Ποινική ευθύνη των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους

Tι προβλέπουν τα σχετικά κείμενα της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. Γιατί η παραβίαση αυτών είναι που θα στοιχειοθετήσει και την ποινική ευθύνη αν συμβεί κάτι...

Η τήρηση των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών ανήκει στα καθήκοντα του Διευθυντή του σχολείου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Δ΄ κεφαλαίου του ν.1566/1985. Τις λεπτομέρειες ως προς τα καθήκοντα του Διευθυντή αλλά και του διδακτικού προσωπικού του σχολείου ορίζει η Υ.Α. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/ΦΕΚ1340/16-10-2002. Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνωΥ.Α., ο Διευθυντής του σχολείου εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών Διοίκησης και είναι υπεύθυνος για την τήρησή τους(Κεφάλαιο Δ΄ άρθρο 28 περ. β΄). Ακόμη ενημερώνει το Σύλλογο των Διδασκόντων σχετικά με αυτά (Κεφάλαιο Δ΄ άρθρο 29 περ. 6΄ και Κεφάλαιο Ε΄άρθρο 36 περ. 7΄). Ειδικότερα δε για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι, ως νεοδιόριστοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, αγνοούν θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, οφείλει να τους ενημερώσει και να τους χορηγήσει αντίγραφα των βασικών νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων σχετικών με την εκπαίδευση (Κεφάλαιο Δ΄ άρθρο 28 περ. ια΄).


Ένα ελαφρυντικό που μπορεί κάποιος να επικαλεστεί μεν αλλά δεν έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, είναι η νομική πλάνη.... Παρατίθεται η άποψη των ειδικών:

«Συνοψίζοντας, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι, με τις ισχύουσες συνθήκες που επικρατούν στην εκπαίδευση, η νομική πλάνη, ως λόγος άρσης του καταλογισμού, μπορεί να έχει πολύ μικρή έως ελάχιστη εφαρμογή στις σωματικές βλάβες που προκαλούν οι καθηγητές στους μαθητές με παράλειψη της άσκησης των καθηκόντων τους».Εφημερία Εκπαιδευτικών - Επιτήρηση μαθητών
(απόσπασμα από Φ.3/991/Γ1/776/28-9-2000)

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και επισημάνσεις που διατυπώνονται για τα παραπάνω θέματα σας κάνουμε γνωστό ότι η εφημερία των εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντικό στοιχείο της λειτουργίας των σχολείων και ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/98, ο έλεγχος για σχολαστική εφαρμογή των οποίων αποτελεί καθημερινή υποχρέωση του διευθυντή του σχολείου.
Επισημαίνουμε ότι κατά τη σύνταξη των κανόνων εφημερίας ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να συμβουλευτεί ενδεικτικό πίνακα που περιλαμβάνεται σε προγενέστερη απόφαση και ίσχυε πριν από την έκδοση του Π.Δ. 201/98, ο οποίος (πίνακας) έχεις ως εξής:"Ενδεικτικός πίνακας κανόνων εφημερίας:

(1) Οι εφημερεύοντες προσερχόμενοι στο σχολείο 15' πριν την έναρξη των μαθημάτων και αποχωρούν 5' μετά τη λήξη, αφού φύγουν όλοι οι μαθητές.

(2) Ελέγχουν την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και της αυλής.

(3) Φροντίζουν για τη σύνταξη των μαθητών στην πρωινή προσευχή.

(4) Είναι αρμόδιοι για την τήρηση του ωραρίου διδασκαλίας και των διαλειμμάτων (κουδούνι).

(5) Συνεργάζονται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για την αποχώρηση όλων των μαθητών από τις αίθουσες κατά τα διαλείμματα και κατά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου.

(6) Επιτηρούν τους μαθητές στα διαλείμματα κατανέμοντας μεταξύ των (οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί) τους χώρους, ώστε να υπάρχει παντού επίβλεψη, η οποία είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των μαθητών.

(7) Ελέγχουμε τον αύλειο χώρο, ώστε να αποτρέπεται η προσέγγιση ή η είσοδος ατόμων που δεν έχουν σχέση με τη σχολική κοινότητα και δεν είναι δικαιολογημένη η εκεί παρουσία τους".

http://4grpe-a.thess.sch.gr/nomothesia/efimeria_epitirisi.htm


Διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/982. Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών

Με πράξη του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται οι εφημερεύοντες και καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους. Αντίγραφο του πρακτικού αναρτάται στο γραφείο του διευθυντή και στο γραφείο των εκπ/κών. Κατά τη σύνταξη των κινδύνων εφημερίας δίνεται προτεραιότητα στην επιτήρηση και τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και σε ότι έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλειά τους. Επίσης oρίζεται ο χρόνος προσέλευσης των εφημερευόντων, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δεκαπέντε (15) λεπτών πριν την έναρξη των μαθημάτων, καθώς και ο χρόνος αναχώρησής τους.

Η κατάσταση με τα ονόματα των εφημερευόντων δεν υπόκειται σε έγκριση από τις προϊστάμενες αρχές του σχολεiου, αλλά μπορεί να περιλαμβάνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα που υποβάλλεται στο σχολικό σύμβουλο για ενημέρωσή του. Κατάσταση εφημερίας μπορεί να γίνει για όλο το σχολικό έτος ή για μικρότερο χρονικό διάστημα.

Αντικατάσταση εφημερεύοντος και αλλαγή της ημέρας εφημερίας γίνεται μόνο από το διευθυντή του σχολείου.

Η εφημερία δεν ανήκει στις πρόσθετες υπηρεσίες (παράγραφος 8, άρθρο 13 του Ν. 1566/85) και απ' αυτή απαλλάσσονται μόνο ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής του σχολείου και όσοι αναφέρονται στο εδάφιο στ' αυτής της παραγράφου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, μπορεί να απαλλαγεί εκπ/κός από την εφημερία, όταν διαπιστώνεται ότι ειδικός λόγος δεν του επιτρέπει να εκτελεί τα ειδικά αυτά καθήκοντα.

0 αριθμός των εφημερευόντων ορίζεται από το σύλλογο διδασκόντων. Για τον ορισμό του λαμβάνεται υπόψη η οργανικότητα του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών, η έκταση και η ιδιομορφία του σχολικού χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής επιτήρηση των μαθητών.

Σε περiπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έξοδο των μαθητών στο προαύλιο την ώρα των διαλειμμάτων, εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα εφημερίας που περιλαμβάνει και επιτήρηση κατά όροφο.

Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο σχολεία κάνουν εφημερία μόνο στο ένα, σ' αυτό που είναι οργανικά τοποθετημένοι. Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπ/κούς που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστο το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο.

Τα σχολεία που συλλειτουργούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του παρόντος Π.Δ., καταρτίζουν κοινό πίνακα εφημερευόντων, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί του συγκροτήματος, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο ανήκουν, να πραγματοποιούν τον ίδιο εβδομαδιαίο αριθμό εφημεριών. Η επιτήρηση γίνεται χωρίς διάκριση για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το σχολείο που φοιτούν.

Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση του διευθυντή ή του δασκάλου της τάξης με τους γονείς ή κηδεμόνες.

Υπεύθυνος για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη είναι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Γι' αυτό εισέρχεται στην αίθουσα μαζί με τους μαθητές και μετά το τέλος του μαθήματος εξέρχεται απ' αυτή όταν έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές.

Από το δάσκαλο της τάξης μπορούν να οριστούν επιμελητές. Ο αριθμός των επιμελητών και τα καθήκοντά τους καθορίζονται μετά από συνεργασία του δασκάλου και των μαθητών.


Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Σαβ Apr 28, 2012 10:39 pm http://paideia.forumotion.com/t1170-topic


Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις