2-6-2014
Αγαπητή κ. Χιουρέα.
 Σας προωθώ το μέηλ της ΠΕΕΠ. Το Σχέδιο Νόμου είναι σε επεξεργάσιμη μορφή (Word) για όποιον θέλει να κάνει στο πλάι σχόλια και προτάσεις.
 Ένα σημείο που θέλει ιδιαίτερη προσοχή είναι η αδυναμία συνύπαρξης ΤΕ και παράλληλης στήριξης σε ένα σχολείο. Αυτό σημαίνει πως με την αύξηση του αυτισμού και τα ΤΕ θα στηρίζουν βασικά μαθητές στο φάσμα. Οι υπόλοιπες ειδικές εκπαιδ. Ανάγκες μπαίνουν στο περιθώριο.
 Και άλλα σημεία βέβαια είναι προβληματικά. Τα έχετε ήδη επισημάνει σε ερωτήματά σας (αν το ΚΕΔΔΥ λέει ειδικό σχολείο και ο γονιός διαφωνεί, τι διαδικασία ακολουθεί το σχολείο?  κλπ).
 Αν θέλουν κάποιοι συνάδελφοι να βοηθήσουν έστω και την τελευταία στιγμή για κάποιες αλλαγές προς το καλύτερο, είναι σημαντικό.
 Με εκτίμηση
 Αγλαΐα-Λία Σταμπολτζή


ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


 Άρθρο 1    Έννοιες - Σκοπός

1.Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους  μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο των προβλέψεων του άρθρου 24 - Εκπαίδευση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ν. 4074/2012) ΦΕΚ 88Α΄). Η πολιτεία υποχρεούται να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης  για την παροχή δωρεάν δημόσιας γενικής και ειδικής εκπαίδευσης στα άτομα με αναπηρία όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
2. Όπου στη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος "ειδική αγωγή" αντικαθίσταται με τον όρο "ειδική εκπαίδευση".
3.Ως "διάγνωση" κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου νοείται η εκπαιδευτική αξιολόγηση με σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων που θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων – παρεμβάσεων μόνο για τις ΕΔΕΑΥ.
4. Όλες οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου αναφέρονται σε άτομα με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εκτός εάν στο κείμενο του νόμου ορίζεται διαφορετικά.
5. Διαφορική διάγνωση ή διαφοροδιάγνωση είναι η διαγνωστική διαδικασία μέσω της οποίας αποκλείονται παθήσεις με παρόμοια συμπτώματα ώστε να καταλήξουμε στην επικρατέστερη διάγνωση. Η διαφορική διάγνωση αποτελεί μέρος της διεπιστημονικής αξιολόγησης με σκοπό τη συγκέντρωση των αναγκαίων δεδομένων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την παροχή κατάλληλων υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών.
6. Υποστηρικτική Τεχνολογία (ΥΤ) είναι κάθε συσκευή, εξοπλισμός, μέσο ή υλικό και λογισμικό πληροφορικής που χρησιμοποιείται για την επαύξηση, διατήρηση ή βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας ενός μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Υπηρεσία Υποστηρικτικών Τεχνολογιών είναι κάθε υπηρεσία η οποία παρέχει άμεση βοήθεια στον μαθητή στην επιλογή και στην χρήση των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών.
Υποστηρικτικές μορφές Ζωντανής Βοήθειας,  συμπεριλαμβανομένων οδηγών, αναγνωστών και επαγγελματιών διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας για να διευκολύνουν την πρόσβαση ενός μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο στα κτίρια και τον εξοπλισμό όσο και στην εκπαιδευτική διαδικασία εν γένει. 
7. Καθολική Σχεδίαση ή Σχεδίαση για Όλους είναι ο συστηματικός τρόπος σχεδίασης και παροχής εκπαιδευτικών μέσων και υπηρεσιών ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές στη μέγιστη δυνατή έκταση λειτουργικών δυνατοτήτων τους.  Η Καθολική Σχεδίαση περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μέσα και υπηρεσίες που είναι: α) άμεσα προσβάσιμα από μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (χωρίς να αποκλείονται υποστηρικτικές τεχνολογίες όπου αυτό απαιτείται) και β) συμβατά ως προς τη διαλειτουργικότητά τους με τις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες.
8. Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση είναι το επιστημονικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πρακτικής το οποίο: α) παρέχει ευελιξία στους τρόπους παρουσίασης των εκπαιδευτικών πληροφοριών, στους τρόπους που οι μαθητές αποκρίνονται ή επιδεικνύουν  τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και στους τρόπους εμπλοκής τους στη διαδικασία της μάθησης και β) μειώνει τα εμπόδια στη διδασκαλία, παρέχει κατάλληλη υποβοήθηση, διευκολύνσεις και προκλήσεις και υποστηρίζει την επίτευξη υψηλών προσδοκιών για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων και  αυτών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

       
 
   Άρθρο 2     Οργάνωση και στόχοι της Ε.Ε.

1. Η Ε.Ε., όπως και η γενική εκπαίδευση, είναι υποχρεωτική και λειτουργεί ως αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Το κράτος υποχρεούται να παρέχει Ε.Ε. σε σχολεία Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποκλειστικός φορέας της Ε.Ε. είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.). Το είδος και ο βαθμός των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών προσδιορίζουν τη μορφή, τον τύπο και την κατηγορία των σχολικών μονάδων Ε.Ε.
2. Στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της Ε.Ε. περιλαμβάνονται η διαφοροδιάγνωση, η διάγνωση, η αξιολόγηση και αποτύπωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, η συστηματική παιδαγωγική παρέμβαση με εξειδικευμένα και κατάλληλα προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά εργαλεία και προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται από τα κατά τόπους Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) και τις Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) αντίστοιχα που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος νόμου και από τις δημόσιες ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες. Η Ε.Ε. περιλαμβάνει Σχολικές μονάδες ειδικής εκπαίδευσης με κατάλληλες κύριες και βοηθητικές κτιριολογικές υποδομές και εξοπλισμό προσβάσιμα σε όλους, προγράμματα συνεκπαίδευσης, προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι, καθώς και τις αναγκαίες διαγνωστικές, αξιολογικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες.
3. Στις Σχολικές μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης (ΣΜΕΕ) και κατά τη συνεκπαίδευση στα γενικά σχολεία, εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τις αναπηρίες και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο ή και για ολόκληρη τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους. Προγράμματα συστηματικής παρέμβασης όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία και κάθε άλλη υπηρεσία που στηρίζει την ισότιμη μεταχείριση των μαθητών, αξιολόγηση και παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη, παρέχονται κατά κύριο λόγο μέσα από τις ΣΜΕΕ και επικουρικά από τα ΚΕΔΔΥ.
4. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται Ε.Ε, η οποία -στο πλαίσιο των σκοπών της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, επιδιώκει να αναπτύξει την προσωπικότητα τους και να τους καταστήσει κατά το δυνατόν ικανούς για αυτόνομη συμμετοχή στην οικογενειακή, επαγγελματική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή.
  5. Η Ε.Ε. επιδιώκει ιδίως:
    α) την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
    β) τη βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων τους, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή η επανένταξη τους στο γενικό σχολείο, όπου και όταν αυτό είναι δυνατόν,
    γ) την αντίστοιχη προς τις δυνατότητες τους ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική δραστηριότητα και
    δ) την αλληλοαποδοχή, την αρμονική συμβίωση τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη, με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους πρόσβασης των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και των εκπαιδευτικών ή/και γονέων και κηδεμόνων με αναπηρία, σε όλες τις υποδομές (κτιριακές, υλικοτεχνικές συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών), τις υπηρεσίες και τα αγαθά που αυτά διαθέτουν. Η εφαρμογή των αρχών της Σχεδίαση για Όλους και της Καθολικής Σχεδίασης για Μάθηση για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία είναι υποχρεωτική τόσο κατά το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού υλικού όσο και κατά την επιλογή του πάσης φύσεως εξοπλισμού (συμβατικού και Υποστηρικτικών Τεχνολογιών), των κτιριακών υποδομών αλλά και κατά την ανάπτυξη όλων των πολιτικών και διαδικασιών των ΣΜΕΕ και ΚΕΔΔΥ.
6.          Οι ανωτέρω στόχοι επιτυγχάνονται με:
α) την έγκαιρη ιατρική διάγνωση,
β) τη διάγνωση και αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους στα ΚΕΔΔΥ και ΕΔΕΑΥ αντίστοιχα και στα δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ),
γ) τη συστηματική παρέμβαση που πραγματοποιείται από την προσχολική ηλικία στις κατά τόπους ΣΜΕΕ, με τη δημιουργία τμημάτων Πρώιμης Παρέμβασης (ΠΠ),
           δ) την εφαρμογή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων αποκατάστασης, την προσαρμογή του εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού ώστε να είναι προσβάσιμα, τη χρησιμοποίηση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών συμπεριλαμβανομένων του υλικού (hardware) και λογισμικού (software) ΥΤ Πληροφορικής και την παροχή κάθε είδους διευκολύνσεων και εργονομικών διευθετήσεων από τις ΣΜΕΕ και τα ΚΕΔΔΥ.
7.   Στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας συμμετέχει με εκπρόσωπο της η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

8.     Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστώνται στο Υπουργείο           Παιδείας και Θρησκευμάτων δύο συμβουλευτικές –γνωμοδοτικές Επιτροπές μία για την παρακολούθηση της φυσικής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις εκπαιδευτικές και διοικητικές δομές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και μία για την παρακολούθηση της ψηφιακής προσβασιμότητας του εκπαιδευτικού υλικού και των διαδικτυακών τόπων. Στις επιτροπές αυτές συμμετέχουν – μεταξύ άλλων και εκπρόσωπος  της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι κανόνες λειτουργίας τους. Η απόφαση εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ  εντός εξαμήνου μετά από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

        Άρθρο 3    Μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, κινητικών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές διαταραχές όρασης (μαθητές με τύφλωση  ή με χαμηλή όραση), αισθητηριακές διαταραχές ακοής (μαθητές με κώφωση ή βαρηκοΐα), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, ψυχικές διαταραχές, πολλαπλές αναπηρίες, σύνδρομο down και σπάνιες παθήσεις.
2. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία και δυσορθογραφία.
3. Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
    4.      Στη κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.


        Άρθρο 4   Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς

    Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές            ανάγκες διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΔΥ, την Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) και τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων.

1. Τα ΚΕΔΔΥ αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας τους.
        Άτομα άνω των 18 ετών που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί ως έχοντα  αναπηρία ή ειδικές     εκπαιδευτικές ανάγκες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ. Επίσης στην αρμοδιότητα    των ΚΕΔΔΥ υπάγονται χωρίς όριο ηλικίας.
       Άτομα τα οποία διατηρούν την ιδιότητα του μαθητή χωρίς όριο ηλικίας, εμπίπτουν στην  αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ.

2. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τριμελή διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν   εκπαιδευτικό ΕΕ (προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, έναν κοινωνικό λειτουργό, ΠΕ30, έναν ψυχολόγο ΠΕ23.
    Στη διεπιστημονική ομάδα δύναται να καλείται για συνδρομή και οποιοσδήποτε κλάδος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) καθώς και εκπαιδευτικοί Ε.Ε κατά περίπτωση, υπογράφοντας την σχετική γνωμάτευση, είτε υπηρετούν στο ΚΕΔΔΥ είτε εντός της  Περιφέρειας, κατόπιν εισήγησης της διεπιστημονικής ομάδας του οικείου ΚΕΔΔΥ και μερικής διάθεσης με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή. Τα ΚΕΔΔΥ υποχρεούνται να γνωματεύουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους υπάρχει ανάγκη παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, η παράταση αυτή πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη.

3. Όλες οι γνωματεύσεις των  ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων για οποιονδήποτε λόγο έχουν μόνιμη ισχύ ακόμη και αυτές που ήδη έληξαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατ’ εξαίρεση οι γνωματεύσεις για κατάλληλο πλαίσιο στήριξης, παράλληλη στήριξη, για κατ’ οίκον διδασκαλία όπου απαιτείται, για παροχή ειδικού βοηθού, και για καθορισμό εξατομικευμένου προγράμματος θα επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήματα που θα προκύπτουν υποχρεωτικά με τη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ.
    Υποχρεωτικά οι γνωματεύσεις θα ανανεώνονται σε αλλαγή βαθμίδας εκπαίδευσης (προσχολικής, δημοτικής και δευτεροβάθμιας).

       Τα ΚΕΔΔΥ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

A.Την ανίχνευση και τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τα ΚΕΔΔΥ συνεργάζονται με τις διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών.
B.Την εισήγηση για την κατάρτιση των προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης και δημιουργικής απασχόλησης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης και με το ΕΕΠ, καθώς και την εφαρμογή άλλων επιστημονικών, κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία, στην έδρα του ΚΕΔΔΥ ή στο σπίτι.
Γ. Τα ΚΕΔΔΥ έχουν την αποκλειστική και δεσμευτική αρμοδιότητα αναφορικά με την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο. Όπου υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή διότι υπάρχει διάσταση μεταξύ της γνωμάτευσης που τελικώς εξεδόθη από το ΚΕΔΔΥ και εκείνης που ενδεχομένως οι γονείς ή οι κηδεμόνες έλαβαν από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ και οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται  να προσφύγουν στη Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ της οποίας η απόφαση είναι οριστική. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ, ισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ. Με μόνη την εισήγηση σχολικού συμβούλου ΕΕ και μέχρι την έκδοση σχετικής γνωμάτευσης από το οικείο ΚΕΔΔΥ, οι μαθητές μπορούν να φοιτούν στα τμήματα ένταξης. Οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ κοινοποιούνται υποχρεωτικά με εμπιστευτική αλληλογραφία στο σχολείο του μαθητή στο οποίο αφορούν ενώ οι οριστικές γνωματεύσεις των δευτεροβάθμιων ΕΔΕΑ, κοινοποιούνται επίσης με εμπιστευτική αλληλογραφία στο αρμόδιο ΚΕΔΔΥ και από κει με τον ίδιο τρόπο στο σχολείο του μαθητή.

Δ. Την παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο εκπαιδευτικό   προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην επαγγελματική κατάρτιση και τη διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης για τους γονείς  και τους ασκούντες τη γονική μέριμνα, σε συνεχή βάση στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, υπό τη μορφή ενημερωτικών ημερίδων που οργανώνονται με ευθύνη του οικείου ΚΕΔΔΥ.
Ε. Τον καθορισμό του είδους των εκπαιδευτικών βοηθημάτων, του μορφότυπου των προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων και των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών που διευκολύνουν την πρόσβαση στο χώρο και στη μαθησιακή διαδικασία που έχει ανάγκη ο μαθητής με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο ή στο σπίτι, την  παροχή Υπηρεσιών Υποστηρικτικών Τεχνολογιών και για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση και συνταγή, καθώς και την υποβολή προτάσεων για την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή των μαθητών στους χώρους της εκπαίδευσης.
ΣΤ. Την γνωμάτευση για τις ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές (όπως η παροχή περισσότερου χρόνου, η χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών, η παροχή ζωντανής βοήθειας, η παροχή των θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή)  ανάλογα με το είδος αναπηρίας ή τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους περιορισμούς που συνεπάγεται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η γνωμάτευση θα πρέπει να εξαντλεί τις δυνατότητες η εξέταση να γίνεται στα ίδια θέματα και συγχρόνως με τους υπόλοιπους μαθητές σε συνδυασμό με τις ανωτέρω ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές και τη χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών. Η προφορική εξέταση θα πρέπει ανάλογα με το είδος της αναπηρίας να αποτελεί την τελευταία επιλογή ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση.
  
Ζ. Την εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιοχής αρμοδιότητάς τους για την ίδρυση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασμό, τη μετατροπή ή τη συγχώνευση των ΣΜΕΕ και των Τμημάτων Ένταξης, την προσθήκη ομάδων προσανατολισμού τομέων και ειδικοτήτων στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και στα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια.
Η. Τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. με την λήξη του σχολικού έτους υποβάλουν έκθεση λειτουργίας στις περιφερειακές δ/νσεις όπου ελέγχονται από την Ε.Δ.Ε.Α. οι γνωματεύσεις ανά κατηγορία αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης , σύμφωνα και με το προσωπικό που στελεχώνει τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και το σύνολο των παρεμβάσεων που έχουν γίνει στις σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης του. Εν συνεχεία ο περιφερειακός δ/ντής με τις δικές του παρατηρήσεις αποστέλλει τις εκθέσεις στον Σύμβουλο Α’ Ειδικής Εκπαίδευσης του ΙΕΠ και  στην Δ/νση Ειδικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την τελική αποτίμηση του έργου τους.
Θ. Τη σύνταξη προτάσεων για τις ενδεχόμενες κτηριακές ή/και υλικοτεχνικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στις ΣΜΕΕ και στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητας του κάθε ΚΕΔΔΥ σε σχέση με την προσβασιμότητα.
 Ι. Τη σύνταξη εξατομικευμένων προτάσεων – εκθέσεων για όλους τους μαθητές αρμοδιότητας του ΚΕΔΔΥ, στις οποίες αναφέρονται οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα καινοτόμα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας που μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργικότητα και τη συμμετοχή του κάθε μαθητή με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διαδικασία της συνεκπαίδευσης με τους μαθητές του γενικού εκπαιδευτικού πλαισίου.
   ια) Την πρόταση για την εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης όπου απαιτείται.
    ιβ) Στο ΚΕΑΤ και στο ΕΙΚ ιδρύονται ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των τυφλών μαθητών και κωφών μαθητών αντίστοιχα και οι ειδικότητες που υπηρετούν εκεί συνεργάζονται με τα ΚΕΔΔΥ για θέματα που αφορούν μαθητές με  απώλεια όρασης και ακοής.
Με ΚΥΑ του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από  γνώμη των Δ.Σ. των οργανισμών ΚΕΑΤ και ΕΙΚ καθορίζεται η σύσταση των υπηρεσιών αυτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια. 
4. α) Οι ΣΜΕΕ αποτελούν και Κέντρα Υποστήριξης Ε.Ε. μιας ενότητας σχολικών μονάδων της γενικής δημόσιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτου βαθμίδας. Οι ενότητες αποτελούν και αποκεντρωμένες υπηρεσιακές  μονάδες  της Ε.Ε.   και  οι   σχολικές μονάδες  που  τις  συνθέτουν   συνιστούν   Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ).
    β) Τα ΣΔΕΥ που προβλέπονται στην παραπάνω περίπτωση συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κατόπιν εισήγησης του οικείου Δ/ντή Εκπαίδευσης.
   Κάθε ΣΔΕΥ έχει σκοπό: α) την προώθηση της συνεργασίας, το συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και την ενδυνάμωσή τους στην ανταπόκριση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους, β) στη συμπερίληψη και  ένταξη  των μαθητών με αναπηρία στο σχολείο των συνομηλίκων τους και γ) στην υποστήριξη των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ), της παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και των μαθητών στους οποίους εφαρμόζεται κατ’ οίκον διδασκαλία όπου απαιτείται ειδική εκπαίδευση.

γ) Σε κάθε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης που ανήκει σε ΣΔΕΥ, καθώς και στις ΣΜΕΕ, λειτουργεί «Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), η οποία  στηρίζεται στις νέες αντιλήψεις και τις πρακτικές που επιτάσσουν Διεθνείς Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και για την εκπαίδευση των παιδιών (Ν. 2101, ΦΕΚ 192Α/1992) και ιδιαίτερα αυτών με αναπηρία (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ 88 Α/2012) και έχουν στόχο τη διεπιστημονική ενίσχυση του σχολείου και του εκπαιδευτικού στο κοινό σχολείο με την ανάπτυξη πρακτικών υποστήριξης και επιπρόσθετων συμπληρωματικών υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.) οι οποίες αποτελούν συστατικό στοιχείο της κοινής εκπαίδευσης.
 Συγκροτείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του  διευθυντή του Κέντρου Υποστήριξης Ε.Ε. του ΣΔΕΥ στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
 1) το διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ως προέδρου, με αναπληρωτή του το νόμιμο αναπληρωτή του στα καθήκοντά του ως διευθυντή,
2) έναν (1) ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα και
3) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα.
Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της για την επίτευξη των στόχων της και ανάλογα με τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους, η ΕΔΕΑΥ συνεργάζεται υποχρεωτικά με:
   α) τον/τους εκπαιδευτικό/ούς του Τμήματος Ένταξης της σχολικής μονάδας, αν υφίσταται ΤΕ ή έναν (1) εκπαιδευτικό ΕΕ της προσχολικής ή της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετεί στα όρια του ΣΔΕΥ και έχει διαθέσιμο διδακτικό ωράριο ικανό να στηρίξει τις αρμοδιότητες της ΕΔΕΑΥ.
β) τον/τους εκπαιδευτικό/ούς που διδάσκουν στο τμήμα φοίτησης του μαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης
γ) οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα ΕΕΠ ή ΕΒΠ κριθεί απαραίτητη και υπηρετεί στα όρια του ΣΔΕΥ ή στο οικείο ΚΕΔΔΥ.
Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και για την επίτευξη των στόχων της, η ΕΔΕΑΥ συνεργάζεται με το Σχολικό Σύμβουλο Ε.Ε στην περιοχή ευθύνης του οποίου ανήκει το σχολείο και με τον/τους σχολικό/ούς σύμβουλο/συμβούλους γενικής αγωγής οι οποίοι έχουν την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου.
Η ΕΔΕΑΥ ενημερώνει την οικογένεια του μαθητή για τις διαδικασίες αξιολόγησης και υποστήριξης που θα ακολουθηθούν και συνεργάζεται μαζί της. Η συνεργασία δεσμεύει τόσο το σχολείο όσο και την οικογένεια, χωρίς να απαιτείται  υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης του γονέα
Οι ώρες συνεδριάσεων της ΕΔΕΑΥ ανήκουν για μεν τον Πρόεδρο αυτής στο διδακτικό του ωράριο για δε τα υπόλοιπα μέλη είναι ώρες του εργασιακού τους ωραρίου.
  Σε περίπτωση απουσίας μιας εκ των δύο βασικών ειδικοτήτων ΕΕΠ της ΕΔΕΑΥ (ΠΕ23 ή ΠΕ30)είτε λόγω έλλειψης αντίστοιχης ειδικότητας στους πίνακες αναπληρωτών που τηρούνται στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο,   μπορεί να συγκροτηθεί  ΕΔΕΑΥ, στην οποία τα υπόλοιπα μέλη ασκούν τα καθήκοντά τους, χωρίς να λαμβάνονται αποφάσεις.
   δ) Η ΕΔΕΑΥ έχει, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:
 1) Διενεργεί διεπιστημονική εκπαιδευτική αξιολόγηση των εμποδίων εκπαίδευσης και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
 2) Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης ή εξατομικευμένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή και συμπεριφοράς σε συνεργασία με τον/τους εκπαιδευτικό/τούς της τάξης στην οποία φοιτά ο μαθητής.
 3) Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμέτωπη των δυσκολιών του μαθητή μέσα στη γενική σχολική τάξη του με τα μέσα και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα για επιπρόσθετες παρεμβάσεις και παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη από ειδικές δημόσιες  Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης συνεργάζεται με ΙΠΔ ή άλλες ιατρικές ή ψυχολογικές δημόσιες Υπηρεσίες της περιοχής της, με τις κοινωνικές υπηρεσίες του οικείου δήμου και με τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.
 4) Προτείνει και  παρακολουθεί την εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης (ΕΠΕ) για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου της και του προγράμματος υποστήριξης της οικογένειάς τους και για μαθητές με κατ’ οίκον διδασκαλία.
 5) Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής στήριξης του μαθητή και της οικογένειάς του και συνεργάζεται με τις κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και άλλους αρμόδιους Φορείς.
 6) Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες κατά τη μετεγγραφή των μαθητών, ή κατά την αλλαγή σχολικής  βαθμίδας 
 7) Παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ όταν συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Για την παραπομπή απαιτείται η τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων. Στην παραπεμπτική απόφαση βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από το σχολείο του μαθητή και την ΕΔΕΑΥ και συνοδεύεται από έκθεση του ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ σχετικά με το «εκπαιδευτικό – ψυχολογικό προφίλ» του μαθητή και τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και γνωμάτευσης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης.
    Όλες οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί σε ΣΔΕΥ, καθώς και τα συναφή αιτήματα των γονέων εξετάζονται από το οικείο ΚΕΔΔΥ αποκλειστικά και μόνο κατόπιν παραπομπής της οικείας ΕΔΕΑΥ εφ’ όσον αυτή έχει συγκροτηθεί.
8) Ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός της ΕΔΕΑΥ μπορούν να καλούνται από το Σύλλογο Διδασκόντων των γενικών σχολείων του οικείου ΣΔΕΥ προκειμένου να εισηγηθούν για θέματα ένταξης μαθητών με αναπηρία στο γενικό σχολείο, καθώς και για θέματα κοινωνικής υποστήριξης των μαθητών   και
9) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των ΕΔΕΑΥ και εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας τους που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Ειδικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στον  οποίο ρυθμίζονται και τα ζητήματα σύνθεσης, διαδικασίας σύγκλησης, τρόπου συνεδριάσεων, λήψης αποφάσεων, κατανομής του ωραρίου των μελών ΕΕΠ των κέντρων στήριξης στις ΕΔΕΑΥ, καθώς και οτιδήποτε άλλο δεν προβλέπεται στον παρόντα νόμο. Τα ανωτέρω μπορούν να αναθεωρούνται κάθε φορά που  υπάρχει ανάγκη.

10) Συστήνεται Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και στις Σ.Μ.Ε. Ε. η οποία αποτελείται από τον ψυχολόγο, τον κοινωνικό λειτουργό και έναν εκπαιδευτικό του σχολείου. Πρόεδρος ορίζεται ο δ/ντής της Σ.Μ.Ε.Ε. με απόφαση του Δ/ντή Εκπ/σης και κατά περίπτωση καλούνται και μέλη ΕΕΠ άλλης ειδικότητας. Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ της ΣΜΕΕ συμμετέχει υποχρεωτικά και ο εκπαιδευτικός του τμήματος φοίτησης του μαθητή με το θέμα του οποίου ασχολείται η ΕΔΕΑΥ. Σκοπός της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. των Σ.Μ.Ε.Ε. είναι η εισήγηση για κάθε θέμα που αφορά τους μαθητές του σχολείου και η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα με φορείς, υπηρεσίες, αρχές για θέματα που αφορούν τους μαθητές του σχολείου. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. των Σ.Μ.Ε.Ε. επίσης είναι η παράταση της φοίτησης των μαθητών των σχολείων της Α’/θμιας εκπαίδευσης για ένα ακόμα έτος. Όπου δεν έχει συγκροτηθεί ΕΔΕΑΥ, η παράταση δίνεται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Η ΕΔΕΑΥ των ΣΜΕΕ συνεργάζεται υποχρεωτικά με όλο το προσωπικό που υπηρετεί στην ΣΜΕΕ κατά περίπτωση.

5.  Τα ΙΠΔ άλλων Υπουργείων συνιστούν αναγνωρισμένο διαγνωστικό και αξιολογικό φορέα και οι γνωματεύσεις τους ισχύουν ακόμα και όταν δεν καθίσταται εφικτή η συμμετοχή σε αυτά εκπαιδευτικού Ε.Ε. Για τους μαθητές για τους οποίους υπάρχει ανάγκη εφαρμογής Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) με βάση την εισήγηση του ΙΠΔ, το πρόγραμμα αυτό εκπονείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ.


           Άρθρο:  5   Διαδικασία διάγνωσης

1.  Οι αισθητηριακές διαταραχές της όρασης και της ακοής, τα κινητικά ή άλλα σωματικά προβλήματα, καθώς και τα σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας, πιστοποιούνται με ιατρική γνωμάτευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, η οποία αναφέρει το ποσοστό αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης.
2.  Για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και το σχεδιασμό του ΕΠΕ των μαθητών με διαταραχές όρασης ή ακοής, κινητικές αναπηρίες, χρόνια νοσήματα, ψυχικές διαταραχές, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, καθώς και όσων άλλων λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει τη μαθησιακή τους ικανότητα, απαιτείται η συνεργασία του ΚΕΔΔΥ με τις άλλες ιατρικές υπηρεσίες για να προτείνουν τις αναγκαίες εργονομικές διευθετήσεις με στόχο την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή τους στους χώρους της εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που η διαγνωστική ομάδα έχει σαφείς ενδείξεις παιδικής κακοποίησης, απαιτείται συνεργασία του αρμόδιου ΚΕΔΔΥ με ιατρικές υπηρεσίες, με κοινωνικές και ψυχολογικές υπηρεσίες και με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Το ανωτέρω εδάφιο αφορά και την ΕΔΕΑΥ.
3.  Για τη διαμόρφωση του ΕΠΕ καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη διαδικασία διάγνωσης και υποστήριξης, τα ΚΕΔΔΥ συνεργάζονται υποχρεωτικά με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, μέσω πρωτοκόλλου συνεργασίας που τηρείται στο ΚΕΔΔΥ χωρίς η άποψη του γονέα ή κηδεμόνα να είναι δεσμευτική.
4. Η Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από: 1) έναν σχολικό σύμβουλο Ε.Ε. ως πρόεδρο, 2) έναν σχολικό σύμβουλο γενικής εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας, 3) έναν ψυχολόγο κλάδου ΠΕ23  4) έναν κοινωνικό λειτουργό κλάδου ΠΕ30 και 5) έναν εκπαιδευτικό  της αντίστοιχης βαθμίδας αυξημένων προσόντων με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι υπηρετούν σε δομές της Ειδικής Εκπαίδευσης. Δεν μπορούν να μετέχουν στην ΕΔΕΑ μέλη της τα οποία μετείχαν στην αρχική αξιολόγηση του μαθητή και σε ανάλογη περίπτωση, μετέχει στην ΕΔΕΑ το αναπληρωματικό μέλος της αντίστοιχης ειδικότητας. Οι αποφάσεις της μπορούν να λαμβάνονται και κατά πλειοψηφία. Η επιτροπή μπορεί εφόσον το κρίνει αναγκαίο να καλεί για συνδρομή και οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα υπηρετεί εντός των ορίων της περιφέρειας, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης πριν την λήψη της απόφασης.
5.  Οι Σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις γνωματεύσεις και τις προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στις αξιολογικές εκθέσεις, που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
6.  Στις επιτροπές που συγκροτούνται για την εξέταση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, σύμφωνα με το εδάφιο α` της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 Α`), παρίσταται ο Σύμβουλος ΕΕ ή ο Προϊστάμενος του οικείου ΚΕΔΔΥ ή οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε αυτό, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν τους ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή.
  7.  Λαμβάνοντας υπόψη τη Σχεδίαση για Όλους, την Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση, τις δυνατότητες των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών  και τον κατάλληλο μορφότυπο προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων, ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών και ο σχεδιασμός του ΕΠΕ των μαθητών με  ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ) όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία , γίνεται σε δύο φάσεις:
        α) Συστηματική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη μέσα στη γενική σχολική τάξη του μαθητή για   τον οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει ΕΜΔ. Συνεργασία του συλλόγου Διδασκόντων με την ΕΔΕΑΥ ή το οικείο ΚΕΔΔΥ, του Σχολικού Συμβούλου γενικής εκπαίδευσης και Ειδικής Εκπαίδευσης για ενδυνάμωση του σχολείου και του δασκάλου της τάξης, για προσαρμογές της παιδαγωγικής οργάνωσης της τάξης και για εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης και για ψυχολογική υποστήριξη του μαθητή ή και της οικογένειας.
          β) i) Οι μαθητές που τεκμηριωμένα συνεχίζουν να έχουν εμπόδια συμμετοχής στην εκπαίδευση παραπέμπονται από την ΕΔΕΑΥ (όπου λειτουργεί) ή το σύλλογο Διδασκόντων  του σχολείου που φοιτά ο μαθητής, στα ΚΕΔΔΥ για διεπιστημονική αξιολόγηση και γνωμάτευση για τις ΕΜΔ και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους και πρόταση για  Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) το οποίο περιλαμβάνει  ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές (όπως η παροχή περισσότερου χρόνου, η χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών, η παροχή των θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή)  ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους περιορισμούς που συνεπάγεται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η γνωμάτευση θα πρέπει να εξαντλεί τις δυνατότητες η εξέταση να γίνεται στα ίδια θέματα και συγχρόνως με τους υπόλοιπους μαθητές σε συνδυασμό με τις ανωτέρω ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές και τη χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών. Η προφορική εξέταση θα πρέπει να αποτελεί την τελευταία επιλογή ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση.
         Οι προσαρμογές δεν περιλαμβάνουν τροποποίηση του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος σπουδών καθώς και  της βαθμολογίας της προσδοκώμενης επίδοσης
          ii) Δεν παραπέμπονται για διεπιστημονική αξιολόγηση και γνωμάτευση για ΕΜΔ μαθητές μετά την Γ΄ Γυμνασίου. Όσοι είχαν υποβάλει αιτήσεις, μέχρι την ψήφιση του νόμου, ανεξάρτητα από την τάξη που είναι, θα αξιολογηθούν από τα ΚΕΔΔΥ.»


Άρθρο 6  Φοίτηση

Α)Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν:

       1) σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον πρόκειται για μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος συνεργάζεται κατά περίπτωση με τα ΚΕΔΔΥ, με τους σχολικούς συμβούλους γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και τους συμβούλους ΕΕΠ και την ΕΔΕΑΥ.

      2) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς Ε.Ε.
α. Στόχος της παράλληλης στήριξης είναι ο μαθητής σταδιακά να αυτονομηθεί ως παρουσία στην συνήθη σχολική τάξη ώστε να μην απαιτείται ο εκπαιδευτικός να παρευρίσκεται στο σύνολο των ωρών της σχολικής τάξης. Η παράλληλη στήριξη παρέχεται ως ενισχυτικός και ενταξιακός θεσμός της παιδαγωγικής πράξης και της μαθησιακής διαδικασίας και δεν έχει σε καμία περίπτωση χαρακτήρα φύλαξης του παιδιού ή εξυπηρέτησης στην καθημερινή διαβίωση. Παράλληλη στήριξη δέχεται κάθε μαθητής με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εφ’ όσον μπορεί ν’ ανταποκριθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης φοίτησής του καθώς και σε κάθε εκδήλωση σχολικής διαδικασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δυνατότητα του μαθητή να παραμείνει στην τάξη και στο σχολείο χωρίς υποστήριξη για διάστημα ίσο με το μισό του πρωινού ωραρίου. Για τον λόγο αυτό υποβάλλεται εισήγηση από την ΕΔΕΑΥ ή αν δεν υπάρχει από τον σύλλογο διδασκόντων μέσω του Διευθυντή του σχολείου σε συνεδρίαση ειδικά για τον σκοπό αυτό, προς το οικείο ΚΕΔΔΥ. Εξαίρεση σε αυτό μπορούν να αποτελούν το Νηπιαγωγείο, η Α΄, η Β΄ Γ΄ Δ΄ και Ε΄ τάξη του Δημοτικού εφ’ όσον το ΚΕΔΔΥ έχει απολύτως αιτιολογημένα γνωματεύσει κάτι τέτοιο καθώς και οι αισθητηριακές διαταραχές κώφωσης και όρασης.
β.  Όλες οι αιτήσεις για έγκριση και ανανέωση παράλληλων  στηρίξεων, υποβάλλονται από τον γονέα στο σχολείο της πρώτης εγγραφής ή φοίτησης, μέχρι 30 Ιουνίου, εκτός εάν υπάρχει αιτιολογημένη καθυστέρηση για την έκδοση της γνωμάτευσης ή της ανανέωσης από το ΚΕΔΔΥ. Στη συνέχεια, αποστέλλονται τα δικαιολογητικά από το σχολείο μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις για έγκριση από τον Περιφερειακό Διευθυντή ο οποίος τα ελέγχει και σε περιπτώσεις μεγάλης ανισοκατανομής του αριθμού των γνωματεύσεων ανάμεσα στα ΚΕΔΔΥ της αρμοδιότητάς του μπορεί να αναπέμψει για επαναξιολόγηση στο ΚΕΔΔΥ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ακολούθως ο αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Ειδικής Εκπαίδευσης στο Υ.ΠΑΙ.Θ. έως 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
 Κατ’ εξαίρεση, οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη που αφορούν μαθητές της Α’ τάξης και πρώτης εγγραφής του Νηπιαγωγείου, μπορούν να κατατίθενται μέχρι 20 Σεπτεμβρίου στα οικεία ΚΕΔΔΥ και στη συνέχεια μέχρι 10 Οκτωβρίου στις Περιφερειακές Διευθύνσεις για έγκριση.
Οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας μέχρι την ψήφιση του παρόντος νόμου, θα διαβιβαστούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για εφαρμογή του .
 γ. Ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης αναφέρεται και τοποθετείται στο τμήμα που φοιτά ο μαθητής στον οποίον παρέχεται παράλληλη στήριξη. Ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης θεωρείται δεύτερος εκπαιδευτικός της τάξης, συνεργάζεται υποχρεωτικά με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης και ως εκ τούτου, παρέχεται η δυνατότητα εναλλαγής των ρόλων μεταξύ τους, εντός της τάξης, εφ’ όσον ανήκουν στον ίδιο κλάδο με πρωτοβουλία του  υπεύθυνου εκπαιδευτικού της τάξης.
Όλες οι γνωματεύσεις για παροχή παράλληλης στήριξης, για καθορισμό κατάλληλου σχολικού πλαισίου, για έγκριση κατ’ οίκον διδασκαλίας για παροχή ειδικού βοηθού, ή νοσηλευτή, για καθορισμό εξατομικευμένου προγράμματος, θα επαναξιολογούνται στο τέλος του πρώτου σχολικού έτους εφαρμογής τους από το ΚΕΔΔΥ. Η χορήγηση για ένα έτος παράλληλης στήριξης δεν είναι δεσμευτική για την συνέχειά της εκτός των αισθητηριακών αναπηριών κώφωσης και τύφλωσης.
Η παράλληλη στήριξη δύναται να χορηγηθεί είτε για το σύνολο των ωρών διδασκαλίας στην Πρωτοβάθμια, είτε για ένα μέρος αυτής, είτε για συγκεκριμένες ώρες και μαθήματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 δ. Στην παράλληλη στήριξη τοποθετούνται αποκλειστικά εκπαιδευτικοί Ε.Ε των κλάδων    ΠΕ71, ΠΕ61, ΠΕ70.50, ΠΕ60.50, για τη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ΠΕ02.50, ΠΕ03.50 και ΠΕ04.50 για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
    ε. Ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης συμμετέχει ισότιμα σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου με το υπόλοιπο προσωπικό και έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία. Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι απαραίτητο να συντάσσεται από τον εκπαιδευτικό της παράλληλης σε συνεργασία με εκείνον της τάξης, διαρθρώνεται πάνω στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και υποβάλλεται στον Σύμβουλο της Ε.Ε. προς έγκριση.
στ) Η Παράλληλη στήριξη μπορεί εντός του ωραρίου του εκπαιδευτικού να περιλαμβάνει και το ολοήμερο  πρόγραμμα

    ζ) Την ευθύνη των μαθητών που έχουν παράλληλη στήριξη σε κάθε εκδήλωση και στα διαλείμματα έχει σε κάθε περίπτωση όπως και για όλους τους μαθητές το σχολείο.
η)Στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και σε αυτές του Γυμνασίου, θα βαθμολογούν και ο εκπαιδευτικός της τάξης και ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης και θα βγαίνει ο μέσος όρος αυτών.
θ)Όπου υπάρχει ιδρυμένο και λειτουργεί Τ.Ε. δεν χορηγείται παράλληλη στήριξη. Το ίδιο ισχύει και για τις ΣΜΕΕ. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι περιπτώσεις των κωφών και τυφλών μαθητών.
ι)Στις περιπτώσεις που ένας μαθητής αποδεδειγμένα βρίσκεται σε περιοχή που δεν υπάρχει άλλη δομή της Ε.Ε και σε απόσταση που να είναι δυνατή η μεταφορά του, τότε και μόνο, με εισήγηση του οικείου σχολικού συμβούλου και του συμβούλου Ε.Ε προς το οικείο ΚΕΔΔΥ, μπορεί αυτό να γνωμοδοτήσει για παράλληλη στήριξη, αναφέροντας αναλυτικά και τους λόγους της γνωμάτευσης.
ια)Η παράλληλη στήριξη χορηγείται μέχρι και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου. Στις περιπτώσεις κωφών και τυφλών μαθητών, χορηγείται και στην μεταγυμνασιακή τυπική εκπαίδευση.
     ιβ)Δεν μπορεί σε ένα τμήμα σχολείου να παρευρίσκεται εκτός του εκπαιδευτικού του τμήματος παραπάνω από ένας εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης.

ιγ)Η ύλη και τα θέματα εξετάσεων για τα μαθήματα των μαθητών που έχουν παράλληλη στήριξη, είναι ίδια   με των υπολοίπων μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης και του ΤΕ, μετέχουν στην βαθμολογία μαζί με τους εκπαιδευτικούς του τμήματος και  η βαθμολογία προκύπτει από τον μέσο όρο.


      3) Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης με δύο (2) διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων:

α)Κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα, που καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ για τους μαθητές με ηπιότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το οποίο για κάθε μαθητή δε θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Στα ΤΕ μπορούν να φοιτούν και μαθητές χωρίς γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του σχολικού συμβούλου Ε.Ε. και μέχρι την έκδοση σχετικής γνωμάτευσης από το ΚΕΔΔΥ. Για την ίδρυση ΤΕ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν κατ’ ελάχιστον τρεις μαθητές και σχετική πρόταση από το ΚΕΔΔΥ. Σε περιπτώσεις συστεγαζόμενων ή γειτονικών σχολικών μονάδων, τα ΤΕ συνενώνονται μέχρι του μέγιστου αριθμού των δώδεκα (12) μαθητών ανά ΤΕ.
β)Εξειδικευμένο ομαδικό ή εξατομικευμένο πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου, που      καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ, για τους μαθητές με σοβαρότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες δεν καλύπτονται από αντίστοιχες με το είδος και το βαθμό αυτοτελείς σχολικές μονάδες. Το εξειδικευμένο πρόγραμμα μπορεί να είναι ανεξάρτητο από το κοινό, σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών. Στις περιπτώσεις αυτές η συνδιδασκαλία γίνεται σύμφωνα με τις προτάσεις των διαγνωστικών υπηρεσιών.

  
Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΚΕΔΔΥ, Υγειονομική Επιτροπή ή Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία για κάθε μαθητή με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δεν υποστηρίζονται από παράλληλη στήριξη κατά τρεις μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδια τάξης κατόπιν απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου. Σε κάθε περίπτωση, η κατά τα ανωτέρω μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα θα φθάνει έως του αριθμού των 21 μαθητών, όταν πρόκειται για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και έως του αριθμού των 23 μαθητών, όταν πρόκειται για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το μέτρο της μείωσης εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις μαθητών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές, πολλαπλές αναπηρίες, νοητική αναπηρία, εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομα και σπάνιες ασθένειες. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και για την Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση.

   Το πρόγραμμα του Τ.Ε. το συντάσσει ο εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων-τμημάτων που εμπλέκονται και μέσω του Διευθυντή του σχολείου υποβάλλεται για έγκριση στον αρμόδιο σχολικό  σύμβουλο Ε.Ε.


2. Μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε ΤΕ μπορούν να υποστηρίζονται με την παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ανάλογα με το είδος της αναπηρίας τους και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αυτή. Η δυνατότητα στήριξης μαθητών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αφορά και σε σχολικό νοσηλευτή και στις δύο περιπτώσεις κατόπιν γνωμάτευσης και δημόσιου νοσοκομείου.

Β) Η υποστήριξη του μαθητή με κάθε αναπηρία για την αυτοεξυπηρέτησή του και σε κάθε περίπτωση όχι για εκπαιδευτικό έργο, μπορεί να υλοποιείται και από βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση στήριξης από σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου.

   Γ) Για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η φοίτησή τους θεωρείται επαρκής όταν:
    Τα όρια απουσιών είναι τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, προσαυξημένα   κατά 30%. Τυχόν επιπλέον από τις παραπάνω κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες που οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης υποβάλλονται πριν την έναρξη του προγράμματος στο Σύλλογο Διδασκόντων ο οποίος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα του χαρακτηρισμού της φοίτησης.

    Δ) Όταν η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθίσταται δυσχερής στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος ή στα τμήματα ένταξης, λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους, η εκπαίδευση των μαθητών αυτών παρέχεται:
       α) Σε αυτοτελείς ΣΜΕ.Ε.
  β) σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήματα άλλων σχολείων σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα χρονίως πασχόντων ή Υπηρεσίες εκπαίδευσης και αποκατάστασης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, εφόσον σε αυτά διαβιούν άτομα σχολικής ηλικίας με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι εκπαιδευτικές αυτές δομές θεωρούνται ΣΜΕΕ εφόσον έχουν ιδρυθεί ή ιδρυθούν ως τέτοιες, υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εμπίπτουν στο πλαίσιο της Ε.Ε παιδιών σχολικής ηλικίας και εφαρμόζουν εκπαιδευτικά προγράμματα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα ανωτέρω Ειδικά σχολεία και ΤΕ ιδρύονται και λειτουργούν με του ίδιους όρους και προϋποθέσεις των υπολοίπων και ανήκουν τα ΤΕ στην πλησιέστερη σχολική μονάδα με το νοσηλευτικό ίδρυμα και ειδικά για αυτά οι εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών μπορούν να γίνονται οποιαδήποτε χρονική στιγμή με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Φορείς, Ν.Π.Ι.Δ., πιστοποιημένοι από το ΕΟΠΠΕΠ., μπορούν να παρέχουν, Κατάρτιση και Συμβουλευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε άτομα άνω των δεκαπέντε (15) ετών με βαριά νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες.

  γ) Τα σχολεία των φυλακών δεν αποτελούν μονάδες ειδικής εκπαίδευσης.

  δ) Με διδασκαλία στο σπίτι, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση των μαθητών στο σχολείο. Η έγκριση της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας στην οποία φοιτά ο μαθητής, κατόπιν αιτιολογημένης πρόσφατης ιατρικής γνωμάτευσης, στην οποία αναγράφεται η διάρκεια επιβεβλημένης παραμονής στο σπίτι. Η γνωμάτευση αυτή παρέχεται από ΚΕΔΔΥ ή δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δημόσιο νοσοκομείο. Οι προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις διέπονται από τις διατάξεις των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων. Στο πρόγραμμα διδασκαλίας στο σπίτι μπορεί να χρησιμοποιείται και το σύστημα τηλεεκπαίδευσης. Η κατ’ οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΕ παρά μόνο, εάν γνωματεύσει σχετικά το οικείο ΚΕΔΔΥ.

Ε) Για κάθε μαθητή με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το ΕΠΕ σχεδιάζεται από τη διεπιστημονική ομάδα του οικείου ΚΕΔΔΥ ή της ΕΔΕΑΥ, συντάσσεται και υλοποιείται από τον αρμόδιο εκπαιδευτικό Ε.Ε., σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης, τον σχολικό Σύμβουλο ΕΕ και τον σύμβουλο ΕΕΠ λαμβάνοντας υπόψη τη Σχεδίαση για Όλους, την Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση, τις δυνατότητες των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών και τον κατάλληλο μορφότυπο προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων. Για τον σχεδιασμό του ΕΠΕ ενημερώνεται και ο γονέας ή ο κηδεμόνας του μαθητή και το ΕΕΠ των ΣΜΕΕ, από το ΚΕΔΔΥ ή την ΕΔΕΑΥ.


 Άρθρο 7 Θέματα μαθητών με κώφωση, τύφλωση και αυτισμό

1. Ως πρώτη γλώσσα των μαθητών με κώφωση ή βαρηκοΐα αναγνωρίζεται η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και ως δεύτερη γλώσσα τους η Νέα Ελληνική, η οποία προσλαμβάνεται και εκφέρεται με τη γραπτή της μορφή, ενώ η προφορική της αντίληψη και έκφραση αποτελεί πρόσθετη κοινωνική επιλογή των μαθητών με κώφωση. Επίσης αναγνωρίζεται ότι όλοι οι μαθητές με κώφωση ή βαρηκοΐα δεν είναι υποχρεωτικά χρήστες της ΕΝΓ. Η Ελληνική Νοηματική και η Νέα Ελληνική γλώσσα αναγνωρίζονται ως ισότιμες μεταξύ τους, οπότε και η ενδεδειγμένη γλωσσική παιδαγωγική προσέγγιση είναι η δίγλωσση εκπαίδευση.
α)  Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή Διευθυντή σε σχολεία μαθητών με Κώφωση  ή  Τύφλωση, είναι η πιστοποίηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) και της Ελληνικής Γραφής Braille (ΕΓΒ) αντίστοιχα και εάν η ανωτέρω προϋπόθεση δεν μπορεί να ικανοποιηθεί λόγω έλλειψης ενδιαφερομένων, τοποθετούνται για την κάλυψη της θέσης, εκπαιδευτικοί με λιγότερα προσόντα.
β)  Για την τοποθέτηση  εκπαιδευτικών και ΕΕΠ σε σχολεία Κωφών – Τυφλών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση της ΕΝΓ και της γραφής Braille. Eκπαιδευτικοί και ΕΕΠ χωρίς την προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου δεν δύνανται να τοποθετούνται σε σχολεία τυφλών και κωφών μαθητών. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι υπηρετούντες ήδη με οργανική θέση στα σχολεία αυτά. Ειδικά οι  κατέχοντες οργανική θέση στα  σχολεία  Κωφών , Τυφλών, συμμετέχουν στη διαδικασία  επιλογής Διευθυντών των παραπάνω σχολείων.

2. Επίσημη γραφή των μαθητών με τύφλωση αναγνωρίζεται η Ελληνική Γραφή Braille (ΕΓΒ) η οποία περιλαμβάνει και το σύστημα Nemeth για την υποστήριξη των μαθηματικών συμβόλων. Επίσης αναγνωρίζεται ότι όλοι οι μαθητές με τύφλωση δεν είναι υποχρεωτικά χρήστες της ΕΓΒ. Οι μαθητές με τύφλωση ή  με χαμηλή όραση χωρίς νοητική υστέρηση ή άλλης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν, με βάση τη γνωμάτευση του οικείου ΚΕΔΔΥ, στις σχολικές τάξεις του Γενικού Σχολείου υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης και κατά περίπτωση με την υποστήριξη μέλους ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ31 ή ΕΒΠ.

3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
Αρμόδιος φορέας πιστοποίησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ), της Ελληνικής Γραφής Braille (ΕΓΒ) και κινητικότητας - προσανατολισμού (ΚΠ) και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης (Δ.Κ.Δ.) είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποίος για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και τους πλέον αντιπροσωπευτικούς φορείς σε θέματα ΕΝΓ και ΕΓΒ , την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) και την Εθνική Ομοσπονδία τυφλών (ΕΟΤ),το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση της επιμόρφωσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και την  Ελληνική Γραφή Braille.
β) την πιστοποίηση επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της Ελληνικής Γραφής Braille.

 Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστώνται στον ΕΟΠΠΕΠ:
α) επιτροπή πιστοποίησης της επάρκειας της ΕΝΓ , στην  οποία  συμμετέχει υποχρεωτικά από ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών δύο στελέχη, επιστήμονες και εμπειρογνώμονες της ημεδαπής με αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία καθώς και ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή στέλεχος του ΕΟΠΠΕΠ.
 β) επιτροπή πιστοποίησης της επάρκειας της ΕΓΒ , στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά από ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών δύο στελέχη, επιστήμονες και εμπειρογνώμονες της ημεδαπής, με αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία καθώς και ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή στέλεχος του ΕΟΠΠΕΠ.
Τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών εκτός του μέλους – στελέχους του ΕΟΠΠΕΠ, πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση γνώσης της ΕΝΓ καθώς και της ΕΓΒ.

Μέχρι τη συγκρότηση των Επιτροπών πιστοποίησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ( ΕΝΓ) και της Ελληνικής Γραφής Βraille ( ΕΓΒ) ισχύουν οι βεβαιώσεις επάρκειας της ΕΝΓ που χορηγούνται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μονάδας αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και οι κάτοχοι βεβαιώσεων επάρκειας ( ΕΝΓ) και διερμηνείας από το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, όπως και οι πιστοποιήσεις της ΕΓΒ που χορηγούνται από το ΚΕΑΤ και αποκτήθηκαν έως την έκδοση του παρόντος νόμου,  θα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη συγκρότηση αυτών, για τους ήδη κατόχους ως ισότιμες βεβαιώσεις του ΕΟΠΠΕΠ.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται μετά από εισήγηση των παραπάνω επιτροπών πιστοποίησης και του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ καθορίζονται  τα συστήματα πιστοποίησης της ΕΝΓ και της ΕΓΒ, στα οποία περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η διαδικασία των εξετάσεων, η οργανωτική δομή, ο τύπος των χορηγούμενων τίτλων και βεβαιώσεων καθώς και το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης.
Για τη διενέργεια των εξετάσεων και την εισήγηση στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ θεμάτων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του ως προς την ΕΝΓ ή την ΕΓΒ, συνιστώνται όργανα και επιτροπές πρόσκαιρου χαρακτήρα, των οποίων η συγκρότηση και ο ορισμός γίνεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ μετά από εισήγηση των αντίστοιχων  επιτροπών πιστοποίησης και καθορίζεται το ύψος, ο τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με το ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, θέμα που αφορά τις εξετάσεις πιστοποίησης.
Για την παροχή υπηρεσιών εκμάθηση της ΕΝΓ, καθώς και της ΕΓΒ, οι αρμόδιοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς πιστοποιούνται με διαδικασία που ορίζει με απόφασή του το ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ ύστερα από εισήγηση των αντίστοιχων επιτροπών πιστοποίησης.

 4. Για τους μαθητές στο φάσμα του αυτισμού με ή χωρίς λόγο, ως επίσημη γλώσσα αναγνωρίζεται η Νέα Ελληνική, η οποία προσλαμβάνεται και εκφέρεται με την προφορική  και  με τη γραπτή της μορφή.
Η φοίτηση των  μαθητών στο φάσμα του αυτισμού στις κατάλληλες σχολικές δομές ή στο κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο του γενικού σχολείου, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του ΚΕΔΔΥ. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους γονείς ή τους κηδεμόνες του μαθητή, αποφασίζει η δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, της οποίας η απόφαση είναι οριστική.

5. Οι μαθητές με νοητική αναπηρία ή διαταραχές ομιλίας-λόγου ή στο φάσμα του αυτισμού μπορούν να χρησιμοποιούν Υποστηρικτικές Τεχνολογίες εναλλακτικής επικοινωνίας βασισμένες σε σύμβολα ή εικόνες με γραπτή ή προφορική αντιστοίχιση στη Νέα Ελληνική Γλώσσα.
 
  6. Στο ΙΕΠ μεταφέρονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 α) Η αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών υλικών που παράγονται με την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και τη γραφή Braille πριν την ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 β) Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού και με εξειδικευμένους επιστήμονες σε εκπαιδευτικά θέματα των Κωφών και Τυφλών.


     Άρθρο 8  Προσβάσιμα Διδακτικά Βιβλία

1.Το  Ι.Τ.Υ.Ε.  (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ») έχει την αρμοδιότητα της έκδοσης σε προσβάσιμη  έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και δωρεάν διάθεσης σε όλα τα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και στις εκπαιδευτικές μονάδες της αλλοδαπής, των διδακτικών βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για την προσαρμογή σε προσβάσιμη μορφή των διδακτικών βιβλίων το Ι.Τ.Υ.Ε. συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
2.Τα διδακτικά βιβλία  που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ια, (αα) του άρθρου 23 του Ν. 3699/2008 παραδίδονται από τους εκδότες τους στο Ι.Τ.Υ.Ε.  σε ηλεκτρονική μορφή ακολουθώντας τα σχετικά πρότυπα του Ι.Ε.Π. σύμφωνα και με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚ 2065 Β') 24 Οκτ. 2007.
     3.Το Ι.Ε.Π. έχει την αρμοδιότητα της προσαρμογής σε προσβάσιμη μορφή των διδακτικών βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,  της έκδοσης προτύπων για την παραγωγή και προσαρμογή των διδακτικών βιβλίων σε προσβάσιμη μορφή καθώς και της πιστοποίησης των παραγόμενων προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων. Για το σκοπό αυτό ιδρύεται στο Ι.Ε.Π. Τμήμα Προσαρμογής Διδακτικών Βιβλίων σε προσβάσιμη μορφή.
4.Η διαδικασία της προσαρμογής των διδακτικών βιβλίων ακολουθεί την αρχή της Καθολικής Σχεδίασης. Οι παραγόμενοι μορφότυποι θα πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής που διαθέτει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στους μαθητές με αναπηρία. Τα προσβάσιμα διδακτικά βιβλία παράγονται και διατίθενται στους εξής μορφότυπους: απλό κείμενο (plain text), προσβάσιμο εμπλουτισμένο κείμενο (rich text format), προσβάσιμο επισημειωμένο κείμενο (accessible markup – XML), DAISY, ηχητική απόδοση με συνθετική φωνή (audio - MP3), ψηφιακή μορφή έτοιμου προς εκτύπωση braille κειμένου (braille-ready), βιβλίο σε ανάγλυφη ική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού σε συνεργασία με εξειδικευμένες Πανεπιστημιακές μονάδες.
6. Στις περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας του Τμήματος Προσαρμογής Διδακτικών Βιβλίων στο Ι.Ε.Π., το Ι.Τ.Υ.Ε. έχει τη δυνατότητα ανάθεσης της προσαρμογής των διδακτικών βιβλίων σε εξειδικευμένους φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με συναφή αποστολή.
7.  Για την εκτύπωση των βιβλίων σε γραφή BRAILLΕ ο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ δύναται να συνάπτει σύμβαση έργου με το γραφή braille, μορφοποιημένο κείμενο για εκτύπωση σε μεγεθυσμένη μορφή (large-print-ready), βιβλίο σε μεγεθυσμένη εκτύπωση, ψηφιακή μορφή ανάγλυφων σχημάτων, απτικά ανάγλυφα σχήματα και σε μορφή video στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, φέροντα και υπότιτλους.    

     5.Το Τμήμα Προσαρμογής διδακτικών βιβλίων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς της Ε.Ε. οι οποίοι αποσπώνται σε αυτό, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 και το άρθρο 28 του Ν. 3966/2011. Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαθέτουν είτε πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής γραφής braille, είτε να είναι φυσικοί ομιλητές και πιστοποιημένοι διερμηνείς της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Το απαραίτητο προσωπικό για την στελέχωση του Τμήματος Προσαρμογής Διδακτικών Βιβλίων ορίζεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. μετά από πρόταση του ΔΣ του Ι.Ε.Π. τουλάχιστον 5 μήνες πριν την  έναρξη λειτουργίας και πριν την λήξη της θητείας του, η οποία είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.  
       ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β` ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

        Άρθρο 9   Σχολικές μονάδες

       1. Ως ΣΜΕ.Ε. ορίζονται:

    α) Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

1. τα νηπιαγωγεία Ειδικής Εκπαίδευσης. και τμήματα πρώιμης παρέμβασης που λειτουργούν εντός των νηπιαγωγείων Ε.Ε., για μαθητές μέχρι και το έβδομο (7ο) έτος της ηλικίας τους και

2. τα δημοτικά σχολεία Ειδικής Εκπαίδευσης για μαθητές μέχρι το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους. Παράταση φοίτησης για ένα έτος μπορεί να γίνει με απόφαση της ΕΔΕΑΥ εφ’ όσον υπάρχει ή του Συλλόγου Διδασκόντων.

    β) Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

  1. Τα Γυμνάσια Ειδικής Εκπαίδευσης
    Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν μαθητές, έως το 18ο  έτος της ηλικίας τους  και είναι κάτοχοι    απολυτηρίου πρωτοβάθμιας γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης κατόπιν γνωμάτευσης του οικείου ΚΕΔΔΥ.
   Μαθητές που έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους, δύνανται να εγγράφονται για την απόκτηση     Απολυτηρίου Γυμνασίου και να εξετάζονται κατά τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση στο Ειδικό Γυμνάσιο ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες. Η περαιτέρω φοίτησή τους στην κατάλληλη σχολική δομή, θα καθορίζεται με  σχετική γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ.
Τα γυμνάσια Ε.Ε περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄. Μαθητές απόφοιτοι δημοτικού σχολείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α΄ τάξη του γυμνασίου Ε.Ε, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ.

 2. Τα Λύκεια Ειδικής Εκπαίδευσης
Τα λύκεια Ε.Ε, περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄. Μαθητές απόφοιτοι γυμνασίου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α΄ τάξη του λυκείου Ε.Ε, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ.

γ)  Οι δομές της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι:

   1) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (Ε.Ε.Γ.) εγγράφονται απόφοιτοι του Ειδικού Δημοτικού και του Δημοτικού κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Στα Ε.Ε.Γ. λειτουργούν οι Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξεις, με ομάδες προσανατολισμού, τομείς και ειδικότητες του Επαγγελματικού Λυκείου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4186/2013, καθώς και των ΣΕΚ του άρθρου 20 του ίδιου νόμου υπό την προϋπόθεση, ότι υπάρχουν οι κλάδοι ή οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών που έχουν ανάθεση σε αυτές. Στους απόφοιτους της Δ΄ τάξης των Ε.Ε.Γ. χορηγείται  απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου.

     Στην Ε΄ «Τάξη Μαθητείας» εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ε.Ε.Γ. Η «Τάξη μαθητείας», έχει διάρκεια ένα (1) διδακτικό έτος και περιλαμβάνει τα Μαθήματα Γενικής Παιδείας της Α’ Ε.Ε.Λ., Μαθήματα Ειδικότητας και πρακτική με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, ή σε φορέα, ή στο σχολείο στο πλαίσιο του σχολικού συνεταιρισμού. Την ευθύνη υλοποίησης της τάξης μαθητείας, καθώς και όλα όσα σχετίζονται με αυτήν έχει ο Σ.Δ. του Ε.Ε.Γ.

   Οι απόφοιτοι της Ε΄ τάξης «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 2 με δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη  του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου σύμφωνα με  τον ν. 4186/2013 της ίδιας ή άλλης ομάδας προσανατολισμού,  καθώς και στη Β΄ τάξη των  ΣΕΚ  Ειδικής Εκπαίδευσης, ίδιας Ομάδας Προσανατολισμού, στην ίδια ή σε άλλη ειδικότητα. Στα Ε.Ε.Γ. εγγράφονται μαθητές που είναι κάτοχοι απολυτηρίου της Πρωτοβάθμιας γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ.

   Ο κανονισμός λειτουργίας των Γυμνασίων θα εφαρμόζεται και στα Ε.Ε.Γ. και οποιαδήποτε απόκλιση για την Ειδική Εκπαίδευση, θα καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης.
   Η βαθμολογία σε όλες τις τάξεις δίνεται ανά τρίμηνο σύμφωνα με τα ισχύοντα στα Γυμνάσια        Γενικής Εκπαίδευσης.

Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν μαθητές, έως το 18ο  έτος της ηλικίας τους  και είναι κάτοχοι απολυτηρίου πρωτοβάθμιας γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης κατόπιν γνωμάτευσης του οικείου ΚΕΔΔΥ.

  Μαθητές που έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους, δύνανται να εγγράφονται για την απόκτηση Απολυτηρίου Γυμνασίου και να εξετάζονται κατά τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση στο Ειδικό Γυμνάσιο ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες. Η περαιτέρω φοίτησή τους στην κατάλληλη σχολική δομή, θα καθορίζεται με  σχετική γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ. Εάν σύμφωνα με τη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ προτείνεται η φοίτηση σε ΕΕΓ, θα  εγγράφεται στη Γ΄ τάξη.


  Οι ανωτέρω μαθητές δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στα Γενικά Λύκεια, στα Επαγγελματικά Λύκεια στα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια, στα Ειδικά Λύκεια  και στις ΣΕΚ και  ΣΕΚ Ε.Ε. της  μη τυπικής  εκπαίδευσης.
Τα όρια απουσιών είναι τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία της γενικής εκπαίδευσης προσαυξημένα κατά 30%. Τυχόν επιπλέον από τις παραπάνω κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες που οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης υποβάλλονται πριν την έναρξη του προγράμματος στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα του χαρακτηρισμού της φοίτησης ως επαρκούς ή όχι.
  Οι  προθεσμίες μετεγγραφών για τις Α΄ και Β΄ τάξεις γίνονται κατ’ αντιστοιχία με το Γυμνάσιο, ενώ για την Γ΄ τάξη Ε.Ε.Γ.  θα γίνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Για τη Δ΄ τάξη οι μετεγγραφές εφόσον γίνονται στην ίδια ειδικότητα μπορούν να υλοποιούνται στις ίδιες προθεσμίες που ισχύουν για τα Γυμνάσια Γενικής Εκπαίδευσης, ενώ σε περίπτωση αλλαγής ειδικότητας γίνεται μετεγγραφή στη Γ΄ τάξη στο σχολείο υποδοχής σε αποκλειστική προθεσμία μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
  Για εξαιρετικές περιπτώσεις η μετεγγραφή θα γίνεται μετά από εκτίμηση των σημαντικών λόγων από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης του σχολείου υποδοχής.

Ως προς τις μετακινήσεις, μετεγγραφές μαθητών και  αντιστοιχίσεις των τάξεων ΕΕΓ-    Γυμνασίων   γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης,  ισχύουν τα εξής:

Απόφοιτοι των Ε.Ε.Γ εγγράφονται:
·       Απόφοιτος  Α΄ τάξης ΕΕΓ εγγράφεται στη Β΄ τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής  
     εκπαίδευσης.
·       Απόφοιτος Β΄ τάξης ΕΕΓ εγγράφεται στην Γ΄ τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης.
·       Απόφοιτος Γ΄ τάξης ΕΕΓ εγγράφεται στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου  γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης
·       Απόφοιτος  Δ΄ τάξης ΕΕΓ εγγράφεται στην Α΄ τάξη του ΕΕΛ και Επαγγελματικού Λυκείου      ανεξαρτήτως της Ομάδας Προσανατολισμού, στην Α΄ τάξη του ΓΕΛ, καθώς και στην Α΄ τάξη ΣΕΚ και  ΣΕΚ Ε.Ε. ανεξαρτήτως της Ομάδας Προσανατολισμού.
·       Απόφοιτος της Ε΄ τάξης ΕΕΓ, εγγράφεται στη Β΄ τάξη του ΕΕΛ και Επαγγελματικού Λυκείου της ίδιας ή άλλης  Ομάδας Προσανατολισμού, ή στη Β΄ τάξη ΣΕΚ και ΣΕΚ Ε.Ε., στην ίδια Ομάδα Προσανατολισμού.

Απόφοιτοι Γυμνασίου Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης εγγράφονται:
·     Απόφοιτος της Α΄ τάξης Γυμνασίου γενικής ή ειδικής Εκπαίδευσης, εγγράφεται στη Β΄ τάξη του ΕΕΓ.
·     Απόφοιτος της  Β΄ τάξης Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, εγγράφεται στην Γ΄ τάξη του ΕΕΓ.
·     Απόφοιτος της Γ΄ τάξης Γυμνασίου  γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης εγγράφεται στην Α΄ τάξη ΕΕΛ     και Α΄ τάξη  ΓΕΛ, καθώς και στις ΣΕΚ και ΣΕΚ Ε.Ε.

Μετεγγραφές μαθητών ΕΕΓ και Γυμνασίων Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης:
·       Από την Α΄ τάξη ΕΕΓ ο μαθητής μετεγγράφεται στην Α΄ τάξη Γυμνασίου γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.
·       Από τη Β ΄ τάξη  ΕΕΓ ο μαθητής μετεγγράφεται στην Β΄ Γυμνασίου γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.
·       Από τη Γ΄ τάξη   ΕΕΓ ο μαθητής μετεγγράφεται στη Γ΄ Γυμνασίου  γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.
·       Από τη Δ΄ τάξη ΕΕΓ ο μαθητής μετεγγράφεται στη Γ΄ Γυμνασίου γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.
·       Από την Α΄ τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης ο μαθητής μετεγγράφεται στην Α΄ τάξη του ΕΕΓ.
Από τη Β΄ Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης ο μαθητής μετεγγράφεται στη Β΄ τάξη του ΕΕΓ .
·       Από την Γ΄ Γυμνασίου γενικής ή ειδικής, ο μαθητής δύναται να μετεγγραφεί στη Γ΄ τάξη του ΕΕΓ.

Για κάθε μετακίνηση μαθητή προς την ειδική εκπαίδευση και αντιστρόφως απαιτείται σχετική γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ.

 
2) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
   Στο άρθρο 28 του ν. 4186/2013 η περίπτωση 1β τροποποιείται ως εξής:

   «β) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (Ε.Ε.Λ.), στην Α΄ τάξη των οποίων εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι   κάτοχοι απολυτηρίου, Δ΄ τάξης, του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων και Λυκείων. Στην Β΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις κάτοχοι πτυχίου επιπέδου 2 απόφοιτοι του Ε.Ε.Γ. Στα Ε.Ε.Λ. προσφέρονται δύο κύκλοι σπουδών οι οποίοι ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα:
       α. Ο Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών και
       β. Ο Μεταδευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών η «Τάξη Μαθητείας»

    Στο Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών λειτουργούν οι Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις κατ’ αντιστοιχία με τις τάξεις   των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. Ο αριθμός ημερομισθίων που πρέπει να έχει ο μαθητής ως προϋπόθεση εγγραφής δεν ισχύει για τα ΕΕΛ. Στους απόφοιτους της Δ΄ τάξης των ΕΕΛ χορηγείται:
 α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ισότιμος με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, μετά τις  ενδοσχολικές εξετάσεις και
    β) Πτυχίο  ειδικότητας επιπέδου 3 μετά από τις ενδοσχολικές εξετάσεις του ΕΕΛ.

  Στο Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών η «Τάξη Μαθητείας» (εκπαίδευση στο χώρο εργασίας) η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του Ε.Ε.Λ.
  Η «Τάξη Μαθητείας», που εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) του Ο.Α.Ε.Δ., έχει διάρκεια ένα (1) έτος και περιλαμβάνει Μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, Μάθημα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα αντίστοιχα.
  Την ευθύνη υλοποίησης της τάξης μαθητείας, της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων,   καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει ο Σύλλογος Διδασκόντων Σ.Δ.  του Ε.Ε.Λ. Η τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των φοιτούντων και παρακολούθησή τους θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου.
  Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 από το Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τον Ο.Α.Ε.Δ. μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του ν. 4186/2013.
  
Η λειτουργία των Ε.Ε.Λ διέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και ως προς τα θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία  του 5%. Θέματα που αφορούν προθεσμίες εγγραφών και μετεγγραφών εναρμονίζονται με τα εκάστοτε ισχύοντα στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.
   
Ο κανονισμός λειτουργίας των εσπερινών ΕΠΑΛ εφαρμόζεται και στα Ε.Ε.Λ. και οποιαδήποτε απόκλιση για την Ειδική Εκπαίδευση, θα καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης.

Τα όρια απουσιών είναι τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία των εσπερινών ΕΠΑΛ προσαυξημένα κατά 30%. Τυχόν επιπλέον από τις παραπάνω κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες που οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης υποβάλλονται πριν την έναρξη του προγράμματος στο Σύλλογο Διδασκόντων ο οποίος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα του χαρακτηρισμού της φοίτησης.
Στα ΕΕΛ καθώς και στα Ειδικά Λύκεια και μόνο για τα τμήματα Ομάδων προσανατολισμού και τμήματα ειδικοτήτων, αυτά δύνανται να συστήνονται,  ανεξάρτητα από  τον αριθμό των μαθητών, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Διεύθυνσης, κατόπιν εισήγησης του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.
Τα ωρολόγια προγράμματα και το σύνολο των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών, θα διαφοροποιούνται με εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης και έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.
Στα ΕΕΓ δύνανται να ιδρύονται Λυκειακές τάξεις με εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εφ΄όσον υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο και απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τα ΕΕΕΕΚ μετονομάζονται σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,  συντομογραφημένα: Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

Στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εγγράφονται οι απόφοιτοι του Ειδικού Δημοτικού ή του Δημοτικού κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. λειτουργούν με Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ΣΤ΄ « τάξη Μαθητείας».
Λειτουργεί προκαταρκτική τάξη, με στόχο την προετοιμασία  των μαθητών, στην οποία θα διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, αυτόνομης διαβίωσης και προεπαγγελματικών δεξιοτήτων για την ομαλή ένταξη του μαθητή  στο σχολικό περιβάλλον. Τα αυτόνομα εργαστήρια προεπαγγελματικών δεξιοτήτων και αυτόνομης διαβίωσης καταργούνται και θα διδάσκονται ως μαθήματα σε όλες τις τάξεις.

Στους απόφοιτους της Ε΄ τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. χορηγείται απολυτήριος τίτλος ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με δικαίωμα εγγραφής στην «τάξη μαθητείας» του ΕΕΕΕΚ κατόπιν εισήγησης της ΕΔΕΑΥ όπου έχει συσταθεί και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
Η βαθμολογία σε όλες τις τάξεις δίνεται ανά τρίμηνο σύμφωνα με τα ισχύοντα στα Γυμνάσια Γενικής Εκπαίδευσης.

Δικαίωμα πρώτης εγγραφής στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ., έχουν οι μαθητές έως το 18ο έτος της ηλικίας τους κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του οικείου ΚΕΔΔΥ. Πρώτη εγγραφή δύναται να γίνεται έως το 20ο έτος,  εάν εντός της οικείας Διεύθυνσης δεν λειτουργεί αντίστοιχη δομή.
Στην «Τάξη Μαθητείας» η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου  του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ύστερα από εισήγηση της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. εφόσον αυτή έχει συσταθεί και λειτουργεί και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Η «Τάξη Μαθητείας», έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 τριμήνων και το πολύ ενός (1) διδακτικού έτους και περιλαμβάνει μαθήματα πρακτικής με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, ή σε φορέα, ή στο σχολείο ή στο πλαίσιο του σχολικού συνεταιρισμού. Το πρόγραμμα της «Τάξης Μαθητείας» μπορεί να συμπληρώνεται από μαθήματα των προηγούμενων τάξεων, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές προκύπτουν από την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Την ευθύνη υλοποίησης της «Τάξης Μαθητείας», καθώς και όλα όσα σχετίζονται με αυτήν έχει ο Σ.Δ. του Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 2 με δυνατότητα συνέχισης σπουδών μόνον σε Σ.Ε.Κ. Ε.Α. ύστερα από εισήγηση  της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. εφόσον η τελευταία έχει συσταθεί και λειτουργεί ή  εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων.
Στη φόρμα απολυτηρίου του Ε.Ε.Ε.ΕΚ, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 1103/Β/23-8-2002, απαλείφεται η πρόταση  «ο παρών τίτλος επέχει θέση πιστοποιητικού επιπέδου 1 του άρθρου 6 παρ.1α του ν. 2009/1992».
Στους ήδη αποφοιτήσαντες χορηγείται πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 2 και αντικαθίσταται ο παλαιός απολυτήριος τίτλος με τον νέο.

Μαθητής που έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση δεν δικαιούται επανεγγραφής και  φοίτησης σε άλλη ή ίδια δομή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

2. Θέματα Λειτουργίας:

  1. Οι ΣΜΕΕ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να λειτουργούν είτε με τάξεις Α’,Β’,Γ’,Δ’,Ε’,ΣΤ’, είτε με βαθμίδες Α+Β(Κατώτερη), Γ+Δ(Μεσαία), Ε+ΣΤ(Ανώτερη), είτε με μεικτό σύστημα τάξεων και βαθμίδων. Σε κάθε βαθμίδα μπορούν να φοιτούν μαθητές ανεξάρτητα από την τάξη εγγραφής στα μητρώα ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Επίσης μπορούν οι Σ.Μ.Ε. Ε. της Α’/θμιας εκπαίδευσης να ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης όπου αυτό είναι δυνατόν, είτε το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος της Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.), είτε ένα μεικτό σύστημα των δύο. Τα παραπάνω καθορίζονται σε πρακτικό του συλλόγου προσωπικού του σχολείου κατόπιν εισήγησης του δ/ντή και έγκρισης από τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο Ε.Ε.
           
2. Στις αυτοτελείς ΣΜΕΕ της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τα διαλείμματα δύνανται να είναι ανά δίωρο. Κατά την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος οι εργαστηριακές ώρες δύνανται στην ειδική επαγγελματική εκπαίδευση να είναι δίωρες χωρίς να μεσολαβεί διάλειμμα μεταξύ τους.

3. Υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος, σε κάθε μάθημα, σε όλες τις αυτοτελείς ΣΜΕΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές θα διδάσκονται όλα τα μαθήματα που προβλέπονται στο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα. Ο τρόπος προσέγγισης της διδασκόμενης ύλης, είναι ανάλογος με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή και αναμορφώνεται με βάση τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

4. Ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα και εργαστήριο στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 4 μαθητές και μεγαλύτερος από 8 μαθητές. Μέσα στο εύρος αυτό ο σύλλογος προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Ε. διαμορφώνει τα τμήματα. Εάν σε μία Σ.Μ.Ε.Ε. ο αριθμός των μαθητών στα τμήματα είναι μεγαλύτερος από 8 λόγω ελλείψεως χώρου τότε υπάρχει η δυνατότητα μέσα στο ίδιο τμήμα να βρίσκονται δύο εκπαιδευτικοί. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του Διευθυντή του σχολείου και του Σχολικού Συμβούλου Ε.Ε. ο Διευθυντής Εκπαίδευσης μπορεί να εγκρίνει τη σύσταση υποομάδας του τμήματος με όχι λιγότερους από 2 μαθητές και η οποία υπάγεται σε τμήμα τουλάχιστον 6 μαθητών.

5. Η  3η παράγραφος του άρθρου 28 περίπτωση 1γ του ν. 4186/2013 τροποποιείται ως εξής: «Από το σχολικό έτος 2014-15 όλα τα ΤΕΕ ειδικής εκπαίδευσης Α΄ βαθμίδας και τα ΤΕΕ Ειδικής Εκπαίδευσης Β΄ βαθμίδας, ή (Ειδικά ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΛ Ειδικής Εκπαίδευσης) μετατρέπονται σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (Ε.Ε.Γ.) και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (Ε.Ε.Λ.).

 6. Οι οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού ,του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού βοηθητικού προσωπικού καθώς  και οι θέσεις των Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των ανωτέρω σχολικών μονάδων  μεταφέρονται στις νέες σχολικές μονάδες. Οι μη υπηρετούμενες κενές οργανικές θέσεις μεταφέρονται στις αντίστοιχες νέες σχολικές μονάδες. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλον οργανικά τοποθετημένο εργαζόμενο στις ανωτέρω δομές.

7. Στις μέχρι τώρα χαρακτηρισμένες ΣΜΕΕ Επαγγελματικής εκπαίδευσης, (ΕΕΕΕΚ, ΕΕΓ και ΕΕΛ) κωφών και βαρηκόων μαθητών θα λειτουργούν τμήματα αμιγώς με μαθητές της ειδικής κατηγορίας που μέχρι τώρα χαρακτήριζε τις σχολικές αυτές μονάδες, αλλά με δυνατότητα εγγραφής ή μετεγγραφής και μαθητών με άλλες αναπηρίες χωρίς τα παραπάνω χαρακτηριστικά, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών για να αποτελέσει ξεχωριστό τμήμα  και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕΔΔΥ. Οι ιδρυμένες ΕΠΑΣ σύμφωνα με τον ν. 3699/2008 καταργούνται.
8. Στο ΕΕΕΕΚ  «μαθητών με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες» που δημιουργήθηκε και λειτουργεί με έδρα το Αιγάλεω και εφόσον το σχολείο δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών που ορίζεται από τον νόμο για να λειτουργεί χαρακτηρισμένο ως τέτοιο, τότε μπορούν να εγγράφονται ή να μεταγράφονται μαθητές χωρίς τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα να λειτουργεί και  τμήμα αμιγώς με μαθητές με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες. Το ίδιο ισχύει για κάθε άλλο χαρακτηρισμένο σχολείο υπάρχει ή ιδρυθεί.
9. Προβλέπονται οι μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές μαθητών στις ΣΜΕΕ  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, εφόσον ο Σύλλογος Διδασκόντων κρίνει, με τον απαραίτητο αριθμό συνοδών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ, ώστε να διασφαλίζεται η μετακίνηση και διαμονή των μαθητών. Εφαρμόζονται  τα προβλεπόμενα περί εκδρομών στην γενική τυπική εκπαίδευση.

10. Στο άρθρο 28 του  ν. 4186/2013 πριν την πρώτη πρόταση προστίθενται το εξής:
 «Οι αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Ε. της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διακρίνονται στους παρακάτω τρείς     
 (3) τύπους σχολείων:
      α) τα Γυμνάσια-Λύκεια Ε.Ε. κατ’ αντιστοιχία με τα Γυμνάσια – Λύκεια της γενικής εκπαίδευσης
    β) τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (Ε.Ε.Γ.) και τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (Ε.Ε.Λ.) κατ’ αντιστοιχία με τα σχολεία της μη ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
    γ) τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
Κάθε άλλη διάταξη καταργείται.»

11. Προκειμένου για μετεγγραφές από Ε.Ε.Γ. σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ή αντίστροφα αρμόδιο είναι το ΚΕΔΔΥ της σχολικής μονάδας υποδοχής, εκδίδει δε γνωμάτευση ως προς τη δομή  και εισήγηση για την κατάταξη των μετεγγραφόμενων στις κατάλληλες τάξεις. Ο Σ.Δ. του σχολείου υποδοχής ύστερα από εύλογο χρονικό διάστημα αποφασίζει για την τάξη στην οποία κατατάσσονται τελικά οι μαθητές.

12. Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και αντίστοιχα ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος, μπορεί τεκμηριωμένα να αποφασίζει για την παραπομπή μαθητών για αξιολόγηση ή επαναξιολόγηση στο οικείο ΚΕΔΔΥ όπου δεν έχει συσταθεί ΕΔΕΑΥ και για το λόγο αυτό κοινοποιεί την απόφασή του τόσο στο ΚΕΔΔΥ όσο και στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών οι οποίοι υποχρεούνται εντός δεκαημέρου από τη λήψη της, να μεταβούν στο ΚΕΔΔΥ ώστε να καταθέσουν τη σχετική αίτηση. Εφόσον κριθεί αναγκαίο μπορεί ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας να ζητήσει την υποστήριξη από διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΔΔΥ όπου δεν έχει συσταθεί ΕΔΕΑΥ, κοινοποιώντας την απόφασή του αυτή στους γονείς/κηδεμόνες που η παραπάνω απόφαση αφορά.

13.Τα Ειδικά Γυμνάσια (εκτός κωφών, βαρήκοων και κινητικά αναπήρων) δύνανται να μετατρέπονται κατόπιν εισήγησης του οικείου ΚΕΔΔΥ, του Διευθυντή Εκπαίδευσης και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης προς τη Διεύθυνση Ειδικής Εκπαίδευσης  και με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΕΓ) και οι φοιτούντες μαθητές σε αυτά εγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

14.Στα σχολεία της παραγράφου 1(α) του παρόντος άρθρου μπορούν να λειτουργούν και τμήματα ολοήμερου προγράμματος. Στα σχολεία ΕΕ εφαρμόζονται ειδικά προσαρμοσμένα αναλυτικά και διδακτικά προγράμματα. Στο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων ΕΕ περιλαμβάνονται και προγράμματα πρώιμης παρέμβασης. Στο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων ΕΕ περιλαμβάνονται και δραστηριότητες προεπαγγελματικής εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα των γυμνασίων και λυκείων ΕΕ μπορεί να περιλαμβάνονται και μαθήματα τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

15. Για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα σχολεία γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται ειδικά προσαρμοσμένα και εξατομικευμένα υποστηρικτικά εκπαιδευτικά προγράμματα.


   16. Ο αναγκαίος αριθμός των μαθητών για τη λειτουργία ειδικού δημοτικού σχολείου και ΕΕΕΕΚ δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε και αποτελεί την προϋπόθεση ίδρυσής τους. Στις περιπτώσεις που οι μαθητές είναι λιγότεροι, η λειτουργία της σχολικής μονάδας αναστέλλεται και στη συνέχεια προτείνεται η κατάργησή της. Στη θέση της ιδρύονται τμήματα ένταξης, με εξειδικευμένο πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου.

17.α) Η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΕ γίνεται είτε με κοινά δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων τα οποία ανήκουν στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή της αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης είτε με μεταφορικά μέσα μισθωμένα από την οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Ειδικά για τις ΣΜΕΕ επιτρέπεται η αγορά ή η μίσθωση σχολικών λεωφορείων εξειδικευμένων προδιαγραφών που τάσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ΣΜΕΕ που διέθεταν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία και μεταβιβάστηκαν στην αρμοδιότητα των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, διατηρούν το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης. Για τη μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΕ συνιστώνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θέσεις οδηγών και συνοδών των μαθητών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, που κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων στις ΣΜΕΕ. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις αυτών. Η αντιμετώπιση των δαπανών κίνησης, συντήρησης, επισκευής και ασφάλισης των αυτοκινήτων που έχουν κατανεμηθεί στις ΣΜΕΕ γίνεται από τις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες επιχορηγούνται για τον σκοπό αυτόν από πιστώσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.
   β) Για μαθητές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης που φοιτούν σε συστεγαζόμενες ΣΜΕΕ με αυτές της προηγούμενης παραγράφου, δύναται να μεταφέρονται με το σχολικό λεωφορείο ιδιοκτησίας της συστεγαζόμενης ΣΜΕΕ, όπου υπάρχει η  δυνατότητα και χωρίς να παρεμποδίζεται ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ( π.χ. εκπαιδευτικές επισκέψεις ,υποστηρικτικά προγράμματα ημερήσιες εκδρομές και λοιπές δραστηριότητες) της ιδιοκτήτριας σχολικής μονάδας, κατόπιν θετικής εισήγησης του Διευθυντή της ΣΜΕΕ που φέρει το ιδιόκτητο λεωφορείο, ύστερα από αίτημα του Διευθυντή της συστεγαζόμενης ΣΜΕΕ σε αυτόν και έγκριση από την οικεία περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης.
  γ) Για τις ΣΜΕΕ που λειτουργούν σε ιδρύματα, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των μαθητών με τα ιδιόκτητα λεωφορεία του ιδρύματος, χωρίς επιβάρυνση των ενιαίων σχολικών επιτροπών.

18.  Το σχολικό και διδακτικό έτος των ΣΜΕΕ είναι το ίδιο με αυτό των αντίστοιχων σχολείων της γενικής εκπαίδευσης. Τα ειδικά νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης. Τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια είναι ισότιμα προς τα γυμνάσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

19. Σε όλες τις Σ.Μ.Ε..Ε. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα όρια καθορίζονται με απόφαση του αντίστοιχου Δ/ντή Εκπ/σης εφ’ όσον εγγράφουν μαθητές εντός των ορίων της Δ/νσης ή με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης εφ’ όσον εγγράφουν μαθητές εκτός των ορίων της Δ/νσης.
Εγγραφή μαθητή εκτός των ορίων της Σχολικής μονάδας εντός των ορίων της Διεύθυνσης γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και εκτός των ορίων Δ/νσης  με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή.
20.Μπορούν να εκπονούνται προγράμματα συνεκπαίδευσης μαθητών των Σ.Μ.Ε. Ε. σε συστεγαζόμενα ή όμορα σχολεία γενικής εκπαίδευσης κατόπιν πράξης των δ/ντών των δύο σχολείων οι οποίες αποστέλλονται στον Σχολικό Σύμβουλο Ε.Ε. για έγκριση.

  21. Οι Διευθυντές των ΣΜΕΕ των 6/θέσιων και πάνω σχολικών μονάδων έχουν διδακτικό ωράριο ανάλογο των 12/θέσιων σχολείων της γενικής εκπαίδευσης  δηλαδή 8 ώρες, το οποίο μπορεί να καλύπτεται σε ενισχυτική διδασκαλία μαθητή ή μικροομάδων. Οι δ/ντές των Σ.Μ.ΕΑ.Ε. των οποίων το σχολείο αποτελεί και κέντρο στήριξης ενός Σ.Δ.Ε.Υ. ο χρόνος απασχόλησης τους στο δίκτυο, λογίζεται χρόνος διδακτικών καθηκόντων.

    22.Οι συστεγαζόμενες στο ίδιο συγκρότημα ΣΜΕΕ ή αυτές που έχουν κοινή μεταφορά μαθητών εναρμονίζουν το ωρολόγιο πρόγραμμά τους κατόπιν σχετικής έγκρισης του σχολικού συμβούλου ειδικής Εκπαίδευσης.

        Άρθρο 10 Αποτύπωση Στοιχείων ΕΕ

      1. Σε κάθε ΣΜΕΕ και σε κάθε σχολική μονάδα που εφαρμόζει συνεκπαίδευση ή λειτουργούν Τμήματα    Ένταξης, προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, παροχής διδασκαλίας στο σπίτι ή παράλληλης στήριξης, της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης, με ευθύνη του διευθυντή της, καταγράφονται, εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και, όποτε επέλθει μεταβολή επικαιροποιούνται, στοιχεία που αφορούν την Ε.Ε όπως:
        α)   τα τμήματα που εφαρμόζεται ΕΕ, τα ωρολόγια προγράμματα ΕΕ που εφαρμόζονται,
    β) τους μαθητές ΕΕ (κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα), το μητρώο κάθε μαθητή με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τον εξοπλισμό Υποστηρικτικών Τεχνολογιών που χρησιμοποιούν, το τύπο προσβάσιμων βιβλίων που χρησιμοποιούν,
    γ) το εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και το ειδικό βοηθητικό   προσωπικό ΕΕ (μόνιμοι, αποσπασμένοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι) που λειτουργούν στη σχολική μονάδα, το υποχρεωτικό ωράριο του προσωπικού ΕΕ και οι κενές θέσεις προσωπικού ΕΕ,
     δ) τις υποδομές και τον εξοπλισμό της σχολικής μονάδας που σχετίζονται με την εφαρμογή της ΕΕ,
     ε) τις προβλεπόμενες εκθέσεις που συντάσσει, οι οποίες υποβάλλονται με τυποποιημένο τρόπο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΕ και
       στ) την σύσταση και τις δραστηριότητες της ΕΔΕΑΥ με βάση τις κατά το νόμο αρμοδιότητές της καθώς     και την ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεών της.

         2. Σε κάθε ΚΕΔΔΥ με ευθύνη του προϊσταμένου του καταγράφονται, εισάγονται στο πληροφοριακό   σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και, όποτε επέλθει μεταβολή επικαιροποιούνται, στοιχεία που αφορούν:
     α) το προσωπικό (μόνιμοι, αποσπασμένοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι) όλων των κατηγοριών ή ειδικοτήτων του ΚΕΔΔΥ, το υποχρεωτικό ωράριο του προσωπικού και οι κενές θέσεις προσωπικού, 
         β)  τις δραστηριότητες του ΚΕΔΔΥ με βάση τις κατά το νόμο αρμοδιότητές του,
     γ) τις εκθέσεις που συντάσσει, οι οποίες υποβάλλονται με τυποποιημένο τρόπο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος και
         δ) τις υποδομές και τον εξοπλισμό του ΚΕΔΔΥ.

         3. Σχολικοί Σύμβουλοι ΕΕ και οι σύμβουλοι ΕΕΠ με ευθύνη τους καταγράφουν και εισάγουν στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και όποτε επέλθει μεταβολή επικαιροποιούν, στοιχεία που αφορούν:
         α) τις δραστηριότητές με βάση τις κατά το νόμο αρμοδιότητές τους και
       β) τις εκθέσεις που συντάσσουν οι οποίες υποβάλλονται με τυποποιημένο τρόπο ηλεκτρονικά μέσω του   πληροφοριακού συστήματος ΕΕ. 

        4. Στο επίπεδο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με ευθύνη του Διευθυντή της, ελέγχεται η εφαρμογή και η ορθότητα των στοιχείων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Οι Διευθυντές των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τη συνολική ευθύνη υλοποίησης και οριστικοποίησης των δεδομένων των προηγουμένων παραγράφων 1, 2, και 3 του παρόντος άρθρου.

      5. Την ευθύνη ελέγχου όσων συμμετέχουν στη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, την τυποποίηση των στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά την ΕΕ, τον καθορισμό των ημερομηνιών υποχρεωτικής επικαιροποίησης των στοιχείων των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, της επεξεργασίας των στοιχείων όπου υπάρχει ανάγκη, του καθορισμού των διαβαθμίσεων πρόσβασης στα δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος ΕΕ και τη διασύνδεσή του με άλλα πληροφοριακά συστήματα έχει η Διεύθυνση ΕΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.


      Άρθρο 11 Εποπτεία σχολικών μονάδων

      1. Οι ΣΜΕΕ και το προσωπικό τους υπάγονται διοικητικά στις αντίστοιχες διευθύνσεις πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου λειτουργούν αντίστοιχα τμήματα ΕΕ.
      2. Την ευθύνη εφαρμογής των προγραμμάτων ΕΕ, παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι, έχει ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά ή είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής, τη δε εποπτεία τήρησης των προγραμμάτων αυτών έχει ο σχολικός σύμβουλος ΕΕ.
 


   Άρθρο 12 Διοίκηση ΣΜΕΕ

    1. Όργανα διοίκησης κάθε ΣΜΕΕ είναι ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος προσωπικού.
      2. Στα μονοθέσια και διθέσια νηπιαγωγεία και στα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά, τη διοίκηση ασκεί προϊστάμενος που ορίζεται με διετή θητεία από τους έχοντες οργανική θέση σε αυτά εκπαιδευτικούς. Ο ορισμός τους γίνεται με την ίδια διαδικασία που ισχύει και στη γενική εκπαίδευση και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης σε ΣΜΕΕ.
     3. Οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση στα ΤΕ συμμετέχουν ισότιμα με τους άλλους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας στη διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών της.
     4. Διευθυντές των ΣΜΕΕ επιλέγονται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού αυτών και τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε ΣΜΕΕ ή ΚΕΔΔΥ. Για τις προϋποθέσεις, τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Η επιλογή τους γίνεται από τα οικεία Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και τα οικεία Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ).
Για την κάλυψη θέσης διευθυντή και υποδιευθυντή σε ΣΜΕΕ όλων των τύπων και βαθμίδων επιλέγονται από τα αρμόδια συμβούλια επιλογής στελεχών και ΠΕ μέλη ΕΕΠ όλων των κλάδων τα οποία υπηρετούν σε ΣΜΕΕ ή ΚΕΔΔΥ με δεκαετή τουλάχιστον αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία και οι οποίοι έχουν ασκήσει ειδικά εκπαιδευτικά καθήκοντα επί οκτώ τουλάχιστον έτη σε ΣΜΕΕ ή ΚΕΔΔΥ.
5. Οι υποδιευθυντές στις Σ.Μ.Ε. Ε. ορίζονται και τοποθετούνται με θητεία σύμφωνα με τα οριζόμενα    κάθε φορά στη σχετική νομοθεσία εφ’ όσον το σχολείο έχει 6 τμήματα και τουλάχιστον 24 μαθητές. Στα ολοήμερα ειδικά σχολεία, οι υποδιευθυντές ορίζονται υπεύθυνοι της λειτουργίας τους, όπου αυτά υφίστανται.
        6. Όπου συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Εκπαίδευσης λειτουργούν υπό ενιαία διεύθυνση, εφ’ όσον ο αριθμός των μαθητών ανά σχολική μονάδα ξεπεράσει τους 30, τότε υποχρεωτικά ορίζεται δεύτερος υποδιευθυντής για την εποπτεία της σχολικής μονάδας κατώτερης βαθμίδας.   

  
         Άρθρο 13   Λειτουργία και οργάνωση των ΚΕΔΔΥ

       1. Στις έδρες των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων Νομών και Διαμερισμάτων ιδρύονται ΚΕΔΔΥ που αποτελούν αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες και υπάγονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Σκοπός των ΚΕΔΔΥ είναι η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών και κυρίως εκείνων που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας. Τα ΚΕΔΔΥ αξιολογούνται ανά έτος για τη διαπίστωση του βαθμού επίτευξης των σκοπών τους.

     2. Στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και Διαμερίσματα ιδρύονται τα παρακάτω ΚΕΔΔΥ:

      Α` Αθήνας με έδρα την Αθήνα , Β` Αθήνας με έδρα τη Νέα Ιωνία Αττικής, Γ` Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω Αττικής, Δ` Αθήνας με έδρα τον Άλιμο Αττικής, Ανατ. Αττικής με έδρα το Κορωπί Αττικής, Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα, Α` Πειραιά με έδρα τον Πειραιά, Β` Πειραιά με έδρα τη Β` Διοικητική Περιφέρεια Πειραιά, Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι, Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη, Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο, Άρτας με έδρα την Άρτα, Αχαΐας με έδρα την Πάτρα, Βοιωτίας με έδρα τη Λιβαδειά, Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά, Δράμας με έδρα τη Δράμα, Δωδεκανήσου: α) Ρόδου με έδρα τη Ρόδο, β) Καλύμνου με έδρα την Κάλυμνο, γ) Κω με έδρα την Κω, Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη, Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα, Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι, Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο, Ηλείας με έδρα τον Πύργο, Ημαθίας με έδρα τη Βέροια, Ηρακλείου Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, Α` Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θέρμη, Β` Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη, Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα, Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα, Καβάλας με έδρα την Καβάλα, Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα, Καστοριάς με έδρα την Καστοριά, Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα, Κεφαλληνίας με έδρα το Αργοστόλι, Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς, Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη, Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο, Κυκλάδων:

    α) Σύρου με έδρα τη Σύρο, β) Νάξου με έδρα τη Νάξο, Λακωνίας με έδρα τη Σπάρτη, Λάρισας με έδρα τη Λάρισα, Λασιθίου Κρήτης με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, Λέσβου:
  α) Μυτιλήνης με έδρα τη Μυτιλήνη, β) Λήμνου με έδρα τη Μύρινα, Λευκάδας με έδρα τη Λευκάδα, Μαγνησίας με έδρα το Βόλο, Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα, Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη, Πέλλας με έδρα την Έδεσσα, Πιερίας με έδρα την Κατερίνη, Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα, Ρεθύμνου Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο, Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή, Σάμου με έδρα τη Σάμο, Σερρών με έδρα τις Σέρρες, Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα, Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία, Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα, Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα, Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο, Χανίων με έδρα τα Χανιά και Χίου με έδρα τη Χίο. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ορίζονται ως ΚΕΔΔΥ Περιφέρειας τα Α` Αθήνας και Α` Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

    3.Σε όλα τα ανωτέρω ΚΕΔΔΥ τοποθετείται και υπηρετεί το εξής Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΕΠ),  ΕΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ):

     ΠΕ60.50 ή ΠΕ61 - Νηπιαγωγών
     ΠΕ70.50 ή ΠΕ71 - Δασκάλων
     ΠΕ02.50 - Φιλολόγων
     ΠΕ03.50  – Μαθηματικών
       ΠΕ23 – Ψυχολόγων
     ΠΕ30 - Κοινωνικών Λειτουργών
     ΔΕ – Διοικητικών


      Οι οργανικές θέσεις του ν. 2817/2000 άρθρο 2 παράγραφος 4, όπως ισχύει, μεταφέρονται στα ΚΕΔΔΥ του παρόντος άρθρου και το ΕΠ, το ΕΕΠ και το ΔΠ τοποθετείται στα αντίστοιχα ΚΕΔΔΥ.

      Στα ΚΕΔΔΥ τοποθετούνται με απόσπαση, μετάθεση, πρόσληψη, διορισμό μόνο ειδικότητες που μετέχουν στις διαγνωστικές ομάδες. Επίσης μπορούν να τοποθετηθούν κατά περίπτωση με απόσπαση ή με μετάθεση στις αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις, οι ειδικότητες ΠΕ21, ΠΕ26, ΠΕ29, ΠΕ28, ΠΕ31, ΠΕ24, ΠΕ35. Οι ειδικότητες αυτές εφόσον τοποθετηθούν, συμπληρώνουν το ωράριό τους με απόφαση περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης με υποστηρικτικό έργο στις ΣΜΕΕ και τις ΕΔΕΑΥ εντός της περιφέρειας. Παραμένουν στη θέση τους όσοι κλάδοι υπηρετούν ήδη στα ΚΕΔΔΥ με οργανική θέση.

      4.  Για τους μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς και για την επιλογή Προϊσταμένων με  τετραετή θητεία των ΚΕΔΔΥ, το ΚΥΣΕΕΠ συνεδριάζει υπό την προεδρία του Προέδρου του ΚΥΣΕΕΠ, αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου, τη συμμετοχή του συμβούλου Α΄ ειδικής εκπαίδευσης του ΙΕΠ, αναπληρούμενο από τον σύμβουλο Β΄ ειδικής εκπαίδευσης του ΙΕΠ, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης, αναπληρούμενο από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και τα δύο αιρετά μέλη ΕΕΠ αναπληρούμενα από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ. Με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί αμέσως μετά την δημοσίευση του παρόντος νόμου θα καθοριστούν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις επιλογής Προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ με θητεία μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης.
       Δεν μπορεί να μετέχει στην διαδικασία πλήρωσης θέσεως προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., κλάδος που δεν μετέχει στη διαγνωστική επιτροπή εκτός και αν υπηρετεί με οργανική θέση σε αυτό. Ως κριτήρια θα ορίζονται επιστημονικά-παιδαγωγικά, υπηρεσιακά (προϋπηρεσία, διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία, συμμετοχή σε συμβούλια) και η προσωπικότητα-γενική συγκρότηση του υποψηφίου.

       Όταν δεν καλύπτονται οι θέσεις με επιλογή από το ΚΥΣΕΕΠ, ορίζεται αναπληρωτής προϊστάμενος με διετή θητεία από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, με πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ), ύστερα από προκήρυξη ενδιαφέροντος.

      Ο χρόνος υπηρεσίας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών ΕΕ στα ΚΕΔΔΥ μοριοδοτείται ως διδακτική εμπειρία σε ΣΜΕΕ. Ο προϊστάμενος του ΚΕΔΔΥ ασκεί καθοδηγητικό έργο και έχει τις διοικητικές και πειθαρχικές αρμοδιότητες για το προσωπικό που υπηρετεί οργανικά σε αυτό. Αν ο προϊστάμενος κατέχει οργανική θέση στο ΚΕΔΔΥ, όπου τοποθετείται, τότε αναπληρώνεται στα καθήκοντα της ειδικότητας του. Τον προϊστάμενο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει εκπαιδευτικός ή μέλος του ΕΕΠ, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης από τους  υπηρετούντες οργανικά στο ΚΕΔΔΥ, ύστερα από εισήγηση του ΠΥΣΕΕΠ.

      5. Τα ΚΕΔΔΥ συνεργάζονται με  τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα.

       6. Το ΕΕΠ κάθε ΚΕΔΔΥ που λειτουργεί στην έδρα της Περιφέρειας προσφέρει τις υπηρεσίες του και στα ΚΕΔΔΥ των Νομών που ανήκουν στην Περιφέρεια.

       7. Σε περιπτώσεις απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και νησιωτικών περιοχών καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που θα κριθεί αναγκαίο, ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις έργου με ιδιώτες της ειδικότητας ΠΕ24 και ΠΕ35.

      8. Κατά την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα ΚΕΔΔΥ λαμβάνεται μέριμνα να μην τοποθετούνται δύο εκπαιδευτικοί με την ίδια εξειδίκευση στην ΕΕ στο ίδιο ΚΕΔΔΥ, ώστε να επιτυγχάνεται η κάλυψη όλων των κατηγοριών ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Ο χρόνος της απόσπασης των εκπαιδευτικών και των μελών του ΕΕΠ στα ΚΕΔΔΥ υπολογίζεται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση.Άρθρο 14 Επιλογή Σχολικών Συμβούλων ΕΕ και Συμβούλων ΕΕΠ


       Οι σχολικοί σύμβουλοι ΕΕ και οι σύμβουλοι ΕΕΠ, επιλέγονται με τη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι σχολικοί σύμβουλοι ΕΕ είναι αρμόδιοι για την παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση του ΕΠ των ΣΜΕΕ προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας , δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης  και των ΚΕΔΔΥ. Οι ήδη συστημένες θέσεις Σχολικών συμβούλων αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και επιπλέον συστήνονται 13 θέσεις Σχολικών Συμβούλων γενικής παιδείας Δευτεροβάθμιας και 13 Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι σύμβουλοι ΕΕΠ είναι αρμόδιοι για την επιστημονική καθοδήγηση των αντίστοιχων ειδικοτήτων ΕΕΠ που  βρίσκονται σε ΣΜΕΕ όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και στα ΚΕΔΔΥ.
      Οι σχολικοί σύμβουλοι ΕΕ και οι σύμβουλοι ΕΕΠ, για την περιοχή ευθύνης τους, συντάσσουν εξαμηνιαία έκθεση λειτουργίας των σχολικών μονάδων ΕΕ και  αποτίμησης του έργου τους, την οποία αποστέλλουν στην Διεύθυνση Ειδικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.


Άρθρο 15  Θέματα οργάνωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

1.Το Τμήμα Διοικητικού της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Τμήμα Προσωπικού (Τ.Π.). Το Τμήμα Προσωπικού, του οποίου προΐσταται διοικητικός ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων διορισμού, μεταθέσεων, αποσπάσεων, υπηρεσιακών μεταβολών του ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΚΕΔΔΥ και των ΣΜΕΕ, καθώς και για το Διοικητικό Προσωπικό των ΚΕΔΔΥ, των οδηγών αυτοκινήτων και των συνοδών των μαθητών των ΣΜΕΕ, και φέρει τα θέματα προς συζήτηση στο ΚΥΣΕΕΠ. Διοικητικοί ή αποσπασμένοι στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκπαιδευτικοί δύνανται να προΐστανται των τμημάτων της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης καθώς επίσης και να αναπληρώνουν τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης. Οι προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ μέχρι τη δημιουργία ενιαίου πίνακα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γίνονται από τους υπάρχοντες πίνακες των Περιφερειακών Διευθύνσεων.

2.Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΕΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι εκπαιδευτικός που έχει τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε ΣΜΕΕ ή ΚΕΔΔΥ, οκταετή προϋπηρεσία στην ειδική εκπαίδευση, έχει ασκήσει διευθυντικά καθήκοντα σε επίπεδο διεύθυνσης και διαθέτει 20ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία μόνιμου εκπαιδευτικού.


 
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


       Άρθρο 16 Εκπαιδευτικό Προσωπικό

1. Η στελέχωση των ΣΜΕΕ, των ΤΕ, των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ γίνεται από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σπουδές στην Ε.Ε, οι οποίοι τοποθετούνται με τα ισχύοντα κριτήρια της γενικής εκπαίδευσης με μετάθεση, διορισμό, απόσπαση ή αναπλήρωση. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί ανήκουν στις Διευθύνσεις της αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης.

2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν μετεκπαιδευθεί στην ΕΕ υποχρεούνται να υπηρετήσουν σε ΣΜΕΕ για μια τριετία τουλάχιστον.Άρθρο 17   Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

1. Για τη στελέχωση των ΚΕΔΔΥ και των ΣΜΕΕ προβλέπεται ΕΕΠ. Η άσκηση των καθηκόντων τους δύναται να επεκτείνεται και στους μαθητές των συστεγαζόμενων ή γειτονικών ΣΜΕΕ, όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες και εφόσον έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των σχολείων στα οποία υπηρετούν. Η επέκταση της άσκησης των καθηκόντων τους γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΕΕΠ, στο οποίο υποβάλλονται οι σχετικές αιτιολογημένες εισηγήσεις του σχολικού συμβούλου της ΕΕ ή του σχολικού συμβούλου ΕΕΠ της αντίστοιχης ειδικότητας.


2. Οι ανήκοντες στους κλάδους ΕΕΠ και το ΕΒΠ των ΣΜΕ.Ε. και των ΚΕΔΔΥ δύνανται να αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την ισχύουσα κάθε φορά για το εκπαιδευτικό προσωπικό διαδικασία.      Άρθρο 18  Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

     1. Για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων, καθώς και για θέματα κοινωνικής προσαρμογής, αυτόνομης διαβίωσης και δημιουργικών δραστηριοτήτων των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού της τάξης που φοιτούν στα γενικά σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ΕΕ προσλαμβάνεται ΕΒΠ.

2.Το ΕΒΠ ασκεί καθήκοντα φροντίδας των μαθητών και βοηθητικά εκπαιδευτικά καθήκοντα με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού της τάξης στις ΣΜΕΕ.

Το ΕΒΠ  ασκεί καθήκοντα φροντίδας των μαθητών και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, καθορίζεται ο χρόνος διαλείμματός τους , εφόσον έχουν επιστρέψει οι μαθητές μετά το διάλειμμα στην τάξη. Μετά το τέλος του διαλείμματός του, επιστρέφει κανονικά στα καθήκοντά του. Το χρονικό διάστημα της απουσίας του την ευθύνη του μαθητή την έχει ο εκπαιδευτικός της τάξης.

 Στο ΕΒΠ καταβάλλονται οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο εκπαιδευτικό Προσωπικό κατηγορίας ΔΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Άρθρο 19  Σύσταση νέων κλάδων εκπαιδευτικών Ε.Ε.  και Ε.Ε.Π

 

1.Στα άρθρα 12 και 13 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α), στις κατηγορίες των εκπαιδευτικών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως αυτές μετονομάστηκαν με το ν.1586/1986 (ΦΕΚ 37Α), προστίθενται οι παρακάτω κλάδοι εκπαιδευτικών ΕΕ.

α. Κλάδος ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών Ειδικής Εκπαίδευσης)

    β. Κλάδος ΠΕ 71 (Δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης)

2. Στους κλάδους που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν.1566/1986 (ΦΕΚ 167Α ), προστίθενται οι εξής κλάδοι:

     α. Κλάδος ΠΕ 35 (Παιδιάτρων με εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία ή Νευρολόγων με εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία).

     β. Κλάδος ΠΕ 36 (Μουσικοθεραπευτών).

 

 Άρθρο 20 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ε.Ε.)

1. Τα ειδικά τυπικά προσόντα ένταξης στον εισαγωγικό βαθμό των συνιστώμενων κλάδων εκπαιδευτικών Ε.Ε του προηγούμενου άρθρου της παραγράφου 1 ορίζονται ως εξής:
1.1. Του κλάδου ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών Ειδικής Εκπαίδευσης)
Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, με κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και πιστοποιητικό Ελληνομάθειας σύμφωνα με τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση.
Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 61 τοποθετούνται με διορισμό, μετάθεση, απόσπαση ,πρόσληψη ως αναπληρωτές σε Νηπιαγωγεία Ε.Ε., σε τμήματα ένταξης των νηπιαγωγείων, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι για μαθητές προσχολικής ηλικίας καθώς και στα ΚΕΔΔΥ.

1.2.   Του κλάδου ΠΕ 71 (Δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης)

Πτυχίο του Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ή Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλων, των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και πιστοποιητικό Ελληνομάθειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Γενική Εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 71 τοποθετούνται με διορισμό ,μετάθεση, απόσπαση ή με πρόσληψη ως αναπληρωτές σε δημοτικά σχολεία Ε.Ε. σε τμήματα ένταξης των δημοτικών σχολείων, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι για μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης, στα ΚΕΔΔΥ, καθώς και στα ΕΕΕΕΚ με διορισμό ,μετάθεση ή απόσπαση. 
2.  Εκπαιδευτικοί με τυπικά προσόντα στη Ειδική Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικοί με προσόντα στην ΕΕ  με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50 », η οποία προσαρτάται  μόνο για όσο χρονικό διάστημα οι  εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της  ΕΕ. ενώ απαλείφεται η προσάρτηση όταν αυτοί επιστρέψουν  σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης.
2.1. Εκπαιδευτικοί ΠΕ60.50
Α. i) Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Νηπιαγωγών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και πιστοποιητικό Ελληνομάθειας σύμφωνα με τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση.
ii) Πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής.
Όσον αφορά σε τίτλους χωρών της αλλοδαπής, απαιτείται επιπρόσθετα Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης των άρθρων 30 παρ.2 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/21-9-1992 τ. Α΄) και 10 παρ.3 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156/31-7-1995 τ.Α΄). Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι πτυχιούχοι χωρών της Ε.Ε. και του Ελληνικού Κολλεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής.
και
Β. i) Διδακτορικό δίπλωμα στην Ε.Ε. ή στη Σχολική Ψυχολογία ή
ii)  Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ε.Ε. ή στην Σχολική Ψυχολογία ή
iii) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην Ε.Ε. των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή
iv) διαθέτουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε δομές Ε.Ε. και ΚΕΔΔΥ.
Οι  εκπαιδευτικοί ΠΕ60.50 τοποθετούνται με μετάθεση , απόσπαση ή πρόσληψη ως αναπληρωτές σε νηπιαγωγεία Ε.Ε, σε τμήματα ένταξης των νηπιαγωγείων, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι για μαθητές προσχολικής ηλικίας καθώς και στα ΚΕΔΔΥ. 
2.2 Εκπαιδευτικοί ΠΕ 70.50 
A. i) Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Δασκάλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και πιστοποιητικό Ελληνομάθειας σύμφωνα με τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση.
ii) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων έως 1-7-1991 ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης έως 1-7-1991 ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής.

Για τα πτυχία του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων και της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης γίνονται δεκτά εφόσον έχουν ημερομηνία κτήσης πτυχίου έως και το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991(1-7-1991).

Σε ότι αφορά στους τίτλους χωρών της αλλοδαπής απαιτείται επιπρόσθετα Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης των άρθρων 30, παρ. 2 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ159/τ. Α΄/21-9-1992) και 10, παρ. 3 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156/τ. Α΄/31-7-1995. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι πτυχιούχοι χωρών της Ε.Ε., του Ελληνικού Κολλεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λευκωσίας Κύπρου.
 
και
Β. i) Διδακτορικό δίπλωμα στην Ε.Ε. ή στη Σχολική Ψυχολογία ή
ii)  Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ε.Ε. ή στην Σχολική Ψυχολογία ή
iii) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην Ε.Ε. των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή
iv) διαθέτουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε δομές ΕΕ και ΚΕΔΔΥ.
 
Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 70.50 τοποθετούνται με μετάθεση ή απόσπαση ή με πρόσληψη ως αναπληρωτές σε δημοτικά σχολεία ΕΕ, σε τμήματα ένταξης των δημοτικών σχολείων, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι για μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης, στα ΚΕΔΔΥ, καθώς και στα ΕΕΕΕΚ με διορισμό ,μετάθεση ή απόσπαση. 

     2.3. Των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50» με τυπικά προσόντα στην Ειδική Εκπαίδευση

Με βασικό τίτλο σπουδών στον κλάδο  και την ειδικότητά τους από Πανεπιστήμια ή ΑΤΕΙ  της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και πιστοποιητικό Ελληνομάθειας σύμφωνα με τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση και

i) Διδακτορικό δίπλωμα στην Ε.Ε. ή στη Σχολική Ψυχολογία ή
ii) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ε.Ε. ή στην Σχολική Ψυχολογία ή
iii) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην Ε.Ε. των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή
iv)Τριετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στις δομές Ε.Ε. και ΚΕΔΔΥ με βασικές σπουδές σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.

 Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50», τοποθετούνται με μετάθεση ή απόσπαση σε αυτοτελείς ΣΜΕΕ, σε τμήματα ένταξης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ), και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι. Οι κλάδοι ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.50, τοποθετούνται και σε προγράμματα παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης. Επίσης οι κλάδοι ΠΕ02.50 και ΠΕ03.50, μπορούν να τοποθετηθούν με μετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των ΚΕΔΔΥ.

Άρθρο 21: Διορισμοί εκπαιδευτικών Ε.Ε. Υπηρεσιακές μεταβολές

1.Σε όλες τις κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΕ μετατίθενται, στις δομές της ειδικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προσχολικής-δημοτικής), στα ΕΕΕΕΚ στις οργανικές θέσεις των ΠΕ71, καθώς και στα ΚΕΔΔΥ, ανά κλάδο αντίστοιχα: 
 α)εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ61, ΠΕ71 και όσοι  από τους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ70 έχουν τα προσόντα του Άρθρου 20 παράγ 2.1,2 του παρόντος νόμου
      β)Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΕ) των ειδικοτήτων, που προβλέπεται να έχουν οργανική θέση  στην παραπάνω εκπαιδευτική βαθμίδα, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50» σύμφωνα με το άρθρο 20 παραγρ.2.3 του παρόντος νόμου
2.Όταν δεν καλύπτονται τα κενά με διορισμό ή μετάθεση, αποσπώνται στις δομές της ειδικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προσχολικής-δημοτικής), στα ΕΕΕΕΚ στις οργανικές θέσεις των ΠΕ71, καθώς και στα ΚΕΔΔΥ, ανά κλάδο αντίστοιχα: 
α)εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ61, ΠΕ71  και όσοι  από τους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ70 έχουν τα προσόντα του Άρθρου 20 παράγ 2.1, 2 του παρόντος νόμου
β)εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΕ) των ειδικοτήτων, που προβλέπεται να αποσπώνται  στην παραπάνω εκπαιδευτική βαθμίδα, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50» σύμφωνα με το άρθρο 20 παραγρ.2.3 του παρόντος νόμου
3.Σε όλες τις κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΕ μετατίθενται, στις δομές της ειδικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στα ΚΕΔΔΥ(σύμφωνα με το άρθρο 13 παραγρ.3 του παρόντος νόμου), όσοι έχουν τα προσόντα  των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΕ) των ειδικοτήτων με την προέκταση « .50» σύμφωνα με το άρθρο 20 παραγρ.2.3 του παρόντος νόμου
4.Όταν δεν καλύπτονται τα κενά με διορισμό ή μετάθεση,  αποσπώνται στις δομές της ειδικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στα ΚΕΔΔΥ(σύμφωνα με το άρθρο 13 παραγρ.3 του παρόντος νόμου), όσοι εκπαιδευτικοί έχουν τα προσόντα  των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΕ) των ειδικοτήτων με την προέκταση«.50» σύμφωνα με το άρθρο 20 παραγρ.2.3 του παρόντος νόμου

5.Στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές οργανικές θέσεις διορίζονται  οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμού κλάδων εκπαιδευτικών ΕΕ του παρόντος νόμου, ο οποίος διαγωνισμός διεξάγεται από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το ν. 3848/2010 άρθρο2 και 3 όπως αυτό έχει αντικαθίσταται στην παρ 1 με τη μοριοδότηση του παρόντος νόμου άρθρο 22 παρ 3.i, 3.ii και 3iii κατά σειρά επιτυχίας των εχόντων τα ειδικά τυπικά προσόντα των κλάδων εκπαιδευτικών ΕΕ ΠΕ61, ΠΕ71

6.Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και στην Ελληνική γραφή Βraille (ΕΓΒ), μετατίθενται και αποσπώνται κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών.
Δημιουργούνται δύο (2) πίνακες. Ο ένας περιλαμβάνει αυτούς που έχουν επάρκεια στην ΕΝΓ και ο άλλος στην ΕΓΒ. H πιστοποίηση γίνεται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.
7.Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας με 67% αναπηρία και άνω, και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο,  σύμφωνα με τα ισχύοντα στον  δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, που έχουν απώλεια όρασης ή ακοής και είναι τετραπληγικοί – παραπληγικοί, τοποθετούνται με μετάθεση, απόσπαση, μόνο σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες τυφλών, κωφών και με κινητική αναπηρία σε ποσοστό 30% ανά κλάδο και ειδικότητα, κατά προτεραιότητα. Κατ’ εξαίρεση οι εκπαιδευτικοί με απώλεια ακοής και όρασης μπορούν να τοποθετούνται σε σχολεία κινητικά αναπήρων και οι παραπληγικοί, μπορούν να τοποθετούνται σε σχολικές μονάδες  κωφών και τυφλών μαθητών.
8.Για το σκοπό αυτό συντάσσονται τρείς πίνακες α) Κωφών β)Τυφλών γ) Κινητικά αναπήρων, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.
9.Οι μεταθέσεις, οι αποσπάσεις και οι τοποθετήσεις όλων των εκπαιδευτικών της Ε.Ε. γίνονται από υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις της ΕΕ και σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στην Γενική Εκπαίδευση.
10.α) Οι τοποθετημένοι οργανικά εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ 61 και ΠΕ 71 στις ΣΜΕΕ και τα ΚΕΔΔΥ, μετά το διορισμό τους μετατίθενται ή αποσπώνται εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή προϋπηρεσία στην οργανική τους θέση.
β) Οι τοποθετημένοι οργανικά εκπαιδευτικοί Ε.Ε. των υπολοίπων κλάδων και ειδικοτήτων στις ΣΜΕ.Ε. και τα ΚΕΔΔΥ, μετατίθενται ή αποσπώνται εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή προϋπηρεσία στην οργανική τους θέση.
11.Στις περιπτώσεις που εκπαιδευτικοί ΕΕ κρίνονται υπεράριθμοι στις οργανικές τους θέσεις στις ΣΜΕΕ, με πράξη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ), του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) αντίστοιχα, έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης,  ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης αποφασίζει τη διάθεση των υπεράριθμων προσωρινά, σε άλλη ΣΜΕΕ, όπου διαπιστώνεται ανάγκη. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να αναθέτει στους υπεράριθμους συμπλήρωση του ωραρίου τους σε άλλη ΣΜΕΕ, σε ΚΕΔΔΥ, ή  στήριξη μαθητών σχολείων της γενικής εκπαίδευσης, όταν με αιτιολογημένη εισήγηση  του Διευθυντή  Εκπαίδευσης κριθεί ότι οι περιπτώσεις των μαθητών του σχολείου στα οποία υπηρετούν δεν δικαιολογούν την πλήρη απασχόλησή τους.

12. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών ΕΕ των κλάδων ΠΕ71 και ΠΕ61, της παρ.1 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου,  σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.ΙΔ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  με αποκλειστικό αντικείμενο την Ειδική Εκπαίδευση,( σύμφωνα με την ιδρυτική τους πράξη ή το καταστατικό ίδρυσής τους) ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία Θεσσαλονίκης (π. Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης και π. Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε συνέπεια,  μετά το διορισμό τους σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών Ε.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον αυτή διανύθηκε στο αντικείμενο του κλάδου διορισμού τους.

Άρθρο 22 Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Ειδικής Εκπαίδευσης

1. Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από ΣΜΕΕ Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης δεν δικαιολογούν την πρόσληψη αναπληρωτή πλήρους ωραρίου, προσλαμβάνονται αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οι αποδοχές που καταβάλλονται στους προσλαμβανομένους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς υπολογίζονται με το γινόμενο των μηνιαίων αποδοχών του εισαγωγικού κλιμακίου με το κλάσμα που έχει αριθμητή τις δεδουλευμένες ώρες και παρανομαστή τις ώρες του πρωτοδιόριστου του κλάδου τους. Η προϋπηρεσία αυτών υπολογίζεται με την αναγωγή του συνόλου των δεδουλευμένων ωρών σε έτη, μήνες, ημέρες.
2. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις ΣΜΕΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται βάσει των οριστικών πινάκων κατάταξης, οι οποίοι συντάσσονται ανά κλάδο ή ειδικότητα για κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΕ συντάσσεται ένας ενιαίος πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών ΕΕ στην Κεντρική Υπηρεσία από την Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων .

4α. Στον πίνακα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΕ προηγούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ61 και ΠΕ71 κατατασσόμενοι και συγκρινόμενοι μεταξύ τους με  την προϋπηρεσία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση. 
β. Στη συνέχεια ακολουθούν οι  έχοντες τα προσόντα του άρθρου 20 παράγ 2.1,2 του παρόντος νόμου κατατασσόμενοι με τα παρακάτω κριτήρια.

γ. Στον πίνακα της Β/θμιας Εκπ/σης ΕΕ κατατάσσονται οι έχοντες τα προσόντα του άρθρου 20 παρ.2.3 του παρόντος νόμου, εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΕ) σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
i) Ακαδημαϊκά κριτήρια:       
α) Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μισή μονάδα (0,5)  για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
β) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στην ΕΕ, ή στη σχολική ψυχολογία,  έξι (6) μονάδες

γ) είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στην ΕΕ ή στη σχολική ψυχολογία, τέσσερις (4) μονάδες

δ) είναι κάτοχοι τίτλου διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, τρεις (3) μονάδες.
ε) είναι κάτοχοι κύριας ειδικότητας στην Ειδική Φυσική Αγωγή για τους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ, δύο (2) μονάδες
στ) είναι κάτοχοι δευτερεύουσας ειδικότητας στην Ειδική Φυσική Αγωγή για τους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ, μία (1) μονάδα.
ζ) είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης πιστοποιημένης ετήσιας επιμόρφωσης στην Ε.Ε. που υλοποιείται από Πανεπιστήμια, μια (1) μονάδα.
 Για να είναι μια ετήσια επιμόρφωση στην Ε.Ε. πιστοποιημένη, θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:
- να λειτουργεί στο πανεπιστήμιο που θα υλοποιεί την ετήσια επιμόρφωση προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών απόλυτα σχετικό με την Ε.Ε.,
- η επιμόρφωση να περιλαμβάνει 300 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 120 πρακτικής άσκησης σε δομές ΕΕ ή ΚΕΔΔΥ,
- τουλάχιστον το 80% των μαθημάτων του προγράμματος να είναι απόλυτα σχετικό με την ΕΕ, τουλάχιστον το 15% των μαθημάτων του προγράμματος να καλύπτει την περιοχή των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής στην ΕΕ και στο προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό και
- τουλάχιστον το 70% των μαθημάτων του προγράμματος να διδάσκονται από  διδάκτορες που το γνωστικό αντικείμενό τους ή το διδακτορικό τους (στην περίπτωση των διδακτόρων) είναι απόλυτα σχετικό με την ΕΕ, ενώ το υπόλοιπο 30% των μαθημάτων να διδάσκεται από αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες με ειδικά προσόντα και σχετικό δημοσιευμένο έργο ή από ή ειδικούς εκπαιδευτές (π.χ. πληροφορικοί Υποστηρικτικών Τεχνολογιών ΑΜΕΑ, εκπαιδευτικοί κινητικότητας για τυφλούς..). Το ΙΕΠ θα εγκρίνει ή όχι τις προτεινόμενες για πιστοποίηση ετήσιες επιμορφώσεις ελέγχοντας την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων.

η) Σεμινάρια αποδεδειγμένης ετήσιας διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών στην ΕΕ, που θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 30/08/2014, από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μοριοδοτούνται με μισή (0,5) μονάδα.
Στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου στο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνον ο διδακτορικός τίτλος. Επίσης στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου, καθώς και κάτοχος διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, δεν μοριοδοτείται για τα παραπάνω κριτήρια ζ), η) του παρόντος άρθρου.


ii) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δομές Ε.Ε. και ΚΕΔΔΥ

Η προϋπηρεσία για κάθε μήνα μοριοδοτείται με 0,20 μονάδες. Υπολογίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας σε μήνες πολλαπλασιαζόμενο επί 0,20.
Προϋπηρεσία μεγαλύτερη ή ίση των (15) ημερών στρογγυλοποιείται σε μήνα. Προϋπηρεσία μικρότερη των (15) ημερών δεν υπολογίζεται.

iii) Κοινωνικά κριτήρια
α. Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας με 67% αναπηρία και μέχρι 80% ύστερα από σχετική πιστοποίηση του ΚΕΠΑ του ν.3863/2010 και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο,  σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον  δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, τρεις (3) μονάδες.
β. Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας με 80% αναπηρία και άνω ύστερα από σχετική πιστοποίηση του ΚΕΠΑ, και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο,  σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον  δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, τέσσερις (4) μονάδες.
γ. Η επ’ αόριστον αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,  τέκνου ύστερα από σχετική πιστοποίηση του ΚΕΠΑ: δύο (2) μονάδες για το πρώτο, τρεις (3) μονάδες για το δεύτερο και πέντε (5) μονάδες για το τρίτο τέκνο.

− Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν δυο (2) μονάδες.
Η σειρά κατάταξης των συμμετεχόντων στον τελικό πίνακα προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρωσαν, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικοί και από κοινωνικά κριτήρια.
Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας με 67% αναπηρία και άνω, και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο,  σύμφωνα με τα ισχύοντα στον  δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, που έχουν απώλεια όρασης ή ακοής και είναι τετραπληγικοί – παραπληγικοί, τοποθετούνται ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση ιδιωτικού δικαίου, μόνο σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες τυφλών, κωφών και με κινητική αναπηρία σε ποσοστό 30% ανά κλάδο και ειδικότητα, κατά προτεραιότητα. Κατ’ εξαίρεση οι εκπαιδευτικοί με απώλεια ακοής και όρασης μπορούν να τοποθετούνται σε σχολεία κινητικά αναπήρων και οι παραπληγικοί, μπορούν να τοποθετούνται σε σχολικές μονάδες  κωφών και τυφλών μαθητών.
 Για το σκοπό αυτό συντάσσονται τρείς πίνακες α) Κωφών β)Τυφλών γ) Κινητικά αναπήρων, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.
5.Εφόσον δεν καλύπτονται οι θέσεις με εκπαιδευτικούς με τα παραπάνω προσόντα προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί που έχουν προϋπηρεσία μεγαλύτερη των δέκα (10)  διδακτικών μηνών, η οποία αποκτήθηκε από πρόσληψη στην ΕΕ μέσω του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις των κλάδων ΠΕ71 και ΠΕ70.50  ΕΕ προσλαμβάνονται αναπληρωτές από τους πίνακες υποψήφιων αναπληρωτών ΕΕ των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ60.50 Νηπιαγωγών Ε.Ε., οι οποίοι:
 α) τοποθετούνται στην προκαταρκτική τάξη και στις τάξεις Α΄ και Β΄ των ειδικών δημοτικών σχολείων και
 β) παρέχουν παράλληλη στήριξη − συνεκπαίδευση σε μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των τάξεων Α΄ και Β΄ των λοιπών δημοτικών σχολείων. Η προϋπηρεσία των προσλαμβανομένων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο προσμετράται στους κλάδους  ΠΕ61 και ΠΕ60.50  Ε.Ε, αντίστοιχα.
6. Στη πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων κατά περιοχή πρόσληψης και εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης.
Οι  κλάδοι και οι ειδικότητες  που διαθέτουν  Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια , σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, προτάσσονται  στους πίνακες  κατάταξης .
7.Οι εκπαιδευτικοί ΕΕ οι οποίοι διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και στην Ελληνική γραφή Βraille (ΕΓΒ), τοποθετούνται ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ως ωρομίσθιοι κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών. Δημιουργούνται δύο (2) πίνακες. Ο ένας περιλαμβάνει αυτούς που έχουν επάρκεια στην ΕΝΓ και ο άλλος στην ΕΓΒ. H πιστοποίηση γίνεται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 23  Τυπικά Προσόντα Ε.Ε.Π – Ε.Β.Π

    Τα ειδικά τυπικά προσόντα ένταξης στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΕΕΠ είναι τα παρακάτω:

1. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ
Για τον κλάδο ΠΕ21 απαιτείται: πτυχίο Θεραπευτών του Λόγου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

2. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ
       Για τον κλάδο ΠΕ26 απαιτείται πτυχίο Θεραπευτών του Λόγου ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Η κατανομή των θέσεων των δύο κλάδων ΠΕ21 και ΠΕ26 θα γίνεται ισόποσα. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων σε έναν από τους δύο κλάδους, η πρόσληψη μπορεί να γίνεται από τον άλλο κλάδο.

3. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Πτυχίο Ψυχολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Για τους αποφοίτους Φ.Π.Ψ. πριν το 1993 απαιτείται μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η πλήρωση των θέσεων αυτών με μετάθεση ή διορισμό ή η κάλυψη των σχετικών αναγκών με απόσπαση ή με πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών πραγματοποιείται, από τους έχοντες τα τυπικά προσόντα ένταξης στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ΠΕ23, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του παρόντος νόμου.


4. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ24 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ
 Πτυχίο Ιατρικής του Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, με ειδικότητα στην Παιδοψυχιατρική.

5. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Πτυχίο Νοσηλευτικής ή Επισκεπτών Υγείας  ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής.

6. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Πτυχίο Τμήματος Φυσικοθεραπευτών ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο     και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

7. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Πτυχίο Τμήματος Εργασιοθεραπευτών ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

8. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

Ειδικά για τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ25 και ΠΕ26 Θεραπευτών λόγου, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών & ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, που έχουν πτυχίο ΑΕΙ, απαιτείται και πτυχίο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό.

9. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ31 εξειδικευμένου:
α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών,
β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών και
γ) στη Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.
Για τους κλάδους ΠΕ31, ως τυπικά προσόντα ορίζονται τα εξής:  Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου ή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή των τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή των τμημάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών σπουδών ή των τμημάτων Κοινωνιολογίας ή των τμημάτων Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και
αα) ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή
ββ) ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στην Κινητικότητα των Τυφλών ή
γγ)  ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ή
δδ) εξειδικευμένη επιμόρφωση από κρατικούς φορείς τυφλών και κωφών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και τριετής επαγγελματική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

10. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ35 ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ
Κλάδος ΠΕ35 (Παιδιάτρων με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία ή Νευρολόγων με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία):
Πτυχίο από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της     αλλοδαπής στις ανωτέρω αναφερόμενες ειδικότητες και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Το προσωπικό του κλάδου ΠΕ35 μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του εφόσον είναι απαραίτητο λόγω γεωγραφικής κατανομής και διασποράς μαθητικού πληθυσμού, σε περισσότερες από μία ΣΜΕΕ ή και ΚΕΔΔΥ.
Το προσωπικό του κλάδου ΠΕ35 προσλαμβάνεται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις    Εκπαίδευσης με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου. Η τοποθέτηση και κατανομή τους γίνεται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους κατά τόπους Διευθυντές Εκπαίδευσης, με τους κατά τόπους Σχολικούς Συμβούλους ΕΕ και με τους Συμβούλους ΕΕΠ. Έργο τους είναι η διάγνωση, η θεραπευτική παρέμβαση, η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, η παραπομπή παιδιών σε νοσηλευτικές μονάδες, η ενημέρωση των γονέων, η συνεργασία μαζί τους και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων, για κάθε μαθητή που παρακολουθείται, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.


11. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ36 ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Πτυχίο Μουσικοθεραπείας ή Πτυχίο Μουσικών Σπουδών από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη μουσικοθεραπεία.
 Το ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ36 τοποθετείται με διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση σε αντίστοιχες με την ειδικότητά του θέσεις σε αυτοτελείς ΣΜΕΕ της προσχολικής, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ1  ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  Πτυχίο Τμήματος Προσχολικής Αγωγής για παιδιά με ειδικές ανάγκες ή τμήματος Κοινωνικών Φροντιστών Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου ή του αντίστοιχου Τμήματος ειδίκευσης Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας ή Νηπιοβρεφοκόμων των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων & Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων ή πτυχίο Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων, Δημιουργίας και Έκφρασης Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Για τα δύο τελευταία απαιτείται βεβαίωση πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ.


      Άρθρο 24: Διορισμοί ΕΕΠ και Υπηρεσιακές μεταβολές ΕΕΠ .

1.Οι μεταθέσεις των μελών του ΕΕΠ γίνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του ΚΥΣΕΕΠ, σε κενές οργανικές θέσεις. Στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές οργανικές θέσεις διορίζονται κατά σειρά: οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμού κλάδων ΕΕΠ του παρόντος νόμου, ο οποίος διαγωνισμός διεξάγεται από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το ν. 3848/2010 άρθρα 2 και 3.
Η παράγραφος 1.β του άρθρου 3 του ν. 3848/2010 για τους κατά σειρά επιτυχόντες των εχόντων τα ειδικά τυπικά προσόντα των κλάδων ΕΕΠ του παρόντος νόμου, αντικαθίσταται ως εξής:
     « i) Ακαδημαϊκά κριτήρια:
     α. Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μια (1) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

β. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στην ΕΕ ή στη σχολική ψυχολογία έξι (6) μονάδες.
γ. Είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στην ΕΕ ή στη σχολική ψυχολογία, τέσσερις   
   (4) μονάδες.


δ. Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης πιστοποιημένης ετήσιας επιμόρφωσης στην  
     ΕΕ που υλοποιείται από Πανεπιστήμια μια (1) μονάδα.

ε. Σεμινάρια αποδεδειγμένης ετήσιας διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών στην ΕΕ, που θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 30/08/2014, από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μοριοδοτούνται με μισή (0,5) μονάδα.

Για να είναι μια ετήσια επιμόρφωση στην ΕΕ πιστοποιημένη, θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:
-Να λειτουργεί στο πανεπιστήμιο που θα υλοποιεί την ετήσια επιμόρφωση προπτυχιακό ή  μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών απόλυτα σχετικό με την ΕΕ.
 -Η επιμόρφωση να περιλαμβάνει 300 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 120 πρακτικής                  άσκησης σε δομές ΕΕ ή ΚΕΔΔΥ.
-Τουλάχιστον το 80% των μαθημάτων του προγράμματος να είναι απόλυτα σχετικό με την ΕΕ.
-Τουλάχιστον το 15% των μαθημάτων του προγράμματος να καλύπτει την περιοχή των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής στην ΕΕ και στο προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό και
-Τουλάχιστον το 70% των μαθημάτων του προγράμματος να διδάσκονται από διδάκτορες που το γνωστικό αντικείμενο τους ή το διδακτορικό τους ( στην περίπτωση των διδακτόρων) είναι απόλυτα σχετικό με την ΕΕ , ενώ το υπόλοιπο 30% των μαθημάτων να διδάσκεται από αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες με ειδικά προσόντα και σχετικό δημοσιευμένο έργο ή από ειδικούς εκπαιδευτές(π.χ. πληροφορικοί Υποστηρικτικών Τεχνολογιών ΑΜΕΑ, δάσκαλοι κινητικότητας για τυφλούς…). Το ΙΕΠ θα εγκρίνει ή όχι τις προτεινόμενες για πιστοποίηση ετήσιες επιμορφώσεις ελέγχοντας την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων.
Στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου στο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνον ο διδακτορικός τίτλος. Επίσης οι κάτοχοι διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου δεν μοριοδοτούνται για τα παραπάνω  κριτήρια δ), ε) του παρόντος άρθρου.
Ο μεταπτυχιακός τίτλος στην Ψυχολογία και στη μουσικοθεραπεία ως τυπικό προσόν  διορισμού για τους υποψηφίους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγωνκαι      
ΠΕ36 αντίστοιχα δεν μοριοδοτείται.
   ii) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δομές ΕΕ και ΚΕΔΔΥ
Η προϋπηρεσία για κάθε μήνα μοριοδοτείται με 0,20 μονάδες. Υπολογίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας σε μήνες πολλαπλασιαζόμενο επί 0,20.
Προϋπηρεσία μεγαλύτερη ή ίση των (15) ημερών στρογγυλοποιείται σε μήνα. Προϋπηρεσία μικρότερη των (15) ημερών δεν υπολογίζεται.
  iii) Κοινωνικά κριτήρια
  α) Η επ’ αόριστον αναπηρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό   (67%)  και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για να επιτελέσουν το έργο τους σύμφωνα με τα καθήκοντά τους και τα ισχύοντα κάθε φορά στον  δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, τρεις (3) μονάδες.
  β) Η επ’ αόριστον αναπηρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ογδόντα τοις εκατό (80%)  και  εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για για να επιτελέσουν το έργο τους σύμφωνα με τα καθήκοντά τους, και τα ισχύοντα κάθε φορά στον  δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, τέσσερις (4) μονάδες.

   γ) Η επ’ αόριστον αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,  τέκνου ύστερα από σχετική πιστοποίηση του ΚΕΠΑ σύμφωνα με όσα ορίζει ο ν. 3863/2010: δύο (2) μονάδες για το πρώτο, τρεις (3) μονάδες για το δεύτερο και πέντε (5) μονάδες για το τρίτο τέκνο.

Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν δυο (2) μονάδες.
        2. Όταν δεν καλύπτονται τα κενά σε ΣΜΕΕ και ΚΕΔΔΥ με διορισμό ή μετάθεση, στις κενές θέσεις αποσπώνται μέλη του ΕΕΠ.
   3. Αν δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων ΕΕΠ στις ΣΜΕΕ και τα ΚΕΔΔΥ με μετάθεση, διορισμό, απόσπαση ή συμπλήρωση ωραρίου, καθώς και στις περιπτώσεις μακράς απουσίας μελών του ΕΕΠ ή για την κάλυψη εξαιρετικών λειτουργικών αναγκών, προσλαμβάνονται στις θέσεις αυτές αναπληρωτές που έχουν τα προσόντα διορισμού του κλάδου τους, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για ένα διδακτικό έτος. Η πρόσληψη τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων από τους ενιαίους πίνακες που συντάσσονται, κάθε χρόνο, για το σκοπό αυτόν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σειρά κατάταξης των συμμετεχόντων στον τελικό πίνακα προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρωσαν, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους και από κοινωνικά κριτήρια  Μέχρι τη σύνταξη των ενιαίων πινάκων ΕΕΠ από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η πρόσληψη τους γίνεται από τους πίνακες αναπληρωτών ΕΕΠ που συντάσσονται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι προσλαμβανόμενοι λαμβάνουν τις συνολικές αποδοχές του εισαγωγικού κλιμακίου του κλάδου τους. Στις θέσεις αυτές και εφόσον οι ανάγκες των ΣΜΕΕ και των ΚΕΔΔΥ δεν δικαιολογούν πρόσληψη με πλήρες ωράριο, προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι που έχουν τα προσόντα διορισμού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με ανώτατο όριο ωρών το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου των νεοδιόριστων του κλάδου τους. Οι αποδοχές που καταβάλλονται στους προσλαμβανόμενους της παραγράφου αυτής υπολογίζονται με το γινόμενο των μηνιαίων αποδοχών του εισαγωγικού κλιμακίου με το κλάσμα που έχει αριθμητή τις δεδουλευμένες ώρες και παρονομαστή τις ώρες του πρωτοδιόριστου του κλάδου τους. Η προϋπηρεσία αυτών υπολογίζεται με την αναγωγή του συνόλου των δεδουλευμένων ωρών σε έτη, μήνες, ημέρες.
 Μέλη ΕΕΠ που έχουν απώλεια όρασης, ή ακοής και είναι τετραπληγικοί – παραπληγικοί τοποθετούνται με μετάθεση, απόσπαση και αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση ιδιωτικού δικαίου, μόνο σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες τυφλών, κωφών και με κινητική αναπηρία σε ποσοστό 30% ανά κλάδο και ειδικότητα, κατά προτεραιότητα. Κατ’ εξαίρεση μέλη ΕΕΠ με απώλεια ακοής και όρασης μπορούν να τοποθετούνται σε σχολεία κινητικά αναπήρων και οι παραπληγικοί, μπορούν να τοποθετούνται σε σχολικές μονάδες  κωφών και τυφλών μαθητών.Για το σκοπό αυτό συντάσσονται τρείς πίνακες α) Κωφών β)Τυφλών γ) Κινητικά αναπήρων, στους πίνακες που τηρούνται στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης.
     Τα μέλη ΕΕΠ που διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και στην Ελληνική γραφή Βraille (ΕΓΒ), μετατίθενται, αποσπώνται ή τοποθετούνται ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ως ωρομίσθιοι κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών. Δημιουργούνται δύο πίνακες. Ο ένας περιλαμβάνει αυτούς που έχουν επάρκεια στην ΕΝΓ και ο άλλος στη ΕΓΒ. H πιστοποίηση γίνεται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.
Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων των υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ των κλάδων που απαιτείται και κατέχουν ΑΣΠΑΙΤΕ (Παιδαγωγική επάρκεια), εγγράφονται στους πίνακες και οι έχοντες τα τυπικά προσόντα του κλάδου τους που δεν κατέχουν όμως την απαιτούμενη Παιδαγωγική επάρκεια. Οι υποψήφιοι με Παιδαγωγική επάρκεια των συγκεκριμένων κλάδων προτάσσονται στους πίνακες κατάταξης. 


Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων των υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ των κλάδων που απαιτείται και κατέχουν ΑΣΠΑΙΤΕ (Παιδαγωγική επάρκεια) προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές κάτοχοι πτυχίου Νοσηλευτικής ή Επισκεπτών Υγείας ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα ανωτέρω προσόντα εγγράφονται στους πίνακες του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών ύστερα από τους υποψήφιους που διαθέτουν τα προσόντα της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267). Η προϋπηρεσία των προσλαμβανομένων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο προσμετράται για τον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και μόνο, τα δε ιδιαίτερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ της 27922/Γ6/8.3.2007 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 449). Προβλέπεται στον ν. 3966/2011 άρθρο 56.
4.Η προϋπηρεσία του ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΕ όλων των βαθμίδων, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας, με αποκλειστικό αντικείμενο τα άτομα με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, μετά το διορισμό τους σε θέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ του Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον αυτή διανύθηκε στο αντικείμενο του κλάδου διορισμού τους. Προϋπηρεσία με μειωμένο ωράριο αναγνωρίζεται με αναγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο απασχόλησης κατά περίπτωση. Αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια για την αναγνώριση των προϋπηρεσιών του ΕΕΠ και ΕΒΠ, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην περίπτωση του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 όπως αυτός ισχύει, είναι τα ΠΥΣΕΕΠ.
 5.Οι μεταθέσεις, οι αποσπάσεις και οι τοποθετήσεις όλων των μελών ΕΕΠ γίνονται από υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις της ΕΕ και σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στην γενική Εκπαίδευση.

6. Το τοποθετημένο οργανικά ΕΕΠ στις ΣΜΕΕ και τα ΚΕΔΔΥ, μετατίθεται ή αποσπάται εφόσον έχει συμπληρώσει διετή προϋπηρεσία στην οργανική τους θέση.
7. Στις περιπτώσεις που μέλη του ΕΕΠ κρίνονται υπεράριθμοι στις οργανικές τους θέσεις στις ΣΜΕΕ, με πράξη του ΠΥΣΕΕΠ αντίστοιχα, έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης αποφασίζει τη διάθεση των υπεράριθμων προσωρινά, σε άλλη ΣΜΕΕ, όπου διαπιστώνεται ανάγκη. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να αναθέτει στους υπεράριθμους συμπλήρωση του ωραρίου τους σε άλλη ΣΜΕΕ, σε ΚΕΔΔΥ, ή με παροχή στήριξης μαθητών σχολείων της γενικής εκπαίδευσης, όταν με αιτιολογημένη εισήγηση κριθεί ότι οι περιπτώσεις των μαθητών του σχολείου στα οποία υπηρετούν δεν δικαιολογούν την πλήρη απασχόλησή τους.
     Απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης σε ΣΜΕΕ Κωφών και Βαρηκόων για όλους τους κλάδους ΕΕΠ και ΕΒΠ , είναι η γνώση της Eλληνικής Νοηματικής Γλώσσας και σε ΣΜΕΕ τυφλών και αμβλυώπων για όλους τους κλάδους ΕΕΠ η γνώση  της Γραφής Βraille, που πρέπει να αποδεικνύονται από σχετικά πιστοποιητικά.

             
      Άρθρο 25   Διορισμοί ΕΒΠ και Υπηρεσιακές μεταβολές

       1. Οι διορισμοί του ΕΒΠ στις ΣΜΕΕ γίνονται στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές οργανικές θέσεις ύστερα από προκήρυξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η επιλογή των διοριστέων γίνεται από το ΚΥΣΕΕΠ το οποίο καταρτίζει πίνακες που επικυρώνονται από τον Υπουργό και έχουν ισχύ για δύο χρόνια από την κύρωση και του τελευταίου πίνακα. Οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμού κλάδου ΕΒΠ του παρόντος νόμου, ο οποίος διαγωνισμός διεξάγεται από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το ν. 3848/2010 άρθρα 2 και 3 όπως αυτό έχει αντικατασταθεί στην παρ 1 εδάφ α,β, γ με τα κριτήρια του παρόντος άρθρου:

        1. από κοινωνικά κριτήρια σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του παρόντος νόμου
        2. από ακαδημαϊκά κριτήρια:
α) Ο βαθμός πτυχίου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δεκαπέντε (15).
β) Ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος I.E.Κ. μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δώδεκα (12). Ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος των I.E.Κ. αναγράφεται στη βεβαίωση του ΕΟΠΠΕΠ
       3. Από  πραγματική  προϋπηρεσία σε δομές ΕΕ και προϋπηρεσία στον Δημόσιο (εκτός από αυτήν που έχει αποκτηθεί σε θέση αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε. Ε.) ή στον Ιδιωτικό Τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με αντικείμενο τα άτομα με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του παρόντος νόμου.

      Όταν δεν καλύπτονται τα κενά σε δομές ΕΕ με διορισμό ή μετάθεση, στις κενές θέσεις αποσπώνται  μέλη του ΕΒΠ.
      Αν δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων ΕΒΠ στις δομές ΕΕ με μετάθεση, διορισμό, απόσπαση καθώς και στις περιπτώσεις μακράς απουσίας μελών του ΕΒΠ ή για την κάλυψη εξαιρετικών λειτουργικών αναγκών, προσλαμβάνονται στις θέσεις αυτές αναπληρωτές ή μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι που έχουν τα προσόντα διορισμού του κλάδου τους, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
       Τα μέλη ΕΒΠ που διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και στην Ελληνική γραφή Βraille (ΕΓΒ), μετατίθενται, αποσπώνται ή τοποθετούνται ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ως ωρομίσθιοι  κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών ή σε μαθητές παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης με απώλεια ακοής ή όρασης αντίστοιχα. Δημιουργούνται δύο (2) πίνακες. Ο ένας περιλαμβάνει αυτούς που έχουν επάρκεια στην ΕΝΓ και ο άλλος στην ΕΓΒ. H πιστοποίηση γίνεται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος  νόμου.
     Μέλη ΕΒΠ με επ’ αόριστον αναπηρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), σε κώφωση ή βαρηκοϊα και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανά για εργασία σύμφωνα με τα καθήκοντα της θέσης τοποθετούνται με μετάθεση, απόσπαση και αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση ιδιωτικού δικαίου, σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες κωφών και σε ποσοστό 30% ανά κλάδο, κατά προτεραιότητα.
Οι μεταθέσεις οι αποσπάσεις και οι τοποθετήσεις όλων των μελών ΕΒΠ γίνονται από υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις της ΕΕ και σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στην γενική Εκπαίδευση.
        Το τοποθετημένο οργανικά ΕΒΠ στις ΣΜΕΕ, μετατίθεται ή αποσπάται εφόσον έχει συμπληρώσει τριετή προϋπηρεσία στην οργανική τους θέση.

       Στις περιπτώσεις που μέλη του ΕΒΠ κρίνονται υπεράριθμοι στις οργανικές τους θέσεις στις ΣΜΕΕ, με πράξη του  ΠΥΣΕΕΠ αντίστοιχα, έπειτα από εισήγηση του διευθυντή του σχολείου και των σχολικών συμβούλων ΕΕ ή των συμβούλων ΕΕΠ, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης αποφασίζει τη διάθεση των υπεράριθμων προσωρινά, σε άλλη ΣΜΕΕ, όπου διαπιστώνεται ανάγκη. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να αναθέτει στους υπεράριθμους συμπλήρωση του ωραρίου τους σε άλλη ΣΜΕΕ.Άρθρο 26 Υπηρεσιακά Συμβούλια

     1. Αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια, τα οποία εξετάζουν και προτείνουν όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές των αντίστοιχων κλάδων των υπαλλήλων είναι τα ακόλουθα:
α) για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις ΣΜΕΕ και τα ΚΕΔΔΥ, αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια είναι τα οικεία ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ,
β) για το ΕΕΠ και το ΕΒΠ των ΣΜΕΕ και των ΚΕΔΔΥ, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το ΠΥΣΕΕΠ,
γ) για το ΔΠ αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ).
δ) για τους εκπαιδευτικούς Προϊσταμένους ή Αναπληρωτές Προϊσταμένους των ΚΕΔΔΥ, αρμόδια είναι τα οικεία ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ,
ε) για τους ΕΕΠ Προϊσταμένους ή Αναπληρωτές Προϊσταμένους των ΚΕΔΔΥ, αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια είναι το ΠΥΣΕΕΠ


        2. Για τις μεταθέσεις, μετατάξεις και αποσπάσεις υπαλλήλων που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των περιφερειακών συμβουλίων, αρμόδια είναι κατά περίπτωση το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ), το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) και το ΚΥΣΕΕΠ.

        3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), το οποίο αποτελείται: α) από τον Πρόεδρο του ΚΥΣΠΕ αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου, β) από τον Πρόεδρο του ΚΥΣΔΕ αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου, γ) από έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης αναπληρούμενο από άλλον Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην Ειδική Εκπαίδευση και δ) από δύο αιρετά μέλη του ΕΕΠ αναπληρούμενα από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ. Εισηγητής ορίζεται ο πρόεδρος και γραμματέας διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης, αναπληρούμενος από διοικητικό υπάλληλο ή αποσπασμένο εκπαιδευτικό της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης.

       Στην ίδια απόφαση ορίζεται ως πρόεδρος του ΚΥΣΕΕΠ ένας από τους προέδρους των ΚΥΣΠΕ ή ΚΥΣΔΕ.

       4. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συγκροτείται το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, το οποίο είναι πενταμελές και αποτελείται από έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην ειδική εκπαίδευση ως Πρόεδρο, έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην ειδική εκπαίδευση, έναν σχολικό σύμβουλο ΕΕ και δύο αιρετά μέλη ΕΕΠ αναπληρούμενα από αναπληρωματικά μέλη ΕΕΠ. Με την ίδια απόφαση συγκρότησης, ορίζεται ο αναπληρωτής Πρόεδρος, επίσης Διευθυντής Εκπαίδευσης, καθώς και οι αναπληρωτές των τακτικών μελών επίσης Διευθυντής Εκπαίδευσης και Σχολικός Σύμβουλος ΕΕ ή μέλος ΕΕΠ αντίστοιχα. Γραμματέας και αναπληρωτής αυτού ορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τα θέματα στο ΠΥΣΕΕΠ εισηγούνται ο πρόεδρος ή μέλος που ορίζεται από τον πρόεδρο. Όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το ΕΒΠ στις συνεδριάσεις συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του ΕΒΠ, ο οποίος ορίζεται όπως και οι αναπληρωτές όλων των μελών της παρούσας παραγράφου.      Άρθρο 27  Μετεκπαίδευση - Επιμόρφωση

1. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε ΣΜΕΕ, στα ΤΕ και στα προγράμματα παράλληλης στήριξης και διδασκαλίας στο σπίτι, παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα που καταρτίζονται και πραγματοποιούνται στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ). Σε θέματα σχετικά με την οργάνωση και πραγματοποίηση των προγραμμάτων αυτών, την πρόσκληση, τη Φοίτηση και τις υποχρεώσεις των επιμορφούμενων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που υπηρετούν σε ΣΜΕΕ και ΚΕΔΔΥ παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα, που καταρτίζονται από τα Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα (ΠΕΚ) και άλλους φορείς. Για θέματα σχετικά με την οργάνωση και πραγματοποίηση των προγραμμάτων αυτών, την πρόσκληση, τη φοίτηση και τις υποχρεώσεις των επιμορφούμενων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με μέριμνα, όπου είναι δυνατόν, για τις ιδιαιτερότητες της θεματολογίας και τους διδάσκοντες για κάθε κλάδο.


      Άρθρο 28  Αμοιβές, επιδόματα, δαπάνες μετακίνησης

1. Η περίπτωση γ` αντικαταστάθηκε ως άνω  με την παρ.2η άρθρου 56
      Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118/24.5.2011.

Τα επιδόματα της περίπτωσης β(ϋ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της περίπτωσης β` της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 που έχουν ήδη καταβληθεί στους προϊσταμένους, στο ΕΠ, στο ΕΕΠ και στο ΕΒΠ που υπηρετούσαν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μέχρι την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στα ΚΔΑΥ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2817/2000 δεν αναζητούνται.

2. Οι πιστώσεις για τις εκπαιδευτικές άδειες των εκπαιδευτικών ΕΕ και των ειδικοτήτων ΕΕΠ που έχουν οργανική θέση στα ΚΕΔΔΥ, εγγράφονται στον προϋπολογισμό της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων.

3. Οι πιστώσεις για τις δαπάνες μετακίνησης του προσωπικού των ΚΕΔΔΥ, των ΣΜΕΕ, των ΕΔΕΑΥ καθώς και των σχολικών συμβούλων ΕΕ όλων των βαθμίδων και των συμβούλων ΕΕΠ όλων των ειδικοτήτων, εγγράφονται στον προϋπολογισμό της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης. Για την εγγραφή της δαπάνης μετακίνησης του προσωπικού των ΣΜΕΕ εισηγείται η αρμόδια διεύθυνση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την εγγραφή της δαπάνης μετακίνησης του προσωπικού των ΚΕΔΔΥ των ΕΔΕΑΥ, καθώς και των σχολικών συμβούλων ΕΕ όλων των βαθμίδων και των συμβούλων ΕΕΠ όλων των ειδικοτήτων, εισηγείται ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης.

4. Οι δαπάνες για την αποζημίωση των ωρομισθίων του ΕΕΠ της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου, εγγράφονται στον προϋπολογισμό της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, κατόπιν εισηγήσεως του περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.


  Άρθρο 29 Ίδρυση ΣΜΕΕ στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών

1. Στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΕΙΚ) μπορεί να ιδρύονται και να λειτουργούν ΣΜΕΕ, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Οι ΣΜΕΕ της προηγούμενης παραγράφου ιδρύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Εργασίας, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΚ και εισήγηση των οργάνων που προβλέπονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 1 του ν.817/2000. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τύπος της ιδρυόμενης σχολικής μονάδας, οι τάξεις, οι τομείς και τα τμήματα ειδικότητας αυτής, οι οργανικές θέσεις ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΒΠ και ΔΠ, κατά κλάδους και ειδικότητες, οι οποίες απαιτούνται για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και οι οποίες προσαυξάνουν τις θέσεις των οικείων κλάδων προσωπικού ΕΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και οι χώροι και οι εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του ΕΙΚ, η χρήση των οποίων παραχωρείται για τη λειτουργία των ιδρυόμενων σχολικών μονάδων και για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί η λειτουργία αυτών.

3. Στις ιδρυόμενες ΣΜΕΕ εγγράφονται και φοιτούν μαθητές που είναι τρόφιμοι του ΕΙΚ ή τυγχάνουν οποιασδήποτε περίθαλψης και πρόνοιας αυτού. Μπορεί να εγγράφονται και να φοιτούν επίσης εξωτερικοί κωφοί και βαρήκοοι μαθητές, ύστερα από εισήγηση του οικείου ΚΕΔΔΥ.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΚ και πρόταση του ΥΣΕΕΠ και ύστερα από σχετική αίτηση τους, που υποβάλλεται εντός διμήνου από την ίδρυση της ΣΜΕΕ, γίνεται η κατά την προηγούμενη παράγραφο ένταξη ή μετάταξη:
         α) σε θέσεις ΕΠ ή ΕΕΠ ή ΕΒΠ ή ΔΠ για όσους είναι μόνιμοι υπάλληλοι του ΕΙΚ και έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα από τις οικείες διατάξεις για διορισμό στις θέσεις αυτές,
          β) σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας που συνιστώνται με την απόφαση ένταξης για όσους δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης α`, καθώς και για όσους δεν επιθυμούν να ενταχθούν σε μόνιμες θέσεις. Οι εντασσόμενοι σε θέσεις της παρούσας περίπτωσης εξακολουθούν να υπηρετούν με την ίδια σχέση εργασίας.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του ΥΣΕΕΠ, κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια, βάσει των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 15 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α`), όπως ισχύουν, όσοι υπαχθούν στις διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του ΥΣΕΕΠ, μπορεί να διατίθενται ολικά ή μερικά σε άλλες ΣΜΕΕ για την προσφορά υπηρεσιών υπάλληλοι που κατέχουν προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις.

7. Στο πάσης φύσεως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών καταβάλλονται όλα τα αντίστοιχα επιδόματα των εκπαιδευτικών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως κάθε φορά ισχύουν, χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του επιδόματος νοσοκομειακού και τροφής του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 3205/2003, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 30. Υπαγωγή σχολικών μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Ιδρύματος Προστασίας Απροσαρμόστων Παίδων Κρήτης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:
1.  Οι σχολικές μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης ,Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο, που ιδρύθηκαν από το « Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Απροσαρμόστων Παίδων Κρήτης»  με έδρα τα Χανιά (Β.Δ. 314/1973-ΦΕΚ 93/τ.Α΄) που έχουν αναγνωριστεί ως ειδικά σχολεία και στεγάζονται στο Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης (Κ.Α.Π.Ν.Κ) του Παραρτήματος Παιδιών και Νέων Κρήτης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (άρθρου 9 του ν.4109/2013-ΦΕΚ 16/τ.Α΄),υπάγονται εφεξής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές μετατάσσεται σε οργανικές θέσεις Εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που συνιστώνται για το σκοπό αυτόν.

2.Για τη μετάταξη του προσωπικού της παραπάνω διάταξης συνιστώνται έξι (6) θέσεις κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων με προσόντα ειδικής εκπαίδευσης ή κλάδου ΠΕ 71 Δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης ,δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 60 Νηπιαγωγών με προσόντα ειδικής εκπαίδευσης ή κλάδου ΠΕ 61 Νηπιαγωγών με προσόντα ειδικής εκπαίδευσης , μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 21-26 Λογοθεραπευτών, μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 29 Εργοθεραπευτών ,δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών, μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων και δύο (2)  θέσεις  κλάδου    ΔΕ 1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Η μετάταξη του προσωπικού αυτού γίνεται με Κοινή Απόφαση  των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και πρόταση των αρμοδίων συμβουλίων.

      Άρθρο 31 .  Θέματα Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης

      Οι κάτοχοι απολυτηρίου των Ε.Ε.Γ. εγγράφονται στην Α΄ τάξη του ΣΕΚ Ε.Ε. Απαραίτητη είναι πλέον του απολυτηρίου και εισήγηση της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. του Ε.Ε.Γ. προέλευσης εφόσον αυτή έχει συσταθεί και λειτουργεί ή Συλλόγου Διδασκόντων.
     Οι κάτοχοι πτυχίου των Ε.Ε.Γ. εγγράφονται στην Α΄ τάξη του ΣΕΚ Ε.Ε. εφόσον δεν επιθυμούν να συνεχίσουν στην ίδια ειδικότητα, αλλιώς στην Β΄ τάξη. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται εισήγηση της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. του Ε.Ε.Γ. προέλευσης προς τη Διεύθυνση της ΣΕΚ εφόσον αυτή έχει συσταθεί και λειτουργεί ή του  Συλλόγου Διδασκόντων.
     Στους  μαθητές των Ε.Ε.Γ. μετά από επιτυχή αποφοίτηση από τη Β΄ τάξη της Σ.Ε.Κ. Ε.Ε. χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 2 και μόνον σε εκείνους τους μαθητές που δεν είχαν φοιτήσει στην Ε΄ τάξη του ΕΕΓ. Σε όλους χορηγείται βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 3 μετά από επιτυχή αποφοίτηση από το έτος μαθητείας της ΣΕΚ Ε.Ε.
     Ο απόφοιτος Ειδικού Γυμνασίου εγγράφεται στην Α΄ τάξη της ΣΕΚ ΕΕ και μετά την αποφοίτηση της Β΄ τάξης, λαμβάνει βεβαίωση με Επαγγελματικά Δικαιώματα Επιπέδου 2.
     Για τους μαθητές των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. προαπαιτούμενο για την εγγραφή στις Σ.Ε.Κ. Ε.Ε. είναι το πτυχίο επιπέδου 2 κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. προέλευσης εφόσον αυτή έχει συσταθεί και λειτουργεί ή σχετικής εισήγησης του Συλλόγου Διδασκόντων (Σ.Δ.). Για τους μαθητές αυτούς μετά την επιτυχή αποφοίτηση από την Β’ τάξη των Σ.Ε.Κ. Ε.Ε. δεν χορηγείται επιπλέον βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 2 αλλά μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τάξης μαθητείας χορηγείται βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 3.      Άρθρο 32 ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


     Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση άτομα με αναπηρία 67% και πάνω ύστερα από σχετική πιστοποίηση του ΚΕΠΑ του ν.3863/2010 και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο,  σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον  δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, σε ποσοστό 10% κατά προτεραιότητα, σε κάθε κλάδο και ειδικότητα.


      ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ` ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

     Άρθρο 33

1.Στις ΣΜΕΕ μπορούν να γίνονται πρακτικές ασκήσεις  και έρευνες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών από Πανεπιστημιακά τμήματα ή Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού ή της αλλοδαπής εφόσον είναι αναγνωρισμένα, κατόπιν άδειας της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης του Υ.Π.ΑΙ.Θ. με προϋποθέσεις που αυτή θα καθορίσει .Το ίδιο ισχύει και για άδεια εισόδου σε σχολεία. Εφόσον  υπάρχει διαφορετική ρύθμιση, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Εκπαίδευσης.

   2.Μπορούν να εκπονούνται προγράμματα συνεκπαίδευσης μαθητών των Σ.Μ.Ε.Ε. σε συστεγαζόμενα ή όμορα σχολεία γενικής εκπαίδευσης κατόπιν πράξης των δ/ντών των δύο σχολείων οι οποίες αποστέλλονται στον σχ. Σύμβουλο Ε.Ε. για έγκριση.
   3.Σε όλες τις Σ.Μ.Ε.Ε. τα όρια καθορίζονται με απόφαση του Δ/ντή Εκπ/σης εφ’ όσον εγγράφουν μαθητές εντός των ορίων της Δ/νσης ή με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης εφ’ όσον εγγράφουν μαθητές εκτός των ορίων της οικείας Δ/νσης.
4.Οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις εντός του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για την Ειδική εκπ/ση γίνονται με τις ίδιες προϋποθέσεις που γίνονται οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις εντός του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στην γενική εκπαίδευση.
  5.Όσοι εκπ/κοί της Α’/θμιας εκπ/σης έχουν οργανική θέση στην Β’/θμια εκπ/ση μπορούν να μετατίθενται στην Α’θμια εκπαίδευση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους εκπ/κους της Α’/θμιας εκπ/σης.
    6.Αρμόδια συμβούλια για όλα τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του μόνιμου προσωπικού Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και των αναπληρωτών που προσλαμβάνονται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, είναι τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. καθώς επίσης και για συνάφειες μεταπτυχιακών μέχρι την λειτουργία της αρμόδιας επιτροπής στο Ι.Ε.Π.

7.Όπου απαιτείται πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής επάρκειας, αυτό καλύπτεται και με πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, με κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγών, Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ή Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλων, των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής καθώς και ότι προβλέπεται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία. 

8.Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.3848/2010 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Για την επιλογή των προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ προσμετράται και η θητεία των αναπληρωτών προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ».

9.Ι) Η παρ. 24 του άρθ. 28 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Ά), καθώς και η παρ. 9 του άρθ. 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α) αντικαθίστανται ως εξής: «Εκπαιδευτικοί ΕΕ οι οποίοι προσλαμβάνονται για ΣΜΕΕ και Τμήματα Ένταξης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και απασχολούνται τουλάχιστον 16 ώρες εβδομαδιαίως, λαμβάνουν τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές πλήρους ωραρίου από την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συμπληρώνουν το προβλεπόμενο από το νόμο διδακτικό ωράριο εντός της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: σε άλλη ΣΜΕΕ, σε ΚΕΔΔΥ, σε ενισχυτική διδασκαλία στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σε διοικητικό έργο της σχολικής μονάδας που υπηρετούν ή σε όμορη σχολική μονάδα. Η ανωτέρω απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες. Τα παραπάνω ισχύουν και για εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης για τις δομές της ειδικής εκπαίδευσης. Τα ανωτέρω υλοποιούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.
 II) Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΕ, για την παράλληλη στήριξη πραγματοποιούνται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου. Για τους ανωτέρω προσληφθέντες εκπαιδευτικούς μειωμένου ωραρίου η Υπουργική Απόφαση πρόσληψης και η σύμβασή τους μπορεί να μετατραπεί σε πλήρους ωραρίου στο ίδιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης, εφόσον το έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.
      ΙΙΙ)  Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του εδαφίου (ΙΙ) για τη μετατροπή της σύμβασής τους σε   πλήρους ωραρίου και τη συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου, καθώς και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ Ε.Ε. και ΠΕ Γενικής Αγωγής  που προσλαμβάνονται για την παράλληλη στήριξη, εφόσον δε συμπληρώνουν το προβλεπόμενο διδακτικό τους ωράριο, παρέχουν συμπληρωματικά με σειρά προτεραιότητας:

α) παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
 β) ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους οποίους παρέχεται παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
γ) υπηρεσίες σε ΚΕΔΔΥ.
Τα ανωτέρω υλοποιούνται με αποφάσεις του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.
   10.Τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία που στεγάζονται σε ιδρύματα ή φορείς (ΝΠΙΔ) ή συνεργάζονται με  αυτά, μπορούν να διαμορφώνουν το ωρολόγιο πρόγραμμά τους, σε συνάρτηση με τα προγράμματα αποκατάστασης – θεραπείας, που λειτουργούν στα ανωτέρω ιδρύματα ή στους φορείς.

11.α)Οι κάτοχοι πτυχίων της αλλοδαπής απαιτείται να προσκομίζουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, με τα απονεμόμενα πτυχία από τα πανεπιστήμια της ημεδαπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Γενικής Εκπαίδευσης.
    β) Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων (διδακτορικοί , μεταπτυχιακοί) της αλλοδαπής απαιτείται να προσκομίζουν βεβαίωση ισοτιμίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Γενικής Εκπαίδευσης.
 γ) Ως ημερομηνία κτήσης πτυχίου για υποψήφιους που προσκομίζουν βεβαίωση αναγνώρισης  των επαγγελματικών προσόντων εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από  το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) (πρώην Σ.Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010, θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης του Σ.Α.Ε.Π.

12. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.ΙΔ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την ειδική εκπαίδευση (σύμφωνα με την ιδρυτική τους πράξη ή το καταστατικό ίδρυσής τους), ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία Θεσσαλονίκης (π. Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης και π. Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε συνέπεια, μετά το διορισμό τους σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών του Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον αυτή διανύθηκε στο αντικείμενο του κλάδου διορισμού τους. Η  παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν.2817/2000 ισχύει για τους εκπαιδευτικούς  Ε.Ε. του παρόντος νόμου.

13.Το Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Ειδικής Αγωγής (Τ.Ε.Ε.Ε.Α),μετατρέπεται σε Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις των ΤΕΕ Β΄Βαθμίδας Ειδικής Αγωγής. Από το σχολικό έτος 2013-14 για τις εγγραφές των μαθητών, δεν ισχύει η περίπτωση δ της παρ.4 του άρθρου 1 του π.δ.293/1988(Α΄136).

14.Από το σχολικό έτος 2014-2015 δεν εφαρµόζεται η τράπεζα θεµάτων κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους µαθητές που φοιτούν στις Σχολικές Μονάδες της Δευτεροβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
15. Τα ΚΕΔΔΥ δεν λειτουργούν με όρους ΣΜΕΕ αλλά ως υπηρεσίες σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους και οι αποσπάσεις, μεταθέσεις σε αυτά λογίζονται μέχρι την λήξη του σχολικού έτους.
16. Τα αναφερόμενα στην παρ.2 του άρθρου 11, του ν. 4229/2014 (τευχ. Α΄ ΦΕΚ 8), αφορούν τις προσλήψεις αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2013-2014 και μόνο αυτές. Τα υπόλοιπα ισχύουν από την δημοσίευση του ν. 4186/2013 (τευχ. Α΄ ΦΕΚ 193).
17. Η παράγραφος 3.α. του άρθρου 28 του νόμου 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής: Για τους διευθυντές όλων των βαθμίδων ΣΜΕΕ προβλέπονται αποζημιώσεις (επίδομα θέσης ευθύνης) αντίστοιχες με αυτές των διευθυντών ΕΕΕΕΚ όπως αυτές προβλέπονται από την παρ.1, περ. εε), του ν. 4024/2011. Άρθρο 34 Εξουσιοδοτικές Διατάξεις
1.     Στο Ι.Ε.Π. με απόφαση του προέδρου του , συγκροτείται επιτροπή η οποία θα εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων με την Ειδική Εκπαίδευση αποτελούμενη από τον σύμβουλο Α’  Ειδικής Εκπαίδευσης του Ι.Ε.Π. ως πρόεδρο, δύο μέλη Δ.Ε.Π. με αντικείμενο την Ειδική Εκπαίδευση, έναν σχολικό σύμβουλο Ε. Ε. , τον Δ/ντή της Ειδικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή εκπρόσωπο της Δ/νσης και όταν εξετάζονται συνάφειες που αφορούν τα Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. ένας εκπρόσωπος της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με αυξημένα προσόντα και εμπειρία με τους αναπληρωτές τους. Με πρόταση της ανωτέρω επιτροπής και απόφαση του Υπουργού Παιδείας θα καθοριστούν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησης της συνάφειας των τίτλων με την Ειδική Εκπαίδευση. Όλες οι συνάφειες  μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων θα δίνονται άπαξ.
2.Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις και τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για τους τομείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους, τις αναθέσεις μαθημάτων, τους υπεύθυνους εργαστηρίων, την πρακτική άσκηση, τους σχολικούς συνεταιρισμούς, τα προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση καθώς και οτιδήποτε άλλο αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία ισχύουν από την δημοσίευση του παρόντος νόμου και για την Ειδική Εκπαίδευση. Επιμέρους διαφοροποιήσεις όλων των παραπάνω, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην Ειδική Εκπαίδευση, θα καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις που θα εκδίδονται κατόπιν εισήγησης του συμβούλου Α΄ ειδικής εκπαίδευσης του ΙΕΠ εκτός εάν από τον παρόντα νόμο ορίζεται διαφορετικά.
3. Οποιοδήποτε θέμα οργάνωσης, λειτουργίας και αξιολόγησης της Ειδικής Εκπαίδευσης εφόσον δεν προβλέπεται στον παρόντα νόμο, θα προσδιοριστεί με Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ. Για το σκοπό αυτό με απόφαση του προέδρου του, συγκροτούνται στο ΙΕΠ επιτροπές υπό την προεδρεία του συμβούλου Α΄ ειδικής εκπαίδευσης και την υποχρεωτική συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΣΑμεΑ με τους αναπληρωτές τους. Εκτός των άλλων στην εισηγητική αρμοδιότητα των ανωτέρω επιτροπών είναι οι προϋποθέσεις σύστασης κλάδων συμβούλων ΕΕΠ, η στοχοθεσία και οι αντικειμενικοί δείκτες για την ετήσια αξιολόγηση των ΚΕΔΔΥ, η έκδοση κανονισμού λειτουργίας τους και η έκδοση κανονισμού καθηκόντων του προσωπικού τους, ο σχεδιασμός, η μεθοδολογία και η παρασκευή νέων/υποστηρικτικών τεχνολογιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού και αποχαρακτηρισμού σχολικών μονάδων, θέματα διερμηνείας, προγράμματα συμβουλευτικής και επιμόρφωσης γονέων.     
4. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ, ανατίθεται η ανάπτυξη προτύπων αξιολόγησης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους μαθητές αυτούς σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. που, κατόπιν πρόσκλησης που τους απευθύνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Στους μαθητές αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου.
    5.Με υπουργική απόφαση που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα διενεργούνται οι προφορικές εξετάσεις.
              Άρθρο 35. Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Από την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2817/ 2000 και των άρθρων 2 και 3 του ν. 3194/2003 που έρχονται σε αντίθεση με το νόμο αυτόν, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό θέματα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του νόμου αυτού.
2. Μέχρι την κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ και του καθορισμού των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτών, ισχύει η υπ` αριθμ. 4494/Γ6/1.11.2001 (ΦΕΚ 1503 Β`) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ` αριθμ. 28911/Γ6/12.3.2007 όμοια υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 449 Β`).
3. Προεδρικά διατάγματα και κοινές ή μη υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί με βάση καταργούμενες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των νεότερων κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση των διατάξεων του παρόντος νόμου.
4. Οι μαθητές που θα αποφοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2014 - 2015 από την Ε΄ τάξη του ΕΕΓ, λαμβάνουν εκτός από το πτυχίο και το απολυτήριο του Γυμνασίου.
5.Στους αποφοίτους των ΕΕΕΕΚ που απολύονται από την Ε’ τάξη κατά το τρέχον διδακτικό έτος 2013-14 και εφεξής απονέμεται απολυτήριος τίτλος ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ειδικά μόνο για όσους φοιτούν στην Ε΄ τάξη και για 5 έτη, δύναται να παραταθεί η φοίτηση για έναν ακόμα χρόνο από την ψήφιση του παρόντος νόμου.
Ειδικά για τους απόφοιτους του διδακτικού έτους 2013-14 για την φοίτηση στην «Τάξη Μαθητείας» απαιτείται μόνον σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.
6.Καταργείται η παράγραφος 1, ια, (ββ) του άρθρου 23 του Ν. 3966/2011.

 
      Άρθρο 36. Έναρξη ισχύος

       Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της   Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

       Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

      Κατά το σχολικό έτος 2014-2015 θα ισχύουν τα άρθρα και οι διατάξεις του νέου νόμου και ως εκ τούτου, οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη ορίζει διαφορετικά σε προγενέστερες νομοθεσίες, καταργείται.

Αρχή φόρμας
Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας
Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας
Τέλος φόρμας


Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις