Ψηφίστηκε η ρύθμιση για την Ειδική Αγωγή. Τι αλλάζει
Παρά τις αντιδράσεις πολλών εκπαιδευτικών η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν έκανε πίσω και ψηφίστηκε η ρύθμιση για την Ειδική Αγωγή. Οι  αλλαγές που σημειώνονται με τις νέες ρυθμίσεις αφορούν: (α) Τα Ειδικά Σχολεία: εσωτερική διάρθωση, κατανομή μαθητών σε τμήματα, αναλυτικά προγράµµατα, προγράµµατα συνεκπαίδευσης με σχολεία γενικής εκπαίδευσης. (β) Τα Τμήματα Ένταξης (γ) Το          Κεντρικό Υπηρεσιακό   Συµβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ) και (δ) Την Προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ όλων των βαθµίδων.
Ακολουθεί το τι ψήφισε η Βουλή (Ν.4186-ΦΕΚ 193/17-9-2013-ΑΡΘΡΟ 28 - ΘΕΜΑΤΑ Ειδικής Αγωγής) :

  •  Ειδικά Σχολεία
1.    Το άρθρο 4 του π.δ. 603/1982 (Α΄ 117), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 4 Εσωτερική διάρθρωση των ειδικών δηµοτικών σχολείων
1.    Η εσωτερική διάρθρωση των ειδικών δηµοτικών σχολείων είναι η ίδια µε αυτή των δηµοτικών σχολείων γενικής εκπαίδευσης.
2.    Η κατανοµή των µαθητών σε τµήµατα στα Δηµοτικά Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης µπορεί να γίνεται µε τους ακόλουθους τρόπους:
α) ανά τάξη (Προκαταρκτική, A΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄) ή
β) ανά βαθµίδες (Προβαθµίδα για την Προκαταρκτική τάξη, Κατώτερη Βαθµίδα για τις Α΄ και Β΄ τάξεις, Μέση Βαθµίδα για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις, Ανώτερη Βαθµίδα για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις) ή
γ) ανά βαθµίδες (Προβαθµίδα, Κατώτερη, Μέση, Ανώτερη), ανεξάρτητα από την τάξη εγγραφής και την καταχώρηση των µαθητών στο Βιβλίο Μητρώου Προόδου του σχολείου, µε κριτήρια τη διάγνωση, τη µαθησιακή ετοιµότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συµπεριφοράς των µαθητών και τη δυναµική της δηµιουργούµενης οµάδας, µε στόχο τη συγκρότηση τµηµάτων που να εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών.
3.           Η κατανοµή των µαθητών σε τµήµατα διενεργείται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της ΣΜΕΑΕ, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) της ΣΜΕΑΕ ή ελλείψει αυτής ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου. Το σχετικό Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων υποβάλλεται στο Σχολικό Σύµβουλο ΕΑΕ µαζί µε τα ωρολόγια προγράµµατα του σχολείου.
4.    Στην προβαθµίδα των 4/θεσίων και άνω ειδικών δηµοτικών Σχολείων µπορεί να τοποθετηθεί νηπιαγωγός, που έχει µετεκπαιδευτεί στην Ειδική Αγωγή.»
5.    Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄199) προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως: «Στα σχολεία αυτά µπορεί να εφαρµόζεται ανάλογα µε τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) της ΣΜΕΑΕ ή ελλείψει αυτής ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, διαφοροποιηµένο το αναλυτικό πρόγραµµα της γενικής εκπαίδευσης ή το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράµµατος της Ειδικής Αγωγής 36 (ΠΑΠΕΑ) που ορίζεται στο π.δ. 301/1996 (Α΄208) ή ένα µεικτό σύστηµα των ανωτέρω προγραµµάτων.
Το σχετικό Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων υποβάλλεται στο Σχολικό Σύµβουλο ΕΑΕ µαζί µε τα ωρολόγια προγράµµατα του σχολείου.»
6.   α) Στο άρθρο 6 του ν. 3699/2008 (Α΄199) προστίθεται παράγραφος 6, ως ακολούθως: «6. Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να υλοποιούνται προγράµµατα συνεκπαίδευσης µε συστεγαζόµενες ή µη σχολικές µονάδες της γενικής εκπαίδευσης. Στόχοι των προγραµµάτων συνεκπαίδευσης είναι, ιδίως, η προώθηση της ένταξης και των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη των γνωστικών, µαθησιακών, συναισθηµατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία, καθώς και η ευαισθητοποίηση των µαθητών των σχολείων γενικής εκπαίδευσης σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, στο σεβασµό της διαφορετικότητας και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το αρµόδιο όργανο και η διαδικασία έγκρισης, ο τρόπος υλοποίησης και η αξιολόγηση των ανωτέρω προγραµµάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.»

  • Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ)
β) Η παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) καταργείται.
4. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων συγκροτείται στην έδρα της Γενικής Γραµµατείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), το οποίο αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο του ΚΥΣΠΕ αναπληρούµενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συµβουλίου,
β) τον Πρόεδρο του ΚΥΣΔΕ αναπληρούµενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συµβουλίου,
γ) έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης αναπληρούµενο από άλλον Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίµηση µε σπουδές ή εµπειρία στην Ειδική Αγωγή και
δ) δύο αιρετά µέλη του ΕΕΠ αναπληρούµενο από τα αναπληρω- µατικά αιρετά µέλη ΕΕΠ. Εισηγητής του Συµβουλίου ορίζεται ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αναπληροΰµενος από τον Προϊστάµενο του αρµόδιου Τµήµατος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Εναλλακτικά, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µπορεί να ορίζει άλλο µέλος του Συµβουλίου ως εισηγητή συγκεκριµένου θέµατος. Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασµένος εκπαιδευτικός της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.»

  •  Τμήματα Ένταξης
5.           Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:
 «Σκοπός των ΤΕ είναι η πλήρης ένταξη των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον µέσα από ειδικές εκπαιδευτικές παρεµβάσεις. Ο εκπαιδευτικός του ΤΕ υποστηρίζει τους µαθητές εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους, σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, µε στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των διδακτικών πρακτικών, καθώς και την κατάλληλη προσαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η υποστήριξη σε ιδιαίτερο χώρο υλοποιείται εφόσον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών, µε απώτερο στόχο τη δυνατότητα µελλοντικής υποστήριξης αυτών εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους.»

  • Προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ όλων των βαθµίδων
6.           α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ όλων των βαθµίδων, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή επαγγελµατικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνοµης διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισµό Πρόνοιας των εκπαιδευτικών ΕΑΕ και του ΕΕΠ, καθώς και των µόνιµων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που κατέχουν οργανική θέση σε ΣΜΕΑΕ, αναγνωρίζεται ως δηµόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, µετά το διορισµό τους σε θέσεις µόνιµου εκπαιδευτικού ή ΕΕΠ των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Υγείας.»
β) Η παράγραφος αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν πρόκειται για προϋπηρεσία εκπαιδευτικών που έχει ήδη αναγνωρισθεί.


Πηγή: xenesglosses.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις