ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
--------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
------
Αν. Τσόχα 15-17, Τ.Κ 115 21
Αμπελόκηποι-Αθήνα
Πληροφορίες: Τζένη Γκελέκα
                    Σοφία Στέλλου
Τηλ.: 210-6465604
        210-6465664
Fax:  210-6450609
Hλ. Διεύθυνση: mail@attik.pde.sch.gr
Κοινοποίηση:
  1. Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής
  2. Σχολικές Μονάδες Αττικής (μέσω Διευθύνσεων Εκπ/σης)
  3. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αττικής


ΘΕΜΑ: Πλήρωση θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Σας αποστέλλουμε την αρ. Φ.41.1/18209/28-11-2012 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αττικής, με συνημμένο Υπηρεσιακό Σημείωμα και την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος . Παρακαλούμε να κοινοποιηθεί άμεσα σε όλους τους Εκπαιδευτικούς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, προκειμένου να λάβουν γνώση.Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής
Ιωάννης Ν. Κουμέντος

=====================
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
--------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
------
Αν. Τσόχα 15-17, Τ.Κ 115 21
Αμπελόκηποι-Αθήνα
Πληροφορίες: Τζένη Γκελέκα
                         Σοφία Στέλλου
Τηλ.: 210-6465604
        210-6465664
Fax:  210-6450609
Hλ. Διεύθυνση: mail@attik.pde.sch.gr

ΘΕΜΑ : Πλήρωση θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αττικής

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-3-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»
2.Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/20-11-2003) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2, 4 και 8 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/2-10-2008) «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
4. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 24 και 29 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/ τ.Α΄/19-5-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού… και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ. Α΄/24-05-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων … και λοιπές διατάξεις»
5.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ. Α΄/27-11-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο…δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
6.Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4047/2012 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2012) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου…που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 και άλλες διατάξεις»
7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-03-2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
8.Την αρ. Φ.353.1/23/85196/Δ1/14-07-2010 Απόφαση της Υπουργού Δ.Β.Μ.Θ. (ΦΕΚ 1085, τ.Α/16-07-2010).
9. Το αρ. 141618/Γ6/13-11-2012 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα την επιλογή με αναπλήρωση προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
10.Το αρ. 147942/Γ6/23-11-2012 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα «Παροχή Διευκρινίσεων».
11. Την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Αττικής.
                                                                                                                 
ΑΔΑ: Β4ΣΥ9-Σ7Θ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Α. Την πλήρωση με επιλογή και διετή θητεία ή μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. μετά από πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., επτά (7) θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Αττικής.

Β. Οι υπό πλήρωση θέσεις έχουν ως εξής:
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Α΄ Αθήνας, με έδρα την Αθήνα
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Β΄ Αθήνας, με έδρα τη Νέα Ιωνία
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Γ΄ Αθήνας, με έδρα το Αιγάλεω
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δ΄ Αθήνας, με έδρα τον Άλιμο
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ανατολικής Αττικής με έδρα το Κορωπί
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Πειραιά με έδρα τον Πειραιά
Γ. Ως προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται:  (άρθρο 56 του Ν. 3966/2011)
α) εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων νηπιαγωγών & δασκάλων, εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής Α/θμιας Εκπαίδευσης του ΠΔ 323/1993 και εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής,  που κατείχαν τον βαθμό Α΄ στις 27-10-2011 και έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., ήτοι δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν ασκήσει, τουλάχιστον επί μία πενταετία, διδακτικά καθήκοντα, από τα οποία τουλάχιστον τρία (3) διδακτικά έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  ή  ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

β) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όλων των κλάδων, που κατείχαν τον βαθμό Α΄ στις 27-10-2011, με δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

      Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4057/14-03-2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α/14-03-2012)

     ΑΔΑ: Β4ΣΥ9-Σ7Θ

Δ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Γ΄ της παρούσης και υπάγονται (έχουν οργανική θέση) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής (άρθρο 56 παρ. 4 του Ν. 3966/2011)

      Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν με βάση το άθροισμα των αξιολογικών μονάδων που συγκεντρώνουν κατά την αποτίμηση των κριτηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-5-2010)

Ε. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από   29 Νοεμβρίου 2012 μέχρι  11 Δεκεμβρίου 2012 (αποκλειστική προθεσμία), στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. που ανήκουν οργανικά.


     Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή αιτήσεων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών των υποψηφίων, ελέγχουν την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων και εκδίδουν πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. Διαβιβάζουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, συνολικά τις αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Αντίγραφο κάθε αίτησης παραμένει στην Υπηρεσία που υπεβλήθη.

     Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

   Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

  Οι υποψήφιοι καταθέτουν δήλωση προτίμησης για ένα (1) έως και επτά (7) ΚΕ.Δ.Δ.Υ, εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των τελικών αξιολογικών πινάκων.
  Με την αίτηση θα πρέπει να συνυποβάλλονται:
  1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να αναφέρεται αν ο υποψήφιος κατείχε τον βαθμό Α΄ στις 27-10-2011.
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο υπηρεσιακό σημείωμα
  4. Ακριβή αντίγραφα από τον προσωπικό φάκελο του υπαλλήλου, τα οποία αφορούν στην υπηρεσιακή του κατάσταση και αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου Γ΄ της παρούσας προκήρυξης, καθώς και ό,τι αποτελεί κριτήριο για τον σχηματισμό της κρίσης από το υπηρεσιακό συμβούλιο, (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. κ.λ.π.)
Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται σε επικυρωμένα αντίγραφα, προκειμένου δε για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
ΑΔΑ: Β4ΣΥ9-Σ7Θ

  Παρακαλούνται:
α) οι Διευθυντές Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής να κοινοποιήσουν την παρούσα προκήρυξη στα σχολεία αρμοδιότητάς τους, για να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε αυτά.
β) οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής να ενημερώσουν για την παρούσα προκήρυξη τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε αυτά. 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής
Ιωάννης Ν. Κουμέντος

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ


Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις