Έγγραφο Αριθ. Πρωτ.: Φ4/199568/Δ4/  20-11-2018
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ4/177399/Δ4/22-10-2018 εγκυκλίου με την οποία ενημερωθήκατε σχετικά με τα Γραπτώς Εξεταζόμενα και τα Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα κατά τις τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο προωθούμενης τροποποίησης του π.δ. 40/2018 (Α¨ 76) περί αξιολόγησης των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας», σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας διατάξεις του προωθούμενου π.δ. που ρυθμίζουν θέματα αξιολόγησης με διαφορετικό τρόπο από τις αντίστοιχες διατάξεις του ισχύοντος π.δ. 40/2018 (Α¨ 76). Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις δεν είναι οριστικές και αποστέλλονται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων που ενδεχομένως επιφέρει η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, προς το οποίο αναμένεται να υποβληθεί το νέο π.δ.:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
Για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επιμέλειας των μαθητριών/-τών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, εκτός της ενδιάμεσης προφορικής και πρακτικής εξέτασης, διενεργούνται και ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αξιοποιούνται για την πληρέστερη και αντικειμενικότερη αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητριών/-τών και για τη διαρκή ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:
(α) Γραπτές δοκιμασίες σύντομης διάρκειας, που αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητριών/-τών στο μάθημα της ημέρας και πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση αυτών στην ύλη του μαθήματος της ημέρας. Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας θα πρέπει να είναι κατάλληλης έκτασης, μορφής και περιεχομένου, ώστε να είναι εφικτό να απαντηθούν στον προβλεπόμενο χρόνο. Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας μπορεί να βασίζονται σε σχετικά παραδείγματα που εμπεριέχονται στα σχολικά βιβλία και στις οδηγίες του Ι.Ε.Π.. Ο αριθμός των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας εντός κάθε τετραμήνου εναπόκειται στην κρίση της/του εκπαιδευτικού.
(β) Γραπτές ωριαίες δοκιμασίες επαναληπτικού χαρακτήρα οι οποίες καλύπτουν μία σειρά διδαγμένων κεφαλαίων/ενοτήτων και διεξάγονται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητριών/-τών. Δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος για το ίδιο τμήμα. Ειδικά για το μάθημα «Νέα Ελληνικά» και τα μαθήματα που στο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν χαρακτηριστεί ως σχεδιαστικά «Σ», η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας ορίζεται ως δίωρη. Ως προς τη μορφή τους, οι εν λόγω γραπτές δοκιμασίες μπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, κλειστές ή αντικειμενικού τύπου, πολλαπλών επιλογών κ.λπ.) και διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας. Με τις γραπτές δοκιμασίες ελέγχεται κατά κύριο λόγο η αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης, η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής της στην καθημερινή πράξη και γενικότερα η πρόοδος των μαθητριών/-τών.
(γ) Για τα «γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία γραπτή δοκιμασία επαναληπτικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που υφίσταται αντικειμενικό πρόβλημα, η εν λόγω υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία που αφορά στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα δύναται να πραγματοποιηθεί στο Β΄ τετράμηνο.
(δ) Για τα «μη εξεταζόμενα μαθήματα» (εκτός των μαθημάτων Προσανατολισμού «Αγωγή Υγείας» και «Φυσική Αγωγή») διενεργείται υποχρεωτικά από μία σε κάθε τετράμηνο γραπτή ή προφορική ή πρακτική δοκιμασία επαναληπτικού χαρακτήρα ή συνδυασμός αυτών.
(ε) Τα θέματα των υποχρεωτικών δοκιμασιών επαναληπτικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια των τετραμήνων κατατίθενται στον/στη Διευθυντή/-ντρια της σχολικής μονάδας και τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται από τον/την εκπαιδευτικό του μαθήματος μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.
ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ
1. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του/της μαθητή/-τριας κατά τη διάρκεια των τετραμήνων στα μαθήματα ή κλάδους μαθημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως γραπτώς εξεταζόμενα ή μη εξεταζόμενα κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, ο/η εκπαιδευτικός συνεκτιμά:
i. τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία
ii. την επιμέλεια και το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μάθημα
iii. τις εργασίες που εκπονούνται στο σπίτι ή στο σχολείο iv. την επίδοση στις ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες
v. τις δημιουργικές εργασίες των μαθητών/-τριών, σε προαιρετική βάση
vi. τον φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθητή/-τριας, όπου αυτός τηρείται.
Στην περίπτωση που λείπουν στοιχεία της παρούσας παραγράφου, ο Προφορικός Βαθμός Τετραμήνου (Π.Β.Τ.) διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων.
2. Ειδικότερα, για την αξιολόγηση της επίδοσης του/της μαθητή/-τριας στις ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια των τετραμήνων τα θέματα διατυπώνονται με τρόπο ώστε να μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι μαθητές/-τριες έχουν στη διάθεσή τους και να μπορούν να ελέγχονται, κατά το δυνατόν, παράμετροι όπως:
i. η αποκτηθείσα γνώση των μαθητών/-τριών
ii. η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων
iii. η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης iv. η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων
v. η αξιολόγηση δεδομένων
vi. η συνδυαστική σκέψη
vii. η ικανότητα των μαθητών/-τριών να χρησιμοποιούν σε συνδυασμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων για την διεξαγωγή ή την παραγωγή συμπερασμάτων.
www.dictyo.gr

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις