ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ


Ν.2009/92 Αρ.19
Για την αναβαθμολόγηση κάθε γραπτού δοκιμίου προαγωγικών, απολυτηρίων και κατατακτηρίων εξετάσεων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδίδεται παράβολο, το οποίο αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το ύψος του παραβόλου αυτού καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
Μέχρι να εκδοθεί η παραπάνω κοινή απόφαση το παράβολο ορίζεται σε χίλιες δραχμές.


Π.Δ. 123/87 Αρ. 5
(όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 232/88 και το Π.Δ.185/90)
§1.Μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των προαγωγικών και απολυτηρίων αποτελεσμάτων εξεταστικής περιόδου Μαΐου - Ιουνίου οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι εφόσον είναι ενήλικες, των δημοσίων λυκείων καθώς και των ΤΕΣ μπορούν να ζητήσουν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσοτέρων γραπτών δοκιμίων τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο σχολείο φοίτησης τους μαζί με το προβλεπόμενο κάθε φορά παράβολο.
§8. Τα γραπτά δοκίμια των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων περιόδου Ιουνίου καθώς και εκείνα των μαθημάτων που διδάσκονται κατά το πρώτο ήμισυ του διδακτικού έτους και εξετάζονται κατά τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιανουαρίου, των δημοσίων και ιδιωτικών Γυμνασίων, υπόκεινται σε αναβαθμολόγηση με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους αυτού του άρθρου.


Π.Δ.191/92 Αρ.2
§3. Εξαιρετικά και μόνο για τους μαθητές της τελευταίας τάξεως Λυκείων που παρακολουθούν προπαρασκευαστικά μαθήματα δέσμης η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της § 1 του Αρ. 5 του Π.Δ. 123/87 προθεσμία υποβολής αιτήσεων αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων, καθορίζεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες.
Οι διευθυντές των παραπάνω σχολείων διαβιβάζουν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά, με καλυμμένα τα στοιχεία των μαθητών και του βαθμού του καθηγητή, στη Διεύθυνση ή το γραφείο δευτεροβάθμιας εκπ/σης στο οποίο υπάγονται, όπου και συγκροτείται με απόφαση του οικείου Προϊστάμενου επιτροπή αναβαθμολόγησης αποτελούμενη από καθηγητές με βαθμό Α' που υπηρετούν σε οικεία σχολεία. Στην παραπάνω επιτροπή συμμετέχουν τουλάχιστον δύο καθηγητές αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας προς το μάθημα του οποίου τα γραπτά αναβαθμολογούνται και με αναλογία δύο καθηγητών ανά διακόσια (200) αναβαθμολογούμενα γραπτά κατ’ ανώτατο όριο. Με την ίδια απόφαση ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δ.Ε. ορίζει ως Πρόεδρο της παραπάνω Επιτροπής τον εαυτό του ή έναν από τους Προϊσταμένους των τμημάτων εκπ/κών θεμάτων (γενικής ή τεχνικής - επ/της κατεύθυνσης), ή ένα από τα μέλη της Επιτροπής. Σε περίπτωση όμως που ο αριθμός των προς αναβαθμολόγηση γραπτών είναι πάνω από διακόσια (200), ορίζει ως μέλος της επιτροπής έναν από τους Προϊσταμένους των τμημάτων εκπ/κών θεμάτων (γενικής ή τεχνικής - επαγ/της κατεύθυνσης), ή τον Προϊστάμενο της γραμματείας, ο οποίος θα εκτελεί χρέη γραμματέα της επιτροπής.
Κάθε γραπτό αναβαθμολογείται από δύο καθηγητές και καθένας αναγράφει επ’ αυτού το βαθμό με το οποίο το αξιολογεί. Ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή καλύπτεται με αδιαφανές χαρτί. Το ημιάθροισμα των δύο βαθμών αποτελεί την τελική βαθμολογία του αναβαθμολογούμενου δοκιμίου.
Αν μεταξύ των δύο βαθμών της προηγούμενης παραγράφου υπάρχει διαφορά ίση ή μεγαλύτερη από τρεις μονάδες, για τη τελική βαθμολογία του δοκιμίου αποφαίνεται ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος ειδικότητος, στον οποίο διαβιβάζεται αυτό την οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο.


Γ2/2788/11.6.87 Δ/γή ΥΠΕΠΘ
§2.Οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων και Γραφείων Δ.Ε. κατά τη συγκρότηση των επιτροπών αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων ....... να συμπεριλάβουν σ’ αυτές όλους τους σχολικούς συμβούλους ειδικοτήτων που υπηρετούν στις έδρες τους (εκτός των ειδικοτήτων των οποίων τα μαθήματα δεν εξετάζονται γραπτά), και οι οποίοι, σύμφωνα με το Π.Δ.123/87, θα αποφανθούν για την τελική βαθμολογία των γραπτών δοκιμίων, στα οποία θα υπάρξει κατά την αναβαθμολόγηση διαφορά ίση ή μεγαλύτερη από τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες μεταξύ των δύο (2) αναβαθμολογητών.
...........
§4. Επισημαίνουμε ακόμα ότι όσοι υφίστανται κατατακτήρια εξέταση ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες, μπορούν εφ’ όσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση για αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων τους, σύμφωνα με το Ν.Δ. 1197, αρ.4 § 6 εκτός των προαγομένων κατά την εξεταστικήν περίοδο Σεπτεμβρίου.
Το αυτό ισχύει και για τις κατατακτήριες εξετάσεις των στρατευσίμων μαθητών με την παρατήρηση ότι για τους μαθητές αυτούς που εξετάζονται περίοδο Φεβρουαρίου, για απόκτηση απολυτηρίου, ισχύει η ρύθμιση που εφαρμόζεται κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου.


Π.Δ.191/92 Αρ. 2
§ 4. Στους Σχολικούς αυτούς Συμβούλους καταβάλλεται αποζημίωση κατά γραπτό δοκίμιο η οποία καθορίζεται με την κοινή απόφαση της § 5 του άρθρου αυτού. Αντίγραφο πρακτικού με την οριστική βαθμολογία των γραπτών που αναβαθμολογήθηκαν στέλνεται στα λύκεια ή ΤΕΣ από όπου προήλθαν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά, ο Σύλλογος των οποίων προβαίνει σε έκδοση νέου αποτελέσματος μόνο στη περίπτωση που ο βαθμός της αναβαθμολόγησης του γραπτού δοκιμίου είναι μεγαλύτερος από τον βαθμό με τον οποίο είχε αρχικά το δοκίμιο βαθμολογηθεί από τον οικείο καθηγητή.
§2.Σε περίπτωση που Διευθυντής δημοσίου λυκείου ή ΤΕΣ διαπιστώσει κακή βαθμολόγηση ενός ή περισσοτέρων γραπτών δοκιμίων μαθητών του σχολείου του, μπορεί μέσα στην ίδια προθεσμία που ορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο, να ζητήσει με αιτιολογημένο έγγραφο του προς την Διεύθυνση ή το Γραφείο Δ.Ε. στην οποία υπάγεται το σχολείο του, την αναβαθμολόγηση τους, οπότε η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου αποφαίνεται οριστικά και για την τελική βαθμολογία και αυτών των γραπτών δοκιμίων.
§3.(Όπως αντικαταστάθηκε από το Π.Δ.191/92 Αρ. 2 § 5.)
Όταν τα γραπτά δοκίμια που, κάποιου μαθήματος τα οποία υποβάλλονται σε Γραφείο Δ.Ε. είναι λιγότερα από εικοσιπέντε (25) διαβιβάζονται στη Δ/νση Δ.Ε. στην οποία το Γραφείο υπάγεται διοικητικά, προκειμένου τα δοκίμια αυτά να αξιολογηθούν από την επιτροπή αναβαθμολόγησης της Δ/νσης
§4.Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μπορούν να ζητήσουν με αίτηση τους, συνοδευόμενη με το προβλεπόμενο κάθε φορά παράβολο και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κηδεμόνες μαθητών δημοσίων σχολείων Δ.Ε. ή οι ίδιοι οι μαθητές εφ’ όσον είναι ενήλικες, που προσέρχονται σε παραπεμπτικές, επαναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις στις εκάστοτε εξεταστικές περιόδους και απορρίπτονται.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι Διευθύνσεις Δ.Ε. στις οποίες διαβιβάζονται υπηρεσιακά τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια, όπου κάθε δοκίμιο αναβαθμολογείται από επιτροπή την οποία απαρτίζουν δύο Σχολικοί Σύμβουλοι οικείας ειδικότητας και οι οποίοι αποφαίνονται οριστικά για την τελική βαθμολογία των δοκιμίων. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δ.Ε. και πρόεδρος της ορίζεται ο σχολικός σύμβουλος που έχει τη μεγαλύτερη συνολική υπηρεσία στο δημόσιο. Σε περίπτωση που ο αριθμός των προς αναβαθμολόγηση γραπτών είναι πάνω από διακόσια (200) ορίζεται γραμματέας της επιτροπής όπως προβλέπεται από το εδάφιο 2 της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου.


Γ2/4821/3.9.93 Απόφαση ΥΠΕΠΘ
Τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια των μαθητών που απορρίπτονται κατά τις παραπεμπτικές, επαναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις των εκάστοτε περιόδων, θα αναβαθμολογούνται από τους σχολικούς συμβούλους που υπηρετούν στην αρμόδια Δ/νση ή Γραφείο Δ.Ε. ή από τους σχολικούς συμβούλους στους οποίους έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα για τις Δ/νσεις ή Γραφεία Β/θμιας εκ/σης, όπου έχουν τοποθετηθεί Σχ. Σύμβουλοι αντίστοιχης ειδικότητας.
Σε περίπτωση κατά την οποία σε Διεύθυνση Δ.Ε. δεν υπάρχει Σχολικός Σύμβουλος αντίστοιχης ειδικότητας, τα γραπτά δοκίμια θα αποστέλλονται στον πλησιέστερο νομό ή Δ/νση Δ.Ε. όπου υπηρετεί Σχολικός Σύμβουλος της αντίστοιχης προς τα μαθήματα ειδικότητας ύστερα από συνεννόηση των δύο Δ/νσεων Δ.Ε.


Γ2/7555/11.10.95 ΥΠΕΠΘ
Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.3776/29 “Περί ιδρύσεως Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδ/ρίου”
2. Το Ν.4862/31 “Περί ξένων σχολείων”
3. Το Ν. 682/77 “Περί ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπ/σης”
4. Το Π.Δ. 123/87
Εγκρίνουμε
τα γραπτά δοκίμια , τα διατυπωμένα σε ξένη γλώσσα των μαθητών εκείνων που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία που λειτουργούν με παρέκκλιση του προβλεπόμενου προγράμματος, να αναβαθμολογούνται από τις επιτροπές αναβαθμολόγησης που συγκροτούνται στις δ/νσεις και στα γραφεία Δ.Ε., όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, αφού κατ΄’ αρχήν μεταφραστούν από καθηγητή Δ.Ε. με βαθμό Α’ , της αντίστοιχης γλώσσας, που είναι μέλος της επιτροπής.
§5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται οι αποζημιώσεις των μελών των παραπάνω επιτροπών.
§6.Τα γραπτά δοκίμια των προαγωγικών και παραπεμπτικών εξετάσεων των μαθητών των Ιδιωτικών Λυκείων και των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών καθώς και τα γραπτά δοκίμια των εξετάσεων των ιδιωτικών Γυμνασίων υπόκεινται σε αναβαθμολόγηση με τις ίδιες διαδικασίες που καθορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους αυτού του άρθρου.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το Αρ.2 του /17.6.91 Π.Δ.)
§7.Για την αναβαθμολόγηση ........ γραπτών εξωτερικού..... (προστέθηκε με το Π.Δ.263/91 Αρ.2)
§8.(προστέθηκε με το Π.Δ. 191/92 Αρ.2 §2)
Τα γραπτά δοκίμια των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων, που διδάσκονται κατά το πρώτο ήμισυ του διδακτικού έτους και εξετάζονται κατά τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιανουαρίου, των δημοσίων και ιδιωτικών Γυμνασίων, υπόκεινται σε αναβαθμολόγηση με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους αυτού του άρθρου.


Π.Δ. 376/93 Αρ.35
§3. Μαθητές σχολείων Δ.Ε. οι οποίοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εξετάζονται προφορικά αντί γραπτά, (σε υποκατάσταση γραπτής εξέτασης από προφορική) εφόσον υστέρησαν σε κάποια μαθήματα κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις Ιουνίου ή απορρίφθησαν κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, δύνανται, εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που υστέρησαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο που φοίτησαν ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από το Δ/ντή και δύο καθηγητές ειδικότητας ή συγγενούς ειδικότητας για κάθε μάθημα.
Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης σε προθεσμία που ορίζεται από το Π.Δ. 123/87.


Γ2/3153/8.6.93 Δ/γή ΥΠΕΠΘ
Σχετ. 1) Γ2/6537/3.11.92
2) Γ2/6796/12.12.92
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, σας πληροφορούμε ότι όσοι μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων ή ΤΕΣ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εξετάζονται προφορικά αντί γραπτά , μπορούν οι κηδεμόνες τους, εφ’ όσον το επιθυμούν να ζητήσουν αναβαθμολόγηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά.Β.Δ. 20.6-8.7.55 Αρ. 67
1.Ο Γυμνασιάρχης εκάστου σχολείου μετά την λήξιν των γραπτών δοκιμασιών ή των γραπτών απολυτηρίων εξετάσεων, εάν ήθελε παρατηρήσει τυχόν γενομένην εις βάρος των μαθητών αδικίαν, υποβάλλει εντός προθεσμίας οριζομένης κατωτέρω τα γραπτά δοκίμια, εφ’ ων παρετηρήθη η γενομένη κακή βαθμολόγησις, αυτεπαγγέλτως και υπό ιδίαν του ευθύνην εις τον οικείον Γενικόν Επιθεωρητήν προς έλεγχον και αναβαθμολόγησιν αυτών.
Επίσης ο Γυμνασιάρχης υποβάλλει εις τον Γενικόν Επιθεωρητήν τα γραπτά δοκίμια άτινα ήθελον ζητηθή παρά του αρμοδίου Γενικού Επιθεωρητού εντός της κατωτέρω οριζομένης προθεσμίας.
Ο Γεν. Επιθεωρητής εις ων υποβάλλονται τα γραπτά δοκίμια, αφού ελέξει και διαπιστώσει ότι ταύτα εβαθμολογήθησαν παρ’ αξίαν, συγκροτεί επιτροπήν ελέγχου και αναβαθμολογήσεως γραπτών δοκιμίων αποτελουμένην εκ Γενικών Επιθεωρητών των ειδικών μαθημάτων ή Γυμνασιαρχών ή και πρωτοβαθμίων καθηγητών της ειδικότητος του μαθήματος ή των μαθημάτων εις α γίνεται έλεγχος, ήτις προβαίνει εις τον έλεγχον και την αναβαθμολόγησιν ή μη των γραπτών δοκιμίων.
2........
3.Η διαδικασία εκδόσεως εντολής προς υποβολήν γραπτών δοκιμίων απάντων των σχολείων της Επικρατείας προς αναβαθμολόγησιν λαμβάνει χώραν εντός ανατρεπτικής προθεσμίας {(15 ημερών)} [βλέπε Π.Δ.123/87 Αρ.3 §2] από της λήξεως των γραπτών δοκιμασιών εκάστης εξεταστικής περιόδου.
4.Αντίγραφον του πρακτικού τούτου μετά του γραπτού δοκιμίου ή των γραπτών δοκιμίων διαβιβάζεται υπό του Γενικού Επιθεωρητού, εις ων υπεβλήθησαν τα γραπτά δοκίμια εις τον Διευθυντήν του σχολείου, όστις αποφάσει του Συλλόγου των διδασκόντων προβαίνει εις την έκδοσιν του νέου αποτελέσματος συντασσομένου πρακτικού, αντίγραφον του οποίου υποβάλλεται εις το Υπουργείον και τον Γενικόν Επιθεωρητήν.
5.Κατά των παρ’ αξίαν βαθμολογησάντων επιβάλλονται αι νόμιμοι κυρώσεις υπό του υπηρεσιακού συμβουλίου εισηγήσει του Γενικού Επιθεωρητού, εάν εκ της αναβαθμολογήσεως ήθελε προκύψει διαφορά βαθμολογίας τριών μονάδων και άνω.
6.Πλήν της κατά το παρόν άρθρον επανορθώσεως των παρ’ αξίαν βαθμολογιών δεν επιτρέπεται δι’ άλλης διαδικασίας αναθεώρησις βαθμολογίας γραπτών δοκιμίων.


78087/20.7.56 Δ/γή ΥΠΕΠΘ
....αναβαθμολόγησις ενεργείται μόνον όταν ήθελε παρατηρηθή αδικία εις βάρος μαθητή ουχί δε όταν το γραπτόν εβαθμολογήθη λίαν επιεικώς, δύναται όμως να ελεχθή ο υπερμέτρως βαθμολογήσας καθηγητής.


71042/2.8.56 Δ/γή ΥΠΕΠΘ
Προκειμένου περί αναβαθμολογήσεως γραπτών δοκιμίων μη ανήκοντος ειδικότητα Γυμνασιάρχου ούτος δύναται να κρίνη εκ της όλης ή συγγενούς μαθήματος επίδοσιν του μαθητού, δύναται δε να ζητήση συμβουλήν καθηγητού της ειδικότητος του γραπτού ή συγγενούς μαθήματος.
........................................................
Η επιτροπή αναβαθμολογήσεως είναι δυνατόν να βαθμολογήση γραπτόν με μικρότερον βαθμόν, αλλ’ η επί ελλάτον βαθμολογία δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν.


Γ2/2820/12.7.1988 Δ/γή ΥΠΕΠΘ
Ύστερα από ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σας πληροφορούμε ότι μαθητής που απορρίπτεται κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και ο οποίος έχει ζητήσει αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων του, υποχρεούται να φοιτά κατά το επόμενο σχολικό έτος στην τάξη που απερρίφθη, μέχρις ότου εκδοθούν τα αποτελέσματα από την αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων του.
Σε περίπτωση που ο μαθητής προαχθεί ύστερα από την αναβαθμολόγηση, θα εγγραφεί στην επόμενη τάξη και θα μεταφερθούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης του σ' αυτή οι απουσίες που σημείωσε μέχρι τότε.


Γ2/2788/11.6.87 Δ/γή ΥΠΕΠΘ
§4. Επισημαίνουμε ακόμα ότι όσοι υφίστανται κατατακτήρια εξέταση ως κατ' ιδίαν διδαχθέντες, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων τους, σύμφωνα με το Ν.Δ. 1197/72, Αρ.4 παρ. 6 εκτός των προαγομένων κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.
Το αυτό ισχύει και για τις κατατακτήριες εξετάσεις των στρατευσίμων μαθητών, με την παρατήρηση ότι για τους μαθητές αυτούς που εξετάζονται περίοδο Φεβρουαρίου, για απόκτηση απολυτηρίου, ισχύει η ρύθμιση που εφαρμόζεται κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου


Ν.Δ. 1197/1972 Αρ.4
§6. Επιτρέπεται αναβαθμολόγησις των γραπτών δοκιμίων των κατά το παρόν άρθρο εξετάσεων κατά τας περί αναβαθμολογήσεως ισχύουσας διατάξεις.


Γ2/224/15-1-93 Εγκ. ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιανουαρίου ή Ιουνίου των μαθητών εκείνων που από τις κείμενες εξετάσεις προβλέπεται προφορική εξέταση, σας πληροφορούμε ότι οι μαθητές αυτοί εξετάζονται προφορικά από τον οικείο καθηγητή που διδάσκει το μάθημα, στα ίδια θέματα στα οποία οι λοιποί συμμαθητές τους εξετάζονται γραπτά.
Μαθητής εξετάζεται ενώπιον επιτροπής καθηγητών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μόνο στις κατατακτήριες, τις παραπεμπτικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.


Γ2/3153/8.6.93 Δ/γή ΥΠΕΠΘ
ή Γ2/3507/24.6.93 Δ/γή ΥΠΕΠΘ
Σχετ. 1) Γ2/6537/3.11.92
2) Γ2/6796/12.12.92
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, σας πληροφορούμε ότι όσοι μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων ή ΤΕΣ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εξετάζονται προφορικά αντί γραπτά , μπορούν οι κηδεμόνες τους, εφ’ όσον το επιθυμούν να ζητήσουν αναβαθμολόγηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά.


Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις