ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4250
ΦΕΚ A 74 - 26.03.2014

Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Άρθρο 1. Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων
Άρθρο 2. Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 3. Απλούστευση διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου
Άρθρο 4. Απλούστευση αδειοδότησης παραγωγών
Άρθρο 5. Απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε φροντιστήρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ -ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 6. Κατάργηση της Ανώνυμης Εταιρίας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και μεταφορά των αρμοδιοτήτων της
Άρθρο 7. Κατάργηση της ανώνυμης εταιρίας «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις» (ΕΑΧΑ Α.Ε.) και μεταφορά των αρμοδιοτήτων της
Άρθρο 8. Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Εθνικό Κέντρο Βιβλίου» (Ε.ΚΕ.ΒΙ.) και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του
Άρθρο 9. Κατάργηση του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών και μετατροπή του σε εργαστήριο του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Ε.Κ.Π.Α.
Άρθρο 10. Κατάργηση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών και μετατροπή του σε εργαστήριο της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.
Άρθρο 11. Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών (Ο.Π.Ε.Β.)
Άρθρο 12. Κατάργηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ΟΡΣΑ, ΟΡΘΕ και ΟΡΣΙ και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους
Άρθρο 13. Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Κωπαΐδας» και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του
Άρθρο 14. Συγχώνευση με απορρόφηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Κεντρική Αγορά Πατρών» από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε.»
Άρθρο 15. Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων»
Άρθρο 16. Κατάργηση νομικών προσώπων χωρίς μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους
Άρθρο 17. Σύσταση Ενιαίου Φορέα Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Άρθρο 18. Ίδρυση Ενιαίου Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Ε.Τ.Ε.Α.)
Άρθρο 19. Γενικές Διατάξεις περί καταργήσεων-συγχωνεύσεων νομικών προσώπων και υπηρεσιών του παρόντος νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 318/1992 (Α'161)
Άρθρο 20. Ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα βαθμολόγησης
Άρθρο 21. Κλίμακα βαθμολόγησης κριτηρίων - Αιτιολογία
Άρθρο 22. Μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου
Άρθρο 23. Έλεγχος τυπικών στοιχείων και ειδικής αιτιολογίας στις εκθέσεις αξιολόγησης
Άρθρο 24. Αξιολογητές
Άρθρο 25. Χρόνος σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης
Άρθρο 26. Δικαίωμα ένστασης
Άρθρο 27. Γνωστοποίηση των εκθέσεων
Άρθρο 28. Διαδικασία ένστασης
Άρθρο 29. Εξέταση των ενστάσεων
Άρθρο 30. Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης
Άρθρο 31. Τροποποιήσεις - Καταργήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 32. Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 33. Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Άρθρο 34. Απλοποίηση διαδικασίας έκδοσης και χορήγησης Βεβαιώσεων Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Βεβαιώσεις Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και πληροφόρηση ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.
Άρθρο 35. Απόφαση κατανομής σε νησιωτικούς δήμους
Άρθρο 36. Αποσπάσεις ή μεταθέσεις σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή
Άρθρο 37.
Άρθρο 38. Υπηρεσιακές άδειες
Άρθρο 39. Μετάταξη υπαλλήλων στις γραμματείες δικαστηρίων
Άρθρο 40. Διαθεσιμότητα έως την έκδοση οριστικών πινάκων διάθεσης
Άρθρο 41. Επιγενόμενες εξαιρέσεις διαθεσιμότητας
Άρθρο 42. Επανέλεγχος μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ
Άρθρο 43.
Άρθρο 44. Τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 4049/2012
Άρθρο 45. Κατάργηση συναρμοδιότητας του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Άρθρο 46. Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4178/2013
Άρθρο 47. Οδήγηση και έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού
Άρθρο 48. Ρυθμίσεις Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών
Άρθρο 49.
Άρθρο 50.
Άρθρο 51.
Άρθρο 52.
Άρθρο 53.
Άρθρο 54. Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Πηγή:http://www.forin.gr


Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις