Οι σχολικές μονάδες, λόγω της αναστολής λειτουργίας τους ενόψει των μέτρων αντιμετώπισης των συνεχώς αυξανόμενων κρουσμάτων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID– 19, υποχρεούνται για άλλη μια φορά να παρέχουν σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, καλύπτοντας τη διδακτέα ύλη.

Η εξ Αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στις παρούσες έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας λόγω της πανδημίας.

Σε εφαρμογή των εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας για την υλοποίηση της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης προσαρμοσμένης κατά περίπτωση στις εξειδικευμένες εκπαιδευτικέςεπικοινωνιακές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με σκοπό την κατά μέγιστο βαθμό διατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επαφής μεταξύ των εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης, Παράλληλης Στήριξης, /ΕΒΠ/ Σχολικών Νοσηλευτών και μαθητών που φοιτούν σε γενικά σχολεία, αλλά και με βάση το θεσμικό και παιδαγωγικό πλαίσιο της συνεκπαίδευσης συνδιδασκαλίας:

    Οι ως άνω εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των γενικών τμημάτων, καθώς και εκείνοι των κλάδων Ε.Ε.Π-Ε.Β.Π υποχρεούνται να οργανώσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αξιοποιώντας -όπου καθίσταται εφικτό- ποικιλία εκπαιδευτικών μεθόδων και εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, όπως π.χ. ασύγχρονα και σύγχρονα εργαλεία, καθώς και με την παροχή ψηφιακού υλικού και εξειδικευμένης Υποστηρικτικής Τεχνολογίας για την ψηφιακή προσβασιμότητα (http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/).

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων των μαθητών με αναπηρία/ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το πρόγραμμα όπως και η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύγχρονης, ασύγχρονης ή συνδυαστικής θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες δεοντολογίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και να γίνεται με τρόπο που να υπηρετεί τη μαθητοκεντρική, την παιδαγωγική και τη θεσμική διάσταση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τρόπο που:

 • Δεν στοχοποιεί τους μαθητές αυτούς
 • Είναι ανοιχτό στη διαφορετικότητα και τη δημιουργικότητα
 • Είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών
 • Εάν χρειαστεί, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή μπορεί η διδασκαλία να είναι διαφοροποιημένη και η υποστήριξη εξατομικευμένη
 • Εμπλέκει συνεργατικά τους Εκπαιδευτικούς, τις Ειδικότητες, το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) ή και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (όπου χρειαστεί να συνεργαστεί) της σχολικής μονάδας
 • Προστατεύει τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των μαθητών
 • Παρέχει στους μαθητές, όσο το δυνατόν περισσότερες ισότιμες ευκαιρίες πρόσβασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής θα πρέπει να λειτουργήσουν συνεργατικά και ισότιμα, αξιοποιώντας με ευελιξία τα ψηφιακά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, στην υπηρεσία της εκπαίδευσης των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Μαθησιακές Δυσκολίες -οι οποίοι ανήκουν στο δυναμικό των γενικών τμημάτων των σχολικών μονάδων- σε εφαρμογή των αρχών της συνεκπαίδευσης συνδιδασκαλίας.

Συνεπώς, απαραίτητη κρίνεται η δημιουργία και αλληλεπίδραση της παιδαγωγικής ομάδας, της οποίας η δυναμική θα έχει καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη της Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, είτε πρόκειται για εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής συνεργαζόμενους μεταξύ τους, είτε για ειδικότητες, είτε για γενικής και ειδικής αγωγής, συνδυαστικά.

Στα πλαίσια της συνεκπαίδευσης-συνδιδασκαλίας και σε εφαρμογή των σχετικών εγκυκλίων, ο εκπαιδευτικός της ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ μπορεί:

 •  Να παρέχει σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και υποστήριξη σε συνεργασία με τον/τους εκπαιδευτικό της γενικής αγωγής, συμμετέχοντας από κοινού σε ψηφιακό δωμάτιο, με τη δυνατότητα χρήσης του chat ιδιωτικά με το μαθητή του, για παροχή διευκρινίσεων επί της διδασκόμενης ύλης.
 • Να κρατά σημειώσεις από τη συνεκπαίδευση-συνδιδασκαλία και σε προσυμφωνημένο χρόνο να καλέσει σε επικοινωνία το μαθητή του στο προσωπικό του ψηφιακό δωμάτιο, είτε χρησιμοποιώντας πρόσφορο χρόνο προς το τέλος του κοινού μαθήματος, ή/και χρόνο της μετάβασης από το ένα μάθημα στο άλλο.
 • Να χρησιμοποιήσει κάποιες φορές το προσωπικό του ψηφιακό δωμάτιο για παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε δυαδική βάση με το μαθητή του, μόνο όταν υπάρχει αποχρών λόγος και σε περίπτωση που κρίνεται αδύνατη η συνεκπαίδευση συνδιδασκαλία.
 • Να στείλει επιπρόσθετα υλικό ασύγχρονα, μέσω των ψηφιακών πλατφορμών ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί το σχολείο.
 • Να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΣΔ για ανταλλαγή υλικού ή/και παροχή πληροφοριών/διευκρινίσεων για το μάθημα.
 • Να χρησιμοποιήσει τις τηλεπικοινωνίες για παροχή επιπλέον διευκρινίσεων και πληροφοριών.

Στην περίπτωση συνδυαστικής με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων:

 • Πότε αναρτά ο εκπαιδευτικός
 • Πότε μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις
 • Πότε ο μαθητής επιστρέφει το υλικό
 • Πότε γίνεται ο αναστοχασμός.

Οι εκπαιδευτικοί των ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ και οι εκπαιδευτικοί των Γενικών Τμημάτων θα πρέπει λειτουργήσουν συνεργατικά και ισότιμα, αξιοποιώντας με ευελιξία τα ψηφιακά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, στην υπηρεσία της εκπαίδευσης των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Μαθησιακές Δυσκολίες -οι οποίοι ανήκουν στο δυναμικό των γενικών τμημάτων των σχολικών μονάδων-, σε εφαρμογή των αρχών της συνεκπαίδευσης συνδιδασκαλίας.

Η λειτουργία των ψηφιακών Τμημάτων Ένταξης με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και υποστήριξη, συνεχίζει να γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί και σύμφωνα με τις ομάδες μαθητών που έχουν οριστεί να υποστηρίζονται στη δια ζώσης εκπαίδευση, είτε σε σταθερή, είτε σε κυλιόμενη βάση, ανάλογα με τον αρχικό προγραμματισμό, στην ψηφιακή αίθουσα του Τμήματος Ένταξης.

Τις υπόλοιπες ώρες, ως ορίζει το πρόγραμμα, οι μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματα στο γενικό τμήμα στο οποίο ανήκουν.

Για τους μαθητές Τμήματος Ένταξης οι οποίοι υποστηρίζονται από εκπαιδευτικό μέσα στο γενικό τμήμα, ισχύουν στην πλειοψηφία τους όσα αναφέρονται στην Παράλληλη Στήριξη, με διαφοροποίηση κατά περίπτωση.

Οι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης μπορούν επίσης:

 • Να στείλουν επιπρόσθετα υλικό ασύγχρονα, μέσω των ψηφιακών πλατφορμών ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί το σχολείο.
 • Να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΣΔ για ανταλλαγή υλικού ή/και παροχή πληροφοριών/διευκρινίσεων για το μάθημα.

Στην περίπτωση συνδυαστικής με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων:

Πότε αναρτά ο εκπαιδευτικός

Πότε μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις

Πότε ο μαθητής επιστρέφει το υλικό

Πότε γίνεται ο αναστοχασμός

Για τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δύναται να αξιοποιηθεί υλικό από τα παρακάτω links της εκπαιδευτικής τηλεόρασης:

http://www.edutv.gr/index.php/eidiki-agogi

http://www.edutv.gr/index.php/mathainoume-sto-spiti/videos/mathainoumestospitinoimatiki-glwssa

Βασισμένο στις παρακάτω εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ:

1. 39317/ΓΔ4/19-03-2020 Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε., εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ., «Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

2. Φ8/39354/Δ4/19-03-2020 Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε., εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ., «Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με Σύγχρονη Μέθοδο Διδασκαλίας»

3. Νόμος 4686/2020 - ΦΕΚ 96/Α/12-5-2020 Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A' 169), 4375/2016 (A' 51), 4251/2014 (Α' 80) και άλλες διατάξεις, άρθρο 63 Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

4. Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΑΙΘ Αρ. Πρωτ. 120126/ΓΔ4 ΦΕΚ 3882/Β/12-9-2020 Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.

5. Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ Αρ. Πρωτ. 121802/ΓΔ4/15-9-2020 σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-2021

6. Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ Αρ. Πρωτ. 126965/ΓΔ4/23-9-2020 Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

7. Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ Αρ. Πρωτ. 144557/ΓΔ4/22-10-2020 Σχετικά με τη δημιουργία και λειτουργία των διαδικτυακών τμημάτων στο πλαίσιο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-2021

8. Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ Αρ. Πρωτ. 141224 /Ε315/10/2020 Ενημέρωση για το ισχύον Νομικό Πλαίσιο

9. Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ Αρ. Πρωτ. 144600/ΓΔ4 22-10-2020 Γνωστοποίηση εισήγησης ΙΕΠ για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για ευπαθείς ομάδες μαθητών και μαθητριών κατά το σχολικό έτος 2020-21

10. Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ Αρ. Πρωτ 151977/ΓΔ4 07-11-2020 Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Μαρία Εμμ. Γιγουρτάκη
ΣΕΕ Ειδ. Αγωγής & Ενταξιακής Εκπ/σης
ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης

Πηγή

Ανάρτηση chiourea.gr στο Ειδική Αγωγή - Υλικό-ΤΕ, Ειδική Αγωγή - Υλικό-ΠΣ και  Υλικό - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Διαβάστε επίσης:

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις