Τροπολογίες του Υπουργείου Παιδείας
στην Ειδική Αγωγή
Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και της Δια Βίου Μάθησης ρυθμίζουν δυο τροπολογίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι οποίες κατατέθηκαν στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, στο προτεινόμενο άρθρο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ρυθμίζονται θέματά της,  προκειμένου να επιτευχθούν με το βέλτιστο τρόπο οι στόχοι της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Εισάγεται ο  θεσμός των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης των οποίων σκοπός είναι η βελτίωση των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενσυναίσθησης των μαθητών των γενικών σχολείων και η καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητας.
Μεταβάλλεται το ισχύον σύστημα κατανομής των μαθητών σε τμήματα, με κύριο γνώμονα την κατά το δυνατό αποτελεσματικότερη κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών.
Επίσης, εισάγεται  η δυνατότητα επιλογής του κατάλληλου αναλυτικού προγράμματος στα Δημοτικά Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι μπορεί να εφαρμόζεται με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) της ΣΜΕΑΕ ή ελλείψει αυτής ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, το αναλυτικό πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης ή το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος της Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ) που ορίζεται στο ΠΔ 301/1996 (Α΄ 208) ή ένα μεικτό σύστημα των ανωτέρω προγραμμάτων.
Μεταξύ των άλλων ρυθμίσεων είναι και αυτή με την οποία αναγνωρίζεται ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία αυτή που προσφέρθηκε σε μια σειρά δομών της Ειδικής Αγωγής για μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Ρυθμίσεις για τη Δια Βίου Μάθηση
Με την τροπολογία για τη Δια Βίου Μάθηση ορίζεται μεταξύ των άλλων η υπαγωγή του «Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)» και του «Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)» στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ).
Επίσης, υπάρχει ρύθμιση με την οποία προβλέπεται ότι η στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας με ωρομίσθιους εκπαιδευτές ενηλίκων για την εκπαιδευτική περίοδο 2015 – 2016 θα γίνει με τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της εκπαιδευτικής περιόδου 2014 – 2015. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται για την εν λόγω ρύθμιση ότι Το δημόσιο συμφέρον το οποίο ανάγεται στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, τα οποία παρέχουν τίτλο σπουδών ισότιμο με το απολυτήριο της εννιάχρονης υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, επιτάσσει την άμεση και άνευ ετέρου στελέχωση τους με τον αναγκαίο αριθμό του προσωπικού των ΣΔΕ.
Ακολουθούν  οι αιτιολογικές εκθέσεις και τα σχετικά άρθρα:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Άρθρο …..
Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Στο προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζονται θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, προκειμένου να επιτευχθούν με το βέλτιστο τρόπο οι στόχοι της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα:
1.     Στην παράγραφο 1 μεταβάλλεται το ισχύον σύστημα κατανομής των μαθητών σε τμήματα, με κύριο γνώμονα την κατά το δυνατό αποτελεσματικότερη κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών.
2.     Στην παράγραφο 2 εισάγεται το πρώτον δυνατότητα επιλογής του κατάλληλου αναλυτικού προγράμματος στα Δημοτικά Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι μπορεί να εφαρμόζεται με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) της ΣΜΕΑΕ ή ελλείψει αυτής ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, το αναλυτικό πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης ή το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος της Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ) που ορίζεται στο ΠΔ 301/1996 (Α΄ 208) ή ένα μεικτό σύστημα των ανωτέρω προγραμμάτων.
3.     Στην παράγραφο 3 εισάγεται ο θεσμός των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης. Σκοπός των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης είναι η βελτίωση των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενσυναίσθησης των μαθητών των γενικών σχολείων και η καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητας.
4.     Στην παράγραφο 4 ορίζεται ως εισηγητής των θεμάτων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος των αρμοδίων τμημάτων της εν λόγω Διεύθυνσης, όπως ισχύει και στα άλλα υπηρεσιακά συμβούλια ΚΥΠΣΕ και ΚΥΣΔΕ. Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο ΚΥΣΕΕΠ κρίνεται απαραίτητη, καθόσον πρόκειται για την υπηρεσία η οποία είναι καθ’ ύλη αρμόδια τόσο για το νομικό πλαίσιο που διέπει τα υπηρεσιακά θέματα των μελών του ΕΕΠ και του ΕΒΠ, όσο και για τις ειδικές παραμέτρους κάθε υπόθεσης που παραπέμπεται προς κρίση και που ενδέχεται να άπτεται και ζητημάτων λειτουργίας των δομών ΕΑΕ.
5.      Με την παράγραφο 5 ενισχύεται ο ενταξιακός χαρακτήρας του ΤΕ στο σχολείο γενικής εκπαίδευσης, μεταφέροντας την υποστήριξη των μαθητών από τον εκπαιδευτικό του ΤΕ στο περιβάλλον της τάξης που ανήκουν οι μαθητές, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό του τμήματος, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των διδακτικών πρακτικών, στην κατάλληλη προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
6.     Με την παράγραφο 6 ρυθμίζονται, προς αποκατάσταση της αρχής της ισότητας, θέματα προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών που κατέχουν οργανική θέση σε ΣΜΕΑΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν.3699/2008 (Α΄ 199) αναγνωρίζεται ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, μετά το διορισμό τους σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού ή ΕΕΠ των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας η προϋπηρεσία μόνο των εκπαιδευτικών ΕΑΕ και του ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ όλων των βαθμίδων, σε νομικά πρόσω­πα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή επαγγελμα­τικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας.
Η εν λόγω διάταξη δεν συμπεριλαμβάνει, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας και την προϋπηρεσία στις ανωτέρω δομές της ειδικής αγωγής των μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν οργανική θέση σε ΣΜΕΑΕ. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η τροποποίηση της διάταξης , κατά τρόπον ώστε να αναγνωρίζεται ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία στις εν λόγω δομές μετά το διορισμό τους και η προϋπηρεσία των μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν οργανική θέση σε ΣΜΕΑΕ.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Άρθρο …..
Ρυθμίσεις θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
1.     Το άρθρο 4 του ΠΔ 603/1982 (Α΄ 117),  αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η εσωτερική διάρθρωση των ειδικών δημοτικών σχολείων είναι η ίδια με αυτή των δημοτικών σχολείων γενικής εκπαίδευσης.
2.     Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα στα Δημοτικά Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μπορεί να γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:
   α) ανά τάξη (Προκαταρκτική, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄) ή
    β) ανά βαθμίδες (Προβαθμίδα για την Προκαταρκτική τάξη, Κατώτερη Βαθμίδα για τις Α΄ και Β΄ τάξεις, Μέση Βαθμίδα για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις, Ανώτερη Βαθμίδα για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις) ή
   γ) ανά βαθμίδες (Προβαθμίδα, Κατώτερη, Μέση, Ανώτερη), ανεξάρτητα από την τάξη εγγραφής και την καταχώρηση των μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου Προόδου του σχολείου, με κριτήρια τη διάγνωση, τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς των μαθητών και την δυναμική της δημιουργούμενης ομάδας, με στόχο τη συγκρότηση τμημάτων που να εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.
3.       Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα διενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της ΣΜΕΑΕ, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου. Το σχετικό Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ μαζί με τα ωρολόγια προγράμματα του σχολείου.
4.   Στην προβαθμίδα των 4/θεσίων και άνω ειδικών δημοτικών Σχολείων μπορεί να τοποθετηθεί νηπιαγωγός, που έχει μετεκπαιδευτεί στην Ειδική Αγωγή».
2.  Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:
 «Στα σχολεία αυτά μπορεί να εφαρμόζεται ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, διαφοροποιημένο το αναλυτικό πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης ή το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος της Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ) που ορίζεται στο ΠΔ 301/1996 (Α΄ 208) ή ένα μεικτό σύστημα των ανωτέρω προγραμμάτων. Το σχετικό Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ μαζί με τα ωρολόγια προγράμματα του σχολείου».
3.   α) Στο άρθρο 6 του ν.3699/2008 (Α΄ 199) προστίθεται παράγραφος 6, ως ακολούθως:

 «6. Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιούνται προγράμματα συνεκπαίδευσης με συστεγαζόμενες ή μη σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης. Στόχοι των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης είναι, ιδίως, η προώθηση της ένταξης και των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη των γνωστικών, μαθησιακών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία καθώς και η ευαισθητοποίηση των μαθητών των σχολείων γενικής εκπαίδευσης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο σεβασμό της διαφορετικότητας και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
 Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία  έγκρισης, ο τρόπος υλοποίησης και η αξιολόγηση των ανωτέρω προγραμμάτων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής».
β)  Η παράγραφος  5 του άρθρου 46 του ν.4264/2014 (Α΄ 118) καταργείται.
4. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου  2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως ακολούθως :
    «β). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), το οποίο αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο του ΚΥΣΠΕ αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου, β) τον Πρόεδρο του ΚΥΣΔΕ αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου, γ) έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης αναπληρούμενο από άλλον Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην Ειδική Αγωγή και δ) δύο αιρετά μέλη του ΕΕΠ αναπληρούμενα από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ.
 Εισηγητής του Συμβουλίου ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Εναλλακτικά, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να ορίζει άλλο μέλος του Συμβουλίου ως εισηγητή συγκεκριμένου θέματος. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».

5.   Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.3699/2008 (Α΄ 199) προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως: 

«Σκοπός των ΤΕ είναι η πλήρης ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον μέσα από ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Ο εκπαιδευτικός του ΤΕ υποστηρίζει τους μαθητές εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους , σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, με στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των διδακτικών πρακτικών καθώς και την κατάλληλη προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η υποστήριξη σε ιδιαίτερο χώρο υλοποιείται εφόσον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, με απώτερο στόχο τη δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης αυτών εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους».
6.   α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν.3699/2008 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 «Η προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ όλων των βαθμίδων, σε νομικά πρόσω­πα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή επαγγελμα­τικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας των εκπαιδευτικών ΕΑΕ και του ΕΕΠ καθώς και των μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν οργανική θέση σε ΣΜΕΑΕ,  αναγνωρίζεται ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, μετά το διορισμό τους σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού ή ΕΕΠ των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά­των και Υγείας .»
β) Η παράγραφος αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν πρόκειται για προϋπηρεσία εκπαιδευτικών που έχει ήδη αναγνωρισθεί.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Άρθρο …..
Ρυθμίσεις  θεμάτων Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)
1.
α) Με τη διάταξη της παραπάνω προτεινόμενης παραγράφου το ΝΠΙΔ » Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης» (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) το οποίο προήλθε με συγχώνευση και απορρόφηση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α΄), του ΝΠΙΔ «Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων» (ΙΔΕΚΕ) (άρθρο 4 Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του ΝΠΙΔ «Ινστιτούτο Νεολαίας» (άρθρο 17 Ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171Α΄) στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ), το οποίο αποτελεί πάροχο υπηρεσιών σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά το άρθρο 2 του Ν. 4115/2013, υπάγεται εφεξής στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ), για τον καλύτερο συντονισμό και αποδοτικότητα της λειτουργίας του, καθώς εκτελεί κατ” ανάθεση το σύνολο των προγραμμάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ. Η ΓΓΔΒΜΝΓ (πρώην ΓΓΔΒΜ) σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό της δημόσιας πολιτικής της διά βίου μάθησης και τη διαμόρφωση των κανόνων της, την εκπόνηση του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης και την εποπτεία εφαρμογής τους (άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163Α”). Συνεπώς η υπαγωγή του ανωτέρω ΝΠΙΔ στην αρμοδιότητα της ΓΓΔΒΜΝΓ κινείται εντός των αρμοδιοτήτων του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου.
β) Με τη διάταξη της παραπάνω προτεινόμενης παραγράφου το ΝΠΙΔ «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (ΕΟΠΠΕΠ), που προήλθε με συγχώνευση και απορρόφηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α” ), του ΝΠΙΔ «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (ΕΚΕΠ), (άρθρο 16 Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112Α”) και του ΝΠΙΔ «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων» (ΕΟΠΠ) (άρθρο 11 Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163Α”), υπάγεται εφεξής στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ), για τον καλύτερο συντονισμό της δράσης και των λειτουργιών του, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των αρμοδιοτήτων της άπτεται των πιστοποιήσεων εισροών-εκροών της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η ΓΓΔΒΜΝΓ (πρώην ΓΓΔΒΜ) έχει σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ως αποστολή το σχεδιασμό της δημόσιας πολιτικής της διά βίου μάθησης, τη διαμόρφωση των κανόνων της, τη διαμόρφωση και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου στους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, την εκπόνηση του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης και την εποπτεία εφαρμογής τους (άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 3879/2010/ΦΕΚ 163Α”). Συνεπώς η υπαγωγή του ανωτέρω ΝΠΙΔ στην αρμοδιότητα της ΓΓΔΒΜΝΓ κινείται εντός των αρμοδιοτήτων του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου.
2.
Το δημόσιο συμφέρον το οποίο ανάγεται στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, τα οποία παρέχουν τίτλο σπουδών ισότιμο με το απολυτήριο της εννιάχρονης υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, επιτάσσει την άμεση και άνευ ετέρου στελέχωση τους με τον αναγκαίο αριθμό του προσωπικού των ΣΔΕ.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Άρθρο …..
Ρυθμίσεις  θεμάτων Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)
1. Τροποποιήσεις του Ν. 4115/2013 (Α’ 24)
       α) Η παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4115/2013  αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων.»
  β) Η παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. O ΕΟΠΠΕΠ αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.»
2. Η στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας με ωρομίσθιους εκπαιδευτές ενηλίκων για την εκπαιδευτική περίοδο 2015 – 2016 θα γίνει με τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της εκπαιδευτικής περιόδου 2014 – 2015.
Πηγή: http://epikoinonia-samou.blogspot.gr/14-2-2016Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις