Σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE). Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο


Με έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής γνωστοποιεί ότι από 03-08-2015, η επισημείωση όλων των διοικητικών εγγράφων με την Σφραγίδα της Χάγης- Apostile (εκτός των εγγράφων που εκδίδει η Περιφέρεια Αττικής), θα χορηγείται για όλες τις περιφερειακές ενότητες του νομού Αττικής από την Διεύθυνση Διοικήσεως – Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης πολιτών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με ωράριο συναλλαγής 09:00 -13:30 καθημερινώς.
Τα στοιχεία επικοινωνίας με το αρμόδιο Τμήμα είναι τα εξής:
Αριθμοί τηλεφώνου:
213 2035631, 213 2035693, 213 2035694,213 2035 695, 213 2035702, 213 20375703 και 213 2035733
Αριθμός Συσκευής Τηλεομοιοτυπίας: 213 2035705
Διευθύνσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:
xagi@attica.gr, i.kottis@attica.gr και a.tousis@attica.gr
———————-
Επισημείωση διοικητικών εγγράφων με την Σφραγίδα της Χάγης – Apostile
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α 188/27.11.1984), «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων»
Με την κύρωση της Σύμβασης της Χάγης, καταργείται η υποχρέωση διπλωματικής ή προξενικής επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων. Η Σύμβαση εφαρμόζεται στα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου Κράτους και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου Κράτους (βλ. κατάλογο χωρών για τις οποίες  χορηγείται η σφραγίδα της Χάγης). Κατά την έννοια της παρούσας Συμβάσεως (άρθρο 1) ως δημόσια έγγραφα θεωρούνται: α) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του Κράτους, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που προέρχονται από την εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραμματέα ή δικαστικό επιμελητή, β) τα διοικητικά έγγραφα, γ) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, δ) οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχωρίσεως, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο. Η Σύμβαση δεν εφαρμόζεται ωστόσο: α) στα έγγραφα που εκδόθηκαν από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες, β) στα διοικητικά έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με εμπορική ή τελωνειακή πράξη.
Με την επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και, ενδεχομένως η ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήματος που φέρει το έγγραφο. Η επισημείωση τίθεται στο ίδιο το έγγραφο ή σε πρόσθεμα και οι σχετικές ενδείξεις που φέρει κάθε επισημείωση (ο αύξων αριθμός, η ημερομηνία επισημείωσης, το όνομα του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε) καταχωρούνται σε βιβλίο ή ευρετήριο το οποίο οφείλει να τηρεί κάθε αρχή που ορίζεται αρμόδια να χορηγεί την επισημείωση (άρθρο 7). Σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας Σύμβασης, κάθε Κράτος ορίζει τις αρχές στις οποίες παρέχεται η αρμοδιότητα να χορηγούν την επισημείωση ( Apostille ) της Σύμβασης της Χάγης.
Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107/30.05.1997), «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου δεύτερου του Ν. 1497/1984, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 2503/1997 αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση της επισημείωσης που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 6 της Σύμβασης της Χάγης ορίζονται ο Νομάρχης για όλα τα έγγραφα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας για τα έγγραφα των δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών του Νομού ή της Νομαρχίας που δεν περιέρχονται στην αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για τα έγγραφα των νομικών προσώπων του δημοσίου δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ. ) που εδρεύουν στην Περιφέρεια, καθώς και για τα έγγραφα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων που επίσης έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια. (Για τα δικαστικής φύσεως έγγραφα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο δεύτερο του Ν. 1497/1984 αρμόδια υπηρεσία χορήγησης της επισημείωσης ορίζεται το Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η αρχή που έχει εκδώσει το έγγραφο).
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7.6.2010), «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν 3852/2010 , οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες των κρατικών περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντιστοίχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονται στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997, καθώς και στους μεταγενέστερους ειδικούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, όπως ισχύουν, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που περιέχονται με το άρθρο 186 το παρόντος νόμου, στις περιφέρειες.
Συνεπώς και επί του παρόντος σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο ανωτέρω άρθρο, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δύναται να χορηγούν την Σφραγίδα Χάγης  στην αρμοδιότητα της αιρετής περιφέρειας, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων.
ΠΔ 135/2010 (ΦΕΚ Α 228/27-12-2010), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
Αρμόδιες Διευθύνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αττικής για την χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης
Η Σφραγίδα της Χάγης για τις υπηρεσίες χωρικής αρμοδιότητας του Κεντρικού Τομέα χορηγείται από τη Δ/νση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Κατεχάκη 56 Ελληνορώσων, 2ος όροφος, Τηλ: 213 2035 693-695-702-703, Αρ.Συκ. Τηλ/πίας: 213 2035 705).
Η Σφραγίδα της Χάγης για τις υπηρεσίες χωρικής αρμοδιότητας της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής αρμόδια υπηρεσία είναι η  Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Ανατολικής Αττικής (Λ. Σπάτων 65, Γέρακας ,Τηλ: 210 6600951 & 210 6600999 Αρ.Συκ. Τηλ/πίας: 210 6600946 & 210 210 6600921).
Η Σφραγίδα της Χάγης για τις υπηρεσίες χωρικής αρμοδιότητας περιφερειακής ενότητας Πειραιώς, Νήσων και Δυτικής Αττικής αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Δυτικής Αττικής και Πειραιά (Ευριπίδου 50, Πειραιεύς, Τηλ: 210 4137739 & 210 4224062 Αρ.Συκ. Τηλ/πίας: 210 4136647).
Για υπηρεσίες χωρικής αρμοδιότητος εκτός Νομού Αττικής θα πρέπει να επικοινωνείτε με τις κατά τόπους αρμόδιες αποκεντρωμένες ή περιφερειακές διευθύνσεις.
Σύμφωνα με την υπ” αριθμ. 36995/33828/30-09-2011 απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού για τη χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης είναι 09:00 – 13:30.
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ APOSTILLE ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΡΧΩΝ
Με το με αριθμ. πρωτ. οικ. 22746/3-6-2014 έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται γνωστό ότι, από 1.6.2014, μετά την ισχύ του ν. 4231/2014 (ΦΕΚ Α19/2014), με τον οποίον η χώρα μας επικύρωσε την (ήδη συνυπογραφείσα από αυτήν) διεθνή σύμβαση, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 15-9-1977, για την απαλλαγή από την ανάγκη ειδικής θεώρησης (σφραγίδα Apostille) ορισμένων πράξεων και εγγράφων αλλοδαπών αρχών, καταργείται η σχετική υποχρέωση για τα έγγραφα που σχετίζονται με την προσωπική κατάσταση, δικαιοπρακτική ικανότητα, οικογενειακή κατάσταση, ιθαγένεια, κατοικία ή διαμονή ενός ατόμου, ανεξαρτήτως χρήσης, για την οποία προορίζονται, καθώς και οιαδήποτε άλλη πράξη ή έγγραφο που έχει εκδοθεί για να χρησιμοποιηθεί ενόψει της τέλεσης γάμου ή της έκδοσης μίας ληξιαρχικής πράξης (αρθ. 2 νόμου) και αφορούν τις χώρες Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία και Πολωνία, που επίσης έχουν επικυρώσει την ανωτέρω σύμβαση της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης (Commission Internationale de letat civil).
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένα πιστοποιητικό θανάτου, γέννησης ή γάμου των αρχών των ανωτέρω χωρών γίνεται αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές της χώρας μας χωρίς την ανωτέρω θεώρηση. Αντίθετα ένα τέτοιο έγγραφο π..χ. από τις Η.Π.Α. ή την Γερμανία, που υπέγραψαν αλλά δεν επικύρωσαν την σχετική σύμβαση, δεν γίνεται δεκτό χωρίς την ανωτέρω θεώρηση. Βλ. σχετικά ιστοσελίδα Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών www.eidixypes/archiki/apostille. Σημειώνεται ότι για σχετικά έγγραφα της Κύπρου, η χώρα μας δεν απαιτεί την σφραγίδα Apostille.
Για περαιτέρω ενημέρωσή σας, σας παραθέτουμε επίσης τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
A) της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης (Commission Internationale de letat civil): www.ciec1.org, όπου και ο πίνακας των σχετικών διεθνών συμβάσεων προσωπικής κατάστασης που έχει υπογράψει ή και επικυρώσει η χώρα μας.
B) της Διάσκεψης της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (Hague Conference on Private international Law-HCCH): www.hcch.net, όπου και ο αντίστοιχος πίνακας των διεθνών συμβάσεων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που έχει υπογράψει ή και επικυρώσει η χώρα μας και πληροφορίες για την από 5 Οκτωβρίου 1961 διεθνή σύμβαση της Χάγης περί Αpostille


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις