Α. Προαγωγή – Παραπομπή μαθητών/μαθητριών Α’, Β’ τάξεων ΕΠΑ.Λ.
1. Οι μαθητές/-τριες των Α’ και Β’ τάξεων προάγονται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) των  μαθημάτων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει  από το μέσο όρο των Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) της/του μαθήτριας/-τή όλων των  μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Ο Β.Ε.Ε για κάθε  μάθημα προκύπτει από τον μέσο όρο (Μ.Ο.) των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και σημειώνεται ως δεκαδικός.
2. Μαθητές/-τριες με μικρότερο Γ.Μ.Ο παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο  2020, πριν την έναρξη των μαθημάτων, στα μαθήματα στα οποία ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης  (Β.Ε.Ε.) είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
3. Στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 εξετάζονται γραπτά και προφορικά στα  μαθήματα στα οποία ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσής (Β.Ε.Ε.) τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε  δέκατα (9,5). Ο Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθμού αποτελεί τον Βαθμό Ετήσιας  Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του μαθήματος. Οι μαθητές/-τριες προάγονται εφόσον έχουν Γενικό Μέσο Όρο  (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Αν δεν προαχθούν στην ειδική εξεταστική  περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.
4. Ο τρόπος γραπτής εξέτασης των μαθημάτων στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020  είναι σύμφωνος με εκείνον που ορίζεται στο άρθρο 128 του ν.4610/2019.
Β. Απόλυση και Απόκτηση Πτυχίου – Παραπομπή μαθητών/ μαθητριών Γ’ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης
1. Οι μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης του ημερήσιου και τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ. :
· Απολύονται, όταν ο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα και πέντε  δέκατα (9,5). Ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει από το μέσο όρο των Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.)  της/του μαθήτριας/-τή όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με  προσέγγιση δεκάτου. Ο Β.Ε.Ε για κάθε μάθημα προκύπτει από τον μέσο όρο (Μ.Ο.) των  προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και σημειώνεται ως δεκαδικός.
· Αποκτούν πτυχίο, όταν ο Μ.Ο. των Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) των μαθημάτων  ειδικότητας της Γ’ τάξης, είναι τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε κανένα από τα  μαθήματα αυτά ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) δεν είναι μικρότερος του οκτώ (08). 2. Οι μαθητές/-τριες της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. που δεν απολύονται ή δε λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο,  παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο 2020 και εξετάζονται σύμφωνα με τα  οριζόμενα στο άρθρο 129 του ν.4610/2019.
3. Για τους ανωτέρω μαθητές/-τριες οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής  εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λάβουν απολυτήριο ή δεν λάβουν πτυχίο ή και τα δύο  ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 129 του ν.4610/2019. 4. Για τους ανωτέρω μαθητές/-τριες, οι οποίοι/-ες είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση  πτυχίου ειδικότητας και δεν λαμβάνουν πτυχίο στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου
ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προαναφερθέντα.
Γ. Απόλυση και Απόκτηση Πτυχίου – Παραπομπή μαθητών/μαθητριών Δ’ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
1. Οι μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης του εσπερινού ΕΠΑ.Λ. :
· Απολύονται, όταν ο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα και πέντε  δέκατα (9,5). Ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει από το μέσο όρο των Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.)  της/του μαθήτριας/-τή όλων των μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Ο Β.Ε.Ε για κάθε μάθημα προκύπτει από τον μέσο όρο (Μ.Ο.) των προφορικών βαθμών των δύο  τετραμήνων και σημειώνεται ως δεκαδικός.
· Αποκτούν πτυχίο, όταν ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των μαθημάτων ειδικότητας της Γ’ και Δ’ τάξης, που  είναι ίδια με τα μαθήματα ειδικότητας της Γ’ τάξης του ημερήσιου ΕΠΑ.Λ., είναι τουλάχιστον  εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε κανένα από τα μαθήματα αυτά ο Β.Ε.Ε. δεν είναι μικρότερος  του οκτώ (08). Ο Β.Ε.Ε για καθένα από τα μαθήματα της Δ’ τάξης προκύπτει από τον μέσο όρο  (Μ.Ο.) των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και σημειώνεται ως δεκαδικός. Κατά τα  λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 153 του ν.4610/2019.
2. Οι μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. που δεν απολύονται ή δε λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο,  παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο 2020 και εξετάζονται σύμφωνα με τα  οριζόμενα κατ’ αντιστοιχία στο άρθρο 129 του ν.4610/2019.
3. Για τους ανωτέρω μαθητές/-τριες οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής  εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λάβουν απολυτήριο ή δεν λάβουν πτυχίο ή και τα δύο  ισχύουν τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου  στο άρθρο 151 του ν.4610/2019.
 4. Για τους ανωτέρω μαθητές/-τριες, οι οποίοι/-ες είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση  πτυχίου ειδικότητας και δεν λαμβάνουν πτυχίο στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου  ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προαναφερθέντα στην προηγούμενη παράγραφο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις