Στη συμπληρωματική πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών των κλάδων δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) με σκοπό την ένταξή του στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ για το έτος 2009 – 2010 προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ρεθύμνου.

Οι υποβολές των αιτήσεων ξεκίνησαν 24 Μαρτίου και θα ολοκληρωθούν έως και τις 12 Απριλίου. Πιο συγκεκριμένα:
Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου γνωστοποιείται ότι το Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. Σε συνέχεια της αριθμ. 87115/Γ6/20-07-2009, όπως συμπληρώθηκε με την 104380/Γ6/31-8-2009, καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς των κλάδων Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει αίτηση συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων που είχαν υποβάλλει εκπρόθεσμες αιτήσεις, να υποβάλουν τις αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σχολ. Έτους 2009-2010.

Προθεσμία υποβολής ορίζεται από 24-3-2010 μέχρι και 12-4-2010

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

1. Άτομα που είναι τυφλοί, κωφοί και γενικά άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα.

2. Οι εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος ή τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή ή στη Σχολική Ψυχολογία, ή Πτυχίου Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή Πτυχίου τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής κατεύθυνσης εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή αναγνωρισμένου και ισότιμου τίτλου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.

3. Όσοι είναι κάτοχοι τίτλου εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας που πραγματοποιήθηκε από Πανεπιστήμιο της Ημεδαπής.

4. Όσοι είναι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες (67% και άνω).

5. Όσοι έχουν πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας για ΣΜΕΑ Κωφών και Βαρήκοων και γνώση της γραφής Braille για ΣΜΕΑ Τυφλών και Αμβλυώπων.

6. Όσοι έχουν διδακτική προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑ του ΥΠΕΠΘ ή κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά το χρόνο ένταξης και με τους ίδους όρους και προϋποθέσεις που έχει αποκτηθεί και στην Ελλάδα εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση, σε επίσημη μετάφραση, στην οποία θα αναγράφεται ότι τα σχολεία ανήκουν στην αρμοδιότητα του αντίστοιχου Υπουργείου, η εργασιακή σχέση και η ακριβής διάρκεια του διδακτικού έτους.

Οι εκπαιδευτικοί με τρία τέκνα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εφόσον έχουν τα παραπάνω τυπικά προσόντα. Κατατάσσονται στους πίνακες ανάλογα με την κατηγορία και την προϋπηρεσία τους σε ΣΜΕΑ και προσλαμβάνονται με το 20% επί των προσλαμβανομένων κατά κλαδο και ειδικότητα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

  • Δε θα ληφθεί υπόψη η αποκτηθείσα προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑ με μόνο κριτήριο πρόσληψης σε αυτά τον ανωτέρω τίτλο σπουδών (πτυχίο Παιδαγωγικής Σχολής, του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τομέας Ψυχολογίας Ειδικής Αγωγής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).
  • Η Αίτηση- Δήλωση, σε έντυπο μηχανογραφικής επεξεργασίας που χορηγείται από τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα υποβληθεί σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση ή σε ένα Γραφείο αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η Αίτηση – Δήλωση αποτελεί και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.
  • Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ως αναπληρωτές σε περιοχές προτίμησης από μια έως και τριάντα (30) για πρόσληψη σε σχολεία της Ειδικής Αγωγής.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Δήλωση με περιοχές προτίμησης προσλήψεως ως αναπληρωτή εκπαιδευτικού.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών , στο οποίο αναγράφεται η ημεροχρονολογία κτήσης και ο βαθμός πτυχίου.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διδακτορικού τίτλου σπουδών συνοδευμένο από τον τίτλο και το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής.

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συνοδευμένο από το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων που παρέχουν τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας που πραγματοποιήθηκε από Πανεπιστήμιο της Ημεδαπής.

6. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών γνώσης της γραφής Braille και της ελληνικής νοηματικής γλώσσας.

7. Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας (και όπου απαιτείται, Δευτεροβάθμιας) Υγειονομικής Επιτροπής, από το οποίο προκύπτει η κατηγορία της ειδικής ανάγκης και το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω), για τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς των ειδικών κατηγοριών. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, γονείς τέκνων με ειδικές ανάγκες και ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, προσκομίζουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η κατηγορία της ειδικής ανάγκης και το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) του τέκνου. Όλα τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου.

8. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

9. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο, στο οποίο να αναγράφεται ο προσωπικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

10. α) Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α' με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για τη γνησιότητα αυτού ή ότι έχει οριστικά νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόμιμα απαλλαγεί και θα προσκομίσει το πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α' κατά την πρόσληψη του (Αριθμ. Φ,420/44/60931/28-11-2001 (ΦΕΚ 1755/31-12-2001 τ.Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας με την επιφύλαξη του περιεχομένου του Κεφ. Α' παρ. Β' και Κεφ Β' του Γ' Μέρους της παρούσης).

11. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πολυτέκνου εξ ιδίας οικογένειας από το Δήμο εγγραφής συνοδευμένο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

12. Για γονείς 3 τέκνων: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής για την ιδιότητα του γονέα τριών (3) τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

13. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, πέρα των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα υποβάλλουν:
α) Βεβαίωση προϋπηρεσίας (συγκεντρωτική) από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης στην οποία ανήκει το ιδιωτικό σχολείο, όπου θα αναγράφονται τα χρονικά διαστήματα, που παρασχέθηκε η προϋπηρεσία και το ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους.
β) Έγγραφο απόλυσης της οικείας Δ/νσης ή Γραφείου Εκπ/σης, στο οποίο θα αναγράφεται η πράξη- απόφαση κατάργησης- αναστολής σχολικής μονάδας κλπ ή καταγγελία σύμβασης.
Τροποποίηση της Αίτησης- Δήλωσης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν επιτρέπεται.


GOODnet.gr - η Πύλη του Ρεθύμνου http://www.goodnet.gr/index.php?id=5,34360,0,0,1,0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις