ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Απαλλαγή μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης από μαθήματα

Απαλλαγή μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης από το μάθημα των Θρησκευτικών, την προσευχή και τον εκκλησιασμό

[61723/Γ2/13-6-2002]

Ύστερα από την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το θέμα της απαλλαγής των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το μάθημα των θρησκευτικών, την προσευχή και τον εκκλησιασμό, σας κάνουμε γνωστό ότι η απαλλαγή αυτή πρέπει να στηρίζεται σε δήλωση του ίδιου του μαθητή αν είναι ενήλικος ή των γονέων του αν είναι ανήλικος στην οποία θα αναφέρει ότι δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει.

Σε περίπτωση απαλλαγής του μαθητή από την παρακολούθηση του μαθήματος των θρησκευτικών, στη θέση «θρήσκευμα» στον Απολυτήριο Τίτλο δεν υπάρχει λόγος αναγραφής ενδείξεως.

[Γ2/8904/29-11-1995 ΥΠΕΠΘ]

Απαντούμε στο αρ, πρωτ. Φ.Ε. 12/1ια/5166/15 – 11 – 95 έγγραφο σας και σε ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητα μας, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα :

Μαθητές ετερόδοξοι, ετερόθρησκοι, άθρησκοι απαλλάσσονται:

1 . Από το μάθημα των θρησκευτικών.

2 . Από την προσευχή.

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ο μαθητής δεν θα απουσιάζει από το σχολείο με τη διαφορά ότι στο μεν μάθημα των θρησκευτικών θα παραμένει σε άλλη αίθουσα ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν στην αυλή του σχολείου, χωρίς να θορυβεί, στη δε προσευχή θα βρίσκεται στο τέλος της παράταξης των συμμαθητών του και θα τηρεί μόνο στάση ευλάβειας ή θα παραμένει μέσα στο διδακτήριο, σε ιδιαίτερο χώρο, με απόλυτη ησυχία και σεβασμό προς τους συμμαθητές του που προσεύχονται.

3 . Από τόν Εκκλησιασμό.

Οι απόψεις αυτές προκύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Συντάγματος Για την απαλλαγή του μαθητού από το μάθημα των θρησκευτικών, την προσευχή και τον Εκκλησιασμό θα πρέπει και οι δύο γονείς του να καταθέσουν στο σχολείο γραπτή δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι ο μαθητής είναι άθρησκος ή ετερόδοξος ή ετερόθρησκος.

Διευκρινήσεις για τον τρόπο απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών

[91109/Γ2/10-7-2008 ΥΠΕΠΘ]

1. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/98 για την εγγραφή μαθητών στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου απαιτείται μεταξύ άλλων και πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Για την εγγραφή μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ισχύουν τα άρθρα 8,9,10 του Π.Δ. 104/79.

Η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή της σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού, επισημαίνει την ανάγκη διευκόλυνσης της εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ως εκ τούτου, σας γνωρίζουμε ότι οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν στα σχολεία με ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Επίσης, οι μαθητές οι οποίοι είναι κάτοχοι των ειδικών δελτίων ταυτότητας ομογενών δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν άλλη βεβαίωση ή πιστοποιητικό για την απόδειξη των ατομικών τους στοιχείων.

2. Ύστερα από την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το θέμα της απαλλαγής των μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών, σας κάνουμε γνωστό ότι για την απαλλαγή αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή αν είναι ανήλικος ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, στην οποία θα αναφέρεται η επιθυμία απαλλαγής, χωρίς να δηλώνεται ο λόγος της συγκεκριμένης επιλογής.

[Φ12/977/109744/Γ1/26-8-2008 ΥΠΕΠΘ]

Θέμα: Απασχόληση Μαθητών

Σας ενημερώνουμε ότι οι μη Ορθόδοξοι μαθητές δηλ. οι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι, οι οποίοι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 104071 /Γ2/4.8.2008 εγκύκλιο του ΥπΕΠΘ απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών για λόγους συνείδησης, κατά την ώρα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος παρακολουθούν υποχρεωτικά τη διδασκαλία διαφορετικού διδακτικού αντικειμένου σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης.

Στην περίπτωση, που η συγκεκριμένη τάξη λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα, οι μαθητές αυτοί παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται για το σκοπό αυτό από το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου. Για μεν τους αλλοδαπούς το πρόγραμμα αφορά στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας, για δε τους υπόλοιπους μάθημα ανάλογο με τις μαθησιακές τους ανάγκες.

Διευκρίνιση στο φ12/977/109744/γ1/26-08-2008

[72719/Γ2/22-06-2009 ΥΠΕΠΘ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄]

Σε απάντηση της από 11-06-2009 επιστολή σας, η οποία μας διαβιβάστηκε από το Γρ. Υπουργού και σε ότι, εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας, σας γυρίζουμε ότι:

Το μάθημα των Θρησκευτικών παραμένει υποχρεωτικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα και με την με αρ. πρ. Φ12/977/109744/Π/2β-08-:2008 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η oποία προβλέπει ότι «οι μη Ορθόδοξοι μαθητές, δηλ οι αλλόθρησκοι ή οι ετερόδοξοι, οι οποίοι απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών (…), κατά την ώρα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος παρακολουθούν υποχρεωτικά τη διδασκαλία διαφορετικού διδακτικού αντικειμένου σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης.

Στην περίπτωση που η συγκεκριμένη τάξη λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα, οι μαθητές αυτοί παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται για το σκοπό αυτό από το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου. Για μεν τους αλλοδαπούς, το πρόγραμμα αφορά στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας, για δε τους υπόλοιπους, μάθημα ανάλογο με τις μαθησιακές ανάγκες».

Στις παραπάνω εγκυκλίους καθίσταται σαφές ότι το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά Αναλυτικά και Ωρολόγια προγράμματα, αλλά δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής στους αλλόθρησκους και ετερόδοξους μαθητές, οι οποίοι για λόγους συνείδησης δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εν λόγω μάθημα.

Απαλλαγές και υποχρεώσεις μαθητών Μαρτύρων του Ιαχωβά

[Γ1/11/2-1-90 ΥΠΕΠΘ]

Οι μαθητές, μάρτυρες του Ιεχωβά, απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, την προσευχή και τον εκκλησιασμό.

Την ώρα του μαθήματος των θρησκευτικών μπορούν να εξέρχονται από την αίθουσα.

Ο χώρος παραμονής και η απασχόληση των παραπάνω μαθητών στο διάστημα αυτό, καθορίζονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων του Σχολείου.

Την ώρα προσευχής παρευρίσκονται χωρίς να συμμετέχουν, αλλά τηρώντας απόλυτη ησυχία και σεβασμό προς τους συμμαθητές τους που προσεύχονται.

Όσο για τον εκκλησιασμό, ο Δ/ντής του σχολείου θα ειδοποιεί τους μαθητές από την προηγούμενη ημέρα, ώστε να μπορούν οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών αυτών να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη φύλαξή τους όσο χρόνο το σχολείο ευρίσκεται στην εκκλησία.

Για την απαλλαγή των μαθητών αυτών υποχρεούνται και οι δύο γονείς ή όταν πρόκειται περί διαζευγμένων, ο γονέας που έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή ο κηδεμόνας τους να καταθέσουν στο Διευθυντή του Σχολείου γραπτή δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνουν ότι οι ίδιοι όσο και τα παιδιά τους ή οι κηδεμονευόμενοί τους ακολουθούν το δόγμα των « Μαρτύρων του Ιεχωβά «.

Επί πλέον αν επιθυμούν να αναγράφεται αυτό το στοιχείο στα επίσημα έγγραφα και βιβλία που εκδίδει ή τηρεί το Σχολείο υποχρεούνται να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Μητρώου ή Δημοτολογίου, στο οποίο θ’αναγράφεται ότι ακολουθούν το συγκεκριμένο δόγμα.

Σε καμιά περίπτωση όμως οι μαθητές δεν απαλλάσσονται από τις άλλες εκδηλώσεις του Σχολείου και ιδιαίτερα όταν αυτές είναι Εθνικού περιεχομένου.


Απαλλαγή από μαθήματα μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού

[Π.Δ. 182/84 ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1,2,3 ΚΑΙ 4 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 34 ΤΟΥ Π.Δ. 60/2006 ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ]

Το άρθρο 2 του Π.Δ 155/78 αντικαθίσταται ως εξής.

1. Μαθητές κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασης του ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε αντίστοιχη τάξη των δημοσίων ιδιωτικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδος η οποία καθορίζεται από τον οικείο προϊστάμενο Δ/νσης ή Γραφείου Μέσης Εκπαίδευσης.

2. ΟΙ μαθητές της προηγουμένης παραγράφου που φοίτησαν επί δ ύ ο τουλάχιστον συνεχή έτη σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο Μέσης Εκπ/σης ΔΕΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ στα μαθήματα της ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ και της ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα ε ξ ε τ ά ζ ο ν τ α ι π ρ ο φ ο ρ ι κ ά με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5) Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης εξετάζονται π ρ ο φ ο ρ ι κ ά στα μαθήματα της ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ και της ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5) και γραπτά στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

3. Οι μαθητές της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού που φοίτησαν σε ξένο σχολείο του εξωτερικού που είναι αντίστοιχο των σχολείων Μ.Ε. που λειτουργούν στην Ελλάδα, μ ό ν ο κατά το προηγούμενο από την εγγραφή τους σε Ελληνικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης σχολικό έτος, κατά το π ρ ώ τ ο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5) στα μαθήματα της ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ και της ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ και γραπτά με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) στα υπόλοιπα μαθήματα.

4. Οι μαθητές της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μετά το δεύτερο έτος φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο και οι μαθητές της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο εξετάζονται και βαθμολογούνται όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους κανονικούς μαθητές της ημεδαπής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ (8) ΟΚΤΩ ΚΑΙ (10) ΔΕΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ


Αξιολόγηση (απαλλαγή) μαθητών με αναπηρία στις ξένες γλώσσες, μουσική και καλλιτεχνικά μαθήματα

[Γ6/61170/12-06-2007 ΥΠΕΠΘ]

Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής κατά καιρούς γίνεται αποδέκτης ερωτημάτων και διαμαρτυριών από γονείς μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχετικά με την αξιολόγηση και βαθμολόγηση στα μαθήματα των ξένων γλωσσών, της Μουσικής και των καλλιτεχνικών μαθημάτων .. α’.

Για το θέμα αυτό σας υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει σχετική νομοθεσία την οποία, προς διευκόλυνση σας, σας κοινοποιούμε και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της . Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ομαλή ενταξιακή διαδικασία των μαθητών αυτών και δίνεται απάντηση στα ερωτήματα και τις διαμαρτυρίες των γονέων.

Οι διατάξεις που αναφέρονται στην βαθμολόγηση των ξένων γλωσσών για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι:

Η παράγραφος 4 τους άρθρου 2 του Π.Δ. 226/1985 (ΦΕΚ 85/τΑ/9-5-85 ) η οποία αναφέρει: 4. «Για τους μαθητές των σχολικών μονάδων της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, που πάσχουν από βαρηκοΐα (σε ποσοστό 67 % και άνω) που βεβαιώνεται από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή, οι βαθμοί της ξένης γλώσσας δε λαμβάνεται υπόψη κατά την εξαγωγή των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων ούτε κατά τον υπολογισμό του γενικού -βαθμού προαγωγής ή απόλυσης του ».

Το άρθρο 5του ΠΔ. 188/85 (ΦΕΚ 75/τΑ/26-4-85 ) αναφέρει: «Για τους μαθητές Γενικής Εκπαίδευσης που πάσχουν από βαρηκοΐα (σε ποσοστό 67 %και άνω) που βεβαιώνεται από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή, οι βαθμοί της ξένης γλώσσας και της μουσικής δε λαμβάνονται υπόψη κατά την εξαγωγή των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων ούτε κατά τον υπολογισμό του γενικού βαθμού προαγωγής ή απόλυσης του

Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 157/1986 (ΦΕΚ 60/τΑ/30-4-1986)

2. « Για τους μαθητές που φοιτούν σε γυμνάσιο ή λύκειο ειδικής αγωγής και προσκομίζουν βεβαίωση δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή Σταθμού ότι παρουσιάζουν προβλήματα διαταραχής στο λόγο, μετά από σχετική απόφαση του συλλόγου καθηγητών του σχολείου τους ο βαθμός τους στη μουσική και στην ξένη γλώσσα δεν υπολογίζεται για την προαγωγή ή απόλυση τους ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης».

Η αριθ: Γ6/141/14-5-92 σχετικά με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ.157/86 αναφέρει: «………Για λόγους ίσης μεταχείρισης και στα πλαίσια της κατά το δυνατό σχολικής ενσωμάτωσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για αυτούς που φοιτούν σε κανονικά γυμνάσια -λύκεια….»

Οι παράγραφοι 2 και 3 και 6 του άρθρου 41 του Π.Δ. 393/1990 (ΦΕΚ 156/τΑ/21-11-1990)

2. «Για τους μαθητές γυμνασίων που πάσχουν από βαρηκοΐα (σε ποσοστό 67 ·% και άνω) που βεβαιώνεται από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή, οι βαθμοί της ξένης γλώσσας δε λαμβάνεται υπόψη κατά την εξαγωγή των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων ούτε κατά τον υπολογισμό του γενικού βαθμού προαγωγής ή απόλυσης του Δεν υπολογίζονται οι βαθμοί της Μουσικής και για τους μαθητές που αδυνατούν να έχουν επίδοση στο μάθημα αυτό λόγω πάθησης ή μειονεκτικότητας των φωνητικών τους οργάνων που βεβαιώνεται από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ».

3. «Για τους μαθητές που προσκομίζουν βεβαίωση δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας ότι παρουσιάζουν προβλήματα διαταραχής του λόγου, μετά από σχετική απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων ο βαθμός τους στη μουσική και στην ξένη γλώσσα δεν λαμβάνεται υπόψη για την προαγωγή ή απόλυση τους ούτε για την εξαγωγή του γενικού βαθμού προαγωγής ή απόλυσης ».

6. Για μαθητές τυφλούς ή πάσχοντες από εγκεφαλική παράλυση ( παραπληγία, τετραπληγία κλπ’) ο βαθμός στα καλλιτεχνικά μαθήματα δεν υπολογίζεται για την προαγωγή ή απόλυση τους ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης, εκτός αν ο κηδεμόνας τους καταθέσει στο σχολείο το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων, σχετική γραπτή δήλωση ότι επιθυμεί να υπολογιστεί ο βαθμός στα καλλιτεχνικά μαθήματα ».


ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

[Π.Δ. 104/79 ΑΡΘΡΟ 22]

1. Κηδεμών μαθητού κωλυομένου δια λόγους υγείας παθήσεως μονίμου ή παροδικής ή ειδικής μειονεξίας να μετάσχει εις το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δύναται να ζητήσει την εξαίρεση του μαθητού εκ του μαθήματος τούτου δι’ αιτήσεώς του. Η αίτησις αύτη συνοδευομένη υποχρεωτικώς και υπό ιατρικής βεβαιώσεως ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ή ΙΑΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΩΣ διαλαμβανούσης τούς λόγους και την διάρκειαν της αιτουμένης απαλλαγής, υποβάλλεται εις τον Διευθυντή του σχολείου εντός π έ ν τ ε (5) ημερών από της ενάρξεως των μαθημάτων ή της ε μ φ α ν ί σ ε ω ς της παθήσεως ή της μετ’ ασθένειαν επανόδου του μαθητού εις το σχολείον.

2. Επί της κατά την προηγουμένην παράγραφον αιτήσεως αποφαίνεται ο Διευθυντής του σχολείου μετά του αρμοδίου διδάσκοντος καθηγητού, συντασσομένης σχετικής πράξεως εις το βιβλίον πράξεων του Συλλόγου των Διδασκόντων. Εν αμφιβολία ο μαθητής παραπέμπεται εις την αρμοδίαν σχολιατρικήν υπηρεσίαν.

Η βεβαίωσις της προηγουμένης παραγράφου δεν απαιτείται είς άς περιπτώσεις η πάθησις είναι εμφανής μη χρήζουσα αποδείξεως.

Η ισχύς της κατά τα ανωτέρω απαλλαγής αφορώσης εις ολόκληρον το διδακτικό έτος ή τμήμα αυτού άρχεται από της ενάρξεως των μαθημάτων ή της εμφανίσεως της παθήσεως ή ασθενείας προσηκόντως βεβαιουμένης.

3. Απαλλαγήν εκ του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής διδακτικής τινος ώρας δύναται να ζητήσει ο μαθητής δι’ αποχρώντα λόγον παρά του διδάσκοντος καθηγητού, όστις δύναται να χορηγεί ταύτην μετ’ έγκρισιν του Δ/ντού του Σχολείου.

4. Οι κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου απαλλασσόμενοι εκ του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής μαθηταί ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ εις την ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΝ τούτου.

[58410/Γ4/14-6-2005 Υ.Α. ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΠΑΡ.4]

4. Πρόσβαση στο φάκελο των Α.Δ.Υ. έχει ο Δ/ντής της σχολικής μονάδας και μόνο. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία του οικείου Α.Δ.Υ. προκύπτουν σοβαροί λόγοι υγείας αποκλείοντες τη συμμετοχή του μαθητή ή της μα­θήτριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή σε άλλη σχο­λική δραστηριότητα ο Διευθυντής, στις αρχές του σχολι­κού έτους, συγκροτεί τριμελή Επιτροπή η οποία αποτε­λείται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, τον αρμόδιο εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και τον υπεύθυνο του οι­κείου Τμήματος του Σχολείου, ως μέλη. Η Επιτροπή συ­νεδριάζει αμέσως και αποφαίνεται για την απαλλαγή ή μη του μαθητή – τριας από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή για την αποχή του από συγκεκριμένες σχολικές δραστη­ριότητες. Η παραπάνω τριμελής Επιτροπή συγκαλείται από τον Διευθυντή και συνεδριάζει και όταν κατά τη διάρ­κεια της σχολικής χρονιάς προκύψουν θέματα της αρμο­διότητας της.


Απαλλαγή μαθητών από την ενεργό συμμετοχή εις το μάθημα της Μουσικής λόγω ασθένειας ή μετεγγραφής ή εγγραφής από σχολεία που δεν εδιδάσκετο το μάθημα της Μουσικής

[Π.Δ. 104/79 ΑΡΘΡΟ 22]

1. Κηδεμών μαθητού κωλυομένου δια λόγους υγείας παθήσεως μονίμου ή παροδικής ή ειδικής μειονεξίας να μετάσχει εις το μάθημα της Μουσικής δύναται να ζητήσει την εξαίρεση του μαθητού εκ του μαθήματος τούτου δι’ αιτήσεώς του.

Η αίτησις αύτη συνοδευομένη υποχρεωτικώς και υπό ιατρικής βεβαιώσεως ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ή ΙΑΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΩΣ διαλαμβανούσης τούς λόγους και την διάρκειαν της αιτουμένης απαλλαγής, υποβάλλεται εις τον Διευθυντή του σχολείου εντός π έ ν τα ε (5) ημερών από της ενάρξεως των μαθημάτων ή της ε μ φ α ν ί σ ε ω ς της παθήσεως ή της μετ’ ασθένειαν επανόδου του μαθητού εις το σχολείον.

2. Επί της κατά την προηγουμένην παράγραφον αιτήσεως αποφαίνεται ο Διευθυντής του σχολείου μετά του αρμοδίου διδάσκοντος καθηγητού, συντασσομένης σχετικής πράξεως εις το βιβλίον πράξεων του Συλλόγου των Διδασκόντων. Εν αμφιβολία ο μαθητής παραπέμπεται εις την αρμοδίαν σχολιατρικήν υπηρεσίαν.

Η βεβαίωσις της προηγουμένης παραγράφου δεν απαιτείται είς άς περιπτώσεις η πάθησις είναι εμφανής μη χρήζουσα αποδείξεως.

Η ισχύς της κατά τα ανωτέρω απαλλαγής αφορώσης εις ολόκληρον το διδακτικό έτος ή τμήμα αυτού άρχεται από της ενάρξεως των μαθημάτων ή της εμφανίσεως της παθήσεως ή ασθενείας προσηκόντως βεβαιουμένης.

3. Για την υποχρέωσιν της παρακολούθησις του μαθήματος της Μουσικής των κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου απαλλασσομένων μαθητών καθορίζει το κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αρμόδιον όργανον.

[Π.Δ 582/86 ΑΡΘΡΟ 2]

1. Όταν μαθητής σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εγγράφεται ή μετεγγράφεται σε σχολείο που διδάσκεται το μάθημα της μουσικής, ενώ στο σχολείο προέλευσής του δεν το διδασκόταν, παρακολουθεί και συμμετέχει στο μάθημα κανονικά όπως και οι λοιποί συμμαθητές του, ο βαθμός του όμως στη Μουσική δεν υπολογίζεται για την προαγωγή ή την απόλυσή του, ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσής, εκτός εάν ο κηδεμόνας του ή ο ίδιος (εφόσον είναι ενήλικος) καταθέσει στο σχολείο φοίτησής του, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων, σχετική γραπτή δήλωση ότι επιθυμεί να υπολογιστεί ο βαθμός του στη Μουσική.

Η διάταξη αυτή ισχύει για τη χρονιά της εγγραφής ή μετεγγραφής του μαθητή.

2. Για τους μαθητές που φοιτούν σε Γυμνάσιο ή Λύκειο ειδικής αγωγής και προσκομίζουν βεβαίωση δημοσίου Ιατροδιαγνωστικού Κέντρου ή Σταθμού ότι παρουσιάζουν προβλήματα διατάραξης στο λόγο, μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου καθηγητών του σχολείου τους, ο βαθμός τους στη Μουσική δεν υπολογίζεται για την προαγωγή ή απόλυσή τους, ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσής.


Πηγή: 3ο ΓΕΛ Κέρκυρας, Σπυρ. Κομιανός, Διευθυντής
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις