Υπουργική Απόφαση 48275/Δ3/2019 - ΦΕΚ 1088/Β/2-4-2019 Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων προσωπικού Ειδικής Αγωγής (εκπαιδευτικών σε ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη, παροχή διδασκαλίας στο σπίτι, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό )

Τροποποίηση της 27922/Γ6/8-3-2007 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 449/τ.Β'/2007).

Τροποποίηση της  27922/Γ6/8.3.2007 (ΦΕΚ 449/τ.Β'/ 2007)υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, α)Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής,πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Έχοντας υπόψη:

1.Την παραγρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α') «Ειδική Αγωγή καιεκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

2.Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α') «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

3.Την αριθμ. 158733/ΓΔ4/24.09.2018 (ΦΕΚ 4299 Β') «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου».

4.Την αριθμ. 211076/ΓΔ4/6.12.2018 (ΦΕΚ 5614 Β') «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους».

5.Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α' 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4547/2018 (Α' 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

6.Την αριθμ. 45019/Δ3/22.03.2019 σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 11/ 21.03.2019 του Δ.Σ του Ι.Ε.Π.).

7.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

8.Το π.δ. 18/2018 (Α' 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

9.Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση [...] και μετονομασία του [...] του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, [...]»(Α' 114).

10.Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'210).

11. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α'37).

12.Την 52935/Υ1/3032018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη» (Β' 1227), όπως τροποποιήθηκε με την Υ1/158719/ 2492018 όμοια απόφαση (Β' 4222).

13.Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/134/46232/Β1/26.03.2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 τ.Α') της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 27922/Γ6/8.3.2007 (ΦΕΚ 449/τ.Β'/ 2007) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, α)Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής(ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» ως εξής:

1.«Στην υπουργική απόφαση 27922/Γ6/8.3.2007 (Β' 449)όπου αναφέρεται «ΚΔΑΥ» νοείται Κ.Ε.Σ.Υ.».

2.«Στην υπουργική απόφαση 27922/Γ6/8.3.2007 (Β' 449)όπου αναφέρεται «ΣΜΕΑ» νοείται Σ.Μ.Ε.Α.Ε.».

3.Η παρ. 4 του κεφαλαίου Α' ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Διευθυντές ειδικών σχολείων της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8.3.2007 (Β' 449) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Συνεργάζονται με το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. καθώς και με άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες (Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες οικείων OTA, κ.ά.) για τη σχολική, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των μαθητών/τριών».

4.Η παρ. 10 του κεφαλαίου Α' ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Διευθυντές ειδικών σχολείων της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8.3.2007 (Β' 449),αντικαθίσταται ως εξής:

«10.Υποβάλλουν: α) το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου, σε τρία (3) αντίγραφα για έγκριση, στον/ην Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και β) τις εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με την αριθμ. 1816/ΓΔ4/07.01.2019 (ΦΕΚ 16/τ.Β'/11.01.2019), στο οικείο ΠΕΚΕΣ υπόψη του/της Συντονιστή/στριας Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης».

5.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του κεφαλαίου Α' ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκπαιδευτικοί των τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.), της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8.3.2007 (Β' 449),αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Μαθητές/τριες, οι οποίοι δεν διαθέτουν αξιολογική έκθεση γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. για υποστήριξη από Τ.Ε., δύνανται να υποστηρίζονται από Τ.Ε. με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ύστερα από: α) εισήγηση της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή της Ομάδας Εκπαιδευτικής Υποστήριξης μαθητών/τριών, εφόσον η υποστήριξη αυτή συμπεριλαμβάνεται στο σχεδιασμό του βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, β) σχετικό αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων και γ) σύμφωνη γνώμη του/της Συντονιστή/στριας Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή του/της Συντονιστή/στριας παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου».

6. Η παρ. 6 του κεφαλαίου Α' ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκπαιδευτικοί των τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.), της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8.3.2007 (Β' 449),αντικαθίσταται ως εξής:

«6.Ενημερώνουν και υποστηρίζουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας για θέματα ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης σε συνεργασία με το προσωπικό του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ.».

7.Η παρ. 7 του κεφαλαίου Α' ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκπαιδευτικοί των τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.), της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8.3.2007 (Β' 449),αντικαθίσταται ως εξής:

«7.Συντάσσουν: α)το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας του Τ.Ε., το οποίο υποβάλλεται δια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου μαζί με το ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας, για θεώρηση στον/στην Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών Θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και β) την ετήσια αξιολογική έκθεση λειτουργίας του Τ.Ε.,στο πλαίσιο της διαδικασίας αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των Σχολικών Μονάδων, σύμφωνα με την αριθμ. 1816/ΓΔ4/07.01.2019 (ΦΕΚ 16/τ.Β'/11.01.2019), η οποία υποβάλλεται διά του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου στο οικείο ΠΕΚΕΣ υπόψη του/της Συντονιστή/στριας Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης».

8.Η παρ. 8 του κεφαλαίου Α' ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκπαιδευτικοί των τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.), της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8.3.2007 (Β' 449),αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές/τριες συστεγαζόμενων σχολείων ή σε προγράμματα παράλληλης στήριξης του σχολείου τους ή όμορου σχολείου ύστερα από απόφαση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ ντριας Εκπαίδευσης».

9. Η παρ. 9 του κεφαλαίου Α' ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων στα οποία λειτουργούν Τ.Ε. της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8.3.2007 (Β' 449), αντικαθίσταται ως εξής:

«9.Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων στα οποία λειτουργούν Τ.Ε.

Φροντίζουν για τον εξοπλισμό και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Τ.Ε., ύστερα από εισήγηση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών.

Μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία των T.E., δεν απασχολούν τους/τις εκπαιδευτικούς αυτών σε άλλες δραστηριότητες και δεν αναστέλλουν τη λειτουργία τους χωρίς την έγκριση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ ντριας Εκπαίδευσης».

10. Η παρ. 1 του κεφαλαίου Α' ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8.3.2007 (Β' 449), αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Ενημερώνονται από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου σχετικά με τις ανάγκες του/της μαθητή/τριας, για τον οποίο έχει εγκριθεί παράλληλη στήριξη, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολογική έκθεση γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ., σχετικές παιδαγωγικές εκθέσεις καθώς και άλλες αξιολογήσειςγνωματεύσεις που πιθανόν υπάρχουν από άλλους φορείς αξιολόγησης».

11. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του κεφαλαίου Α' ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8.3.2007 (Β' 449), αντικαθίσταται ως εξής:

«2.Αξιολογούν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του/ της μαθητή/τριας και συντάσσουν εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης (ΕΠΕ) λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς άξονες και τις υποδείξεις του Κ.Ε.Σ.Υ.».

12. Η παρ. 4 του κεφαλαίου Α' ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8.3.2007 (Β' 449), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Συνεργάζονται με τα αρμόδια Κ.Ε.Σ.Υ. στις περιπτώσεις μαθητών/τριών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία και προβλήματα προσαρμογής».

13. Η παρ. 5 του κεφαλαίου Α' ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8.3.2007 (Β' 449), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Συντάσσουν, σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό του τμήματος, καθώς και τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο τμήμα, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του/της μαθητή/τριας το οποίο υποβάλλεται στον/στην Διευθυντή/ντρια του σχολείου και φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο του/της μαθητή/τριας».

14. Η παρ. 6 του κεφαλαίου Α' ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8.3.2007 (Β' 449), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές/τριες συστεγαζόμενου ή όμορου σχολείου που χρειάζονται παράλληλη στήριξη ύστερα από απόφαση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης».

15. Η παρ. 7 του κεφαλαίου Α' ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8.3.2007 (Β' 449), καταργείται.

16. Η παρ. 2 του κεφαλαίου Β' ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΜΕΑ, γενικά, της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8.3.2007 (Β' 449), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η άσκηση των καθηκόντων τους δύναται να επεκτείνεται και στους/στις μαθητές/τριες των συστεγαζόμενων ή γειτονικών Σ.Μ.Ε.Α.Ε., όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες και εφόσον έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των σχολείων στα οποία υπηρετούν. Η επέκταση της άσκησης των καθηκόντων γίνεται με απόφαση του/ της Περιφερειακού Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης».

17. Η παρ. 7 του κεφαλαίου Β' ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΜΕΑ, γενικά, της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8.3.2007 (Β' 449), αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Συνεργάζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς των τμημάτων, τα άλλα μέλη του Ε.Ε.Π. και τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου και καταρτίζουν το πρόγραμμα δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο υποστηρικτικού έργου τους, το οποίο και υποβάλλουν στον/στην Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου τα ανωτέρω προγράμματα υποβάλλονται μαζί με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας για θεώρηση στον/στην Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. ενημερώνουν τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου για αλλαγές και τροποποιήσεις του προγράμματος, που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του.».

18. Η παρ. 9 του κεφαλαίου Β' ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΜΕΑ, Ψυχολόγοι, της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8.3.2007 (Β' 449), αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Συνεργάζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς, τα άλλα μέλη του Ε.Ε.Π., τα Κ.Ε.Σ.Υ., τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, άλλα σχολεία και με φορείς που παρέχουν ιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες στους/στις μαθητές/τριες».

19. Η παρ. 6 του κεφαλαίου Β' ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΜΕΑ, Κοινωνικοί Λειτουργοί, της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8.3.2007 (Β' 449), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Συνεργάζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς, τα άλλα μέλη του Ε.Ε.Π., τα Κ.Ε.Σ.Υ., άλλα σχολεία, Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, και με άλλους φορείς που παρέχουν ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες στους/ στις μαθητές/τριες και κάθε φορέα που υποστηρίζει το κοινωνικό τους έργο».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2019Δείτε το ΦΕΚ εδώ:

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις