ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
για την
Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Διοίκησης της Εκπαίδευσης:
«Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» Νέα Διοίκηση για το Νέο ΣχολείοΆρθρο 1
Περιφερειακές υπηρεσίες
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του, είναι:
α) οι σχολικές μονάδες, όπως ορίζονται στην επόμενη παράγραφο, οι οποίες υπάγονται στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης,
β) οι διευθύνσεις εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 9, οι οποίες υπάγονται στην οικεία περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης,
γ) τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) που προβλέπονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 111 του ν. 1892/1990 (Α' 101), τα οποία υπάγονται στην οικεία περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης και
δ) οι περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 13, οι οποίες υπάγονται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
2. Σχολικές μονάδες αποτελούν τα κάθε τύπου νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, οι επαγγελματικές σχολές, τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.) καθώς και κάθε άλλη ειδικού τύπου ή μορφής μονάδα που παρέχει πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Άρθρο 2
Διοίκηση και προσωπικό των σχολικών μονάδων
1. Ο Προϊστάμενος και β) ο υποδιευθυντής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους
2. Προϊστάμενος τοποθετείται στα νηπιαγωγεία και τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία. Διευθυντής τοποθετείται στις λοιπές σχολικές μονάδες. Στις σχολικές μονάδες στις οποίες τοποθετείται προϊστάμενος δεν τοποθετείται υποδιευθυντής.
3. Υποδιευθυντής τοποθετείται στις σχολικές μονάδες στις οποίες προΐσταται διευθυντής, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τουλάχιστον εκατόν ογδόντα μαθητές και εννέα τμήματα, καθώς και στις σχολικές μονάδες που διαθέτουν λιγότερους μαθητές και τμήματα στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ν. 3149/2003 (Α' 141). Υποδιευθυντής τοποθετείται στα Σ.Ε.Κ. στα οποία ασκούνται τριακόσιοι τουλάχιστον μαθητές και λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό κύκλο.
4. Στις σχολικές μονάδες με τουλάχιστον διακόσιους σαράντα μαθητές και δώδεκα τμήματα ή αν συντρέχουν ειδικοί λειτουργικοί λόγοι μπορεί να τοποθετείται και δεύτερος υποδιευθυντής. Η συνδρομή των ειδικών λειτουργικών λόγων που επιβάλλουν την τοποθέτηση δεύτερου υποδιευθυντή σε σχολική μονάδα διαπιστώνεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή της σχολικής μονάδας.
5. Ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων του διευθυντή ή προϊσταμένου και του υποδιευθυντή σχολικής μονάδας λογίζεται και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων.
6. Στο προσωπικό των σχολικών μονάδων ανήκουν οι εκπαιδευτικοί και οι διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ανήκουν και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που προβλέπονται στα άρθρα 17 και 18 του ν. 3699/2008 (Α'199), αντίστοιχα.

Άρθρο 3
Διευθυντής ή προϊστάμενος
1. Ο διευθυντής ή προϊστάμενος είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού της σχολικής μονάδας και είναι αρμόδιος για τα
θέματα που αφορούν την εύρυθμη και αποτελεσματική της λειτουργία. Η
πειθαρχική εξουσία του προηγούμενου εδαφίου ασκείται για μεν τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 6 του άρθρου 19, για δε τους διοικητικούς υπαλλήλους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α' 26), ως ισχύει.
2. Ειδικότερα, ο διευθυντής ή προϊστάμενος της σχολικής μονάδας ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) μεριμνά για την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των αποφάσεων που εκδίδουν τα αρμόδια όργανα της διοίκησης,
β) ευθύνεται για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν.
3848/2010 (Α' 71) και συνεργάζεται με την κεντρική και τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του ίδιου άρθρου,
γ) ευθύνεται για την έγκαιρη και αξιόπιστη τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία της οικονομικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας, καθώς και για την ηλεκτρονική ενημέρωση των υπηρεσιακών φακέλων του προσωπικού της,
δ) εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών σε εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας στην οποία προΐσταται ή των ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων ή νηπιαγωγείων πο υ υπάγονται στην ενότητα σχολικών μονάδων πο υ συντονίζει και
ε) ευθύνεται για την κατάρτιση του προγράμματος δράσης και της έκθεσης αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου
32 του ν. 3848/2010, και, με βάση τα σχετικά αποτελέσματα: αα) για την εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων για τη βελτίωση της δράσης της σχολικής μονάδας και ββ) για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης, σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους και τα τμήματα επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης.
3. Ο διευθυντής τετραθέσιου και άνω δημοτικού σχολείου ή σχολικής μονάδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χορηγεί στο προσωπικό της σχολικής του μονάδας, καθώς και στο προσωπικό των ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων ή νηπιαγωγείων που υπάγονται στην ενότητα σχολικών μονάδων στην οποία προεδρεύει, τις κάτωθι άδειες απουσίας λόγω:
α) γάμου ή θανάτου συζύγου ή και συγγενούς έως και β' βαθμού ή άσκησης εκλογικού δικαιώματος ή συμμετοχής σε δίκη ή σε αιμοληψία,
β) βραχύχρονης ανάρρωσης και
γ) συμμετοχής σε εξετάσεις σε όσους εκπαιδευτικούς είναι σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε ιδρύματα της ανωτάτης εκπαίδευσης. Για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών ενημερώνει αυθημερόν την οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης.
4. Ο διευθυντής του Σ.Ε.Κ. επιλέγει και τοποθετεί τους υπεύθυνους των τομέων των εργαστηρίων καθώς και τους υπεύθυνους των εργαστηρίων ύστερα από γνώμη του υποδιευθυντή. Οι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται ως υπεύθυνοι τομέων εργαστηρίων Σ.Ε.Κ. πρέπει να ανήκουν σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Σ.Ε.Κ..
5. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, καταρχήν, δεν ασκεί διδακτικά καθήκοντα. Στα τετραθέσια, και πενταθέσια δημοτικά σχολεία, όπως και στα γυμνάσια και λύκεια με τρία έως και πέντε τμήματα, αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα έξι έως και δέκα ωρών εβδομαδιαίως, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων στα δημοτικά σχολεία και των τμημάτων στα γυμνάσια και λύκεια, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 19.

6. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο υποδιευθυντής τότε ο διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στη σχολική μονάδα και ο οποίος ορίζεται με απόφαση του διευθυντή. Αν στη σχολική μονάδα έχουν τοποθετηθεί δύο υποδιευθυντές, ο διευθυντής αναπληρώνεται απ ό τον υποδιευθυντή που ορίζεται με απόφασή του και σε περίπτωση που και αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, από το δεύτερο υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο δεύτερος υποδιευθυντής ή αν πρόκειται για σχολική μονάδα στην οποία δεν τοποθετείται υποδιευθυντής, ο διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, ο οποίος ορίζεται με απόφασή του. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν οριστεί αναπληρωτής, ο διευθυντής αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας.
7. Ο προϊστάμενος σχολικής μονάδας αναπληρώνεται απ ό εκπαιδευτικό της ίδιας ή άλλης σχολικής μονάδας της ίδιας σχολικής ενότητας, κατά προτίμηση με βαθμό Α', ο οποίος ορίζεται με απόφαση του προέδρου του συντονιστικού συμβουλίου της σχολικής ενότητας που προβλέπεται στο άρθρο 8.
8. Η απόφαση ορισμού αναπληρωτή πο υ προβλέπεται στις παραγράφους
6 και 7 εκδίδεται απ ό το διευθυντή εντός δεκαπέντε ημερών από την έναρξη του σχολικού έτους.

Άρθρο 4
Υποδιευθυντής
1. Ο υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας συνεπικουρεί το διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του, ασκεί τις αρμοδιότητες του διευθυντή που ο τελευταίος του αναθέτει με απόφασή του και τον αναπληρώνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 3.
2. Ειδικότερα, ο υποδιευθυντής ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) μεριμνά για την υλοποίηση του διοικητικού έργου,

β) εκτελεί τις αποφάσεις του διευθυντή και της συνέλευσης των διδασκόντων που αφορούν θέματα φοίτησης των μαθητών και
γ) μεριμνά για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος.
3. Στις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δύο υποδιευθυντές, η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ τους γίνεται με απόφαση του διευθυντή.
4. Ο υποδιευθυντής ασκεί διδακτικά καθήκοντα που αντιστοιχούν στο μισό, τουλάχιστον, του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικού του ίδιου κλάδου και χρόνου υπηρεσίας

Άρθρο 5
Συνέλευση των διδασκόντων
1. Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί συνέλευση των διδασκόντων, η οποία αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όταν στις συνεδριάσεις της συνέλευσης των διδασκόντων εξετάζονται τα ειδικά θέματα μαθητών που καθορίζονται σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 19, καλούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και δύο εκπρόσωποι των μαθητών, που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο των μαθητικών κοινοτήτων,
2. Στις συνεδριάσεις της συνέλευσης των διδασκόντων προεδρεύει ο διευθυντής ή προϊστάμενος της σχολικής μονάδας. Η συνέλευση των διδασκόντων συνεδριάζει, τακτικά ή έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της, και η συμμετοχή των μελών της στις συνεδριάσεις είναι υποχρεωτική. Τακτικές συνεδριάσεις πραγματοποιούνται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους και στο τέλος κάθε τριμήνου στις σχολικές μονάδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθώς και στο τέλος κάθε τετραμήνου στα λύκεια. Η συνέλευση των διδασκόντων συγκαλείται έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών της με έγγραφη αίτησή του, στην οποία προσδιορίζει τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο εκτός του διδακτικού ωραρίου της σχολικής μονάδας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, πο υ κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α' 45).
3. Η συνέλευση των διδασκόντων ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συμβάλλει στη χάραξη κατευθύνσεων για την εφαρμογή της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, στην ομαλή λειτουργία του σχολείου καθώς και στην παιδαγωγική διευθέτηση των μαθητικών ζητημάτων,
β) διαπιστώνει και αξιολογεί τις σχολικές ανάγκες, φροντίζει για την αντιμετώπιση τους και αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας,
γ) αποφασίζει για θέματα φοίτησης, επίδοσης και διαγωγής των μαθητών,
δ) ενημερώνει τους ασκούντες τη γονική μέριμνα των μαθητών για τα
ζητήματα διαγωγής και επίδοσής τους, μία, τουλάχιστον, φορά ανά τρίμηνο,
ε) εισηγείται στο διευθυντή της σχολικής μονάδας το είδος και τη μορφή της ενδοσχολικής επιμόρφωσης και συμβάλλει στην υλοποίησή της και
στ) κατανέμει τα μέλη της σε τομείς, οι οποίοι σχηματίζονται στη μεν πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά τάξη, στη δε δευτεροβάθμια με βάση τους κλάδους των εκπαιδευτικών, με σκοπό την αρμονική συνεργασία, τον καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των εκπαιδευτικών μεθόδων. Κάθε τομέας συνεδριάζει, υπό την προεδρία του μέλους που έχει τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας, τουλάχιστον μία φορά πριν απ ό την έναρξη του διδακτικού έτους και στο τέλος κάθε τριμήνου στις σχολικές μονάδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή τετραμήνου στα λύκεια. Οι τομείς συνεδριάζουν πάντοτε εκτός των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων.

Άρθρο 6
Σχολικό συμβούλιο
1. Σε κάθε δημόσια σχολική μονάδα συνιστάται σχολικό συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης από τα ακόλουθα μέλη:
α) το διευθυντή, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον υποδιευθυντή ή, αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής, εκπαιδευτικό κατά προτίμηση με βαθμό Α', που ορίζεται ύστερα από γνώμη του διευθυντή,
β) ένα μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού, με τον αναπληρωτή του, που εκλέγονται από τη συνέλευση των διδασκόντων,
γ) έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων, με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου,
δ) έναν εκπρόσωπο του δήμου στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί η σχολική μονάδα, με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από το δήμαρχο
και
ε) ένα μέλος της τοπικής κοινωνίας και μόνιμο κάτοικο του δήμου στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί η σχολική μονάδα, με τον αναπληρωτή του, εγνωσμένου κύρους και με εμπειρία και γνώση σε θέματα παιδείας, κατά προτίμηση απόφοιτοι της σχολικής μονάδας, που επιλέγονται μεταξύ των προσώπων που υποδεικνύονται από το δήμο, το σύλλογο γονέων και τη συνέλευση των διδασκόντων.

2. Στα νηπιαγωγεία και τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία, το σχολικό συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης από τα ακόλουθα μέλη:
α) τον προϊστάμενο, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του εκπαιδευτικό κατά προτίμηση με βαθμό Α' , που ορίζεται ύστερα από γνώμη του προϊσταμένου,
β) έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων, με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται σύμφωνα με την περίπτωση γ' της προηγούμενης παραγράφου
και
γ) έναν εκπρόσωπο του δήμου, με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται σύμφωνα με την περίπτωση δ' της προηγούμενης παραγράφου.

α) και την επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων, των ασκούντων τη γονική μέριμνα των μαθητών και των ίδιων των μαθητών,
β) καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7,
γ) εισηγείται στο διευθυντή και τη συνέλευση των διδασκόντων συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση κρίσεων στη σχολική μονάδα,
δ) υποστηρίζει την διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, εκδρομών, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, εντός και εκτός της σχολικής μονάδας, και συνεργάζεται για την υλοποίησή τους με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας και
ε) συνεπικουρεί το διευθυντή στην εφαρμογή του σχεδίου αντιμετώπισης κρίσεων της σχολικής μονάδας.

Άρθρο 7
Κανονισμός λειτουργίας
1. Η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας διέπεται από κανονισμό. Ο κανονισμός λειτουργίας καταρτίζεται από το σχολικό συμβούλιο, ύστερα από γνώμη της συνέλευσης των διδασκόντων, και εγκρίνεται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως
2. Ο κανονισμός λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ρυθμίζει θέματα της σχολικής ζωής που αφορούν, μεταξύ άλλων, την παροχή κινήτρων αριστείας και ηθικών αμοιβών, την αποτροπή φαινομένων σχολικής βίας και προσβολής της αξιοπρέπειας των μαθητών, των διδασκόντων και του λοιπού προσωπικού, το περιεχόμενο και τον τρόπο επιβολής μέτρων εσωτερικής τάξης, τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, τον έλεγχο της εισόδου τρίτων προσώπων στο σχολικό χώρο, την καθαριότητα των χώρων κατά την ώρα της διδασκαλίας, τη χρήση και αξιοποίηση του διδακτικού υλικού καθώς και κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις και αφορά τη σχολική ζωή.

3. Γραμματέας του σχολικού συμβουλίου και αναπληρωτής του ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης διοικητικοί υπάλληλοι πο υ υπηρετούν στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, εκπαιδευτικοί, ύστερα απ ό γνώμη του διευθυντή ή προϊσταμένου.

4. Στις σχολικές μονάδες που δεν συστεγάζονται σε σχολικό συγκρότημα, τα μέλη των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 και το μέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 συμμετέχουν υποχρεωτικά και στο συμβούλιο σχολικής κοινότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της
8440/24-2-2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β' 318), ως εκπρόσωποι της συνέλευσης των διδασκόντων και των γονέων κατά τα οριζόμενα στην τελευταία διάταξη.

5. Η θητεία των μελών του σχολικού συμβουλίου διαρκεί δύο σχολικά έτη και αρχίζει από την έναρξη του πρώτου σχολικού έτους πο υ ακολουθεί τη συγκρότησή του.

6. Το σχολικό συμβούλιο συνεδριάζει, υποχρεωτικά, ύστερα απ ό πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών με έγγραφη αίτησή του, στην οποία προσδιορίζει τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση του συμβουλίου. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του σχολικού συμβουλίου συντάσσονται πρακτικά, τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά συντάσσονται απ ό το γραμματέα και επικυρώνονται από το συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίαση, με επιμέλεια του προέδρου. Στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις συνεδριάσεις του σχολικού συμβουλίου καλείται να εκφράσει τις απόψεις του, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

7. Το σχολικό συμβούλιο ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) εισηγείται στο διευθυντή και τη συνέλευση των διδασκόντων σχέδια δράσης της σχολικής μονάδας που αφορούν την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της, την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, τις συνθήκες υγιεινής

Άρθρο 8
Ενότητες σχολικών μονάδων
1. Με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστώνται ενότητες σχολικών μονάδων που απαρτίζονται από όμορες σχολικές μονάδες της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας του ίδιου δήμου, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας, το συντονισμό του έργου τους και την ενιαία αντιμετώπιση διοικητικών και εκπαιδευτικών θεμάτων. Τα νηπιαγωγεία και τα μονοθέσια, διθέσια ή τριθέσια δημοτικά σχολεία σχηματίζουν ενότητα με ένα, τουλάχιστον, τετραθέσιο και άνω δημοτικό σχολείο. Σχολικές μονάδες ειδικού τύπου ή μορφής μπορεί να σχηματίζουν ενότητα με όμοιες σχολικές μονάδες της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας του ίδιου δήμου.

2. Σε κάθε ενότητα σχολικών μονάδων λειτουργεί συντονιστικό συμβούλιο το οποίο συγκροτείται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης και αποτελείται από τους διευθυντές και τους προϊσταμένους των σχολικών μονάδων της ενότητας. Πρόεδρος του συντονιστικού συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης ο διευθυντής της σχολικής μονάδας με τις περισσότερες οργανικές θέσεις. Σε ενότητες όπου οι μεγαλύτερες σχολικές μονάδες έχουν τον ίδιο αριθμό οργανικών θέσεων, στη θέση του προέδρου του συντονιστικού συμβουλίου ορίζεται ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ο οποίος συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης. Γραμματέας του συντονιστικού συμβουλίου και αναπληρωτής του ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν σε σχολική μονάδα της ενότητας.

3. Το συντονιστικό συμβούλιο είναι αρμόδιο, ιδίως, για την υποβολή εισηγήσεων προς το αρμόδιο όργανο με αντικείμενο την διευθέτηση θεμάτων εγγραφών και επαναπροσδιορισμού των ορίων των σχολικών περιφερειών, την κατανομή των μαθητών στις τάξεις υποδοχής και στα τμήματα ένταξης των σχολικών μονάδων της ενότητας, τη συμπλήρωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών, την ανάπτυξη κοινών δράσεων, όπως εκδρομών και εκπαιδευτικών επισκέψεων, την οργάνωση ενδοσχολικής και διασχολικής επιμόρφωσης, τη συνεργασία των σχολικών μονάδων της ενότητας με ειδικούς επιστήμονες για την αντιμετώπιση παιδαγωγικών προβλημάτων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα κοινού ενδιαφέροντος.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 9
Διευθύνσεις και διευθυντές εκπαίδευσης
1. Στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α' 87), συνιστάται και εδρεύει μία διεύθυνση εκπαίδευσης, με κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια της ίδιας περιφερειακής ενότητας. Ειδικά στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης συνιστώνται οι ακόλουθες διευθύνσεις εκπαίδευσης:
α) Στο νομό Αττικής:
αα) Α' Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με έδρα το Δήμο Αθηναίων και κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια του ίδιου δήμου,
ββ) Β' Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με έδρα το Δήμο και κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των δήμων Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνος, Ηλιούπολης και Δάφνης - Υμηττού,
γγ) Α' Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βόρειου Τομέα Αθηνών, με έδρα το Δήμο και κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των δήμων Πεντέλης, Κηφισίας, Ηρακλείου, Μεταμορφώσεως, Πεύκης - Λυκόβρυσης και Αμαρουσίου,
δδ) Β' Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βόρειου Τομέα Αθηνών, με έδρα το Δήμο και κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των δήμων Ψυχικού - Φιλοθέης, Χολαργού - Παπάγου, Νέας Ιωνίας, Βριλησσίων, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου,
εε) Α' Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νότιου Τομέα Αθηνών, με έδρα το Δήμο και κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των δήμων Γλυφάδας, Ελληνικού, Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου και Αργυρούπολης,
στστ) Β' Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νότιου Τομέα Αθηνών, με έδρα το Δήμο και κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των δήμων Αγίου Δημητρίου, Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας και Μοσχάτου - Ταύρου,
ζζ) Α' Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικού Τομέα Αθηνών, με έδρα το Δήμο και κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των δήμων Αιγάλεω, Χαϊδαρίου και Αγίας Βαρβάρας,
ηη) Β' Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικού Τομέα Αθηνών, με έδρα το Δήμο και κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των δήμων Περιστερίου, Πετρούπολης, Ιλίου και Αγίων Αναργύρων - Καματερού,
θθ) Α' Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πειραιώς και Νήσων, με έδρα το Δήμο και κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των δήμων Πειραιώς, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σπετσών, Ύδρας και Πόρου,
ιι) Β' Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πειραιώς και Νήσων, με έδρα το Δήμο και κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των δήμων Κορυδαλλού, Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Περάματος, Σαλαμίνας και Αίγινας,
ιαια) Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, με έδρα το Δήμο και κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια όλων των δήμων της τέως Νομαρχίας Δυτικής Αττικής,
ιβιβ) Α' Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, με έδρα το Δήμο και κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των δήμων Ωρωπού, Μαραθώνος, Διονύσου και Αχαρνών και
ιγιγ) Β' Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, με έδρα το Δήμο και κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των Δήμων Ραφήνας - Πικερμίου, Παλλήνης, Παιανίας, Σπάτων - Αρτέμιδος, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Κρωπίας, Μαρκόπουλου, Μεσογαίας, Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

β) Στο νομό Θεσσαλονίκης:
αα) Α' Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, με έδρα το Δήμ ο Θεσσαλονίκης και κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια του ίδιου δήμου,
ββ) Β' Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, με έδρα το Δήμο και κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των δήμων Καλαμαριάς, Θερμαϊκού, Θέρμης και Πυλαίας - Χορτιάτη,
γγ) Γ' Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, με έδρα το Δήμο και κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των δήμων Κορδελιού - Ευόσμου, Νεάπολης - Συκεών και Αμπελοκήπων - Μενεμένης και
δδ) Δ' Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, με έδρα το Δήμο και κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των δήμων Δέλτα, Λαγκαδά, Βόλβης, Ωραιοκάστρου, Χαλκηδόνας και Παύλου Μελά.

2. Κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης είναι αρμόδια για τη διοίκηση και τον έλεγχο της λειτουργίας, καθώς και για την παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη των σχολικών μονάδων της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης της κατά τόπο αρμοδιότητάς της.

3. Σε κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης προΐσταται διευθυντής , ο οποίος ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) εξειδικεύει την εφαρμογή της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο,
β) είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος των προϊσταμένων των τμημάτων, των υπευθύνων εκπαιδευτικών θεμάτων, των υπευθύνων στήριξης εκπαιδευτικού έργου και του λοιπού προσωπικού της διεύθυνσης εκπαίδευσης, των σχολικών συμβούλων, των λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης, καθώς και όλου του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί στις περιφερειακές υπηρεσίες που υπάγονται στη διεύθυνση εκπαίδευσης,
γ) υποστηρίζει τον ενιαίο προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων πο υ υπάγονται στη διεύθυνση εκπαίδευσης,
δ) συντονίζει τις δράσεις που αφορούν την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, την παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών και την επιμόρφωσή τους,
ε) υποστηρίζει την εφαρμογή των καινοτομιών που εισάγονται στην εκπαίδευση, επισημαίνει τις αδυναμίες τους και εισηγείται στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης τρόπους αντιμετώπισής τους και
στ) συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των τμημάτων της διεύθυνσης και τους υπευθύνους εκπαιδευτικών θεμάτων και στήριξης εκπαιδευτικού έργου για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 10
Οργάνωση των διευθύνσεων εκπαίδευσης
1. Κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:
α) Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με αρμοδιότητα, ιδίως, σε θέματα περιεχομένου σπουδών γενικής, ειδικής και φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αντιμετώπισης προβλημάτων της μαθητικής ζωής και ρύθμισης των σχέσεων των μελών της σχολικής κοινότητας της οικείας βαθμίδας.
β) Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αρμοδιότητα, ιδίως, σε θέματα περιεχομένου σπουδών γενικής, ειδικής και φυσικής αγωγής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επαγγελματικής εκπαίδευσης, αντιμετώπισης προβλημάτων της μαθητικής ζωής και ρύθμισης των σχέσεων των μελών της σχολικής κοινότητας της οικείας βαθμίδας.
γ) Στήριξης εκπαιδευτικού έργου με αρμοδιότητα, ιδίως, σε θέματα:
αα) συντονισμού και υποστήριξης των σχολικών συμβούλων,
ββ) παροχής υπηρεσιών, διάγνωσης και υποστήριξης μαθητών με ή χωρίς αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες, καθώς και υπηρεσιών ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ένταξης των μαθητών,
γγ) σχεδιασμού, προώθησης, υποστήριξης και αξιολόγησης της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, όπως προγράμματα πολιτισμού, περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης, αγωγής υγείας
σχεδιασμού, οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού, εργαστηριακής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης,
δδ) σχεδιασμού, προώθησης, υποστήριξης και αξιολόγησης της εφαρμογής προγραμμάτων εισαγωγής και διδακτικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
εε) υποστήριξης προγραμμάτων επιμόρφωσης και αξιολόγησης διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, το οποίο είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα διοικητικής και οικονομικής φύσης, όπως η παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης και η συγκέντρωση των δικαιολογητικών μισθοδοσίας του προσωπικού των περιφερειακών υπηρεσιών που υπάγονται στη διεύθυνση και η γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας του αντίστοιχου Π.Υ.Π.Σ.Ε..

2. Σε κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης τοποθετούνται υπεύθυνοι εκπαιδευτικών θεμάτων:
α) προσχολικής αγωγής, που υπάγονται στο τμήμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
β) δημοτικής εκπαίδευσης, που υπάγονται στο τμήμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
γ) δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης, που υπάγονται στο τμήμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και
δ) επαγγελματικής εκπαίδευσης, που υπάγονται στο τμήμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Σε κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης ορίζονται με απόφαση του διευθυντή, υπεύθυνοι στήριξης εκπαιδευτικού έργου, οι οποίοι υπάγονται στο ομώνυμο τμήμα:
α) καινοτόμων και βιωματικών δράσεων,
β) εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών επιστημών,
γ) επαγγελματικού προσανατολισμού,
δ) πληροφορικής και νέων τεχνολογιών και
ε) φυσικής αγωγής και αθλητισμού

4. Ο προϊστάμενος του τμήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ο άμεσος προϊστάμενος των υπευθύνων προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαίδευσης.

5. Ο προϊστάμενος του τμήματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ο άμεσος προϊστάμενος των υπευθύνων γενικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

6. Ο προϊστάμενος του τμήματος στήριξης εκπαιδευτικού έργου είναι ο άμεσος προϊστάμενος των σχολικών συμβούλων και των υπευθύνων καινοτόμων δράσεων και ειδικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή προγραμμάτων στήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

Άρθρο 11
Επιλογή διευθυντών και λοιπών στελεχών των διευθύνσεων εκπαίδευσης

1. Ο διευθυντής εκπαίδευσης και οι προϊστάμενοι των τμημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικών θεμάτων, επιλέγονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 29 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιούνται με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου.

2. Στο τμήμα στήριξης εκπαιδευτικού έργου προΐσταται σχολικός σύμβουλος με αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία ή σπουδές στη διοικητική επιστήμη ή το πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010, ο οποίος επιλέγεται από τους πίνακες επιλογής σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ισχύουν, κατά το χρόνο της επιλογής, για την οικεία περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης. Η επιλογή και τοποθέτηση γίνεται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ο οποίος επιλέγει μεταξύ των έξι υποψηφίων, τρεις για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τρεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που προτείνονται από τα οικεία συμβούλια επιλογής, αντίστοιχα. Για τη θητεία και την ανάληψη υπηρεσίας, την απαλλαγή από την άσκηση των καθηκόντων και τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις μετά τη λήξη της θητείας των προϊσταμένων των τμημάτων στήριξης εκπαιδευτικού έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 25 έως και 27 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιούνται με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου.

6. Στο τμήμα διοικητικών και οικονομικών θεμάτων προΐσταται διοικητικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ο οποίος επιλέγεται και τοποθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 12
Αναπλήρωση διευθυντή και λοιπών στελεχών των διευθύνσεων εκπαίδευσης
1. Ο διευθυντής εκπαίδευσης που ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται πλήρως στα καθήκοντά του από τον αρχαιότερο απ ό τους προϊσταμένους των τμημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Ο προϊστάμενος του τμήματος πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον προϊστάμενο του τμήματος δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

3. Ο προϊστάμενος του τμήματος στήριξης εκπαιδευτικού έργου που ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται πλήρως στα καθήκοντά του από σχολικό σύμβουλο πο υ ορίζεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης κατά το χρόνο τοποθέτησης του προϊσταμένου.

4. Ο προϊστάμενος του τμήματος διοικητικών και οικονομικών θεμάτων που ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται πλήρως στα καθήκοντά του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..

5. Η αναπλήρωση των διευθυντών εκπαίδευσης ή των προϊσταμένων των τμημάτων των προηγούμενων παραγράφων που ελλείπουν διαρκεί έως την τοποθέτηση νέων.

Άρθρο 13
Περιφερειακές διευθύνσεις και περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης
1. Στην έδρα κάθε περιφέρειας του κράτους συνιστάται και εδρεύει μία περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης, με κατά τόπο αρμοδιότητα αυτή της περιφέρειας του κράτους.

2. Σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης προΐσταται περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης, ο οποίος είναι μετακλητός υπάλληλος και προέρχεται από τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης ασκεί, ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εξειδικεύει την εφαρμογή της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο.
β) Ασκεί στο πλαίσιο της κατά τόπο αρμοδιότητάς του τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία:
αα) των υπηρεσιακών μονάδων της περιφερειακής διεύθυνσης, των διευθύνσεων εκπαίδευσης, των Κ.Π.Ε., των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.), των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και των Φροντιστηρίων και
ββ) των στελεχών της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί στην περιφερειακή διεύθυνση και στις λοιπές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

4. Περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρεί από τη δημόσια εκπαίδευση, εκπίπτει, αυτοδικαίως, από τη θέση του.

5. Στους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης καταβάλλονται οι αποδοχές των ειδικών γραμματέων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 14
Οργάνωση των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης
1. Κάθε περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης διαρθρώνεται στις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:
α) Διεύθυνση διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, η οποία διαρθρώνεται περαιτέρω στα τμήματα:
αα) διοικητικών υποθέσεων, με αρμοδιότητα σε θέματα διοικητικής φύσης, όπως είναι η τήρηση πρωτοκόλλου και η διακίνηση εγγράφων, η σύνταξη και η προώθηση σχεδίων διοικητικών πράξεων, η παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, η γραμματειακή υποστήριξη του αντίστοιχου Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Π.Σ.Ε.) και
ββ) οικονομικών υποθέσεων, με αρμοδιότητα σε θέματα οικονομικής φύσης, όπως είναι η μισθοδοσία του προσωπικού και η συγκέντρωση των δικαιολογητικών εξόφλησης των τίτλων πληρωμής δημόσιων δαπανών, η συγκέντρωση και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και η παρακολούθηση της εκτέλεσής του.

β) Αυτοτελές τμήμα επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αρμοδιότητα, ιδίως, σε θέματα:
αα) εποπτείας και επιστημονικής καθοδήγησης και αξιολόγησης της δράσης των τμημάτων στήριξης εκπαιδευτικού έργου των διευθύνσεων εκπαίδευσης και των Κ.Π.Ε.,
ββ) σχεδιασμού, προώθησης, και αξιολόγησης της εφαρμογής των προγραμμάτων επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες και

στ) Αυτοτελές γραφείο υποδομών και στατιστικών δεδομένων, με αρμοδιότητα σε θέματα διαχείρισης της υλικοτεχνικής υποδομής και συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων που σχετίζονται με τη λειτουργία της περιφερειακής διεύθυνσης και των περιφερειακών υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή. Το γραφείο αυτό στελεχώνεται από τρεις, τουλάχιστον, διοικητικούς υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΤΕ Πληροφορικής ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ03 Μαθηματικών ή ΠΕ12 Μηχανικών ή ΠΕ17 Τεχνολόγων ή ΠΕ19 ή ΠΕ20 Πληροφορικής.

2. Ο προϊστάμενος του τμήματος επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) εποπτεύει, συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί το έργο των προϊσταμένων των τμημάτων στήριξης εκπαιδευτικού έργου των διευθύνσεων εκπαίδευσης και των σχολικών συμβούλων που υπάγονται σε αυτές,
β) παρακολουθεί, μέσω των προϊσταμένων των τμημάτων στήριξης εκπαιδευτικού έργου των διευθύνσεων εκπαίδευσης, την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών από τις σχολικές μονάδες και
γ) υποστηρίζει όλες τις καινοτόμες δράσεις του εκπαιδευτικού συστήματος.

3. Ο προϊστάμενος του τμήματος γενικής παιδείας ασκεί, ιδίως, τις αρμοδιότητες της εποπτείας, του συντονισμού και της αξιολόγησης του έργου των διευθυντών εκπαίδευσης.

4। Οι προϊστάμενοι όλων των υπηρεσιακών μονάδων της περιφερειακής Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), για την πληρέστερη εκτέλεση του έργου τους.

Άρθρο 15
Επιλογή περιφερειακού διευθυντή και λοιπών στελεχών τω ν περιφερειακώ ν διευθύνσεων εκπαίδευσης

διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
6. Στο αυτοτελές τμήμα επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προΐσταται σχολικός σύμβουλος με αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία ή σπουδές στη διοικητι πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010, ο οποίος επιλέγεται από τους πίνακες επιλογής σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ισχύουν, κατά το χρόνο της επιλογής, για την οικεία περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης. Η επιλογή και τοποθέτηση γίνεται ύστερα απ ό πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ο οποίος επιλέγει μεταξύ έξι υποψηφίων, τρεις για την προσχολική αγωγή, τη δημοτική εκπαίδευση και την ειδική αγωγή και εκπαίδευση και τρεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που προτείνονται απ ό τα
οικεία συμβούλια επιλογής, αντίστοιχα.

7। Στο αυτοτελές τμήμα γενικής παιδείας προΐσταται εκπαιδευτικός ο οποίος επιλέγεται από τους ισχύοντες, κατά το χρόνο της επιλογής, για κάθε περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης πίνακες διευθυντών εκπαίδευσης. Η επιλογή και η τοποθέτησή του γίνεται ύστερα απ ό πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μεταξύ έξι υποψηφίων, τρεις από την πρωτοβάθμια και τρεις από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που προτείνονται από το οικείο συμβούλιο επιλογής.

8. Στο τμήμα επαγγελματικής εκπαίδευσης προΐσταται εκπαιδευτικός των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20 εκπαιδευτικών, ο οποίος επιλέγεται απ ό τους ισχύοντες, κατά το χρόνο της επιλογής, για κάθε περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης πίνακες διευθυντών εκπαίδευσης. Η επιλογή και η τοποθέτησή του γίνεται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μεταξύ έξι υποψηφίων, τρεις από την πρωτοβάθμια και τρεις από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που προτείνονται από το οικείο συμβούλιο επιλογής.

9. Για τη θητεία και την ανάληψη υπηρεσίας, την απαλλαγή από την άσκηση των καθηκόντων και τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις μετά τη λήξη της θητείας των προϊσταμένων που επιλέγονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 6 έως και 8, εφαρμόζονται οι διατάξεις 25 έως και 27 του ν.3848/2010, όπως τροποποιούνται με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου.

10. Στο αυτοτελές γραφείο νομικής υποστήριξης προΐσταται διοικητικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, πτυχιούχος νομικού τμήματος, ο οποίος επιλέγεται και τοποθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Αν δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί διοικητικός υπάλληλος κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, στη θέση του προϊσταμένου επιλέγεται και τοποθετείται αποσπασμένος εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ1 3 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, πτυχιούχος νομικού τμήματος, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου Α.Π.Υ.Π.Σ.Ε..

11. Στο αυτοτελές γραφείο υποδομών και στατιστικών δεδομένων προΐσταται διοικητικός υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής και, αν δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί, των κλάδων ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΤΕ Πληροφορικής, ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Αν δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί διοικητικός υπάλληλος κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, επιλέγεται και τοποθετείται αποσπασμένος εκπαιδευτικός των κλάδων ΠΕ0 3 Μαθηματικών ή ΠΕ12
Μηχανικών ή ΠΕ17 Τεχνολόγων ή ΠΕ1 9 ή ΠΕ20 Πληροφορικής, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου Α.Π.Υ.Π.Σ.Ε..

Άρθρο 16
Αναπλήρωση περιφερειακού διευθυντή και λοιπών στελεχών των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης

Άρθρο 17
Υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια
α) στην έδρα κάθε διεύθυνσης εκπαίδευσης συνιστάται ένα Περιφερειακό
Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης (Π.Υ.Π.Σ.Ε.),
β) στην έδρα κάθε περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης συνιστάται ένα Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Π.Σ.Ε.) και
γ) στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συνιστάται ένα Κεντρικό Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Π.Σ.Ε.)

2. Τα Π.Υ.Π.Σ.Ε., τα Α.Π.Υ.Π.Σ.Ε. και το Κ.Υ.Π.Σ.Ε. είναι αρμόδια για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού προσωπικού της δημόσιας και ιδιωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες των συμβουλίων αυτών και τα θέματα συγκρότησης, σύνθεσης και λειτουργίας τους καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 19.

Άρθρο 18
Ειδικά θέματα λειτουργίας σχολικών μονάδων
1. Οι συνεδριάσεις της συνέλευσης των διδασκόντων και οι ενημερωτικές συναντήσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και ασκούντων τη γονική μέριμνα των μαθητών πραγματοποιούνται τις ώρες μεταξύ 17:30 μμ έως και 20:30 μμ. Στις σχολικές μονάδες με κύρια απογευματινή λειτουργία οι δραστηριότητες του πρώτου εδαφίου πραγματοποιούνται τις ώρες μεταξύ 09:30 πμ έως και 12:30
μ.μ.. Η παρουσία των εκπαιδευτικών στις ανωτέρω δραστηριότητες είναι υποχρεωτική. Η αδικαιολόγητη απουσία των εκπαιδευτικών και η διενέργεια των ανωτέρω δραστηριοτήτων εντός του διδακτικού ωραρίου της σχολικής μονάδας συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα.

2. Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού η αναπλήρωση στα διδακτικά του καθήκοντα γίνεται με εντολή του διευθυντή από εκπαιδευτικό της ίδιας, σχολικής μονάδας, κατά προτίμηση της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας, που έχει κενό στο ημερήσιο διδακτικό ωράριο εργασίας του. Η άρνηση συμμόρφωσης στο ανωτέρω εκπαιδευτικό καθήκον συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Άρθρο 19
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:
α) οι ώρες άσκησης διδακτικών καθηκόντων από τους διευθυντές των τετραθέσιων και πενταθέσιων δημοτικών σχολείων, καθώς και των γυμνασίων και λυκείων με τρία έως πέντε τμήματα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3,
β) οι ώρες άσκησης διδακτικών καθηκόντων από τους υποδιευθυντές,
γ) τα ειδικά θέματα στη συζήτηση των οποίων παρίστανται στη συνέλευση των διδασκόντων οι εκπρόσωποι των μαθητών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 και ο οποίος ισχύει σε κάθε σχολική μονάδα έως την έκδοση του κανονισμού λειτουργίας της, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η κατά τόπο αρμοδιότητα των διευθύνσεων εκπαίδευσης μπορεί να αντιστοιχίζεται με την εδαφική περιφέρεια ενός ή περισσότερων δήμων ή δημοτικών ενοτήτων που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του ν. 3852/2010 ή και υποσυνόλων τους. Με την ίδια απόφαση επανακαθορίζεται η έδρα των διευθύνσεων εκπαίδευσης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:
α) εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες των διευθύνσεων και των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, καθώς και των υπηρεσιακών μονάδων τους,
β) θεσπίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες: των διευθυντών ή προϊσταμένων, των υποδιευθυντών, της συνέλευσης των διδασκόντων και των σχολικών συμβουλίων των σχολικών μονάδων, των συντονιστικών συμβουλίων των ενοτήτων σχολικών μονάδων και των προέδρων τους, των προϊσταμένων των λοιπών περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και των υπηρεσιακών μονάδων τους, των υπευθύνων εκπαιδευτικών θεμάτων και των υπευθύνων στήριξης εκπαιδευτικού έργου των διευθύνσεων εκπαίδευσης, καθώς και των λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 29 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιούνται με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου και
γ) καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός των υπευθύνων στήριξης εκπαιδευτικού έργου ανά διεύθυνση εκπαίδευσης, τα προσόντα, τα κριτήρια, η αποτίμηση των κριτηρίων, τα όργανα και η διαδικασία επιλογής τους και η διάρκεια της θητείας τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο μέγιστος αριθμός των αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε κάθε τμήμα στήριξης εκπαιδευτικού έργου, τα κριτήρια, τα όργανα και η διαδικασία απόσπασης καθώς και οι λόγοι ανάκλησής της.

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μπορεί να αναδιαρθρώνονται οι περιφερειακές διευθύνσεις και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, να ανακατανέμονται οι αρμοδιότητες των υπηρεσιακών μονάδων και των προϊσταμένων τους και να ανακαθορίζονται τα προσόντα των προϊσταμένων τους.

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται η συγκρότηση, η σύνθεση και θέματα λειτουργίας των Π.Υ.Π.Σ.Ε., των Α.Π.Υ.Π.Σ.Ε. και των Κ.Υ.Π.Σ.Ε., προσδιορίζονται οι αρμοδιότητές τους και ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζονται τα μονομελή και συλλογικά όργανα που ασκούν την πειθαρχική διαδικασία για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
-καθώς και η αρμοδιότητα τους για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης και την επιβολή πειθαρχικών ποινών.

Άρθρο 20
Λοιπές διατάξεις

α) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 10 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Πα την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέσεις καταρτίζονται οι ακόλουθοι αξιολογικοί πίνακες επιλογής που ισχύουν για τέσσερα έτη:
α) Σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής,
β) Σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης,
γ) Σχολικών συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.),
δ) Σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά κλάδο και ειδικότητα,
ε) Διευθυντών εκπαίδευσης,
στ) Προϊσταμένων τμημάτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης,
ζ) Προϊσταμένων τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης,
η) Διευθυντών δημοτικών σχολείων, θ) Διευθυντών γυμνασίων,
ι) Διευθυντών γενικών λυκείων,
ια) Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (Ε.ΠΑΛ.)
ιβ) Διευθυντών Επαγγελματικών Σχολών (Ε.ΠΑΣ.)
ιγ) Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδ) Διευθυντών γυμνασίων Ε.Α.Ε.,
ιε) Διευθυντών λυκείων Ε.Α.Ε.,
ιστ) Διευθυντών ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων, ιζ) Διευθυντών ειδικών ΕΠΑ.Λ.,
ιη) Διευθυντών ειδικών ΕΠΑ.Σ.
ιθ) Διευθυντών Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.), κ) Διευθυντών μουσικών σχολείων,
κα) Διευθυντών καλλιτεχνικών σχολείων και
κβ) Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)

3. Προτάσεις καταρτίζονται για την επιλογή και τοποθέτηση των ακόλουθων στελεχών της εκπαίδευσης:
α) Υπευθύνων εκπαιδευτικών θεμάτων προσχολικής αγωγής των διευθύνσεων εκπαίδευσης,
β) Υπευθύνων εκπαιδευτικών θεμάτων δημοτικής εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης,
γ) Υπευθύνων εκπαιδευτικών θεμάτων δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης,
δ) Υπευθύνων εκπαιδευτικών θεμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης,
ε) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στ) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ζ) Υποδιευθυντών Σ.Ε.Κ.,
η) Προϊσταμένων διθέσιων νηπιαγωγείων και
θ) Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων.»
β) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Ως διευθυντές εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με βαθμό Α' και δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί επτά τουλάχιστον έτη. Ως διευθυντές εκπαίδευσης επιλέγονται και εκπαιδευτικοί, του κλάδου νηπιαγωγών, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

3. Ως προϊστάμενοι των τμημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α' και δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί επτά τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον πέντε σε σχολεία της οικείας βαθμίδας. Ως προϊστάμενοι των τμημάτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται και εκπαιδευτικοί του κλάδου νηπιαγωγών, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις».
γ) Από την παράγραφο 5 του άρθρου 11 απαλείφονται οι φράσεις «
καθώς και ως υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ.».
δ) Η παράγραφος 6 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Ως υπεύθυνοι εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με βαθμό Α' και οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία. Ειδικότερα, επιλέγονται ως υπεύθυνοι εκπαιδευτικών θεμάτων: α) προσχολικής αγωγής, εκπαιδευτικοί του κλάδου νηπιαγωγών, β) δημοτικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί του κλάδου δασκάλων, γ) δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ11, ΠΕ 13, ΠΕ 15, ΠΕ 16, ΠΕ 19 και ΠΕ2ο και δ) επαγγελματικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ20.».
ε) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την επιλογή σε θέσεις σχολικών συμβούλων απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού καθοδηγητικής επάρκειας και για την επιλογή διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων τμημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης και διευθυντών σχολικών μονάδων απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας.».

στ) Η υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής: «αα) Άσκηση καθηκόντων μέλους του επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.Ε.Π.) ή παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού συμβούλου, διευθυντή εκπαίδευσης, προϊσταμένου τμήματος πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διεύθυνσης εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., διευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., υπευθύνου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προϊσταμένου διεύθυνσης ή τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 0,50 μονάδες για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων σε κάθε θέση του προηγούμενου εδαφίου αποτιμάται με 2 μονάδες κατ' ανώτατο όριο, εκτός από την άσκηση καθηκόντων σχολικού συμβούλου, που αποτιμάται με 4 μονάδες κατ' ανώτατο όριο. Άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου σχολικής μονάδας, υπευθύνου εκπαιδευτικών θεμάτων ή προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων διεύθυνσης εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη διεύθυνση εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων, Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων: 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1 μονάδα.
Αν ο υποψήφιος άσκησε καθήκοντα: ι. διευθυντή και υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. ή προϊσταμένου σχολικής μονάδας ή υπευθύνου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ιι. υπευθύνου εκπαιδευτικών θεμάτων ή προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων διεύθυνσης εκπαίδευσης, υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη διεύθυνση εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων, ΚΕ.ΣΥ.Π., ή Γραφείου Σ.Ε.Π., Ε.Κ.Φ.Ε., Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων, ιιι. προϊσταμένου διεύθυνσης και προϊσταμένου τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση.».

ζ) Ο τίτλος του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής: «Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων των τμημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης και διευθυντών σχολικών μονάδων».
η) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα κριτήρια επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων των τμημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης και διευθυντών σχολικών μονάδων αποτιμώνται κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.».
θ) Η υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου
14 αντικαθίσταται ως εξής: «αα) Ασκηση καθηκόντων μέλους του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. ή παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού συμβούλου, διευθυντή εκπαίδευσης, προϊσταμένου τμήματος πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διεύθυνσης εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., διευθυντή ή προϊσταμένου σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., υπευθύνου εκπαιδευτικών θεμάτων ή προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., υπευθύνου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προϊσταμένου διεύθυνσης ή τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 0,50 μονάδες για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων σε κάθε θέση του προηγούμενου εδαφίου αποτιμάται με 2 μονάδες κατ' ανώτατο όριο, εκτός από την άσκηση καθηκόντων περιφερειακού διευθυντή, διευθυντή εκπαίδευσης, προϊσταμένου τμήματος πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διεύθυνσης εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας, πο υ αξιολογείται με 4 μονάδες κατ' ανώτατο όριο. Αν ο υποψήφιος άσκησε καθήκοντα: i. διευθυντή και υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. ή προϊσταμένου σχολικής μονάδας ή υπευθύνου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ii. προϊσταμένου διεύθυνσης και προϊσταμένου τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση.».

ι) Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 14 του άρθρου 14, ύστερα από τη φράση «και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,» προστίθεται η φράση «περιφερειάρχη ή αντιπεριφερειάρχη,».
ια) Ο τίτλος του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής: «Κριτήρια επιλογής
, υπευθύνων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και προϊσταμένων νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων».
ιβ) Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) συμβούλιο επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης»
ιγ) Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 16, η φράση «των συμβουλίων υπό στοιχεία γ' και δ'» αντικαθίσταται ως εξής: «του συμβουλίου υπό στοιχείο γ'».
ιδ) Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) αα) Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης με τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται από το διοικητικό συμβούλιο του Ι.Ε.Π., στην περίπτωση των συμβουλίων υπό στοιχεία α' και β' της προηγούμενης παραγράφου και ββ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το διοικητικό συμβούλιο του I.Ε.Π. καθώς και ένα μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου στην περίπτωση του συμβουλίου υπό στοιχείο γ' της προηγούμενης παραγράφου.».
ιε) Η παράγραφος 7 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «7। Οι προϊστάμενοι των τμημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης επιλέγονται από τα Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Π.Σ.Ε.), στα οποία συμμετέχουν επιπλέον: α) ένα μέλος Δ.Ε.Π. παιδαγωγικών τμημάτων ή καθηγητικών σχολών ή τμημάτων διοικητικής επιστήμης των Α.Ε.Ι. ή σύμβουλος του Ι.Ε.Π. ή σχολικός σύμβουλος της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας, κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση της εκπαίδευσης και β)ένας διευθυντής εκπαίδευσης ή προϊστάμενος τμήματος της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας διεύθυνσης εκπαίδευσης ή διευθυντής σχολικής μονάδας της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας, κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Τα μέλη των περιπτώσεων α' και β' του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης.».
ιστ) Στην παράγραφο 8 του άρθρου 16 η φράση «περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), κατά περίπτωση» αντικαθίσταται ως εξής:
«Περιφερειακά Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια Εκπαίδευσης
(Π.Υ.Π.Σ.Ε.».
ιζ) Η παράγραφος 9 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης επιλέγονται από τα οικεία Π.Υ.Π.Σ.Ε.».
ιη) Από την παράγραφο 10 του άρθρου 16 απαλείφεται η φράση «και υπεύθυνοι τομέων».
ιθ) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 16, το οποίο προστέθηκε με την περίπτωση γ' της παραγράφου 16 του άρθρου 59 του ν.3699/2011 (Α' 118), η φράση «των περιπτώσεων ια' έως και κβ' και κστ' έως και κη'» αντικαθίσταται ως εξής: «των περιπτώσεων η' έως και κβ'».
κ) Τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 17 αντικαθίστανται ως εξής: «Το συγγραφικό έργο των υποψήφιων σχολικών συμβούλων αξιολογείται από επταμελείς επιτροπές αποτελούμενες απ ό συμβούλους του I.Ε.Π. και μέλη Δ.Ε.Π. ειδικοτήτων συναφών με το προς άσκηση έργο και το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας για τους υποψήφιους σχολικούς συμβούλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι προτείνονται απ ό το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.»
κα) Στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 18, η φράση «ζ' έως ι' και κθ' έως λα'» αντικαθίσταται απ ό τη φράση «στ' και ζ'». Ομοίως από τιςπαραγράφους 3 και 4 απαλείφονται οι φράσεις «και στα γραφεία» και «και γραφείων της οικείας βαθμίδας», αντίστοιχα.
κβ) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 18 η φράση «ια' έως κη'»
αντικαθίσταται από τη φράση «η' έως και κβ » και απαλείφεται η φράση «και στα, γραφεία».
κγ) Απ ό την παράγραφο 6 του άρθρου 18 απαλείφεται η φράση «και γραφείων της οικείας βαθμίδας».
κδ) Απ ό το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 18 απαλείφεται η φράση «ή στον προϊστάμενο του οικείου γραφείου εκπαίδευσης»,
κε) Η παράγραφος 8 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Μετά την τοποθέτηση των υποδιευθυντών ο οικείος διευθυντής εκπαίδευσης με πρόσκληση του που κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες πο υ λειτουργούν στην περιφέρεια της οικεία διεύθυνσης εκπαίδευσης και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα υπευθύνων εκπαιδευτικών θεμάτων να υποβάλουν εντός δεκαημέρου αίτηση επιλογής για τις θέσεις αυτές.».
κστ) Οι περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 9 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Οι υποψήφιοι προϊστάμενοι τμημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης για τις θέσεις μίας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.
γ) Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων, Σ.Ε.Κ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. για τις θέσεις αρμοδιότητας ενός Π.Υ.Π.Σ.Ε..
δ) Οι υποψήφιοι υπεύθυνοι εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης για τη θέση μιας μόνο διεύθυνσης εκπαίδευσης.».
κζ) Ο τίτλος του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής: «Κρίση και επιλογή διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων των τμημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης».
κη) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 20 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι διατάξεις για την κρίση και επιλογή των σχολικών συμβούλων εφαρμόζονται και για την κρίση και επιλογή των διευθυντών εκπαίδευσης και των προϊσταμένων τμημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης, εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στην αξιολόγηση του συγγραφικού έργου.
2. Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής ή το Α.Π.Υ.Π.Σ.Ε. καταρτίζει με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 14 και τις προτιμήσεις των υποψηφίων, τους εξής πίνακες ανά περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης:
α) διευθυντών εκπαίδευσης,
β) προϊσταμένων τμημάτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης και
γ) προϊσταμένων τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης.
εμποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους πίνακες.».
κθ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 20, η φράση «ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου» αντικαθίσταται από το αρκτικόλεξο«Α.Π.Υ.Π.Σ.Ε.».
λ) Το άρθρο 22 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 22
Κρίση και επιλογή υπευθύνων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης
Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης ορίζονται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Π.Υ.Π.Σ.Ε., με βάση τα κριτήρια του άρθρου 15.».
λα) Από τον τίτλο του άρθρου 23 απαλείφεται η φράση «,υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ.».
λβ) Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 23 αντικαθίστανται ως εξής: «1.
Η συνέλευση των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, σε συνεδρίασή της, η οποία πραγματοποιείται μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, προτείνει, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 15, τρεις από τους υποψηφίους για τη θέση υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι του ενός υποδιευθυντές στην ίδια σχολική μονάδα.

2. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας επιλέγει μεταξύ των προτεινομένων από τη συνέλευση των διδασκόντων υποψήφιων υποδιευθυντών της σχολικής μονάδας και διαβιβάζει την αιτιολογημένη πρότασή του στο αρμόδιο Π.Υ.Π.Σ.Ε. το οποίο, ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, εισηγείται στον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης την τοποθέτηση του υποδιευθυντή.

3. Αν η συνέλευση των διδασκόντων δεν υποβάλει εμπρόθεσμα την πρόταση της παραγράφου 1, η τοποθέτηση υποδιευθυντή γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας και έλεγχο και εισήγηση του αρμόδιου Π.Υ.Π.Σ.Ε. κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.».
λγ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 23, η φράση «περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου» αντικαθίσταται από το αρκτικόλεξο «Π.Υ.Π.Σ.Ε.».
λδ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 24, η φράση «των γραφείων εκπαίδευσης και των προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» αντικαθίσταται ως εξής: «των τμημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης».
λε) Η παράγραφος 5 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για την τοποθέτηση των διευθυντών εκπαίδευσης και των προϊσταμένων των τμημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης. Οι τοποθετούμενοι σε θέσεις διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων τμημάτων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης διαγράφονται από όλους τους πίνακες στελεχών της εκπαίδευσης, στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι.».
λστ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 24, η φράση
«προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης» αντικαθίσταται από τη φράση
«προϊσταμένων τμημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης». Στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, η φράση
«ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου» αντικαθίσταται απ ό το αρκτικόλεξο «Α.Π.Υ.Π.Σ.Ε.».
λζ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 24 η φράση
«περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου» αντικαθίσταται απ ό το αρκτικόλεξο«Π.Υ.Π.Σ.Ε.».
λη) Στην παράγραφο 9 του άρθρου 24, η φράση «Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8» αντικαθίσταται ως εξής: «Στην περίπτωση της παραγράφου 7».
λθ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 24, καθώς και στην περίπτωση γ' του ίδιου άρθρου, η φράση «περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου» αντικαθίσταται από το αρκτικόλεξο «Π.Υ.Π.Σ.Ε.».
μ) Στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 24, η φράση «υπηρεσιακό συμβούλιο» αντικαθίσταται απ ό το αρκτικόλεξο «Π.Υ.Π.Σ.Ε.».
μα) Η παράγραφος 13 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: «13. Οι τοποθετούμενοι σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. διαγράφονται απ ό όλους τους πίνακες διευθυντών σχολικών μονάδων, διατηρούν όμως τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες σχολικών συμβούλων, διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων τμημάτων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης.».
μβ) Η παράγραφος 14 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: «14. Η τοποθέτηση υπευθύνων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και προϊσταμένων ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης.».
μγ) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 27 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι τμημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης, διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., υπεύθυνοι εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ. μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μετατίθενται με αίτηση τους ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μετά τη λήξη της θητείας τους.
2. Οι υπηρετούντες σε θέσεις σχολικών συμβούλων, διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων τμημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης, διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και υπευθύνων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης επανέρχονται μετά τη λήξη της θητείας τους, εφόσον δεν επανεπιλεγούν, σε θέσεις εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, στην οποία ανήκαν οργανικά ή στις θέσεις στις οποίες μετατέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Αν οι παραπάνω θέσεις έχουν καταργηθεί, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της προτίμησης τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ή του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.»,
μγ) Απ ό την περίπτωση α' του άρθρου 28 απαλείφεται η φράση «και υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ.». Η περίπτωση β' του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «β) Όπο υ στις διατάξεις αυτές αναφέρονται περιφερειακά υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια νοείται το οικείο υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο της Σιβιτανίδειου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, όπου συνέλευση διδασκόντων νοείται η συνέλευση διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας της ίδιας σχολής και όπου περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης ή διευθυντής εκπαίδευσης, το Διοικητικό της Συμβούλιο.».
μδ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 29, η φράση «προϊστάμενοι γραφείων» αντικαθίσταται από τη φράση «προϊστάμενοι τμημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης».
2. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του ν.
1566/1985 (Α ' 167) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι σύλλογοι γονέων των σχολείων

της ίδιας βαθμίδας του ίδιου δήμου ή της ίδιας δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό άνω των 300.000 κατοίκων στην οποία έχει συσταθεί σχολική επιτροπή, συγκροτούν μία ένωση γονέων.».
β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι ενώσεις γονέων που λειτουργούν στην περιοχή αρμοδιότητας κάθε διεύθυνσης εκπαίδευσης συγκροτούν μία ομοσπονδία γονέων.».
Άρθρ ο 21
Ρυθμίσεις μεταβατικής περιόδου
1. Η έναρξη της λειτουργίας των διευθύνσεων εκπαίδευσης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ανωτέρω δημοσίευση παύουν να λειτουργούν οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και οι διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με την ίδια απόφαση τοποθετούνται οι διευθυντές εκπαίδευσης, οι προϊστάμενοι των τμημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο προϊστάμενος του τμήματος στήριξης εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 11.

2. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως και τη δημοσίευση της απόφασης της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου:
α) Οι υφιστάμενες διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 1304/1982 (Α ' 144), όπως είχε τροποποιηθεί απ ό την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985 (Α ' 167) διαρθρώνονται ως εξής:
αα) τμήμα διοικητικών και οικονομικών θεμάτων με αρμοδιότητα σε θέματα διοικητικής και οικονομικής φύσης όπως είναι, μεταξύ άλλων, η παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης, η συγκέντρωση των δικαιολογητικών μισθοδοσίας του προσωπικού των περιφερειακών υπηρεσιώνπου υπάγονται στη διεύθυνση και η γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας του αντίστοιχου Π.Υ.Σ.Π.Ε.,
ββ) τμήμα εκπαιδευτικών θεμάτων προσχολικής εκπαίδευσης με αρμοδιότητα, ιδίως, σε θέματα προσχολικής αγωγής και
γγ) τμήμα εκπαιδευτικών θεμάτων δημοτικής εκπαίδευσης με αρμοδιότητα, ιδίως, σε θέματα σπουδών γενικής, ειδικής και φυσικής αγωγής στη δημοτική εκπαίδευση.
β) Οι υφιστάμενες διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 1304/1982 (Α ' 144), όπως είχε τροποποιηθεί απ ό την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985 (Α' 167) διαρθρώνονται ως εξής:
αα) τμήμα διοικητικών και οικονομικών θεμάτων με αρμοδιότητα σε θέματα διοικητικής και οικονομικής φύσης όπω ς είναι, μεταξύ άλλων, η παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης, η συγκέντρωση των δικαιολογητικών μισθοδοσίας του προσωπικού των περιφερειακών υπηρεσιών που υπάγονται στη διεύθυνση και η γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας του αντίστοιχου Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,
ββ) τμήμα εκπαιδευτικών θεμάτων γενικής εκπαίδευσης με αρμοδιότητα, ιδίως, σε θέματα σπουδών γενικής, ειδικής και φυσικής αγωγής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
γγ) τμήμα εκπαιδευτικών θεμάτων τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης με αρμοδιότητα, ιδίως, σε θέματα σπουδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
γ) Οι αρμοδιότητες καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
δ) Προϊστάμενοι των τμημάτων διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' και β', ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού ή Διοικητικού - Οικονομικού και ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού ή Διοικητικού - Οικονομικού, αντίστοιχα, οι οποίοι επιλέγονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..
ε) Οι Προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων προβλέπονται στις περιπτώσεις α' και β', επιλέγονται και τοποθετούνται
σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 22 και την παράγραφο 14 του άρθρου 24 του ν.3848/2010 (Α ' 71) όπως τροποποιούνται με τις περιπτώσεις ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 20.
3. Κατά το χρονικό διάστημα του μεσολαβεί από την έναρξη ισχύος τουπαρόντος νόμου έως και τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το τμήμα στήριξης εκπαιδευτικού έργου που προβλέπεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 ιδρύεται και λειτουργεί στην έδρα κάθε διεύθυνσης εκπαίδευσης ως αυτοτελές γραφείο στήριξης εκπαιδευτικού έργου, που υπάγεται στην οικεία περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης. Με τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 το αυτοτελές γραφείο του προηγούμενου εδαφίου μετατρέπεται, αυτοδικαίως, σε τμήμα στήριξης εκπαιδευτικού έργου, που υπάγεται στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης. β) Για τη χρονική περίοδο από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμουέως και την τοποθέτηση των σχολικών συμβούλων που θα επιλεγούν ως προϊστάμενοι των γραφείων στήριξης εκπαιδευτικού έργου για πρώτη φορά βάσει των πινάκων σχολικών συμβούλων που θα επικυρωθούν σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 19 του ν. 3848/2010, στα γραφεία στήριξης εκπαιδευτικού έργου της περίπτωσης α' τοποθετούνται προσωρινοί προϊστάμενοι. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση των οικείων περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μεταξύ των έξι σχολικών συμβούλων, τρεις για την πρωτοβάθμια και τρεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που προτείνονται από τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.. αντίστοιχα.

4. Για τη χρονική περίοδο από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως και τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οι υπηρεσίες, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι θέσεις και το προσωπικό τωνυπηρεσιακών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 μεταφέρονται, αυτοδικαίως, ως εξής:
α) της περίπτωσης α', στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης, εκπαίδευσης,
β) των περιπτώσεων β' και γ', στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης,
γ) της περίπτωσης δ' στο αυτοτελές τμήμα επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης και
δ) των περιπτώσεων ε' έως και Γ στα οικεία αυτοτελή γραφεία στήριξης εκπαιδευτικού έργου της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.

5. Εντός ενός μήνα απ ό την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με απόφαση των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται, για τη χρονική περίοδο έως και τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η περαιτέρω κατανομή των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και θέσεων που μεταφέρονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου καθώς και η τοποθέτηση του προσωπικού στις οικείες υπηρεσιακές μονάδες.

6. Από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οι υπηρεσίες, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι θέσεις και το προσωπικό των αποκεντρωμένων υπηρεσιακών μονάδων πο υ αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου μεταφέρονται, αυτοδικαίως, στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης πο υ συστήνονται με τη παράγραφο 1 του άρθρου 9. Η περαιτέρω κατανομή των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και θέσεων καθώς και η τοποθέτηση του προσωπικού στις οικείες υπηρεσιακές μονάδες των διευθύνσεων εκπαίδευσης γίνεται με απόφαση των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, πο υ δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Στην πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου κατά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι διευθυντές εκπαίδευσης και οι προϊστάμενοι των τμημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται από τους πίνακες διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ισχύουν, κατά το χρόνο της επιλογής, για κάθε περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης. Η επιλογή τους γίνεται με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μεταξύ των έξι υποψηφίων, τρεις ανά βαθμίδα, που προτάσσονται στους οικείους αξιολογικούς πίνακες.

8. Για τη χρονική περίοδο από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως και την τοποθέτηση των σχολικών συμβούλων που θα επιλεγούν ως προϊστάμενοι των αυτοτελών τμημάτων επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης εκπαίδευσης για πρώτη φορά βάσει των πινάκων σχολικών συμβούλων που θα επικυρωθούν σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 19 του ν. 3848/2010, σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης τοποθετείται, με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή, ως προσωρινός προϊστάμενος του αυτοτελούς τμήματος επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης εκπαίδευσης ένας από τους προϊστάμενους των τμημάτων επιστημονικής - Παιδαγωγικής καθοδήγησης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που καταργούνται με τις περιπτώσεις ι' και ια' της παραγράφου 1 του άρθρου

23. Ο δεύτερος προϊστάμενος τοποθετείται ως προσωρινός προϊστάμενος του τμήματος γενικής παιδείας. Προσωρινός προϊστάμενος του τμήματοςεπαγγελματικής εκπαίδευσης τοποθετείται, με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή, ύστερα από γνώμη του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., ένας από τους προϊστάμενους των γραφείων επαγγελματικής εκπαίδευσης της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης που καταργούνται με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22.

9. Η ανάληψη καθηκόντων προσωρινών προϊσταμένων που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 8 δεν κωλύει την τοποθέτηση σε άλλη θέση στελέχους εκπαίδευσης που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 3848/2010 όπως τροποποιούνται με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 19.

10. Στις καινοτόμες και βιωματικές δράσεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 εντάσσονται και τα υφιστάμενα, κατά την έναρξητου παρόντος, προγράμματα αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτιστικών θεμάτων.

11. Κατά το χρονικό διάστημα του μεσολαβεί απ ό την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως και τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων:
α) μπορούν να συγχωνεύονται α υφιστάμενες ή να συνιστώνται νέες διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τα αντίστοιχα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια χωρίς σύσταση νέων οργανικών θέσεων.
β) μπορεί να αντιστοιχίζεται η εδαφική περιφέρεια εντός της οποίας ασκείται η κατά τόπο αρμοδιότητα των υφιστάμενων διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυτή των Περιφερειακών Ενοτήτων πο υ προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ή με αυτή των Δήμων ή Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του ίδιου νόμου ή και συνόλων ή υποσυνόλων τους. Για την τοποθέτηση προϊσταμένων στις νέες διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (Α'
78).

Άρθρ ο 22
Καταργούμενες υπηρεσιακές μονάδες και λήξη της θητείας των προϊσταμένω ν τους
1. Καταργούνται οι κάτωθι αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
α) τα γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
β) τα γραφεία φυσικής αγωγής,
γ) τα γραφεία επαγγελματικής εκπαίδευσης,
δ) τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.).
ε) τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ ).
στ) οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.),
ζ) τα Κέντρα Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.),
η) τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Γραφεία Σ.Ε.Π.),
θ) τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) και
ι) τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.).
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λήγει, αυτοδικαίως, η θητεία των προϊσταμένων των υπηρεσιακών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 1 καθώς και των υπεύθυνων προγραμμάτων:
α) αγωγής υγείας, πο υ προβλέπονται στην παράγραφο 14 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000,
β) περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που προβλέπονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 111 του ν. 1892/1990 και
γ) πολιτιστικών θεμάτων και μαθητικών καλλιτεχνικών αγώνων, που προβλέπονται στο άρθρο 1 της 69259/Γ7/16-9-2003 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β ' 1321).

Άρθρο 23
Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α) Το άρθρο 1 του ν. 2986/2002 (Α ' 24).
β) Το κεφάλαιο Δ' (άρθρο 11) του ν. 1566/1985 (Α ' 167).
γ) Οι υποπεριπτώσεις I) έως IV) της περίπτωσης α) της παραγράφου 7 του άρθρου 13 και οι περιπτώσεις α) έως δ) της παραγράφου 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α ' 167).
δ) Το άρθρο 51 του ν. 1566/1985 (Α ' 167).
ε) Τα άρθρα 2, 12 και η παράγραφος 1 του άρθρου 13, κατά το μέρος που αφορούν τα γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι παράγραφοι 2 των άρθρων 4 και 7 και τα άρθρα 5, 8, 9 και 15 του ν. 1304/1982(A' 144), όπως τα τελευταία τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985 (Α' 167).
στ) Οι παράγραφοι 1. 2 και 3 του άρθρου 19 του ν, 1566/1985 (Α' 167). ζ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 (Α' 24).
η) Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 2043/1992 (Α' 79). θ) Το άρθρο 16 του ν. 3475/2006 (Α' 146).
ι) Οι περιπτώσεις δ) έως και η), ια) έως και ιζ) και κ) της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α ' 78).
ια) Τα άρθρα 2 και 3 του ν. 2986/2002 (Α' 24).
ιβ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004 (Α ' 151). ιγ) Η παράγραφος 32 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α ' 152). ιδ) Το Κεφάλαιο ΣΤ' του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α' 167). ιε) Το άρθρο 21 του ν. 1566/1985 (Α ' 167).
ιστ) Το άρθρο 9 του ν. 2525/1997 (Α ' 188).
ιζ) Η περίπτωση β) της παραγράφου 1 και οι παράγραφοι 2 έως 8 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985 (Α ' 167) όπως οι τελευταίες αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 4 έως 9 του άρθρου 12 του ν. 1824/1988 (Α ' 296) και τις παραγράφους 3 έως 7 του άρθρου 17 του ν. 2009/1992 (Α' 18).
ιη) Το άρθρο 12 του ν. 3699/2008 (Α' 199).
ιθ) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 1894/1990 (Α' 110).
κ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 2525/1997 (Α ' 188) όπως η περίπτωση β' αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν.2986/2002 (Α' 24).
κα) Η παράγραφος 3 του άρθρου 38 του ν. 1566/1985 (Α' 167). κβ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 (Α' 24).
κγ) Η παράγραφος 10 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α ' 149).
κδ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 (Α' 24) όπως η περίπτωση α' της αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ν. 3467/2006 (Α ' 128).
κε) Το άρθρο 24 του ν. 3699/2008 (Α' 199).
κστ) Η παράγραφος 14 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (Α ' 78).

2. Επίσης από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις του ν. 3848/2010:
α) Η υποπερίπτωση δδ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 και η παράγραφος 7 του άρθρου 11.
β) Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1, η παράγραφος 7 και η παράγραφος 15 του άρθρου 16.
γ) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 21.
δ) Η παράγραφος 8 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου
ε) Η παράγραφος 3 του άρθρου 27.

3. Από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 21, καταργούνται τα άρθρα 2, 12 και η παράγραφος 1 του άρθρου 13. κατά το μέρος που αφορούν τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι παράγραφοι 1 των άρθρων 4 και 7 του ν. 1304/1982 (Α' 144), όπως τα τελευταία είχαν τροποποιηθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν.
1566/1985 (Α- 167).

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται:
α) ο Σύλλογος Διδασκόντων ή ο Σύλλογος των Διδασκόντων νοείται η
Συνέλευση Διδασκόντων ή η Συνέλευση των Διδασκόντων.
β) το Περιφερειακό Κέντρο Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.) νοείται το τμήμα επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 14.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 21 όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται:
α) το γραφείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το γραφείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νοούνται η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που προβλέπονται στις παραγράφους 1 των άρθρων 4 και 7 του ν. 1304/1982 (Α' 144), όπως είχαν τροποποιηθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985 (Α' 167), αντίστοιχα.
β) ο προϊστάμενος του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ο προϊστάμενος του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νοούνται ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπονται στις παραγράφους 2 των άρθρων 4 και 7 του ν. 1304/1982 (Α' 144), όπως είχαν τροποποιηθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985 (Α' 167), αντίστοιχα.
γ) το ΚΕ.Δ.Δ.Υ ή οι Σ.Σ.Ν. ή το ΚΕ.ΣΥ.Π. ή το Γραφείο Σ.Ε.Π. ή το Ε.Κ.Φ.Ε. ή το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. νοείται το γραφείο στήριξης εκπαιδευτικού έργου που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21.

6. Από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 21, όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται:
α) η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νοείται η διεύθυνση εκπαίδευσης της παραγράφου1 του άρθρου 9.
β) ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νοείται ο διευθυντής εκπαίδευσης της παραγράφου 4 του άρθρου 9.
γ) οι προϊστάμενοι εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νοούνται οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικών θεμάτων που προβλέπονται στην παραγράφου 4 του άρθρου 10.
δ) το Π.Υ.Σ.Π.Ε. και το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. νοείται το Π.Υ.Π.Σ.Ε. που προβλέπεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 17.
ε) το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. νοείται το Α.Π.Υ.Π.Σ.Ε. που προβλέπεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 17.
στ) το Κ.Υ.Σ.Π.Ε., το Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. και το Υ.Σ.Ε.Ε.Π. νοείται το Κ.Υ.Π.Σ.Ε. που προβλέπεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 17.
ζ) το ΚΕ.Δ.Δ.Υ ή οι Σ.Σ.Ν. ή το ΚΕ.ΣΥ.Π. ή το Γραφείο Σ.Ε.Π. ή το Ε.Κ.Φ.Ε. ή το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. νοείται το τμήμα στήριξης εκπαιδευτικού έργου που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10.
7. Εκτός από τις διατάξεις που καταργούνται με τις παραγράφους 1. 2 και3 καταργείται και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα του παρόντος νόμου.

8. Κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί με βάση είτε τις καταργούμενες διατάξεις της παραγράφου 1 είτε τις διατάξεις που αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο, εφόσον δεν καταργούνται ρητά, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και ρυθμίζουν τα ίδια θέματα.

Άρθρο 24
Έναρξη ισχύος
1. Τα άρθρα ... και .... αρχίζουν να ισχύουν από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 21.
2. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις