Αρ.Φύλλου 1107
15 Δεκεμβρίου 1997
Αριθ. Φ3/1085/Γ1/1456
Σύσταση σχολικού συνεταιρισμού
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕθΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ θΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παραγρ. 3 του άρΘρου 46 του Ν. 1566/85 ( ΦΕΚ 167 Α)
2. Την ανάγκη καθορισμού κοινών κανόνων λειτουργίας των σχολικών συνεταιρισμών
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός του σχολικού συνεταιρισμού
1. Σε κάθε δημοτικό σχολείο από 3/θέσιο και πάνω μπορεί να ιδρυθεί σχολικός συνεταιρισμός, ο σκοπός του οποίου είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ167 Α), να συμβάλει στη διαπαιδαγώγηση των μαθητών σχετικά με τις αρχές της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης, στην ανάπτυξη της ανεξάρτητης σκέψης και δημοκρατικής συνείδησης, καθώς και τη γνώση συλλογικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας.
2. Ειδικότερα με το συνεταιρισμό οι μαθητές εθίζονται στο πνεύμα της αυτοδιαχείρισης με την οικονομική τους δραστηριότητα, της κοινωνικοποιημένης σχολικής ζωής με τις ποικίλες δραστηριότητες που αναλαμβάνουν, οι οποίες επεκτείνονται στην έρευνα, στις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, στον καλλωπισμό του σχολείου και του περιβάλλοντα χώρου, στις εκδρομές, στις βιβλιοθήκες, σε κοινωφελή έργα και γενικότερα στην ανάπτυξη πρωτοβουλίας και στον εθισμό στη συνεργασία και στη συλλογικότητα.
Άρθρο 2
Ίδρυση συνεταιρισμού
Η πρωτοβουλία για την ίδρυση του συνεταιρισμού μπορεί να προέρχεται είτε από τους μαθητές είτε από τους γονείς είτε από το διδακτικό προσωπικό. Το σχετικό αίτημα εξετάζεται σε ειδική σύσκεψη του διδακτικού προσωπικού, το οποίο, όταν διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις λειτουργίας συνεταιρισμού στο σχολείο, παραπέμπει με απόφασή του το θέμα στο σχολικό συμβούλιο, που αποφασίζει για την ιδρυσή του.
2. Στη συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου καλούνται εκπρόσωποι των μαθητών για να εκθέσουν τις απόψεις τους, οι οποίοι μετά τη συζήτηση αποχωρούν, προκειμένου το σχολικό συμβούλιο να πάρει την απόφασή του.
3. Για την ίδρυση του συνεταιρισμού ακολουθούνται τα παρακατω στάδια:
α. Με την παραπάνω απόφαση του σχολικού συμβουλίου ορίζονται δύο μέλη του, ένα από το σύλλογο διδασκόντων και ένα από το Δ.Σ. του συλλόγου γονέων, τα οποία μαζί με έναν εκπρόσωπο των μαθητών από κάθε τμήμα των Δ', Ε' και ΣΤ τάξεων, για την επιλογή των οποίων φροντίζει ο δάσκαλος του τμήματος, αποτελούν το συντονιστικό συμβούλιο της ίδρυσης του συνεταιρισμού.
β. Με τη φροντίδα του συντονιστικού συμβουλίου καταρτίζεται κατάλογος μελών, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 μαθητές και συντάσσεται το καταστατικό του συνεταιρισμού, το περιεχόμενο του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και να φέρει την υπογραφή τουλάχιστον 20 μελών από αυτά που περιλαμβάνονται στον παραπάνω κατάλογο και των μελών του συντονιστικού συμβουλίου.
γ. Το καταστατικό υποβάλλεται στο διευθυντή του σχολείου και εγκρίνεται σε ειδική συνεδρίαση από το σχολικό συμβούλιο.
δ. Μετά την έγκριση του καταστατικού το συντονιστικό συμβούλιο της ίδρυσης του συνεταιρισμού φροντίζει για την επιλογή των οργάνων διοίκησης του συνεταιρισμού, οπότε περατώνεται και το έργο του.
ε. Τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι την πρόταση υποβάλλει ή το Δ.Σ. του συνεταιρισμού ή ομάδα μελών που αποτελούν τουλάχιστο το 1/3 του αριθμού των συνεταιριστών.
Άρθρο 3
Μέλη του συνεταιρισμού
1. Μέλη του συνεταιρισμού, πάντοτε σε προαιρετική βάση, μπορούν να είναι οι μαθητές των τάξεων Δ', Ε και ΣΤ
Ο ελάχιστος αριθμός για να λειτουργήσει σχολικός συνεταιρισμός είναι 20 μαθητές.
2. Τακτικά μέλη είναι οι μαθητές των τριών τάξεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και οι εκπρόσωποι του συλλόγου διδασκόντων και του συλλόγου γονέων στο διοικητικό συμβούλιο και στο εποπτικό συμβούλιο του συνεταιρισμού. Οι μαθητές εγγράφονται στο συνεταιρισμό με αίτηση που κατατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο με απόφασή του αποδέχεται το σχετικό αίτημα.
4. Επίτιμα μέλη μπορεί να είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και οι γονεις των μαθητών, εφόσον το επιθυμούν, καθώς και άτομα του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος που προσφέρουν υπηρεσία στην ανάπτυξη του σχολικού συνεταιρισμού. Ολα τα επίτιμα μέλη εγγράφονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.
5. Όταν οι συνεταιριστές κάθε τάξης υπερβαίνουν τους 10, αποτελούν συνεταιριστική ομάδα, η οποία μπορεί να αναλαμβάνει συνεταιριστικό έργο είτε από τη γενική συνέλευση είτε από το Δ. Σ. του συνεταιρισμού.
Άρθρο 4
Όργανα διοίκησης
1.α. Κάθε συνεταιριστική ομάδα εκπροσωπείται από τριμελή συνεταιριστική επιτροπή. Για τις τάξεις που λειτουργούν με περισσότερα του ενός τμήματα ένα μέλος της συνεταιριστικής επιτροπής προέρχεται οπωσδήποτε από διαφορετικό τμήμα.
β. Τ α μέλη της συνεταιριστικής επιτροπής εκλέγονται από όλους τους συνεταιριστές της τάξης, δηλαδή η εκλογή είναι κοινή για όλα τα τμήματα και γίνεται με ευθύνη των δασκάλων της τάξης.
γ. Με τη φροντίδα των δασκάλων της τάξης η συνεταιριστική επιτροπή επιλέγει τον πρόεδρό της.
2. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ:
• Η γενική συνέλευση (Γ. Σ)
• Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.)
• Το εποπτικό συμβούλιο (Ε.Σ.)
Η θητεία των μελών του Δ. Σ. και του Ε. Σ. είναι μονοετής και διαρκεί από την εκλογή τους μέχρι την εκλογή των νέων οργάνων.
3.α Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ αποτελείται από όλα τα μέλη του συνεταιρισμού και συνέρχεται σε τρεις (3) τακτικές συνεδριάσεις το χρόνο και σε έκτακτες όταν το ζητήσει ένας από τους παρακάτω φορείς:
• Το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού
• Το σχολικό συμβούλιο
• Ο συντονιστής του συνεταιρισμού
• Ο σύλλογος διδασκόντων
• Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου γονέων
• Το εποπτικό συμβούλιο
• Το 1/3 τουλάχιστο των μελών του συνεταιρισμού.
β. Σε όλες τις συνεδριάσεις προεδρεύει ο πρόεδρος του Δ.Σ. του συνεταιρισμού, που συνεπικουρείται στο έργο του από το συντονιστή εκπαιδευτικό. Οι τακτικές συνεδριάσεις γίνονται εντός του διδακτικού ωραρίου (τρεις τελευταίες διδακτικές ώρες), ενώ οι έκτακτες εκτός του διδακτικού ωραρίου. Τις ώρες των τακτικών συνεδριάσεων οι τάξεις που δεν συμμετέχουν στο συνεταιρισμό ακολουθούν το διδακτικό τους ωράριο.
γ. Στη γενική συνέλευση μπορούν να πάρουν μέρος και τα επίτιμα μέλη, τα οποία έχουν δικαίωμα να παίρνουν το λόγο αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
δ. Η γενική συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία αν συμμετέχουν σε αυτή τα 3/5 των μελών του συνεταιρισμού και οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών.
4. α. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ( Δ. Σ.) του συνεταιρισμού αποτελείται από 5 έως 9 μέλη ανάλογα με τον αριθμό των συνεταιριστικών ομάδων.
β. Το Δ.Σ. αποτελούν:
• Ενας εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων που επιλέγεται ως συντονιστής του συνεταιρισμού
• Ενας εκπρόσωπος του Δ.Σ. του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων
• Οι πρόεδροι των συνεταιριστικών επιτροπών
Στις περιπτώσεις που προκύπτει άρτιος (ζυγός ) αριθμός μελών Δ.Σ., τότε προστίθεται σ' αυτό ένα ακόμα μέλος από τη συνεταιριστική επιτροπή της συνεταιριστικής ομάδας που έχει τα περισσότερα μέλη ώστε το Δ.Σ. να αποτελείται πάντοτε από περιπό αριθμό μελών.
γ. Τα αξιώματα του Δ. Σ. είναι:
• Πρόεδρος, που είναι μαθητής
• Αντιπρόεδρος, που είναι μαθητής
• Γραμματέας που είναι μαθητής, ο οποίος τηρεί το πρωτόκολλο και τους φακέλους εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
• Τριμελής διαχειριστική ομάδα, που αποτελείται από έναν μαθητή, το συντονιστή εκπαιδευτικό και τον εκπρόσωπο του Δ .Σ. του συλλόγου γονέων, η οποία ασκεί καθήκοντα ταμία.
δ. Το Δ. Σ. συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη συνεδρίασή του, η οποία πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση και με την προεδρία του συντονιστή εκπαιδευτικού.
Η εκλογή στα αξιώματα γίνεται με ψηφοφορία, στην οποία δεν μετέχουν ο συντονιστής εκπαιδευτικός και ο εκπρόσωπος των γονέων.
ε. Στις περιπτώσεις που δεν λειτουργούν συνεταιριστικές ομάδες τάξεων, λόγω του μικρού αριθμού μαθητών, οι συνεταιριστές του σχολείου αποτελούν ενιαία συνεταιριστική ομάδα οπότε οι μαθητές μέλη του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και του εποπτικού Γ. Συμβουλίου επιλέγονται από το σύνολο των συνεταιριστών.
στ. Στα πολυθέσια σχολεία εκπρόσωπο στο Δ.Σ. επιλέγουν και οι συνεταιριστές της τάξης που το σύνολό τους δεν υπερβαίνει τους 10 για να σχηματίσουν συνεταιριστική ομάδα, αλλά δεν είναι λιγότεροι από 5.
ζ. Με ευθύνη του γραμματέα του Δ.Σ. τηρείται βιβλίο πράξεων και βιβλίο γενικών συνελεύσεων.
5. Το ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ είναι πενταμελές και το αποτελούν:
• Ενας εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων
• Ενας εκπρόσωπος του Δ.Σ. του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων
• Τρεις μαθητές. ένας από κάθε μια από τις τάξεις Δ', Ε' και ΣΤ οι οποίοι προέρχονται από τα μέλη της συνεταιριστικής επιτροπής της τάξης.
6. ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:
α. Η γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του συνεταιρισμού και χαράσσει το γενικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Δ.Σ
β. Έργο του Δ. Σ. είναι η πραγματοποίηση των αποφάσεων και εντολών της γενικής συνέλευσης και ενεργεί πάντοτε στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων που εκείνη ορίζει.
Παίρνει μέτρα που κρίνονται απαραίτητα για την προώθηση των σκοπών του συνεταιρισμού. όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης απόφασης και στο επίσημο καταστατικό.
Ο ποόεδρος εκπροσωπεί το Δ.Σ. του συνεταιρισμού και οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία.
γ. Έργο του εποπτικού συμβουλίου είναι να ελέγχει τα πεπραγμένα του Δ .Σ. και να ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση. Για το σκοπό αυτό συντάσσει τέσσερις φορές το χρόνο πρωτόκολλο επιθεώρησης της οικονομικής διαχείρισης, ήτοι:
• Εντός του Ιανουαρίου
• Εντός του Απριλίου
• Με την παράδοση της διαχείρισης μετά την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης
• Κατά τον απολογισμό
Το εποπτικό συμβούλιο ασκεί έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης όταν το ζητήσει ένας από τους παρακάτω φορείς:
• Ο δ/ντής του σχολείου
• Το σχολικό συμβούλιο
• Ο προϊστάμενος της Δ/νσης ή του Γ ραφείου Εκπ/σης
• Το ίδιο το Δ. Σ. του συνεταιρισμού
δ. Με ευθύνη του εποπτικού συμβουλίου τηρείται βιβλίο ελέγχου, στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των αποφάσεών του και οι παρατηρήσεις του που αφορούν τον έλεγχο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης.
Άρθρο 5
Οικονομική διαχείριση
1. Η οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα πρέπει να ασκείται στα πλαίσια της νομιμότητας. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που αφορούν τη χρήση των τιμολογίων, τη χαρτοσήμανση των αποδείξεων και την απόδοση των κρατήσεων.
2. Τα έσοδα του συνεταιρισμού προέρχονται:
α. Από τις τακτικές εισφορές των μελών, οι οποίες ορίζονται από τη γενική συνέλευση.
β. Από τις έκτακτες εισφοpές καθώς και δωρεές διαφόρων φορέων.
γ. Από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, δραστηριότητα όμως που δεν μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τις αρμοδιότητες της σχολικής επιτροπής.
3. Η οικονομική διαχείριση ασκείται από το Δ .Σ. του συνεταιρισμού μέσω της τριμελούς διαχειριστικής επιτροπής, με ευθύνη της οποίας τηρούνται και τα σχετικά βιβλία που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο.
4. Για την οικονομική διαχείριση τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία. τα οποία υπογράφονται από τον πρόεδρο του Δ.Σ., το συντονιστή εκπαιδευτικό και το Δ/ντή του σχολείου και θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης ή του Γραφείου που ανήκει το σχολείο.
α. Βιβλίο ταμείου, το οποίο είναι παρόμοιο με το βιβλίο εσόδων και εξόδων που τηρεί η σχολική επιτροπή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται στις οικείες στήλες τα έσοδα και τα έξοδα. Για όλες τις εγγραφές πρέπει να υπάρχει το σχετικό παραστατικό στοιχείο.
β. Μπλοκ τριπλότυπων αποδείξεων είσπραξης, παρόμοιο μ' αυτό που τηρεί η σχολική επιτροπή. Στο μπλοκ αυτό καταχωρούνται όλα τα έσοδα, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται και στη συνέχεια γίνεται η εγγραφή στο βιβλίο ταμείου. Επομένως ο αύξων αριθμός των αποδείξεων αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό εγγραφών του βιβλίου αυτού. Το πρώτο φύλλο της τριπλότυπης απόδειξης χορηγείται στο χορηγό, το δεύτερο τοποθετείται στον υποφάκελο των εσόδων του φακέλου παραστατικών στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης και το τρίτο φύλλο παραμένει ως στέλεχος. Η οποιαδήποτε ακύρωση σελίδας φέρει την υπογραφή και στα τρία φύλλα όλων των μελών του Δ.Σ. του συνεταιρισμού. Το μπλοκ ισχύει για ένα οικονομικό έτος.
γ. Μπλοκ διπλότυπων αποδείξεων εξόδων για την πραγματοποίηση πληρωμών σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν εκδίδει τιμολόγιο ή διάτρητη απόδειξη. Το πρώτο φύλλο της διπλότυπης απόδειξης τοποθετείται στον υπ οφάκελο των Εξόδων του φακέλου παραστατικών στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης και το δεύτερο παραμένει στο στέλεχος.
δ. Φάκελος παραστατικών στοιχείων οικονομικής διαχείρισης, ο οποιος αφορά ένα μόνο οικονομικό έτος και αποτελείται από τρεις υποφακέλους. Στον πρώτο υποφάκελο ( απλός classer), τοποθετούνται τα παραστατικά στοιχεία των εσόδων και στον δεύτερο τα παραστατικά στοιχεία των εξόδων. Ο αύξ. αριθμός των παραστατικών στοιχείων εξόδων ( τιμολογίων και αποδείξεων ) αντιστοιχεί με τον αύξοντα αριθμό των εγγραφών στη στήλη των εξόδων του βιβλίου ταμείου. Στον τρίτο υποφάκελο τοποθετούνται αντίγραφα των πάσης φύσης πρωτοκόλλων ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης και κάθε αντίγραφο που αφορά την έγκριση του απολογισμού.
ε. Βιβλιάριο καταθέσεων κρατικής τράπεζας ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου όπου κατατίθενται τα ποσά.
Το ποσό που μπορεί να βρίσκεται στα χέρια της διαχειριστικής επιτροπής δεν υπερβαίνει τις 30.000 δραχμές. Το βιβλιάριο αυτό εκδίδεται για το σχολικό συνεταιρισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες για τους πιστωτικούς οργανισμούς διατάξεις και δικαίωμα ανάληψης και κατάθεσης έχουν τα ενήλικα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού.
5. α. Ο απολογισμός της οικονομικής διαχείρισης πραγματοποιείται εντός του Ιανουαρίου και περιλαμβάνει όλη την περίοδο του οικονομικού έτους, ανεξάρτητα από την αλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Όταν συντάσσεται ο απολογισμός κανένα ποσό δεν βρίσκεται στα χέρια της διαχειριστικής επιτροπής.
β. Ο απολογισμός συντάσσεται από το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού. τα μέλη του οποίου κλείνουν και υπογράφουν το βιβλίο ταμείου, καθώς και τη σχετική πράξη, όπου περιληπτικά αναφέρονται στο σύνολο των εσόδων, στο σύνολο των εξόδων και το υπόλοιπο για τη νέα χρήση. Εκτός από το βιβλίο ταμείου κλείνονται τα μπλοκ των τριπλότυπων αποδείξεων είσπραξης και το μπλοκ των διπλότυπων αποδείξεων πληρωμής, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού και από τα μέλη της τριμελούς διαχειριστικής επιτροπής. Συμβούλιο.
γ. Ο λα τα στοιχεία του απολογισμού ελέγχονται από το Εποπτικό Συμβούλιο που συντάσσει ειδικό πρακτικό, αντίγραφο του οποίου τοποθετείται στο φάκελο των παραστατικών στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης.
δ. Ο απολογισμός στη συνέχεια υποβάλλεται για προέγκριση στο σχολικό συμβούλιο, το οποίο συντάσσει σχετικό πρακτικό. Υποβάλλονται όλα τα αναφερόμενα στοιχεία στα παραπάνω β και γ εδάφια.
ε. Η τελική έγκριση του απολογισμού γίνεται το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης, στον οποίο, μαζί με τα προηγούμενα στοιχεία, υποβάλλεται και αντίγραφο του πρακτικου της προέγκρισης του απολογισμού από το σχολικό συμβούλιο. Στον Προϊστάμενο δεν υποβάλλεται το βιβλίο ταμείου, αλλά ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο του Δ. Σ. και τα μέλη της τριμελούς διαχειριστικής επιτροπής.
Μετά την έγκριση όλα τα στοιχεία επιστρέφονται στο σχολείο. τοποθετούνται στο φάκελο παραστατικών στοιχείων και φυλάσσονται σε ειδικό φοριαμό, τον οποίο διαθέτει ο διευθυντής του σχολείου για το αρχείο του σχολικού συνεταιρισμού.
Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις
1. Μέχρι το τέλος του προσεχούς Μαρτίου οι σχολικοί συνεταιρισμοί που ήδη λειτουργούν οφείλουν να προσαρμόσουν το καταστατικό και την όλη διαδικασία της λειτουργίας τους στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
2. Οι υπεύθυνοι των ήδη λειτουργούντων συνεταιρισμών, μέσω του Διευθυντή του σχολείου, θα υποβάλουν απολογισμό της οικονομικής τους διαχείρισης, στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης. ο οποίος θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και θα υποβάλει σχετικό πρωτόκολλο στη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Μετά τον έλεγχο τα βιβλία και τα παραστατικά στοιχεία του συνεταιρισμού θα επιστραφούν στο σχολείο και θα τοποθετηθούν σε ειδικό φάκελο στο φοριαμό του συνεταιρισμού.
3. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα θα παραδοθούν στα οριζόμενα από την παρούσα απόφαση όργανα του σχολικού συνεταιρισμού και θα αποτελέσουν τα πρώτα εσοδά του.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα. 2 Δεκεμβρίου 1997
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ


Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις