ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ


[Π.Δ. 60/2006 ΑΡΘΡΟ 33 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑ Π.Δ. 1) 105/2006 (ΦΕΚ 102 Α/24-5-2006), 2) 36/2008 (ΦΕΚ 61 Α/10-4-2008), 3) 12/2009 (ΦΕΚ 22 Α/13-2-2009)]

1. Στην κατηγορία των «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και των στρατεύσιμων μαθητών» υπάγονται οι μαθητές του ΝΔ 1197/1972 (ΦΕΚ 109Α) και του άρθρου 65 του ΒΔ της 20-6/8-7-1955 (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως ισχύει.
2. Οι αποφάσεις με αριθμό 24945/1973 (ΦΕΚ 314Β), 48661/1974 (ΦΕΚ 607Β), 42373/1976 (ΦΕΚ 625Β), Γ2/3922/28-12-84 (ΦΕΚ 878Β), Γ2/3031/22-10-85 (ΦΕΚ 726Β), Γ2/3560/25-09-89 (ΦΕΚ 720Β), του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις των μαθητών που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητή στους «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» ισχύει η ΣT/29/18-05-87 (ΦΕΚ 834Β) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές» και οι στρατεύσιμοι εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου στα μαθήματα της αντίστοιχης τάξης του Λυκείου, στην οποία ζητούν την εξέταση, στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους μαθητές. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο ενώπιον τριμελούς επιτροπής, με πρόεδρο το Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του σχολείου και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο προφορικός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Η γραπτή εξέταση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού. Ειδικά για το μάθημα «Τεχνολογία», ως βαθμός της γραπτής εξέτασης λογίζεται ο βαθμός της προφορικής εξέτασης για την κατηγορία των μαθητών αυτών».
5. Tα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση.
6. Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος.
7. Όπου απαιτείται επιλογή μαθημάτων ή προτίμηση κατεύθυνσης σπουδών, κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική Δήλωση του Ν. 1599/1986 στο Διευθυντή του Λυκείου.
8. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ Τετραμήνου.

ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ:
α) Ν.Δ. 1197 /1972,
β) Β.Δ. της 20-6/8-7-1995
γ) ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΩΝ

α) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1197/29-6-1972

Άρθρον 1
1. Έλληνες το γένος μαθηταί σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως, διαμείναντες εις το εξωτερικόν δια λόγους οικογενειακούς και διδαχθέντες κατ’ιδίαν τα μαθήματα μιας ή πλειόνων τάξεων γίνονται δεκτοί εις κατατακτήριον εξέτασιν,κατά τας διατάξεις του παρόντος εφ’όσον εν τω τόπω της διαμονής των δεν ελειτούργει ανεγνωρισμένον αντίστοιχον Ελληνικόν Σχολείον, εδιδάχθησαν δε τα μαθήματα εκάστης τάξεως, τα αντιστοιχούντα εις έν πλήρες σχολικόν έτος.
2. Εις κατατακτήριον δια τας τάξεις του γυμνασίου εξέτασιν γίνονται δεκτοί μαθηταί,περί ων εν τη προηγουμένη παραγράφω και εάν δεν υπέστησαν την εισαγωγικήν δια το γυμνάσιο εξέτασιν λόγω της διαμονής αυτών εις το εξωτερικόν.
3. Οι περί ων εις τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου μαθηταί γίνονται δεκτοί εις κατατακτήριον εξέτασιν, κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνος αυτών προς τον οικείον Επιθεωρητήν, βάσει τίτλου σπουδών σχολικής χρήσεως, εμφαίνοντος την τελευταίαν μαθητικήν κατάστασιν,εφ’όσον υφίσταται τοιαύτη, πιστοποιήσεως της οικείας Ελληνικής προξενικής αρχής ως προς την συνδρομήν πασών των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και βεβαιώσεως των διδαξάντων περί της διδαχθείσης ύλης κατά την τάξιν και κατά μάθημα, τεθεωρημένης υπό της οικείας προξενικής αρχής. Εις ήν περίπτωσιν δεν καθίσταται αποδεδειγμένως δυνατή η προσκόμισις βεβαιώσεως των διδαξάντων περί της διδαχθείσης υπ’αυτών ύλης την έλλειψιν ταύτης αναπληροί σχετική υπεύθυνος δήλωσις του γονέως ή κηδεμόνος, κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος». Ο Επιθεωρητής ελέγχει τα δικαιολογητικά, διαπιστοί την ύπαρξιν των νομίμων προϋποθέσεων και δι’αποφάσεώς του εγκρίνει την εξέτασιν ορίζων ως σχολείον εις ό θα ενεργηθή αύτη το πλησιέστερον της κατοικίας του αιτούντος δημόσιον ημερήσιον σχολείον.

Άρθρον 2
1. Μαθηταί Δημοτικής Εκπαιδεύσεως ουδόλως φοιτήσαντες εις σχολείον ένεκα των εν τη επομένη παραγράφω ειδικών παθήσεων, ως και μαθηταί Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως, αναγκασθέντες να διακόψουν την φοίτησίν των δια την αυτήν αιτίαν, διδαχθέντες δε κατ’ ιδίαν τα μαθήματα μιας ή πλειόνων τάξεων, γίνονται δεκτοί εις κατατακτήριον εξέτασιν, εφ’ όσον η πάθησίς των δεν επέτρεπε μεν την τακτικήν φοίτησίν των εις σχολείον, δεν απέκλειων όμως την κατ’ ιδίαν διδασκαλίαν και μελέτην και εφ’ όσον εδιδάχθησαν υπό εκπαιδευτικού έχοντος τα νόμιμα προσόντα τα μαθήματα εκάστης τάξεως τα αντιστοιχούντα προς πλήρες σχολικόν έτος. Δεν υπάγονται εις τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου μαθηταί ατάκτως φοιτήσαντες και απορριφθέντες λόγω ελλιπούς φοιτήσεως.
2. Αι παθήσεις, περί ών η προηγουμένη παράγραφος,ορίζονται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
3. Οι μαθηταί, περί ών εις τας προηγουμένας παραγράφους 1 και 2 γίνονται δεκτοί εις την κατατακτήριον εξέτασιν δι’ αποφάσεως του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Επιθεωρητού, εκδιδομένης κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνος του μαθητού και στηριζομένης:
α) Εις τίτλον σχολικής χρήσεως, εμφαίνοντα την τελευταίαν μαθητικήν κατάστασιν, εφ’ όσον υπάρχει.
β) Εις βεβαίωσιν του θεραπευτηρίου, στο οποίο νοσηλεύθηκε ο μαθητής ή γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού και
γ) Γνωμάτευση του οικείου σχολιάτρου.
(Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίστηκαν με την παρ.1 της ΣΤ5/29/18-5-1987)
Η γνωμάτευση του σχολιάτρου υπόκειται εις ένσταση ενώπιον της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής. (ΣΤ5/29/18-5-1987) υπό του αιτούντος και του Επιθεωρητού εντός δεκαημέρου από της ανακοινώσεως αυτοίς της γνωματεύσεως και λοιπά.
Δια της εγκριτικής αποφάσεως του Επιθεωρητού ορίζεται ως σχολείον εις ό θέλει ενεργηθή η εξέτασις, το πλησιέστερον προς την κατοικίαν του αιτούντος ημερήσιον δημόσιον σχολείον.

Άρθρον 3
Μαθηταί Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως διαμένοντες μονίμως εν τώ εξωτερικώ και εμπίπτοντες εις τας περιπτώσεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος δύνανται να υποστούν κατατακτήριον προαγωγικήν ή απολυτήριον εξέτασιν κατόπιν εγκριτικής αποφάσεως του Διευθυντού Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων του Εξωτερικού, παραπεμπόμενοι ενώπιον του καθηγητικού συλλόγου ανεγνωρισμένου Ελληνικού σχολείου της Αλλοδαπής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν επί των μαθητών τούτων αι διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος.

Άρθρο 4
1. Αι κατατακτήριοι εξετάσεις, περί ών τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος διεξάγονται γραπτώς μόνον επί της κατά το επίσημον αναλυτικόν πρόγραμμα διδακτέας ύλης των μαθημάτων της τελευταίας των τάξεων, τα οποία εδιδάχθησαν κατ’ ιδίαν κατά τας εξεταστικάς περιόδους Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου, γίνονται δε δεκτοί εις αυτάς οι μαθηταί εντός μιας των δύο πρώτων τοιούτων εξεταστικών περιόδων, οι μεν του άρθρου 1, από της επανόδου των εκ του εξωτερικού, οι δε του άρθρου 2, αφ’ ής έπαυσαν οι εκ της ειδικής παθήσεώς των λόγοι οι επιβάλοντες την διακοπήν της φοιτήσεως, τούτου πιστοποιουμένου δια βεβαιώσεως του εις ό εθεραπεύθη ο μαθητής θεραπευτηρίου ή πιστοποιητικού δύο ειδικών θεραπόντων ιατρών της γνωματεύσεως της Υγειονομικής Επιτροπής.
2. Αι κατατακτήριαι εξετάσεις περί ών το παρόν Ν. Διάταγμα, δύνανται να είναι προαγωγικαί ή απολυτήριοι, ουχί όμως δια πλείονας των τριών τάξεων κατ’ ανώτατον όριον και της συνδρομής εκάστοτε των νομίμων προς τούτο προϋποθέσεων. Αύται διεξάγονται κατά τας περί κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ισχυούσας διατάξεις καθ’ άς εκδίδονται και τα αποτελέσματα, επιφυλασσομένων και των ειδικών διατάξεων του παρόντος.
3. Επί προαγωγικών εξετάσεων οι μεν επιτυγχάνοντες λαμβάνουν αποδεικτικόν προαγωγής εκ της τάξεως, δι’ ήν υπέστησαν επιτυχώς την κατατακτήριον εξέτασιν, οι δε αποτυγχάνοντες κατατάσσονται εις την τάξιν, δι’ ήν υπέστησαν την κατατακτήριον εξέτασιν, ή και εις μίαν των κατωτέρων ταύτης, κατά την κρίσιν των εξεταστών και αναλόγως του βαθμού της αποτυχίας των, λαμβάνοντες αποδεικτικόν κατατάξεως ως τίτλον σπουδών σχολικής χρήσεως.
4. Επί απολυτηρίων εξετάσεων οι μεν επιτυγχάνοντες λαμβάνουν απολυτήριον ως τίτλον σπουδών, οι δε αποτυγχάνοντες κατατάσσονται εις την τάξιν, δι’ ήν υπέστησαν την κατατακτήριον απολυτήριον εξέτασιν ή και εις μίαν των κατωτέρων ταύτης, κατά την κρίσιν των εξεταστών και αναλόγως του βαθμού της αποτυχίας των, λαμβάνοντες αποδεικτικόν κατατάξεως ως τίτλον σπουδών σχολικής χρήσεως.
5. Επί των απολυτηρίων κατατακτηρίων εξετάσεων δεν ισχύουν αι κείμεναι διατάξεις περί επανεξετάσεως των απορριπτομένων μαθητών της τελευταίας τάξεως των γυμνασίων.
6. Επιτρέπεται αναβαθμολόγησις των γραπτών δοκιμίων των κατά το παρόν άρθρον εξετάσεων κατά τας περί αναβαθμολογήσεως ισχυούσας διατάξεις.
7. Εις πάσαν περίπτωσιν των κατά το παρόν άρθρον κατατακτηρίων εξετάσεων ο τίτλος σπουδών σχολικής χρήσεως, δέον να εμφανίζη την τελευταίαν μαθητικήν κατάστασιν.

Άρθρον 5
Κυρούται αφ’ ής εξεδόθη και έχει ισχύν νόμου η υπ’ αριθ.74 α/2-5-1959 πράξις του Υπουργικού Συμβουλίου, δημοσιευθείσα εις το υπ’ αριθ.91/26-5-1959 Φ.Ε.Κ. τεύχος Α΄ και καταργείται από της ισχύος του παρόντος.

Άρθρον 6
Πάσα διάταξις γενική ή ειδική αντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος καταργείται από τις ισχύος αυτού.

Άρθρον 7
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς
Εν Αθήναις τη 3 Ιουλίου 1972

β) Β.Δ. 20-6/8 – 7 – 1955

ΆΡΘΡΟΝ 65
1.Οι δικαιούμενοι εξετάσεως δυνάμει των περί στρατευσίμων ευεργετικών διατάξεων,εφ’όσον διαρκεί η στράτευσις αυτών και είναι μαθηταί των Α!,Β!,Γ! και Δ! τάξεων δύναται να προσέλθωσιν εφ’άπαξ εις εξέτασιν δια τα μαθήματα ενός σχολικού έτους εντός μιας των εξεταστικών περιόδων του Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου, εάν όμως είναι μαθηταί των Ε! και ΣΤ! τάξεων δια δύο το πολύ φοράς δια τα μαθήματα δύο σχολικών ετών ενός καθ’εκάστην προσέλευσιν.
2. Ως έχοντες την ιδιότητα του στρατιώτου δυναμένου να τύχη του εις τους στρατευσίμους παρασχεθέντος ευεργετήματος νοούνται οι εις τον στρατόν (ξηράς,θαλάσσης,αέρος) κατατασσόμενοι προς εκπλήρωσιν θητείας είτε υποχρεωτικώς είτε εθελουσίως. Ωσάυτως ως στρατεύσιμοι θεωρούνται και οι κατατασσόμενοι εις τα Σώματα Ασφαλείας, οι μεν της Χωροφυλακής διανύοντες τριετή υποχρέωσιν στρατιωτικής θητείας οι δε της αστυνομίας πενταετή τοιαύτην.
Σύμφωνα με την υπαρίθ 27484/25-2-69 περιλαμβάνονται ακόμη οι:
α) του Λιμενικού Σώματος
β) Οι μόνιμοι Υπαξιωματικοί ξηράς, θαλάσσης και αέρος.
γ) Οι μόνιμοι Αξιωματικοί ξηράς, Θαλάσσης και αέρος.
δ) Οι μαθητές της σχολής Τεχνιτών Υπαξιωματικών Αεροπορίας.
ε) Οι μόνιμοι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και άνδρες των σωμάτων Ασφαλείας

ΆΡΘΡΟΝ 69
1.Εις άς περιπτώσεις προβλέπεται υπό του παρόντος διατάγματος κατατακτήριος, προαγωγική ή απολυτήριος εξέτασις των στρατευομένων μαθητών, αύτη διενεργείται ενώπιον Συλλόγου Καθηγητών του πλησιεστέρου της μονίμου κατοικίας των δημοσίου Γυμνασίου, ή και της μονάδος των εφ’όσον υπηρετούσιν, προφορικώς και γραπτώς κατά το οικείον αναλυτικόν πρόγραμμα διδακτέας ύλης της τάξεως, της οποίας υφίστανται την κατατακτήριον κλπ. εξέτασιν.
2. Ο υφιστάμενος απολυτήριον ή κατατακτήριον εξέτασιν μαθητής εξετάζεται και βαθμολογείται υπό δύο καθηγητών της ειδικότητος του μαθήματος ή συγγενούς προς το μάθημα τούτο καθηγητού ( Φιλόλογος-Θεολόγος ), (Μαθηματικός-Φυσικός),ο δε μέσος όρος των υπό των δύο καθηγητών διδομένων βαθμών αποτελεί τον γενικόν βαθμόν του μαθήματος, το δε αποτέλεσμα εκδίδεται συμφώνως προς τας ισχυούσας διατάξεις.Εις ά μαθήματα δεν υπάρχει δεύτερος καθηγητής του αυτού ή συγγενούς μαθήματος βαθμολογεί ο ειδικός καθηγητής, δυναμένου του Διευθυντού του σχολείου,εφ’όσον ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον,να συμβαθμολογή μετά του οικείου καθηγητού.Ο Διευθυντής ασκεί την εποπτείαν επί των εξετάσεων τούτων.

ΆΡΘΡΟΝ 70
Παρ.10 Οι μαθηταί των σχολείων αρμοδιότητος Μέσης Εκπαιδεύσεως και των μαθητών των Ιδιωτικών σχολείων στρατευθέντες ή στρατευόμενοι κατά την διάρκειαν της φοιτήσεώς των δύναται διαρκούσης της στρατεύσεως των να υφίστανται την προαγωγήν ή απολυτήριον εξέτασιν του έτους της διακοπής της φοιτήσεώς των εις το εγγύτερον της Μονάδος ένθα υπηρετούσι κατά τινα των εξεταστικών περιόδων του Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου, ληξάσης δε της στρατεύσεώς των εντός μιας των τριών πρώτων εξεταστικών περιόδων του Ιουνίου, Σεπτμβρίου ή Ιουνίου του επομένου έτους από της εκ των τάξεων του στρατού απολύσεώς των Παρ.11 Επιτρέπεται εις τους στρατευθέντας ή στρατευομένους μαθητάς να υφίστανται κατατακτήριον, προαγωγικήν ή απολυτήριον εξέτασιν εις τα μαθήματα της τάξεως ής εκέκτηντο τα προσόντα προς εγγραφήν ή είς ήν ενεγράφησαν και ουδόλως εφοίτησαν λόγω της στρατεύσεως των εντός μιας των εξεταστικών περιόδων του Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου εφ’όσον διαρκεί η στράτευσίς των, κατά τινα δε των εξεταστικών περιόδων Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου των τριών πρώτων εξεταστικών περιόδων από της εκ των τάξεων του στρατού απολύσεώς των.
Η ανωτέρω περίπτωσις τελεί υπό την προϋπόθεσιν ότι η στράτευσις του μαθητού έλαβε χώραν το βραδύτερον εντός τριετίας αφ’ής ούτος απέκτησε τα προσόντα εγγραφής εις την τάξιν δι’ήν υφίσταται την εξέτασιν ή αφ’ής παρήλθεν η τελευταία εξεταστική περίοδος εντός της οποίας εδικαιούτο είς εξέτασιν.

[ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 27484/25-2-69 Εγκ.20 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ: 5,6 και 8]
5. Το αποτέλεσμα των εξετάσεων τούτων εκδίδεται βάσει των κειμένων διατάξεων και δύναται να είναι:Α) επί των προαγωγικών κατατακτηρίων εξετάσεων: α) προαγωγικόν,β) παραπεμπτικόν δια τον Σεπτέμβριον,εάν η εξέτασις ενεργήται κατά την περίοδον του Ιουνίου,γ) απορριπτικόν και δ) κατατάξεως εις μικροτέραν τάξιν κατά την κρίσιν του Συλλόγου των εξεταστών καθηγητών εάν ο κατατεθείς προς εξέτασιν τίτλος σπουδών είναι ιδιωτικού σχολείου. Β) επί των απολυτηρίων κατατακτηρίων εξετάσεων: α) προαγωγικόν (απολύσεως) ββ) παραπεμπτικόν δια τον Σεπτέμβριον εάν η εξέτασις ενεργήται κατά την περίοδον του Ιουνίου γγ) απορριπτικόν,οπότε έχουν εφαρμογήν και εις την περίπτωσιν των μαθητών τούτων αι διατάξεις του άρθρου 21 του Β.Δ. 490/65 και δδ) κατατάξεως εις την τελευταίαν τάξιν κατά την κρίσιν του Συλλόγου των εξεταστών καθηγητών, οπότε οι μαθηταί της περιπτώσεως ταύτης δεν δικαιούνται των επαναληπτικών απολυτηρίων εξετάσεων του άρθρου 21 του Β.Δ. 490/68.
6. Οι στρατεύσιμοι μαθηταί οι εγγεγραμμένοι εις Δημόσιον ή Ιδιωτικόν Γυμνάσιον δύνανται παραιτούμενοι των ευεργετικών περί στρατευσίμων διατάξεων να προσέλθουν εις προαγωγικήν ή απολυτήριαν εξέτασιν ως κανονικοί μαθηταί υπολογιζομένων των σημειωθεισών απουσιών και της ληφθείσης βαθμολογίας (προφορικής Α και Β τετραμήνου και γραπτής Α τετραμήνου), καθόσον αι απουσίαι λόγω στρατεύσεως δεν δικαιολογούνται σύμφωνα προς το Β.Δ. 307/1967.
8. Δια την προσέλευσιν των στρατευσίμων μαθητών εις κατατακτήριον προαγωγικήν ή απολυτήριον εξέτασιν δεν απαιτείται έγκρισις προϊσταμένης τινός αρχής, ενεργουμένη επί τη υποβολή εις την Δ/νσιν του Γυμνασίου των κάτωθι δικαιολογητικών: α) Τίτλου Σπουδών σχολικής χρήσεως εμφαίνουσαν την τελευταίαν μαθητικήν κατάστασιν του προσερχομένου εις εξέτασιν μαθητού. β) Πιστοποιητικού (βεβαιώσεως) στρατιωτικής αρχής εμφαίνοντος την ημερομηνίαν και χρονολογίαν κατατάξεως εν τω στρατώ και την έδραν της μονάδος εις ήν υπηρετεί ο προσερχόμενος εις εξέτασιν μαθητής. γ) Πιστοποιητικού Αστυνομικής Αρχής περί της μονίμου κατοικίας του προσερχομένου προς εξέτασιν μαθητού, προκειμένου περί των απολυθέντων των τάξεων του στρατού οίτινες υφίστανται την εξέτασιν εις το πλησιέστερον της μονίμου κατοικίας των Δημόσιον Γυμνάσιον ή των υπηρετούντων μεν εις τας τάξεις του στρατού αλλά επιθυμούντων να προσέλθουν προς εξέτασιν εις το πλησιέστερο της μονίμου κατοικίας των Δημόσιον Γυμνάσιον

[ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔ. 2/6-6-1977 ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ. ΡΑΛΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ.]
Εις απάντησιν του υπαριθ.231.2/8/43592/29.4.1975 υμετέρου εγγράφου και του εν αυτώ ερώτηματος, περί της αληθούς εννοίας των διατάξεων της παραγρ.1 άρθρου 65 του Β.Δ. από 20/6-8/7/1955 «περί εγγραφών, μετεγγραφών κ.λ.π. των μαθητών Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως «έχομεν την τιμήν να γνωμοδοτήσωμεν ως ακολούθως:
1. Καθ’ημάς προκειμένου περί στρατευσίμων της παρ.2 του ανωτέρω άρθρου, οι οποίοι – διαρκούσης της στρατεύσεώς των – είναι μαθηταί μιάς των Α!,Β!,Γ!, και Δ! τάξεων, το δικαίωμα προσελεύσεως εις κατατακτήριον εξέτασιν δύναται ν’ασκηθή υπ’αυτών ά π α ξ μ ό ν ο ν , δ ι α μ ί α ν δ η λ ο ν ό τ ι κ α ι δ η ο ι α ν δ ή π ο τ ε τ ω ν ά ν ω τ ε σ σ ά ρ ω ν (κατωτέρων ) τ ά ξ ε ω ν Μ. Ε., εντός δε μιάς των εξεταστικών περιόδων (Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου ),κατ’επιλογήν του ενδιαφερομένου είτε ως πρός την τάξιν, εις τα μαθήματα της οποίας πρόκειται να εξετασθή, είτε ως πρός την εξεταστικήν περίοδον.
2. Εξ’ άλλου, προκειμένου περί των αυτών στρατευσίμων, οι οποίοι είναι μαθηταί των Ε! και ΣΤ! τάξεων, το κατά τα άνω δικαίωμα δύναται ν’ασκηθή ά π α ξ δια την Ε! και ά π α ξ δια την ΣΤ! τάξεις και πάλιν μόνον εντός μιάς των εξεταστικών περιόδων, κατ’ επιλογήν αυτής υπό του ενδιαφερομένου.
3. Η ανωτέρω άποψις συνάγεται εκ της όλης διατυπώσεως της ερμηνευομένης διατάξεως, αλλά και της διαφαινομένης εν αυτή προθέσεως του νομοθέτου. Πράγματι, ο τελευταίος, ούτος, διακρίνων, εξ απόψεως σημασίας, τας τέσσαρας κατωτέρας τάξεις από των δύο ανωτέρων, αποβλέπων δε εις την εμμέσως παρεχομένην εις τον στρατεύσιμον δυνατότητα να προσέλθη, απ’ευθείας, εις κατατακτήριον εξέτασιν δια τα μαθήματα της Δ! τάξεως, έκρινεν ότι ήρκει να παρασχεθή εις αυτόν μία μόνον ευκαιρία εξετάσεως, δι’ όλας τας από Α! μέχρι και Δ! τάξεις. Αντιθέτως, προκειμένου περί των δύο τελευταίων τάξεων, ο αυτός νομοθέτης εθεώρησεν αναγκαίον, λόγω της μείζονος σημασίας των, να παράσχει εις τον στρατεύσιμον ανά μία ευκαιρίαν εξετάσεως δι’εκατέραν τάξιν αντιστοίχως. Εκ της αυτής διατυπώσεως και του κατά τα άνω πνεύματος της διατάξεως δέον να γίνη, καθ’ημάς, δεκτόν ότι η τυχόν άσκησις του προς κατατακτήριον εξέτασιν δικαιώματος δια μίαν των τεσσάρων πρώτων τάξεων, δ ε ν α π ο κ λ ε ί ε ι την άσκησιν αυτού και δια τας δύο τελευταίας, καθόσον εκάστη περίπτωσις δέον να θεωρηθή, υπό τας ανωτέρω διακρίσεις, ως αυτοτελής. Οίκοθεν νοείται ότι δια την άσκησιν του δικαιώματος προς κατατακτήριον εξέτασιν υπό στρατευσίμου, κατά πάσαν περίπτωσιν, δέον να συντρέχουν και πάσαι αι λοιπαί κατά νόμον προϋποθέσεις ( ως λ.χ. εγγραφή εις το σχολείον κ.λ.π )

γ) ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤ’ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΕΣ

α) Oρθοπαιδικαί παθήσεις οστών και αρθρώσεων έχουσαι ανάγκην μακράς ακινησίας ή κατακλίσεως πρός θεραπείαν (24945/1973)
β) Τετραπληγίαι, παραπληγίαι, ημιπληγίαι, σπαστικαί ή χαλαραί (24945/1973)
γ) Χορεία (24945/1973)
δ) Αφαίτωσις (24945/1973)
ε) Χρόνιαι νευρολογικαί νόσοι, ήτοι:
μυοπάθειαι ή εγκεφαλοπάθειαι, καθιστώσαι αδύνατον την κανονικήν βάδισιν.(24945/1973)
στ) Λέπρα εις το στάδιον της μεταδόσεως (24945/1973)
ζ) Επιληψία μορφής πυκνοληψίας. (24945/1973)
η) Ανοικτή Φυματίωσις πνευμόνων (24945/73)
θ) Φυματιώδης μηνιγγίτης (24945/73)
ι) Νεοπλασίαι βραδείας εξελίξεως (24945/73)
ια) Βαρείαι αιμολυτικαί αναιμίαι απαιτούσαι συχνάς μεταγγίσεις αίματος. (24945/73)
ιβ) Καρδιακαί ή νεφρικαί χρόνιαι παθήσεις μη αντισταθμιζόμεναι. (24945/73)
ιγ) Πάσα νόσος ή πάθησις δια την θεραπείαν της οποίας απαιτείται νοσηλεία εις νοσοκομείον ή κλινικήν επί 3μηνον τουλάχιστον (24945/73)
ιδ) Η βαρεία ινώδης κυστική παγκρεατίτιδα (48661/30-5-74)
ιε) Η αιμοροφιλία (42373/21-4-76)
ιστ) Η ινοκυστική νόσος του παγκρέατος (Γ2/3922/28-12-84)
ιη) Η κατάστασης κύησης μαθητριών στις περιπτώσεις που δικαιολογούν την κατ’ ιδίαν διδασκαλίαν (Γ2/3031/22-10-85)
ιθ) Τα άτομα που υφίστανται θεραπευτική αγωγή στα κέντρα θεραπείας εξαρτωμένων ατόμων στις περιπτώσεις που δικαιολογούν την κατ’ ιδίαν διδασκαλίαν. (Γ2/3560/25-9-89).
ικ)Μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία, στις περιπτώσεις που εμφανίζουν αίμαθρα και η αναπτυσσόμενη βαθμιαία αιμορροφιλική αρθρωπάθεια υποχρεώνει τους μαθητές σε ακινησία για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η εμφάνιση του συμπτώματος των αιμάθρων αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του Κέντρου Αιμορροφιλικών της Εθνικής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας. (ΥΠΕΠΘ.4030/19-12-83) και ΠΔ 485/83 άρθρο 1.

[Γ2/603/7-2-92]
Έχοντας υπόψη:
1) το Ν.Δ.1197/72 περί κατατακτηρίων εξετάσεων κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών.
2) την Υ.Α.Γ2/3560/25-9-89 περί κατατακτηρίων εξετάσεων κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών υφισταμένων θεραπευτική αγωγή στα κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων.
3) Το 243/19-11-91 έγγραφο του ΚΕΘΕΑ σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών
Εγκρίνουμε
Όπως οι μαθητές που φοιτούν στην Γ! τάξη Εσπερινών Λυκείων και εμπίπτουν στις διατάξεις της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, Εφόσον έχουν συμπληρώσει το 17 έτος της ηλικίας τους, μπορούν να προσέλθουν σε κατατακτήρια απολυτήρια εξέταση σε ημερήσιο Λύκειο


Πηγή: 3ο ΓΕΛ Κέρκυρας, Σπυρίδων Κομιανός-Διευθυντής του σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις