Δελτίο Τύπου 01/03/2011


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»


Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής ως φορέας λειτουργίας των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ απευθύνει την παρούσα πρόσκληση σε Μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ή Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι., στελέχη του Π.Ι., ειδικούς επιστήμονες, Σχολικούς Συμβούλους και εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα καθώς και σε ιδιώτες που έχουν τα απαιτούμενα επιστημονικά και διδακτικά προσόντα προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις και να ενταχθούν σε Μητρώο Επιμορφωτών.

Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στο Μητρώο Επιμορφωτών μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις-δηλώσεις τους και το βιογραφικό τους σημείωμα από το οποίο αποδεικνύεται η συνάφεια των προσόντων τους με τη/ις θεματική/ες ενότητα/ες που επέλεξαν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.minedu.gov.gr/eey. Οι αιτήσεις-δηλώσεις και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων Επιμορφωτών θα υποβληθούν από 01/03/2011 έως 14/03/2011.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, το οποίο έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπ Παιδείας ΔΒΜΘ και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων ( www.minedu.gov.gr και www.eye-ypepth.gr αντίστοιχα).


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2, 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής ως φορέας λειτουργίας των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ απευθύνει την παρούσα πρόσκληση σε Μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ή Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι., στελέχη του Π.Ι., ειδικούς επιστήμονες, Σχολικούς Συμβούλους και εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα καθώς και σε ιδιώτες που έχουν τα απαιτούμενα επιστημονικά και διδακτικά προσόντα προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις και να ενταχθούν σε Μητρώο Επιμορφωτών.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με δικαιούχο την Ε.Υ.Ε. Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ.Παιδείας ΔΒΜΘ και φορέα λειτουργίας τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπ.Παιδείας ΔΒΜΘ, θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτικό πρόγραμμα βραχείας διάρκειας.

2. Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού που έχει προσληφθεί για την υλοποίηση του προγράμματος της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (παράλληλη στήριξη κ.ά.) σε πρώτη φάση σε βασικές αρχές και παραδοχές, εφαρμοσμένα προγράμματα ευαισθητοποίησης και αναδιαμόρφωσης στάσεων απέναντι σε ζητήματα διαφορετικότητας και αναπηρίας, διαφορετικά είδη και μορφές συνεργατικής διδασκαλίας, σχεδιασμό εξατομικευμένων προγραμμάτων μάθησης σε επίπεδο τάξης, τροποποίηση αναλυτικού προγράμματος, στρατηγικών διδασκαλίας, αξιολόγησης, διαφοροποιημένη διδασκαλία, συστήματα διαχείρισης κ.λπ. και σε δεύτερη φάση στη συστηματική εκπαίδευση και κατάρτιση των επιμορφούμενων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με:

 • τη συστηματική εκπαιδευτική αξιολόγηση των κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων ως προς την ένταξη των μαθητών/τριών,
 • τη συστηματική εκπαιδευτική αξιολόγηση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος της τάξης των οποίων θα ενταχθούν οι μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες,
 • τη διαμόρφωση εξατομικευμένων προγραμμάτων για τη μαθησιακή και κοινωνική ένταξη και
 • την τροποποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος, των Στρατηγικών διδασκαλίας και Αξιολόγησης.

3. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τα σχολικά έτη 2010-2011 και 2011-2012 στις έδρες των Π.Ε.Κ. και στα εξακτινωμένα τμήματα του Π.Ε.Κ. Πειραιά σε Σύρο και Ρόδο.

4. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα της πρώτης και δεύτερης φάσης θα είναι διάρκειας δύο εβδομάδων και εβδομήντα (70) διδακτικών ωρών και θα υλοποιείται πρωϊνές ώρες (08π.μ. έως 14.30μμ).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

1. Προϋπόθεση και κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων-δηλώσεων

1. Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις για να διδάξουν με ωριαία αντιμισθία δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι καθώς και ιδιώτες που διαθέτουν τα απαιτούμενα επιστημονικά και διδακτικά προσόντα. Ειδικότερα, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις:

α) Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι., Σύμβουλοι και Πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και συναφών ειδικοτήτων.

β) Ειδικοί επιστήμονες, Σχολικοί Σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα

γ) Συνταξιούχοι Καθηγητές Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, Σύμβουλοι ή Πάρεδροι του Π.Ι., Ειδικοί επιστήμονες, Σχολικοί Σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα.

δ) Ιδιώτες απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Προϋπόθεση ένταξης των ενδιαφερομένων στο Μητρώο Επιμορφωτών είναι οι σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής) και ένας επιπλέον τίτλος στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) (Β’ Πτυχίο Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής ή Πτυχίο Διδασκαλείου ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Διδακτορικό Δίπλωμα).

Σε περίπτωση επιπλέον τίτλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) αυτοί μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Κριτήρια για την αξιολόγηση της αίτησης-δήλωσης κάθε υποψηφίου Επιμορφωτή , αποτελούν:

α) Επιπλέον Τίτλοι σπουδών συναφείς με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και συναφών ειδικοτήτων

β) Πρόσθετα προσόντα (Ξένες Γλώσσες, Επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε.)

γ) Εμπειρία ως επιμορφωτής (σε διδακτικές ώρες)

δ) Διδακτική εμπειρία

ε) Συγγραφικό και επιστημονικό έργο συναφές με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Βασικό Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ένας επιπλέον τίτλος στην ΕΑΕ (Β’ Πτυχίο Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, Πτυχίο Διδασκαλείου, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Διδακτορικό Δίπλωμα)


Επιπλέον Τίτλοι σπουδών ΕΑΕ και συναφών ειδικοτήτων:

Πτυχίο Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./ή ισότιμο & αντίστοιχο της αλλοδαπής

Πτυχίο Διδασκαλείου

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Διδακτορικό Δίπλωμα

5

4

6

10

Πρόσθετα προσόντα:

Ξένες Γλώσσες* (Μέχρι δύο(2))

1. Κατηγορία/Επίπεδο Γ2/C2/Άριστη γνώση

2. Κατηγορία/Επίπεδο Γ1/C1/Πολύ καλή γνώση

3. Κατηγορία/Επίπεδο Β2/Καλή γνώση

Τ.Π.Ε.*

1. Πιστοποίηση Α΄ Επιπέδου

2. Πιστοποίηση Β΄ Επιπέδου

*Τα παραπάνω δεν προσμετρώνται αθροιστικά αλλά λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση του ανώτερου προσόντος.

4

3

2

2

3

Εμπειρία ως επιμορφωτής (σε διδακτικές ώρες)

Από 20 έως 50 ώρες

Από 51 έως 80

Από 81 και άνω

10

20

30

Διδακτική εμπειρία

Από 1 έως 5 έτη

Από 6 έως 10 έτη

Από 11 έως 15

Από 16 και άνω

6

8

10

16

Συγγραφικό και επιστημονικό έργο συναφές με την ΕΑΕ

Έως 17

Σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού, για τα παραπάνω προσόντα είναι απαραίτητη η αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ.

2. Οι θεματικές ενότητες για το επιμορφωτικό πρόγραμμα της Α’ και Β’ φάσης είναι οι ακόλουθες:Θεματικές Ενότητες

Διδακτικές ώρες

Σύνολο

ΘΕ 1

1. Εισαγωγική ενημέρωση για τη φιλοσοφία,

τους σκοπούς και την ανάπτυξη του Προγράμματος

2. Ένταξη και ισότιμη εκπαίδευση

3. Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής σε θέματα Ένταξης

2 ώρες

2 ώρες

3 ώρες

7 ώρες

ΘΕ 2

1. Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ατόμων με αναπηρία. Ιδιαιτερότητες, αξιολόγηση, υποστηρικτικές παρεμβάσεις

2. Νοητική Αναπηρία. Αξιολόγηση και παιδαγωγική αντιμετώπιση

7 ώρες

7 ώρες

ΘΕ 3

1. Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Αξιολόγηση και παιδαγωγική αντιμετώπιση (Ι)

2. Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Αξιολόγηση και παιδαγωγική αντιμετώπιση (ΙΙ)

7 ώρες

3 ώρες

10 ώρες

ΘΕ 4

Προβλήματα Συμπεριφοράς και η διαχείρισή τους

4 ώρες

4 ώρες

ΘΕ 5

Προβλήματα ακοής -Αξιολόγηση και παιδαγωγική αντιμετώπιση

4 ώρες

4 ώρες

ΘΕ 6

Προβλήματα όρασης.-Αξιολόγηση και παιδαγωγική αντιμετώπιση

3 ώρες

3 ώρες

ΘΕ 7

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με Υπερκινητικότητα. Αξιολόγηση και εκπαιδευτική αντιμετώπιση

7 ώρες

7 ώρες

ΘΕ 8

Διαμορφωτική αξιολόγηση

Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ)

7 ώρες

7 ώρες

ΘΕ 9

Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις για Ενίσχυση της Ένταξης

7 ώρες

7 ώρες

ΘΕ 10

Οι επιπτώσεις της Ένταξης σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο-Συνεργατικές στρατηγικές

2 ώρες

2 ώρες

ΘΕ 11

1. Διεθνής επαγγελματική δεοντολογία-Ειδίκευση του ειδικού παιδαγωγού-Τα 10 επαγγελματικά πρότυπα (Θεμελιώδεις αρχές-Ανάπτυξη και χαρακτηριστικά μαθητών, Ατομικές διαφορές στη μάθηση, Διδακτικές στρατηγικές, Μαθησιακά περιβάλλοντα και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, Γλώσσα, Διδακτικός σχεδιασμός, Αξιολόγηση, Επαγγελματική και ηθική πρακτική, Συνεργασία)

2. Ημερολόγιο Αναστοχασμού

3 ώρες

2 ώρες

5 ώρες

ΘΕ 12

1. Σχολική Πραγματικότητα

Μελέτη περίπτωσης: Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς, ανατροφοδότηση και αναστοχασμός

2. Τελική Αξιολόγηση γνώσεων και στάσεων

3. Εξαγωγή συμπερασμάτων

5 ώρες

1 ώρα

1 ώρα

7 ώρες


Γενικό Σύνολο

70 ώρες

70 ώρες3. Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στα ακόλουθα Π.Ε.Κ.:


α/α

Π.Ε.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

Αλεξανδρούπολης

Οψικίου 23, 681 00 Αλεξανδρούπολη

25510 26466

2

Καβάλας

Κων. Τσολάκη 44, 654 03 Καβάλα

2510 622110

3

Λάρισας

Πλούτωνος 26 και Ηρώων Πολύτεχνείου,

412 21 Λάρισα

2410 232701

2410 552865

4

Ιωαννίνων

Λύκειο Ανατολής Πλάτωνος και Αντύπα 1,

Ράχη Σαμή, 452 21 Ιωάννινα

26510 43948

5

Πατρών

3ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας,

Εργατικές Κατοικίες

263 33 Πάτρα

2610 526139

6

Τρίπολης

Ακαδημίας 12, 221 00 Τρίπολη

2710 238314

7

Μυτιλήνης

Γ. Μούρα 10, 811 00 Μυτιλήνη

22510 41536

8

Ηρακλείου

Ι. Κορνάρου, Εσταυρωμένος, 714 10

Ηράκλειο

2810 250793

9

1ο Θεσσαλονίκης

27o Λύκειο Θεσσαλονίκης, Κλεάνθους

59 και Παπαηλιάκη, 544 53 Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης

2310 907876

10

2ο Θεσσαλονίκης

Λεωφ. Στρατού 129, 564 29 Πολίχνη Θεσσαλονίκης

2310 207262

11

Κοζάνης

Μακρυγιάννη 22, 501 00 Κοζάνη

24610 23143-6

12

1ο Αθηνών

Λ. Βουλιαγμένης 525 και Ηρώς

Κωνσταντοπούλου, 163 41

Ηλιούπολη Αττικής

210 9921617

13

2ο Αθηνών

Ανδρέα Μεταξά 7,

152 37 Φιλοθέη Αττικής

210 6892177

14

3ο Αθηνών

Αγ. Τριάδος και Μιχαλακοπούλου, 121 37 Περιστέρι Αττικής

210 5772666

15

Πειραιά

Ασκληπιού και Παπαστράτου 14,

185 45 Πειραιάς

210 4111113-5

16

Λαμίας

Αρκαδίου 8, 351 00

Λαμία

22310 81842

17

Πειραιά – Εξακτινωμένο Τμήμα Σύρου

Ασκληπιού και Παπαστράτου 14,

185 45 Πειραιάς

210 4111113-5

18

Πειραιά – Εξακτινωμένο Τμήμα Ρόδου

Ασκληπιού και Παπαστράτου 14,

185 45 Πειραιάς

210 4111113-5

4. Οι ενδεικτικές ημερομηνίες διεξαγωγής του επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη σχολική χρονιά 2010-11 εκτιμάται ότι θα είναι από 28 Μαρτίου 2011 έως 20 Μαΐου 2011. Με Απόφαση του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. οι ημερομηνίες αυτές μπορούν να μετατεθούν. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του επιμορφωτικού σεμιναρίου για το σχολικό έτος 2011-12 θα προσδιορισθούν τη νέα σχολική χρονιά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ι. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων -δηλώσεων

1. Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στο Μητρώο Επιμορφωτών μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις-δηλώσεις τους και το βιογραφικό τους σημείωμα από το οποίο αποδεικνύεται η συνάφεια των προσόντων τους με τη/ις θεματική/ες ενότητα/ες που επέλεξαν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.minedu.gov.gr/eey . Οι αιτήσεις-δηλώσεις και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων Επιμορφωτών θα υποβληθούν από 01/03/2011 έως 14/03/2011. Οι υποψήφιοι Επιμορφωτές οφείλουν να καταθέσουν ή να αποστείλουν μέχρι και 14/03/2011 φάκελο με απόδειξη ταχυδρομείου ή συστημένο με τα δικαιολογητικά και τα προσόντα που επικαλούνται στο βιογραφικό τους σημείωμα στην ταχυδρομική διεύθυνση :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37

ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80

2. Οι υποψήφιοι Επιμορφωτές μπορούν να δηλώσουν μέχρι και πέντε (5) Π.Ε.Κ. στο σύνολο της χώρας και για όσες θεματικές ενότητες κρίνουν ότι έχουν τα κατάλληλα προσόντα να διδάξουν.

3. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης- δήλωσης και του βιογραφικού σημειώματος δεν παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης ή η εκ νέου υποβολή τους. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωσή τους.

4. Αιτήσεις που θα υποβληθούν αργότερα από την προαναφερθείσα ημερομηνία, καθώς και εκείνες που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφηκε, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική δ/νση eey@minedu.gov.gr ή να τηλεφωνούν στο 210-3443797 και 210-3442960 από τις 09:00 έως τις 15:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή.

II. Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων και ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών

Η διαδικασία επιλογής των επιμορφωτών που θα ενταχθούν στο Μητρώο Επιμορφωτών θα γίνει ως ακολούθως:

 1. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των βιογραφικών των επιμορφωτών και των φακέλων που θα υποβληθούν γίνεται εξέταση των υποψηφιοτήτων από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που θα ορισθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
2. H διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
 • Παραλαβή και αποσφράγιση των φακέλων των υποψηφίων.
 • Έλεγχο της πληρότητας των φακέλων των υποψηφίων.
 • Έλεγχο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι.
 • Αξιολόγηση και μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι.
 • Κατάρτιση αξιολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
 • Υποβολή ενστάσεων από τους υποψήφιους σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. και της Ε.Υ.Ε. ΕΔ.

 • Εξέταση τυχών ενστάσεων και κατάρτιση οριστικού πίνακα των επιμορφωτών με φθίνουσα σειρά κατάταξης που εντάσσονται στο Μητρώο επιμορφωτών, με Απόφαση του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.


3. Η κατάρτιση των πινάκων και η σειρά της κατάταξης ανά Π.Ε.Κ. και ανά θεματική ενότητα γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Βαθμολογία

β. Σειρά επιλογής Π.Ε.Κ.

γ. Σειρά επιλογής Θεματικής Ενότητας

4. Μετά την έγκριση του Μητρώου, κάθε Π.Ε.Κ. σε συνεργασία με το ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ορίζει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος επιμόρφωσης καλώντας επιμορφωτές από το Μητρώο.

5. Σε περίπτωση που υπάρξουν κενά σε κάποιες θεματικές ενότητες σε ορισμένα Π.Ε.Κ. θα καλούνται οι ενταγμένοι στο μητρώο επιμορφωτές αυτών των θεματικών ενοτήτων από τα υπόλοιπα Π.Ε.Κ. να δηλώνουν εκ νέου συμμετοχή και για άλλα Π.Ε.Κ. με κενές θέσεις σε θεματικές ενότητες έτσι ώστε να συμπληρωθεί ο κατάλογος όλων των θεματικών ενοτήτων όλων των Π.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Περίληψη της πρόσκλησης να δημοσιευθεί σε 3 εφημερίδες του ημερήσιου τύπου. Η πρόσκληση να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπ.Παιδείας ΔΒΜΘ και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (www.minedu.gov.gr και www.eye-ypepth.gr αντίστοιχα).

Η δαπάνη της δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» επιμεριζόμενη.

Η παρούσα κοινοποιείται σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα Α.Ε.Ι., στα Τ.Ε.Ι., στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στα Π.Ε.Κ. προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι ως επιμορφωτές για να δηλώσουν συμμετοχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις