Το καθηκοντολόγιο που ίσχυε τις δύο τελευταίες δεκαετίες (ΦΕΚ 1340/2002) είχε καταστεί πλέον ανεπίκαιρο, αφού από τότε μέχρι σήμερα είχαν προστεθεί νέα καθήκοντα σε στελέχη εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς με διάφορους νόμους και υπουργικές αποφάσεις. Νέα καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών μετά από 20 χρόνια

Η υπουργός Παιδείας, κα Ν. Κεραμέως, τον Ιούλιο του 2021 είχε ενημερώσει από το βήμα της Βουλής ότι θα δρομολογηθούν τα νέα καθηκοντολόγια στην εκπαίδευση

Έτσι, δημοσιεύτηκε το καθηκοντολόγιο των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης ενόψει της διαδικασίας επιλογής τους. Το επόμενο διάστημα αναμένεται και η δημοσίευση των νέων καθηκοντολογίων για Συμβούλους Εκπαίδευσης, Διευθυντές Σχολείων και εκπαιδευτικούς.

Μέχρι την επιλογή και ανάληψη καθηκόντων των Συμβούλων Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι την έκδοση του παρόντος αρμοδιότητες Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου.

Τα ειδικότερα καθήκοντα   και οι αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης, καθορίζονται με απόφαση της υπουργού Ν. Κεραμέως και της υφυπουργού Ζ. Μακρή, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ 6273/28-12-2021

Ειδικότερα, η απόφαση, η οποία αποτελείται από 11 άρθρα, ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1

Έργο των Διευθυντών Εκπαίδευσης

1. Οι Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τη γενική ευθύνη της διοίκησης και του ελέγχου λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους.

2. Εποπτεύουν, ελέγχουν, συντονίζουν και καθοδηγούν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και των σχολικών μονάδων, των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) της ευθύνης τους.

3. Συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης.

4. Είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων που υπάγονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

5. Μετέχουν στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια και συγκροτούν όλες τις προβλεπόμενες επιτροπές εξετάσεων και παρακολούθησης συντονισμού διδακτέας ύλης.

6. Παρέχουν οδηγίες στους Διευθυντές/Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) σχετικά με τη διοίκηση και λειτουργία των σχολείων και των Ε.Κ. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για καινοτόμες δράσεις και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, αντιμετωπίζουν ενδεχόμενα κρίσιμα προβλήματα, επιλύουν διαφορές, συμβάλλουν στη σύνθεση ιδεών και απόψεων και αίρουν αμφιβολίες και αμφισβητήσεις.

7. Εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π., σε συνεργασία με τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τους συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων, τους προϊσταμένους εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλα στελέχη των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης, καθώς και τους εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν τις Δ.Υ.Ε.Π., τους διευθυντές/προϊσταμένους ή και τους υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων.

8. Ενεργούν γενικότερα με γνώμονα την αρχή ότι η διοίκηση της εκπαίδευσης πρέπει να ασκείται όχι μόνο με την εφαρμογή νομικών διατάξεων και επιστημονικών αρχών, αλλά και με την αντίληψη της υποχρέωσης για την εξυπηρέτηση των πολιτών και της κοινωνίας.

9. Εξασφαλίζουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

Άρθρο 2

Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης

1. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης διαχειρίζονται στον τομέα της ευθύνης τους την εκπαιδευτική πολιτική και υποστηρίζουν από διοικητική άποψη την εφαρμογή των εκπαιδευτικών καινοτομιών, οι οποίες εισάγονται στην εκπαίδευση. Φροντίζουν, ώστε να γίνεται κατανοητό το περιεχόμενο των καινοτομιών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους.

2. Ειδικότερα, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης:

α. Ασκούν τη διοίκηση, εποπτεύουν, καθοδηγούν και συντονίζουν το έργο των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της περιφέρειάς τους.

β. Ενημερώνουν τους Διευθυντές/Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της αρμοδιότητάς τους για θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση, την οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου και την αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ.

γ. Είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των Διευθυντών/Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. των εκπαιδευτικών, των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και των διοικητικών υπαλλήλων της περιφέρειας ευθύνης τους. Δύνανται να ασκήσουν πειθαρχική δικαιοδοσία και να διατάξουν πειθαρχική διαδικασία επί όλων των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και των ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, εξαιρουμένων των αλλοδαπών εκπαιδευτικών ξένων σχολείων με ξένο πρόγραμμα σπουδών.

δ. Ασκούν διοικητική εποπτεία στα ιδιωτικά σχολεία και στο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά. ε. Μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία εξαιρουμένων των αλλοδαπών εκπαιδευτικών ξένων σχολείων με ξένο πρόγραμμα σπουδών.

στ. Οργανώνουν και εποπτεύουν τη λειτουργία των σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, που αφορούν στην ενισχυτική διδασκαλία, των ειδικών μαθημάτων συμπεριλαμβανομένων, καθώς και τα προγράμματα εκπαίδευσης των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών και όλων των καινοτόμων δράσεων, οι οποίες εφαρμόζονται στην εκπαίδευση, σε συνεργασία με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές/Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων.

ζ. Εισηγούνται αρμοδίως την ίδρυση, την προαγωγή, τη συγχώνευση, τη μεταφορά, τη μετονομασία, τη μετατροπή, την κατάργηση ή τον υποβιβασμό των σχολικών μονάδων καθώς και την προσθήκη νέων Τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ).

η. Εισηγούνται - αιτούνται το χαρακτηρισμό σχολείων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων.

θ. Αναστέλλουν τη λειτουργία τάξεων ή ολόκληρου του ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ι. Συσκέπτονται, όποτε κρίνουν αναγκαίο, με τους Διευθυντές/Προϊσταμένους σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της αρμοδιότητάς τους για θέματα διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων με σκοπό τη βελτίωση συνθηκών της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση ενδεχομένων προβλημάτων.

α. Συσκέπτονται με εκπροσώπους των Συλλόγων ή Ενώσεων των Εκπαιδευτικών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Συλλόγων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών των Γονέων για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με την εκπαίδευση.

ιβ. Εγκρίνουν τον εσωτερικό κανονισμό των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης.

ιγ. Θεωρούν τους τίτλους σπουδών των ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ιδ. Θεωρούν τα βιβλία που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τηρούνται στα ιδιωτικά σχολεία.

ιε. Ενημερώνουν τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για όσα σοβαρά προβλήματα διαταράσσουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. και εισηγούνται τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

ιστ. Συντάσσουν ετήσια έκθεση στο τέλος κάθε διδακτικού έτους αναφορικά με τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, την κατάσταση των σχολείων, τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. και προτείνουν τα αναγκαία μέτρα. Υποβάλλουν την έκθεση στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

ιζ. Συμμετέχουν στα υπηρεσιακά συμβούλια. Έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης των πειθαρχικών αποφάσεων των οικείων Πειθαρχικών Συμβουλίων, εκτός από εκείνες που επιβάλλουν την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης. Εκδίδουν την απόφαση απόλυσης στην περίπτωση που επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης σε έναν ιδιωτικό εκπαιδευτικό μη ισότιμου ιδιωτικού σχολείου ή ισότιμου, αλλά χωρίς οργανική θέση.

ιη. Συντονίζουν τη δράση των Διευθυντών/Προϊσταμένων σχολικών μονάδων και Ε.Κ. για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο πλαίσιο του πολιτικού σχεδιασμού.

ιθ. Συμμετέχουν ως μέλη στις Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και οι μεν Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ασκούν καθήκοντα Προέδρου, οι δε Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθήκοντα Β’ Αντιπροέδρου.

κ. Εγκρίνουν τις μετακινήσεις μαθητών και μαθητριών εκτός των ορίων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για σχολικές αθλητικές δραστηριότητες εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

κα. Εποπτεύουν την ψηφιακή απεικόνιση στο πληροφοριακό σύστημα myschool των στοιχείων της λειτουργίας των σχολείων της περιοχής αρμοδιότητάς τους και είναι υπεύθυνοι για την ψηφιακή απεικόνιση στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-eggrafes της χωροταξικής κατανομής των μαθητών στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.

κβ. Ασκούν εποπτεία στα ξένα σχολεία αρμοδιότητάς τους με ελληνικό πρόγραμμα σπουδών αναφορικά με διοικητικά θέματα (διοριστήρια εκπαιδευτικών, άδειες ανατροφής, πειθαρχικούς ελέγχους για καταγγελίες, αξιολόγηση εκπαιδευτικών), εκπαιδευτικά θέματα (ενημέρωση για εκδρομές, έκδοση αδειών ΙΒ) και θέματα λειτουργίας τους (ωρολόγιο πρόγραμμα, υγιεινή, ασφάλεια). Όσον αφορά τα ξένα σχολεία με ξένο πρόγραμμα σπουδών, οι Δ/νσεις εκπαίδευσης ασκούν ελέγχους κατόπιν καταγγελιών, τηρούν αρχεία καταργηθέντων σχολείων, εκδίδουν ισοτιμίες-αντιστοιχίες απολυτηρίων, εκδίδουν άδειες ΙΒ, ενημερώνονται για εκπαιδευτικές εκδρομές και για το ωρολόγιο πρόγραμμα, ελέγχουν την υγιεινή και ασφάλεια των σχολείων, αποστέλλουν απολογιστικά στοιχεία.

κγ. Συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά του φακέλου αιτημάτων χορήγησης, τροποποίησης, μεταβίβασης, επικαιροποίησης αδειών ιδιωτικών σχολείων και τα διαβιβάζουν στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

κδ. Ελέγχουν τα φροντιστήρια και επιβάλλουν κυρώσεις στους ιδιοκτήτες τους σε περιπτώσεις παραβάσεων. κε. Εκδίδουν τις άδειες διδασκαλίας για τα Φροντιστήρια, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και την κατ’ οίκον διδασκαλία.

κστ. Συνεργάζονται με τους διευθυντές των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. που έχουν έδρα στην περιοχή ευθύνης τους, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών της παρεχόμενης κατάρτισης και την αντιμετώπιση ενδεχομένων προβλημάτων.

κζ. Εισηγούνται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, για την επιλογή Υπευθύνου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Μαθητεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο.

κη. Συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας και ειδικότερα, ως προς τα θέματα διοίκησης των τμημάτων.

κθ. Συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας για τον χαρακτηρισμό ενός ΕΠΑ.Λ. ως Π.ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

λ. Επιλαμβάνονται κάθε θέματος που ρυθμίζεται στην παρούσα και αφορά στη λειτουργία, στο εκπαιδευτικό προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας της περιοχής ευθύνης τους, για το οποίο δεν συντρέχει στην κείμενη νομοθεσία ειδική πρόβλεψη περί αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

Άρθρο 3

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικά με τις εξετάσεις

1. Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προ- τείνουν στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης τη συγκρότηση της Επιτροπής Εξετάσεων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.)

2. Συνεργάζονται με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, για τη μετακίνηση εκπαιδευτικών μεταξύ όμορων Διευθύνσεων, προκειμένου αυτοί να χρησιμοποιηθούν ως επιτηρητές ή βαθμολογητές ή ως μέλη της επιτροπής εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

3. Ορίζονται ως πρόεδροι των Επιτροπών Εξετάσεων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΔΔΕ) με κύριο έργο την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ευθύνης τους.

4. Ως Πρόεδροι των ΕΕΔΔΕ, ορίζουν τις Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων (ΛΕΕ) για τα Λύκεια περιοχής ευθύνης τους. Επίσης, ορίζουν τις Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων πανελλαδικών εξετάσεων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), εξετάσεων Ελλήνων του εξωτερικού, τις Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Εξετάσεων για τις εξετάσεις των νέων Μουσικών μαθημάτων καθώς και τις επιτροπές εξεταστικών κέντρων Ειδικών Μαθημάτων.

5. Ως Πρόεδροι των ΕΕΔΔΕ, ορίζουν τους αναγκαίους επιτηρητές για όλα τα εξεταστικά και ειδικά εξεταστικά κέντρα περιοχής ευθύνης τους.

6. Ορίζουν τα εξεταστικά κέντρα του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών στις πανελλαδικές εξετάσεις και μεριμνούν για την κατανομή των υποψηφίων σε αυτά.

7. Ορίζουν τον Ειδικό Επόπτη για το μάθημα «Έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων» και του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση».

8. Εκτελούν χρέη Επόπτη στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ, των ειδικών μαθημάτων καθώς και των μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία».

9. Ως Πρόεδροι των ΕΕΔΔΕ, παραλαμβάνουν από τους προέδρους κάθε εξεταστικού κέντρου ευθύνης τους τα γραπτά δοκίμια πανελλαδικών εξετάσεων και συντονίζουν τη διακίνηση τους από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα βαθμολογικά κέντρα και τη δια- κίνηση βαθμών και αποκομμάτων από τα βαθμολογικά κέντρα προς τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ).

10. Παραλαμβάνουν τα στελέχη των γραπτών δοκιμίων από τις Επιτροπές των Βαθμολογικών Κέντρων (Β.Κ.) και μεριμνούν για την φύλαξή τους στα Βαθμολογικά Κέντρα ή σε άλλο ασφαλή χώρο που ορίζεται από αυτόν.

11. Συγκεντρώνουν τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως μέλη στις Κεντρικές Επιτροπές Εξετάσεων και ελέγχει τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους.

12. Ως Πρόεδροι των ΕΕΔΔΕ, συγκεντρώνουν από τα Λύκεια και μεριμνούν για τον έλεγχο από την ΕΕΔΔΕ των δικαιολογητικών των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τη διαβίβασή τους στις επι- τροπές εξέτασής τους. Ορίζουν τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) και τα παραρτήματα των Β.Κ. που λειτουργούν ως ειδικά εξεταστικά όπου απαιτείται, τις έδρες και τους προέδρους τους και την κατανομή των υποψηφίων σε αυτά. Επίσης αιτούνται στον οικείο Περιφερειάρχη τον ορισμό γιατρού που παρευρίσκεται στον χώρο λειτουργίας των επιτροπών εξέτασης των εν λόγω υποψηφίων.

13. Προτείνουν τον Επόπτη για τις διαδικασίες της υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για ΤΕΦΑΑ, ο οποίος ορίζεται με υπουργική απόφαση.

14. Ως Πρόεδροι των ΕΕΔΔΕ, μεριμνούν για την συγκέντρωση και τον έλεγχο από τις ΕΕΔΔΕ των δικαιολογητικών των υποψηφίων που παραπέμπονται στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις.

15. Μεριμνούν όπου απαιτείται για την συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων για τις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων.

16. Ορίζονται ως πρόεδροι των Επιτροπών Συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

17. Ορίζονται ως Επόπτες εξεταστικών κέντρων για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

18. Χορηγούν βεβαιώσεις επιτυχίας στους επιτυχόντες των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας κατόπιν σχετικής αίτησης τους, που ισχύει μέχρι
την έκδοση των πιστοποιητικών τους.

19. Μεριμνούν για την παραλαβή από την Διεύθυνση Εξετάσεων και
Πιστοποιήσεων των κρατικών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας των επιτυχόντων και την παράδοση αυτών στους ενδιαφερόμενους ενυπόγραφα.

20. Μεριμνούν για την ενημέρωση των υποψηφίων για την αναλυτική και συνολική βαθμολογία τους από τους ονομαστικούς πίνακες που αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσής τους για τους υποψηφίους που έχουν υποβάλει την αίτηση συμμετοχής τους σ’ αυτήν.

21. Έχουν κάθε άλλη σχετική αρμοδιότητα, έτσι, όπως αποδίδεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των εξετάσεων που διενεργούνται από τη Διεύθυνση Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας.

22. Δύνανται να συμμετέχουν στις διαδικασίες εξετάσεων για την Πιστοποίηση Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

23. Εισηγούνται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκ- παίδευσης τον ορισμό των διδακτηρίων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως βαθμολογικά κέντρα στην περιοχή ευθύνης τους.

24. Ορίζουν εξεταστικά κέντρα για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα πρότυπα σχολεία καθώς και τους επιτηρητές των εν λόγω εξετάσεων.

25. Συγκροτούν την επιτροπή για τις εξετάσεις ενηλίκων, προκειμένου να αποκτήσουν απολυτήριο Δημοτικού σχολείου.

26. Εποπτεύουν τις εξετάσεις που διεξάγονται στην εκπαιδευτική τους περιφέρεια από το Α.Σ.Ε.Π. για την πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο.

27. Μεριμνούν για τη φύλαξη των γραπτών δοκιμίων των παραπάνω εξετάσεων.

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικές με τους πίνακες των Διευθυντών - Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και άλλα συναφή θέματα

1. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης προβαίνουν στο διαχωρισμό των σχολείων της Διεύθυνσης σε περιοχές τοποθέτησης των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) ύστερα από εισήγηση των αρμοδίων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

2. Προκηρύσσουν την κατάρτιση αξιολογικού πίνακα επιλογής Διευθυντών των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) καθώς και των Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

3. Προκηρύσσουν την κατάρτιση αξιολογικού πίνακα επιλογής Προϊσταμένων διθεσίων και τριθεσίων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.

4. Προκηρύσσουν την επιλογή Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) καθώς και των Υπευθύνων τομέων Ε.Κ.

5. Υποβάλλουν προς κύρωση στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης τους τελικούς πίνακες επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

6. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης τοποθετεί σε κενές και κενούμενες θέσεις, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής:

(i) Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ.
(ii) Προϊσταμένους διθεσίων και τριθεσίων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων
(iii) Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ.
(iv) Υπευθύνους τομέων Ε.Κ.

7. Ορίζουν τον αναπληρωτή του Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

8. Ορίζουν, ύστερα από εισήγηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τους αναπληρωτές των Διευθυντών των σχολικών μονάδων για τις οποίες δεν προβλέπεται Υποδιευθυντής.

9. Ορίζουν, ύστερα από εισήγηση του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τον προσωρινό αναπληρωτή Διευθυντή, όταν δεν υπάρχει, κωλύεται ή απουσιάζει ο Διευθυντής και δεν υπάρχει Υποδιευθυντής.

10. Ορίζουν, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου τον αναπληρωτή Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή τον αναπληρωτή υπεύθυνου τομέα Ε.Κ., όταν δεν υπάρχει ή απουσιάζει.

11. Ορίζουν τον αναπληρωτή Προϊστάμενο διθεσίου ή τριθεσίου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, αν δεν υπάρχει Προϊστάμενος.

12. Ορίζουν τους Προϊσταμένους των μονοθεσίων, δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.

13. Προσαρμόζουν τις θέσεις των Διευθυντών και των Προϊσταμένων διθεσίων και τριθεσίων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων σύμφωνα με τη λειτουργικότητα και την οργανικότητά τους.

14. Απαλλάσσουν από τα καθήκοντά τους, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου:

(i) τους Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ.,
(ii) τους Προϊσταμένους διθεσίων και τριθεσίων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων,
(iii) τους Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ., (iv) τους Υπεύθυνους τομέων Ε.Κ.

15. Διορίζουν ή αντικαθιστούν τον Διευθυντή της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας.

16. Ορίζουν ή αντικαθιστούν τον ή τους Υποδιευθυντές της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας.

17. Καταργούν θέσεις υποδιευθυντών ιδιωτικής σχολικής μονάδας, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας.

Άρθρο 5

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ - ΕΒΠ (και για ξένα σχολεία με ελληνικό πρόγραμμα)

1. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης εκδίδουν τις πράξεις μονιμοποίησης και προαγωγής των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ της αρμοδιότητάς τους, ύστερα από πρόταση των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

2. Εκδίδουν τις αποφάσεις διορισμού, πρόσληψης και απόλυσης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

3. Χορηγούν τα μισθολογικά κλιμάκια και τα επιδόματα χρόνου υπηρεσίας στους εκπαιδευτικούς (δημόσιους και ιδιωτικούς) και στα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και στους διοικητικούς υπαλλήλους της αρμοδιότητάς τους.

4. Χορηγούν τη μισθολογική προώθηση στους κατόχους τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών (εκπαιδευτικούς, μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και διοικητικούς υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους), ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

5. Διαθέτουν μερικά ή ολικά, ύστερα από πρόταση των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, εκπαιδευτικούς που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο (α) σε άλλη σχολική μονάδα ή σε τμήματα Πρότυπων ΕΠΑΛ ή (β) σε τμήματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ή σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας ή σε Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) ή σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού ή σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης. Η απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης για την ολική ή μερική διάθεση των εκπαιδευτικών στην περίπτωση (β) εγκρίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και ολοκληρώνεται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

6. Βεβαιώνουν εγγράφως στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης την πλήρη κάλυψη των διδακτικών αναγκών των κοινών ειδικοτήτων της Α/θμιας και Β/ θμιας Εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης τους, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κοινή συνεδρίαση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ - ΠΥΣΔΕ) για τον καθορισμό της κατανομής και συμπλήρωσης του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες.

7. Εγκρίνουν και προωθούν αρμοδίως τις εισηγήσεις, σε θέματα αρμοδιότητας σχολικού αθλητισμού, των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και των συντονιστών κολύμβησης, καθώς και άλλα θέματα που αφορούν: την απόσπαση και διάθεση μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για την στελέχωση των Ο.Ε.Σ.Α.Δ., τις επιτροπές πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ, τη διάθεση μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, τόσο για την κολύμβηση, όσο και τις ομάδες Φυσικής Αγωγής προκειμένου να υλοποιούν τη διεξαγωγή των Πανελληνίων αγώνων Λυκείων και λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων.

8. Μπορούν να αποσπούν εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλη σχολική μονάδα για χρονικό διάστημα δύο μηνών, για να καλύπτουν επείγουσες εκπαιδευτικές ανάγκες και εισηγούνται στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο την παράταση των αποσπάσεων αυτών μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

9. Μπορούν να αποσπούν εκπαιδευτικούς σε άλλη σχολική μονάδα της ιδίας Διεύθυνσης για χρονικό διάστημα έως και τρεις (3) μήνες, όταν διενεργείται εναντίον τους ένορκη διοικητική εξέταση για πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του κώδικα δημοσίων υπαλλήλων.

10. Αναθέτουν διδασκαλία πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου με υπερωριακή αποζημίωση στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των ωρών διδασκαλίας.

11. Προσλαμβάνουν τους ωρομίσθιους από τους κατά περίπτωση αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και εκδίδουν τις πράξεις πρόσληψης. Σε περίπτωση έλλειψης υποψήφιων ωρομισθίων κατά το προηγούμενο εδάφιο, εκδίδουν τοπική πρόσκληση εκδήλωσης εν- διαφέροντος για πρόσληψη ωρομισθίων ιδιωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους, κυρώνουν τους οικείους πίνακες κατάταξης και προβαίνουν στις σχετικές προσλήψεις.

12. Προβαίνουν σε σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μεταξύ του προσληφθέντος ωρομισθίου και του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπώντας το Ελληνικό Δημόσιο.

13. Ελέγχουν και οριστικοποιούν με ευθύνη τους τα στοιχεία που εισάγουν στο ηλεκτρονικό σύστημα οι διευθυντές σχολικών μονάδων αναφορικά με τη λειτουργία εκάστης σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τον προσδιορισμό των κενών θέσεων, των λειτουργικών αναγκών και των τυχόν υπεραριθμιών.

14. Προβαίνουν σε προσδιορισμό των κενών οργανι- κών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητάς τους, ύστερα από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη τα οριστικοποιημένα στοιχεία του πληροφοριακού ηλεκτρονικού συστήματος, προκειμένου για τη διαδικασία των μεταθέσεων, μετατάξεων, αποσπάσεων, καθώς και το διορισμό μονίμων εκπαιδευτικών.

15 Προβαίνουν σε προσδιορισμό των λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητάς τους ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα εκπαίδευσης σε προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου, καθώς και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.

16. Τοποθετούν στις σχολικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων και των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) της περιοχής αρμοδιότητάς τους, προσωρινούς αναπληρωτές. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου των λειτουργικών κενών από τους προσληφθέντες (ανά φάση πρόσληψης) αναπληρωτές, οφείλουν να αξιολογούν και ιεραρχούν εκ των προτέρων την αναγκαιότητα πλήρωσης του καθενός. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων προ- ηγείται η κάλυψη λειτουργικών κενών σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) έναντι των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) καθώς και κενών/κενούμενων θέσεων σε ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία, με προτεραιότητα στα μονοθέσια και ακολούθως στα διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία. Ειδικά για την ιεράρχηση των αναγκών της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε α) εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΒΠ λαμβάνεται υπόψη σχετική εισήγηση από το οικείο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), β) σχολικούς νοσηλευτές, δύναται να ζητείται η γνώμη του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Οι σχετικές εισηγήσεις δύναται να έχουν αναζητηθεί ακόμη και πριν από τη διενέργεια της σχετικής πρόσληψης. Η τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Δ.Υ.Ε.Π. γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των τμη- μάτων που λειτουργούν στις Δ.Υ.Ε.Π. καθώς και τη γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε).

17 Προβαίνουν σε σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μεταξύ του προσληφθέντος αναπληρωτή και του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπώντας το Ελληνικό Δημόσιο.

18. Διαθέτουν για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, αναπληρωτές εκπαιδευτικούς από τη Δ.Υ.Ε.Π. που αρχικώς τοποθετήθηκαν σε άλλη Δ.Υ.Ε.Π. αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

19. Τοποθετούν προσωρινά τους νεοδιοριζόμενους στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, ύστερα από πρόταση του κατά περίπτωση οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).

20. Τοποθετούν τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ - ΕΒΠ που βρίσκονται στη διάθεση ή μετατίθενται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, ύστερα από πρόταση του κατά περίπτωση οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαί- δευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).

21. Τοποθετούν τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ - ΕΒΠ που αποσπώνται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, σε κενές θέσεις, ύστερα από γνώμη του κατά περίπτωση οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).

22. Φυλάσσουν και ενημερώνουν τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους των εκπαιδευτικών, των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και των διοικητικών υπαλλήλων της περιοχής ευθύνης τους.

23. Καθορίζουν την περιφέρεια εγγραφής των μαθητών στις σχολικές μονάδες, ύστερα από εισήγηση των αρμοδίων οργάνων.

24. Ορίζουν τον υπεύθυνο λειτουργίας στις Δ.Υ.Ε.Π.

25. Εγκρίνουν τη λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής και των Φροντιστηριακών Τμημάτων και αναθέτουν σε εκπαιδευτικούς τη διδασκαλία σε αυτά.

26. Προκηρύσσουν τις θέσεις των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών Θεμάτων, των θέσεων Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και των λοιπών θέσεων, οι οποίοι επιλέγονται από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής.

27. Επικυρώνουν τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον γραμματέα του συμβουλίου, μετά το τέλος της διαδικασίας επιλογής Υπευθύνων της παρ.

28. Τοποθετούν σε κενές και κενούμενες θέσεις τους (i) Υπευθύνους Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, (ii) Υπευθύνους Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, (iii) Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, (iv) Υπευθύνους Αγωγής Υγείας, (v) Υπευθύνους Πολιτιστικών Θεμάτων, (vii) Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, (viii) Υπευθύνους Κέντρων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών, (ix) Υπευθύνους Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικές με τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ

1. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης χορηγούν στους διοικητικούς υπαλλήλους της αρμοδιότητας τους άδειες κανονικές, αναρρωτικές, κύησης και λοχείας, γονικές, μητρότητας και ειδικές με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές, εξετάσεων, άδειες για επιμορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους, καθώς και τις άδειες όσων άλλων προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία διευκολύνσεων.

2. Χορηγούν στους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ της αρμοδιότητάς τους άδειες αναρρωτικές μακροχρόνιες, κύησης και λοχείας, γονικές, μητρότητας, άδειες για επιμορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους, άδειες άνευ αποδοχών για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, καθώς και τις άδειες όσων άλλων προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία διευκολύνσεων.

3. Χορηγούν τις συνδικαλιστικές άδειες στους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για να ασκούν τα καθήκοντά τους ως μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, Εκτελεστικών - Ελεγκτικών Επιτροπών και ως αντιπροσώπων σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.

4. Χορηγούν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή κατόπιν γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στους εκπαιδευτικούς και στα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

5. Αποσπούν τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι μέλη των διοικητικών συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε σχολεία της έδρας.

6. Χορηγούν στους εκπαιδευτικούς, τις άδειες για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ως αιρετά μέλη της αυτοδιοίκησης στους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ - ΕΒΠ.

7. Ρυθμίζουν όλα τα θέματα, τα οποία έχουν σχέση με την εκλογή των αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ.

8. Εκδίδουν τις διαπιστωτικές πράξεις απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας των εκπαιδευτικών των δημοσίων, των ιδιωτικών και ισοτίμων ξένων σχολείων.

9. Εκδίδουν τις διαπιστωτικές πράξεις απόλυσης των μόνιμων εκπαιδευτικών λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας εντός μηνός μετά τη λήξη μακροχρόνιας άδειας άνευ αποδοχών.

10. Αποδέχονται τις παραιτήσεις και εκδίδουν τις διαπιστωτικές πράξεις απόλυσης των μόνιμων εκπαιδευτικών, των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ καθώς και εκείνων, οι οποίοι υπηρετούν με σύμβαση αορίστου χρόνου.

11. Εκδίδουν τις διαπιστωτικές πράξεις για την επάνοδο στην υπηρεσία των μόνιμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν εκλέχθηκαν βουλευτές ή των οποίων έληξε η βουλευτική τους θητεία.

12. Διαβιβάζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη των εκπαιδευτικών, των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και των διοικητικών υπαλλήλων της αρμοδιότητάς τους στην υπηρεσία συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

13. Επιλαμβάνονται κάθε θέματος που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων της περιοχής ευθύνης τους και εκδίδουν τις απαραίτητες πράξεις ή εισηγούνται στα Οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια.

14. Είναι εκκαθαριστές των αποδοχών όχι μόνο του προσωπικού που υπηρετεί στα Γραφεία της Διεύθυνσης, αλλά και του προσωπικού που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους. Επίσης, είναι εκκαθαριστές των αποδοχών των Συμβούλων Εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Διευθυντές/Προϊσταμένους - Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και ξένων σχολείων με ελληνικό πρόγραμμα σπουδών

1. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των Προϊσταμένων ολιγοθεσίων σχολικών μονάδων και των υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) καθώς και των δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης τους.

2. Ειδικότερα, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης:

α. Εποπτεύουν το έργο των Διευθυντών όλων των σχολικών μονάδων (δημοσίων και ιδιωτικών) και ελέγχουν, αν η διοίκηση και η λειτουργία των σχολείων εναρμονίζονται με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

β. Επισκέπτονται κατά την κρίση τους τις σχολικές μονάδες της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας και παρέχουν στους Διευθυντές των σχολείων τις απαραίτητες οδηγίες.

γ. Συγκαλούν συσκέψεις των Διευθυντών των σχολικών μονάδων κατά περιοχή και οργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια για θέματα αρμοδιότητάς τους, δίνουν τις απαραίτητες οδηγίες και αίρουν σχετικές αμφιβολίες και αμφισβητήσεις.

δ. Συνεργάζονται με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης για τη διευθέτηση διαφορών ανάμεσα στους Διευθυντές και το διδακτικό προσωπικό στις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να αποκαταστήσουν το ήρεμο παιδαγωγικό κλίμα στο σχολείο και να εξασφαλίσουν πνεύμα συνεργασίας.

ε. Εξετάζουν τις καταγγελίες που γίνονται σε βάρος των Διευθυντών, των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, ελέγχουν την αξιοπιστία τους και στις περιπτώσεις που κρίνουν ότι υφίσταται πρόβλημα, ασκούν τις πειθαρχικές τους αρμοδιότητες.

στ. Αξιολογούν τους Διευθυντές/Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, πλην των Διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων και των Πειραματικών Σχολείων.

ζ. Συμμετέχουν στην Ειδική επιτροπή Αξιολόγησης και εξετάζουν τις ενστάσεις των αξιολογούμενων.

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, Επόπτες Ποιότητας

1. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης και συνεργάζονται με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, προκειμένου να υπάρξει παιδαγωγική επιστημονική και διοικητική στήριξη στη λειτουργία του σχολείου.

2. Ειδικότερα, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης:

α. Εντός του μηνός Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται κοινή σύσκεψη του Διευθυντή Εκπαίδευσης και των Συμβούλων Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του διδακτικού έτους.

β. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, εάν επισημαίνουν προβλήματα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, ενημερώνουν τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τον αρμόδιο Σύμβουλο Εκπαίδευσης και εισηγούνται τις λύσεις που θεωρούν αναγκαίες.

3. O Διευθυντής Εκπαίδευσης αποφασίζει τη συγκρότηση του σώματος των Συμβούλων Εκπαίδευσης.

4. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης τοποθετεί στη γραμματεία του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης διοικητικούς υπαλλήλους ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τα εκκλησιαστικά σχολεία του ν. 4823/2021 (Α’ 136)

Οι αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης όσον αφορά στα εκκλησιαστικά σχολεία που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του ΥΠΑΙΘ είναι αυτές που ορίζονται στις διατάξεις της παρούσας, με την επιφύλαξη ειδικώς ισχυουσών διατάξεων, οι οποίες συμπληρωματικά ή κατά παρέκκλιση διατάξεων της παρούσας ορίζουν διαφορετικά.

Άρθρο 10 Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι την επιλογή και ανάληψη καθηκόντων των Συμβούλων Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι την έκδοση του παρόντος αρμοδιότητες Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου.

Άρθρο 11 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έκδοση της παρούσας καταργούνται τα άρθρα 14 έως και 25 της υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/ Δ1/8.10.2002 (Β’ 1340) υπουργικής απόφασης, που αναφέρονται στα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών και των Γραφείων Εκπαίδευσης με την επιφύλαξη του άρθρου 9.

Αναρτήθηκε από chiourea.gr στο Εγκύκλιοι - ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-Καθήκοντα και Εγκύκλιοι - ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Δ/ντές Εκπαίδευσης

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις