ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Σχολικού Συνεταιρισμού

του ……….ου Δημ. Σχολείου ……….

 

Άρθρο 1ο

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ιδρύεται Σχολικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Σχολικός Συνεταιρισμός …..ου Δημ. Σχολείου ……………………», με έδρα το …………..ο Δημ. Σχολείο ………………….

Ο Συνεταιρισμός ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 1566/1985 και της Α.Π Φ.3/1085/Γ1/1456/2.12.1997/Υ.Α (Φ.Ε.Κ 1107/15.12.1997).

Η σφραγίδα του έχει στρογγυλό σχήμα και φέρει κυκλικά τις λέξεις «Σχολικός Συνεταιρισμός …..ου Δημ. Σχολείου ………….. - έτος ίδρυσης 20……….».

 

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΙ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σκοποί του Συνεταιρισμού είναι:
1.                Να συμβάλει στη διαπαιδαγώγηση των μαθητών σχετικά με τις αρχές της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης, στην ανά­πτυξη της ανεξάρτητης σκέψης και δημοκρατικής συνεί­δησης, καθώς και τη γνώση συλλογικών μορφών οικονο­μικής δραστηριότητας.
2.                Να εθιστούν οι μαθητές στο πνεύμα της αυτοδιαχείρισης με την οικονομική τους δραστηριότητα, της κοινωνικοποιημένης σχολικής ζωής με τις ποικίλες δραστηριότητες που αναλαμβάνουν, οι ο­ποίες επεκτείνονται στην έρευνα, στις πολιτιστικές και α­θλητικές εκδηλώσεις, στον καλλωπισμό του σχολείου και του περιβάλλοντα χώρου, στις εκδρομές, στις βιβλιοθή­κες, σε κοινωφελή έργα και γενικότερα στην ανάπτυξη πρωτοβουλίας και στον εθισμό στη συνεργασία και στη συλλογικότητα.

 

Άρθρο 3ο

Για την πραγμάτωση του σκοπού του ο Συνεταιρισμός χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:
1.      Τη δημιουργία και λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης.
2.      Την οργάνωση σχολικών γιορτών, εκθέσεων, εκδρομών.
3.      Την οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.
4.      Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών έργων κοινωνικής ανάπτυξης (αναδάσωση, προστασία μνημείων πολιτισμού και δημιουργία έργων αναβάθμισης της ποιότητας ζωής τους).
5.      Την προμήθεια εξοπλισμού και άλλου υλικού για τις ανάγκες εκπαίδευσης των μελών του.
6.      Την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων στα πλαίσια της σχολικής και γενικότερα της κοινωνικής ζωής, όπως χειροτεχνία, σχολικό κήπο, ζωοτεχνία, πρατήριο ειδών, κυλικείο, έργα πολιτισμού.
7.      Την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας, που θα είναι σύμφωνη με τους σκοπούς του Σχολικού Συνεταιρισμού.

 

Άρθρο 4ο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ του Συνεταιρισμού μπορούν να είναι οι μαθητές των τάξεων Δ’, Ε’ και Στ’ και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων στο Δ.Σ και στο Εποπτικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. Οι μαθητές εγγράφονται στο Συνεταιρισμό με αίτηση που κατατίθεται στο Δ.Σ, το οποίο με απόφασή του αποδέχεται το σχετικό αίτημα.
       ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ του Συνεταιρισμού μπορούν να είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου και οι γονείς των μαθητών, εφόσον το επιθυμούν, καθώς και άτομα του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος που προσφέρουν υπηρεσία στην ανάπτυξη του σχολικού συνεταιρισμού. Όλα τα επίτιμα μέλη εγγράφονται με απόφαση της Γ.Σ.
       Όταν οι συνεταιριστές κάθε τάξης υπερβαίνουν τους 10, αποτελούν συνεταιριστική ομάδα, η οποία μπορεί να αναλαμβάνει συνεταιριστικό έργο, είτε από τη Γ.Σ, είτε από το Δ.Σ του Συνεταιρισμού.

 

Άρθρο 5ο

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1.  Κάθε συνεταιριστική ομάδα εκπροσωπείται από τριμελή συνεταιριστική επιτροπή.
*               Τα μέλη της συνεταιριστικής επιτροπής εκλέγονται από όλους τους συνεταιριστές της τάξης.
*               Με τη φροντίδα των δασκάλων της τάξης η συνεταιριστική επιτροπή επιλέγει τον Πρόεδρό της.

Όργανα διοίκησης του Συνεταιρισμού είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ)
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ)
γ) Το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ)

2.  Η θητεία των μελών του Δ.Σ και του Ε.Σ είναι μονοετής και διαρκεί από την εκλογή τους μέχρι την εκλογή νέων οργάνων.

3.                α Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ αποτελείται από όλα τα μέ­λη του συνεταιρισμού και συνέρχεται σε τρεις (3) τακτικές συνεδριάσεις το χρόνο και σε έκτακτες όταν το ζητήσει έ­νας από τους παρακάτω φορείς:
· Το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού,
· Το Σχολικό Συμβούλιο,
· Ο συντονιστής του συνεταιρισμού,
· Ο Σύλλογος Διδασκόντων,
· Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου γονέων,
· Το Εποπτικό Συμβούλιο,
· Το 1 /3 τουλάχιστο των μελών του συνεταιρισμού.

β. Σε όλες τις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του συνεταιρισμού, που συνεπικουρείται στο έργο του από το συντονιστή εκπαιδευτικό. Οι τακτικές συνε­δριάσεις γίνονται εντός του διδακτικού ωραρίου (τρεις τελευταίες διδακτικές ώρες), ενώ οι έκτακτες εκτός του διδακτικού ωραρίου. Τις ώρες των τακτικών συνεδριάσε­ων οι τάξεις που δεν συμμετέχουν στο συνεταιρισμό ακο­λουθούν το διδακτικό τους ωράριο.

γ. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να πάρουν μέρος και τα επίτιμα μέλη, τα οποία έχουν δικαίωμα να παίρνουν το λόγο αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

δ. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία αν συμμετέχουν σε αυτή τα 3/5 των μελών του συνεταιρι­σμού και οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών.

4.  α. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του συνεταιρι­σμού αποτελείται από 5 μέλη.
β. Το Δ.Σ. αποτελούν:
• Ένας εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων που ε­πιλέγεται ως συντονιστής του συνεταιρισμού
• Ένας εκπρόσωπος του Δ.Σ. του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων
• Οι πρόεδροι των συνεταιριστικών επιτροπών. Στις περιπτώσεις που προκύπτει άρτιος (ζυγός) αριθ­μός μελών Δ.Σ, τότε προστίθεται σ' αυτό ένα ακόμα μέ­λος από τη συνεταιριστική επιτροπή της συνεταιριστικής ομάδας που έχει τα περισσότερα μέλη ώστε το Δ.Σ να α­ποτελείται πάντοτε από περιττό αριθμό μελών.
γ. Τα αξιώματα του Δ.Σ. είναι:
• Πρόεδρος, που είναι μαθητής
• Αντιπρόεδρος, που είναι μαθητής
• Γραμματέας που είναι μαθητής, ο οποίος τηρεί το πρωτόκολλο και τους φακέλους εισερχομένων και εξερ­χόμενων εγγράφων.
• Τριμελής διαχειριστική ομάδα, που αποτελείται από έναν μαθητή, το συντονιστή εκπαιδευτικό και τον εκπρό­σωπο του Δ.Σ. του συλλόγου γονέων, η οποία ασκεί καθή­κοντα ταμία.

δ. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη συνε­δρίαση του, η οποία πραγματοποιείται μετά από πρό­σκληση και με την προεδρία του συντονιστή εκπαιδευτικού. Η εκλογή στα αξιώματα γίνεται με ψηφοφορία, στην οποία δεν μετέχουν ο συντονιστής εκπαιδευτικός και ο εκ­πρόσωπος των γονέων.

ε. Στην περίπτωση που δε λειτουργούν συνεταιριστικές ομάδες τάξεων, λόγω του μικρού αριθμού μαθητών, οι συνεταιριστές του σχολείου αποτελούν ενιαία συνεται­ριστική ομάδα οπότε οι μαθητές μέλη του Δ.Σ. του συνε­ταιρισμού και του εποπτικού Γ. Συμβουλίου επιλέγονται από το σύνολο των συνεταιριστών.

στ. Εκπρόσωπο στο Δ.Σ. επιλέγουν και οι συνεταιριστές της τάξης που το σύνολο τους δεν υπερβαίνει τους 10 για να σχηματίσουν συνεταιριστι­κή ομάδα, αλλά δεν είναι λιγότεροι από 5.

ζ. Με ευθύνη του γραμματέα του Δ.Σ. τηρείται βιβλίο πράξεων και βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων.

5. Το ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ είναι πενταμελές και το αποτελούν:
• Ένας εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων,
• Ένας εκπρόσωπος του Δ.Σ. του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων,
• Τρεις μαθητές, ένας από κάθε μια από τις τάξεις Δ', Ε' και ΣΤ οι οποίοι προέρχονται από τα μέλη της συνε­ταιριστικής επιτροπής της τάξης.

6. ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:
α. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του συνεταιρισμού και χαράσσει το γενικό πλαίσιο των δρα­στηριοτήτων του Δ.Σ
β. Έργο του Δ.Σ. είναι η πραγματοποίηση των αποφάσε­ων και εντολών της Γενικής Συνέλευσης και ενεργεί πάντο­τε στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων που εκείνη ορίζει. Παίρνει μέτρα που κρίνονται απαραίτητα για την προώθηση των σκοπών του συνεταιρισμού, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 2 του καταστατικού αυτού. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το Δ.Σ. του συνεταιρι­σμού και οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία.

γ. Έργο του εποπτικού συμβουλίου είναι να ελέγχει τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και να ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση. Για το σκοπό αυτό συντάσσει τέσσερις φορές το χρόνο πρωτόκολλο επιθεώρησης της οικονομικής δια­χείρισης, ήτοι:

• Εντός του Ιανουαρίου.
• Εντός του Απριλίου.
• Με την παράδοση της διαχείρισης μετά την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης.
• Κατά τον απολογισμό.

Το εποπτικό συμβούλιο ασκεί έκτακτο έλεγχο της οικο­νομικής διαχείρισης όταν το ζητήσει ένας από τους πα­ρακάτω φορείς:
• Ο Δ/ντής του σχολείου
• Το Σχολικό Συμβούλιο
• Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης.
• Το ίδιο το Δ.Σ. του συνεταιρισμού.

δ. Με ευθύνη του Εποπτικού Συμβουλίου τηρείται βιβλίο ελέγχου, στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των απο­φάσεων του και οι παρατηρήσεις του, που αφορούν τον έ­λεγχο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομέ­νου και του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης.

Άρθρο 6ο
Οικονομική διαχείριση
1. Η οποιοδήποτε οικονομική δραστηριότητα πρέπει να ασκείται στα πλαίσια της νομιμότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που αφορούν τη χρήση των τιμολο­γίων, τη χαρτοσήμανση των αποδείξεων (όταν απαιτείται) και την απόδοση των κρατήσεων.

2. Τα έσοδα του συνεταιρισμού προέρχονται:
α. Από τις τακτικές εισφορές των μελών, οι οποίες ορί­ζονται από τη Γενική Συνέλευση.
β. Από τις έκτακτες εισφορές καθώς και δωρεές διαφό­ρων φορέων.
γ. Από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, δρα­στηριότητα όμως που δεν μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τις αρμοδιότητες της Σχολικής Επιτροπής.

3. Η οικονομική διαχείριση ασκείται από το Δ.Σ. του συ­νεταιρισμού μέσω της τριμελούς διαχειριστικής επιτρο­πής, με ευθύνη της οποίας τηρούνται και τα σχετικά βιβλία που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο.

4. Για την οικονομική διαχείριση τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία, τα οποία υπογράφονται οπό τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το συντονιστή εκπαιδευτικό και το Δ/ντή του σχολείου και θεωρούνται από το Διευθυντή Π.Ε Ν. ………….., που ανήκει το σχολείο.

α. Βιβλίο ταμείου, το οποίο είναι παρόμοιο με το βιβλίο εσόδων και εξόδων που τηρεί η σχολική επιτροπή. Στο βι­βλίο αυτό καταχωρούνται στις οικείες στήλες τα έσοδα και τα έξοδα. Για όλες τις εγγραφές πρέπει να υπάρχει το σχετικό παραστατικό στοιχείο.

β. Μπλοκ τριπλότυπων αποδείξεων είσπραξης, παρό­μοιο μ' αυτό που τηρεί η σχολική επιτροπή. Στο μπλοκ αυτό καταχωρούνται όλα τα έσοδα, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται και στη συνέχεια γίνεται η εγγραφή στο βιβλίο ταμείου. Επομένως ο αύξων αριθμός των απο­δείξεων αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό εγγραφών του βιβλίου αυτού. Το πρώτο φύλλο της τριπλότυπης απόδει­ξης χορηγείται στο χορηγό, το δεύτερο τοποθετείται στον υποφάκελο των εσόδων του φακέλου παραστατικών στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης και το τρίτο φύλλο παραμένει ως στέλεχος. Η οποιαδήποτε ακύρωση σελί­δας φέρει την υπογραφή και στα τρία φύλλα όλων των με­λών του Δ.Σ. του συνεταιρισμού. Το μπλοκ ισχύει για ένα οικονομικό έτος.

γ. Μπλοκ διπλότυπων αποδείξεων εξόδων για την πραγ­ματοποίηση πληρωμών σε περίπτωση που ο προμηθευ­τής δεν εκδίδει τιμολόγιο ή διάτρητη απόδειξη. Το πρώτο φύλλο της διπλότυπης απόδειξης τοποθετείται στον υποφάκελο των Εξόδων του φακέλου παραστατικών στοιχεί­ων της οικονομικής διαχείρισης και το δεύτερο παραμένει στο στέλεχος.

δ. Φάκελος παραστατικών στοιχείων οικονομικής δια­χείρισης, ο οποίος αφορά ένα μόνο οικονομικό έτος και α­ποτελείται από τρεις υποφακέλους. Στον πρώτο υποφά­κελο (απλός classer), τοποθετούνται τα παραστατικά στοιχεία των εσόδων και στον δεύτερο τα παραστατικά στοιχεία των εξόδων. Ο αύξων αριθμός των παραστατικών στοιχείων εξόδων (τιμολογίων και αποδείξεων) αντιστοι­χεί με τον αύξοντα αριθμό των εγγραφών στη στήλη των εξόδων του βιβλίου ταμείου. Στον τρίτο υποφάκελο τοπο­θετούνται αντίγραφα των πάσης φύσης πρωτοκόλλων ε­λέγχου της οικονομικής διαχείρισης και κάθε αντίγραφο που αφορά την έγκριση του απολογισμού.

ε. Βιβλιάριο καταθέσεων κρατικής τράπεζας ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου όπου κατατίθενται τα ποσά. Το ποσό που μπορεί να βρίσκεται στα χέρια της διαχειρι­στικής επιτροπής δεν υπερβαίνει τα 100 Ευρώ. Το βιβλιάριο αυτό εκδίδεται για το σχολικό συνεταιρισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες για τους πιστωτικούς οργανι­σμούς διατάξεις και δικαίωμα ανάληψης και κατάθεσης έ­χουν τα ενήλικα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του συ­νεταιρισμού.

5. α. Ο απολογισμός της οικονομικής διαχείρισης πραγ­ματοποιείται εντός του Ιανουαρίου και περιλαμβάνει όλη την περίοδο του οικονομικού έτους, ανεξάρτητα από την αλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν συ­ντάσσεται ο απολογισμός κανένα ποσό δεν βρίσκεται στα χέρια της διαχειριστικής επιτροπής.

β. Ο απολογισμός συντάσσεται από το Διοικητικό Συμ­βούλιο του συνεταιρισμού, τα μέλη του οποίου κλείνουν και υπογράφουν το βιβλίο ταμείου, καθώς και τη σχετική πράξη, όπου περιληπτικά αναφέρονται στο σύνολο των ε­σόδων. στο σύνολο των εξόδων και το υπόλοιπο για τη νέα χρήση. Εκτός από το βιβλίο ταμείου κλείνονται τα μπλοκ των τριπλότυπων αποδείξεων είσπραξης και το μπλοκ των διπλότυπων αποδείξεων πληρωμής, τα οποία υπογράφο­νται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού και από τα μέλη της τριμελούς διαχειρι­στικής επιτροπής. 

γ. Όλα τα στοιχεία του απολογισμού ελέγχονται από το Εποπτικό Συμβούλιο που συντάσσει ειδικό πρακτικό, α­ντίγραφο του οποίου τοποθετείται στο φάκελο των παρα­στατικών στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης.

δ. Ο απολογισμός στη συνέχεια υποβάλλεται για προέ­γκριση στο σχολικό συμβούλιο, το οποίο συντάσσει σχε­τικό πρακτικό. Υποβάλλονται όλα τα αναφερόμενα στοι­χεία στα παραπάνω β και γ εδάφια.

ε. Η τελική έγκριση του απολογισμού γίνεται το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου από το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. ………………, στον οποίο, μαζί με τα προηγούμενα στοιχεία, υποβάλλεται και αντί­γραφο του πρακτικού της προέγκρισης του απολογισμού από το Σχολικό Συμβούλιο. Στο Διευθυντή δεν υπο­βάλλεται το βιβλίο ταμείου, αλλά ακριβές φωτοαντίγρα­φο αυτού, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τα μέλη της τριμελούς διαχειριστικής επιτροπής. Μετά την έγκριση όλα τα στοιχεία επιστρέφονται στο σχο­λείο, τοποθετούνται στο φάκελο παραστατικών στοιχείων και φυλάσσονται σε ειδικό φοριαμό, τον οποίο διαθέτει ο Διευθυντής του σχολείου για το αρχείο του σχολικού συ­νεταιρισμού.

Άρθρο 7ο
Ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό, ρυθμίζεται με αποφάσεις της Γ.Σ, οι οποίες σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι σύμφωνες με τη σχετική νομοθεσία.
Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με σχετικές αποφάσεις του ΥΠ.Ε.Π.Θ., έχει 7 άρθρα και διαμορφώθηκε με απόφαση των μαθητών των Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων του Σχολείου την …………..
Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις