Εκδόθηκε η εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών:
α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης,
β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και
γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2020-2021.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (199 Α΄) :
«1. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν:
β) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η παράλληλη στήριξη παρέχεται σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη – βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ – εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών. Στην τελευταία περίπτωση η στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό μπορεί να γίνεται σε μόνιμη και προγραμματισμένη βάση.
Την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο ΚΕΣΥ το οποίο με γραπτή γνωμάτευσή του καθορίζει τις ώρες παράλληλης στήριξης κατά περίπτωση.
Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου και μέσω της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης διαβιβάζονται στη Διεύθυνση ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση και προγραμματισμό εκτέλεσης.
Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων παράλληλης στήριξης ορίζεται από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20ηΟκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.»
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008 (199 Α΄), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του ν.4547/2018 (Α΄/102):
«4. Τα ΚΕΣΥ, ανάλογα με το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην έκθεση αξιολόγησης - γνωμάτευση. Αν δεν αναγράφεται χρόνος επαναξιολόγησης, οι εκθέσεις των ΚΕΣΥ έχουν μόνιμη ισχύ
Σύμφωνα με την παρ. 2 γγ του άρθ. 7 του ν.4547/2018 (Α΄/102) και ειδικότερα τις υποπερ. ααα) και βββ) :
«2. Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα Κ.Ε.Σ.Υ. για την επίτευξη της αποστολής τους έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και είναι οι εξής:
γγ) η διερεύνηση και η εισήγηση για ζητήματα που αφορούν:
ααα) την εγγραφή, την κατάταξη και τη φοίτηση των μαθητών σε κατάλληλο σχολικό πλαίσιο,
βββ) την αξιοποίηση συγκεκριμένων μεθόδων και μέσων περαιτέρω υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, και ενίσχυσης της ισότιμης πρόσβασης των μαθητών στην εκπαίδευση,»
Σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 20 του ν.4547/2018 (Α΄/102):
«20. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν την ισχύ των γνωματεύσεων των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από την παύση της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και την έναρξη της πλήρους λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ., ο επανακαθορισμός των προτάσεων των γνωματεύσεων των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 γίνεται από τα Κ.Ε.Σ.Υ. υποδοχής.»
Α. Έγκριση «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης»
Η έγκριση για παροχή «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» για το διδακτικό έτος 2020-2021 κατόπιν αιτήματος του/της γονέα/κηδεμόνα, αφορά σε μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που φοιτούν σε σχολικές μονάδες του δημοσίου αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ για τους/τις οποίους/ες έχει εκδοθεί ανάλογη γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΣΥ ή από Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ) της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης η οποία βρίσκεται σε ισχύ και καλύπτει το διδακτικό έτος 2020-2021.
Α.1. Έγκριση αιτήματος «νέας» παράλληλης στήριξης –συνεκπαίδευσης αφορά:
1. Στις περιπτώσεις μαθητών/τριών για τους οποίους υποβάλλεται για πρώτη φορά αίτημα για έγκριση παροχής «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης», κατόπιν ανάλογης γνωμάτευσης από ΚΕΣΥ ή ΔΕΔΑ σε ισχύ.
2. Στις περιπτώσεις μαθητών/τριών για τους οποίους εκδόθηκε νέα γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΣΥ ή τη ΔΕΔΑ κατόπιν λήξης της προηγούμενης ή αντικατάστασής της.
3. Στις περιπτώσεις μαθητών/τριών που αλλάζουν βαθμίδα φοίτησης (από την Πρωτοβάθμια στην Δευτεροβάθμια Εκπ/ση) και αιτούνται για την έγκριση παροχής «παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης», όπου απαιτείται απαραίτητα εκ νέου γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΣΥ ή τη ΔΕΔΑ, ανεξάρτητα από την ισχύ προηγούμενης εκδοθείσας γνωμάτευσης-εισήγησης.
Σημείωση: Η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο όπως και από το Γυμνάσιο στο Λύκειο αφορά στην ίδια βαθμίδα Εκπαίδευσης.
Α.2. Έγκριση αιτήματος «ανανέωσης» παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης
Αφορά στις περιπτώσεις μαθητών/τριών οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση για παροχή «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» κατά το παρελθόν με την ίδια γνωμάτευση- εισήγηση που βρίσκεται σε ισχύ, ανεξάρτητα από την υλοποίησή της ή όχι. Σε αυτήν την περίπτωση, η έγκριση παρέχεται κατόπιν ανανέωσης της εισήγησης από το ΚΕΣΥ ή τη ΔΕΔΑ εξαιρουμένων των περιπτώσεων αλλαγής βαθμίδας για τις οποίες απαιτείται εκ νέου γνωμάτευση – εισήγηση σύμφωνα με τα παραπάνω.
Παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης
Για τις περιπτώσεις μαθητών/τριών που αιτούνται «ανανέωσης» της παροχής «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης», ανεξάρτητα από την υλοποίησή της ή όχι, απαιτείται η σύνταξη παιδαγωγικής έκθεσης αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης ή/και από τον εκπαιδευτικό της τάξης.
Διευκρίνιση: Δεν απαιτείται παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης για τις περιπτώσεις νέων γνωματεύσεων-εισηγήσεων.
Β. Απαραίτητα δικαιολογητικά
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση, «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι τα παρακάτω:
1. Αίτηση του/της γονέα/κηδεμόνα, που υποβάλλεται στη σχολική μονάδα που πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το διδακτικό έτος 2020-21, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του σε αυτήν. Τα αιτήματα υποβάλλονται τις μέρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέχρι και την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1).
Συγκεκριμένα τα αιτήματα υποβάλλονται στις σχολικές μονάδες φοίτησης των μαθητών/τριών, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, μέχρι και την Τρίτη 30/06/2020 και εκ νέου από την 1η/9/2020 έως και την 20η/10/2020.
Επισήμανση: Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν στον ίδιο μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της μίας, της παρούσας εγκυκλίου, για το ίδιο σχολ. έτος.
2. Γνωμάτευση του οικείου ΚΕΣΥ ή της ΔΕΔΑ της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε ισχύ και καλύπτει το διδακτικό έτος 2020-2021, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση και η οποία εισηγείται-προτείνει παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του/της μαθητή/τριας και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες αυτής.
3. Ανανέωση του τμήματος της ισχύουσας γνωμάτευσης που καλύπτει το διδακτικό έτος 2020-2021 που αφορά στην εισήγηση – πρόταση για παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση από το οικείο ΚΕΣΥ ή τη ΔΕΔΑ, κατόπιν αίτησης του γονέα/κηδεμόνα (δια του εντύπου αίτησης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1), το οποίο εισηγείται αναλόγως (θετικά ή αρνητικά) και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του/της μαθητή/μαθήτριας (ισχύει μόνο στην περίπτωση αιτήματος για ανανέωση της παράλληλης στήριξης).
4. Βεβαίωση φοίτησης του μαθητή/μαθήτριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια το Σεπτέμβριο του 2020, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας προς την οικεία Δ/νση Εκπ/σης. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2).
5. Παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης για τον/την μαθητή/τρια, είτε υλοποιήθηκε η παράλληλη στήριξη κατά το προηγούμενο σχολικό έτος είτε όχι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ανωτέρω.
6. Ο συνημμένος (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), συμπληρωμένος με όλα τα ζητούμενα στοιχεία στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (συμπληρώνεται από τις Δ/νσεις Εκπ/σης, ΚΕΣΥ, Περιφ. Δ/νσεις Εκπ/σης κατά περίπτωση).
Γ. Διαδικασία υποβολής αιτημάτων παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης – Προθεσμίες
Oι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων και επιβεβαιώσουν ότι όλα τα πεδία της αίτησης είναι συμπληρωμένα, διαβιβάζουν με εμπιστευτικό πρωτόκολλο έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020:.
1. Στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, την αίτηση του γονέα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) με διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2), επισυνάπτοντας αντίγραφο της γνωμάτευσης ΚΕΣΥ ή ΔΕΔΑ, όπως επίσης και
2. Στο οικείο ΚΕΣΥ, την παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης για τον/την μαθητή/τρια (όπου αυτή απαιτείται), με το ανάλογο διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3)
3. Για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων-εισηγήσεων που έχουν εκδοθεί από ΔΕΔΑ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης, τότε η παιδαγωγική έκθεση του σχολείου για τον μαθητή/τρια διαβιβάζεται στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης μαζί με την αίτηση του κηδεμόνα, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, προκειμένου να προωθηθούν στην αρμόδια ΠΔΕ.
Διευκρίνιση: Στις περιπτώσεις μαθητών/τριών που:
α) είτε ολοκλήρωσαν τη φοίτηση στο Νηπιαγωγείο και εγγράφονται στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου
β) είτε μετεγγράφονται στο τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και η αίτηση του κηδεμόνα για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης υποβάλλεται στη νέα σχολική μονάδα, τότε  η Παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης αφού συνταχθεί σύμφωνα με τα προηγούμενα, διαβιβάζεται με εμπιστευτικό πρωτόκολλο προς τη σχολική μονάδα εγγραφής του/της μαθητή/τριας, η οποία με τη σειρά της τη διαβιβάζει στο οικείο ΚΕΣΥ σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων,
1. Συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία στο ανάλογο κατά περίπτωση φύλλο του επισυναπτόμενου ΠΙΝΑΚΑ 1 και
2. Αποστέλλουν ηλεκτρονικά με διαβιβαστικό τους το σχετικό αρχείο (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) στα οικεία ΚΕΣΥ, έως την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020.
Διευκρίνιση: Για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί από τις ΔΕΔΑ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης, οι Δ/νσεις Α/θμιας Β/θμιας Εκπ/σης μετά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στον ανάλογο για την περίπτωση ΠΙΝΑΚΑ, τον αποστέλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την παιδαγωγική έκθεση που αφορά στον εκάστοτε μαθητή/τρια, συνοδευόμενο από διαβιβαστικό τους, στην οικεία Περιφ. Δ/νση Εκπ/σης έως την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020.
Στη συνέχεια οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης μετά την συμπλήρωση του ΠΙΝΑΚΑ 1, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην «Επισήμανση 2» που εφαρμόζονται αντιστοίχως για τις περιπτώσεις αιτημάτων ανανέωσης της παράλληλης στήριξης για γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από τις ΔΕΔΑ, τον επιστρέφουν με διαβιβαστικό τους στις Δ/νσεις Εκπ/σης από τις οποίες και προήλθε, έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020.
Οι Προϊστάμενοι/ες των ΚΕΣΥ:
1. Για τις περιπτώσεις αιτημάτων «νέας» παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, επαληθεύουν (θετικά ή αρνητικά) σύμφωνα με το αρχείο τους την εγκυρότητα και την ορθότητα των συμπληρωμένων στον ΠΙΝΑΚΑ 1 στοιχείων.
2. Για τις περιπτώσεις αιτημάτων για ανανέωση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, αφού επαληθεύσουν σύμφωνα με το αρχείο τους την εγκυρότητα και την ορθότητα των συμπληρωμένων στον ΠΙΝΑΚΑ 1 στοιχείων και αφού απαραίτητα λάβουν υπόψη τους τις παιδαγωγικές εκθέσεις αξιολόγησης, εισηγούνται επί των αιτημάτων (θετικά ή αρνητικά), συμπληρώνοντας και τον αρ. πρωτ. της σχετικής εισήγησης για την ανανέωση, στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα.
Επισήμανση 2: Η ανανέωση της εισήγησης για την παράλληλη στήριξη ή η τυχόν τροποποίηση αυτής ή η έλλειψη της αναγκαιότητας να ανανεωθεί, οφείλει να λαμβάνει αρ. πρωτ. του οικείου ΚΕΣΥ. Για μαθητές/τριες που κρίνεται ότι η «ανανέωση» της εισήγησης για την παράλληλη στήριξη –συνεκπαίδευση δεν διαφοροποιείται από την αρχική γνωμάτευση ή αφορά σε περιπτώσεις μαθητών με ομοειδή αντιμετώπιση, μπορεί να εκδίδεται συγκεντρωτική εισήγηση ανανέωσης σε ενιαίο έγγραφο με ίδιο αρ. πρωτ.. Το συγκεντρωτικό αυτό αρχείο, διατηρείται στο ΚΕΣΥ και στην περίπτωση που ο/η κηδεμόνας ζητήσει ατομική βεβαίωση της ανανέωσης της εισήγησης, τότε εκδίδεται ατομική βεβαίωση, βάσει της προηγούμενης συγκεντρωτικής απόφασης.
3. Διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τον ΠΙΝΑΚΑ 1 με διαβιβαστικό τους, στο οποίο επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα των περιεχομένων αυτού, έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.
Οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οφείλουν, να ελέγξουν την ορθή συμπλήρωση όλων των απαραίτητων πεδίων των σχετικών πινάκων και να τους διαβιβάσουν ηλεκτρονικά με ενυπόγραφο διαβιβαστικό στο Υ.ΠΑΙ.Θ., Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@minedu.gov.gr με θέμα «Δ3 - Παράλληλη Στήριξη ΔΙΠΕ» ή «Δ3 - Παράλληλη Στήριξη ΔΙΔΕ» αντίστοιχα και κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: deae2@minedu.gov.gr, έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Στήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) ή Σχολικό Νοσηλευτή
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.3699/2008 (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ.16 του άρθ. 28 του ν. 4186/2013 (Α΄/193):
«2. Μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται φοιτούν ή σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ ή σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε ΤΕ με την ανάλογη στήριξη και την παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ανάλογα με το είδος της αναπηρίας τους και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αυτή
Η δυνατότητα στήριξης μαθητών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αφορά και σε σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου.»
Β.1.1 Απαραίτητα δικαιολογητικά για ΕΒΠ
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση υποστήριξης μαθητή/τριας από ΕΒΠ είναι τα παρακάτω:
1. Αίτηση κηδεμόνα που υποβάλλεται στον/στην Διευθυντή/ντρια, Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας που πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το σχολ. έτος 2020-2021, (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) μέχρι και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και εκ νέου από την 1η/09/2020 και μετά.
Επισήμανση 1: Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν στον ίδιο μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της μίας, της παρούσας εγκυκλίου, για το ίδιο σχολ. έτος.
2. Γνωμάτευση-εισήγηση του οικείου ΚΕΣΥ σε ισχύ και καλύπτει το διδακτικό έτος 2020-2021, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση και στην οποία τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα υποστήριξης από ΕΒΠ.
3. Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια έχει λάβει έγκριση για υποστήριξη από ΕΒΠ κατά το παρελθόν με γνωμάτευση –εισήγηση από ΚΕΣΥ ή ΔΕΔΑ που βρίσκεται ακόμα σε ισχύ, τότε η έγκριση παρέχεται κατόπιν ανανέωσης της εισήγησης για την αναγκαιότητα από το ΚΕΣΥ ή την ΔΕΔΑ.
4. Βεβαίωση φοίτησης του/της μαθητή/τριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο μαθητής τον Σεπτέμβριο του 2020, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/ ντριας της σχολικής μονάδας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) προς την οικεία Δ/νση Εκπ/σης.
5. Πίνακας, αντιστοίχως συμπληρωμένος στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΠΙΝΑΚΑΣ 2), που αφορά την υποστήριξη μαθητών/τριών από ΕΒΠ.
Β.1.2 Διαδικασία διαβίβασης αιτημάτων στήριξης από ΕΒΠ
Oι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων και επιβεβαιώσουν ότι όλα τα πεδία της αίτησης είναι συμπληρωμένα, διαβιβάζουν με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 την αίτηση του γονέα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) με διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) επισυνάπτοντας αντίγραφο της γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ.
Οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων:
1. Συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία στο ανάλογο κατά περίπτωση φύλλο του επισυναπτόμενου ΠΙΝΑΚΑ 2 και
2. Αποστέλλουν ηλεκτρονικά με διαβιβαστικό τους το σχετικό αρχείο (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) στα οικεία ΚΕΣΥ, έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020.
Διευκρίνιση: Για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί από τις ΔΕΔΑ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης, οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης μετά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στον ανάλογο για την περίπτωση ΠΙΝΑΚΑ, τον αποστέλλουν ηλεκτρονικά, συνοδευόμενο από διαβιβαστικό τους, στην οικεία Περιφ. Δ/νση Εκπ/σης έως την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020.
Οι Προϊστάμενοι/ες των ΚΕΣΥ :
1. Για τις περιπτώσεις αιτημάτων με «νέα» γνωμάτευση για υποστήριξη από ΕΒΠ αφού επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμπληρωμένων στοιχείων σύμφωνα με το αρχείο τους, συμπληρώνουν τον ΠΙΝΑΚΑ 2.
2. Για τις περιπτώσεις αιτημάτων για ανανέωση της υποστήριξης από ΕΒΠ, αφού επαληθεύσουν σύμφωνα με το αρχείο τους την εγκυρότητα και την ορθότητα των συμπληρωμένων στον ΠΙΝΑΚΑ 2, εισηγούνται (θετικά ή αρνητικά) επί των αιτημάτων συμπληρώνοντας και τον αρ. πρωτ. της σχετικής εισήγησης για την ανανέωση, στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα.
Επισήμανση 3 : Η ανανέωση της εισήγησης για την έγκριση για υποστήριξη από ΕΒΠ ή η τυχόν τροποποίηση αυτής ή η έλλειψη της αναγκαιότητας να ανανεωθεί, οφείλει να λαμβάνει αρ. πρωτ. του οικείου ΚΕΣΥ. Για μαθητές/τριες που κρίνεται ότι η «ανανέωση» της εισήγησης δεν διαφοροποιείται από την αρχική γνωμάτευση, μπορεί να εκδίδεται συγκεντρωτική εισήγηση ανανέωσης σε ενιαίο έγγραφο με ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου. Το συγκεντρωτικό αυτό αρχείο, διατηρείται στο ΚΕΣΥ και στην περίπτωση που ο/η κηδεμόνας ζητήσει ατομική βεβαίωση της ανανέωσης της εισήγησης, τότε εκδίδεται ατομική βεβαίωση, βάσει της προηγούμενης συγκεντρωτικής απόφασης.
3. Αφού ολοκληρωθούν τα στάδια 1 και 2, τα ΚΕΣΥ υποβάλλουν τον ΠΙΝΑΚΑ 2 ηλεκτρονικά στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης με διαβιβαστικό τους, στο οποίο επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των περιεχομένων στο σχετικό πίνακα, έως τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020.
Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης:
1. Για τις περιπτώσεις αιτημάτων με «νέα» γνωμάτευση για υποστήριξη από ΕΒΠ που έχουν εκδοθεί από την οικεία ΔΕΔΑ και αφού επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμπληρωμένων στοιχείων σύμφωνα με το αρχείο τους, συμπληρώνουν τον ΠΙΝΑΚΑ 2 στο ανάλογο φύλλο.
2. Για τις περιπτώσεις αιτημάτων για ανανέωση της υποστήριξης από ΕΒΠ, που έχουν εκδοθεί από την οικεία ΔΕΔΑ και αφού λάβουν υπόψη τους τα οριζόμενα στην «Επισήμανση 3» που εφαρμόζονται αντιστοίχως για τις περιπτώσεις αιτημάτων ανανέωσης της υποστήριξης από ΕΒΠ για γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από τις ΔΕΔΑ, επαληθεύουν σύμφωνα με το αρχείο τους την εγκυρότητα και την ορθότητα των συμπληρωμένων στον ΠΙΝΑΚΑ 2 και εισηγούνται επί των αιτημάτων συμπληρώνοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής εισήγησης για την ανανέωση, στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα.
3. Ελέγχουν την ορθή συμπλήρωση των αποσταλμένων πινάκων από τα ΚΕΣΥ για τη συγκεκριμένη στήριξη.
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω υποβάλλουν με ενυπόγραφο διαβιβαστικό τους τον ΠΙΝΑΚΑ 2 στο ΥΠΑΙΘ, Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄, ως ακολούθως: στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@minedu.gov.gr με θέμα «Δ3 - ΕΒΠ» και κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση:deae2@minedu.gov.gr, έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.
Β.2.1 Απαραίτητα δικαιολογητικά για Σχολικό Νοσηλευτή
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση υποστήριξης μαθητή/τριας από Σχολικό Νοσηλευτή είναι τα παρακάτω:
1. Αίτηση κηδεμόνα που υποβάλλεται στον/στην Διευθυντή/ντρια, Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας που πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το σχολ. έτος 2020-2021, (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.
Επισήμανση 1: Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν στον ίδιο μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της μίας, της παρούσας εγκυκλίου, για το ίδιο σχολ. έτος.
2. Πρωτότυπη γνωμάτευση/βεβαίωση Δημοσίου Νοσοκομείου στην οποία να περιγράφεται με σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, εκδοθείσας εντός εξαμήνου από την ημερομηνία αίτησης του κηδεμόνα και η οποία φέρει σφραγίδα από Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). ή Πανεπιστημιακής Κλινικής. Η γνωμάτευση/ βεβαίωση του Δημόσιου Νοσοκομείου υποχρεωτικά φέρει πρωτόκολλο, ημερομηνία και ευδιάκριτη σφραγίδα (στρογγυλή) και προσκομίζεται μαζί με την αίτηση του κηδεμόνα.
3. Βεβαίωση φοίτησης του/της μαθητή/τριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο μαθητής τον Σεπτέμβριο του 2020, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Δ/ντή/ ντριας της σχολικής μονάδας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) προς την οικεία Δ/νση Εκπ/σης.
4. Πίνακας, αντιστοίχως συμπληρωμένος στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΠΙΝΑΚΑΣ 3), που αφορά την υποστήριξη μαθητών/τριών από Σχολικό Νοσηλευτή.
Β.2.2 Διαδικασία διαβίβασης αιτημάτων στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή
Oι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων και επιβεβαιώσουν ότι όλα τα πεδία της αίτησης είναι συμπληρωμένα, διαβιβάζουν με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 την αίτηση του γονέα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) με διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) και τη γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου.
Οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων,
1. συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία στο ανάλογο κατά περίπτωση φύλλο του επισυναπτόμενου ΠΙΝΑΚΑ 3 και
2. αποστέλλουν με διαβιβαστικό τους με εμπιστευτικό πρωτόκολλο ηλεκτρονικά το αντίστοιχο αρχείο στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία προσκομίζουν και τις σχετικές γνωματεύσεις των Δημοσίων Νοσοκομείων, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020.
Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης:
Αφού ελέγξουν την ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων των σχετικών πινάκων, για την υποστήριξη των μαθητών/τριών από Σχολικό Νοσηλευτή, για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα και αφού ελέγξουν την εγκυρότητα των σχετικών γνωματεύσεων των Δημόσιων Νοσοκομείων που προσκομίστηκαν, υποβάλλουν τον ΠΙΝΑΚΑ 3 με διαβιβαστικό στο Υ.ΠΑΙ.Θ., Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄, ως ακολούθως: στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@minedu.gov.grμε θέμα «Δ3 - Σχολικός Νοσηλευτής» και κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: deae2@minedu.gov.gr, έως την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΄
Α. Επισημάνσεις για τη συμπλήρωση των Πινάκων
Οι Διευθυντές/ντριες ΔΙΠΕ και ΔΙΔΕ, οι Προϊστάμενοι/ες ΚΕΣΥ και οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης καλούνται να συμπληρώνουν τους πίνακες ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις κάτωθι επισημάνσεις:
1. Επειδή οι συνημμένοι πίνακες περιέχουν συναρτήσεις, θα πρέπει κατά τη συμπλήρωση τους να ακολουθείται η σειρά των στηλών (από αριστερά προς τα δεξιά), ώστε οι συναρτήσεις να «λειτουργούν» και να εξασφαλιστεί ότι η συμπλήρωση των πινάκων θα είναι σύμφωνη με τα περιγραφόμενα στην παρούσα εγκύκλιο.
2. Να χρησιμοποιούνται κεφαλαίοι χαρακτήρες.
3. Οι πίνακες να μην τροποποιούνται (ξεκλείδωμα, αλλαγή σειράς στηλών, πρόσθεση στηλών, διαγραφή φύλλων, αντιγραφή σε άλλο αρχείο Excel, κλπ) καθώς σε διαφορετική περίπτωση η επεξεργασία τους από την υπηρεσία μας καθίσταται από δύσκολη έως αδύνατη με κίνδυνο σφαλμάτων που θα έχουν επίπτωση τόσο στους μαθητές/τριες όσο και στην ορθή τήρηση της διαδικασίας.
4. Οι συμπληρωμένοι πίνακες να διαβιβάζονται σε επεξεργάσιμη μορφή και όχι σε αρχείο PDF.
5. Πίνακες που διαβιβάζονται «τροποποιημένοι» αφενός και δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες συμπλήρωσής τους αφετέρου, θα επιστρέφονται για εκ νέου υποβολή.
Β. Γενικές Επισημάνσεις
1. Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες σχολικών μονάδων, οι Διευθυντές/ντριες ΔΙΠΕ και ΔΙΔΕ, οι Προϊστάμενοι/ες ΚΕΣΥ και οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης καλούνται να τηρήσουν αυστηρά και απαρέγκλιτα τα αναφερόμενα χρονοδιαγράμματα υποβολής των αιτημάτων για παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση και για υποστήριξη από ΕΒΠ ή Σχολικό Νοσηλευτή.
2. Να διασφαλίζεται η τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών.
3. Δεν προωθούνται αιτήσεις γονέων/κηδεμόνων για παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών/τριών που υποβάλλονται μετά την 20η Οκτωβρίου 2020.
4. Αίτημα, από γονέα/κηδεμόνα, ανάκλησης του αιτήματος υποστήριξης, η οποία έχει εγκριθεί και έχει ήδη υλοποιηθεί με πρόσληψη αναπληρωτή εκπ/κού ΕΑΕ ή αναπληρωτή Σχολικού Νοσηλευτή ή αναπληρωτή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ικανοποιείται μόνο στην περίπτωση προσκόμισης ανάλογης εισήγησης-πρότασης από τον φορέα που έχει εκδώσει την αρχική γνωμάτευση/εισήγηση.
5. Σε περίπτωση μετεγγραφής μαθητή/τριας ο οποίος έχει πάρει έγκριση για οποιαδήποτε στήριξη της παρούσας εγκυκλίου, η Δ/νση Εκπαίδευσης ή η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης από την οποία μετεγγράφεται ο μαθητής/τρια οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Δ/νση Εκπαίδευσης, ή την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης (για την περίπτωση ΕΒΠ ή Σχ. Νοσ.) στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα μετεγγραφής. Στη συνέχεια, η τελευταία, οφείλει να ενημερώσει τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στο protocol@minedu.gov.gr και κοινοποίηση στο deae2@minedu.gov.gr, σχετικό έγγραφο, στο οποίο θα ενσωματώνεται ο αντίστοιχος πίνακας από το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4, με θέμα «Δ3 – Μετεγγραφή ……… (είδος στήριξης)».
6. Αιτήματα για υποστήριξη από ΕΒΠ ή Σχολικό Νοσηλευτή γίνονται δεκτά, εξετάζονται και προωθούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Τα αιτήματα που υποβάλλονται πέραν των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζονται εντός της παρούσας εγκυκλίου, προωθούνται από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την ίδια διαδικασία.
7. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει υποχρεωτικά όλα τα έγγραφα, εκτός των γνωματεύσεων Δημόσιων Νοσοκομείων, να φέρουν στο υποσέλιδο κάθε σελίδας τους το λογότυπο του ΕΣΠΑ (Βλ. συνημμένο έγγραφο). Σε αντίθετη περίπτωση, τα ανωτέρω έγγραφα, χωρίς το συγκεκριμένο λογότυπο του ΕΣΠΑ, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης.
8. Επισημαίνεται ότι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα ΚΕΣΥ και οι σχολικές μονάδες, διατηρούν στα αρχεία τους όλα τα έντυπα, δικαιολογητικά και τους σχετικούς πίνακες που κατά περίπτωση επεξεργάστηκαν, ώστε να είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας μας και όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών κατά αρμοδιότητα.
9. Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν στον ίδιο μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της μίας, της παρούσας εγκυκλίου, για το ίδιο σχολ. έτος.
10. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις υποστήριξη από ΕΒΠ χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σε καμία περίπτωση για την υποστήριξη μαθητών/τριών με προβλήματα υγείας οι οποίοι χρήζουν υποστήριξης από Σχ. Νοσηλευτή.
11. Σε ό,τι αφορά την υποστήριξη του μαθητή από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του/της μαθητή/τριας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 τουν.3699/2008 (199 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθ. 28 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α) και με την παρ. 3 του άρθ. 11 του ν.4452/2017 (17 Α΄), απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: α) αίτηση του/της γονέα ή κηδεμόνα προς τη Δ/νση της Σχολικής Μονάδας, β) βιογραφικό και αντίγραφο ποινικού μητρώου του προτεινόμενου από την οικογένεια του/της μαθητή/τριας για την υλοποίηση της υποστήριξης και γ) σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων της Σχολικής Μονάδας, με καταγραφή σε σχετικό πρακτικό. Ο/Η ειδικός βοηθός αφορά σε κάθε είδους στήριξη της παρούσας εγκυκλίου. Για την έγκριση της υποστήριξης από ειδικό βοηθό δεν τίθεται προθεσμία και ο/η Διευθυντής/ντρια της Σχολικής Μονάδας γνωστοποιεί εγγράφως, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, την παρουσία του ειδικού βοηθού και την ύπαρξη των ανωτέρω προϋποθέσεων.
12. Τα έγγραφα που υποχρεωτικά φέρουν το λογότυπο του ΕΣΠΑ, τρέχοντος έτους είναι τα εξής:
1. Η αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα στη συνημμένη φόρμα εγγράφου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1).
2. Η διαβίβαση των αιτημάτων στην Δ/νση Εκπ/σης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2).
3. Η Παιδαγωγική Έκθεση Αξιολόγησης του/της μαθητή/τριας.
4. Η διαβίβαση των παιδαγωγικών εκθέσεων του σχολείου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3).
5. Η εισήγηση του ΚΕΣΥ.
6. Οι Πίνακες που αφορούν: α) τις νέες παράλληλες στηρίξεις και τις ανανεώσεις παράλληλων στηρίξεων (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), β) την στήριξη με ΕΒΠ (ΠΙΝΑΚΑΣ 2), γ) στήριξη με Σχολικό Νοσηλευτή (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)
7. Τα διαβιβαστικά των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης προς τα ΚΕΣΥ ή τις Π.Δ.Ε.
8. Τα διαβιβαστικά των ΚΕΣΥ προς τις Π.Δ.Ε.
9. Τα διαβιβαστικά των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Π.Δ.Ε. προς το ΥΠΑΙΘ.
10. Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 που αφορά στις μετεγγραφές.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις