίο με αναγωγή σε 18ωρη εβδομαδιαία διδασκαλία καλύπτει τουλάχιστο μία τετραετία ή με μειωμένη εβδομαδιαία διδασκαλία, κατά τις οικείες διατάξεις, για όσους υπηρέτησαν ως διευθυντές σχολής ή προϊστάμενοι τμήματος, καθώς και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης, εφόσον απολύονται με καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους ή καταργούνται οι σχολικές αυτές μονάδες, προσλαμβάνονται στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου με το βαθμό και το μ.κ. που κατέχουν, εάν υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες, ύστερα από αίτησή τους και με το βαθμό που έχουν σε οργανικές θέσεις που συνιστώνται ενόψει της πρόσληψής τους.

Η πρόσληψη αυτών γίνεται εφόσον έχουν διοριστεί στη δημόσια εκπαίδευση, από την οικεία επετηρίδα διοριστέων, οι σύγχρονοί τους κατά τη λήψη του πτυχίου που αποτελεί προσόν διορισμού. Οι θέσεις συνιστώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών. Η αίτηση πρόσληψης γίνεται δεκτή, αν υποβληθεί μέσα σε δύο το πολύ έτη από την κατάργηση του σχολείου ή την απόλυση του εκπαιδευτικού ή μέσα σε μια διετία από την ισχύ αυτού του νόμου για όσους έχουν απολυθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του. Μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των προσλαμβανόμενων καταρτίζεται σχετική σύμβαση εργασίας. Οι προσλαμβανόμενοι τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε σχολεία που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας τέως διοικήσεως πρωτευούσης και του τέως Δήμου Θεσσαλονίκης.

2. Τα θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης, εξέλιξης, μετάθεσης και των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η εξέλιξή τους δεν μπορεί να είναι ευνοϊκότερη από την εξέλιξη των σύγχρονών τους δημόσιων εκπαιδευτικών που έχουν διοριστεί με κανονική σειρά. Στους εκπαιδευτικούς της κατηγορίας αυτής δεν ανατίθενται καθήκοντα διευθυντών σχολείων και προϊσταμένων τμημάτων.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για τους ιδιοκτήτες σχολικών μονάδων ιδιωτικής εκπαίδευσης, που καταργούνται, εφόσον είναι εκπαιδευτικοί.

4. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού είτε σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες είτε σε δημόσια σχολεία με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου, εφόσον δικαιούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την ίδια βαθμολογική εξέλιξη με τους δημόσιους εκπαιδευτικούς και έχουν συνολικό χρόνο υπηρεσίας σε ιδιωτικά ή και δημόσια σχολεία περισσότερο από εκείνον που απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την εξέλιξή τους από τον εισαγωγικό μέχρι τον κατεχόμενο βαθμό, εντάσσονται ή επανεντάσσονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους που διανύθηκε με 18ωρη εβδομαδιαία διδασκαλία ή με προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις μειωμένο ωράριο για τους διευθυντές σχολών και προϊσταμένους τμημάτων. Στο χρόνο υπηρεσίας για την ένταξη μπορεί να υπολογιστεί και υπηρεσία με μειωμένο ωράριο απασχόλησης, η οποία λαμβάνεται υπόψη σε κλάσμα με αριθμητή το ωράριο απασχόλησης και παρονομαστή την υποχρεωτική απασχόληση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

Επίσης στο χρόνο υπηρεσίας για την ένταξη υπολογίζεται και το συνολικό διάστημα κατά το οποίο οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελματικών σχολών είχαν τεθεί εκτός υπηρεσίας από το καθεστώς της δικτατορίας 1967-1974. Η σειρά αρχαιότητας καθορίζεται με βάση τον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ένταξης.

Ως ημερομηνία ένταξης θεωρείται η ημέρα έναρξης ισχύος αυτού του νόμου. Στους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται, σύμφωνα με τα παραπάνω δεν καταβάλλεται διαφορά αποδοχών αναδρομικά.

5. Το εδάφιο 2 της περίπτωσης Δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 1351/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για κατάργηση τάξεων και τμημάτων τάξεων. Στην περίπτωση αυτή είναι επιτρεπτή η απόλυση αυτών που έχουν τη μικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί σ' αυτούς η προβλεπόμενη αποζημίωση από το άρθρο 30 του ν. 682/1977. Από τις απολύσεις αυτές εξαιρούνται οι διδάσκοντες που είναι και ιδιοκτήτες των σχολείων».

6. Εξακολουθεί να ισχύει για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς το μειωμένο λόγω βαθμού υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, χωρίς μείωση των αποδοχών τους. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί υποχρεούνται να αναλάβουν πρόσθετες ώρες διδασκαλίας ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη του σχολείου, μέχρι να συμπληρώσουν το προβλεπόμενο από το νόμο αυτόν υποχρεωτικό ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 52, οι διατάξεις αυτού του νόμου εφαρμόζονται ανάλογα στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο εκπαιδευτικό προσωπικό τους, εκτός από τις διατάξεις των περιπτώσεων Α', Β' και Γ' του άρθρου 11.


Άρθρο 63.
Κατάργηση ειδικών λογαριασμών - Επιτροπές αθλητικών αγώνων.

1.Οι ειδικοί λογαριασμοί: «Κεφάλαιο Σχολικής Γυμναστικής και Σχολικού Αθλητισμού» και «Κεφάλαιο Εθνικής Σωματικής Αγωγής» καταργούνται.

Οι πιστώσεις για τη δαπάνη ίδρυσης, συμπλήρωσης και συντήρησης των γυμναστηριακών χώρων των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των παιδαγωγικών ακαδημιών και σχολών νηπιαγωγών, καθώς και για τις δαπάνες για προμήθεια απαραίτητου αθλητικού υλικού (γυμναστικού, αγωνιστικού, σκοπευτικού) για τις ανάγκες της φυσικής αγωγής, τη μεταφορά αθλητικού υλικού τους σχολικούς αγώνες και αγώνες ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες, τις αποζημιώσεις σε γυμναστικούς και αθλητικούς συλλόγους για αποκατάσταση των φθορών που προξενούνται στις εγκαταστάσεις από τη δωρεάν χρήση τους από τους μαθητές και σπουδαστές των δημόσιων σχολείων και σχολών και λοιπά συναφή θέματα φυσικής αγωγής, εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι δαπάνες εκκαθαρίζονται κατά περίπτωση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή από τις νομαρχίες στις οποίες μεταφέρονται ανάλογες πιστώσεις. Τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα των λογαριασμών που καταργούνται θα μεταφερθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος στον ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση των παραπάνω δαπανών.

2.Το έσοδο από το ένσημο εκπαιδευτικής πρόνοιας του καταργούμενου λογαριασμού «Κεφάλαιον Σχολικής Γυμναστικής και Σχολικού Αθλητισμού» αποτελεί στο εξής έσοδο του δημοσίου.

3.Τα γυμναστήρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιχορηγούνται από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου για την αντιμετώπιση των λειτουργικών τους δαπανών, μισθοδοσίας προσωπικού και αθλητικών εγκαταστάσεων.

4.Οι υποχρεώσεις των παραπάνω καταργούμενων λογαριασμών θα εκκαθαριστούν από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5.Προστίθεται   στο άρθρ. 3 του ν.1351/1983, ΦΕΚ Α΄ 56 η ακόλουθη παράγραφος με αριθμό 5 :

"5. Με αποφάσεις του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτούνται επιτροπές στις οποίες ανατίθεται η οργάνωση και η διεξαγωγή αγώνων στη χώρα μας που έχουν παγκόσμια, πανευρωπαϊκή ή γενικά σημαντική για τη χώρα μας σημασία. Τα μέλη των επιτροπών αυτών, που μπορεί να αντικαθίστανται, οι αρμοδιότητες και τα ειδικότερα καθήκοντά τους καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία καθορίζονται στη σχετική απόφαση διορισμού. Επιτροπές, που μέχρι σήμερα συστήθηκαν για τους παραπάνω σκοπούς, μπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν περατώσει το έργο τους με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υφυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως".


Άρθρο 64
Επαγγελματικά δικαιώματα – Ισοτιμία τίτλων

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού, καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των τεχνικών – επαγγελματικών λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων, των τεχνικών – επαγγελματικών σχολών και των ισότιμων σχολικών μονάδων.

2. Η ισοτιμία ή αντιστοιχία, κατά περίπτωση, τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και των κατώτερων και μέσων σχολών που λειτούργησαν μέχρι την ισχύ του ν. 576/1977 με τους τίτλους των τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων, ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και τεχνικών - επαγγελματικών σχολών, όπως επίσης και η κατάταξη μαθητών και αποφοίτων, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου τμήματος του Π.Ι..

3. Οι απόφοιτοι των μέσων τεχνικών - επαγγελματικών νοσηλευτικών σχολών (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων λαμβάνουν στο εξής πτυχίο αντί απολυτηρίου.

Απολυτήρια τα οποία έχουν χορηγηθεί στους απόφοιτους των σχολών αυτών θεωρούνται πτυχία. Η διαδικασία διόρθωσης του τίτλου στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Άρθρο 65
Διοικητικό προσωπικό ισότιμων σχολείων

1.Ο διορισμός, η προαγωγή, η ένταξη και η απόλυση του διοικητικού προσωπικού των ισότιμων με τα δημόσια σχολείων, που συνταξιοδοτείται από το δημόσιο ταμείο γίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου για τα θέματα διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και εισήγηση του οργάνου διοίκησης κάθε ισότιμου σχολείου.

2.Η οργανική σύνθεση του διοικητικού προσωπικού των ισότιμων σχολείων και η κατανομή των θέσεων κατά κλάδους και βαθμούς καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της προηγούμενης παραγράφου και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3.Όσοι υπηρετούν κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου σε θέσεις διοικητικού προσωπικού των ισότιμων σχολείων και έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από το Δημόσιο, επανεντάσσονται σε θέσεις και βαθμούς, που ορίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες της προηγούμενης παραγράφου, με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της παρ. Ι. Για την επανένταξη λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας και ο απαιτούμενος χρόνος εξέλιξης των διοικητικών υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.

4.Για τα προσόντα διορισμού και την υπηρεσιακή κατάσταση του διοικητικού προσωπικού αυτού του άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το διοικητικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Άρθρο 66
Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε σχολεία του εξωτερικού

1. Στα γραφεία του συντονιστή και των συμβούλων εκπαίδευσης του εξωτερικού μπορεί να αποσπώνται δημόσιοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους εκπαιδευτικούς αυτούς καταβάλλονται από το Δημόσιο, πέρα από τις τακτικές αποδοχές, οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής και ειδικό επιμίσθιο σε τοπικό νόμισμα, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στα σχολεία του εξωτερικού.

2. Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη (του αρμοδίου Τμήματος) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου παρέχεται στο σύμβουλο εκπαίδευσης η δυνατότητα να τους αποσπάσει σε άλλο σχολείο ή στα γραφεία του συντονιστή και των συμβούλων εκπαίδευσης. Σε όσους μετακινούνται εκτός έδρας για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ή για την εξέτασή τους στη γλώσσα της χώρας, στην οποία υπηρετούν, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα που καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ύστερα από πρόταση της οικείας ελληνικής πρεσβείας.

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 66 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.11 του Ν. 1674/1986 (Α' 203).

3. Στη μη εργαζόμενη σύζυγο και στα ανήλικα παιδιά των εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής καταβάλλεται από το Δημόσιο το αντίτιμο του εισιτηρίου μετάβασης και οριστικής επιστροφής.

4. Στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση στο εξωτερικό μπορούν να χορηγούνται δάνεια για την αντιμετώπιση επείγουσας εισαγωγής τους σε νοσοκομεία της αλλοδαπής. Η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, το ύψος των δανείων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση αυτών των δανείων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών και Οικονομικών.

5. Αν πεθάνει εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο εξωτερικό καταβάλλεται στους δικαιούχους η δαπάνη μεταφοράς της σορού στην Ελλάδα.

6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ορίζονται τα σχολεία του εξωτερικού, τα οποία επιχορηγούνται για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.δ. 154/1973 (ΦΕΚ 219) καθώς και οι τρόποι διαχείρισης των επιχορηγήσεων και απόδοσης λογαριασμού.

7. Από τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στα αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού μπορεί να διατίθενται μέχρι τέσσερις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ελληνικά κέντρα σπουδών και πολιτισμού του εξωτερικού, τα οποία λειτουργούν με βάση διμερείς συμβάσεις.


Άρθρο 67
Κυρώσεις συμβολαίων Ι.Μ.Πεντέλης

Κυρώνονται εξυπαρχής τα με αριθ. 1861/1950 και 3124/1951 πωλητήρια συμβόλαια του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Περράκη και θεωρούνται κατά πάντα και ευθύς εξαρχής έγκυρες οι περιεχόμενες σ’ αυτά δηλώσεις βουλήσεως, συμβάσεις και δικαιοπραξίες, με τις οποίες η Ιερά Μονή Πεντέλης μεταβίβασε στον οικοδομικό συνεταιρισμό Κατοίκων Νέας Πεντέλης « Η Νέα Πεντέλη» την κυριότητα, νομή και κατοχή (677.000) τετραγωνικών μέτρων εκτάσεων γης, που βρίσκεται στη Νέα Πεντέλη και ειδικότερα στις θέσεις Άγιος Σύλλας Θάλωσι Πουλημένου Τσέλου και γέφυρα Μουζάκη, όπως αυτή αναφέρεται συγκεκριμένα και λεπτομερειακά στα πιο πάνω συμβόλαια και εικονίζεται στα από 24 Ιουνίου 1949 τοπογραφικά διαγράμματα των μηχανικών αδελφών Καστραβέλη που έχουν επισυναφθεί σ’ αυτά. Με την κύρωση αυτή θεωρείται ότι για τη δικαιοπραξία μεταβιβάσεως της παραπάνω εκτάσεως α)ουδέποτε υπήρχε απαγόρευση από το άρθρ. 2 του Ν.Δ. 3/4.9.1924, όπως τούτο κυρώθηκε με το Ν. 3250/1924 και από το π.δ. 7/10.1.1925 και δεν χρειαζόταν, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές ή του Δασικού Κώδικα, προηγούμενη άδεια του Υπουργείου Γεωργίας ή έκδοση σχετικού π.δ/τος και β)δεν ήταν απαραίτητο να προηγηθεί τακτική πλειοδοτική δημοπρασία, όπως όριζαν τα άρθρ. 9 του κωδικοποιημένου Ν. 4684/1930, 18 του π.δ. 1/5.3.1932 και 1 επ. β.δ. 12/23.2.1948, να τηρηθεί άλλη τυπική προϋπόθεση ή διαδικασία και να χορηγηθεί άδεια ή έγκριση κάποιας διοικητικής ή εκκλησιαστικής αρχής.


Άρθρο 68
Αύξηση θέσεων προσωπικού

1.Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προσαυξάνονται στον εισαγωγικό βαθμό των παρακάτω κλάδων:
α)ΑΤ2 τεχνικού κατά επτά (7).
β)ΑΤ3 αναλυτών προγραμματιστών Η/Υ κατά  δεκαέξι (16).
γ)ΑΤ4 στατιστικολόγων κατά τέσσερις (4).
δ)ΑΡ2 υπομηχανικών κατά μία (1).
ε)ΑΡ5 βιβλιοθηκονόμων κατά μία (1).
στ)ΑΡ6 αναλυτών προγραμματιστών Η/Υ, κατά εικοσιεννέα (29).
ζ)ΜΕ5 βοηθών προγραμματιστών χειριστών Η/Υ κατά δώδεκα (12).
η)ΜΕ6 χειριστών διατρητικών μηχανών κατά δεκα εννέα (19).
θ)ΜΕ7 τηλεφωνητών κατά μία (1).
ι)ΣΕ2 καθαριστριών κατά είκοσι (20).

2.Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται κλάδος ΑΤ6 μεταφραστών διερμηνέων που περιλαμβάνει επτά (7) θέσεις, από τις οποίες τρεις (3) είναι αγγλικής, δυο (2) γαλλικής, μία γερμανικής και μία (1) ιταλικής γλώσσας. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ορίζονται: α) πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος του κέντρου μεταφράσεως και διερμηνείας στην οικεία ξένη γλώσσα ή β) πτυχίο ξενογλώσσου τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

3.Οι θέσεις εργατοτεχνικού προσωπικού στο κέντρο εποπτικών μέσων διδασκαλίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου προσαυξάνονται κατά 14. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται κατά ειδικότητες σύμφωνα με τις ισχύουσες για το κέντρο αυτό διατάξεις.


Άρθρο 69
Εκκλησιαστικά θέματα

1. Οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 11 και του άρθρου 8 παρ. 9 αυτού του νόμου εφαρμόζονται και στα σχολεία μέσης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Όπου απαιτείται γνώμη ή εισήγηση του Π.Ι. για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων, αυτή ζητείται από το εποπτικό συμβούλιο εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

2. Οι διατάξεις που ισχύουν για το διδακτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αναφέρονται ιδίως στην υπηρεσιακή κατάσταση, την εξέλιξη και τις αποδοχές κάθε είδους εφαρμόζονται και στο διδακτικό προσωπικό της μέσης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

3. α) Στην εκκλησιαστική παιδαγωγική ακαδημία Θεσσαλονίκης εγγράφονται για τελευταία φορά σπουδαστές ως πρωτοετείς κατά το ακαδημαϊκό έτος 1985-1986 και στην εκκλησιαστική παιδαγωγική ακαδημία Βελλάς κατά το ακαδημαϊκό έτος 1986-1987. Οι παραπάνω εκπαιδευτικές μονάδες παύουν να λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1989-1990 ως παιδαγωγικές ακαδημίες και θα λειτουργήσουν ως ανώτερες εκκλησιαστικές σχολές.

β) Η τύχη γενικά του προσωπικού, το οποίο υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις παραπάνω εκκλησιαστικές παιδαγωγικές ακαδημίες, ρυθμίζεται με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 3 του ν. 1268/1982, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα.

γ) Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των παραπάνω εκπαιδευτικών μονάδων ως ανώτερων εκκλησιαστικών σχολών θα ρυθμιστούν με το νόμο για την εκκλησιαστική εκπαίδευση που θα εκδοθεί. Οι διατάξεις που ισχύουν για τα καθήκοντα των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τις αρμοδιότητες του συλλόγου των διδασκόντων, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού καθώς και για το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας εφαρμόζονται και στα σχολεία της μέσης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, μπορεί να προσαρμόζονται οι παραπάνω διατάξεις στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, μπορεί να ανακατανέμονται οι οργανικές θέσεις του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης στα σχολεία της, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και τις συνθήκες λειτουργίας κάθε σχολείου.

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να αυξάνονται οι θέσεις διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, να μεταφέρονται από κλάδο σε άλλο κλάδο, να συνιστώνται νέοι κλάδοι και να κατανέμονται οι θέσεις κατά βαθμούς, να καθορίζονται τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού και η διαδικασία διορισμού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του εποπτικού συμβουλίου εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, θεσπίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των εκκλησιαστικών σχολείων και οικοτροφείων, καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων τους.

8. Στους μαθητές των εκκλησιαστικών γυμνασίων και εκκλησιαστικών λυκείων, καθώς και στους σπουδαστές των εκκλησιαστικών φροντιστηρίων, των εκκλησιαστικών παιδαγωγικών ακαδημιών και των ανώτερων εκκλησιαστικών σχολών χορηγούνται δωρεάν διδακτικά βιβλία και βοηθήματα.

9. Τα βιβλία και βοηθήματα, τα οποία αναφέρονται στα μαθήματα που διδάσκονται και στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στις δημόσιες  παιδαγωγικές ακαδημίες, χορηγούνται στους μαθητές και σπουδαστές των σχολικών μονάδων της προηγούμενης παραγράφου από εκείνα που εκδίδονται για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τις δημόσιες παιδαγωγικές ακαδημίες.

10. Για τη διαδικασία συγγραφής, εικονογράφησης, έκδοσης και διάθεσης βιβλίων και βοηθημάτων που αναφέρονται σε ειδικά μαθήματα, τα οποία διδάσκονται μόνο στις σχολικές μονάδες της παραγράφου 1, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 60 αυτού του νόμου, καθώς και οι διατάξεις που ισχύουν για τα διδακτικά βιβλία και βοηθήματα των σπουδαστών των δημόσιων παιδαγωγικών ακαδημιών. Όπου από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται πρόταση, γνώμη ή εισήγηση του Π.Ι., αυτή ζητείται από το εποπτικό συμβούλιο εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

11. Για τα μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στις εκκλησιαστικές παιδαγωγικές ακαδημίες και στις ανώτερες εκκλησιαστικές σχολές από καθηγητές Α.Ε.Ι. χορηγούνται στους σπουδαστές των σχολών αυτών τα συγγράμματα των καθηγητών Α.Ε.Ι. που διδάσκουν, σύμφωνα με τη διαδικασία χορήγησης των συγγραμμάτων σε φοιτητές των Α.Ε.Ι..

12. Οι εκπαιδευτικοί των εκκλησιαστικών σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων υποχρεούνται να εφημερεύουν ή να διανυκτερεύουν στα οικοτροφεία των σχολικών μονάδων τους. Σε αυτούς καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

13. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, καθορίζονται ο αριθμός των εφημερίων και διανυκτερεύσεων, οι εκπαιδευτικοί που θα εφημερεύουν ή θα διανυκτερεύουν και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται και ο ελάχιστος αριθμός εφημεριών και διανυκτερεύσεων που πραγματοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς που διαμένουν και διαιτώνται στα οικοτροφεία των σχολικών μονάδων και στους οποίους δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

14. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1351/1983, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται και για την καταβολή αποζημιώσεων σε όσους απασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία εισαγωγής σπουδαστών στις εκκλησιαστικές παιδαγωγικές ακαδημίες και στις ανώτερες εκκλησιαστικές σχολές.

15. Για τις δαπάνες αυτού του άρθρου εγγράφονται σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

16. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 349/1976 (ΦΕΚ 149) προστίθεται εδάφιο δ' ως εξής: «δ. Του προέδρου του ιδρύματος...».

17. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν.6. 1399/ 1973 (ΦΕΚ 112), όπως αυτή έχει προστεθεί με το άρθρο 4 του ν. 673/1977 (ΦΕΚ 238) και μετά τη λέξη «άγαμου» προστίθενται οι λέξεις «ή εγγάμου».

18. Οι διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 14 και των άρθρων 17 καν 73 αυτού του νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και για τα σχολεία μέσης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Η ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία και η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών γίνεται με απόφαση του διευθυντή της σχολικής μονάδας, ύστερα από πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων και ειδικά για την Αθωνιάδα Σχολή ύστερα και από έγκριση της «Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους».


Άρθρο 70
Ρύθμιση θεμάτων Α.Ε.Ι.

1.Οι προϊστάμενοι γραμματείας των Α.Ε.Ι., που διορίζονται ή έχουν διοριστεί μέχρι σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  45 παρ. 22 του Ν. 1268/1982 και του Π.Δ. 388/1983 (ΦΕΚ 141), εφόσον προέρχονται από το δημόσιο τομέα, διατηρούν την οργανική τους θέση και εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σε αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μετά τη λήξη της θητείας τους ως προϊσταμένων γραμματείας Α.Ε.Ι. επανέρχονται στην οργανική θέση τους και λαμβάνουν τις αποδοχές αυτής. Αν αποχωρήσουν από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της θητείας τους, συνταξιοδοτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις και με τις αποδοχές του βαθμού της οργανικής θέσης τους. Για τη θητεία των προϊσταμένων γραμματείας των Α.Ε.Ι., εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 2 του επόμενου άρθρου. Για το διορισμό τους απαιτείται, πέρα των άλλων προσόντων που προβλέπονται, κατοχή οποιουδήποτε πτυχίου Α.Ε.Ι.

2.Αν κατά τη διαδικασία εκλογής προέδρου τμήματος ή διευθυντή τομέα δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, διορίζεται προσωρινός πρόεδρος ή διευθυντής, κατά περίπτωση, με απόφαση της συγκλήτου και επαναλαμβάνονται οι εκλογές.

3.Στις προϋπηρεσίες που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου  38 του Ν. 1268/1982 περιλαμβάνεται και η προϋπηρεσία του μόνιμου επικουρικού καθηγητή.
4.Κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου  1 του Ν. 1256/1982 (τόμ. 2Α, σελ. 316,859) και όμοιες αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου  13 του Ν. 1268/1982, του εκτελεστικού της π.δ. 459/1983 (ΦΕΚ 175) και της Β2/5305/7.9.83 (ΦΕΚ 523 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για διορισμό ή διατήρηση και μετά την 1.1.83 σε δεύτερη θέση, θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί εμπροθέσμως. Σε περίπτωση που άρχισε η διαδικασία έκδοσης της καθεμιάς από τις παραπάνω αποφάσεις, ύστερα από εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης των ενδιαφερομένων, χωρίς όμως και να ολοκληρωθεί, η έκδοση αυτή θεωρείται εμπρόθεσμη, εφόσον πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και ανεξάρτητα από αν για την απόφαση αυτή έχει εκφραστεί γνώμη του αρμόδιου οργάνου.

5.Η ένταξη των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου  27 του Ν. 1400/1983 (ΦΕΚ 156) δασκάλων ξένων γλωσσών και ελληνικής ενεργείται από την έναρξη ισχύος του Ν. 1268/1982, για κάθε συνέπεια και για τη λήψη αποδοχών.

6.α)Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Επιτροπή Αθλητισμού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
β)Η επιτροπή είναι αρμόδια για το συντονισμό των διαπανεπιστημιακών αθλητικών εκδηλώσεων και την παροχή τεχνικών συμβουλών για θέματα αθλητισμού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
γ)Η συγκρότηση της επιτροπής, η έδρα της, η διάρκεια της θητείας των μελών, ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και η σύνθεσή της.
δ)Για την αντιμετώπιση των δαπανών της επιτροπής εγγράφεται κάθε χρόνο στον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό σχετική πίστωση. Στα μέλη της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, καθώς και οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης που καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

7.α)(Το εδάφιο (δ) της παραγράφου 1 του  άρθρου 15 του ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 48 του ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173) αντικαθίσταται ως εξής : « δ. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την ημέρα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως …»

β)Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τις προκηρύξεις που έχουν ήδη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
8. Το εδάφιο (α) της παραγράφου 1 του άρθρου  3 του τετάρτου άρθρου του Ν. 1398/1983, ΦΕΚ Α΄ 144) αντικαθίσταται ως εξής ( …)

9. Στο τέλος της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου  17 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο : (  … )

10. Στο τέλος της παρ. 8 άρθρ. 13 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87 προστίθεται το ακολουθο εδάφιο ( …)

11.Η τελική έγκριση για τη χορήγηση άδειας απουσίας Δ.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρ. 17 παρ. 1 περίπτ. α΄ και δ΄ όταν πρόκειται για το εξωτερικό, του Ν. 1268/1982, ή εκπαιδευτικής άδειας γίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή το όργανο που εξουσιοδοτείται από αυτόν, ύστερα από στάθμιση των υπηρεσιακών αναγκών και δυνατοτήτων ως προς τη χρονική διάρκεια, τις αποδοχές και τις αποζημιώσεις.

12.Το Εθνικό Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας (Ε.Σ.Α.Π.) μετονομάζεται σε Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας (Σ.Α.Π.).

13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87, ) προστίθεται φράση …

14. Στη παράγραφο 3 του άρθρου 23 Ν. 1368/1982, ΦΕΚ Α΄ 87 προστίθεται περίπτωση γ΄: …

15.Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής και προκειμένου να χορηγηθεί το έγγραφο του τίτλου του διδάκτορα από το αντίστοιχο Α.Ε.Ι. απαιτείται η συμπλήρωση από το διδάκτορα ειδικού εντύπου του Κέντρου Τεκμηρίωσης (Κ.Τ.) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) με περίληψη της διατριβής και επιστημονικά στοιχεία που αφορούν το περιεχόμενό της. Τα έντυπα αυτά καθώς και ένα αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής το οικείο Α.Ε.Ι. υποχρεούται να αποστέλλει στο Κ.Τ. του Ε.Ι.Ε. για την ενημέρωση του εθνικού αρχείου των ελληνικών διδακτορικών διατριβών.

16.Οι διατάξεις των παρ. 1, 3 και 6 του άρθρου  9 του Ν. 641/1977 (ΦΕΚ 200) εφαρμόζονται ανάλογα και για τα Α.Ε.Ι. Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ιονίου και οι ίδιες παρ. 1 και 3 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα Τ.Ε.Ι. και τα παραρτήματά τους. Η προθεσμία της παρ. 3 του παραπάνω άρθρου, όπως παρατάθηκε με το άρθρ. 37 του Ν. 1304/1982, παρατείνεται μέχρι 31.12.1989.

17.Οι διατάξεις των άρθρ. 13 και 14 του Ν. 1540/1985 (ΦΕΚ 67)  εφαρμόζονται ανάλογα και για το αντίστοιχο προσωπικό των νοσοκομείων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ως δημοσίευση των νέων οργανισμών εννοείται στην περίπτωση αυτή η έκδοση του οργανισμού κάθε νοσοκομείου κατά τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του και όχι σύμφωνα με το άρθρ. 10 του Ν. 1397/1983.

18.Το εδάφ. ε΄ του άρθρου  31 του Ν. 1404/1983, όπως προστίθεται με την παρ. 10 του άρθρου  71 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται ανάλογα και για τις φοιτητικές λέσχες των Α.Ε.Ι.

19.Για την εφαρμογή των άρθρ. 34 παρ. 1 και 33 παρ. 1 του Ν. 1268/1982, ως μόνιμοι καθηγητές έκτακτων αυτοτελών εδρών και αντιστοίχως ως έκτακτοι εντεταλμένοι καθηγητές θεωρούνται και οι μόνιμοι επικουρικοί καθηγητές και αντιστοίχως οι εντεταλμένοι υφηγητές, που έχουν συμπληρώσει κατά την ένταξή τους σε θέσεις Δ.Ε.Π. του Ν. 1268/1982 τρεις τριετίες στη θέση αυτή.

20.α)Από το ακαδημαϊκό έτος 1985-86 παύει η λειτουργία του εκπαιδευτικού παραρτήματος Αλεξανδρούπολης του τμήματος ιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι πανεπιστημιακές κλινικές που είναι εγκατεστημένες στο γενικό κρατικό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μαζί με τον εξοπλισμό τους περιέρχονται στο τμήμα ιατρικής του πανεπιστημίου Θράκης και αποτελούν στο εξής πανεπιστημιακό κέντρο του τμήματος αυτού.

β)Το προσωπικό που ανήκει στο εκπαιδευτικό παράρτημα Αλεξανδρούπολης εντάσσεται στο τμήμα ιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Θράκης, με δήλωση προτίμησης που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε 3 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στην πρυτανεία του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ένταξη στο ένα ή άλλο τμήμα ισχύει από 1 Σεπτ. 1985. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι δυνατό να παραταθεί η ημερομηνία ένταξης έως 6 μήνες. Για την ένταξη εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η μη υποβολή δήλωσης προτίμησης αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την ένταξή του στο τμήμα ιατρικής του πανεπιστημίου Θράκης.

γ)Οι θέσεις του προσωπικού μεταφέρονται αυτοδίκαια από τη στιγμή της ένταξής του στο τμήμα και στο πανεπιστήμιο στο οποίο εντάσσεται.

δ)Για όσους θα ενταχθούν στο τμήμα ιατρικής του πανεπιστημίου Θράκης, οι λεπτομέρειες που αφορούν σε εκκρεμότητες που σχετίζονται με θέματα εξέλιξης, προκηρύξεων θέσεων Δ.Ε.Π., διδακτορικών διπλωμάτων υφηγεσιών και κάθε άλλη σχετική εκκρεμότητα, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της συγκλήτου του πανεπιστημίου Θράκης. Ειδικά όταν πρόκειται για κρίση μονιμοποίησης από το τμήμα ιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που δεν έχει περατωθεί μέχρι την ημερομηνία της ένταξης του ενδιαφερόμενου στο πανεπιστήμιο Θράκης, ο τελευταίος έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διακοπή της διαδικασίας, προκειμένου να κριθεί από το τμήμα ιατρικής του πανεπιστημίου Θράκης. Επίσης, όταν πρόκειται για προκηρύξεις θέσεων Δ.Ε.Π., για τις οποίες η σχετική διαδικασία δεν έχει περατωθεί μέχρι την ένταξη του ενδιαφερόμενου στο τμήμα ιατρικής του πανεπιστημίου Θράκης, ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη διακοπή της διαδικασίας προκειμένου να κριθεί από το τμήμα ιατρικής του πανεπιστημίου Θράκης με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί άλλη υποψηφιότητα για την ίδια θέση.

ε)Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης μέσα στην προθεσμία του εδαφ. β΄ της παρούσας αφορά και όσους έχουν με οποιοδήποτε τρόπο εκλεγεί και διοριστεί σε θέσεις Δ.Ε.Π. του τμήματος ιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αν προηγουμένως ανήκαν στο παράρτημα. Δεν έχουν την υποχρέωση αυτή, ούτε περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις του παρόντος, όσοι έχουν εκλεγεί σε θέσεις Δ.Ε.Π. του τμήματος ιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε περίπτωση που δεν συντρέχουν προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, εκτός αν στη σχετική προκήρυξη αναφερόταν ότι πρόκειται για θέση του παραρτήματος.

21.α)Οι διατάξεις του άρθρου  12 (πλην της παρ. 3) του Ν. 641/1977 εφαρμόζονται ανάλογα και για την Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών και την Πάντειο Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Μέχρι να εκδοθεί το π.δ/γμα που προβλέπεται από την παρ. 2 του παραπάνω άρθρ. 12, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του π.δ. 349/1978 (ΦΕΚ 74). Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου  3 του Ν. 1268/1982 εξακολουθούν να ισχύουν.

β)Με π.δ/τα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των τυχόν συναρμόδιων υπουργών και ύστερα από γνώμη των αντίστοιχων Α.Ε.Ι. είναι δυνατή η σύσταση τεχνικών υπηρεσιών σε Α.Ε.Ι. Με όμοια π.δ/τα, μπορεί:
αα)να ενοποιούνται περισσότερες ή και όλες οι τεχνικές υπηρεσίες των Α.Ε.Ι. σε αυτοτελές ν.π.δ.δ. και να ορίζονται τα σχετικά με τη διοίκηση, την έδρα, τη διάρθρωση και τη λειτουργία του, ββ)να μεταφέρονται έργα, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκονται, από τεχνική υπηρεσία Α.Ε.Ι. σε ίδια υπηρεσία άλλου Α.Ε.Ι. ή στο αυτοτελές ν.π.δ.δ. και αντίστροφα και γγ)να ορίζονται οι προϋποθέσεις απόσπασης, μετάθεσης ή μετάταξης από τεχνική υπηρεσία Α.Ε.Ι. σε ίδια υπηρεσία άλλων Α.Ε.Ι. ή στο αυτοτελές ν.π.δ.δ. και αντίστροφα, κατεξαίρεση από κάθε σχετική διάταξη.

22.Με π.δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, είναι δυνατή η σύσταση μη κερδοσκοπικού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), σκοπός του οποίου είναι η οργάνωση, σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., θερινών μαθημάτων σε φοιτητές ελληνικής καταγωγής του εξωτερικού για τη συνέχιση της επαφής τους με τη χώρα, τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και τη διάσωση της ελληνικότητας των Ελλήνων της διασποράς.

Με όμοιο π.δ/γμα καθορίζεται η ονομασία και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την έδρα, τη διοίκηση και οικονομική διαχείριση τη λειτουργία, τους πόρους, τη λειτουργία παραρτημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το προσωπικό και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που έχει σχέση με το κατά την προηγούμενη παράγραφο ν.π.ι.δ.

Το ν.π.ι.δ. που είναι δυνατό να ιδρυθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα παραπάνω εδάφια, συνεργάζεται με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι. για την οργάνωση θερινών μαθημάτων σε όλους τους τομείς, μαθήματα ή υποτροφίες, την ανταλλαγή φοιτητών με άλλα πανεπιστήμια, την ανταλλαγή επιστημόνων, τη μετάκληση ξένων επιστημόνων ή καθηγητών για να διδάξουν τα θερινά μαθήματα, την οργάνωση διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με συμμετοχή των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων τούτων ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. κατά περίπτωση και του ν.π.ι.δ. που ιδρύεται. Μέχρι 31.12.86 δεν απαιτείται η γνώμη του ν.π.ι.δ. για την έκδοση των αποφάσεων τούτων.

Κάθε χρηματοδότηση σε συνάλλαγμα για τους σκοπούς του ν.π.ι.δ. που ιδρύεται είναι δυνατό να απαλλάσσεται από περιορισμούς που ισχύουν. Όργανα και υλικά, που αγοράζονται με συνάλλαγμα εκτός Ελλάδας, είναι δυνατό να απαλλάσσονται από φόρους, τέλη και κρατήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον προορίζονται για την εκπλήρωση των σκοπών του ανωτέρω ν.π.ι.δ. Σχετικές λεπτομέρειες ορίζονται με αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

23.α)Όργανα των παραρτημάτων τμημάτων επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού των Α.Ε.Ι. που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου  48 του Ν. 1404/1983 (ανωτ. αριθ. 11) είναι η γενική συνέλευση (Γ.Σ.) και ο πρόεδρος που ασκούν τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργάνων τμήματος, με την επιφύλαξη του εδαφ. στ΄ της παρούσας.

Η Γ.Σ. αποτελείται:
ι)από τα μέλη του Δ.Ε.Π. του παραρτήματος.
ιι)από εκπροσώπους των φοιτητών του παραρτήματος ίσους προς το 50% του αριθμού των μελών του Δ.Ε.Π.
ιιι)από εκπροσώπους του Ε.Ε.Π., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου  48 του Ν. 1404/1983.
ιν)από έναν εκπρόσωπο των ειδικών μεταπτυχιακών υποτρόφων (ΕΜΥ).
Η Γ.Σ. ασκεί ακόμη τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) τμήματος.

β)Με π.δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όταν πρόκειται για διοικητικούς υπαλλήλους, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. συνιστώνται οι απαιτούμενες θέσεις διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.), ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.), ειδικού διοικητικού και τεχνικού προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) και διοικητικού προσωπικού των παραρτημάτων.

γ)Ο αριθμός των εισακτέων στο παράρτημα ορίζεται κάθε χρόνο ξεχωριστά από τον αριθμό εισακτέων στο τμήμα. Ο αριθμός αυτός υπολογίζεται ξεχωριστά και σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες ο νόμος αναφέρεται σε ποσοστό στον αριθμό εισακτέων.

δ)Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου  17 του Ν. 1268/1982 το παράρτημα εννοείται ως τμήμα.

ε)Τα μέλη του Δ.Ε.Π., οι φοιτητές, οι ΕΜΥ και οι εκπρόσωποι του Ε.Ε.Π. του παραρτήματος μετέχουν στο εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή πρύτανη και αντιπρυτάνεων.

στ)Για την εκλογή ή κατά οποιοδήποτε τρόπο πρόσληψη προσωπικού του παραρτήματος εκτός από το προσωπικό του άρθρου  18 του Ν. 1268/1982 αρμόδιο είναι το τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού του οικείου Α.Ε.Ι. Το ίδιο ισχύει και κατά την εφαρμογή των άρθρ. 24 και 25 του Ν. 1268/1982.

ζ)Για τρία χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος, είναι δυνατή με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού, ύστερα από πρόταση του οικείου Α.Ε.Ι., η απόσπαση οποιουδήποτε υπαλλήλου της αρμοδιότητάς τους στο παράρτημα.

η)Με π.δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού, επιτρέπεται, μετά από γνώμη της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. η ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, που σχετίζεται με το παράρτημα, ακόμα και όταν πρόκειται για συμπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση διατάξεων του παρόντος άρθρου.

θ)Μέχρι να συγκροτηθεί η πρώτη Γ.Σ. του παραρτήματος, η πρόσκληση ή πρόσληψη επισκεπτών καθηγητών, εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών και ειδικών επιστημόνων για τις ανάγκες του παραρτήματος αποφασίζεται από τη Γ.Σ. του τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού του οικείου Α.Ε.Ι.
Με απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από πρόταση της Γ.Σ. του τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού, είναι δυνατή, για το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου, η ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος στο παράρτημα σε μέλη Δ.Ε.Π. του ιδρύματος. Για την αμοιβή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου  18 του Ν. 1268/1982, όπως ισχύουν, και των δ/των που εκδίδονται σε εκτέλεσή του.

Εξαιρετικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 1985-1986, οι κατά τα προηγούμενα εδάφια προσλήψεις επιτρέπεται να πραγματοποιούνται δίχως προηγούμενη προκήρυξη. Η διάταξη του εδαφίου τούτου είναι δυνατό να παραταθεί και για το ακαδημαϊκό έτος 1986-87 με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του πρυτανικού συμβουλίου του οικείου Α.Ε.Ι.

ι) Μέχρι τη συγκρότηση της πρώτης Γ.Σ. του παραρτήματος, η σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. αποφασίζει για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την προσωρινή διοίκηση του παραρτήματος, δίχως να εμποδίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν για το θέμα αυτό. Η σύγκλητος αποφασίζει κατά απόλυτη προτεραιότητα.

Άρθρο 71
Θέματα Τ.Ε.Ι.

1.α)Στα τμήματα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και την Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. εισάγονται κατά τα ακαδημαϊκά έτη 19851986 και 19861987 απόφοιτοι των μέσων τεχνικών και επαγγελματικών σχολών (παλαιού τύπου), οι οποίες έχουν καταργηθεί με το Ν. 576/1977 ύστερα από εξετάσεις που διενεργούνται στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά και σε ποσοστό μέχρι 10% για κάθε ακαδημαϊκό έτος στον αριθμό εισακτέων κάθε τμήματος.
β)Προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο υποψήφιος να συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία όχι μικρότερη από το γινόμενο του αριθμού των εξεταστέων μαθημάτων επί 20, και σε κανένα μάθημα η συνολική βαθμολογία του να μην είναι μικρότερη του 10. Όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο του πίνακα εισάγονται επίσης.
γ)Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται τα τμήματα Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. στα οποία εισάγονται οι υποψήφιοι, ανάλογα με την ειδικότητα της σχολής προέλευσης, τα εξεταστέα μαθήματα και η αναλυτική ύλη, η εξεταστική επιτροπή, ο αριθμός εποπτών και βοηθητικού προσωπικού που μπορεί η επιτροπή να χρησιμοποιήσει και αντιμετωπίζονται ακόμη ζητήματα που συνδέονται με τον τρόπο διεξαγωγής, τους όρους συμμετοχής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία των εξετάσεων, την έκδοση των αποτελεσμάτων και την εγγραφή των επιτυχόντων στα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
δ)Για την αποζημίωση όλων όσων ασχολούνται με την διοργάνωση και τη διενέργεια των εξετάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου  5 του Ν. 1351/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε)Από το ακαδημαϊκό έτος 1987-1988 οι απόφοιτοι των σχολών του πρώτου εδαφίου εισάγονται στα τμήματα των Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία, η παρακολούθηση μαθημάτων στα μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα από τους αποφοίτους των σχολών αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την εισαγωγή τους στα τμήματα των Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

2.Οι γενικοί γραμματείς των υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας των Τ.Ε.Ι. διορίζονται στο 2ο βαθμό με μ.κ.Ι. Η θητεία τους είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Η ανανέωση γίνεται με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για το διορισμό τους. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτ. β΄της παρ. 3 του άρθρου  22 του Ν. 1404/1983 καταργούνται και στα προσόντα που προβλέπονται στην επόμενη περίπτωση γ΄ προστίθεται στο ι)μετά τα αρχικά «Π.Α.Σ.Π.Ε.» ή πτυχίο οικονομικού τμήματος Α.Ε.Ι. ή οποιουδήποτε τμήματος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. ή Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής» και στο ιιι) η λέξη «άριστη» αντικαθίσταται με τη λέξη «καλή». Η παρ. Ι του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζεται ανάλογα και για τους γενικούς γραμματείς των Τ.Ε.Ι..

3.Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου  42 του Ν. 1404/1983 και δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του επόμενου εξάμηνου από την έναρξη ισχύος του Ν. 1404/1983 καταργούνται.

4.α) Η πρώτη περίοδος του εδαφ. β της παραγράφου 1 του άρθρου  12 Ν. 1351/1983, (ΦΕΚ Α΄ 56), τροποποιείται ως ακολούθως : «β)Ηαποζημίωση των φοιτητών και σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού και δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές».
β)Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου  Ι ως προς την αποζημίωση και του άρθρου  3 του Ν.Δ. 173/1974 (ΦΕΚ 345) και της παρ. 2 του άρθρου  25 του Ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128) καταργούνται

5. Η παρ. 2 της περίπτ. ΙΙ, του άρθρου 14 Ν. 1404/1983, ΦΕΚ Α΄ 173 αντικαθίσταται ως εξής : (…)

6. Στην παράγραφο  3 του άρθρου  6 Ν. 1404/1983, ΦΕΚ Α΄ 173 προστίθεται μετά τις λέξεις «περιουσιακών στοιχείων» …

7.Με τα π.δ/τα της παρ. 2 του άρθρου  4 του Ν. 1404/1983 ρυθμίζονται και τα εξής θέματα:
α)η διαδικασία πλήρωσης των πρώτων θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των νεοϊδρυομένων Τ.Ε.Ι., τμημάτων ή σχολών τους,
β)ο τρόπος προσωρινής διοίκησης του Τ.Ε.Ι., των σχολών και των τμημάτων του έως την έναρξη της αυτοδύναμης λειτουργίας τους.
γ)η διαδικασία και οι προϋποθέσεις διορισμού, πρόσληψης, απόσπασης ή μετάταξης κάθε είδους προσωπικού μέχρι την έναρξη της αυτοδύναμης λειτουργίας του Τ.Ε.Ι., των σχολών και των τμημάτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου  34 του Ν. 1404/1983.
δ)ο ελάχιστος αριθμός μελών των Ε.Π. και Ε.Ε.Π. κατά τμήμα και οι άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αυτοδύναμη λειτουργία των τμημάτων, των σχολών και του Τ.Ε.Ι. με εκλεγμένα όργανα διοίκησης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1404/1983,
ε)η διαδικασία και οι προϋποθέσεις κατανομής και ένταξης του προσωπικού σε άλλες μονάδες του ίδιου Τ.Ε.Ι., σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάργησης τμημάτων,
στ)η έδρα του Τ.Ε.Ι. και των επιμέρους σχολών και τμημάτων,
ζ)οι ειδικεύσεις των πτυχίων που χορηγούνται από τα τμήματα,
η)η διαδικασία καθορισμού του προγράμματος σπουδών που θα ισχύει κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος της αυτοδύναμης λειτουργίας κάθε τμήματος και
θ)κάθε άλλο θέμα που τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του νέου Τ.Ε.Ι., έως ότου γίνει δυνατή η αυτοδύναμη λειτουργία του, καθώς και κατά την κατάργηση Τ.Ε.Ι., σχολών και τμημάτων, το οποίο δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

8.Με τα π.δ/τα του άρθρου  21 του Ν. 1404/1983 καθορίζεται κάθε θέμα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του Ε.Τ.Π. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία που ισχύει ο Ν. 1404/1983.

9.Για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή της περίπτ. Ββ΄ στοιχ. (ιν) της παρ. 2 του άρθρου  38 του Ν. 1404/1983 απαιτείται και πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία που ισχύει ο Ν. 1404/1983

10. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 31 προστίθενται εδάφια δ, ε, στ και ζ στην παρ. 1 ως εξής : ( … )

11.(Διαγράφονται λέξεις στην περίπτ. ΙΙΙ του εδαφ. β της παρ. 1 άρθρ. 31 Ν. 1404/83, ΦΕΚ Α΄ 173, αναριθμούνται οι παρ. 2, 3, 4 και 5 άρθρ. 31 άνω Ν. 1404/83).

12.Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου  31 του Ν. 1404/1983, όπως η παράγραφος αυτή ισχύει σύμφωνα με την παρ. ΙΙ του παρόντος άρθρου, εκδίδονται με τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών.

13. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.1404/1983, ΦΕΚ Α΄ 173 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακρικής απασχόλησής τους ορίζονται σε 18».

14.Η λειτουργία της Ε.Υ./Τ.Ε.Ι. παρατείνεται μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 1986. Παράταση της προθεσμίας αυτής μπορεί να γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ως προϊστάμενος της Ε.Υ./Τ.Ε.Ι. μπορεί να ορίζεται ακόμη καθηγητής Α.Ε.Ι. ή μέλος του κύριου προσωπικού του Ι.Τ.Ε. ή μόνιμος ή αποσπασμένος υπάλληλος της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

15. Στην παρ. 4 του άρθρ. 38 του Ν. 1404/1983, ΦΕΚ Α΄ 173 προστίθεται από την ισχύ της το ακόλουθο εδάφιο :

16.Στον Ν. 1404/1983 και από την έναρξη της ισχύος του : α)στην περίπτ. Ε΄ της παρ. 2 του άρθρου  38 και μετά τις λέξεις «ιδία εξέλιξη» προστίθενται οι λέξεις «με το Ε.Τ.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  21», β)οι λέξεις «την ίδρυση Ο.Μ.» στο στοιχ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου  9 διαγράφονται, γ)ο αριθμός «1983» που αναφέρεται στην περίπτ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου  36 αντικαθίσταται σε «1984» δ)στην παρ. 3 του άρθρου  38 προστίθεται εδάφ. ε΄ ως εξής: «ε)για τους διοριζόμενους των περιπτ. Ζ΄ και Η΄ της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραπάνω εδαφίων» στο τέλος δε του εδαφ. β΄ προστίθεται η φράση «Η τετραετία αυτή παρατείνεται για 2 έτη ακόμη όταν πρόκειται για απόκτηση προσόντων, ε)στο εδάφ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου  27 και μετά τις λέξεις «προηγούμενου εδαφίου» προστίθεται το γράμμα «α» στ)στην παρ. 8 του άρθρου  51 και μετά τη λέξη «διακίνηση» προστίθενται οι λέξεις «και λοιπές οικονομικές διευκολύνσεις», διαγράφεται η λέξη «και» πριν από αυτήν και προστίθεται στο τέλος εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις του άρθρου  31 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους σπουδαστές της παρ. 2 του άρθρου  37», ζ)μετά τη λέξη «άδεια» στο άρθρ. 12 παρ. 10 εδάφ. δ΄ προστίθεται «η απόσπαση» και η)στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου  39 προστίθεται: «Ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία των μετατασσομένων αναγνωρίζεται ο χρόνος από την έναρξη εφαρμογής του νόμου αυτού μέχρι τη μετάταξή τους».

17.Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου  2 του Ν. 1351/1983 παρατείνεται μέχρι και το σχολικό έτος 1988-89.

18.Όσοι έχουν περατώσει το τμήμα κοινωνικής θεραπευτικής παιδαγωγικής του Ψυχολογικού Κέντρου Βόρειας Ελλάδας κατατάσσονται, χωρίς εξετάσεις, στα τμήματα κοινωνικής εργασίας και βρεφονηπιοκόμων των Τ.Ε.Ι. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του συμβουλίου των οικείων Τ.Ε.Ι., ορίζονται τα τμήματα και το εξάμηνο σπουδών, στο οποίο κατατάσσονται, ο αριθμός όσων κατατάσσονται σε κάθε τμήμα και για κάθε εξάμηνο, καθώς και κάθε θέμα που αναφέρονται στον τρόπο κατάταξης.

19.Τα κατά το άρθρ. 33 του Ν. 576/1977 αντίστοιχα προσόντα των κλάδων 22, 23, 24, 25 26 και 27 πρέπει να τα έχει το ωρομίσθιο εκπαιδευτικό και το ωρομίσθιο βοηθητικό εργαστηριακό προσωπικό της περίπτ. Ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου  38 του Ν. 1404/1983, κατά τη λήξη του χειμερινού εξάμηνου 198384. Η τυχόν απασχόλησή του με την ιδιότητα αυτή σε Τ.Ε.Ι. κατά το χειμερινό εξάμηνο 19831984 συνυπολογίζεται στα δύο ή τρία έτη αντίστοιχα της κύριας και πλήρους ή μερικής απασχόλησής του ως ωρομίσθιου ή έκτακτου που τίθεται ως προϋπόθεση διορισμού του σε μόνιμες θέσεις Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.Τ.Π. ή σε θέσεις της προσωρινής βαθμίδας επιμελητών. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία που ισχύει ο Ν. 1404/1983.

20.α)Το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις σχολές του άρθρου  41 του Ν. 1404/1983 μπορεί με αιτήσή του να ενταχθεί ή να διοριστεί στα Τ.Ε.Ι. ως εξής:
αα) Όσοι από το προσωπικό αυτό έχουν την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου εντάσσονται στα Τ.Ε.Ι. και καταλαμβάνουν μόνιμες θέσεις που προβλέπονται στο άρθρ. 23 του Ν. 1404/1983. Οι θέσεις του προσωπικού αυτού στις σχολές που υπηρετεί σήμερα μεταφέρονται στα Τ.Ε.Ι. και κατανέμονται σε αυτά με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσαυξάνοντας κατά κλάδο τις θέσεις του άρθρου  23 του παραπάνω νόμου.
ββ) Όσοι από το προσωπικό αυτό έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. εντάσσονται στα Τ.Ε.Ι. κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου και αποκτούν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. Οι θέσεις τους στις σχολές αυτές μεταφέρονται επίσης και κατανέμονται στα Τ.Ε.Ι. κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, προσαυξάνοντας κατά κλάδο τις θέσεις του άρθρου  23 του παραπάνω νόμου.
γγ)Όσοι από το προσωπικό αυτό υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητα από το αν οι σχολές αυτές είναι του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. και έχουν τις προϋποθέσεις του Ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136), διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, συνιστώνται νέες θέσεις και κατανέμονται στα Τ.Ε.Ι. με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση καταργούνται ισάριθμες θέσεις των σχολών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Η τοποθέτηση στα Τ.Ε.Ι. του προσωπικού των παραπάνω εδαφίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του διοικητικού προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας.
β)Μετά την ένταξη ή το διορισμό του, το προσωπικό αυτό εντάσσεται ή επανεντάσσεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. όπου υπηρετεί.
γ)Οι αιτήσεις που προβλέπονται στο εδάφ. α΄ υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
δ)Οι σχετικές πιστώσεις για το προσωπικό αυτό που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ε)Όσοι από το προσωπικό αυτό δεν ενταχθούν στα Τ.Ε.Ι., μετατάσσονται με την ίδια σχέση εργασίας σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αποφάσεις του Υπουργού και σε θέσεις ανάλογες με την ειδικότητά τους και τις υπηρεσιακές ανάγκες. Για το μόνιμο προσωπικό η απόφαση του Υπουργού εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
«Όσοι από το προσωπικό της Ανωτέρας Σχολής Κοινωνικής Εργασίας του Ιδρύματος Αναπτύξεως Κοινωνικής Εργασίας δεν ενταχθούν στα Τ.Ε.Ι. μετατάσσονται με την ίδια σχέση εργασίας και με την ίδια ειδικότητας σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταφερόμενης ταυτόχρονα της θέσης που κατέχουν στη Σχολή».

21.Όπου σύμφωνα με τις αποφάσεις που εκδίδονται κατά τις διατάξεις της παρ. Ι του άρθρου  ΙΙ του Ν. 1286/1982 (ΦΕΚ 119) η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη γίνεται με εξετάσεις ή με διαγωνισμό, κατατάσσονται μόνο όσοι θεωρηθούν επιτυχόντες στις εξετάσεις ή στο διαγωνισμό κατά τους όρους των υπουργικών αυτών αποφάσεων. Το ποσοστό των κατατασσόμενων, που ορίζεται για κάθε περίπτωση από τις σχετικές διατάξεις εξαντλείται μόνο εφόσον οι επιτυχόντες είναι περισσότεροι, οπότε η επιλογή τους γίνεται κατά τη φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας που πέτυχαν στις εξετάσεις ή στο διαγωνισμό και μέχρι να συμπληρωθεί το ποσοστό αυτό. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία που ισχύει ο Ν. 1286/1982.

22.α)Με απόφαση του συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. μπορεί να απαλλάσσονται των καθηκόντων τους οι προϊστάμενοι των τμημάτων, οι οποίοι για λόγους υποκειμενικούς ή αντικειμενικούς δεν ανταποκρίνονται προσωρινά ή για μεγάλο διάστημα στα καθήκοντά τους.
β)Αν κατά τη διαδικασία εκλογής προϊσταμένου τμήματος    δεν        υπάρχουν       υποψηφιότητες διορίζεται προϊστάμενος με απόφαση του συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., ύστερα από γνώμη του συμβουλίου της σχολής που ανήκει το τμήμα, μέλος του Ε.Π. κατάλληλης βαθμίδας της σχολής αυτής.
«Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες και κατά τη διαδικασία εκλογής διευθυντή, διορίζεται διευθυντής με απόφαση του συμβουλίου του ΤΕΙ μέλος του Ε.Π. κατάλληλης βαθμίδας της σχολής αυτής». ( )

23.Οι διατάξεις που προβλέπουν παροχές για τους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. εφαρμόζονται και για τους σπουδαστές της Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

24.(Προστίθεται   φράση στο τέλος του στοιχ. α της παρ. 7 άρθρ. 1 Ν. 1517/1985, ΦΕΚ Α΄ 285).

25.Στο Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.) συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ενιαίων Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι, και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Σ.Τ.Ε.) ένας εκπρόσωπος του Ενιαίου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του οικείου Τ.Ε.Ι.

26.(Αντικαθίστανται λέξεις στην παρ. 3 της περίπτ. Δ του άρθρου  20 Ν. 1404/1983, ΦΕΚ Α΄ 173).

27.Αρμοδιότητες υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου για το κύριο προσωπικό του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ασκεί το προβλεπόμενο από τον υπαλληλικό κώδικα για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ειδικών θέσεων.

28.Προκειμένου για σπουδαστές Τ.Ε.Ι., όπου κατά τις διατάξεις του κεφ. Β΄ του Ν. 1286/1982: α)προβλέπεται ως προϋπόθεση η επιτυχία σε όλα τα μαθήματα των προηγούμενων ετών ή εξάμηνων από εκείνο στο οποίο ζητεί ο υποψήφιος μετεγγραφή, νοείται η επιτυχία τουλάχιστο στο 15% του συνόλου των υποχρεωτικών και κατεπιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο περίγραμμα σπουδών του τμήματος προέλευσης, β)απαγορεύεται η μετεγγραφή στο τελευταίο έτος σπουδών, νοείται ότι απαγορεύεται η μετεγγραφή εφόσον ο σπουδαστής έχει περατώσει με επιτυχία 85% ή περισσότερο του συνόλου των υποχρεωτικών και κατεπιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο περίγραμμα σπουδών του τμήματος προέλευσης.
Το ποσοστό μετεγγραφομένων που προβλέπεται στην παρ. Ι του άρθρου  2 του Ν. 1286/82 ισχύει συνολικά για το τμήμα υποδοχής και δεν κατανέμεται σε εξάμηνα σπουδών. Ο χρόνος φοίτησης στο τμήμα προέλευσης συνυπολογίζεται στην απαιτούμενη ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου του τμήματος υποδοχής.

Άρθρο 72
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.)

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 Α.Ν. 627/1968, ΦΕΚ Α΄ 266 αντικαθίσταται ως εξής: ( …)

2.Η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης ή οι κατά τόπους Νομαρχίες, μετά γνώμη των Ν.Ε.Λ.Ε., μπορούν να αναθέτουν την εκπόνηση μελετών, ανεγέρσεις, προσθήκες, επεκτάσεις, επισκευές, διαρρυθμίσεις, συμπληρώσεις και εξοπλισμούς κτιρίων για τις στεγαστικές ανάγκες της λαϊκής επιμόρφωσης, εκτός από τον Ο.Σ.Κ. και σε άλλους δημόσιους φορείς ή Ο.Τ.Α. ή ιδιωτικούς φορείς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3.Οι διατάξεις του άρθρου  1 του Ν. 850/1978 (ΦΕΚ 233) (τόμ. 33,σελ. 220) επεκτείνονται και στους τακτικούς υπαλλήλους του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και στους τακτικούς υπαλλήλους του που θα συνταξιοδοτηθούν και τα μέλη των οικογενειών τους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή καταργείται.

4.Έργα κατασκευής, συντήρησης και επισκευής, προσθήκης και επέκτασης διδακτηρίων που εκτελέστηκαν ύστερα από άδεια της πολεοδομικής αρχής από τις καταργούμενες σχολικές εφορείες με απευθείας ανάθεση ή με αυτεπιστασία και κατά παρέκκλιση των διατάξεων για εκτέλεση δημόσιων έργων και εφόσον καθένα από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 δρχ. και με έγκριση του νομάρχη το ποσό των 2.000.000 δρχ., θεωρούνται ότι εκτελέστηκαν νόμιμα.

5.Οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου  1 του Ν. 513/1976 (ΦΕΚ 356) 5 θέσεις δικηγόρων του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) αυξάνονται σε 9.


Άρθρο 73.
Πρόσληψη συνταξιούχων εκπαιδευτικών σε θέσεις προσωρινών αναπληρωτών.

1. Αν δεν υπάρχουν αιτήσεις υποψήφιων μόνιμων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε θέσεις προσωρινών αναπληρωτών, είναι δυνατή η πρόσληψη συνταξιούχων εκπαιδευτικών που δεν έχουν υπερβεί το 65ό έτος της ηλικίας τους, καθώς και ιδιωτών που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα. Κατά τα άλλα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 17 αυτού του νόμου.

2. Για τον καθορισμό των αποδοχών των συνταξιούχων εκπαιδευτικών, που προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 1256/1982

Άρθρο 74.
Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε σχολεία του εξωτερικού.

1. Η υπηρεσία εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής, καθώς και η υπηρεσία τους σε ξένα σχολεία, στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων, λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη μετά το διορισμό τους στη δημόσια εκπαίδευση για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη.

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 της περίπτωσης Α' και 7 της περίπτωσης Β' του άρθρου 15 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.

Άρθρο 75.
Θέματα Ο.Ε.Δ.Β.

1.(Αντικαθίσταται το άρθρ. 2 Α.Ν. 952/ 1937, ΦΕΚ Α΄ 469).

2.Τα βιβλία και έντυπα που εκδίδονται από τον Ο.Ε.Δ.Β. προσδιορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την εκτύπωση των πανεπιστημιακών βιβλίων αρκεί η απόφαση της συνέλευσης του τομέα. Στην περίπτωση αυτή το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Ε.Δ.Β. καταρτίζει τη σύμβαση για την εκτύπωση με τον τυπογράφο είτε απευθείας είτε διαμέσου του πρύτανη του αντίστοιχου Α.Ε.Ι.

3.Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αποφασίσει την έκδοση από τον Ο.Ε.Δ.Β. βιβλίου ή εντύπου που υπάγεται σε μία από τις κατηγορίες των σκοπών του οργανισμού, ακόμη και αν η συγγραφή και διάθεση του βιβλίου ή εντύπου γίνεται με την πρωτοβουλία άλλης κρατικής υπηρεσίας ή δημόσιου οργανισμού.

4.Οι εκδόσεις του Ο.Ε.Δ.Β. καθώς και όλων των βιβλίων και εντύπων που υπάγονται στους σκοπούς του γίνονται με τη χρήση χάρτου απαλλαγμένου από δασμούς, φόρους ή άλλα δημόσια τέλη, με εξαίρεση τους εισαγωγικούς δασμούς.

Άρθρο 76.
Κύρωση αποφάσεων

1.Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από την έκδοσή τους οι αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: α)Ε2/4828/ 24.6.1983 (ΦΕΚ 392 Β΄), β)Φ.142.1/Β3/398/ 9.2.1984 (ΦΕΚ 90 Β΄), γ)Ε2/2215/28.5.1984 (ΦΕΚ 368 Β΄), δ)Φ.141.4/Β3/5957/20.7.1984 (ΦΕΚ 683 Β΄), ε)Φ.141.1/83/6662/31.7.1984 (ΦΕΚ 569 Β΄), στ)Φ.141.1/Β3/7690/11.9.1984 (ΦΕΚ 697 Β΄), ζ)Φ.473/566/ΣΤ3/4881/27.11.1984 (ΦΕΚ 851 Β΄), η)Γ5/4344/27.12.1984 (ΦΕΚ 88/19.2.1985 Β΄), θ)Ε5/1182/4.3.1985 (ΦΕΚ 115 Β΄), ι)Φ.145.3/Β3/ 610/4.3.1985 (ΦΕΚ 127 Β΄) ια)Φ.2/Υ/146/Ε2/ 1533/26.3.1985 (ΦΕΚ 165 Β΄), ιβ)Φ.150/Β3/1617/ 5.4.1985 (ΦΕΚ 247 Β΄), ιγ)Ε5/2100/9.4.1985 (ΦΕΚ 237 Β΄), ιδ)ΒΙ/634α π.ε./29.4.1985 (ΦΕΚ 279 Β΄),ιε)Φ. 484/87/ΣΤ3 2900/30.5.1985 (ΦΕΚ 332 Β΄), ιστ)Φ.141.2/Β3/3781/10.5.1984 (ΦΕΚ 290 Β΄), ιζ)Ε5/4509/9.8.1985 (ΦΕΚ 492 Β΄), ιη)Φ.145.3/Β3/ 4469/14.8.1985 (ΦΕΚ 498/Β΄), ιθ)Φ.1414/Β3/2396/ 31.5.1985 (ΦΕΚ 356 Β΄), καθώς και οι κοινές αποφάσεις Ε5/5820/16.8.1984(ΦΕΚ 572 Β΄) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών Φ.150/Β3/931/28.2.1985 (ΦΕΚ 135 Β΄) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας και Ε5/3057/24.5.1985 (ΦΕΚ 323 Β΄) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προεδρίας της Κυβέρνησης.

2.Οι δαπάνες που αναφέρονται σε συγγραφή εικονογράφηση, κρίση και εκτύπωση διδακτικών βιβλίων των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και προβλέπονται από αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκαν από 1.3.1984 έως 6.5.1984, θεωρούνται νόμιμες και καταβάλλονται στους δικαιούχους.

3.Για τα θέματα που αναφέρονται στις παρ. 3, 4, 11 και 12 του άρθρου  1 και 4, 6 στοιχ. α΄ ,11, 12 και 13 του άρθρου  2, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου  3 του Ν. 1351/1983 ότι ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων απαιτείται στο εξής έκδοση π.δ/των με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το στοιχ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου  22 του Ν. 1476/1984 καταργείται.

4.Μεταξύ των προσόντων που προβλέπονται στην απόφαση του στοιχ. ιζ΄ της παρ. 1 για διορισμό σε θέση επίκουρου καθηγητή Τ.Ε.Ι. περιλαμβάνεται όταν πρόκειται για πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων σχολών και πιστοποιητικό εξειδίκευσης.

5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 1476/1984, ΦΕΚ Α΄ 136 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής : ( …)


Άρθρο 77
Οικονομικά θέματα

1.α)Στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας φυσικής αγωγής, που απασχολούνται εκτός του κανονικού διδακτικού ωραρίου τους σε αθλητική εκδήλωση των σχολείων, καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β)Η ανάθεση της υπερωριακής απασχόλησης γίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του οικείου γραφείου φυσικής αγωγής.
γ)Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους 1982-1983.

2.Οι κάθε είδους προμήθειες, εκτυπώσεις και εργασίες, που αναφέρονται σε υλικά απαραίτητα για τη διεξαγωγή των γενικών εξετάσεων εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και απαιτούν ιδιάζουσα τέχνη ή επιμέλεια και εμπειρία, μπορούν να εκτελούνται και με απευθείας ανάθεση με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής από υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση μεταφοράς των παραπάνω υλικών, καθώς και των διδακτικών βιβλίων και λοιπού εποπτικού υλικού στα σχολεία της χώρας ή τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

3.Στους σπουδαστές των ανώτερων σχολών εκπαίδευσης διδακτικού προσωπικού παρέχεται δωρεάν σίτιση. Η οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και διαχείριση του συσσιτίου αυτού ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες στο προσωπικό φύλαξης όλων των υπηρεσιών και ν.π.δ.δ. αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αμοιβή αυτή μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το αν η υπηρεσία παρέχεται ημέρα ή νύχτα. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων που διατίθενται για το σκοπό αυτόν. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατανέμονται κατά υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου οι παραπάνω θέσεις. Ο ορισμός των προσώπων στα οποία ανατίθεται η φύλαξη γίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της αντίστοιχης υπηρεσίας. Η δαπάνη που προκύπτει αντιμετωπίζεται από πιστώσεις, οι οποίες εγγράφονται στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των ν.π.δ.δ. κατά περίπτωση.

5.Η διάταξη του άρθρου  44 του Ν. 1143/1981 (ΦΕΚ 80) εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος της και για τους ειδικούς συμβούλους του Κ.Ε.Μ.Ε.

6.Χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν α)ως ειδικό προσωρινό μηνιαίου επίδομα του ν.δ. 1285/1972 (ΦΕΚ 213) και του ν.δ. 259/1973 (ΦΕΚ 337) από 1.1.1976 έως 31.12.1977 σε εκπαιδευτικούς της δημοτικής εκπαίδευσης που έχουν πτυχίο μετεκπαίδευσης «μείζονος διαρκείας» του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης και β)ως επίδομα σπουδών του άρθρου  2 του Ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75) σε εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης των κλάδων Α11 μουσικής, Α12 γαλλικής γλώσσας και Α13 αγγλικής γλώσσας του Ν. 309/1976 θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν νόμιμα και δεν αναζητούνται.

7.Η αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 67) και του β.δ. 23/1920 (ΦΕΚ 158) χορηγείται από το δημόσιο και στο διοικητικό και υπηρετικό προσωπικό των ανωτέρων ιδιωτικών τεχνικών σχολών, που καταργήθηκαν με το Ν. 1268/1982, εφόσον οι εργαζόμενοι απολύθηκαν και δεν τοποθετήθηκαν στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Κ.Ε.Τ.Ε. ούτε συνταξιοδοτήθηκαν. Θέματα σχετικά με τη χορήγηση της αποζημίωσης αυτής ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

8.α)Στο τακτικό διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό της πανελλήνιας σχολής κλωστοϋφαντουργίας (Σ.Κ.Υ.), το οποίο έχει καταταγεί σε θέσεις μονίμου προσωπικού της δημόσιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου  3 του Ν. 1216/1981 (ΦΕΚ 288) καταβάλλεται, όταν αποχωρήσουν ή απολυθούν από την υπηρεσία ή λόγω θανάτου, εφόσον δικαιούνται να λάβουν σύνταξη, εφάπαξ βοήθημα από το Ταμείο Προνοίας Δημόσιων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
β)Η προϋπηρεσία του προσωπικού αυτού με σχέση δημόσιου δικαίου στη Σ.Κ.Υ. υπολογίζεται για τον προσδιορισμό του εφάπαξ βοηθήματος. Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας αυτής καταβάλλεται στο Τ.Π.Δ.Υ. εφάπαξ χρηματικό ποσό από το Ταμείο του Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης Κλωστοϋφαντουργίας, στο οποίο έχουν μεταβιβαστεί τα περιουσιακά στοιχεία της πανελλήνιας σχολής κλωστοϋφαντουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  2 του Ν. 1216/1981.
γ)Το ύψος του χρηματικού ποσού που θα καταβληθεί στο Τ.Π.Δ.Υ., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, η διαδικασία καταβολής και ο τρόπος αναγνώρισης της υπηρεσίας του προσωπικού του εδαφ. α΄ στην πανελλήνια σχολή κλωστοϋφαντουργίας για τον προσδιορισμό του εφάπαξ βοηθήματος και κάθε συναφές θέμα, που προκύπτει από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Τ.Π.Δ.Υ.

9.Στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της δημοτικής εκπαίδευσης, που υπηρέτησαν σε μονοθέσια και διθέσια σχολεία από 1 Ιαν. 1980 έως 30 Σεπτ. 1981, καταβάλλεται αποζημίωση για υπερωριακή διδασκαλία.

Οι ώρες υπερωριακής διδασκαλίας ορίζονται για όσους δίδαξαν στα μονοθέσια δημοτικά σχολεία σε μία (1) ώρα και για τους προϊσταμένους των διθέσιων δημοτικών σχολείων σε διόμισι (2 1/2) ώρες την εβδομάδα. Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 280 «Δημοτική Εκπαίδευση» του προϋπολογισμού των νομαρχιών του κράτους.
10.Τα αρχικά «Κ.Ε.Μ.Ε.» στην παρ. 10 του άρθρου  1 του Ν. 1517/1985 (ΦΕΚ 25) αντικαθίστανται με τα αρχικά «Π.Ι.».

Άρθρο 78
Θέματα ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

1. Οι παρ. 7, 8 και 11 άρθρ. 4 Ν. 741/1977, ΦΕΚ Α΄ 314 αντικαθίστανται ως εξής : ( …) . Ο Νόμ. 741/1977, καταργήθηκε από το εδάφ. δ΄  παρ.4 άρθρ. 23 και της παρ. 21 και 22 άρθρ. 1 Νόμ. 2327/1995, ΦΕΚ Α΄ 156

2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 Ν. 741/1977, ΦΕΚ Α΄ 314 αντικαθίσταται ως εξής : ( …)

3.Οι πτυχιούχοι ιατρικής Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, προκειμένου να αναγνωριστεί η ισοτιμία και αντιστοιχία των πτυχίων τους, εξετάζονται στα μαθήματα της παθολογίας και της χειρουργικής.

4.(Τροποποιείται φράση στη παρ. 2 άρθρ. 4 Ν. 741/1977, ΦΕΚ Α΄ 314).


Άρθρο 79
Λοιπά θέματα Α.Ε.Ι.

1.Εκπροσώπηση φοιτητών:

α)(Αντικαθίσταται το εδάφ. β της παρ. 3 άρθρ. 2 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87).
β)Αν καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο η ανάδειξη εκπροσώπων ή η εκλογή μελών του Δ.Σ. ή παραλείψει το τελευταίο να ορίσει εκπροσώπους των φοιτητών, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ. 12 παρ. 4 του Ν. 1268/1982.
γ)Τροποποιούνται τα άρθρ. 8 παρ. 3 περίπτ. β΄ και 9 παρ. 2 περίπτ. α΄ του Ν. 1268/1982, έτσι ώστε να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο του τμήματος δύο εκπρόσωποι των φοιτητών και στη Γ.Σ. του τομέα πέντε, εφόσον δεν υπερβαίνει ο αριθμός αυτός το 30% των μελών του Δ.Ε.Π. Στην αντίθετη περίπτωση μειώνεται αναλόγως όχι όμως κάτω από δύο.
δ)(Προσθίτεται φράση στο εδάφ. α της παρ. 2 άρθρ. 11 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87).

2.Όργανα του τμήματος:

α)Αντικαθίσταται η περίπτ. ε της παρ. 2 άρθρ. 8 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87).
β)(Προστίθεται   υποπερίπτ. νιι στη περίπτ. γ της παρ. 3 άρθρ. 8 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87, η δε ήδη υποπερίπτ. νιι αναριθμείται σε υποπερίπτ. νιιι).

 3.Όργανα του τομέα:

α)(Προστίθεται   παρ. 4 στο άρθρ. 9 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87).
β)Από την παρ. 1 του άρθρου  7 του Ν. 1268/1982, όπως έχει συμπληρωθεί, διαγράφονται οι τέσσερις τελευταίοι στίχοι από τις λέξεις «ή από …», από την παρ. 2 διαγράφονται οι λέξεις «και του διοικητικού συμβουλίου» και από την παρ. 4 διαγράφονται οι λέξεις «ή τα διοικητικά συμβούλια» και «ή το διοικητικό συμβούλιο».

4.Όργανα της σχολής και του Α.Ε.Ι.:

α)(Προστίθεται   περίοδος στη παρ. 4 άρθρ. 3 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87).
β)(Προστίθεται   περίοδος στο εδάφ. α της παρ. 4 άρθρ. 8 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87).
γ)(Προστίθεται   περίπτ. γ στη παρ. 4 άρθρ. 10 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87).
δ)(Προστίθεται   περίπτ. η στο τέλος της παρ. 3 άρθρ. 11 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87).
ε)(Προστίθεται   εδάφιο στη παρ. 5 άρθρ. 12 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87).
στ)Στα εκλεκτορικά σώματα που αναφέρονται στα άρθρ. 12 παρ. 7 και 15 παρ. 4ια του Ν. 1268/1982 μπορούν να συμμετέχουν τα αντίστοιχα μέλη του Δ.Ε.Π. που απουσιάζουν νομίμως από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον αυτή δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

5.Διοικητικό προσωπικό:

α)(Διαγράφονται λέξεις στο εδάφ. α της παρ. 3 άρθρ. 11 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87).
β)Στο διοικητικό συμβούλιο της φοιτητικής λέσχης μετέχει και ένας εκπρόσωπος του διοικητικού της προσωπικού, υποδεικνυόμενος από το σύνολό του. Καθυστέρηση ή παράλειψη υπόδειξής του δεν ασκεί επιρροή στη νόμιμη συγκρότηση του διοικητικού συλλόγου.
γ)(Αντικαθίσταται η παρ. 2 άρθρ. 42 Ν. 1268/1982 από τότε που ίσχυσε, ΦΕΚ Α΄ 87).
δ)Στα Α.Ε.Ι. και στα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται με π.δ/τα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μετά από πρόταση του οικείου Α.Ε.Ι. ή του διοικητικού συμβουλίου του οικείου ν.π.δ.δ. και του αντίστοιχου Α.Ε.Ι., εφόσον ανήκουν σε αυτό, τα ακόλουθα θέματα:
(αα)η οργάνωση των υπηρεσιών και ειδικότερα η διάρθρωση σε οργανικές μονάδες (διευθύνσεις, τμήματα, αυτοτελή γραφεία), ο καθορισμός του τίτλου και των αρμοδιοτήτων, καθώς και η ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση και μετονομασία τούτων,
(ββ)η σύσταση κλάδων και θέσεων μόνιμου διοικητικού προσωπικού κάθε κατηγορίας και η κατάργηση, διάρθρωση και συγχώνευση κλάδων και θέσεων προσωπικού κάθε κατηγορίας, μόνιμου ή μη, εκτός του Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. των Α.Ε.Ι.,
(γγ)τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού,
(δδ)οι κλάδοι, οι βαθμοί και τα τυχόν απαιτούμενα προσόντα των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων.
ε)Για όσα από τα παραπάνω θέματα δεν προκαλείται δαπάνη, τα π.δ/τα εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τη βεβαίωση για το αδάπανο χορηγεί η υπηρεσία εντελλομένων εξόδων που εδρεύει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6.Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό:

α)(Αντικαθίσταται η υποπερίπτ. ιι της παρ. 2 και Προστίθεται   υποπερίπτ. ιιι στη παρ. 2 άρθρ. 14 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87).
β)(Προστίθεται   φράση στο τέλος της παρ. 6 άρθρ. 14 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87.
γ)(Αντικαθίστανται λέξεις στη περίπτ. στ της παρ. 1 άρθρ. 15 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87).
δ)(Προστίθεται   περίοδος στο τέλος του εδαφ. β΄ της παρ. 4 άρθρ. 15 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87).
ε)(Αντικαθίσταται το εδάφ. δ της παρ. 4 άρθρ. 15 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87).
στ)(Προστίθεται   υποπερίπτ. ιβ στη παρ. 4 άρθρ. 15 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87).
ζ)(Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 άρθρ. 14 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87, και Προστίθεται   παρ. 5α στο άρθρ. 14 άνω Ν. 1268/82).
η)(Αναδιατυπώνεται το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 άρθρ. 14 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87, και προσθέτονται λέξεις στο τέλος του δεύτερου εδαφίου).
θ)Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν σε συλλογικά όργανα έχουν καθήκον να παρίστανται σε όλη τη διάρκεια των συνεδριάσεών τους. Απουσία ή αποχώρηση από τη συνεδρίαση πριν από τη λήξη της επιτρέπονται μόνο για ανυπαίτιο λόγο που γνωστοποιείται στο διευθύνοντα το συλλογικό όργανο εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο μέσο, πριν από την έναρξη ή στη διάρκεια της συνεδρίασης.
ι)(Προστίθεται   φράση στο εδάφιο δεύτερο της παρ. 2 άρθρ. 16 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87).
ια)Ως πλήρης απασχόληση κατά την παρ. 1 του άρθρου  17 του Ν. 1268/1982 εννοείται η υποχρεωτική προσέλευση και παραμονή των μελών Δ.Ε.Π. στο αντίστοιχο Α.Ε.Ι. τουλάχιστο για είκοσι ώρες κάθε εβδομάδα και ότι στις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις περιλαμβάνεται και η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις συμμετοχή τους στα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα.
ιβ)(Προστίθεται   φράση στο τέλος της παρ. 9 άρθρ. 17 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87).
ιγ)(Αντικαθίσταται η παρ. 23 άρθρ. 45 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87).
ιδ)Το άρθρ. 5 του π.δ. 407/1980 «περί του κυρίου διδακτικού προσωπικού κ.λπ.» του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ 112Α/9.5.80) εξακολουθεί να ισχύει και επεκτείνεται η ισχύς του στα νεοσύστατα πανεπιστήμια Αιγαίου, Ιονίου και Θεσσαλίας, καθώς και σε κάθε νεοϊδρυόμενο τμήμα όλων των Α.Ε.Ι. της χώρας. Για τους προσλαμβανόμενους σύμφωνα με το άρθρο αυτό δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου  1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1256/1982.

7.Λοιπό επιστημονικό προσωπικό:

α)(Προσθέτονται περιπτ. δ και ε στη παρ. 2 άρθρ. 18 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87).
β)(Αντικαθίσταται η περίπτ. β της παρ. 1 άρθρ. 35 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87).
«γ)Όπου στο Ν. 1268/1982 αναφέρεται ως χρονικό διάστημα τετραετία για την υποβολή της διατριβής ορίζεται πενταετία. Ως χρονολογία έναρξης υπολογισμού της πενταετίας σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η 30.9.1985, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 1566/1985, ανεξάρτητα από κατάθεση ή μη προγενέστερης δήλωσης της συμβουλευτικής επιτροπής». ( )
δ)Οι μη διδάκτορες επιστημονικοί συνεργάτες εξομοιούνται ως προς τον τρόπο ένταξης στη βαθμίδα του λέκτορα με τους μη διδάκτορες επιμελητές και βοηθούς κρινόμενοι με την ίδια διαδικασία, χωρίς δικαίωμα μονιμοποίησης.
ε)(Προστίθεται   περίοδος στο τέλος της περίπτ. ιιι΄ της παρ. 1 άρθρ. 36 Ν. 1268/1982 ΦΕΚ Α΄ 87.
στ)Για τη μονιμοποίηση μετά τις διατάξεις των άρθρ. 31 παρ. 3β, 32 παρ. 2β και 33 παρ. 2 του Ν. 1268/1982 έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. του τμήματος τα μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν σε ανώτερες από τον κρινόμενο βαθμίδες ή στην ίδια αν είναι μόνιμοι, εφόσον είναι και μέλη της Γ.Σ του τμήματος.

8.Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών:

α)(Αντικαθίστανται οι παρ. 3, 4, 5 και 7 άρθρ. 7 Α.Ν. 1825/1951, ΦΕΚ Α΄ 150).
β)Η ισχύς των διατάξεων της προηγούμενης περίπτ. α΄ έχει εφαρμογή στους σπουδαστές που έχουν εισαχθεί στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το ακαδημαϊκό έτος 1983-84.
γ)Οι διατάξεις της περίπτ. α΄ της παρούσας παραγράφου μπορεί να τροποποιούνται και να συμπληρώνονται με π.δ/τα ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

9.(Προστίθεται   περίοδος στο τέλος του εδαφ. α της παρ. 3 άρθρ. 17 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87,).

10.(Προστίθεται   περίοδος στο τέλος του εδαφ. β της παρ. 1 άρθρ. 17 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87).

Άρθρο 80
Μεταβατικές διατάξεις για τα Α.Ε.Ι.

1.α)Ως τη συμπλήρωση ενός έτους από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (προθεσμία η οποία μπορεί να παραταθεί αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επανένταξης με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», ισχύουν ως προς τη συγκρότηση των εκλεκτορικών σωμάτων και ως προς τη συμμετοχή των λεκτόρων στα πανεπιστημιακά όργανα του Ν. 1268/1982 οι ρυθμίσεις των παρακάτω περιπτ. β΄ έως και θ΄.

Η άνω προθεσμία του ενός έτους παρατάθηκε ένα ακόμα έτος για το τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. από την Β1/247/30 Απρ.-6 Μαΐου 1987 (ΦΕΚ Β΄ 227) Απόφ. Υπ. Παιδείας.

β)Ο πρόεδρος του τμήματος με τον αναπληρωτή του εκλέγεται από ειδικό σώμα εκλεκτότερων που απαρτίζεται: ι)από το σύνολο των καθηγητών, αναπληρωτών καθηγητών, επίκουρων καθηγητών και λεκτόρων που έχουν ήδη επανενταχθεί με την παρούσα διαδικασία, ιι)από αριθμό λεκτόρων, που δεν έχουν ακόμα κριθεί για επανένταξη ή έχουν κριθεί αρνητικά, ίσο προς το 60% του συνολικού αριθμού τους υποδεικνυόμενο με μυστική ψηφοφορία, ιιι)από εκπροσώπους των Ε.Μ.Υ. και των μη διδακτόρων επιμελητών, βοηθών και επιστημονικών συνεργατών ίσους προς το 25% του συνόλου των εκλεκτόρων των υποπεριπτ. ι και ιι,ιν)από εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το σύνολο των εκλεκτόρων των υποπεριπτ. ι, ιι και ιιι πλην των εκλεκτόρων Ε.Μ.Υ. και ν)από εκπροσώπους του Ε.Δ.Τ.Π. ίσους προς το 5% του ως άνω συνόλου των εκλεκτόρων των υποπεριπτ. ι, ιι και ιιι. Η παράλειψη οποιασδήποτε ομάδας να ορίσει τους εκπροσώπους της δεν ασκεί επιρροή στην πρόοδο της εκλογικής διαδικασίας.

γ)Ειδικότερα για τη σύνταξη και ψήφιση προγραμμάτων σπουδών - άρθρ. 24, για τη διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης μελών του Δ.Ε.Π. και συγκρότησης της εισηγητικής επιτροπής- άρθρ. 15 παρ. 1, 2 και 3- ο αριθμός των λεκτόρων που δεν έχουν επανενταχθεί και μετέχουν στη Γ.Σ., κατά τη λήψη απόφασης περιορίζεται κατά 40%. Υπόλοιπο κλάσματος προστίθεται ως ακέραια μονάδα στον αριθμό των λεκτόρων που μετέχουν στη Γ.Σ. κατά τη λήψη απόφασης. Ο καθορισμός των λεκτόρων που δεν έχουν επανενταχθεί και που θα μετέχουν σ’ αυτή όταν λαμβάνεται απόφαση για τα παραπάνω θέματα γίνεται με κλήρωση από τον πρόεδρο του τμήματος στην αρχή κάθε συνεδρίασης.
Προκηρύξεις θέσεων Δ.Ε.Π. που έχουν ήδη αποφασιστεί και εισηγητικές επιτροπές που έχουν ήδη συγκροτηθεί, επικυρώνονται από τη Γ.Σ. του τμήματος, με τη σύνθεση που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή, κατά την πρώτη συνεδρίασή της. Οι σχετικές προθεσμίες εξακολουθούν να υπολογίζονται από την αρχική απόφαση για προκήρυξη ή συγκρότηση εισηγητικής επιτροπής αντίστοιχα.

δ)Μέσα σε προθεσμία δύο μηνών, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (η οποία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του πρύτανη για συγκεκριμένο τομέα) ή από την τυχόν ακύρωση ένταξης λέκτορα, το Δ.Ε.Π. κάθε τομέα συνέρχεται εκτάκτως χωρίς τη συμμετοχή λεκτόρων και κρίνει αν ο κάθε λέκτορας που υπηρετεί στον τομέα (είτε έχει είτε δεν έχει ακυρωθεί η ένταξή του) έχει τα προσόντα του άρθρου  14 παρ. 2 του Ν. 1268/1982, όπως αυτό τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. Αν το σύνολο των τριών ανώτερων βαθμίδων του Δ.Ε.Π. του τμήματος έχει αριθμό το πολύ 5, τότε το τμήμα λειτουργεί ως τομέας. Αν τα μέλη του Δ.Ε.Π. του τομέα χωρίς τη συμμετοχή των λεκτόρων είναι κάτω από πέντε, συμπληρώνονται με μέλη Δ.Ε.Π. συγγενών τομέων του ίδιου ή άλλου τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ως τον αριθμό πέντε με απόφαση των μελών του Δ.Ε.Π. του τμήματος των τριών ανώτερων βαθμίδων που συγκαλούνται σε ειδική συνεδρίαση από τον πρόεδρο του τμήματος μέσα σε δέκα ημέρες από την έναρξη της παραπάνω προθεσμίας και ύστερα από πρόταση του προέδρου του τμήματος. Αν δεν υπάρχει πρόεδρος στο τμήμα ή κωλύεται αυτός που υπάρχει, η ειδική συνεδρίαση συγκαλείται από τον κοσμήτορα ή τον πρύτανη, ο οποίος και προτείνει σχετικά. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί η ειδική αυτή συνεδρίαση μέσα σε είκοσι ημέρες από την έναρξη της παραπάνω προθεσμίας η συμπλήρωση των τομέων γίνεται από την «ειδική επιτροπή επιλογής» που απαρτίζουν ο πρύτανης, οι αντιπρυτάνεις(ή, κατά περίπτωση, ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής) και οι πρόεδροι των τμημάτων των Α.Ε.Ι.. Στην περίπτωση συμπλήρωσης από αυτή αρχίζει να τρέχει η δίμηνη προθεσμία.

Για να υπάρξει απαρτία στο όργανο που ενεργεί την κρίση, για την επανένταξη αρκεί η παρουσία του μισού συν ένα από τα μέλη του. Αν τα μέλη ανέρχονται σε πέντε, αρκούν για την απαρτία οι τρεις.
Κατά τη συνεδρίαση που μπορεί αν διακοπεί για να συνεχισθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα αν συντρέξει σοβαρός λόγος, καλείται να παραστεί ο κρινόμενος με ειδική ανακοίνωση, η οποία, με τη μέριμνα της γραμματείας, 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση αναρτάται στο χώρο των ανακοινώσεων του τμήματος, της σχολής ή του Α.Ε.Ι.

Από τον προεδρεύοντα ορίζεται ως γραμματέας μέλος του διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί στη γραμματεία του τμήματος ή του Ε.Δ.Τ.Π., ο οποίος τηρεί τα σχετικά πρακτικά που επικυρώνει ο προεδρεύων και που περιέχουν το αποτέλεσμα κάθε ψηφοφορίας και τα κύρια σημεία της διάσκεψης που προηγήθηκε.

Η κρίση γίνεται μετά από ακρόαση του κρινόμενου, αν εμφανιστεί και εισήγηση του διευθυντή του τομέα ή άλλου μέλους του Δ.Ε.Π. οριζόμενου από αυτόν, στηριζόμενη σε έγγραφα και λοιπά στοιχεία συγκεντρούμενα από τον εισηγητή.
Αν κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα της δίμησης προθεσμίας δεν έχει συνεδριάσει για οποιοδήποτε λόγο το Δ.Ε.Π. του τομέα με την παραπάνω σύνθεσή του με τη μέριμνα του διευθυντή του τομέα, τότε το συγκαλεί ο πρόεδρος του τμήματος που αναθέτει σε μέλος του την εισήγηση ή κι αν αυτός δεν υπάρχει ή κωλύεται, ο κοσμήτορας ή ο πρύτανης.
Στην περίπτωση θετικής κρίσης ο κρινόμενος εντάσσεται στο Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του λέκτορα και μονιμοποιείται, εφόσον είχε δικαίωμα μονιμοποίησης κατά το άρθρ. 31 παρ. 3 του Ν. 1268/1982 ή ήταν ήδη μόνιμος.

ε)Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ο ενδιαφερόμενος μπορεί είτε να ζητήσει την επανάκρισή του από το Δ.Ε.Π. του τομέα ύστερα από έξι μήνες, είτε, αν έχει πάρει το 20% τουλάχιστον των εκλεκτορικών ψήφων να προσφύγει, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της αρνητικής κρίσης στη σύγκλητο ζητώντας την παραπομπή του σε κρίση από το ειδικό δευτεροβάθμιο όργανο. Δικαίωμα προσφυγής έχει ο ενδιαφερόμενος και αν παρήλθε άπρακτη η δίμηνη προθεσμία χωρίς να υπάρξει κρίση του Δ.Ε.Π. του τομέα. Δικαίωμα να ζητήσει την επανάκριση σε δεκαπέντε ημέρες από τη λήψη της αρνητικής απόφασης ή αφότου παρήλθε άπρακτη η δίμηνη προθεσμία έχει και το ένα πέμπτο του συνόλου των τριών ανώτερων βαθμίδων του Δ.Ε.Π. του τομέα.

στ)Το δευτεροβάθμιο όργανο συγκροτείται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, ένα για κάθε τμήμα από ι)τον πρόεδρο του τμήματος, ιι)τέσσερα μέλη των τριών ανώτερων βαθμίδων του Δ.Ε.Π. του τμήματος που εκλέγονται από το σύνολό τους και ιιι)τέσσερα μέλη των τριών ανώτερων βαθμίδων του Δ.Ε.Π. από το ίδιο ή άλλο συγγενή, κατά το γνωστικό αντικείμενο, τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που εκλέγει ειδική επιτροπή επιλογής αποτελούμενη από τον πρύτανη, τους αντιπρυτάνεις, (ή τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο της διοικούσας επιτροπής) και τους προέδρους τμημάτων κάθε Α.Ε.Ι.. Η συμμετοχή στο πρωτοβάθμιο όργανο κρίσης δεν αποκλείει τη συμμετοχή στο δευτεροβάθμιο.
Η ειδική επιτροπή επιλογής, που βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το μισό συν ένα των μελών της, ορίζει επίσης από τα μέλη του δευτεροβάθμιου οργάνου του αντικαταστάτη του προέδρου του τμήματος, για την περίπτωση που αυτός κωλύεται ή δεν υπάρχει, και συμπληρώνει την πρώτη τετράδα των μελών του αν δεν εκλέξει κανένα ή εκλέξει λιγότερους από τέσσερις το Δ.Ε.Π. του τμήματος, χωρίς τους λέκτορες.
Το δευτεροβάθμιο όργανο συγκαλούμενο από τον προεδρεύοντα βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται 5 μέλη του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία έχει συνταχθεί ο προεδρεύων.
Ο προεδρεύων οφείλει σε δέκα ημέρες από τη συγκρότηση του δευτεροβάθμιου οργάνου να ορίσει ημέρα και ώρα συνεδρίασης. Σ’ αυτή (που μπορεί να διακοπεί για να συνεχιστεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα αν συντρέξει σοβαρός λόγος) καλείται να παραστεί ο κρινόμενος με ειδική ανακοίνωση, η οποία, με τη μέριμνα της γραμματείας, 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση αναρτάται στο χώρο των ανακοινώσεων του τμήματος, της σχολής ή του Α.Ε.Ι. Από τον προεδρεύοντα ορίζεται ως γραμματέας μέλος του διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί στη γραμματεία του τμήματος ή του Ε.Δ.Τ.Π.. Ο γραμματέας τηρεί τα σχετικά πρακτικά, που επικυρώνει ο προεδρεύων και που περιέχουν το αποτέλεσμα κάθε ψηφοφορίας και τα κύρια σημεία της διάσκεψης που προηγήθηκε.
Η κρίση γίνεται μετά από ακρόαση του κρινόμενου αν εμφανιστεί και εισήγηση μέλους του Δ.Ε.Π. που ορίστηκε ως εισηγητής από τον προεδρεύοντα. Η εισήγηση στηρίζεται σε έγγραφα και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία συγκεντρούμενα από τον εισηγητή.

ζ)Αν και τη δεύτερη φορά η κρίση είναι αρνητική, ο κρινόμενος παραμένει με την ιδιότητα του ειδικού επιστήμονα, διατηρώντας τις αποδοχές του λέκτορα για δύο χρόνια, μετά την παρέλευση των οποίων επανακρίνεται από το εκλεκτορικό σώμα του άρθρου  15 του Ν. 1268/1982 ή και νωρίτερα με αίτησή του και η εκπροσώπησή του στα όργανα γίνεται μέσω της ομάδας των ΕΜΥ. Αν και η νέα κρίση αποβεί αρνητική, τότε ο ειδικός επιστήμονας μετατάσσεται σε προσωρινή θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου στην οποία μετατρέπεται υποχρεωτικά η θέση που κατέχει στο Α.Ε.Ι.

Αν όμως ο κρινόμενος ως μη επανεντακτέος είχε ήδη αποκτήσει μονιμότητα μετά την εξάντληση της διετούς θητείας ως ειδικού επιστήμονα ή παραμένει σε ειδική προσωποπαγή θέση που καταργείται με την αποχώρήση του με οποιοδήποτε τρόπο από αυτή ή μπορεί αν το ζητήσει να μεταταγεί σε ειδική προσωποπαγή θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου στην οποία μετατρέπεται η μόνιμη θέση που κατέχει στο Α.Ε.Ι. που υπηρετεί.

η)Η παράβαση οποιασδήποτε προθεσμίας των περιπτ. δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου αυτής, όταν αυτή αφορά τις ενέργειες των πανεπιστημιακών οργάνων δεν επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας.

θ)Η επανένταξη ανατρέχει στο χρόνο της αρχικής ένταξης και συνυπολογίζεται ο χρόνος από αυτήν ως χρόνος απόκτησης του τυπικού προσόντος για την εξέλιξη στην αμέσως επόμενη βαθμίδα Δ.Ε.Π.

ι)Η κρίση για επανένταξη δεν αναστέλλει την πρόοδο της διαδικασίας κρίσης για εξέλιξη στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, εφόσον έχει αρχίσει η διαδικασία με την απόφαση του οικείου τμήματος για τη σχετική προκήρυξη.

ια)(Προστίθεται   περίοδος στη παρ. 4 άρθρ. 35 Ν. 1268/1982, ΦΕΚ Α΄ 87).

2.Κατά τις πρώτες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού εκλογές και τη συγκρότηση των πανεπιστημιακών οργάνων το Δ.Σ του φοιτητικού συλλόγου κάθε τμήματος υποδεικνύει τους εκπροσώπους των φοιτητών στα εκλεκτορικά σώματα και τα λοιπά πανεπιστημιακά όργανα με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων φοιτητικών εκλογών και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου  79 του παρόντος.

3.Αν η θητεία των πρυτανικών και λοιπών πανεπιστημιακών αρχών και οργάνων ατομικών ή συλλογικών έληξε ήδη ή λήγει έως 31.12.1985, παρατείνεται ως τη διενέργεια των εκλογών και πάντως μέχρι 31.12.1985. Αν δεν καταστεί δυνατή η έγκαιρη διεξαγωγή των εκλογών είναι δυνατή η παράταση της παραπάνω προθεσμίας, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέχρι 31.3.1986.

4.Με υπουργική απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου οι σχετικές με τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τη λειτουργία των διαφόρων οργάνων, τη διαδικασία κρίσης για επανένταξη των λεκτόρων, καθώς και τα σχετικά με τις διαδικασίες ανάδειξης των πανεπιστημιακών αρχών και οργάνων ανάλογα και με τις ιδιαίτερες τεχνικές ανάγκες κάθε επιστημονικού κλάδου, κάθε τμήματος και κάθε Α.Ε.Ι.

5.Το άρθρ. 12 παρ. 3, 4 και 5 του Ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 48 παρ. 5 του Ν. 1404/1983, ισχύει και για όλα τα όργανα που προβλέπει αυτό το άρθρο.

6.Μέσα σε 10 ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος, κάθε Α.Ε.Ι. στέλνει στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου και στα άλλα Α.Ε.Ι. κατάλογο των μελών του Δ.Ε.Π. κατά τομέα με σημείωση της ειδίκευσης που έχει και του γνωστικού αντικειμένου που εξυπηρετεί το κάθε μέλος Δ.Ε.Π.

7.Στους Κύπριους ομογενείς πτυχιούχους της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (Ε.Α.Σ.Α.), οι οποίοι παρακολούθησαν το ταχύρρυθμο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης που οργανώθηκε στην Κύπρο με τη συνεργασία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΒΙ/634 α΄ π.ε./1985 (ΦΕΚ 279) και εξετάσθηκαν με επιτυχία στα οικεία μαθήματα, χορηγείται από το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Αθηνών το «πιστοποιητικό ισοτιμίας» της παρ. 9 του άρθρου  1 της απόφασης αυτής. Στο πιστοποιητικό αναφέρεται και η παρούσα διάταξη.

8.Λοιπές διατάξεις: α)Σε περίπτωση κατάτμησης τμήματος Α.Ε.Ι., η οποία πραγματοποιείται μετά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής υποψήφιων φοιτητών και ισχύει από την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, οι πρωτοετείς φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο τμήμα αυτό για το νέο ακαδημαϊκό έτος κατανέμονται στα νέα τμήματα που προέρχονται από την κατάτμηση με απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με δήλωση προτίμησής τους και με κριτήριο το βαθμό εισαγωγής. Τα ποσοστά κατανομής σε κάθε τμήμα καθορίζονται από τη Σύγκλητο. Όσοι έχουν εισαχθεί με διαδικασία άλλη εκτός γενικών εξετάσεων κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου, χωρίς αυτό να δεσμεύεται με το ορισμό ποσοστών κατανομής στην τελευταία αυτή περίπτωση.
β)Καταργούνται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού:
ι)η παρ. 5 του άρθρου  6 του Ν. 1268/1982,
ιι)η παρ. 8 του άρθρου  48 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173),
γ)Μπορεί να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις του Ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από μεταγενέστερα νομοθετήματα και το νόμο αυτόν, με π.δ/γμα εκδιδόμενο ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 81
Μεταπτυχιακές σπουδές Α.Ε.Ι.

Καταργήθηκε από την παρ. 2 άρθρ. 14 Ν. 2083/1992, ΦΕΚ Α΄ 159.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 82
Κατάταξη εκπαιδευτικών

1.Όσοι κατά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου έχουν οργανικές θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών στα δημόσια νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, τεχνικές και επαγγελματικές σχολές και στα δημόσια σχολεία ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και όσοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις προϊσταμένων των διευθύνσεων της εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής και σε θέσεις σχολικών συμβούλων με θητεία, κατατάσσονται αυτοδικαίως σε θέσεις των κλάδων που συνιστώνται και με το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν ως εξής:

α)νηπιαγωγοί με βαθμό νηπιαγωγού, νηπιαγωγού α΄, διευθυντή β΄ και διευθυντή α΄, σε θέσεις του κλάδου νηπιαγωγών,
β)δάσκαλοι με βαθμό δασκάλου, δασκάλου α΄ διευθυντή β΄ και διευθυντή α΄, σε θέσεις του κλάδου δασκάλων,
γ)εκπαιδευτικοί των κλάδων Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α8, Α9, Α10, Α11, Α12, Α13 και Α14 του Άρθρο  34 του Ν. 309/1976 με βαθμό καθηγητή πρωτοβάθμιου καθηγητή, βοηθού γυμνασιάρχη, γυμνασιάρχη και λυκειάρχη, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΑΤ1, ΑΤ2, ΑΤ3, ΑΤ4, ΑΤ5, ΑΤ6, ΑΤ8, ΑΤ11, ΑΤ15, ΑΤ16, ΑΤ5, ΑΤ6, και ΑΤ8 αντίστοιχα,
δ)εκπαιδευτικοί του κλάδου 1 του άρθρου  14 του Ν. 576/1977 με βαθμό καθηγητή ή διευθυντή λυκείου, σε θέσεις του κλάδου ΑΤ12,
ε)εκπαιδευτικοί του κλάδου 2 του άρθρου  14 του Ν. 576/1977 με βαθμό καθηγητή ή διευθυντή λυκείου ειδικότητας οικονομολόγου σε θέσεις του κλάδου ΑΤ9 και ειδικότητας πτυχιούχων νομικών ή πολιτικών επιστημών, σε θέσεις του κλάδου ΑΤ13,
στ)εκπαιδευτικοί του κλάδου 3 του άρθρου  14 του Ν. 576/1977 με βαθμό καθηγητή ή διευθυντή λυκείου ειδικότητας μαθηματικού σε θέσεις του κλάδου ΑΤ3 και ειδικοτήτων φυσικού, χημικού, φυσιογνώστη, βιολόγου και γεωλόγου, σε θέσεις του κλάδου ΑΤ4,
ζ)εκπαιδευτικοί του κλάδου 4 του άρθρου  14 του Ν. 576/1977 με βαθμό καθηγητή ειδικότητας θεολόγου , σε θέσεις του κλάδου ΑΤ1, ειδικότητας φιλόλογου σε θέσεις του κλάδου ΑΤ2, ειδικότητας αγγλικής φιλολογίας, σε θέσεις του κλάδου ΑΤ6, ειδικότητας γαλλικής φιλολογίας, σε θέσεις του κλάδου ΑΤ5 και ειδικότητας γερμανικής φιλολογίας, σε θέσεις του κλάδου ΑΤ7,
η)εκπαιδευτικοί του κλάδου 5 του άρθρου  14 του Ν. 576/1977 με βαθμό καθηγητή ή διευθυντή λυκείου, σε θέσεις του κλάδου ΑΤ14, «εκτός από τους πτυχιούχους ανώτατης σχολής καλών τεχνών που εντάσσονται σε θέσεις του κλάδου ΑΤ8». ( )
θ)εκπαιδευτικοί του κλάδου 6 του άρθρου  14 του Ν. 576/1977 με βαθμό καθηγητή, σε θέσεις του κλάδου ΑΤ11,
ι)εκπαιδευτικοί του κλάδου 7 του άρθρου  14 του Ν. 576/1977 με βαθμό καθηγητή ή διευθυντή σχολής, σε θέσεις του κλάδου ΑΤ17,
ια)εκπαιδευτικοί του κλάδου 8 του άρθρου  14 του Ν. 576/1977 με βαθμό καθηγητή, σε θέσεις του κλάδου ΑΤ18,
ιβ)προϊστάμενοι εργαστηρίων και εκπαιδευτικοί εργαστηρίων των κλάδων 9 και 10 του άρθρου  14 του Ν. 576/1977, σε θέσεις του κλάδου ΑΡ1 και
ιγ)αρχιτεχνίτες και τεχνίτες του κλάδου ΙΙ του άρθρου  14 του Ν. 576/1977, σε θέσεις του κλάδου ΜΕΙ.

2.Κατεξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου εκπαιδευτικοί του κλάδου 4 του άρθρου  14 του Ν. 576/1977 ειδικότητας θεολόγου που έχουν και πτυχίο φιλοσοφικής σχολής, μπορεί ύστερα από αίτησή τους, η οποία πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ένα μήνα από την ισχύ αυτού του νόμου, να καταταγούν σε θέσεις φιλολόγων του κλάδου ΑΤ2, εφόσον έχουν διετή τουλάχιστον υπηρεσία και έχουν διοριστεί στη δημόσια εκπαίδευση οι φιλόλογοι που έλαβαν μαζί με αυτούς το πτυχίο τους.

3.Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου στα δημόσια νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια και τις τεχνικές και επαγγελματικές σχολές κατατάσσονται αυτοδικαίως με το βαθμό και με το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν σε προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που συνιστώνται με αυτόν τον νόμο.

4.Οι εκπαιδευτικοί αυτού του άρθρου, καθώς και όσοι κατέχουν προσωρινές θέσεις του άρθρου  21 παρ. 2 του Ν. 1304/1982 κατατάσσονται κατά βαθμούς ως εξής:

α)Στο βαθμό Α΄ της κατηγορίας τους όσοι κατέχουν το μ.κ.5 τουλάχιστον του Ν. 309/1976 ή του Ν. 576/1977,
β)στο βαθμό Β΄ της κατηγορίας τους όσοι κατέχουν το μ.κ.4 του Ν. 309/1976 ή του Ν. 576/1977 και
γ)στο βαθμό Γ΄ της κατηγορίας τους όσοι κατέχουν τα μ.κ.3, 2 ή 1 του Ν. 309/1976 ή του Ν. 576/1977.
Ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου στα μ.κ.5 ή 4, καθώς και στα μ.κ.3, 2 ή 1, κατά περίπτωση, θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό κατάταξης.
Για την κατάταξη των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή, με εξουσιοδότησή του, του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, στην οποία αναφέρεται ο κλάδος, ο βαθμός και το μισθολογικό κλιμάκιο κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194).

5.Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου:

α)Όσοι κατά την ισχύ αυτού του νόμου είναι τοποθετημένοι σε οργανικές θέσεις διευθυντών τετραθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, λυκείων και τεχνικώνεπαγγελματικών σχολών εξακολουθούν, μετά την κατάταξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τις 31 Αυγ. 1986. Οι διατάξεις του άρθρου  11 περίπτ. Γ΄ παρ. 5 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.
β)Όσοι είναι τοποθετημένοι σε οργανικές θέσεις προϊσταμένων των διευθύνσεων εκπαίδευσης ή γραφείων φυσικής αγωγής εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά μέχρι τις 31 Αυγ. 1986. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου  15 του Ν. 1304/1982, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρ. 56 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.
γ)Όσοι υπηρετούν σε θέσεις σχολικών συμβούλων κατά την ισχύ αυτού του νόμου εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα αυτά μέχρι να λήξει η θητεία τους.
Οι τοποθετημένοι σε οργανικές θέσεις προϊσταμένων των διευθύνσεων εκπαίδευσης μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να τοποθετηθούν ως προϊστάμενοι γραφείων εκπαίδευσης του ίδιου ή άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε δύο μήνες από την ισχύ αυτού του νόμου και πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

6.Κατεξαίρεση όσοι υπάγονται στα εδάφ. α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου μπορούν μέσα σε δύο μήνες από την ισχύ αυτού του νόμου να ζητήσουν να απαλλαγούν από την άσκηση των καθηκόντων τους. Στην περίπτωση αυτή εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι να τοποθετηθούν οι αντικαταστάτες τους και δικαιούνται:

α)να ζητήσουν μετάθεση σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού ακόμη και αν δεν έχουν συμπληρώσει διετία στην οργανική θέση που κατέχουν και
β)να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής κατά τις διατάξεις των άρθρ. 11 και 56.

Όσοι δεν μετατίθενται σύμφωνα με την αίτησή τους, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, όπου υπηρετούν, κατά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών, οι οποίες γίνονται από σχολείο σε σχολείο του νομού ή του νομαρχιακού διαμερίσματος που υπηρετούν και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις αυτές.

7.Εκπαιδευτικοί της παρ. 1 του άρθρου  22 του Ν. 817/1978 (ΦΕΚ 170) μπορεί να διατηρούνται στην υπηρεσία και μετά τη συμπλήρωση τριακονταπενταετίας, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν και κρίνεται αυτό απαραίτητο από τις αρμόδιες προξενικές αρχές.


Άρθρο 83
Κατάταξη διοικητικών υπαλλήλων

1.Οι μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι των κλάδων ΑΡ, ΜΕ και ΣΕ που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου στις διευθύνσεις και τα γραφεία δημοτικής, μέσης γενικής και μέσης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιακών διαμερισμάτων, καθώς και σε δημόσια γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές και επαγγελματικές σχολές κατατάσσονται αυτοδικαίως σε θέσεις των κλάδων που συνιστώνται και με το βαθμό που κατέχουν ως εξής:

α)διοικητικοί υπάλληλοι του κλάδου ΑΤ1 διοικητικού του β.δ. 248/1971 (ΦΕΚ 73), σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του κλάδου ΑΤ1 διοικητικού,
β)διοικητικοί υπάλληλοι των κλάδων ΑΡ1 διοικητικού και ΑΡ2 λογιστικού του άρθρου  56 του Ν. 576/1977, σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του κλάδου ΑΡ1 διοικητικού,
γ)διοικητικοί υπάλληλοι του κλάδου Β11 διοικητικού του άρθρου  69 του Ν. 309/1976, του κλάδου διοικητικών υπαλλήλων του άρθρου  6 του Ν. 817/1978 και του κλάδου ΜΕ1 διοικητικού του άρθρου  56 του Ν. 576/1977, όπως οι θέσεις των κλάδων αυτών έχουν διαμορφωθεί μεταγενέστερα, σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του κλάδου ΜΕ1 διοικητικού,
δ)δακτυλογράφοι του κλάδου Β12 δακτυλογράφων του άρθρου  69 του Ν. 309/1976, όπως οι θέσεις του κλάδου αυτού έχουν διαμορφωθεί μεταγενέστερα, σε θέσεις του κλάδου ΜΕ2 δακτυλογράφων και
ε)κλητήρες του κλάδου Γ2 του άρθρου  70 παρ. 1 του Ν. 309/1976, επιστάτες του κλάδου Γ3 του άρθρου  70 παρ. 3 του Ν. 309/1976, επιστάτες και αποθηκάριοι του κλάδυ ΣΕ2 του άρθρου  56 του Ν. 576/1977 και φύλακες νυκτοφύλακες του κλάδου ΣΕ5 του άρθρου  1 του Π.Δ. 570/1982 και νυκτοφύλακες του κλάδου ΣΕ2 του άρθρου  56 του Ν. 576/1977, όπως οι θέσεις των κλάδων αυτών έχουν διαμορφωθεί μεταγενέστερα σε θέσεις κλητήρων επιστατών, φυλάκων νυκτοφυλάκων του κλάδου ΣΕ1.

2.Οι τεχνίτες συντήρησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου του άρθρου  57 του Ν. 576/1977 καταλαμβάνουν αυτοδικαίως θέσεις τεχνιτών συντήρησης του άρθρου  21 αυτού του νόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου.

3.Για την κατάταξη των υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία αναφέρεται ο κλάδος και ο αριθμός κατάταξης.


Άρθρο 84
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Κ.Ε.Μ.Ε.

1.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, όσοι κατέχουν τις καταργούμενες θέσεις συμβούλων α΄ και συμβούλων β΄ του Κ.Ε.Μ.Ε. κατατάσσονται κατά ειδικότητα στις θέσεις συμβούλων του Π.Ι. που συνιστώνται με αυτόν το νόμο και όσοι κατέχουν θέσεις εισηγητού κατατάσσονται σε θέσεις μόνιμων παρέδρων.

2.Όσοι σύμβουλοι ή πάρεδροι του παιδαγωγικού ινστιτούτου του Ν. 4379/1964 υποβιβάστηκαν, απολύθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση μετά την κατάργησή του, χωρίς να ενταχθούν σε θέσεις εκπαιδευτικών συμβούλων στο ανώτατο εκπαιδευτικό συμβούλιο του άρθρου μόνου του Α.Ν. 59/ 1967 (ΦΕΚ 110), του άρθρου  17 του Α.Ν. 129/1967 (ΦΕΚ 163) και των άρθρ. 4 και 5 του Ν.Δ. 651/ 1970 (ΦΕΚ 179) και στη συνέχεια, βάσει του Ν. 76/1974, αποκαταστάθηκαν σε προσωρινές θέσεις συμβούλων του ανώτατου εκπαιδευτικού συμβουλίου, κατατάσσονται αυτοδικαίως και για κάθε περίπτωση σε προσωρινές επίσης θέσεις συμβούλων του παιδαγωγικού ινστιτούτου του Ν. 4379/1964 οι οποίες συνιστώνται με το νόμο αυτόν.

Η κατάταξή τους υπολογίζεται από την ισχύ του Α.Ν. 129/1967. Οι νέες αυτές θέσεις θεωρούνται ως καταργημένες ή καταργούνται με την αποχώρηση από την υπηρεσία όσων κατατάσσονται. Όσοι από αυτούς υπηρετούν ως ειδικοί σύμβουλοι του Κ.Ε.Μ.Ε. ή έχουν παραιτηθεί από την υπηρεσία πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, χωρίς να έχουν συμπληρώσει 35ετή υπηρεσία, καταλαμβάνουν θέσεις συμβούλων του Π.Ι. του νόμου αυτού, αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους ύστερα από αίτησή τους που πρέπει να υποβληθεί μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του. Από αυτούς εκείνοι που έχουν συμπληρώσει το ανώτατο όριο ηλικίας παραμένουν δύο μήνες στην υπηρεσία.

3.Στην περίπτωση που οι κατά ειδικότητα θέσεις συμβούλων και μόνιμων παρέδρων του Π.Ι. που συνιστώνται με αυτόν το νόμο δεν επαρκούν για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2, εκείνοι που πλεονάζουν καταλαμβάνουν ισάριθμες προσωρινές αντίστοιχες θέσεις, οι οποίες συνιστώνται με αυτόν το νόμο και καταργούνται μετά τη για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση από την υπηρεσία αυτών που τις κατέχουν.

4.Οι ειδικοί σύμβουλοι του Κ.Ε.Μ.Ε. που δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 2 καταλαμβάνουν ισάριθμες προσωρινές θέσεις ειδικών συμβούλων του Π.Ι. που συνιστώνται με αυτόν το νόμο, οι οποίες καταργούνται μετά τη για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση από την υπηρεσία αυτών που τις κατέχουν.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του συντονιστικού συμβουλίου του Π.Ι.

5.Ο χρόνος υπηρεσίας των συμβούλων α΄, των συμβούλων β΄ και των ειδικών συμβούλων του Κ.Ε.Μ.Ε., που προέρχονται από το παιδαγωγικό ινστιτούτο του Ν. 4379/1964, στις αντίστοιχες θέσεις που καταργούνται θεωρείται ότι διανύθηκε σε θέσεις συμβούλων του Π.Ι. του παρόντος νόμου.

6.Οι σύμβουλοι α΄ και β΄ που υπηρετούν στο Κ.Ε.Μ.Ε. κατά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου διατηρούν τις αποδοχές τους εφόσον αυτές είναι μεγαλύτερες από τις αποδοχές των θέσεων που καταλαμβάνουν. Επίσης οι ειδικοί σύμβουλοι διατηρούν τις αποδοχές τους.

7.Καταργούνται οι αριθ. 2252/26.9.1979 και Ι/2.1.1980 προκηρύξεις για την πλήρωση κενών θέσεων συμβούλων α΄ του Κ.Ε.Μ.Ε. και διακόπτεται κάθε διαδικασία για την πλήρωση των θέσεων αυτών.

8.Οι ειδικοί επιστήμονες που υπηρετούν στο Κ.Ε.Μ.Ε. κατά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου ως μόνιμοι σε προσωρινές θέσεις σύμφωνα με το Ν. 1476/1984 θεωρείται ότι κατέχουν ισάριθμες θέσεις από τις προβλεπόμενες στο άρθρ. 25 περίπτ. Β΄ παρ. Ι με στοιχ. α΄ και β΄, μέχρι την αποχώρησή τους από την υπηρεσία.


Άρθρο 85
Μεταφορά και κατάργηση θέσεων Διατήρηση κλάδων

1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, οι θέσεις των μόνιμων νηπιαγωγών των παιδικών και νηπιο-βρεφοκομικών σταθμών και κέντρων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που έχουν τα προσόντα της παρ. 2 του άρθρου  12, μεταφέρονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και προσαυξάνουν στους αντίστοιχους βαθμούς τις θέσεις του κλάδου νηπιαγωγών της παρ. 4 του άρθρου  12.Όσοι υπηρετούν στις θέσεις που μεταφέρονται κατατάσσονται σε θέσεις του κλάδου νηπιαγωγών, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και με το βαθμό που έχουν.

2.Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:
α)Όλες οι οργανικές θέσεις νηπιαγωγών του άρθρου  9 του Ν. 309/1976, όπως έχουν διαμορφωθεί μεταγενέστερα.
β)Όλες οι οργανικές θέσεις δασκάλων του άρθρου  16 του Ν. 309/1976, όπως έχουν διαμορφωθεί μεταγενέστερα.
γ)Όλες οι οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού της μέσης γενικής εκπαίδευσης του άρθρου  34 του Ν. 309/1976, όπως έχουν διαμορφωθεί μεταγενέστερα.
δ)Όλες οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού της μέσης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευση του άρθρου  14 του Ν. 576/1977, όπως έχουν διαμορφωθεί μεταγενέστερα.
ε)Όλες οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, του άρθρου  12 του Ν. 1143/1981 (ΦΕΚ 80), οι θέσεις λοιπού προσωπικού, καθώς και των νέων κλάδων και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που έχουν κατανεμηθεί στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το π.δ. 605/1982 (ΦΕΚ 118) και οι θέσεις που έχουν συσταθεί με το π.δ. 137/1983 (ΦΕΚ 60).
στ)Όλες οι οργανικές θέσεις του κλάδου ΜΕ11 διοικητικού προσωπικού του άρθρου  69 του Ν. 309/1976 και του άρθρου  6 του Ν. 817/1978 (ΦΕΚ 170), όπως έχουν διαμορφωθεί μεταγενέστερα.
ζ)Όλες οι οργανικές θέσεις του κλάδου ΜΕ12 δακτυλογράφων του άρθρου  69 του Ν. 309/1976, όπως έχουν διαμορφωθεί μεταγενέστερα.
η)Μία (1) θέση του κλάδου ΑΤ1 διοικητικού του β.δ. 248/1971 (ΦΕΚ 73).
θ)Όλες οι οργανικές θέσεις του κλάδου ΣΕ2 κλητήρων γενικής εκπαίδευσης του άρθρου  70 του Ν. 309/1976, όπως έχουν διαμορφωθεί μεταγενέστερα.
ι)Όλες οι οργανικές θέσεις του κλάδου ΣΕ3 επιστατών γενικής εκπαίδευσης του άρθρου  70 του Ν. 309/1976, όπως έχουν διαμορφωθεί μεταγενέστερα.
ια)Όλες οι οργανικές θέσεις του κλάδου ΣΕ5 φυλάκων νυκτοφυλάκων του Π.Δ. 570/1982 (ΦΕΚ 101).
ιβ)Από τις θέσεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού του άρθρου  56 του Ν. 576/1977:
αα)110 θέσεις του κλάδου ΑΡ1 διοικητικού από τις οποίες 11 στους βαθμούς 3ο-2ο, 26 στους βαθμούς 5ο-4ο και 73 στους βαθμούς 9ο-6ο.
ββ)96 θέσεις του κλάδου ΑΡ2 λογιστικού από τις οποίες 9 στους βαθμούς 3ο-2ο, 20 στους βαθμούς 5ο-4ο και 67 στους βαθμούς 9ο-6ο.
γγ)249 θέσεις του κλάδου ΜΕ διοικητικού, από τις οποίες 30 στους βαθμούς 5ο-4ο και 219 στους βαθμούς 10ο6ο.
δδ)222 θέσεις του κλάδου ΣΕ2 νυκτοφυλάκωνεπιστατώναποθηκάριων από τις οποίες 32 στον 7ο βαθμό και 190 στους βαθμούς 12ο-8ο.
ιγ)85 θέσεις τεχνιτών συντήρησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του άρθρου  57 του Ν. 576/1977.

3.Διατηρούνται προσωρινά οι θέσεις των παρακάτω κλάδων, που έχουν πληρωθεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και καταργούνται με την αποχώρηση για οποιοδήποτε λόγο όσων υπηρετούν σ’ αυτές:

α)Του κλάδου ΑΡ11 διοικητικού του άρθρου  12 του Ν. 887/1979 (ΦΕΚ 69).
β)Του κλάδου ΣΕ4 υπηρετών γενικής εκπαίδευσης του άρθρου  70 παρ. 5 του Ν. 309/1976.
γ)Του  κλάδου ΜΕ13 συντηρητών γενικής εκπαίδευσης του Π.Δ. 570/1982.
δ)Καθαριστριών γενικής εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του άρθρου  70 του Ν. 309/1976.
ε)Καθαριστριών τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης του άρθρου  57 του Ν. 576/1977.
Όσοι υπηρετούν στους κλάδους αυτούς εξακολουθούν να κατέχουν τις αντίστοιχες θέσεις ως την αποχώρησή τους με οποιοδήποτε τρόπο από την υπηρεσία.

4.Διατηρούνται οι θέσεις δασκάλων θρησκείας ή δόγματος και δασκάλων θρησκείας ή δόγματος και γλώσσας που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  19 του Ν. 3379/1955 (ΦΕΚ 260).

Ακόμα διατηρούνται 16 θέσεις με διετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται, από τις οποίες 2 τεχνικών μαθημάτων, 2 φυσικής αγωγής, 2 μουσικής, 3 αγγλικής γλώσσας, 3 γερμανικής γλώσσας, 2 ψυχολόγων και 2 βιβλιοθηκονόμων, όπως αυτές έχουν συσταθεί με τα Π.Δ. 435/1984 (ΦΕΚ 154 Α΄) και 369/1985 (ΦΕΚ 131 Α΄).

5.α)Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου που υπηρετεί στα νομαρχιακά ταμεία για το πρόγραμμα σχολικής στέγης μεταφέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων, στο οποίο συνιστώνται ισάριθμες θέσεις ανάλογα με την ειδικότητα των υπαλλήλων που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η μονιμοποίηση του ανωτέρω προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1476/1984 και με βάση τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

β)Οι πιστώσεις που προβλέπονται για το ανώτερο προσωπικό στον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων του έτους 1985 μεταφέρονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων (τέως Υπουργείο Δημόσιων Έργων).

γ)Για τη μεταφορά του προσωπικού αυτού στις συνιστώμενες θέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Άρθρο 86
Κατάργηση μετατροπή σχολείων Σχολικές μονάδες άλλων υπουργείων

1.α)Τα αυτοτελή τεχνικά και επαγγελματικά λύκεια και οι αυτοτελείς τεχνικές και επαγγελματικές σχολές μετατρέπονται σε τεχνικά-επαγγελματικά λύκεια και τεχνικές-επαγγελματικές σχολές αυτού του νόμου αντίστοιχα, με τους ίδιους ή παρεμφερείς τομείς ή τμήματα ειδικοτήτων.

Τα Κέντρα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Τ.Ε.) του Ν. 576/1977 καταργούνται. Οι σχολικές μονάδες που ανήκαν σε καθένα από τα καταργούμενα Κ.Ε.Τ.Ε. μετατρέπονται σε σχολικές μονάδες αυτού του νόμου με τους ίδιους ή παρεμφερείς τομείς ή τμήματα ειδικοτήτων, ως εξής:

αα)τα ημερήσια τεχνικά και επαγγελματικά λύκεια σε ένα ημερήσιο τεχνικό επαγγελματικό λύκειο,
ββ)τα εσπερινά τεχνικά και επαγγελματικά λύκεια σε ένα εσπερινό τεχνικό επαγγελματικό λύκειο,
γγ)οι ημερήσιες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές σε μια ημερήσια τεχνική επαγγελματική σχολή και
δδ)οι εσπερινές τεχνικές και επαγγελματικές σχολές σε μια εσπερινή τεχνική επαγγελματική σχολή.

β)Το προσωπικό που ανήκει σε κάθε Κ.Ε.Τ.Ε. κατανέμεται, μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, στις νέες σχολικές μονάδες που προκύπτουν από την παραπάνω μετατροπή, με απόφαση του νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του περιφερειακού συμβουλίου τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης (Π.Σ.Τ.Ε.Ε.), το οποίο αποφασίζει με βάση τη χρονολογία τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στο Κ.Ε.Τ.Ε. και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, αφού λάβει υπόψη τις δηλώσεις προτίμησης των ενδιαφερόμενων.

γ)Οι τομείς, τα τμήματα ή οι ειδικότητες των σχολικών μονάδων, που θα προκύψουν από την παραπάνω μετατροπή, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έως ότου εκδοθούν τα π.δ/τα που προβλέπονται στις παρ. 9 του άρθρου  8 και 9 του άρθρου  9. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου.

δ)Οι τίτλοι σπουδών των δημόσιων σχολικών μονάδων που μετατρέπονται είναι ισότιμοι με τους τίτλους των σχολικών μονάδων του νόμου αυτού.

ε)Οι διατάξεις των εδαφ. α΄ και γ΄ εφαρμόζονται ανάλογα και για τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι όροι μετατροπής και λειτουργίας τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2.Όσοι αποφοιτούν από ιδιωτικές τεχνικές επαγγελματικές σχολές μπορούν να προσέρχονται σε εξετάσεις για απόκτηση πτυχίου ισότιμου και ισοδύναμου προς τα πτυχία των δημόσιων τεχνικών επαγγελματικών σχολών.
Με προεδρικό διάταγμα, εκδιδόμενο ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών, στη σύνθεση και συγκρότηση των ειδικών εξεταστικών επιτροπών, στα εξεταστέα μαθήματα, στην καταβολή από τους εξεταζόμενους μαθητές εξετάστρων στο δημόσιο ταμείο ως εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, στον τύπο του πτυχίου και σε κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Στον πρόεδρο, τα μέλη, τους γραμματείς των επιτροπών και στο προσωπικό που ασχολείται με τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών παρέχεται αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

3.Στις σχολικές μονάδες τεχνικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εποπτεύονται από άλλα υπουργεία ή ανήκουν σε ν.π.δ.δ. ή ιδιώτες, εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτού του νόμου που αναφέρονται:

α)στους τύπους, τους τομείς και τα τμήματα ειδικοτήτων των σχολικών μονάδων,
β)στη γλώσσα,
γ)στην ίδρυση, κατάργηση, μετατροπή και μεταφορά των σχολικών μονάδων,
δ)στην οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων και στους τίτλους σπουδών,
ε)στις προϋποθέσεις, τον αριθμό και τον τρόπο εισαγωγής των μαθητών, τη διάρκεια της φοίτησης, τα προγράμματα σπουδών και τις κάθε είδους εξετάσεις,
στ)στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και
ζ)στα προσόντα και στην εξέλιξη του εκπαιδευτικού προσωπικού.

4.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού:

α)μπορούν να ρυθμίζονται και με παρέκκλιση από τις διατάξεις του νόμου αυτού θέματα που αναφέρονται σε σχολικές μονάδες που εποπτεύονται από άλλα υπουργεία ή ανήκουν σε ν.π.δ.δ. και δεν περιλαμβάνονται στην παρ. 3, καθώς και στα προσόντα και στην εξέλιξη του εκπαιδευτικού προσωπικού των μονάδων αυτών, β)μπορούν να συνιστώνται νέοι κλάδοι και να κατατάσσεται σε αυτούς το προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές αυτές μονάδες και γ)μπορεί να επεκτείνεται η δικαιοδοσία των σχολικών συμβούλων στις σχολικές αυτές μονάδες.

5.Για σχολικές μονάδες που εποπτεύονται από άλλα υπουργεία ή ανήκουν σε ν.π.δ.δ., αν από τις διατάξεις του νόμου αυτού προβλέπεται έκδοση π.δ/των ή κανονιστικών αποφάσεων, συμπράττει και ο συναρμόδιος κατά περίπτωση υπουργός.Άρθρο 87
Κατάργηση διδασκαλείων

1.Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται το διδασκαλείο μέσης εκπαίδευσης. Αφότου συμπληρωθούν δύο έτη από την έναρξη λειτουργίας της μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των αποφοίτων παιδαγωγικών ακαδημιών και σχολών νηπιαγωγών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  46 παρ. 2 του Ν. 1268/1982, καταργείται το διδασκαλείο δημοτικής εκπαίδευσης.

2.Οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των παραπάνω διδασκαλείων μεταφέρονται από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου στους αντίστοιχους κλάδους των παιδαγωγικών ακαδημιών και προσαυξάνουν τις θέσεις τους κατά ειδικότητες και μισθολογικά κλιμάκια. Οι οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού των ίδιων διδασκαλείων μεταφέρονται σε αντίστοιχους κλάδους υπαλλήλων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που προσαυξάνουν τις θέσεις τους κατά βαθμούς.

3.Τις θέσεις που μεταφέρονται σύμφωνα με την παρ. 2 καταλαμβάνουν αυτοδικαίως όσοι είναι οργανικά τοποθετημένοι στα διδασκαλεία που καταργούνται. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, οι εκπαιδευτικοί των διδασκαλείων που καταργούνται τοποθετούνται οργανικά στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες Μαράσλειο Αθηνών και Ράλλειο Πειραιά. Όσοι προέρχονται από το Μαράσλειο διδασκαλείο δημοτικής εκπαίδευσης διατίθενται σ’ αυτό για την παροχή διδακτικού έργου μέχρι να παύσει η λειτουργία του σύμφωνα με την παρ. 1.

4.Τα διδακτήρια των διδασκαλείων και κάθε ακίνητο ή κινητό περιουσιακό τους στοιχείο περιέρχονται στην οικεία εφορεία σχολείων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να διατεθούν για τη λειτουργία Π.Ε.Κ. Με ίδια απόφαση ρυθμίζονται και οι λεπτομέρειες της διάθεσης αυτής.


Άρθρο 88
Συγχώνευση και μετονομασία υπηρεσιών Διατήρηση συλλογικών οργάνων και εξουσιοδοτικών διατάξεων

1.Μέσα σε ένα δίμηνο από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού:

α)Οι διευθύνσεις μέσης γενικής και μέσης τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης των νομαρχιακών διαμερισμάτων του νομού Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης συγχωνεύονται σε διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έδρες τις πρωτεύουσες των παραπάνω νομαρχιακών διαμερισμάτων και του νομού Θεσσαλονίκης.
β)Οι διευθύνσεις μέσης γενικής εκπαίδευσης και τα γραφεία μέσης τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης των υπόλοιπων νομών της χώρας συγχωνεύονται σε διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έδρες τις πρωτεύουσες των νομών.
γ)Τα γραφεία μέσης γενικής εκπαίδευσης μετονομάζονται σε γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
δ)Οι διευθύνσεις και τα γραφεία δημοτικής εκπαίδευσης μετονομάζονται σε διευθύνσεις και γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα.
ε)Οι επετηρίδες διορισμού εκπαιδευτικών μέσης γενικής και μέσης τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης ενοποιούνται για τους όμοιους κλάδους σε επετηρίδα διορισμού εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η σειρά διορισμού των υποψηφίων προσδιορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια της περίπτ. Β΄ του άρθρου  15.
στ)Οι διευθύνσεις αα)εφαρμογής προγραμμάτων δημοτικής εκπαίδευσης και ββ)προσωπικού δημοτικής εκπαίδευσης της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζονται σε διευθύνσεις σπουδών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
ζ)Οι διευθύνσεις αα)εφαρμογής προγραμμάτων μέσης εκπαίδευσης και εφαρμογής προγραμμάτων και μελετών επαγγελματικής εκπαίδευσης, ββ)προσωπικού μέσης εκπαίδευσης και προσωπικού τεχνικών και επαγγελματικών σχολών, γγ)διοικητικών υποθέσεων γενικής εκπαίδευσης και διοικητικών υποθέσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης και δδ)ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης και ιδιωτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγχωνεύονται αντίστοιχα σε διευθύνσεις σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοικητικών υποθέσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα τμήματα των διευθύνσεων αυτών και οι αρμοδιότητές τους.

2.Αν έχουν τοποθετηθεί οργανικά άλλοι ως προϊστάμενοι των διευθύνσεων μέσης γενικής και άλλοι ως προϊστάμενοι των διευθύνσεων μέσης τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης των νομαρχιακών διαμερισμάτων Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης, ο ένας από αυτούς μετατίθεται σε κενή θέση προϊσταμένου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος της χώρας ή ύστερα από αίτησή τους σε θέση προϊσταμένου γραφείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ίδιου ή άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ύστερα από πρόταση του Ανώτατου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μέσης Εκπαίδευσης (Α.Κ.Υ.Σ.Μ.Ε.) και του Κεντρικού Συμβουλίου Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Σ.Τ.Ε.Ε.). Τα συμβούλια αυτά συνέρχονται σε κοινή συνεδρίαση και προεδρεύει ο αρχαιότερος από τους προέδρους. Για τον προσδιορισμό του προϊσταμένου της διεύθυνσης που θα μετατεθεί, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις που αναφέρονται στα κριτήρια μεταθέσεων των εκπαιδευτικών.

3.Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των προηγουμένων παραγράφων ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4.Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται διάκριση μεταξύ υπηρεσιών, σχολικών μονάδων και προσωπικού κάθε είδους μέσης γενικής ή μέσης τεχνικήςεπαγγελματικής εκπαίδευσης, νοούνται στο εξής υπηρεσίες, σχολικές μονάδες και προσωπικό κάθε είδους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

5.Έως ότου εκδοθούν τα π.δ/τα και οι κανονιστικές αποφάσεις που προβλέπονται από το νόμο αυτόν, τα θέματα που θα ρυθμίζουν εξακολουθούν να διέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Τα συλλογικά όργανα, τα οποία υπάρχουν, παύουν να λειτουργούν, όταν συγκροτηθούν τα αντίστοιχα όργανα που προβλέπονται από το νόμο αυτόν.
Η θητεία των αιρετών μελών των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων δημοτικής εκπαίδευσης, μέσης γενικής και μέσης τεχνικήςεπαγγελματικής εκπαίδευσης παρατείνεται μέχρι να συγκροτηθούν τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του άρθρου  21 και το αργότερο για ένα εξάμηνο από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου.

6.Όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού απαιτείται γνώμη συλλογικών οργάνων για την έκδοση π.δ/των και κανονιστικών αποφάσεων και δεν προβλέπεται προθεσμία, η γνώμη αυτή πρέπει να περιέλθει στο αρμόδιο όργανο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η σχετική διοικητική πράξη μπορεί να εκδοθεί χωρίς την παραπάνω γνώμη. Αν το όργανο δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη γνώμης.

7.Οι εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, διαδικασίες προαγωγών εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταργούνται σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκονται, εκτός αν πρόκειται για αναδρομικές προαγωγές που ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της ισχύος αυτού του νόμου.

8.Έως ότου εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα, που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου  57, στα συμβούλια που έχουν συσταθεί με το Π.Δ. 277/1984 (ΦΕΚ 104), με εξουσιοδότηση του άρθρου  17 παρ. 1 του Ν. 1304/1982, μετέχουν και τα αιρετά μέλη του Α.Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., Α.Κ.Υ.Σ.Μ.Ε. και Κ.Σ.Τ.Ε.Ε. κατά περίπτωση.

9.Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού οι πίνακες υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ. και προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης καταρτίζονται το αργότερο έως 30.6.1986 σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου  11.Οι σχετικές προθεσμίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Άρθρο 89
Θέματα απολυθέντων εκπαιδευτικών

1.Οι διατάξεις του άρθρου  5 του Ν.Δ. 76/1974 (ΦΕΚ 266) εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς που απολύθηκαν, γιατί εγκατέλειψαν τη θέση τους κατά το χρονικό διάστημα από 21 Απρ. 1967 έως 23 Ιουλ. 1974, εφόσον η εγκατάλειψη της θέσης οφείλεται σε αντίθεσή τους προς το δικτατορικό καθεστώς, εξαιτίας της οποίας υπέστησαν ιδίως ψυχολογική βία ή δυσμενή γενικά και μη δικαιολογούμενη από υπηρεσιακούς λόγους μεταχείριση ή επέμβαση της διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων τους χωρίς να προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Οι αιτήσεις για επαναφορά στην υπηρεσία υποβάλλονται μέσα σε δύο μήνες το αργότερο από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

2.Εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής δημοτικής, μέσης γενικής και μέσης τεχνικήςεπαγγελματικής εκπαίδευσης που απολύθηκαν για πολιτικούς λόγους, ύστερα από γνωμοδότηση των συμβουλίων νομιμοφροσύνης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το χρονικό διάστημα από 21.4.1967 έως 23.7.1974 και δεν αποκαταστάθηκαν στην υπηρεσία από την οποία απολύθηκαν, αλλά διορίστηκαν μετά την 24.7.1974 με εισαγωγικό βαθμό στη δημόσια εκπαίδευση, όπου υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται ότι δεν απομακρύνθηκαν ποτέ από την ενεργό υπηρεσία και ο χρόνος της παραμονής τους εκτός υπηρεσίας θεωρείται ότι διανύθηκε στη δημόσια εκπαίδευση για κάθε συνέπεια εκτός από την καταβολή αποδοχών.


Άρθρο 90
Επιλογή διευθυντών και υποδιευθυντών Πλήρωση θέσεων Π.Ι. Κατάργηση κλάδου γραμματέων Κ.Ε.Μ.Ε.

1.Για μία πενταετία από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου  11 περίπτ. Α΄ παρ. 1, μπορούν να επιλεγούν σε θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών τεχνικώνεπαγγελματικών λυκείων, ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων, τεχνικώνεπαγγελματικών σχολών Σ.Ε.Κ. και υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ., όσοι ανήκουν στους κλάδους ΑΤ12, ΑΤ13, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 και ΑΡ1 και έχουν βαθμό Α΄ χωρίς να έχουν συμπληρώσει διετία στο βαθμό αυτόν, και αν αυτοί δεν επαρκούν, όσοι ανήκουν στους κλάδους αυτούς και έχουν βαθμό Β΄.

2.Για μία τριετία από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΑΤ7, ΑΤ9, ΑΤ10, ΑΤ12, ΑΤ13, ΑΤ14, ΑΤ17 και ΑΤ18 μπορούν να είναι όσοι υπηρετούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στους αντίστοιχους κλάδους και έχουν δεκαετή συνολική υπηρεσία, από την οποία 7 έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού του ίδιου κλάδου.


Άρθρο 91
Πρότυπα και πειραματικά σχολεία

1.Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού τα πρότυπα σχολεία μέσης εκπαίδευσης και το Ζάννειο πειραματικό σχολείο μετατρέπονται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είτε σε πειραματικά σχολεία του νόμου αυτού, οπότε καθορίζονται και τα Π.Ε.Κ. στα οποία ανήκουν, είτε σε γυμνάσια και λύκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2.Τα πρότυπα σχολεία των παιδαγωγικών ακαδημιών και των σχολών νηπιαγωγών μετονομάζονται σε πειραματικά σχολεία και παύουν να λειτουργούν ως πειραματικά μετά τη διακοπή της λειτουργίας των παιδαγωγικών ακαδημιών και των σχολών νηπιαγωγών.

3.α)Η πρότυπη σχολή της Ανώτατης Σχολής Οικιακής Οικονομίας Χανίων «Αριάδνη» (Α.Σ.Ο.Ο.Χ.Α.) μετατρέπεται από 1.9.1985 σε επαγγελματική σχολή που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Οι μαθητές της σχολής αυτής συνεχίζουν τη φοίτησή τους στην επαγγελματική σχολή με βάση το πρόγραμμα διδασκαλίας που ισχύει, όπως αυτό θα προσαρμοστεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β)Όσοι αποφοίτησαν ή θα αποφοιτήσουν από την πρότυπη αυτή σχολή, μπορούν να εγγράφονται στην Α΄ τάξη επαγγελματικού λυκείου.

γ)Όσοι υπηρετούν σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού της Α.Σ.Ο.Ο.Χ.Α. και της πρότυπης σχολής της, κατατάσσονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό της Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε κλάδους αντίστοιχους προς την ειδικότητά τους και με το βαθμό που κατέχουν.


Άρθρο 92

Πλήρωση νέων θέσεων

1.Από τις 3.148 νέες θέσεις που προστίθενται στους κλάδους εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πληρωθούν 1.136 κατά το έτος 1985 και ανά 1.006 κατά τα έτη 1986 και 1987.

Από τις 3.103 νέες θέσεις διοικητικών υπαλλήλων που συνιστώνται για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πληρωθούν 1.103 κατά το έτος 1985 και ανά 1.000 κατά τα έτη 1986 και 1987. Η κατανομή κατά κλάδους των παραπάνω θέσεων που θα πληρωθούν γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2.Η ολοκλήρωση της διδασκαλίας των μαθημάτων ξένης γλώσσας, φυσικής αγωγής καλλιτεχνικών μαθημάτων και μουσικής στα δημόσια δημοτικά σχολεία από εκπαιδευτικούς που έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα θα γίνει εντός τριετίας με έναρξη την 1η Σεπτ. 1985 για τη Δ΄ τάξη.


Άρθρο 93
Κατάργηση του Κέντρου Μετάφρασης  και Διερμηνείας (ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.)

1.Το Κέντρο Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.) που εδρεύει στην Κέρκυρα καταργείται. Καταργούνται επίσης και οι θέσεις του κάθε είδους προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό.

2.Το Ταμείο του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ. καταργείται. Όλη η περιουσία του, δικαιώματα και υποχρεώσεις καθώς και η χρήση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου περιέρχονται χωρίς άλλη διαδικασία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι ο καθολικός διάδοχος του Ταμείου. Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο περιέρχεται και όλο το αρχείο του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ. Με απόφαση του αρμόδιου υπουργού θα καθοριστεί ο τρόπος και η διαδικασία της παραλαβής από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο της μεταβιβαζόμενης περιουσίας του Ταμείου.

3.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ιόνιου Πανεπιστήμιου είναι δυνατό να ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης σε έτος σπουδών του τμήματος ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστήμιου αποφοίτων των σχολών μετάφρασης ή διερμηνείας του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.

4.Οι πτυχιούχοι των ειδικών τμημάτων μεταφραστών ειδικότητας αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής γλώσσας του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ. κατατάσσονται στο τμήμα ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστήμιου. Ο τρόπος, η διαδικασία και ό,τι γενικά αφορά την κατάταξη προσδιορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ιόνιου Πανεπιστήμιου. Οι κατατασσόμενοι εξασφαλίζουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε δύο τουλάχιστον εξάμηνα σπουδών του τμήματος ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας ταυ Ιόνιου Πανεπιστήμιου. Ο χρόνος εισαγωγής και κατάταξης δεν μπορεί να είναι προγενέστερος του β΄ εξάμηνου 198586.

5.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, ορίζονται τα σχετικά με τα προσόντα υποψηφίων και την εγγραφή πρωτοετών φοιτητών στο τμήμα ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας του Πανεπιστήμιου, κατεξαίρεση του διατάξεων που αναφέρονται στην εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αποζημιώσεις και οποιεσδήποτε οικονομικές επιβαρύνσεις από την εφαρμογή της διάταξης αυτής ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

6.Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μετά γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ιόνιου Πανεπιστημίου, ορίζονται τα σχετικά με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων ή διεξαγωγής ασκήσεων των φοιτητών του τμήματος ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας με τη συνοδεία διδακτικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού σε ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ή σε ιδρύματα, ινστιτούτα ή σχολές που παρέχουν ουσιαστικά ισότιμη παιδεία, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που έχει σχέση με τα οικονομικά θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου.

7.Είναι δυνατός ο διορισμός ή η πρόσληψη αλλοδαπού διδακτικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού στο τμήμα ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστήμιου.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, ορίζεται το γνωστικό αντικείμενο των θέσεων αυτών καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη προϋπόθεση για την εφαρμογή αυτής της διάταξης.

8.Για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του τμήματος ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, είναι δυνατή η πρόσληψη ελλήνων ή αλλοδαπών επιστημόνων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή ανάθεσης έργου ή με ωριαία αντιμισθία. Η πρόσληψη ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Ιόνιου Πανεπιστήμιου.

Ο χρόνος απασχόλησης, το ύψος της αποζημίωσης και τα έξοδα μετακίνησης ορίζονται με την ίδια απόφαση.

9.Σε οποιαδήποτε κρίση για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Δ.Ε.Π., μετάκληση ή με οποιοδήποτε τρόπο ανάθεση διδακτικών καθηκόντων του τμήματος ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να ορίζει και διαδικασία εξέτασης των ενδιαφερομένων από το οικείο εκλεκτορικό σώμα ή άλλη εξεταστική επιτροπή που συνιστά ειδικά για το σκοπό αυτόν η Διοικούσα Επιτροπή στο οικείο γνωστικό αντικείμενο.

10.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των τυχόν συναρμόδιων υπουργών, ύστερα από γνώμη του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, ορίζονται τα σχετικά με την τύχη του πάσης φύσεως και με οποιαδήποτε σχέση προσωπικού του Κ.Ε.ΜΕ.Δ.Ι., την ενδεχόμενη σύσταση ανάλογων θέσεων όπως και κάθε λεπτομέρεια που αφορά την ένταξη και υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού.

11.Μέχρι την έκδοση του π.δ/τος που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, το πάσης φύσεως διοικητικό προσωπικό του καταργούμενου κέντρου ανήκει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του πανεπιστήμιου. Το πάσης φύσεως επιστημονικό προσωπικό τίθεται στη διάθεση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των τυχόν συναρμόδιων  υπουργών,  που  εκδίδονται  μετά  γνώμη του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, όπου αυτή απαιτείται, ρυθμίζονται. τα σχετικά διοικητικά και οικονομικά θέματα του προσωπικού αυτού για το μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση του π.δ/τος, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο.

12.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, ορίζονται ή συνιστώνται τα όργανα που είναι αρμόδια για οποιοδήποτε θέμα κατάστασης προσωπικού του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, όταν η αρμοδιότητα δεν παρέχεται από το νόμο σε άλλο όργανο.

13.Όπου στο παρόν αναφέρεται η Διοικούσα Επιτροπή του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, εννοείται η Σύγκλητος του Ιδρύματος μετά την έναρξη της αυτοδύναμης λειτουργίας του.

14.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή και των τυχόν συναρμόδιων υπουργών, μετά γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, όπου αυτή απαιτείται, ρυθμίζονται και οι λοιπές λεπτομέρειες αυτού του άρθρου που δεν προβλέπονται από τον παρόντα νόμο.


Άρθρο 94
Ρύθμιση θεμάτων Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.

1.Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Σχολών Μαθητείας του Ν. 1346/ 1983 (ΦΕΚ 46) καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου  64 του παρόντος.

2.Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, που εκδίδονται με γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ρυθμίζονται θέματα:

α)συγκρότησης, συνεδριάσεων, αρμοδιοτήτων, τρόπου λειτουργίας και ειδικότερων αρμοδιοτήτων των συλλόγων διδασκόντων στις Σχολές Μαθητείας και συλλόγων γονέων και κηδεμόνων,

β)συγκρότησης των μαθητικών κοινοτήτων, οργάνων, διαδικασίας εκλογής τους και τρόπου συμμετοχής στην οργάνωση της μαθητικής ζωής.

3.Οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρ. 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 (τόμ. 2Α, σελ. 316,859), δύνανται να απασχολούν μαθητές των εκπαιδευτικών μονάδων μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., των τεχνικών και επαγγελματικών σχολών και των σχολών εναλλασσόμενης εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την πρακτική τους άσκηση, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η απασχόληση των μαθητών μπορεί να διαρκεί όσο και ο χρόνος μαθητείας ή φοίτησής τους. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις σχολές αρμοδιότητάς του, που εκδίδονται με γνώμη των Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και του οικείου φορέα, ορίζεται ο αριθμός των μαθητών που θα απασχοληθούν κατά το επόμενο σχολικό έτος, ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε φορέα για την παροχή πρακτικής άσκησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

Η ανωτέρω απασχόληση των μαθητών δεν υπόκειται στους περιορισμούς που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού στο δημόσιο τομέα. Η αμοιβή των αναφερομένων ως άνω μαθητών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών.

4.Στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αυτού που αφορούν τους κλάδους, τα προσόντα, την εξέλιξη καθώς και οι παρ. 8 και 9 του άρθρου  13 και οι παρ. 13, 16 και 19 του άρθρου  14. Για την κατάταξη του παραπάνω εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου  82 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρ. 1 και 2 της 29595/1664/24.7.78 (ΦΕΚ 640 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και η οικεία διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Υπουργό Εργασίας με γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

 Όσοι από τους υπηρετούντες ανήκουν σε προσωρινούς κλάδους εκπαιδευτικού προσωπικού του Ο.Α.Ε.Δ. ακολουθούν ως προς την εξέλιξη και την κατάταξή τους αυτούς που υπηρετούν στους αντίστοιχους μόνιμους κλάδους.

5.Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ. που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου μονιμοποιείται ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας του στον παραπάνω οργανισμό, εφόσον το ζητήσει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1476/1984 (ΦΕΚ Α΄ 136), ο οποίος εφαρμόζεται κατά τα λοιπά.

Σύμφωνα με το άρθρ. 32 Ν. 1824/1988, ΦΕΚΑ296  οι διατάξεις της άνω παρ. 5 εφαρμόζονται ανάλογα και στο εκπ/κό και λοιπό προσωπικό των μέσων τεχνικών επαγγελματικών νοσηλευτικών σχολών του Υπ. Υγείας, Πρόνοιας, Κοιν. Ασφαλίσεων που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρο 95
Καταργούμενες διατάξεις

Εκτός από τις διατάξεις που καταργούνται με τα προηγούμενα άρθρα, καταργούνται ακόμα οι ακόλουθες διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα:

1.Ο Ν. ΓΥΛΗ/1909
2.Το Β.Δ. της 246/28.8.1919.
3.Το .αρθρ. 7 του Ν. 4371/1929.
4.Ο Ν. 5019/1931.
5.Το άρθρ. 1 παρ. 2 του Α.Ν. 1359/1949.
6.Το άρθρ. 11 της Π.Υ.Σ. 142/1963 που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.Δ. 4320/1963 (ΦΕΚ 96).
7.Το Ν.Δ. 646/1970.
8.Το Ν.Δ. 749/1970 (ΦΕΚ 277).
9.Ο Ν. 186/1975 (ΦΕΚ 214) άρθρ. 1 έως και 13.
10.Ο Ν. 309/1976.
11.Ο Ν. 416/1976 (ΦΕΚ 210).
12.Ο Ν. 576/1977, με την επιφύλαξη του άρθρου  51 του Ν. 1404/1983.
13.Οι παρ. 9 και 10 του άρθρου  30 του Ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244).
14.Το άρθρ. 9 του Ν. 817/1978 (ΦΕΚ 170).
15.Τα άρθρ. 1, 2, 3, 4 και 9 του Ν. 967/1979 (ΦΕΚ 213).

16.Ο Ν. 1143/1981 με την επιφύλαξη του άρθρου  36 του παρόντος νόμου, εκτός των διατάξεων των άρθρ. 17, 20, 22, 30, 32, 37, 38, 39, 41, 42, 43 και 48 που διατηρούνται.

17.Τα άρθρ. 28,29, 30 και 31 του Ν. 1304/1982.

Ακόμη καταργείται κάθε διάταξη, η οποία ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο θέματα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις αυτού του νόμου.

Άρθρο 96
Ισχύς

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.


Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 1985
 


Ανάρτηση chiourea.gr στο Εγκύκλιοι - ΝΟΜΟΙ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις