Π.Δ. 191/1992
Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 191/1992

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 5, της § 5 του άρθρου 7, της παραγράφου 9 του άρθρου 8, της § 9 του άρθρου 9 και της § 6 του άρθρου 32 του Νόμου 1566/85 "Δομή και λειτουργία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 167/τ.Α`).
2. Την αριθμ. 229/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

1. Ως ημερομηνία λήξεως των μαθημάτων του Γ` τριμήνου για όλες τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται η 31η Μαίου, τροποποιουμένων σχετικά των διατάξεων του εδαφίου γ της § 4 του άρθρου 1 του Π. Δ. 123/87 (ΦΕΚ 68/τ.Α`) και του εδαφίου β του άρθρου 5 του Π.Δ. 429/91 (ΦΕΚ 156/τ.Α`). Αν η ανωτέρω ημερομηνία συμπίπτει με Σάββατο, Κυριακή ή Δευτέρα τότε τα μαθήματα λήγουν την αμέσως προηγούμενη της 31ης Μαίου Παρασκευή.
2. Η § 5 του άρθρου 1 του Π. Δ. 123/87 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της § 2 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 142/91 (ΦΕΚ 59/τ.Α`) και τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ του άρθρου 5 του Π.Δ. 429/91 αντικαθίσταται ως εξής :
"5. Οι εξετάσεις κάθε είδους για τους μαθητές όλων των τύπων των Λυκείων και των ΤΕΣ διεξάγονται κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει δύο (2) ημέρες μετά τη λήξη του Γ` Τριμήνου και λήγει την 30η Ιουνίου, καθώς και κατά το χρονικό διάστημα από 1ης μέχρι 10ης Σεπτεμβρίου.
3. Η § 3 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 142/91 αντικαθίσταται ως εξής :
Την τελευταία ημέρα του Γ` τριμήνου δεν διεξάγεται διδασκαλία μαθημάτων. Την ημέρα αυτή ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών και εκτελεί κάθε προπαρασκευαστική εργασία για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των προβλεπομένων γραπτών εξετάσεων.
Το πρόγραμμα των εξετάσεων αυτών για όλους τους τύπους Λυκείου και τις ΤΕΣ, στο οποίο ορίζονται οι ημέρες, οι ώρες προσέλευσης των μαθητών καθώς και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καταρτίζεται από το Σύλλογο των διδασκόντων και ανακοινώνεται στους μαθητές το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων".

Άρθρο 2

1. Η παράγραφος 6η που προστέθηκε στο άρθρο 5 του Π.Δ. 123/78 με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 263/91 (ΦΕΚ 98/τ.Α) αναριθμείται σε 7η.
2. Στο άρθρο 5 του Π. Δ. 123/87 προστίθεται 8η παράγραφος που έχει ως εξής:
"Τα γραπτά δοκίμια των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων περιόδου Ιουνίου καθώς και εκείνα των μαθημάτων, που διδάσκονται κατά το πρώτο ήμισυ του διδακτικού έτους και εξετάζονται κατά τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιανουαρίου, των δημοσίων και ιδιωτικών Γυμνασίων, υπόκεινται σε αναβαθμολόγηση με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους αυτού του άρθρου".
3. Εξαιρετικά και μόνο για τους μαθητές της τελευταίας τάξεως Λυκείου που παρακολουθούν προπαρασκευαστικά μαθήματα δέσμης η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της § 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 123/87 προθεσμία υποβολής αιτήσεων αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων, καθορίζεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες.
4. Στο τέλος του 4ου εδαφίου της § 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 123/87 προστίθεται φράση που έχει ως εξής:
"Στους Σχολικούς αυτούς Συμβούλους καταβάλλεται αποζημίωση κατά γραπτό δοκίμιο η οποία καθορίζεται με την κοινή απόφαση της § 5 του άρθρου αυτού".
5. Η § 3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 123/87 αντικαθίσταται ως εξής:
3. Όταν τα γραπτά δοκίμια, κάποιου μαθήματος τα οποία υποβάλλονται προς αναβαθμολόγηση σε Γραφείο Δ.Ε. είναι λιγότερα από είκοσι πέντε (25) διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Δ.Ε. στην οποία το Γραφείο υπάγεται διοικητικά, προκειμένου τα δοκίμια αυτά να αξιολογηθούν από την επιτροπή αναβαθμολόγησης της Διεύθυνσης".

Άρθρο 3

Η § 5 του άρθρου 18 του Π.Δ. 104/79 (ΦΕΚ 23/τ.Α) καθώς και η § 2 του άρθρου 19 του Π.Δ. 294/79 (ΦΕΚ 87τ.Α) αντικαθίστανται ως εξής:
Η επίδοση των μαθητών που μετεγράφονται από ιδιωτική σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε δημόσια και από εσπερινό δημόσιο ή ιδιωτικό Γυμνάσιο σε ημερήσιο λαμβάνεται υπόψη κατά την εξαγωγή του ετήσιου προαγωγικού ή απολυτηρίου αποτελέσματος.
Δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδοση μαθητών που μετεγγράφονται από εσπερινό Λύκειο ή ΤΕΣ σε ημερήσιο και η περαιτέρω πρόοδος τους κρίνεται με βάση την επίδοσή τους στο Λύκειο ή στην ΤΕΣ, στην οποία μετεγγράφονται.

Άρθρο 4

1. Οι διατάξεις του εδαφίου β της § 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 427/86 (ΦΕΚ 201/τ.Α) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της §2 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 185/90 (ΦΕΚ 70τ.Α) αντικαθίστανται ως εξής:

β) Οι μαθητές της τελευταίας τάξης Λυκείου στον κλάδο "`Εκφραση - `Εκθεση" : 1) απαντούν σε τρεις (3) ασκήσεις παρεμφερείς με εκείνες που ήδη έχουν διδαχθεί και 2) συντάσσουν μία έκθεση σύμφωνα με το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα. Οι μαθητές των Α και Β τάξεων Λυκείου στον κλάδο "`Εκφραση - `Εκθεση" :1)απαντούν σε δύο ασκήσεις κατά προτίμηση από αυτές που περιλαμβάνει το οικείο σχολικό βιβλίο ή παρόμοιες με του βιβλίου και 2) συγγράφουν ένα κείμενο 4-5 παραγράφων με θέμα σχετικό με εκείνα που επεξεργάστηκαν κατά τη διδασκαλία στην τάξη, χωρίς το ίδιο θέμα να έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για προφορική ή γραπτή έκθεση.
2. Στο τέλος της § 2 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 185/90 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής :
"Ο βαθμός της γραπτής προαγωγικής ή απολυτήριας εξέτασης του κλάδου "`Εκφραση - Εκθεση" του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας διαμορφώνεται ως εξής:
α) Κατά τις προαγωγικές γραπτές εξετάσεις των μαθητών της Α τάξης Λυκείου το 50% του βαθμού υπολογίζεται με βάση την έκθεση και το 50% με βάση τις ασκήσεις.
β) Κατά τις προαγωγικές γραπτές εξετάσεις των μαθητών της Β τάξης ημερήσιου Λυκείου και Β και Γ τάξης εσπερινού το 60% του βαθμού υπολογίζεται με βάση την έκθεση και το 40% με βάση τις ασκήσεις.
γ) Κατά τις απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της τελευταίας τάξης Λυκείου του 70% του βαθμού υπολογίζεται με βάση την έκθεση και το 30% με βάση τις ασκήσεις".
Στο τέλος του εδαφίου β του Κεφαλαίου ΣΤ του άρθρου 3 του Π. Δ. 508/77 (ΦΕΚ 161 / τ.Α) προστίθεται φράση που έχει ως εξής :
"εκ των οποίων η μία μπορεί να είναι συντακτική παρατήρηση".

Άρθρο 5

Οι μαθητές, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Νόμου 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α), των οποίων οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τις διατάξεις του άρθρου 33 του ίδιου Νόμου έχουν πιστοποιηθεί, εφόσον δεν είναι προφανείς, από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φοιτούν: α) ως εντεταγμένοι σε κανονικά Γυμνάσια β) σε ειδικές τάξεις, τμήματα ή ομάδες που λειτουργούν μέσα σε κανονικά Γυμνάσια και γ) σε αυτοτελή ειδικά Γυμνάσια, προάγονται, απολύονται, παραπέμπονται η απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των §§ 1,2 και 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 182/84 (ΦΕΚ 60/τ.Α) με μείωση του προβλεπόμενου από το εδάφιο γ της § 1 του άρθρου αυτού μέσου όρου σε "τουλάχιστον δώδεκα (12)".
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις