Ειδικότητες που επιστρέφουν στην Ε.Α.Ε. και αναπληρωτές που αποκλείονται από το δικαίωμα αίτησης αναπληρωτή

Ποιες ειδικότητες αναπληρωτών επιστρέφουν στην Ειδική Αγωγή

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που εντάσσονταν στις ειδικότητες που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα από  προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες, εκτός από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης, επιστρέφουν και στους πίνακες Ειδικής Αγωγής, όπως άλλωστε προκύπτει και από σχετική αναφορά στην εγκύκλιο αναπληρωτών.

“Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις αρ. 82092/Ε2/22-5-2015 (ΦΕΚ 945 Β΄) και 90146/Ε2/8- 6-2015 (ΦΕΚ 1202 Β΄) Υ.Α. που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 «Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων και κατάταξη προσωπικού» παρ. 1 περ. α του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) επανασυστάθηκαν οι ειδικότητες και κλάδοι γενικής εκπ/σης του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν.4172/2013 (Α΄ 167). Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι των «αντίστοιχων» κλάδων ΕΑΕ έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με την παρούσα εγκύκλιο”.


Η τελευταία φορά που είχαν ανακοινωθεί πίνακες  για τις εν λόγω ειδικότητες ήταν το σχολικό έτος 2012-13. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται, με βάση τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου, ο αριθμός των εγγεγραμμένων το 2012-13, σε ορισμένες ειδικότητες που αποκτούν εκ νέου το δικαίωμα ένταξης στους κλάδους ΕΑΕ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται από την εγκύκλιο.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 2012-13
ΠΕ14.01
2

ΠΕ18.01
23
ΠΕ18.04
2

ΠΕ18.07

1

ΠΕ18.08

1

ΠΕ18.09

5

ΠΕ18.10
12
ΠΕ18.33

7

ΠΕ18.29

1

ΤΕ01.29

1

ΤΕ01.30
1

ΔΕ01.17

1

ΔΕ01.10

1

ΔΕ01.04

1


Τυπικά προσόντα ένταξης

Τα κάτωθι τυπικά προσόντα ένταξης των εκπ/κών κλάδων ΕΑΕ με την προέκταση «.50», όπως ορίζονται στην αριθμ. 128005/Δ2/08-08-2014 (ΦΕΚ 2217/13.08.2014 τ.Β΄) Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» (βλ. Μέρος Α΄ – παρ.2) :

i) διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία ή/και

ii) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία ή/και

iii) τίτλος διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής ή/και i

iv) κύρια ειδικότητα πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ της παρ. 1.3 περ. γ του άρθρου 20 του ν.3699/2008 ή/και

v) σεμινάρια αποδεδειγμένης ετήσιας διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών στην ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 30/08/2010, από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή/και

vi) προϋπηρεσία μεγαλύτερη των δέκα (10) διδακτικών μηνών, η οποία αποκτήθηκε κατόπιν προσλήψεως στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Δεν περιλαμβάνεται ο κλάδος ΠΕ 72 στην εγκύκλιο

Οι κάτοχοι πτυχίου Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Συνεχής Εκπαίδευση», ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική» Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής, εντάσσονται αποκλειστικά στον κλάδο ΠΕ72, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα εγκύκλιο.

Πόσοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής υφίστανται τις κυρώσεις του νόμου 3966/2011


Ισχύουν οι κυρώσεις του εν λόγω νόμου


Μπορεί στο περιβόητο πολυνομοσχέδιο  να υπήρχε ρύθμιση νόμου για την άρση του διετούς αποκλεισμού των αναπληρωτών που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται, ωστόσο αυτό δεν έχει ψηφιστεί με αποτέλεσμα να ισχύουν οι κυρώσεις του νόμου 3966/2011.

α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και για το επόμενο σχολικό έτος, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.


β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ημερολογιακών μηνών, τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτόν να αναλάβουν υπηρεσία, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που υποχρεούνται να παραιτηθούν προκειμένου να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Όσον αφορά τους αναπληρωτές της ΕΑΕ ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών που θα υποστούν τις κυρώσεις του νόμου 3966 και δεν θα ενταχθούν στους πίνακες του 2015-16 ανέρχονται σε 89, ενώ υπάρχει και ένας εκπαιδευτικός ΕΑΕ που του καταγγέλθηκε η σύμβαση, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός να διαμορφώνεται στους 90.


Σε απόλυτα νούμερα δάσκαλοι ΕΑΕ, φιλόλογοι, νηπιαγωγοί και μαθηματικοί έχουν τους περισσότερους εκπαιδευτικούς που παραιτήθηκαν, γεγονός αναμενόμενο καθώς πρόκειται για ειδικότητες με μεγάλο αριθμό προσλήψεων.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΣΩΝ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΕ71
20
ΠΕ02.50
19
ΠΕ60.50
11
ΠΕ03.50
11
ΠΕ04.01.50
10
ΠΕ10.50
4
ΠΕ18.12.50
4
ΠΕ09.50
2
ΠΕ14.04.50
2
ΠΕ04.02.50
2
ΤΕ16.00.50
1
ΠΕ70.50
1
ΠΕ18.35.50
1
ΠΕ18.02.50
1
ΠΕ04.04.50
1

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ ΜΗ ΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΠΕ04.01.50
10
135
7,41%
ΠΕ03.50
11
327
3,36%
ΠΕ02.50
19
619
3,07%
ΠΕ60.50
10
549
1,82%
ΠΕ71
20
1748
1,14%
ΠΕ70.50
1
338
0,30%

Σημείωση: Τα στοιχεία επί των προσλήψεων έχουν αντληθεί από τα ενημερωτικά των αιρετών κκ Κορδή και Μπράτη.

Καλόγηρος Βασίλειος


Δείτε περισσότερα στην εγκύκλιο.Πηγή: news.gr via http://xenesglosses.eu/2015/08/Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις