Τίτλοι των άρθρων του Νόμου:             


ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1. Αντικείμενο

Άρθρο 2. Σκοπός

ΜΕΡΟΣ B’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 3. Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4. Ορισμοί

Άρθρο 5. Αποκεντρωμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 6. Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Άρθρο 7. Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών

Άρθρο 8. Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Άρθρο 9. Κοινή Συνεδρίαση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Συμβούλων Εκπαίδευσης

Άρθρο 10. Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

Άρθρο 11. Σκοπός και αρμοδιότητες των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

Άρθρο 12. Παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

Άρθρο 13. Περιοχές αρμοδιότητας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

Άρθρο 14. Διοίκηση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

Άρθρο 15. Στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

Άρθρο 16. Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Άρθρο 17. Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

Άρθρο 18. Αποστολή και αρμοδιότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Άρθρο 19. Οργάνωση και στελέχωση των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Άρθρο 20. Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Άρθρο 21. Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

Άρθρο 22. Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών

Άρθρο 23. Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων

Άρθρο 24. Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας

Άρθρο 25. Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων

Άρθρο 26. Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 27. Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Άρθρο 28. Μισθολογικές διατάξεις

Άρθρο 29. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 30. Πίνακες και προτάσεις επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Άρθρο 31. Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

Άρθρο 32. Κριτήρια επιλογής

Άρθρο 33. Αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

Άρθρο 34. Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης

Άρθρο 35. Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Άρθρο 36. Επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου

Άρθρο 37. Συμβούλια επιλογής

Άρθρο 38. Επιλογή Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Άρθρο 39. Προκήρυξη και υποβολή αιτήσεων

Άρθρο 40. Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλογής

Άρθρο 41. Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης

Άρθρο 42. Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

Άρθρο 43. Σειρά επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης

Άρθρο 44. Απαλλαγή στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους

Άρθρο 45. Μεταθέσεις - τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά από τη λήξη της θητείας τους

Άρθρο 46. Αναπλήρωση

Άρθρο 47. Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Άρθρο 48. Επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών της εκπαίδευσης

Άρθρο 49. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ B’

Άρθρο 50. Φορείς και όργανα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών - Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 1566/1985

Άρθρο 51. Διοικητική υπαγωγή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - Τροποποιήσεις του άρθρου 14 του ν. 2817/2000

Άρθρο 52. Πειθαρχικά Συμβούλια στελεχών της εκπαίδευσης - Τροποποίηση του άρθρου έκτου του ν. 4057/2012

Άρθρο 53. Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 3699/2008

Άρθρο 54. Διαδικασία διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών - Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 3699/2008

Άρθρο 55. Παράταση φοίτησης μαθητών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3699/2008

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ THΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 56. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 57. Προγραμματισμός του έργου των στελεχών της εκπαίδευσης

Άρθρο 58. Όργανα αξιολόγησης

Άρθρο 59. Περιοδικότητα αξιολόγησης

Άρθρο 60. Κριτήρια και βαθμολογία της αξιολόγησης

Άρθρο 61. Διαδικασίες αξιολόγησης

Άρθρο 62. Ενστάσεις

Άρθρο 63. Όργανα εξέτασης των ενστάσεων

Άρθρο 64. Ειδικές ρυθμίσεις για τα στελέχη των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Άρθρο 65. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 66. Όργανα και αντικείμενο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της δημόσιας εκπαίδευσης

Άρθρο 67. Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών

Άρθρο 68. Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Άρθρο 69. Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων

Άρθρο 70. Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης

Άρθρο 71. Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των μελών του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων

Άρθρο 72. Καταχώριση στοιχείων σε ηλεκτρονικό φάκελο

Άρθρο 73. Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών

Άρθρο 74. Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Άρθρο 75. Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων

Άρθρο 76. Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης

Άρθρο 77. Περιοδικότητα αξιολόγησης

Άρθρο 78. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Άρθρο 79. Ενστάσεις

Άρθρο 80. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’

Άρθρο 81. Ειδική ψηφιακή εφαρμογή για την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Άρθρο 82. Μεταξιολόγηση του συστήματος αξιολόγησης

Άρθρο 83. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Άρθρο 84. Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων

Άρθρο 85. Επιλογή διδακτικών βιβλίων

Άρθρο 86. Αξιολόγηση μαθητών

Άρθρο 87. Συνεργασίες με τρίτους φορείς

Άρθρο 88. Διεξαγωγή έρευνας και πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα

Άρθρο 89. Λειτουργία Eκπαιδευτικών Oμίλων - Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων

Άρθρο 90. Παιδαγωγικές συναντήσεις

Άρθρο 91. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Άρθρο 92. Ενδοσχολικοί Συντονιστές

Άρθρο 93. Παιδαγωγικός σύμβουλος - μέντορας στη σχολική μονάδα

Άρθρο 94. Υπεύθυνος Διασύνδεσης με τη Μαθητεία στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια

Άρθρο 95. Ενδοσχολική επιμόρφωση

Άρθρο 96. Συμμετοχή εκπαιδευτικών στην ενδοσχολική επιμόρφωση

Άρθρο 97. Υπαλλακτικός τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων των άρθρων 47 και 47Α του ν. 4547/2018 από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας

Άρθρο 98. Χρήση - Αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων, υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων

Άρθρο 99. Χρηματοδότηση σχολικών μονάδων και διαχείριση δωρεών

Άρθρο 100. Ανάθεση διδασκαλίας από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας

Άρθρο 101. Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985

Άρθρο 102. Ορισμός υπεύθυνων τμημάτων και μαθητικών κοινοτήτων

Άρθρο 103. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

Άρθρο 104. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος

Άρθρο 105. Δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας σε επίπεδο σχολικής μονάδας

Άρθρο 106. Προσβασιμότητα ιστοσελίδων σχολικών μονάδων

Άρθρο 107. Αναμόρφωση του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου

Άρθρο 108. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ε’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 109. Δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση

Άρθρο 110. Σκοπός των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 111. Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 112. Ίδρυση, κατάργηση και αναστολή λειτουργίας Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 113. Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία

Άρθρο 114. Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

Άρθρο 115. Στέγαση Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 116. Όργανα διοίκησης των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 117. Διευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 118. Υποδιευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 119. Θητεία Διευθυντών και Υποδιευθυντών

Άρθρο 120. Απαλλαγή των Διευθυντών και Υποδιευθυντών από την άσκηση των καθηκόντων τους

Άρθρο 121. Μετάθεση - τοποθέτηση Διευθυντών και Υποδιευθυντών μετά τη λήξη της θητείας τους

Άρθρο 122. Δικαίωμα φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

Άρθρο 123. Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία

Άρθρο 124. Προγράμματα σπουδών

Άρθρο 125. Λειτουργία ομίλων και θερινών προγραμμάτων

Άρθρο 126. Παροχές και διευκολύνσεις μαθητών και μαθητριών

Άρθρο 127. Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 128. Διοικητική και λειτουργική υποστήριξη των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 129. Σύνδεση των Εκκλησιαστικών Σχολείων με φορείς και με σχολικές μονάδες της αλλοδαπής

Άρθρο 130. Αξιολόγηση του Διευθυντή και Υποδιευθυντή των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 131. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 132. Χρηματοδότηση των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 133. Σχολική Εφορεία

Άρθρο 134. Μαθητική εστία

Άρθρο 135. Εφαρμογή της νομοθεσίας για τη δημόσια γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Άρθρο 136. Κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Άρθρο 137. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Άρθρο 138. Μεταδευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση

Άρθρο 139. Σκοπός των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 140. Δίπλωμα μαθητείας

Άρθρο 141. Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 142. Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

Άρθρο 143. Εκπαιδευτικά προγράμματα των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 144. Δικαίωμα φοίτησης στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 145. Εισαγωγή ιεροσπουδαστών στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 146. Πρώτο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών

Άρθρο 147. Δεύτερο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών

Άρθρο 148. Διδακτικό προσωπικό των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 149. Όργανα διοίκησης των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 150. Διευθυντής της Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 151. Στέγαση των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 152. Ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες σπουδαστών

Άρθρο 153. Πρόσβαση στις Θεολογικές Σχολές και στα προγράμματα ιερατικών σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

Άρθρο 154. Χρηματοδότηση Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 155. Εφορεία Λειτουργίας Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 156. Σύνδεση των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών με φορείς

Άρθρο 157. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών και του προσωπικού τους

Άρθρο 158. Εστίες ιεροσπουδαστών των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 159. Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 160. Χρόνος έναρξης λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Σχολείων και των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 161. Θέματα Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων Βελλάς Ιωαννίνων και Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης

Άρθρο 162. Προθεσμία χορήγησης γνώμης, πρότασης ή εισήγησης

Άρθρο 163. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Άρθρο 164. Πρόσβαση πτυχιούχων Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Άρθρο 165. Οργάνωση και πρόσβαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, πρόγραμμα σπουδών και διάρκεια φοίτησης - Τροποποιήσεις των άρθρων 1, 3, 4, 5 και 6 του ν. 3432/2006

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Άρθρο 166. Κατά προτεραιότητα κάλυψη των κενών/ κενούμενων θέσεων στα ολιγοθέσια σχολεία - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019

Άρθρο 167. Δυνατότητα μετάταξης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79 - Μουσικής, ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 - Θεατρικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004

Άρθρο 168. Αιτήσεις - προθεσμίες για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών - Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 50/1996

Άρθρο 169. Αιτήσεις - προθεσμίες για τις μεταθέσεις των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008

Άρθρο 170. Προσωπικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008

Άρθρο 171. Άδειες χωρίς αποδοχές - Τροποποίηση της υποπαρ. 2 της παρ. Ε’ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985

Άρθρο 172. Εγγραφή αλλοδαπών μαθητών στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 173. Δυνατότητα ένταξης των μαθητών με σοβαρές ψυχικές παθήσεις στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων

Άρθρο 174. Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 175. Πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για τα σχολικά έτη 2021 - 2022 και 2022 - 2023 - Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4692/2020

Άρθρο 176. Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού - Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4283/2014

Άρθρο 177. Ρυθμίσεις για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία - Τροποποιήσεις των άρθρων 14, 15, 16, 17, 19, 20 και 21 του ν. 4692/2020

Άρθρο 178. Σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Άρθρο 179. Εφαρμογή του Μέρους Δ’ του παρόντος στα μειονοτικά σχολεία του ν. 694/1977

Άρθρο 180. Κατάργηση της διαδικασίας εκ νέου προσκόμισης δικαιολογητικών εγγράφων αναφορικά με τον χρόνο υπηρεσίας των προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που καταχωρίζονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 181. Παροχή υπηρεσιών από στελέχη της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συναφείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων - Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012

Άρθρο 182. Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών - Τροποποίηση της περ. ε) της παρ. 3 του π.δ. 50/1996

Άρθρο 183. Τίτλος πληρωμής επιμισθίου εξωτερικού - Προσθήκη άρθρου 19Α στον ν. 4415/2016

Άρθρο 184. Διασφάλιση αποδοχών - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 185. Ρυθμίσεις Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων

Άρθρο 186. Απασχόληση πανεπιστημιακών ιατρών στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο

Άρθρο 187. Ρυθμίσεις για το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών «ΑΠΕΛΛΑ» και το πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Άρθρο 188. Ρύθμιση για τα ασυμβίβαστα του Κοσμήτορα - Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011

Άρθρο 189. Ρυθμίσεις για τις αποφάσεις σύστασης Μονάδων Ασφάλειας και Προστασίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 190. Ρυθμίσεις για την απόσπαση προσωπικού στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης - Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4653/2020

Άρθρο 191. Ρυθμίσεις για τη διαδικασία ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης και μετονομασίας Α.Ε.Ι., Σχολής και Τμήματος - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017

Άρθρο 192. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 193. Τράπεζα ερωτήσεων Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3328/2005

Άρθρο 194. Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού τρίτου του ν. 4737/2020

Άρθρο 195. Στεγαστικό επίδομα προπτυχιακών φοιτητών

Άρθρο 196. Ζητήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 4610/2019

Άρθρο 197. Απασχόληση επιστημονικών συνεργατών σε Εργαστήρια και Κλινικές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 198. Οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ειδικευόμενους ειδικότητας αναισθησιολογίας - Αντικατάσταση του άρθρου 32 του ν. 4816/2021

Άρθρο 199. Παράταση χρόνου αναστολής καθηκόντων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που υπηρετούν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 200. Εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 201. Ρυθμίσεις για τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών

Άρθρο 202. Διαδικασία αποδοχής δωρεών και χορηγιών προς τα Α.Ε.Ι.

Άρθρο 203. Ρυθμίσεις για το Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού

Άρθρο 204. Παράταση στην προθεσμία έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης - Τροποποίηση του άρθρου 130 του ν. 4763/2020 (Α’ 254)

Άρθρο 205. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 206. Ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στα Πειραματικά και Θεματικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - Τροποποίηση του άρθρου 41 του ν. 4763/2020

Άρθρο 207. Ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - Τροποποίηση της παρ. 17 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020

Άρθρο 208. Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης - Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4415/2016

Άρθρο 209. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας - Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4763/2020

Άρθρο 210. Παράταση απόσπασης και θητείας των Διευθυντών και Υποδιευθυντών δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020

Άρθρο 211. Ρυθμίσεις θεμάτων φοίτησης στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης και στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - Τροποποίηση της περ. β’ της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4763/2020

Άρθρο 212. Ρύθμιση θεμάτων καθορισμού τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων - Τροποποίηση της περ. ια’ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013

Άρθρο 213. Ρύθμιση θεμάτων εποπτείας και λειτουργίας των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4763/2020

Άρθρο 214. Αποσπάσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και των δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης - Τροποποίηση του άρθρου 118 του ν. 4692/2020

Άρθρο 215. Τίτλοι σπουδών Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης και Τράπεζα Θεμάτων

Άρθρο 216. Θέματα Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως - Τροποποίηση του άρθρου 64 του ν. 4415/2016

Άρθρο 217. Ρυθμίσεις μειονοτικών σχολείων Θράκης για την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας - Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4692/2020

Άρθρο 218. Διοίκηση της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3432/2006

Άρθρο 219. Σύσταση θέσεων υπαλλήλων στην Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού

Άρθρο 220. Σύστημα επιβράβευσης απόδοσης Συμβούλων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Άρθρο 221. Ρυθμίσεις θεμάτων για το Διοικητικό Συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4186/2013

Άρθρο 222. Ρυθμίσεις για το Παλλημνιακό Ταμείο - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4589/2019

Άρθρο 223. Δαπάνες διεθνών υποχρεώσεων Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 224. Μεταφορά σχολικής μονάδας ιδιωτικού ή ξένου σχολείου

Άρθρο 225. Ρύθμιση απαλλαγών σχετικά με την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς δικαιούχων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 86 του ν. 4530/2018

Άρθρο 226. Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας, την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 227. Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία - Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 του ν. 4790/2021

Άρθρο 228. Παράταση της προθεσμίας έκδοσης του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4589/2019

Άρθρο 229. Πρώιμη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέμβαση σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 230. Αρμοδιότητες του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4115/2013

ΜΕΡΟΣ Ζ’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’

Άρθρο 231. Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’

Άρθρο 232. Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’

Άρθρο 233. Κατάργηση των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Άρθρο 234. Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’

Άρθρο 235. Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου B’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Ε’

Άρθρο 236. Μεταβατική διάταξη για τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 237. Μεταβατικές διατάξεις για εκπαιδευτικούς και διευθυντές Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων - Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

Άρθρο 238. Μεταβατικές διατάξεις για θέματα φοίτησης, σίτισης και διαμονής μαθητικού δυναμικού των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων - Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006 και στέγασης των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 239. Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων - Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006

Άρθρο 240. Λοιπές μεταβατικές διατάξεις για τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση

Άρθρο 241. Μεταβατικές διατάξεις για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες - Συγχώνευση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

ΜΕΡΟΣ Η’

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 242. Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Β’

Άρθρο 243. Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Ε’

Άρθρο 244. Καταργούμενες διατάξεις Μέρους ΣΤ’

ΜΕΡΟΣ Θ’

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 245. Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2021

Αναλυτικά ο Νόμος εδώ

 

Ανάρτηση chiourea.gr στο Εγκύκλιοι – ΝΟΜΟΙ και Ειδική Αγωγή - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-Νόμοι


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις