Σύνδεσμος
-Μα κύριε, έχω δυσλεξία!
-Σκάσε και γράφε!ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ:
«Πηγαίνω σε ένα σχολείο που κάποιοι καθηγητές δεν εξετάζουν προφορικά τα παιδιά με δυσλεξία στα διαγωνίσματα. Γίνεται;
Μαρία»
Αν ένα παιδί έχει φέρει στο σχολείο ιατρική βεβαίωση για την δυσλεξία του και οι καθηγητές επιμένουν να τον εξετάζουν γραπτά, τότε εκτός από παράνομοι, είναι και άσχετοι και αναίσθητοι.


α)Παράνομοι γιατί παραβιάζουν εννέα νόμους, προεδρικά διατάγματα και εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας:
1) Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»2) Π. Δ. 60/2006 - (ΦΕΚ 65Α΄) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου»3) Π. Δ. 71/24-04-2007 - (ΦΕΚ 85Α') «Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου»4) Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ Γ6/106/3-4-1992 «Μαθητές με δυσλεξία»5) Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ Γ6/216/10-6-1997 «Εξέταση δυσλεξικών μαθητών/τριών»6) Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ Γ2/1846/17-5-2000 «Τρόπος εξέτασης δυσλεξικών μαθητών/τριών»7) Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ Γ6/532/9-5-2001 «Συμπληρωματικές οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης δυσλεξικών μαθητών/τριών»8) Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ Β6/1351/11-5-2001 «Τρόπος και εξέταση των Φυσικώς Αδυνάτων»9) Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ Β6/32605/6-4-2004 «Εξέταση Φυσικώς Αδυνάτων υποψηφίων»

β) Άσχετοι γιατί δυσλεξία σημαίνει ότι το παιδί δεν μπορεί να γράψει σωστά αυτά που έχει στο μυαλό του. Γι’ αυτό και ο καθηγητής δεν μπορεί να κρίνει αν έχει μάθει κάτι το παιδί ή όχι από το γραπτό του.γ) Αναίσθητοι γιατί το παιδί που είναι δυσλεκτικό τις περισσότερες φορές δε θέλει να γράφει, όχι μόνο γιατί δε θα πάρει τον βαθμό που αξίζει, αλλά και γιατί ντρέπεται για την εικόνα του γραπτού του. (βλ. γράμμα «ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ» σε αυτό το τεύχος).ΝΟΜΟΙ: •Νόμος 2817/2000 (Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις), Άρθρο 1, παρ. 2«2.Στα άτομα αυτά (σ.σ. με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)

α) Έχουν νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα.β) Έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες) ή ακοής (κωφοί, βαρήκοοι).γ) Έχουν σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα ή προβλήματα υγείας.δ) Έχουν προβλήματα λόγου και ομιλίας.ε) Έχουν ειδικές δυσκολίες στη μάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία.
στ) Έχουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και όσοι παρουσιάζουν αυτισμό και άλλες διαταραχές ανάπτυξης»

•Προεδρικό Διάταγμα 60/2006 - ΦΕΚ 65Α΄ (Αξιολόγηση μαθητών Ενιαίου Λυκείου), Άρθρο 27, παρ. 1• Προεδρικό Διάταγμα 71 - ΦΕΚ 85 / τ. Α’ /24-04-2007 (Αξιολόγηση των μαθητών της Α ΄τάξης του Eπαγγελματικού Λυκείου), Άρθρο 18, παρ. 1

«α)Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:


ι) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 80%,

ιι) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,

ιιι) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

ιν) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,

ν) η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξίας)

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής για τις περιπτώσεις ι) έως ιν), από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.
Για την περίπτωση ν) απαιτείται προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης από το Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) που λειτουργεί στην Περιφέρεια της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν λειτουργεί ΚΔΑΥ ούτε στην Περιφέρεια της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή είναι αδύνατη η πιστοποίηση από το ΚΔΑΥ που λειτουργεί, για αντικειμενικούς και μόνο λόγους που βεβαιώνονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, γίνεται δεκτή ειδική διαγνωστική έκθεση αναγνωρισμένου δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού, με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση λόγω δυσλεξίας. Η διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία χρόνια από την έκδοσή της.»


• Εγκύκλιος Γ6/106/3-4-1992 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Μαθητές με δυσλεξία)
«3. Οι δυσλεξικοί μαθητές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαλλάσσονται από τις πάσης φύσεως γραπτές εξετάσεις και εξετάζονται μόνον προφορικά. Η όλη αξιολόγηση πρέπει να γίνεται με κατανόηση, διακριτικότητα, αγάπη και εξάντληση της επιείκειας από όλους τους εκπαιδευτικούς με απώτερο στόχο την ενίσχυση και ενθάρρυνση του δυσλεξικού μαθητή.

Ας σημειωθεί ότι η επανάληψη της τάξης από έναν δυσλεξικό μαθητή και μάλιστα στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Δημοτικό - Γυμνάσιο) μπορεί να οδηγήσει στην εγκατάλειψη της προσπάθειας για μάθηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να του δημιουργήσει ψυχολογικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά προβλήματα.

Επισημαίνεται όμως ότι δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να διαφαίνεται από την πλευρά του καθηγητή προς τον δυσλεκτικό μαθητή η επιβαλλομένη διακριτική μεταχείριση
»

• Εγκύκλιος Γ2/1846/17-5-2000 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Τρόπος εξέτασης δυσλεξικών μαθητών/τριών)

«4. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η αξιολόγηση των μαθητών/τριών αυτών με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γίνεται με προφορική εξέταση, δεδομένου ότι δυσκολεύονται να διατυπώσουν γραπτά τις σκέψεις τους και την όποια αποκτημένη γνώση τους.

Η εξέτασή τους πρέπει να διεξάγεται μέσα σ’ ένα κλίμα ασφάλειας, αποδοχής και σεβασμού της ιδιαιτερότητάς τους.Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να τους παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν το πρόχειρό τους, προκειμένου να σημειώσουν σ’ αυτό οτιδήποτε κρίνουν απαραίτητο για το θέμα, το οποίο στη συνέχεια θα αναπτύξουν προφορικά. Σε καμία περίπτωση οι πρόχειρες σημειώσεις δεν συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό. Πρέπει ακόμα να τους παρέχονται διευκρινίσεις και να τους δίνεται επιπλέον χρόνος, στην περίπτωση που θα ζητηθεί.

Στα θεωρητικά μαθήματα
ενδέχεται ο εξεταζόμενος να μην μπορεί ή να δυσκολεύεται να αποδώσει σε συνεχή λόγο ένα γνωστικό αντικείμενο, οπότε κρίνεται σκόπιμο να απαντά σε ερωτήσεις που θα του υποβάλλονται.


Ως προς την εξέταση στο μάθημα της έκθεσης, η αξιολόγηση να επικεντρώνεται στην κατανόηση των βασικών εννοιών του θέματος και στην παρουσίαση των επιχειρημάτων του.

Στην εξέταση στα πρακτικά μαθήματα π.χ. Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία είναι πιθανό ο μαθητής/τρια να μη χρησιμοποιεί σωστά τα πρόσημα ή να κάνει λάθη στις πράξεις. Τότε ο καθηγητής χρειάζεται να παρεμβαίνει, να επισημαίνει το λάθος και να τον/την υποβοηθεί να προχωρήσει.

Επιπλέον, οι εξεταστές ας έχουν υπόψη τους, πως ο δυσλεξικός μαθητής/τρια παρουσιάζει αισθητή αδυναμία στην απομνημόνευση τύπων και ορισμών»

Δείτε επίσης:
Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις