Οι διατάξεις που θα βρείτε στις ιστοσελίδες αυτές είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ( ΠΔ 200-201) ΦΕΚ 161/1998)

Κανονισμός λειτουργίας Σχολείων

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΑΝΑ ΔΑΣΚΑΛΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ (ΦΕΚ1507/Β΄/ 2006)

ΑΡΓΙΕΣ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

Δικαιολογητικά πρώτης εγγραφής νηπίων και μαθητών (2-5-2008).

Προσθήκη δικαιολογητικών εγγραφής στα Δημ. Σχολεία. (Άρθρο27/Νόμος 3687/2008).

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Ν.3194_ΦΕΚ 267/2003)

Σύσταση μιας επιπλέον οργ. θέσης σε 6/θέσια και άνω Δημ. Σχολεία

Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων σε Παιδικούς και Βρεφ/κούς Σταθμούς  (Υ.Α. Φ.12/1051/81685/Γ1/20-7-2007)

 

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Είσοδος Μ.Μ.Ε. στα σχολεία

Διακίνηση υλικού (ανακοινώσεις, προσκλήσεις) από ιδιώτες - φορείς.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Σύσταση -Λειτουργία - Διοίκηση Σχολικών Επιτροπών ( Αποσπάσματα Ν. 3463/2006, Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων άρθρο 282-αποζημίωση μελών σχ. επιτροπών).

Προθεσμία μεταβίβασης σχολ. περιουσιών. ( Άρθρο 274 Ν. 3463/2006)

 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΟΜΟΣ 2413 ΦΕΚ 124/1996 (ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΠ/ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ)

Λειτουργία τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων (Φ.1/506/90851/Γ1/7-9-04/ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΡΘΡΟ 40 Ν. 2910/01 (ΦΕΚ 91 Α΄)

 Εγγραφές Αλλοδαπών μαθητών ( Εγκύκλιοι : 10407/Γ2/4-8-2008 & 91109/Γ2/10-7-2008).

Αντιστοιχία τίτλων αλλοδαπής (Φ.815.4/764/149034/Ζ1/8-12-2008)


ΒΙΒΛΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (2008-09).

Προγράμματα ένταξης Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα. (2009)

 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ( Ν. 1143/1981, ΦΕΚ 80/Α΄/1981)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Δ. 603,ΦΕΚ 117/1982).

ΕΝΤΑΞΗ ,ΦΟΙΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΜΕΑ ( ΦΕΚ 1319 Β΄/2002)

Αντιμετώπιση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (Φ.3/527/89125/Γ1/3-9-2004/ΥΠΕΠΘ)
Ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στις Σ.Μ.Ε.Α. (ΦΕΚ.2105/τ. Β΄/30-10-2007)

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ( Ν.3699/2008, ΦΕΚ 199/Α΄/2008)

Διευκρινήσεις Ν. 3699/2008 από τον Σχολ. Σύμβουλο Ειδ. Αγωγής (εγκ. 12/31-10-2008/αρ. πρωτ. 183)

Καθορισμός τρόπου παροχής εκπ/σης στο σπίτι (ΦΕΚ 1356/Β΄/2002)

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ - ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΚΠ/ΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (N.3699/2008,άρθρο 6).
Ειδικότερα θέματα φοίτησης μαθητών με αναπηρία: παράλληλη στήριξη, στήριξη με ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και διδασκαλία στο σπίτι (25-8-2009).
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΜΕΑ, ΩΡΑΡΙΟ ΕΕΠ-ΕΒΠ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤ. ΚΔΑΥ, (ΦΕΚ 449/Τ΄Β/2007).

ΙΔΡΥΣΗ ΣΜΕΑ - ΚΔΑΥ (Ν. 2817- ΦΕΚ 78/2000)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑY (FEK 1503/B'/2001)

 

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ – ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 ΕΝΤΑΞΗ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ( Υ.Α. Γ1/377/865/18-9-1992/ ΦΕΚ 577 τ. Β΄/1992)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Θεσμός, Περιεχόμενο, Υλοποίηση - Υ.Α. Γ2/486/28-8-1992/ΦΕΚ 629 τ. Β΄/1992)

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ( ΦΕΚ 917 Τ΄Β΄/2001)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ 917/2001 ΓΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ (ΦΕΚ 957/Τ΄Β΄ 2002)

ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ( ΦΕΚ.1280/Τ. Β΄/2005/-ΥΑ.Φ.12.1/545/8512/Γ1/ 31-8-2005)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Άδειες

ΑΔΕΙΕΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ο.Τ.Α.

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ (10-7-2007)

Αναπληρωτές - Ωρομίσθιοι

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ (2008).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ (ΦΕΚ 465/2003)

Ν. 3260/2004, Ρυθμίσεις θεμάτων διοίκησης και προσλήψεων ( ΦΕΚ 151/Α΄/2004).

Νόμος 3194, ΦΕΚ 267/2003 (Ωρομίσθιοι και αναπλ. εκπ/κοί-θέματα Ειδ. Αγωγής,Ιδιωτ. εκπ/σης-Διάφορα θέματα)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( Ν. 3260/2004)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛ.- ΩΡΟΜΙΣΘ. ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑ,ΚΔΑΥ,Τ.Ε.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ (Φ.361.1/697/126794/Δ1/14-10-2009).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Φ.361.1/566/111195/Δ1/14-9-2009).

Τοποθέτηση αναπληρωτών (Φ.361.1/1059/105160/Δ1/11-10-2006)

N. 2725/1999/ άρθρο 138 ( Πρόσληψη - τοποθέτηση αναπληρωτών).

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ( 966/15-9-2003/ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

Αποσπάσεις

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ.
Διευκρινιστική εγκύκλιος αποσπάσεων ( Φ.361.271/27/30478/Δ1/21-3-2002).Διορισμοί

ΝΟΜΟΣ 1566/1985 (ΦΕΚ 167_Τ. Α΄_ 30-9-1985).
ΝΟΜΟΣ 1566/1985 (Με τροποποιήσεις).
ΝΟΜΟΣ 2517, ΦΕΚ160/1997 (Άρθρο 9 , ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΩΡΑΡΙΟ)
ΝΟΜΟΣ 2525, ΦΕΚ 188/1997( Ολοήμερα-Διορισμοί ΑΣΕΠ-Αξιολόγηση)

 

Μεταθέσεις

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ (Π.Δ. 50/1996,ΦΕΚ 45/96)

1ηΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 50/1996 (Π.Δ.100/1997,ΦΕΚ 94/97)
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 50/96 ( Π.Δ. 39/1998, ΦΕΚ 43/98)

ΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ (Φ.361.23/Δ1/672/6-2-2001)
ΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ (Φ.361.23/42/Δ1/2277/27-4-2001)


Μισθοί – Συντάξεις

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ (Ν. 2470 ΦΕΚ 40/1997)

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (οδηγίες εφαρμογής Ν.3205/2003 ΦΕΚ 297/2003)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΝΟΜΟΣ 3234 ΦΕΚ 52/2004)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Ν. 2685 ΦΕΚ 35/99)

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (Ν. 2606/ΑΡΘΡΟ20/ΦΕΚ 89/1998)

ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ 2007 (Ν. 3620/2007, ΦΕΚ. 276/τ΄Α΄/11-12-2007)

Νόμος 3454/ΦΕΚ75-2006 (Ενίσχυση τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών)

Πειθαρχικά

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υποχρεωτική συμμετοχή και διατύπωση γνώμης μελών Πειθαρχικών Συμβουλίων

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ( 2009).

 

Υπερωρίες

Ανάθεση Υπερωριών (1ώρα - 5ώρες και 6ώρες - 10 ώρες) σε μονίμους, αναπληρωτές, ωρομισθίους (Φ.361.1/953/146655/Δ1/19-12-2007/ΥΠΕΠΘ)

Συμπλήρωση ωραρίου Εκπ/κών Ειδικοτήτων σε άλλη βαθμίδα Εκπ/σης και εκπ/κών σε δυσπρόσιτα - θέματα εκπ/κών Μουσικής (Ν. 3475/2006, άρθρα 20,21/ΦΕΚ.146/΄Α΄/2006).

Συμπλήρωση ωραρίου-υπερωρίες (Φ.361.1/857/131179/Δ1/19-11-2007/ ΥΠΕΠΘ)

Ωράριο

Ωράριο Εκπ/κών που έχουν την επιμέλεια ατόμων με ειδικές ανάγκες (Φ.351.5/52/62727/Δ1/14-5-2008).

Μείωση ωραρίου υπαλλήλων με 67% αναπηρία των ιδίων ή των τέκνων τους (Ν. 3731/άρθρο 30/ παρ. 8/2008).

Ρυθμίσεις θεμάτων των εκπαιδευτικών

ΝΟΜΟΣ 3687/2008, ΦΕΚ159/1-8-2208. (Προϋπηρεσία αναπλ.-ωρομισθ., αιτήσεις παραίτησης εκπ/κών, διορισμοί εκπ/κών με προϋπηρεσία, δικαιολογητικά εγγραφής στο Δημ. σχολείο).

Ρύθμιση Θεμάτων εκπ/κών { Νόμος 1824 ( ΦΕΚ 296_Α΄_1988)}.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ (Ν.3255 ΦΕΚ 138/2004)

ΝΟΜΟΣ 2986 (οργάνωση υπηρ. Α/θμιας- αξιολόγηση-επιμόρφωση)ΦΕΚ 24/2002

Απαλλαγή πολυτέκνων εκπ/κών από εξωδιδακτικές εργασίες. (Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008).
ΚΥΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19/1999

ΚΥΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΠΟΛ. ΥΠΑΛΛ. ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. -2007 ( Ν. 3528 ,ΦΕΚ 26/9-2-2007)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Αξιολόγηση - Τίτλοι σπουδών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ (Π.Δ. 8/1995) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ (Π.Δ. 121/1995)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΙΤΛΩΝ - ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ

Εξετάσεις απόκτησης τίτλου Δημ. Σχ.- Έντυπο τίτλου (ΦΕΚ 1597/τ΄Β΄/2006)

Ατομικό Δελτίο Υγείας

 ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΕΚ 859/Τ΄Β΄/23-6-2005)

Διευκρινήσεις για το Α. Δ. Υ. (15-5-2006)

Εγγραφές

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΡΘΡΟ 40 Ν. 2910/01 (ΦΕΚ 91 Α΄)

 Εγγραφές Αλλοδαπών μαθητών ( Εγκύκλιοι : 10407/Γ2/4-8-2008 & 91109/Γ2/10-7-2008).

Αντιστοιχία τίτλων αλλοδαπής (Φ.815.4/764/149034/Ζ1/8-12-2008)

Ενισχυτική Διδασκαλία

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Π.Δ. 462/ΦΕΚ 171/Τ. Α΄/11-11-1991)

Εφημερίες – εκδρομές -μετακινήσεις

Ασφαλής μεταφορά μαθητών με λεωφορεία (Φ.9/48/12042/Γ1/3-2-2009/ΥΠ.Ε.Π.Θ).

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ (ΦΕΚ 170/1997)

Μετακινήσεις εκπ/κών και μαθητών στο εξωτερικό (εκπ/κές ανταλαγές, αδελφοπιήσεις, κ.α. 2009)

Παρακολούθηση εγκεκριμένων θεαμάτων. (22-11-2007)

Σημαιοφόροι

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ( συγκεντρωμένες εγκύκλιοι ΥΠΕΠΘ).

Διευκρίνηση σχετικά με την επιλογή σημαιοφόρων (Φ.10/306/1088448/Γ1/19-10-2006).

Γνωμοδότηση Νομ. Συμβουλίου του Κράτους για την επιλογή των σημαιοφόρων.

Φοίτηση

Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών - Εγγραφές Αλλοδαπών μαθητών ( Εγκύκλιοι : 10407/Γ2/4-8-2008 & 91109/Γ2/10-7-2008).

Νόμος 2327, ΦΕΚ 156/Α΄/31-7-1995 ( Ίδρυση Ε.ΣΥ.Π.,Κ.Ε.Ε., ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε, ΙΔΕΚ.Ε, ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΔΕ, φοίτηση στα Νηπ/γεία, εγγραφή μαθητών στην Ά τάξη κλ.π.)

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Ν.682/77, ΦΕΚ 244/Τ.Α΄/ 1977)

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

Καθορισμός αμοιβών καθαριστριών ΙΔΟΧ ( Υ.Α. 2/51692/4-9-2007).

Καθορισμός αμοιβών καθαριστριών ΙΔΟΧ ( Υ.Α. 2/18254/0022/3-4-2008).

Χρηματοδότηση Σχ. Επιτροπών για τις αμοιβές καθαριστριών ΙΔΟΧ ( Υ.Α. 95873/Δ4/5-9-2007).


ΚΥΛΙΚΕΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-5-2008, ΦΕΚ 1003/2008).

ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (Υ.Α. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ. 93828 , ΦΕΚ 1183/2006)

Κανόνες Υγιεινής και καθορισμός προϊόντων σχολικών κυλικείων (ΦΕΚ 563/1998)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (ΦΕΚ 242/2004)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 242/2004 (ΦΕΚ 926/2004)

Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετική με την Υ.Α./Υ1γ/ΓΠ οικ/93828/2006(ΦΕΚ 1183/2006)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΥΛΙΚΕΊΩΝ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ (29405/Δ4/13-3-2007/ΥΠΕΠΘ)

Διευκρινήσεις για το μίσθωμα των κυλικείων (16-1-2008)

 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΔΗΜ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡ. ΟΛΟΗΜ. (ΦΕΚ 1325/Τ΄Β΄/2003)

 Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας στην Γ΄τάξη - Πρόγραμμα σπουδών Νέες Τεχνολογίες στην εκπ/ση του ολοήμερου σχολείου - Παρεμβάσεις στο πρόγραμμα του ολοήμερου(ΦΕΚ 1325/ΤΒ΄/2003)

ΟΣΚ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΣΚ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΣΗ (Ν. 3027/ΦΕΚ152/2002)

ΝΟΜΟΣ 3027 (ΦΕΚ152/28-6-2002) Ρύθμιση θεμάτων ΟΣΚ

 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ( ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ)

 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Νόμος 1304, ΦΕΚ 144/Τ. Α΄/7-12-1982 (Κατάργηση επιθεωρητών, Διοίκηση Γραφ. Π.Ε., Θεσμός Σχολ. Συμβούλων, Ιδρύσεις Δ/νσεων Π.Ε. και Γραφείων Π.Ε).

Ορισμός περιφερειών και έδρα Σχολικών Συμβούλων (ΦΕΚ 662/Τ. Β΄/1983).
Καθορισμός σχολείων των περιφερειών των Σχολικών Συμβούλων (ΦΕΚ 606/Τ. Β΄/2001).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΦΕΚ128/τΑ΄/2006- Ν. 3467)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΔ 25 ΦΕΚ 20/2002

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΕΚ 1340/2002

Περί ορισμού υποδιευθυντών σχολ. μονάδων ( Φ.361.23/1/5316/Δ1/15-1-2008).

Περί κενών θέσεων Δ/ντών-Υποδ/ντών σε συνδυασμό με τη φοίτηση στα Διδασκαλεία Δ. Ε.(14-7-2008).

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ (Ν.2621-ΦΕΚ136/1998)

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α  Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (συγκεντρωμένη σχετική νομοθεσία.)

Νόμος 3205/2003- Νέο μισθολόγιο ( άρθρο 17- αποζημίωση μελών σχ. επιτροπών)

Νόμος 3463/2006, ΦΕΚ 114/Τ. Α΄/2006 Κύρωση κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν.Π.Δ.Δ.:άρθρα 239,240,241,242,243).

Εγκύκλιοι σχετικές με την μεταβίβαση των σχολ. περιουσιών.

Μεταβίβαση Σχολ. Περιουσίας σε Ο.Τ.Α. (Κ.Υ.Α. ΣΤ/13/22-12-2-1993/ΦΕΚ 40 -Τ. Β΄-1993).

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΧΟΛ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.

Εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολ. κτιρίων από τις σχο΄. επιτροπές (ΦΕΚ 217/1995, Υ.Α. 13172/17-3-1995).

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Π.Ε. (ΠΔ 1/2003, ΦΕΚ 1/2003

 

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΕΚ 43/2000

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΦΕΚ 1139/τ΄Β΄/23-8-2006)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠ/ΓΕΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΦΕΚ1420/Τ΄Β΄/8-8-2007)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

·   ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ (Ν. 3500/ΦΕΚ232 Α΄/24-10-2006)

·  Αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής βίας, (73444/6-7-2007/ΥΠΕΠΘ).

·  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ν.3488/ΦΕΚ 191 Α΄/11-9-2006)

·   ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Ν.3149 ΦΕΚ 141/2003)

·   *Αρμοδιότητες Νομαρχ. Αυτ/σης που περιήλθαν στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. και θα ασκούνται από Δ/νσεις-Γραφεία Π.Ε. (Ν. 2817/άρθρο14/παρ.29).

·  * Μεταβίβαση στις Νομαρχ. Αυτ/σεις αρμοδιοτήτων που αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπ/ση (Π.Δ. 161/23-6-2000 -ΦΕΚ145/Τ.Β΄/2000)

·  Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής διοικ. πράξεων στους Δ/ντές -Προϊστ. Πρωτοβ. Εκπ/σης για άσκηση αρμοδιοτήτων που παραχωρήθηκαν με το Ν. 2817/2000/άρθρο 14/παράγρ.19. (Υ.Α. ΣΤ5/56/13-11-2000 - ΦΕΚ1409/Τ.Β΄/17-11-2007).

·  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (4-3-2008)

·  Νόμος 1264/1982 (ΦΕΚ 79/Α΄/1-6-1982) Εκδημοκρατισμός Συνδικαλιστικού κινήματος-Συνδικαλιστικές ελευθερίες.


 
 
 

 
 

  
 

  

  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις