Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 51/2008 – ΦΕΚ 82/Α’/8.5.2008
Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 του ν. 3475/2006 (146 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Tις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 22 του ν. 2817/2000 (78 Α’) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (98 Α’).
4. Τις υπ’ αριθμ. 27/2007 και 4/2007 γνωμοδοτήσεις των Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αντίστοιχα.
5. Την υπ’ αριθμ. Δ56/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, μετά από Πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.
Αρθρο 1
Σκοπός της αξιολόγησης των μαθητών.
Η αξιολόγηση των μαθητών είναι αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας που έχει ως σκοπό να προσδιορίσει το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται από τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων μαθημάτων.
Η αξιολόγηση οφείλει να συνδυάζει ποικίλες μορφές και τεχνικές για να επιτύχει αφενός μεν έγκυρη, αξιόπιστη, αντικειμενική και αδιάβλητη αποτίμηση των γνώσεων, της κριτικής ικανότητας και των πρακτικών δεξιοτήτων των μαθητών και αφετέρου να συμβάλλει στην αυτογνωσία και την αντικειμενική πληροφόρησή τους για το επίπεδο μάθησης και τις δεξιότητές τους.
Παράλληλα, οφείλει να πληροφορεί τον εκπαιδευτικό για τα αποτελέσματα του έργου του και να ανατροφοδοτεί τη διδακτική πράξη, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της.
Τέλος, υπηρετεί και την ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των μαθητών.
Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής αξιολογείται από:
1. Τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης και τη συνολική δραστηριότητά του μέσα στο σχολείο.
2. Τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, οι οποίες διακρίνονται σε:
α) ενδιάμεσες, οι οποίες διεξάγονται κατά τη διάρκεια των δύο τετραμήνων και
β) τελικές στο τέλος του διδακτικού έτους.
3. Τις συνθετικές – δημιουργικές εργασίες, όταν του ανατίθενται αυτές.
4. Tο φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται.

Αρθρο 2
Περίοδοι διδακτικού έτους.
1. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται κατά τις ακόλουθες διδακτικές περιόδους, που ονομάζονται τετράμηνα:
α) Α’ τετράμηνο από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 20 Ιανουαρίου.
β) Β’ τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου μέχρι 16 Μαΐου.
Την τελευταία ημέρα του Β’ τετραμήνου δε διεξάγεται διδασκαλία μαθημάτων.
Την ημέρα αυτή ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Σ. αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών και εκτελεί κάθε προπαρασκευαστική εργασία για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των προβλεπόμενων γραπτών εξετάσεων.
2. Με την εγγραφή τους, οι μαθητές της Α’ τάξης υποχρεούνται να δηλώσουν την ειδικότητα που θα παρακολουθήσουν.
Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους, αν το επιθυμούν, το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
3. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και πτυχιακών εξετάσεων, στο οποίο ορίζονται οι ημέρες, οι ώρες προσέλευσης των μαθητών καθώς και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καταρτίζεται από το Σύλλογο των Διδασκόντων και ανακοινώνεται στους μαθητές το αργότερο πέντε ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
4. Οι εξετάσεις κάθε είδους για τους μαθητές των ΕΠΑ.Σ. διεξάγονται κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει δύο ημέρες μετά τη λήξη του Β’ τετραμήνου και λήγει την 30η Ιουνίου, καθώς και κατά το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου.

Αρθρο 3
Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων.
Τα μαθήματα των ΕΠΑ.Σ. είναι μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ειδικοτήτων).
Τα μαθήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται ως θεωρητικά, εργαστηριακά, σχεδιαστικά και μικτά (με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος).

Αρθρο 4
Βαθμολογική Κλίμακα.
1. Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα, είναι 0 – 20 και λεκτικώς προσδιορίζεται με τους χαρακτηρισμούς:
Κακώς 0 – 5
Ανεπαρκώς 5,1 – 9,4
Σχεδόν καλώς 9,5 – 13
Καλώς 13,1 – 16
Λίαν καλώς 16,1 – 18
Αριστα 18,1 – 20
Η βαθμολόγηση των γραπτών των προαγωγικών και πτυχιακών εξετάσεων γίνεται στην κλίμακα 0 – 100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός του γραπτού ανάγεται στην κλίμακα 0 – 20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται, με προσέγγιση δεκάτου.
2. Οι προφορικοί βαθμοί της αξιολόγησης των μα-θητών δίνονται σε ακέραιους αριθμούς.
Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των προφορικών βαθμολογιών των δύο τετραμήνων αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθητή σε κάθε μάθημα και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.
3. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα και ο γενικός μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.) γράφονται ως δεκαδικοί με προσέγγιση δεκάτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ.
Αρθρο 5
Ενδιάμεσες Προφορικές και Γραπτές Εξετάσεις.
1. Κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας των μαθημάτων, η πρόοδος των μαθητών ελέγχεται με προφορική εξέταση για το μάθημα της ημέρας, η οποία διενεργείται με την υποβολή ερωτήσεων στη διδαχθείσα ύλη και κυρίως επί του μαθήματος της ημέρας.
Οι εξεταζόμενοι προφορικά μαθητές βαθμολογούνται για κάθε τέτοια εξέταση.
2. Για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επιμέλειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, εκτός της προφορικής εξέτασης, διενεργούνται ποικίλες ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις. Αυτές είναι:
α) Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διάρκειας 10 έως 15 λεπτών, που αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών και στην ύλη του μαθήματος της ημέρας.
Τα θέματα που δίνονται στους μαθητές θα πρέπει να προϋποθέτουν απαντήσεις, τις οποίες να μπορούν να διατυπώσουν οι μαθητές στον προβλεπόμενο χρόνο.
Τα θέματα μπορεί να έχουν τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από το διδάσκοντα με βάση τα σχετικά παραδείγματα που περιέχονται στα σχολικά βιβλία και σύμφωνα με τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) που απόστέλλονται στα σχολεία.
Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών είναι χωρίς αριθμητικό περιορισμό και αφήνεται στην κρίση του διδάσκοντος.
Τα αποτελέσματά τους αξιοποιούνται για την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του μαθητή και τη συνεχή ανατροφοδότηση της διδασκαλίας.
β) Κατά τη διάρκεια του Α’ τετραμήνου πραγματοποιείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία, η οποία καλύπτει περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνεται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητών.
Δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος για το ίδιο τμήμα.
Ως προς τη μορφή τους, οι γραπτές αυτές δοκιμασίες μπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικού τύπου ερωτήσεις (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, κλειστές ή αντικειμενικού τύπου, πολλαπλών επιλογών κ.τ.λ.) και διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας, με τις οποίες ελέγχεται κατά κύριο λόγο η αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης και γενικότερα η πρόοδος των μαθητών.
Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, η ωριαία γραπτή δοκιμασία μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Β’ τετράμηνο.

Αρθρο 6
Ατομικές και Ομαδικές Συνθετικές – Δημιουργικές Εργασίες.
1. Οι ατομικές και ομαδικές συνθετικές-δημιουργικές εργασίες έχουν συνθετικό χαρακτήρα και επιδιώκουν την ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας του μαθητή και γενικότερα την καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος μέσω της αναζήτησης στοιχείων από διαφορετικές πηγές και την τελική σύνθεση των στοιχείων αυτών.
Οι δημιουργικές εργασίες μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές και να έχουν τη μορφή μικρής μελέτης ανάλογης προς τις δυνατότητες των μαθητών, ή να είναι συλλογές ή κατασκευές ή καλλιτεχνικές συνθέσεις.
Τα θέματα των εργασιών αυτών δίνονται από τους διδάσκοντες στους μαθητές ή προτείνονται από τους μαθητές και εγκρίνονται από τους διδάσκοντες.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) αποστέλλει στα σχολεία οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν και ενδεικτικές προτάσεις δημιουργικών εργασιών.
Οι δημιουργικές εργασίες μπορούν να παρουσιάζονται μέσα στην τάξη, κατά την κρίση του διδάσκοντος, ή εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, σε ειδική εκδήλωση κατά τάξη ή κατά σχολείο το οποίο αποφασίζεται από το Σύλλογο των Διδασκόντων.
Οι εργασίες αυτές μπορούν να δημοσιεύονται ή να δημοσιοποιούνται με όποιον άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο η κάθε ΕΠΑ.Σ..
2. α) Η εκπόνηση τουλάχιστον μιας δημιουργικής εργασίας είναι υποχρεωτική στην Α’ τάξη, ενώ στη Β’ τάξη είναι προαιρετική.
Για τη δημιουργική εργασία μέσα στους δύο πρώτους μήνες του σχολικού έτους προτείνεται στους μαθητές κατάλογος εργασιών από το διδάσκοντα κάθε μαθήματος και με γραπτή τους δήλωση οι μαθητές επιλέγουν το μάθημα στο οποίο επιθυμούν να εκπονήσουν εργασία, καθώς και δύο ακόμη μαθήματα ως εναλλακτικές δυνατότητες.
β) Ο υπεύθυνος διδάσκων για την παρακολούθηση των δημιουργικών εργασιών οργανώνει συναντήσεις με τους μαθητές πριν από την ανάθεση των εργασιών.
Τους ενημερώνει για τη διαδικασία έρευνας που θα ακολουθήσουν και τους παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση για τις πηγές που θα χρησιμοποιήσουν.
3. Η δημιουργική εργασία αξιολογείται από τον οικείο διδάσκοντα και λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν έχει θετική επίδραση την επίδοση του μαθητή.
4. Αν ένας μαθητής εκπονεί με δική του πρωτοβουλία και ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες περισσότερες της μιας δημιουργικές εργασίες, αυτές συνεκτιμώνται στη βαθμολογία του μαθητή σε όλα τα αντίστοιχα μαθήματα.
Αντίγραφο όλων των εργασιών τοποθετείται στο φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, εάν αυτός υπάρχει και όπου δεν υπάρχει, ενημερώνονται με ευθύνη του καθηγητή που παρακολουθεί την εργασία όλοι οι διδάσκοντες στο ίδιο τμήμα για τη συμπληρωματική αυτή δραστηριότητα του κάθε μαθητή.
5. Ο αριθμός των δημιουργικών εργασιών που ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να παρακολουθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους καθορίζεται από τον ίδιο, δεν μπορεί όμως να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10).
Εάν για κάποιο αντικείμενο εκδηλώσουν ενδιαφέρον πολλοί μαθητές και ο οικείος διδάσκων αδυνατεί για το λόγο αυτό να εποπτεύσει όλες τις σχετικές εργασίες, καταβάλλεται προσπάθεια ένταξης των μαθητών σε ομάδες που έχουν αναλάβει ομαδικές εργασίες που βρίσκονται πλησιέστερα στα ενδιαφέροντά τους.
Εάν και μετά την ομαδοποίηση το πρόβλημα παραμένει, κάθε διδάσκων επιλέγει, μεταξύ των μαθητών που επιθυμούν να εκπονήσουν εργασία στο αντικείμενό του, όσους μπορεί να εποπτεύσει με κριτήρια που καθορίζει ο ίδιος και ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους.
Τους υπόλοιπους παραπέμπει στο Σύλλογο των Διδασκόντων, ο οποίος τους κατανέμει σε άλλους διδάσκοντες με βάση τις εναλλακτικές προτιμήσεις τους που περιέχονται στη δήλωσή τους.
Για όποιο άλλο θέμα ανακύπτει σχετικά με την εκπόνηση δημιουργικών – συνθετικών εργασιών από τους μαθητές, αποφασίζει ο Σύλλογος των Διδασκόντων.

Αρθρο 7
Φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων των μαθητών.
1. Σε κάθε ΕΠΑ.Σ παρέχεται η δυνατότητα να τηρείται με ευθύνη του υπεύθυνου καθηγητή κάθε τμήματος ή τάξης και σε χώρο που καθορίζεται από το Διευθυντή της Σχολής, φάκελος εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων των μαθητών, στον οποίο καταχωρίζονται στοιχεία που συμβάλλουν στη σφαιρικότερη εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών, τα οποία δεν προκύπτουν από άλλες διαδικασίες αποτίμησης της επίδοσής τους.
Τέτοιου είδους στοιχεία είναι κυρίως:
α) Εργασίες, τις οποίες πραγματοποιεί ο μαθητής, πέραν αυτών που γίνονται στο πλαίσιο των υποχρεωτικών σχολικών εργασιών.
β) Αναφορές σχετικές με σχολικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει.
γ) Αντίγραφα επαίνων, βραβείων ή άλλων διακρίσεών του στον πνευματικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και αθλητικό τομέα που χορηγούνται από το ΥΠΕΠΘ ή από επίσημα αναγνωρισμένους επιστημονικούς, μορφωτικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς υψηλού κύρους.
δ) Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης του μαθητή.
ε) Παρατηρήσεις ή προτάσεις του σχετικές με τα μαθήματα.
Κάθε μαθητής που επιθυμεί να εντάξει στο φάκελό του νέα στοιχεία, τα υποβάλλει στον αρμόδιο καθηγητή.
2. Σκοπός της τήρησης των ως άνω φακέλων είναι όχι μόνο η σφαιρικότερη και πολύπλευρη εκτίμηση των δραστηριοτήτων των μαθητών, αλλά η υποβοήθηση και η επικοινωνία μέσα στο σχολείο μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, η παροχή έμμεσα στο μαθητή της δυνατότητας συμμετοχής του στην εκπαιδευτική διαδικασία και διατύπωσης παρατηρήσεων και προτάσεων για τη σχολική ζωή και τη βελτίωση της διδακτικής πράξης.
3. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την τήρηση των φακέλων και την αξιοποίησή τους καθορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων.

Αρθρο 8
Προφορική βαθμολογία τετραμήνων.
1. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:
α) Τη συμμετοχή του στη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία.
β)Την προφορική εξέταση καθώς επίσης την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα.
γ) Την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες.
δ) Τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή το σχολείο.
ε) Το φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται.
Στην περίπτωση που λείπουν ορισμένα στοιχεία της παραγράφου 1, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων λοιπών στοιχείων.
2. Για τη βαθμολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων και του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
α) Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις του μαθήματος και παραδεκτές μεθόδους της σύγχρονης τεχνολογίας.
β) Η ποιότητα της εργασίας του ως τελικού αποτελέσματος.
γ) Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει κανονισμούς ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργασίας του.
δ) Ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποίησε κατάλληλα εργαλεία, όργανα, μηχανήματα και υλικά.
Η αξιολόγηση της επίδειξης της άσκησης στο εργαστήριο γίνεται συμπληρωματικά με τη μέθοδο της συστηματικής και αντικειμενικής παρατήρησης του μαθητή από τους διδάσκοντες και της καταγραφής των αποτελεσμάτων της παρατήρησης σε πίνακα εργαστηριακής προόδου.
Για την επίδειξη ο μαθητής υποβοηθείται από σχετικά φύλλα έργου που συντάσσονται και μοιράζονται από τους διδάσκοντες στην αρχή κάθε εργαστηριακής ενότητας.
3. Για μάθημα που για οποιονδήποτε λόγο διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες δεν κατατίθεται βαθμολογία, εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών.
4. Με τη λήξη του Α’ και του Β’ τετραμήνου κάθε διδάσκων καταθέτει στο Διευθυντή του σχολείου ονομαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με τους τετραμηνιαίους βαθμούς επίδοσης.
5. Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, ο διδάσκων με ενυπόγραφη σημείωση πάνω στην κατάσταση δικαιολογεί την έλλειψη του βαθμού.
6. Με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου και του διδάσκοντος, η προφορική βαθμολογία των μαθητών καταχωρίζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ατομικό Δελτίο (Α.Δ.) των μαθητών, καθώς και ηλεκτρονικά.
Αντίγραφο της βαθμολογίας που καταχωρίζεται στον Η/Υ κρατείται υποχρεωτικά και σε δύο (2) αντίγραφα ασφαλείας.
Για το Β’ τετράμηνο η καταχώριση γίνεται πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών ή πτυχιακών εξετάσεων.
Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή, εκτός από την περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης που διαπιστώνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων.
7. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των Α.Δ. των μαθητών της τελευταίας τάξης της ΕΠΑ.Σ., στα οποία αναγράφεται η προφορική βαθμολογία τους, αποστέλλονται υποχρεωτικά με ευθύνη του Διευθυντή κάθε σχολείου στο αρμόδιο Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε) ή στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε., μέσα σε μία εβδομάδα από τη λήξη των μαθημάτων του κάθε τετραμήνου.
Μαζί με τα φωτοαντίγραφα των Α.Δ. αποστέλλονται σε δισκέτες ή σε εναλλακτικά ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δύο αντίγραφα της ηλεκτρονικής καταχώρισης.

Αρθρο 9
Επίδοση της προφορικής βαθμολογίας – Ενημέρωση των κηδεμόνων.
1. Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση και καταχώριση της προφορικής βαθμολογίας, καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται ο ατομικός έλεγχος προόδου του μαθητή.
2. Με ευθύνη του Διευθυντή και με απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών στα μέσα κάθε τετραμήνου οργανώνεται μία τουλάχιστον συνάντηση κηδεμόνων, με σκοπό την ενημέρωσή τους στα θέματα της παραγράφου 1.
Κατόπιν συνεννόησης Διευθυντή και διδασκόντων, ορίζεται πρόγραμμα ενημέρωσης των κηδεμόνων, σύμφωνα με το οποίο κάθε διδάσκων έχει την υποχρέωση μία τουλάχιστον ημέρα την εβδομάδα να δέχεται τους κηδεμόνες των μαθητών.
3. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού έτους και κοινοποιείται γραπτώς στους κηδεμόνες μέσω των μαθητών.
4. Οι κηδεμόνες των μαθητών δικαιούνται να ενημερώνονται από τους διδάσκοντες, κατά τις ημέρες που έχουν ορισθεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης κηδεμόνων, για όλα τα στοιχεία της παρ. 1.
Οι διδάσκοντες επιδεικνύουν τα γραπτά των μαθητών, εφόσον ζητηθεί από τους κηδεμόνες τους και μόνο.
5. Στους ελέγχους προόδου που δίνονται στους μαθητές και στους κηδεμόνες αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αντίστοιχος μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας όλων των μαθητών του τμήματος για κάθε μάθημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
Αρθρο 10
Γραπτές προαγωγικές και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της ΕΠΑ.Σ..
1. Οι γραπτές προαγωγικές και πτυχιακές εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του Διευθυντή και των διδασκόντων σε κάθε ΕΠΑ.Σ..
2. Ως εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της ΕΠΑ.Σ. ορίζονται τα 2/3 της διδαχθείσας ύλης με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι λιγότερα από το μισό της διδακτέας ύλης.
Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της για κάθε μάθημα γίνεται με εισήγηση των διδασκόντων και με την έγκριση του Διευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από τη έναρξη των εξετάσεων.
3. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης, υπογράφεται από το διδάσκοντα καθηγητή και θεωρείται από το Διευθυντή.
4. Τα θέματα ορίζονται από τους διδάσκοντες το μάθημα και είναι κοινά για όλα τα τμήματα των τάξεων της κάθε ΕΠΑ.Σ..
Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέματα, εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή.
5. Τα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν γράφονται στον πίνακα εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 11.
Τα φωτοτυπημένα θέματα επισυνάπτονται στα γραπτά και είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται μόνο τα ατομικά στοιχεία των μαθητών.
6. Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους μαθητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλα αναφοράς ή κόλλα σχεδίου) που φέρει τη σφραγίδα του Σχολείου, την υπογραφή του Διευθυντή και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθμολογίας του γραπτού.
7. Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον ενός τουλάχιστον καθηγητή – επιτηρητή σε κάθε αίθουσα, ο οποίος μετά τη λήξη της εξέτασης παραλαμβάνει τα γραπτά δοκίμια των μαθητών, τα υπογράφει και τα παραδίδει με υπογραφή μέσα σε φάκελο στον αρμόδιο για τη βαθμολόγησή τους καθηγητή.
8. Για όλα τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά, η διάρκεια των γραπτών εξετάσεων είναι δίωρη, εκτός εάν ορισθεί διαφορετικά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.).
Σε καμιά περίπτωση η διάρκεια αυτή δεν μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερη των τριών ωρών.
Ειδικά για τα μαθήματα Σχεδιαστικού περιεχομένου η διάρκεια της γραπτής εξέτασης ορίζεται σε τρείς (3) ώρες.

Αρθρο 11
Τρόπος εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων.
1. Tα θέματα των γραπτών προαγωγικών και πτυχιακών εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις.
Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας.
Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται γι’ αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός εάν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθμός για κάθε μια από αυτές.
3. Τα μικτά μαθήματα (θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος) εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά για κάθε μέρος τους.
Ο βαθμός στο μάθημα αυτό είναι ο Μ.Ο. του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους και ως βαθμολογία του μαθήματος καταχωρίζεται ένας βαθμός.
Το μάθημα σε κάθε περίπτωση θεωρείται ενιαίο.

Α. Ξένη Γλώσσα.
1. Η εξέταση στο μάθημα της ξένης γλώσσας συνίσταται στα εξής:
α) Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150 – 180 λέξεων και τέσσερις ερωτήσεις κατανόησής του.
Κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υποερωτήματα.
β) Δίνονται τέσσερις παρατηρήσεις γραμματικο – συντακτικών φαινομένων, μέσα ή έξω από το κείμενο.
Κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει δύο έως τέσσερα ερωτήματα.
γ) Ο μαθητής καλείται να παράγει γραπτό λόγο (καθοδηγούμενο ή ελεύθερο) 120 -150 λέξεων.
2. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 35% στις ερωτήσεις της κατηγορίας α’ και β’ και κατά 30% στην παραγωγή γραπτού κειμένου.

Β. Σχέδιο.
1. Στο Ελεύθερο Σχέδιο η γραπτή εξέταση συνίσταται στη γραφική αναπαράσταση ενός φυσικού αντικειμένου, το οποίο τοποθετείται σε ορατό σημείο εντός του χώρου εξέτασης.
Οι μαθητές σχεδιάζουν με ελεύθερο τρόπο και σε συνθήκες διάχυτου φωτισμού το αντικείμενο.
Πρέπει να διακρίνουν στο θέμα τους τις αναλογίες των αντικειμένων και τις αναλογίες σε σχέση με το όλο και να τις παραστήσουν στο χαρτί τους αρμονικά, έτσι ώστε να έχουν σαφήνεια και συμμετρία με τα πραγματικά αντικείμενα.
Επίσης πρέπει να προσέξουν την αρμονία μέσα στη σχεδιαστική επιφάνεια και να αποδώσουν απλοποιημένα σε λίγους τόνους τις φωτεινές και σκοτεινές επιφάνειες και τους όγκους που συνθέτουν το θέμα.
Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο μαύρα μολύβια ή άλλα υλικά.
Η βαθμολόγηση του Ελεύθερου Σχεδίου γίνεται με κριτήρια:
α) Τη δυνατότητα για οργάνωση της σχεδιαστικής επιφάνειας, δηλαδή την τοποθέτηση του θέματος και τη σύνθεσή του.
β) Τη σχεδιαστική ακρίβεια των αναλογιών και των κλίσεων του θέματος.
γ) Τις τονικές διαβαθμίσεις του θέματος.
δ) Τη γενική εικόνα του θέματος.

2. Στο Γραμμικό Σχέδιο η γραπτή εξέταση συνίσταται στα εξής:
α) Το αντικείμενο σχεδίασης έχει απλή γεωμετρική μορφή (π.χ. απλό αντικείμενο, κτήριο, αρχιτεκτονικό μέλος, έπιπλο, κ.τ.λ.).
Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις κ.τ.λ.).
β) Ο τρόπος παράστασής του είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές) αξονομετρικού ή συνδυασμών τους.
γ) Οι μαθητές εξετάζονται στη σχεδίαση κατόψεων, όψεων, τομών, αντικειμένων απλών γεωμετρικών μορφών κ.τ.λ., χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα όργανα, μέσα, υλικά και ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις.

Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του Γραμμικού Σχεδίου είναι τα εξής:
i. Η ορθότητα απεικόνισης (π.χ. τεμνόμενα, προβαλλόμενα στοιχεία, ορθή μεταφορά κλίμακας κ.τ.λ.), που αξιολογείται με 30 μονάδες.
ii. Η ποιότητα σχεδίασης (π.χ. πάχος γραμμών, ακρίβεια, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές κ.τ.λ.) που αξιολογείται με 20 μονάδες.
iii. Η πληρότητα σχεδίασης, που αξιολογείται με 15 μονάδες.
iv. Η γραμματογραφία και άλλες ενδείξεις (π.χ. διαγράμμιση, προσανατολισμός, άλλοι συμβολισμοί), που αξιολογείται με 15 μονάδες.
v. Η οργάνωση θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που αξιολογείται με 10 μονάδες.
vi. Γενική εικόνα μονάδες 10.

3. Στο Αρχιτεκτονικό Σχέδιο η γραπτή εξέταση συνίσταται στα εξής:
α) Το αντικείμενο σχεδίασης είναι απλή κτηριακή κατασκευή ή τμήμα της, με εξοπλισμό, στοιχεία επίπλωσης και συμβολισμούς δομικών και φυσικών στοιχείων.
β) Ο τρόπος παράστασής του είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές), αξονομετρικού ή συνδυασμών τους.
Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις κ.τ.λ.) και συνοδεύεται από σύντομη απλή περιγραφή του.
γ) Οι μαθητές εξετάζονται στη σχεδίαση κατόψεων, τομών, όψεων, χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα όργανα, μέσα και υλικά και ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις.
Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου είναι τα ίδια με τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του Γραμμικού Σχεδίου.

4. Στο Τεχνικό Σχέδιο η γραπτή εξέταση συνίσταται στα εξής:
α) Το θέμα της εξέτασης είναι στοιχείο ή συνδυασμός στοιχείων από το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος, είναι απλής γεωμετρικής μορφής, δίνεται σε σχέδιο (ή σκαρίφημα) όψεων – τομών ή αξονομετρικής προβολής ή συνδυασμού τους και περιέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα (τίτλους, διαστάσεις, ενδείξεις κ.τ.λ.).
β) Από τους μαθητές ζητείται να σχεδιάσουν (ή και να συμπληρώσουν), με τη βοήθεια των βασικών σχεδιαστικών οργάνων και μέσων, όψεις και τομές του θέματος και να σημειώσουν διαστάσεις, σύμβολα και λοιπά στοιχεία του Σχεδίου.
Τα κριτήρια αξιολόγησης του Σχεδίου είναι τα εξής:
i. Η ορθότητα των απαντήσεων (ορθή μεταφορά κλίμακας, ορθή σχεδίαση τεμνομένων και προβαλλομένων στοιχείων, ορθή διαστασιολόγηση κ.τ.λ.), που αξιολογείται με τριάντα πέντε (35) μονάδες.
ii. Η πληρότητα των απαντήσεων (σχεδίαση όλων των ζητουμένων και των στοιχείων τους, όπως απαραίτητες γραμμές, στοιχεία διαστασιολόγησης, σύμβολα κ.τ.λ.), που αξιολογείται με τριάντα (30) μονάδες.
iii. Η ποιότητα σχεδίασης (ποιότητα γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές κ.τ.λ.), που αξιολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
iv. Η οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που αξιολογείται με δέκα (10) μονάδες.

5. Στο Σχέδιο με Η\Υ.
Η εξέταση γίνεται στο εργαστήριο πληροφορικής ως εξής:
α) Το αντικείμενο σχεδίασης είναι απλή κατασκευή ή τμήμα της, με πιθανό εξοπλισμό, στοιχεία συμβολισμών κ.λπ..
β) Ο τρόπος παράστασής του είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές ) ή συνδυασμών τους. Δίνεται σε αντίγραφο, με τη μορφή σκαριφήματος, ή σχεδίου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις, οδηγίες κ.τ.λ.) και συνοδεύεται από σύντομη απλή περιγραφή του.
γ) Οι μαθητές εξετάζονται στη σχεδίαση με Η\Υ κατόψεων, τομών, όψεων, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό Η\Υ και ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις.
Η εξέταση γίνεται στον εργαστηριακό χώρο και αξιολογούνται τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η\Υ, όσο και η διαδικασία.
Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση είναι: η ορθότητα απεικόνισης, με παρατήρηση ή και με προφορικές ερωτήσεις, η πληρότητα σχεδίασης, η οργάνωση του θέματος σε επίπεδα και η ορθή χρήση των εντολών του προγράμματος.
δ) Μετά το πέρας της εξέτασης του μαθητή γίνεται εκτύπωση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του μαθητή και ο βαθμός επίδοσής του.
Η εκτύπωση αυτή, η οποία σφραγίζεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο του τομέα, επέχει θέση γραπτού.

Γ. Μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ειδικοτήτων).
1.α) Τα μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εργαστηριακού περιεχομένου εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος:
i) γραπτά ή
ii) προφορικά, με επίδειξη δεξιοτήτων των μαθητών στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου.
Είναι δυνατό να επιλεγεί μία από αυτές τις μορφές εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών.
Η μορφή της εξέτασης ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή, μετά από εισήγηση των διδασκόντων το εργαστηριακό μάθημα.
β) Αν επιλεγεί μόνο η γραπτή μορφή εξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα ακολουθείται η διαδικασία εξέτασης της παραγράφου 2.
γ) Αν επιλεγεί μόνο η προφορική μορφή εξέτασης και ο διδάσκων το εργαστηριακό μάθημα είναι ένας, τότε για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή, από το διδάσκοντα και έναν άλλο καθηγητή της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας προς το εξεταζόμενο μάθημα.
Βαθμός του μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο βαθμολογητών.
δ) Αν επιλεγεί συνδυασμός γραπτής και προφορικής εξέτασης οι μαθητές μετά από ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία εξετάζονται και προφορικά. Βαθμός είναι ο Μ.Ο. των δυο δοκιμασιών.
2. Τα μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θεωρητικού περιεχομένου εξετάζονται γραπτά και οι ερωτήσεις ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες.
H πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ερωτήσεις (όχι λιγότερες από δύο) που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης και η δεύτερη κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει (όχι λιγότερες από δύο) ερωτήσεις ή ασκήσεις εφαρμογών ή και προβλήματα ανάλογα με τη φύση του μαθήματος.
Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη κατηγορία και 50% στη δεύτερη.
3. Τα μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μικτού περιεχομένου (θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος) εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά για κάθε μέρος τους.
Ο βαθμός στο μάθημα αυτό είναι ο Μ.Ο. του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους και ως βαθμολογία του μαθήματος καταχωρίζεται ένας βαθμός.
Το μάθημα σε κάθε περίπτωση θεωρείται ενιαίο.
Το θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων εξετάζεται όπως τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου της παραγράφου 2.
Το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων εξετάζεται όπως τα μαθήματα εργαστηριακού περιεχομένου της παραγράφου 1.

Αρθρο 12
Ορισμός και υποχρεώσεις των επιτηρητών.
1. Με απόφαση του Διευθυντή ορίζονται οι επιτηρητές καθηγητές, οι οποίοι κατανέμονται σε διαφορετικές αίθουσες εξετάσεων κάθε ημέρα.
Για την άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, που πιθανόν να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης, είναι δυνατόν να ορίζονται εφεδρικοί επιτηρητές.
2. Οι επιτηρητές προσέρχονται έγκαιρα στο Σχολείο, είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την τάξη και την επιτήρηση των μαθητών κατά την ώρα της εξέτασης και αναφέρουν αμέσως στον Διευθυντή ή τον εισηγητή του εξεταζόμενου μαθήματος όποιο πρόβλημα προκύψει.
3. Οι επιτηρητές παραλαμβάνουν από το Διευθυντή το φάκελο της εξέτασης, εκφωνούν τον κατάλογο των μαθητών, σημειώνουν τους απόντες, διανέμουν την κόλλα διαγωνίσματος, διανέμουν τα φωτοτυπημένα θέματα της εξέτασης και αναγράφουν στον πίνακα τον χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης.
Οι επιτηρητές απαγορεύεται να παρέχουν οποιεσδήποτε διευκρινίσεις επί των θεμάτων, τις οποίες παρέχει μόνο ο εισηγητής του εξεταζόμενου μαθήματος.
Κατά την παραλαβή των γραπτών δοκιμίων των μαθητών, διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα και υπογράφουν στο τέλος του κειμένου.

Αρθρο 13
Υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
1. Η κατανομή των μαθητών στις αίθουσες εξέτασης γίνεται με αλφαβητική σειρά με την ευθύνη του Διευθυντή, ο οποίος συντάσσει ονομαστική κατάσταση εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα.
Η τοποθέτηση των μαθητών στις θέσεις γίνεται κατά αλφαβητική σειρά και ο έλεγχος είναι ευθύνη των επιτηρητών.
Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών μαθητών.
2. Οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό (blanco), κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή άλλα ανάλογα αντικείμενα.
Με απόφασή του Συλλόγου των Διδασκόντων, μετά από πρόταση των εισηγητών, είναι δυνατόν να επιτραπεί στους μαθητές να φέρουν μαζί τους κατά την εξέταση συγκεκριμένων μαθημάτων οποιαδήποτε αναγκαία βοηθήματα.
Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στους μαθητές μαζί με το πρόγραμμα των εξετάσεων.
Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.
3. Μαθητής που φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή από οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου, ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή και ύστερα από εισήγηση των διδασκόντων – εξεταστών στο εξεταζόμενο μάθημα βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν.
Ο Διευθυντής, οι επιτηρητές της αίθουσας και οι διδάσκοντες, πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής, καλούν σε προφορική απολογία τον μαθητή, συντάσσουν πρακτικό το οποίο και υπογράφουν και στη συνέχεια ενημερώνουν τον κηδεμόνα του.

Αρθρο 14
Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και πτυχιακών εξετάσεων.
1. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται από τον αρμόδιο καθηγητή, ο οποίος δίδαξε το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και σε περίπτωση απουσίας του από άλλον καθηγητή της ίδιας ειδικότητας, ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή του σχολείου ή τον αρμόδιο Προϊστάμενο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.), εάν δεν υπάρχει καθηγητής της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας στο σχολείο αυτό.
2. Τα γραπτά των μαθητών διορθωμένα και βαθμολογημένα παραδίδονται από τον αρμόδιο καθηγητή στο Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ., συνοδευόμενα από ονομαστική κατάσταση με τους βαθμούς των μαθητών, το αργότερο εντός πέντε ημερών από την ημέρα της εξέτασης κάθε μαθήματος.
Ο Διευθυντής μεριμνά για τον έλεγχο και την καταχώριση της βαθμολογίας στα οικεία βιβλία και στον Η/Υ του Σχολείου.

Αρθρο 15
Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων.
Σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια των προαγωγικών και πτυχιακών εξετάσεων όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Η αναβαθμολόγηση γίνεται στο Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.) ή ελλείψει αυτού στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), στην οποία υπάγεται η αντίστοιχη ΕΠΑ.Σ..
2. Μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ΕΠΑ.Σ. όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων.
Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο (άρθρο 19 του ν. 2009/1992).
3. Οι Διευθυντές, μόλις λήξει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, διαβιβάζουν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά με καλυμμένα όλα τα στοιχεία των μαθητών και τον αρχικό βαθμό του καθηγητή μαζί με επικυρωμένα αντίγραφα των θεμάτων, στο Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, και όπου αυτό ελλείπει στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Με απόφαση του οικείου προϊστάμενου του Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή ελλείψει αυτού του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε στο οποίο υπάγεται η ΕΠΑ.Σ. συγκροτείται τριμελής επιτροπή αναβαθμολόγησης, η οποία αποτελείται από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς με το μάθημα ειδικότητας, για το γραπτό για το οποίο ζητήθηκε αναβαθμολόγηση, οι οποίοι είναι και οι βαθμολογητές της αναβαθμολόγησης και από ένα σχολικό σύμβουλο ή καθηγητή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βαθμού Α’, ο οποίος είναι ο αναβαθμολογητής στην περίπτωση που οι βαθμοί των δύο πρώτων διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα μονάδες σε εκατονταβάθμια κλίμακα.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται η ημέρα και η ώρα που θα διεξαχθεί η αναβαθμολόγηση.
Αν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά είναι περισσότερα από εβδομήντα, στην επιτροπή μπορεί να ορίζονται δύο ακόμη καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας και να κατανέμονται τα γραπτά εξίσου μεταξύ των δύο ομάδων βαθμολογητών – αναβαθμολογητών.
Την ευθύνη συντονισμού του έργου της αναβαθμολόγησης έχει ο προϊστάμενος του Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και όπου αυτό ελλείπει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. στην οποία υπάγεται η αντίστοιχη ΕΠΑ.Σ..
5. Τα γραπτά δοκίμια αναβαθμολογούνται από τους δύο καθηγητές αναβαθμολογητές, οι οποίοι αναγράφουν το βαθμό τους στο γραπτό.
Ο βαθμός του πρώτου αναβαθμολογητή καλύπτεται με αδιαφανή ταινία κατά τρόπο ώστε να μη γνωρίζει ο δεύτερος αναβαθμολογητής τον βαθμό του πρώτου.
Ο μέσος όρος των δύο βαθμών που αποτελεί τον τελικό βαθμό του γραπτού δοκιμίου, υπολογιζόμενος στην κλίμακα (0-20), είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος και των δύο βαθμολογητών δια του δέκα (10).
Αν οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών – αναβαθμολογητών διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες, το γραπτό αναβαθμολογείται και από τρίτο καθηγητή – αναβαθμολογητή, αφού προηγουμένως επικαλυφθούν με αδιαφανές αυτοκόλλητο οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών – αναβαθμολογητών.
Ο γραπτός βαθμός της αναβαθμολόγησης είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών και των τριών βαθμολογητών δια του δέκα πέντε (15) και είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση, είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό με τον οποίο είχε αρχικά βαθμολογηθεί το δοκίμιο από τον οικείο καθηγητή.
6. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το αρμόδιο γραφείο Ε.Ε. ή η Διεύθυνση Δ.Ε, συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο περιέχεται η οριστική βαθμολογία των γραπτών, το οποίο και αποστέλλει στις ΕΠΑ.Σ προέλευσής τους μαζί με τα γραπτά.
7. Οι μαθητές του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 (μαθητές με ειδικές ανάγκες), για τους οποί-ους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα που εξετάσθηκαν.
Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο φοίτησής τους ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από το Διευθυντή και δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας για κάθε μάθημα, άλλους από αυτούς που διενήργησαν την αρχική εξέταση.
Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε τρεις ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση.
Ο βαθμός της επανεξέτασης προκύπτει από το μέσο όρο των δύο εξεταστών – αναβαθμολογητών και είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση, είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό της αρχικής εξέτασης.
8. Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους, συνοδευόμενη με το προβλεπόμενο κάθε φορά παράβολο και μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από τη έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κηδεμόνες μαθητών δημοσίων ΕΠΑ.Σ. ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, που προσέρχονται σε επαναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις στις εκάστοτε εξεταστικές περιόδους.
Η επιτροπή και η διαδικασία αναβαθμολόγησης γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 .

Αρθρο 16
Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις.
1. Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους εξέταση δε γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται από το Σύλλογο Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0).
2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου:
Μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, με αίτηση του κηδεμόνα ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι, που υποβάλλεται στο Διευθυντή, εξετάζονται άλλη ημέρα εντός της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος των Διδασκόντων.
Η ασθένεια βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 της Απόφασης με αριθμό ΣT5/71/1986 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 834Β/1986).
Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται με ιατρικό πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου φορέα υγειονομικής περίθαλψης.
Οι μαθητές αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε εξετάσεις μέχρι το τέλος Ιουνίου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου σε όσα μαθήματα δεν εξετάστηκαν.
Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος την περίοδο του Ιουνίου.
Όσοι από τους παραπάνω μαθητές, εκτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν, έχουν συγκεντρώσει σε ένα ή και περισσότερα μαθήματα, στα οποία έχουν ήδη εξετασθεί, βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του 9,5 μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου και στα μαθήματα αυτά.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι ίδιοι οι μαθητές, εάν είναι ενήλικοι, ή οι κηδεμόνες τους να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στο Διευθυντή της οικείας ΕΠΑ.Σ. εντός τριών ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ρητά ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, εκτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν και σε όλα τα μαθήματα στα οποία συγκέντρωσαν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του 9,5.
Στις παραπάνω διατάξεις υπάγονται και μαθητές στρατεύσιμοι ή συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.
3. Για να συμμετάσχει μαθητής στις εξετάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, πρέπει το αργότερο εντός τριών ημερών από την ημέρα λήξης των εξετάσεων του Ιουνίου να καταθέσει ο ίδιος, εφόσον είναι ενήλικος, ή ο κηδεμόνας του στο Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. :
α) δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο ή Κλινική, από τα οποία προκύπτει η αδυναμία συμμετοχής του μαθητή στις εξετάσεις του Ιουνίου επικυρωμένα από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή,
β) άλλα δικαιολογητικά – εκτός εκείνων που αναφέρονται στην περίπτωση α της παρούσης – τα οποία ο Σύλλογος Διδασκόντων κρίνει επαρκή για τη δικαιολόγηση της μη συμμετοχής του μαθητή στις εξετάσεις του Ιουνίου.
Δε θεωρούνται επαρκείς απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες ή υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητών ή των γονέων και κηδεμόνων τους.

Αρθρο 17
Εξέταση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
1. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (άρθρο 1 του ν. 2817/2000), στους οποίους έχουν διαγνωστεί οι προαπαιτούμενες δεξιότητες για τη φοίτηση σε συγκεκριμένες ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. αξιολογούνται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους.
Ειδικότερα:
α) Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:
ι) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α’) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 80%,
ιι) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,
ιιι) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
ιν) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,
ν) η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξίας).
Για τις περιπτώσεις ι) έως ιν) υποβάλλεται:
α) σχετική αίτηση στην ΕΠΑ.Σ.
β) γνωμάτευση, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.
Για την περίπτωση ν) απαιτείται προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης από το Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) που λειτουργεί στην Περιφέρεια της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Στην περίπτωση κατά την οποία δε λειτουργεί Κ.Δ.Α.Υ. ούτε στην Περιφέρεια της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή είναι αδύνατη η πιστοποίηση από το Κ.Δ.Α.Υ. που λειτουργεί, για αντικειμενικούς και μόνο λόγους που βεβαιώνονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, γίνεται δεκτή ειδική διαγνωστική έκθεση αναγνωρισμένου δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού, με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση λόγω δυσλεξίας.
Η διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία χρόνια από την έκδοσή της.
Διαγνωστικές εκθέσεις, από τις οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω της πιστοποιούμενης δυσλεξίας, δε γίνονται δεκτές.
Οι γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών και οι διαγνωστικές εκθέσεις των Κ.Δ.Α.Υ., των ιατροπαιδαγωγικών κέντρων ή σταθμών εκδίδονται κατά προτεραιότητα μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Εξετάζονται μόνο γραπτά μαθητές που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός), τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία υγειονομική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.
2. Οι μαθητές του άρθρου αυτού εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
Ειδικά, οι μαθητές του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 εξετάζονται ενώπιον επιτροπής, την οποία συγκροτεί για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ. και την αποτελούν ο ίδιος ή ο Υποδιευθυντής ως Πρόεδρος και δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας.
Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από επτά σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, με απόφασή του ο Διευθυντής μπορεί να αυξάνει τον αριθμό των μελών – εξεταστών ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και τα μαθήματα στα οποία προσέρχονται να εξεταστούν.
Κάθε Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμολόγηση ή αναβαθμολόγηση σε κάθε μάθημα των μαθητών, που ανήκουν στην κατηγορία των «φυσικώς αδυνάτων» του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του μαθητή και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της επιτροπής.
3. Οι αιτήσεις και οι ειδικές γνωματεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό υποβάλλονται στο Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους.
Σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται και αργότερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΑ.Σ..
Αρθρο 18
Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα.
1. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα που είναι γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο γραπτό βαθμό και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.
2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος σε ένα τετράμηνο, τότε ο βαθμός που λείπει αναπληρώνεται από το βαθμό του μαθήματος του άλλου τετραμήνου.
3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς προς το μάθημα ειδικότητας, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β’ τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου.
Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος που είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο εξεταστών.
Σε περίπτωση που ο μαθητής δεν προσέλθει στην εξέταση αυτή βαθμολογείται με βαθμό «κακώς» μηδέν (0).

Αρθρο 19
Εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου ( Γ.Μ.Ο.).
Για όλες τις τάξεις της ΕΠΑ.Σ., ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων που είναι γραπτώς εξεταζόμενα και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

Αρθρο 20
Βαθμός Πτυχίου ΕΠΑ.Σ..
1. Βαθμός πτυχίου είναι ο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων της Β’ τάξης.
Στα ανωτέρω πτυχία αναγράφονται, εκτός από το βαθμό, η ειδικότητα που παρακολούθησε ο μαθητής.
2. Τα πτυχία εκδίδονται μια φορά και δεν αλλάζουν.
3. Τα πτυχία των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ. θεωρούνται και επικυρώνονται από τον Προϊστάμενο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε..

Αρθρο 21
Προαγωγή και απόρριψη μαθητών, απόκτηση πτυχίου ΕΠΑ.Σ..
Μετά τη λήξη των προαγωγικών και πτυχιακών εξετάσεων ο Σύλλογος των Διδασκόντων αποφασίζει για:
α) Την προαγωγή και τη χορήγηση πτυχίου στους μαθητές.
β) Την παραπομπή σε συμπληρωματική εξέταση κατά την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο ή την απόρριψη των μαθητών.
γ) Τον χαρακτηρισμό της διαγωγής των μαθητών.
1. Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
2. Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων της Β’ τάξης τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε κανένα από αυτά ο βαθμός ετήσιας επίδοσης να μην είναι μικρότερος του οκτώ (08).
3. Οι μαθητές της Α’ τάξης που δεν προάγονται παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους και εξετάζονται γραπτά σε όλα τα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
4. Οι μαθητές της Β’ τάξης που δεν λαμβάνουν πτυχίο, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους και εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητας στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του 9,5.
5. Οι μαθητές της Α’ τάξης που δεν προάγονται, με την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.
6. Οι μαθητές της Β’ τάξης οι οποίοι, με την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λαμβάνουν πτυχίο, δεν επαναλαμβάνουν τη φοίτηση, αλλά προσέρχονται σε γραπτή εξέταση στις εξεταστικές περιόδους του επόμενου σχολικού έτους και εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.
Εξεταστέα ύλη είναι αυτή που έχει ανακοινωθεί για το έτος που προσέρχονται στις εξετάσεις, εκτός των μαθημάτων που τυχόν αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν.
Στα μαθήματα που αντικαταστάθηκαν, οι μαθητές αυτοί εξετάζονται στην ύλη που είχε καθοριστεί το σχολικό έτος της φοίτησής τους στην τελευταία τάξη.
Στα μαθήματα που προσετέθησαν, οι παραπάνω μαθητές δεν εξετάζονται.
7. Αν δεν λάβουν πτυχίο ούτε το αμέσως επόμενο σχολικό έτος από αυτό της φοίτησής τους στη Β’ τάξη, μπορούν είτε να επαναφοιτήσουν στην ίδια ειδικότητα, είτε να προσέλθουν στις εξετάσεις της τελευταίας τάξης οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος εξεταζόμενοι στα μαθήματα και στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές της ίδιας ειδικότητας της Β’ τάξης το συγκεκριμένο σχολικό έτος.
8. Ο προφορικός βαθμός των τετραμήνων παραμένει αμετάβλητος εκτός από την περίπτωση που ο μαθητής επαναλάβει τη φοίτηση.

Αρθρο 22
Μαθητές από ξένα σχολεία.
1. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του π.δ. 155/1978 (33, Α’), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 182/1984 (60, Α’), και φοιτούν σε Ελληνική ΕΠΑ.Σ., προάγονται ή λαμβάνουν πτυχίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων αυτών.
Για τους μαθητές αυτούς:
α) κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικές ΕΠΑ.Σ., εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά δύο μονάδες,
β) κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε ελληνική ΕΠΑ.Σ., εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά μία μονάδα.
Οι μαθητές της κατηγορίας αυτής, μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε ελληνική ΕΠΑ.Σ. εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος.
2. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του π.δ.182/1984 (ΦΕΚ. 60) η φράση «με βαθμολογική βάση το οκτώ (8)» αντικαθίσταται από τη φράση «με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5)» και η φράση «με βαθμολογική βάση το δέκα (10)» αντικαθίσταται από τη φράση «με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5)».
3. Οι μαθητές του άρθρου αυτού εξετάζονται στα μαθήματα για τα οποία προβλέπεται προφορική εξέταση από επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17.
4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για την απόκτηση πτυχίου ΕΠΑ.Σ. για το οποίο ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21.

Αρθρο 23
Φοίτηση μαθητών – Απουσίες.
1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών εξαρτάται από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο και από την επίδοσή τους κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
2. Η τακτική φοίτηση ή απουσία των μαθητών κατά τις ώρες λειτουργίας του αποτελούν τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό της φοίτησης αυτών ως επαρκούς, ελλιπούς ή ανεπαρκούς.
3. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.
4. Απουσία μαθητή από τις πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος της ΕΠΑ.Σ λογίζεται ως απουσία από τα διδασκόμενα μαθήματα για ισάριθμες διδακτικές ώρες, η δε απουσία από περίπατο λογίζεται ως απουσία για ισάριθμες διδακτικές ώρες, όσα και τα ωριαία μαθήματα που δε διδάχθηκαν για το λόγο αυτό κατά την ίδια μέρα.
Εξαίρεση επιτρέπεται στις περιπτώσεις που κατά την κρίση του Διευθυντή η συμμετοχή του μαθητή στις ανωτέρω εκδηλώσεις καθίσταται εκ των πραγμάτων αδύνατη.

Αρθρο 24
Απουσίες μη λαμβανόμενες υπόψη.
Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών, δε λαμβάνονται υπόψη:
α) Απουσίες μαθητών αποστελλομένων στο εξωτερικό ή το εσωτερικό για ειδική αποστολή σύμφωνα με έγγραφη εντολή του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β) Απουσίες μαθητών που απασχολούνται σε εργασία που ανατέθηκε σε αυτούς από το Διευθυντή ή με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων.
γ) Απουσίες μαθητών για την προσέλευσή τους αποδεδειγμένα ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών.
δ) Απουσίες μαθητών λόγω συμμετοχής σε επίσημες αθλητικές εκδηλώσεις, πιστοποιούμενη από αρμόδια δημόσια αναγνωρισμένη αθλητική αρχή.
ε) Απουσίες μαθητών κάθε γνωστής θρησκείας κατά τις ημέρες των σημαντικών εορτών.
στ) Απουσίες μαθητών οι οποίες οφείλονται σε ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ, που βεβαιώνεται κατά τόπους από τον οικείο Νομάρχη.
ζ) Απουσίες μαθητών που οφείλονται στις επιβαλλόμενες κυρώσεις μέχρι πέντε το πολύ ημερών κατά την κρίση του συλλόγου καθηγητών.
η) Απουσίες μαθητών, οφειλόμενες στην ανάγκη μεταγγίσεως αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα λόγω μεσογειακής ή δρεπανοκυτταρικής αναιμίας από την οποία πάσχουν.
Οι απουσίες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά για όλο το έτος τις απουσίες είκοσι τεσσάρων (24) ημερών.
θ) Απουσίες μαθητών που οφείλονται σε θεραπεία αρχική ή συνεχιζόμενη σε χώρες του εξωτερικού.
Στις περιπτώσεις αυτές καταχωρίζονται αλλά δεν υπολογίζονται και οι απουσίες τριών ημερών, για τη μετάβαση και επιστροφή, πέρα από τις βεβαιούμενες από τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά.
ι) Απουσίες, μέχρι είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος, μαθητών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη.
ια) Απουσίες μαθητών λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία ως εξής:
Της ημέρας της αιμοδοσίας όταν ο μαθητής προσφέρει αίμα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος.
Μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν ο μαθητής με δική του πρωτοβουλία προσέρχεται να προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδοσίας ή όταν ο μαθητής ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία.

Αρθρο 25
Έλεγχος και καταχώρηση απουσιών.
1. Η απουσία μαθητή από την ΕΠΑ.Σ. καταχωρίζεται στο ημερήσιο δελτίο απουσιών για κάθε διδακτική ώρα.
2. Η σύνταξη και η φύλαξη του ημερήσιου δελτίου απουσιών ανατίθεται από το Διευθυντή σε μαθητή τάξης ή τμήματος τάξης, που διακρίνεται για το ήθος και την επίδοσή του, αναπληρούμενο από άλλο μαθητή ο οποίος πληροί αυτές τις προϋποθέσεις.
Το δελτίο αυτό ελέγχεται και μονογράφεται από το διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες στην οικεία στήλη και μετά τη λήξη των ημερησίων μαθημάτων παραδίδεται από τον υπεύθυνο κατά τα ανωτέρω μαθητή στον καθηγητή που έχει οριστεί από το Διευθυντή.
3. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών τηρείται ίδιο βιβλίο φοίτησης (απουσιολόγιο) στο οποίο καταχωρείται αριθμητικά το σύνολο (άθροισμα) των απουσιών της ημέρας κάθε μαθητή που απουσίαζε, όπως το άθροισμα αυτό αναγράφεται στο ημερήσιο δελτίο απουσιών.
Η τήρηση, κατά τα παραπάνω, του βιβλίου φοίτησης (απουσιολογίου) ανατίθεται σε καθηγητή που ορίζεται από το σύλλογο Διδασκόντων, με αναπληρωτή αυτού άλλον καθηγητή.
4. Οι απουσίες που καταχωρίζονται στο βιβλίο φοίτησης (απουσιολόγιο), κατά την προηγούμενη παράγραφο αθροίζονται κατά μήνα και μεταφέρονται συνολικά στα ατομικά δελτία των μαθητών.
Οι απουσίες γνωστοποιούνται στους κηδεμόνες των μαθητών και με τους ατομικούς ελέγχους προόδου.
5. Κατά τη λήξη του Β’ τετραμήνου και πριν από την έναρξη των γραπτών εξετάσεων, τα κατά την προηγούμενη παράγραφο αθροίσματα απουσιών αθροίζονται σε γενικό σύνολο στα ατομικά δελτία των μαθητών και αποτελούν τη βάση, σε συνδυασμό και με τα προσκομισθέντα τυχόν δικαιολογητικά απουσιών, για το χαρακτηρισμό της φοίτησής τους.

Αρθρο 26
Χαρακτηρισμός της φοίτησης – Συνέπειες.
1. Η φοίτηση όλων των μαθητών είναι καθήκον και χαρακτηρίζεται ως επαρκής, ελλιπής ή ανεπαρκής, με βάση το γενικό σύνολο ωριαίων απουσιών, που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό και με την, μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού της, ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.
2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή εφόσον:
α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις σαράντα (40).
β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις ογδόντα (80) για τα ημερήσια ΕΠΑ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις σαράντα (40) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του π.δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184/21-12-1983).
γ) Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Σ. με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από ογδόντα (80) έως εκατόν τριάντα (130) απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις σαράντα (40) απουσίες του είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική.
Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό όλων των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη.
δ) Η φοίτηση των μαθητών είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφόσον οι μαθητές αυτοί είναι πρωταθλητές και οι απουσίες τους οφείλονται στη συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
3. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.
4. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε από ογδόντα (80) έως εκατόν τριάντα (130) απουσίες, από τις οποίες τουλάχιστον οι πάνω από τις σαράντα (40) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω ,αλλά η φοίτηση του δεν χαρακτηρίζεται επαρκής σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
Επίσης, ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν τριάντα απουσίες (130) έως εκατόν εβδομήντα (170) απουσίες, εφόσον όλες οι πάνω από τις σαράντα (40) απουσίες είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά την έννοια της περίπτωσης γ’ της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη.
5. Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής δε γίνονται δεκτοί στις ετήσιες προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.
Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται γραπτώς στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.
Το ετήσιο προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα για τους ανωτέρω μαθητές εξάγεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από σαράντα (40) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.
Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Αρθρο 27
Ενημέρωση γονέων – Δικαιολόγηση απουσιών.
1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του στην περίπτωση που είναι ανήλικος ή ο ίδιος, αν είναι ενήλικος.
Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών καθηγητής κάθε τμήματος, αφού ενημερώσει το Διευθυντή, ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη είκοσι δύο (22) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη φροντίδα της ΕΠΑ.Σ. από 1 μέχρι 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.
Με την ίδια επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή στην περίπτωση που είναι ανήλικος.
2. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, κατά τις ώρες λειτουργίας της ΕΠΑ.Σ., για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή λαμβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σημείωμα από τον υπεύθυνο καθηγητή.
Η επιστολή της προηγούμενης παραγράφου αποστέλλεται στον κηδεμόνα ανεξάρτητα από την προσέλευσή του ή όχι στην ΕΠΑ.Σ. και είναι ανεξάρτητη από το ενυπόγραφο σημείωμα.
3. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από την ΕΠΑ.Σ περισσότερο από δύο συνεχόμενες ημέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη εργάσιμη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στην ΕΠΑ.Σ., βεβαίωση γιατρού δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.
Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες.
Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας καταχωρίζονται ως εκπρόθεσμα και τίθενται υπόψη του συλλόγου διδασκόντων.
Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρείται στο πρωτόκολλο απαραίτητα.
Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο ημερών λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα εργάσιμες μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στην ΕΠΑ.Σ..
Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος.
4. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δε δεσμεύουν το σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.
5. Σε καμιά περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών:
α) Όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας αυτού, μεμονωμένες ή συνεχείς.
Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας της ΕΠΑ.Σ, είναι δυνατόν, κατά την κρίση του συλλόγου των διδασκόντων, να δικαιολογηθούν απουσίες που οφείλονται σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους, των ιδιαίτερα τοπικών καιρικών, συγκοινωνιακών και άλλων συνθηκών της κάθε ΕΠΑ.Σ..
β) Όταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του προϊσταμένου Γραφείου Ε.Ε., ή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποχή των μαθητών από το σχολείο.
6. Οι δικαιολογημένες απουσίες των μαθητών, αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης κάθε μαθητή.
Για τις απουσίες αυτές συντάσσεται, αμέσως μετά τη λήξη κάθε τετράμηνου, ειδική πράξη του συλλόγου των διδασκόντων.
7. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται ο κηδεμόνας του μαθητή, νοείται ο πατέρας ή η μητέρα ή οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο, προκειμένου μόνο περί μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη δικαιολόγηση των απουσιών τους.

Αρθρο 28
Λοιπά θέματα.
1. Στο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθητή είναι δυνατό να εντάσσεται και ποιοτική αξιολόγηση του μαθητή.
Η ποιοτική αξιολόγηση αναφέρεται σε χαρακτηριστικά που έχουν αποκλειστικά και μόνο σχέση με τη δραστηριότητα του μαθητή στο πλαίσιο του σχολείου και τις μαθησιακές του δεξιότητες και αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση του μαθητή και των γονέων του σε ζητήματα σχετικά με τα παραπάνω θέματα και τη συνολική γενικά επίδοση και εικόνα του στο σχολείο.
Δεν αναφέρεται σε εκτιμήσεις ικανοτήτων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή απαιτούν ειδικά μέσα εκτίμησης.
Η ποιοτική αξιολόγηση μπορεί να γίνεται είτε με την απλή αναγραφή σχολίων από τον εκπαιδευτικό σε ειδικό λευκό έντυπο, είτε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων περιγραφικής αξιολόγησης, τα οποία εκπονούνται σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
Σχετικά υποδείγματα ερωτηματολογίων ποιοτικής αξιολόγησης αποστέλλονται στα σχολεία με ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
2. Στο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή μπορεί να περιλαμβάνονται και ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης που εκπονούνται από τους μαθητές σε επίπεδο σχολικής μονάδας με ευθύνη του Συλλόγου των διδασκόντων και σε συνεργασία με τις Μαθητικές Κοινότητες, με βάση υποδείγματα, τα οποία αποστέλλονται στο σχολείο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Αρθρο 29
Όπου στις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος αναφέρεται υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, νοείται ότι στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό του βαθμού προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, εάν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο, παραλειπομένων των λοιπών και εάν είναι μικρότερο του πέντε (5), παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα, πλην του πρώτου, δεκαδικά ψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΑ.Σ..
Αρθρο 30
Εξετάσεις μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ..
1. Οι ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού για την αξιολόγηση, τις προαγωγικές εξετάσεις και την προαγωγή των μαθητών των Δημοσίων ΕΠΑ.Σ., ισχύουν και για τους μαθητές των ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ..
2. Οι πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ., διενεργούνται σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα που διδάσκονται στην Β’ τάξη, ενώπιον εξεταστικών επιτροπών που αποτελούνται από εκπαιδευτικούς των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ. και εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην Ιδιωτική ΕΠΑ.Σ..
3. Για την Ειδική Εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρί-ου ορίζονται επιτροπές με νέα σύνθεση, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και μέλη που μετείχαν σε προηγούμενες επιτροπές.
4. Οι εκπαιδευτικοί των Δημοσίων ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ. είναι δυνατό να ορίζονται μέλη σε περισσότερες από μία επιτροπές και μέχρι τρεις το πολύ, ύστερα από γραπτή αιτιολόγηση του αρμοδίου οργάνου για τη συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής.
Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται σ’ αυτούς αποζημίωση μόνο για τη μία, εφόσον ο συνολικός αριθμός των γραπτών που διορθώνουν δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60). Αν ο αριθμός των γραπτών υπερβαίνει τα 60, καταβάλλεται σ’ αυτούς αποζημίωση για δύο επιτροπές.
5. Πέρα από τις διατάξεις αυτού του Κεφαλαίου, οι πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ. διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των Δημοσίων ΕΠΑ.Σ..

Αρθρο 31
Χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων – εξέταστρα.
1. Οι προαγωγικές και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ. καθώς και οι ειδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου διενεργούνται κάθε χρόνο στις ημερομηνίες που προβλέπονται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, για τις αντίστοιχες εξετάσεις των μαθητών των Δημοσίων ΕΠΑ.Σ..
2. Οι μαθητές των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ. που προσέρχονται στις πτυχιακές εξετάσεις, καταβάλλουν εξέταστρα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, υπό μορφή παραβόλου υπέρ του λογαριασμού της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ κατά τα εκάστοτε οριζόμενα σύμφωνα με το ν. 682/1977 (Φ.Ε.Κ. 244, τ. Α’/1.9.1977).

Αρθρο 32
Εποπτεία εξετάσεων.
Την εποπτεία των γραπτών πτυχιακών εξετάσεων των μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ. έχουν οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι των γραφείων Ε.Ε. και σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος αυτών, ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Μετά το πέρας των εξετάσεων αυτών υποβάλλουν σχετική έκθεση στη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ.

Αρθρο 33
Εξεταστικές Επιτροπές – Επιτηρητές.
Με απόφαση του οργάνου που έχει την εποπτεία των εξετάσεων των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ ορίζονται ο Πρόεδρος, η Γραμματεία και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής που είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί.
α) Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής ορίζεται μόνιμος εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε, με βαθμό Α’ που υπηρετεί σε ΕΠΑ.Λ ή ΕΠΑ.Σ..
β) Μέλη της Εξεταστικής επιτροπής, ορίζονται εκπαιδευτικοί των Δημοσίων ΕΠΑ.Λ ή ΕΠΑ.Σ. με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Ο αριθμός των μελών της επιτροπής υπολογίζεται με βάση την αρχή ότι για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ορίζεται ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας, και ότι η σχέση μεταξύ του αριθμού των μελών της επιτροπής και του αριθμού των προς διόρθωση γραπτών δοκιμίων, για κάθε ειδικότητα, είναι 1 προς 60 το πολύ.
Εφόσον υπάρχουν εξεταζόμενα μαθήματα, για τα οποία δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί Δημοσίων ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ., αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας, ή ο αριθμός τους δεν επαρκεί, ή κωλύονται, είναι δυνατό να ορισθούν μέλη της εξεταστικής επιτροπής μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή αναπληρωτές και ωρομίσθιοι από τα Γενικά Λύκεια ή Τ.Ε.Ι., ύστερα από συνεννόηση του Προϊσταμένου του Γραφείου Ε.Ε. με τον πρόεδρο των Τ.Ε.Ι. που ανήκει ο εκπαιδευτικός.
Δεν επιτρέπεται ο ορισμός των προαναφερόμενων ως μελών της εξεταστικής επιτροπής, εφόσον έχουν διδάξει έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα στο ιδιωτικό ΕΠΑ.Σ., την τελευταία προ της διεξαγωγής των εξετάσεων τριετία ή έχουν εργαστεί την τελευταία προ της διεξαγωγής των εξετάσεων τριετία στην επιχείρηση στην οποία ανήκε η ιδιωτική ΕΠΑ.Σ..
γ) Γραμματέας της εξεταστικής επιτροπής ορίζεται ένας εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων Π.Ε. 01 έως και Π.Ε. 20 και Τ.Ε. 01.
Εφόσον οι μαθητές της Ιδιωτικής ΕΠΑ.Σ., που δικαιούνται να προσέλθουν στις πτυχιακές εξετάσεις, είναι περισσότεροι από 100, τότε ορίζεται ένας ακόμη εκ-παιδευτικός, ως γραμματέας από τους κλάδους που προαναφέρθηκαν.
Όταν οι μαθητές της Ιδιωτικής ΕΠΑ.Σ. που δικαιούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις, υπερβαίνουν τους 200, είναι δυνατό, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου όπως προβλέπεται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου να ορίζονται περισσότερες της μιας επιτροπές εξετάσεων.
Στην επιτροπή διενέργειας των πτυχιακών εξετάσεων των μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ., συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί, που διδάσκουν στην Ιδιωτική ΕΠΑ.Σ., σε αναλογία ίση προς τον αριθμό των εκπαιδευτικών του Δημοσίου που είναι μέλη της επιτροπής.
Με πρόταση του Διευθυντή της Ιδιωτικής ΕΠΑ.Σ., ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπή, πριν από την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης, ορίζει με πράξη του τα μέλη της επιτροπής που προέρχονται από εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής ΕΠΑ.Σ..
Σε κάθε αίθουσα όπου διεξάγονται οι γραπτές δοκιμασίες των μαθητών, ορίζονται από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής ως επιτηρητές, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής που προέρχεται από το Δημόσιο τομέα και ένας εκπαιδευτικός της Ιδιωτικής ΕΠΑ.Σ..

Αρθρο 34
Υποχρεώσεις της εξεταστικής επιτροπής πριν και μετά την έναρξη των εξετάσεων.
1. Πριν από την έναρξη διεξαγωγής πτυχιακών εξετάσεων, ο πρόεδρος με δύο τουλάχιστον μέλη της επιτροπής που είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί και το γραμματέα της επιτροπής διαπιστώνουν:
α) εάν οι μαθητές πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις,
β) αν έχουν καταχωρισθεί στα ατομικά δελτία των εξεταζομένων μαθητών οι προφορικοί βαθμοί των τετραμήνων και απαγορεύει την έναρξη των εξετάσεων, αν δεν έχει προηγηθεί η καταχώριση των βαθμών αυτών.
2. Ο Διευθυντής της Ιδιωτικής ΕΠΑ.Σ. παραδίδει στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής καταστάσεις με τα ονόματα των μαθητών που δικαιούνται να προσέλθουν στις πτυχιακές εξετάσεις, με αλφαβητική σειρά και κατά ειδικότητα, καθώς επίσης και την αναλυτική βαθμολογία των τετραμήνων κατά μάθημα.
3. Ο Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής, σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Ιδιωτικής ΕΠΑ.Σ., καταρτίζουν το πρόγραμμα των πτυχιακών εξετάσεων, το αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου και συνεργάζονται για κάθε άλλο θέμα που κρίνει ο Πρόεδρος απαραίτητο για την καλύτερη διεξαγωγή των εξετάσεων.
Με αιτιολογημένη απόφαση του έχοντος την εποπτεία των εξετάσεων, που κοινοποιείται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική έγγραφη εισήγηση του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, είναι δυνατό να ορισθούν διδακτήρια ή εργαστήρια δημόσιου σχολείου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ή μέρους αυτών, εφόσον τα κτίρια ή τα εργαστήρια της Ιδιωτικής ΕΠΑ.Σ. δεν επαρκούν ή δεν κρίνονται κατάλληλα για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.
Για τη διενέργεια των πτυχιακών εξετάσεων περιόδου Μαΐου – Ιουνίου, για την κατάρτιση των θεμάτων των εξετάσεων και για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων ισχύουν τα ακόλουθα:
Α1. Τα θέματα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, καταρτίζονται από επιτροπή που αποτελείται από τα παρακάτω μέλη και υπογράφονται και από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, ως ακολούθως:
α) Από ένα (1) εκπαιδευτικό των δημοσίων ΕΠΑ.Λ ή ΕΠΑ.Σ. ή Γενικών Λυκείων ή των Τ.Ε.Ι., ίδιας ή συναφούς ειδικότητας προς το εξεταζόμενο μάθημα.
β) Από έναν εκπαιδευτικό του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Σ., της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας προς το εξεταζόμενο μάθημα ο οποίος έχει προταθεί για την εξεταστική επιτροπή.
2. Οι ίδιες επιτροπές εξετάζουν προφορικά τους μαθητές στις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις προφορική εξέταση αντί γραπτής.
3. Στο χώρο που έχει επιλεγεί για τον καταρτισμό των θεμάτων των εξετάσεων, δεν επιτρέπεται να παρευρίσκονται άλλα άτομα, εκτός αυτών που αναφέρονται στις παρ. Α 1α και Α 1β αυτού του άρθρου και του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής.
Β1.Τα γραπτά δοκίμια των πτυχιακών εξετάσεων των μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ. φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, διορθώνονται και βαθμολογούνται από την επιτροπή της οποίας η σύνθεση καθορίζεται από τις παρ. Α 1α και Α 1β αυτού του άρθρου.
2. Πρώτος διορθώνει και βαθμολογεί κάθε γραπτό δοκίμιο ο εκπαιδευτικός του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Σ., σε χώρο που έχει επιλεγεί γι’ αυτό το σκοπό, και στη συνέχεια καλύπτει τη βαθμολογία με αδιαφανές αυτοκόλλητο.
Στη συνέχεια τα γραπτά αυτά διορθώνονται και βαθμολογούνται από το μέλος της Επιτροπής του Δημοσίου.
3. Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των δύο (2) βαθμών, αποτελεί το βαθμό του γραπτού δοκιμίου του μαθητή.
Ο Μ.Ο. υπολογίζεται στην κλίμακα 0-20.
Είναι το πηλίκο της διαίρεσης των βαθμών των δύο βαθμολογητών δια του δέκα (10) και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.
Ο βαθμός της ετήσιας επίδοσης κάθε μαθητή προκύπτει σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 του παρόντος διατάγματος.
4. Σε περίπτωση που ο βαθμός του εκπαιδευτικού του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Σ., διαφέρει από το βαθμό του μέλους της επιτροπής που προέρχεται από το Δημόσιο περισσότερο από δεκαπέντε (15) μόρια, το γραπτό αυτό αναβαθμολογείται αυτεπάγγελτα.
Στις περιπτώσεις αυτές ο Πρόεδρος της Εξεταστικής επιτροπής διαβιβάζει τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια με καλυμμένα όλα τα στοιχεία των μαθητών και τους αρχικούς βαθμούς των καθηγητών μαζί με επικυρωμένα αντίγραφα των θεμάτων στην αρμόδια Διεύθυνση ή Γραφείο Ε.Ε., όπου και αναβαθμολογούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αναβαθμολογήσεων διατάξεις.

Αρθρο 35
Έκδοση αποτελεσμάτων – αρχείο εξετάσεων.
1. Οι τελικοί βαθμοί της ετήσιας επίδοσης των μαθητών σε κάθε μάθημα, καταχωρίζονται στο Μητρώο και τα ατομικά δελτία των μαθητών και σύμφωνα μ’ αυτούς τούς βαθμούς εξάγεται το τελικό αποτέλεσμα της ετήσιας επίδοσης του μαθητή.
2. Η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά και κατά ειδικότητα οι μαθητές που λαμβάνουν πτυχίο και η κατά μάθημα βαθμολογία με το γενικό βαθμό του πτυχίου τους, αριθμητικώς και ολογράφως, καθώς και οι παραπεμπόμενοι και απορριπτόμενοι μαθητές με τα οφειλόμενα για τον καθένα μαθήματα.
Αντίγραφο του πρακτικού αυτού, καθώς και αντίγραφο του μητρώου των μαθητών της Ιδιωτικής ΕΠΑ.Σ., υποβάλλονται με φροντίδα του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής στον οικείο Προϊστάμενο του Γραφείου Ε.Ε. ή στον Διευθυντή της Δ.Ε., όπου και αρχειοθετούνται.
Με βάση το αρχείο αυτό, γίνεται η θεώρηση και επικύρωση των τίτλων των μαθητών, των αντίστοιχων Ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ..
3. Στη στήλη των γενικών παρατηρήσεων του ατομικού δελτίου κάθε μαθητή, μεταφέρονται, ο γενικός βαθμός πτυχίου αριθμητικώς και ολογράφως για τους μαθητές οι οποίοι λαμβάνουν πτυχίο και τα οφειλόμενα μαθήματα για τους παραπεμπόμενους μαθητές.
Σ’ αυτήν την περίπτωση τα καταχωρημένα αυτά στοιχεία σφραγίζονται και υπογράφονται, από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Αρθρο 36
Πτυχιακές εξετάσεις μαθητών Ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ. που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους.
Μαθητές Ιδιωτικής ΕΠΑ.Σ., που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε πτυχιακές εξετάσεις, αλλά η Ιδιωτική ΕΠΑ. Σ. στην οποία φοιτούσαν, έχει αναστείλει τη λειτουργία της, δικαιούνται να προσέλθουν σε πτυχιακές εξετάσεις σε ιδιωτική ΕΠΑ.Σ. της επιλογής τους, με τη διαδικασία της μετεγγραφής, ύστερα από σχετική απόφαση του Προϊσταμένου Γραφείου Ε.Ε ή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου δεν υπάρχει Γραφείο Ε.Ε., στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκε η Ιδιωτική ΕΠΑ.Σ., που έχει αναστείλει τη λειτουργία της.
Οι προαναφερόμενοι μαθητές δύνανται εφόσον το επιθυμούν, να εξετασθούν σε Δημόσια ΕΠΑ.Σ., με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Στην περίπτωση αυτή η επιλογή της Δημόσιας ΕΠΑ.Σ. στην οποία θα εξεταστεί ο μαθητής, γίνεται από τον οικείο Προϊστάμενο του Γραφείου Ε.Ε. ή τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος ισχύουν και για τους μαθητές των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ..

Αρθρο 37
Έκδοση τίτλων σπουδών Ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ..
1. Τα πτυχία των μαθητών υπογράφονται από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, το Διευθυντή της Ιδιωτικής ΕΠΑ.Σ. και τρία (3) μέλη της επιτροπής που προέρχονται τα δύο (2) από τη Δημόσια Εκπαίδευση και το ένα (1) από την Ιδιωτική ΕΠΑ.Σ..
Με φροντίδα του Διευθυντή της Ιδιωτικής ΕΠΑ.Σ., τα πτυχία υποβάλλονται για θεώρηση και επικύρωση στον αρμόδιο Προϊστάμενο του Γραφείου Ε.Ε. ή στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε, στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου λειτουργεί η ιδιωτική ΕΠΑ.Σ..
2. Μετά τη λήξη του έργου των εξεταστικών επιτροπών, η έκδοση των τίτλων σπουδών για τους μαθητές που έλαβαν μέρος στις πτυχιακές εξετάσεις γίνεται από τον Διευθυντή της Ιδιωτικής ΕΠΑ.Σ., που τους υποβάλλει για έλεγχο και επικύρωση, στον αρμόδιο Προϊστάμενο του Γραφείου Ε.Ε ή στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε..
3. Στις περιπτώσεις που Ιδιωτικές ΕΠΑ.Σ. έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, οι τίτλοι των μαθητών που φοίτησαν σ’ αυτές, εκδίδονται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο του Γραφείου Ε.Ε. ή τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε, με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται και τηρούνται στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 35 του παρόντος π.δ..

Αρθρο 38
Καταργούμενες διατάξεις.
Καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία αφορά θέματα που ρυθμίζονται από το διάταγμα ή αντίκειται στις διατάξεις αυτού.

Αρθρο 39
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις