Στο NOMO ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4610 (ΦΕΚ Α 70 - 7.5.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» συμπεριλαμβάνονται θέματα Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ:  Άρθρα 74-85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄- ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Άρθρα 86-87
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄- ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Άρθρα 88-90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Άρθρα 91-93
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΄Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)
Άρθρα 94-97
ΜΕΡΟΣ Δ΄ Π.Δ. 38/2010
Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010: Άρθρο 98
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Δ΄: Άρθρο 99
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ, ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Άρθρο 100
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΛ:  Άρθρα 101-116
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ»: Άρθρα 117-159
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Άρθρα 202-203
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Άρθρα 204-206
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Πληροφοριακό σύστημα «myschool»
Άρθρο 207
Τροποποιήσεις του ν. 4186/2013:  Άρθρο 214
Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4485/2017: Άρθρο 215
Τροποποιήσεις του ν. 4415/2016: Άρθρο 216
Κατασκευή αιθουσών νηπιαγωγείων για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης: Άρθρο 220
Εισαγωγή αποφοίτων ΕΠ.Α.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Άρθρο 241
Πιο αναλυτικά ολόλκηρος ο Ν. 4610 (ΦΕΚ Α 70/7-5-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΜΕΡΟΣ Β΄
Ε.Σ.Δ.Υ., ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Υ. ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΄Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)
ΜΕΡΟΣ Δ΄
Π.Δ. 38/2010
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ»
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΌΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤ΄
ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΕΡΟΣ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις