Δείτε σε μορφή pdf το Νόμο 4823/2021 - ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4823/2021

ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

 Άρθρο 1

Αντικείμενο

1. Αντικείμενο του Β’ Μέρους είναι η οργάνωση των δομών και η επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης.

2. Αντικείμενο του Γ’ Μέρους είναι η αξιολόγηση των στελεχών και των εκπαιδευτικών με την εισαγωγή ενός θεσμοθετημένου, ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού πλαισίου παρακολούθησης και ελέγχου της αξιολογικής διαδικασίας.

3. Αντικείμενο του Δ’ Μέρους είναι η θέσπιση ενός πλαισίου για την ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου.

4. Αντικείμενο του Ε’ Μέρους αποτελεί η θέσπιση ενός αναμορφωμένου, σύγχρονου και ολοκληρωμένου συστήματος εκκλησιαστικής εκπαίδευσης υπό την εποπτεία του κράτους, το οποίο περιλαμβάνει δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση παρέχεται στα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) (Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια), η μεταδευτεροβάθμια στις Σχολές Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) και η τριτοβάθμια στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.).

5. Αντικείμενο του ΣT’ Μέρους είναι η θέσπιση ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση ειδικότερων ζητημάτων.

 Άρθρο 2

Σκοπός

1. Σκοπός του Β’ Μέρους είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης μέσω της ουσιαστικής αναδιάταξης της θεσμικής κατασκευής των δομών της εκπαίδευσης και της πρόβλεψης αξιοκρατικών διαδικασιών για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης.

2. Σκοπός του Γ’ Μέρους είναι η διαρκής και συστηματική αξιολόγηση των στελεχών, των εκπαιδευτικών και του έργου τους με σκοπό την προαγωγή, τη βελτίωση και την υλοποίηση ενός ποιοτικού και συνάμα αποτελεσματικού εκπαιδευτικού έργου.

3. Σκοπός του Δ’ Μέρους είναι η ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου μέσω της απόδοσης μεγαλύτερης ελευθερίας στην οργάνωση της διδασκαλίας, της ενίσχυσης του ρόλου του Διευθυντή/Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης και της θέσπισης ενός πλαισίου αυξημένης διαφάνειας και λογοδοσίας.

4. Σκοπός του Ε’ Μέρους είναι: α) Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Εκκλησιαστικά Λύκεια) να υπηρετούν τους σκοπούς της γενικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παράλληλα να δίδουν τη δυνατότητα στους μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν σε αυτά να εμβαθύνουν στην ορθοδοξία ως εκκλησιαστική, πνευματική και πολιτιστική παράδοση. β) Οι Σχολές Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών να εκπαιδεύουν υποψήφιους κληρικούς, οι οποίοι δεν διαθέτουν τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για να υπηρετήσουν στην Ελλάδα ή στις κοινότητες του απόδημου ελληνισμού.

γ) Οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, μέσω του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών, να παράγουν κληρικούς με ανώτατη - τριτοβάθμια εκπαίδευση.

5. Σκοπός του ΣΤ’ Μέρους είναι η επίλυση επιμέρους ζητημάτων που έχουν ανακύψει σε όλες τις βαθμίδες τις εκπαίδευσης.

ΜΕΡΟΣ B’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους έχουν εφαρμογή για την οργάνωση και τη στελέχωση των υπηρεσιών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 Άρθρο 4

Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή των Μερών Β’ και Γ’ ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις τους:

α) Στελέχη της εκπαίδευσης:

αα) Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

αβ) Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

αγ) Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

αδ) Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

αε) Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

αστ) Σύμβουλος Εκπαίδευσης.

αζ) Προϊστάμενος Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

αη) Προϊστάμενος Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.).

αθ) Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

αι) Διευθυντής Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.).

αια) Διευθυντής Πρότυπου ή Πειραματικού ΓΕ.Λ..

αιβ) Διευθυντής Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).

αιγ) Διευθυντής Πρότυπου ΕΠΑ.Λ.

αιδ) Διευθυντής Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.).

αιε) Διευθυντής Μουσικού Λυκείου.

αιστ) Διευθυντής Καλλιτεχνικού Λυκείου.

αιζ) Διευθυντής Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

αιη) Διευθυντής Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).

αιθ) Διευθυντής Λυκείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.).

ακ) Διευθυντής Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου. (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.).

ακα) Διευθυντής Γυμνασίου.

ακβ) Διευθυντής Πρότυπου ή Πειραματικού Γυμνασίου.

ακγ) Διευθυντής Γυμνασίου Ε.Α.Ε..

ακδ) Διευθυντής Μουσικού Γυμνασίου.

ακε) Διευθυντής Καλλιτεχνικού Γυμνασίου.

ακστ) Διευθυντής Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

ακζ) Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου.

ακη) Διευθυντής Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου.

ακθ) Διευθυντής Ειδικού Δημοτικού Σχολείου.

ακι) Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

αλ) Προϊστάμενος Δημοτικού Σχολείου.

αλα) Προϊστάμενος Ειδικού Δημοτικού Σχολείου.

αλβ) Προϊστάμενος Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου.

αλγ) Διευθυντής Νηπιαγωγείου.

αλδ) Διευθυντής Ειδικού Νηπιαγωγείου.

αλε) Προϊστάμενος Νηπιαγωγείου.

αλστ) Προϊστάμενος Ειδικού Νηπιαγωγείου.

αλζ) Προϊστάμενος Πειραματικού Νηπιαγωγείου.

αλη) Υποδιευθυντής σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

αλθ) Υποδιευθυντής σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

αλι) Υποδιευθυντής Ε.Κ.

αμ) Υπεύθυνος Τομέα Ε.Κ.

αμα) Υποδιευθυντής Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

αμβ) Υποδιευθυντής Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

αμγ) Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

β) Εκπαιδευτικοί: οι εκπαιδευτικοί των κλάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.): το προσωπικό του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α’ 199).

δ) Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.): το προσωπικό του άρθρου 18 του ν. 3699/2008.

ε) Εκπαιδευτική υπηρεσία:

εα) η υπηρεσία στη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση,

εβ) η προϋπηρεσία υπό την ιδιότητα του προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου, η οποία υπολογίζεται με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο με ανάλογη εφαρμογή της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και

εγ) η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008.

στ) Διδακτική υπηρεσία:

στα) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Ε.Κ., στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους, καθώς και σε Τμήματα Ένταξης (T.E.), προγράμματα παράλληλης στήριξης και σε προγράμματα για κατ’ οίκον διδασκαλία μαθητών,

στβ) οι πάσης φύσεως άδειες, οι οποίες σχετίζονται με κύηση, λοχεία και ανατροφή τέκνων, καθώς και οι άδειες της παρ. 8 του άρθρου 50 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’26),

στγ) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), σε Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.), σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), σε ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. στο πλαίσιο του μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας, σε Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) Α’ και Β’ κύκλου, σε σχολές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καθώς και σε Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, εφόσον η διδακτική υπηρεσία έχει αναγνωριστεί μισθολογικά,

στδ) η άσκηση καθηκόντων με την ιδιότητα του Προϊσταμένου ή του εκπαιδευτικού ή του μέλους Ε.Ε.Π. στην Ολομέλεια του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., στον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), ή ως εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.) ή Ε.Ε.Π. σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) ή Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) και

στε) η άσκηση καθηκόντων με την ιδιότητα του Προϊσταμένου ή του Υπεύθυνου Λειτουργίας ή του μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας Κ.Ε.ΠΕ.Α., Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) ή Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.).

ζ) Υπηρεσία σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.: η υπηρεσία σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κ.Ε.Σ.Υ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ..

η) Εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.: η εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008.

θ) Ενταξιακή εκπαίδευση: Η εκπαιδευτική προσέγγιση, η οποία συνεκτιμά τις ανάγκες της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού και αποσκοπεί στην άρση των φραγμών στη μάθηση και στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα όλων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ι) Τύποι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

 ια) Γυμνάσια Ε.Α.Ε. και Λύκεια Ε.Α.Ε. και

ιβ) σχολικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης, ήτοι:

 i) Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) και ii) Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).

1. Όπου στις διατάξεις του παρόντος Mέρους απαιτείται διδακτική υπηρεσία σε ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., νοείται η διδακτική υπηρεσία σε ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ή Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο ή Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο ή Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε. Ε.Α.Ε.) Α’ και Β’ Κύκλου.

2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος Mέρους τίθεται ως προϋπόθεση για τα μέλη του Ε.Ε.Π. η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου διδακτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την περ. στ) της παρ. 1, νοείται η παροχή υποστηρικτικού έργου.

 Άρθρο 5

Αποκεντρωμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που οργανώνουν και υποστηρίζουν την παροχή της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το έργο των εκπαιδευτικών, είναι οι εξής:

α) οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 49 του π.δ. 18/2018 (Α’ 31),

β) οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προβλέπονται στην υποπερ. ββ) της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018 και στα άρθρα 51 και 52 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος,

γ) τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, που προβλέπονται στο άρθρο 11,

δ) τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, που προβλέπονται στο άρθρο 18,

ε) τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), που προβλέπονται στην παρ. 9 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018 και στο άρθρο 22 του παρόντος,

στ) οι σχολικές μονάδες και

ζ) τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 1566/1985 (Α’ 167).

2. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργεί το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης. Το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για τον συντονισμό των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου για τα ειδικότερα θέματα της μειονοτικής εκπαίδευσης, όπως είναι τα θέματα που αφορούν:

α) στην οργάνωση και τη λειτουργία των Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

β) στην οργάνωση και τη λειτουργία των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων,

γ) στην οργάνωση και τη διοικητική υποστήριξη για τη διδασκαλία του Κορανίου από τους Ιεροδιδασκάλους Ισλαμικής Θρησκείας των άρθρων 36 έως και 39 του ν. 3536/2007 (Α’ 42) στα δημόσια σχολεία της Θράκης.

3. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υπάγονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα Ε.Κ. και τα Ε.Κ.Φ.Ε. υπάγονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 Άρθρο 6

Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης

1. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται μία (1) θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Η θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης καταλαμβάνεται από Σύμβουλο Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38.

2. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υπάγεται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

3. Έργο του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης είναι η άσκηση παιδαγωγικής εποπτείας και η επίτευξη του βέλτιστου συντονισμού, σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του έργου των:

α) Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

β) Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και

γ) Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.).

4. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) μεριμνά για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2101/1992 (Α’ 192) και της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4074/2012 (Α’ 88) και καθοδηγεί σχετικά τα όργανα και τις δομές της παρ. 3,

β) οργανώνει και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα ή σεμινάρια και εν γένει εκπαιδευτικές δράσεις σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), με τη συμμετοχή των οργάνων και δομών της παρ. 3 και σε συνεργασία ιδίως με:

βα) το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),

ββ) την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.),

βγ) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), επιστημονικούς φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα ή και εμπειρία σε συγκεκριμένα ζητήματα για θέματα που προκύπτουν από την καταγραφή των αναγκών των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς του,

γ) μεριμνά για τη διάχυση και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας και του ίδιου ή διαφορετικών κλάδων σε παιδαγωγικά και επιστημονικά θέματα,

δ) ενημερώνεται και παρακολουθεί, σε συνεργασία με τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τις εκπαιδευτικές δράσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης,

ε) στο τέλος κάθε διδακτικού έτους επιλέγει και αναρτά στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως καλές πρακτικές, εκπαιδευτικές δράσεις που οργάνωσαν οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, καθώς και τα όργανα και οι δομές της παρ. 3 κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους,

στ) μελετά συστηματικά τις εκθέσεις των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό και την αποτίμηση της συμβολής τους στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς τους και τις παρουσιάζει στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, με σκοπό τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και την ανάληψη δράσεων,

ζ) είναι πειθαρχικώς προϊστάμενος για τα πειθαρχικά παραπτώματα των περ. ι) και κη) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ.

(ν. 3528/2007, Α’26) των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποκλειστικά για ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους ως Εποπτών,

η) μεριμνά, σε συνεργασία με τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, για την εφαρμογή αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση φαινομένων, όπως η σχολική αποτυχία, η διαρροή μαθητών και ο σχολικός εκφοβισμός,

θ) μεριμνά, σε συνεργασία με τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τα ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ., για:

θα) την καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων και την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης, ενισχύοντας και στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς με επιμορφώσεις,

θβ) την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν στον γονεϊκό τους ρόλο και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή και με άλλες υποστηρικτικές δομές της τοπικής κοινότητας,

ι) υποστηρίζει, σε συνεργασία με τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α., τη διοργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σε θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ.,

ια) διαμορφώνει, κατόπιν συνεννόησης με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, την ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Εποπτών του άρθρου 7,

ιβ) συγκαλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών κατά την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και τουλάχιστον μία φορά τον μήνα ή και εκτάκτως, όποτε κρίνεται αναγκαίο, με συμμετοχή, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, των προϊσταμένων των δομών της παρ. 3,

ιγ) ενημερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Εποπτών και μεριμνά για την υλοποίησή τους,

ιδ) αναλαμβάνει τη διευθέτηση θεμάτων επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης,

ιε) εισηγείται προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για επιστημονικά παιδαγωγικά θέματα,

ιστ) ορίζει αναπληρωτή ή αναπληρωτές για Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται, και ο οποίος έχει περιοχή ευθύνης μεγαλύτερη μιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή καλύπτει και τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης ή υπηρετεί σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία δεν έχει τοποθετηθεί άλλος Σύμβουλος Εκπαίδευσης της ίδιας ειδικότητας. Αναπληρωτής ορίζεται ένας από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης που υπηρετούν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης συντάσσει ανά έτος εκθέσεις για τον προγραμματισμό του έργου του, καθώς και για την αποτίμηση της συμβολής του στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 57. Πρόσβαση στις ετήσιες εκθέσεις του πρώτου εδαφίου έχουν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ι.Ε.Π..

6. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υποστηρίζεται στο έργο του από: α) το Ι.Ε.Π. και β) τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Τμήμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και από τις κατά περίπτωση αρμόδιες λοιπές οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003 (Α’ 1) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπηρετεί ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ανάλογα με τον κλάδο και τη βαθμίδα εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται. Για την απαλλαγή των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44, γνωμοδοτεί το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 7 και 8 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003.

8. Για τη διοικητική υποστήριξη του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης συνιστάται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γραμματεία του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης χωρίς αύξηση των θέσεων διοικητικού προσωπικού των περιφερειακών υπηρεσιών. Μέλος της γραμματείας του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης μπορεί να είναι και αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η τοποθέτηση των διοικητικών υπαλλήλων ή αποσπασμένων εκπαιδευτικών στη γραμματεία του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 Άρθρο 7

Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών

1. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών (ΠΕ.Σ.ΕΠ.). Το ΠΕ.Σ.ΕΠ. συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο και τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλη. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται, ως γραμματέας του Συμβουλίου, μέλος της γραμματείας του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης με αναπληρωτή του άλλο μέλος της ή, αν δεν υφίσταται, διοικητικό υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή αποσπασμένο σε αυτήν εκπαιδευτικό.

2. Το ΠΕ.Σ.ΕΠ. συγκαλείται κατά την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και τουλάχιστον μία φορά τον μήνα ή και εκτάκτως, κατόπιν πρόσκλησης του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Το ΠΕ.Σ.Ε.Π. είναι δυνατόν να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45). Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης καθορίζεται από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορούν να καλούνται για την παροχή πληροφοριών ή την προσαγωγή στοιχείων και οι προϊστάμενοι των δομών της παρ. 3 του άρθρου 6.

3. Το ΠΕ.Σ.ΕΠ. επιλαμβάνεται:

α) Σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ιδίως:

αα) ζητημάτων εκπαιδευτικού σχεδιασμού, όπως η εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, η υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων, ο προγραμματισμός δράσεων ομαλής μετάβασης των μαθητών στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα και η αξιοποίηση διδακτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού,

αβ) θεμάτων στήριξης της λειτουργίας και του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

αγ) της διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων, της προώθησης της καινοτομίας και των συνεργασιών με Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα-ινστιτούτα,

αδ) της υποστήριξης της επιμόρφωσης ποικίλης μορφής και θεματολογίας,

αε) του συντονισμού και της συνεργασίας των δομών της παρ. 3 του άρθρου 6 και

β) σε επίπεδο σχολικών μονάδων και Ε.Κ.:

βα) της στήριξης των στελεχών εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικoύ Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικoύ Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στο έργο τους και

ββ) της στήριξης του συλλογικού προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης του έργου τους.

4. Για τη λειτουργία του ΠΕ.Σ.ΕΠ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 Άρθρο 8

Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης

1. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται από μία (1) θέση Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω θέσεις καταλαμβάνονται από Συμβούλους Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιλέγονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38.

2. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υπάγεται διοικητικά στον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εποπτεύεται ως προς την άσκηση του έργου του από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

3. Έργο των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης είναι η άσκηση παιδαγωγικής εποπτείας και η επίτευξη του βέλτιστου συντονισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του έργου των:

α) Συμβούλων Εκπαίδευσης,

β) Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών,

γ) Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού,

δ) Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών,

ε) Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων,

στ) Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

ζ) Υπευθύνων Αγωγής Υγείας,

η) Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων,

θ) Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και

ι) σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).

4. Στις αρμοδιότητες του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης συγκαταλέγονται ιδίως:

α) η προώθηση και εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η εποπτεία, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, καθώς και των Ε.Κ. αρμοδιότητάς του, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου,

β) η οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων και εν γένει εκπαιδευτικών δράσεων, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ειδικoύ Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικoύ Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), με τη συμμετοχή των οργάνων και μονάδων της παρ. 3 και σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, επιστημονικούς φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα ή και εμπειρία σε συγκεκριμένα θέματα,

γ) ο συντονισμός του παιδαγωγικού και υποστηρικτικού έργου των Συμβούλων Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης,

δ) η εισαγωγή και υλοποίηση καινοτομιών και προγραμμάτων αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης και η στήριξη του συλλογικού προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων,

ε) η εποπτεία και καθοδήγηση στον τρόπο, με τον οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης παρακολουθεί τον ετήσιο και τριμηνιαίο προγραμματισμό δραστηριοτήτων των Συμβούλων Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και εποπτεύει τουλάχιστον ανά μήνα την εφαρμογή του. Στο πλαίσιο αυτό, ελέγχει τις μετακινήσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης προς πραγμάτωση του προγραμματισμού τους, ενημερώνεται για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μεταφέρει τις οδηγίες του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, καθώς και των κατά περίπτωση αρμόδιων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης είναι πειθαρχικός προϊστάμενος για τα πειθαρχικά παραπτώματα των περ. ι), κζ) και κη) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), των Συμβούλων Εκπαίδευσης που υπάγονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται σε αυτήν αποκλειστικά για ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους ως Συμβούλων,

στ) η συστηματική μελέτη των εκθέσεων που συντάσσουν οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό και την αποτίμηση της συμβολής τους στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης παρουσιάζει τις ανωτέρω εκθέσεις στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης με σκοπό τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και την ανάληψη δράσεων,

ζ) η μέριμνα για τη διευθέτηση θεμάτων επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης,

η) η εισήγηση προς τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης για επιστημονικά - παιδαγωγικά θέματα,

θ) η σύγκληση σε συνεδρίαση του σώματος των Συμβούλων Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κατά την έναρξη και τη λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και τουλάχιστον μια φορά τον μήνα,

ι) η συνεργασία και οι μηνιαίες συναντήσεις με διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. ή οι από κοινού συναντήσεις με διευθυντές σχολικών μονάδων, που ανήκουν σε ομάδα όμορων σχολείων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και οι προγραμματισμένες επισκέψεις σε σχολικές μονάδες και Ε.Κ.,

ια) η έγκριση των επιμορφωτικών ημερίδων και εν γένει των εκπαιδευτικών δράσεων που διοργανώνουν οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης,

ιβ) ο ορισμός προσωρινού αναπληρωτή ή αναπληρωτών για Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται και του οποίου η περιοχή ευθύνης εκτείνεται εντός της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην περ. ιστ) της παρ. 4 του άρθρου 6. Ως αναπληρωτής ορίζεται ένας από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

5. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης συντάσσει εκθέσεις για τον τριμηνιαίο και ετήσιο προγραμματισμό του έργου του και αποτιμά ανά έτος τη συμβολή του στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 57. Οι εκθέσεις προγραμματισμού εγκρίνονται από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και πρόσβαση σε αυτές έχουν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και το Ι.Ε.Π.. Πρόσβαση στις εκθέσεις αποτίμησης έχουν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και το Ι.Ε.Π..

6. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υποστηρίζεται στο έργο του από: α) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, β) το Ι.Ε.Π. και γ) τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Τμήμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τις κατά περίπτωση αρμόδιες λοιπές οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, των οποίων η περιοχή ευθύνης εκτείνεται στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, συνιστούν το σώμα των Συμβούλων Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Το σώμα των Συμβούλων Εκπαίδευσης συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και συνεδριάζει κατά την έναρξη και τη λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και τουλάχιστον μια φορά τον μήνα ή εκτάκτως, όποτε κριθεί αναγκαίο. Πρόεδρος του σώματος είναι ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και γραμματέας μέλος της γραμματείας του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή του άλλο μέλος της ή, αν δεν υφίσταται, διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή αποσπασμένο σε αυτήν εκπαιδευτικό.

Το σώμα των Συμβούλων Εκπαίδευσης επιλαμβάνεται θεμάτων, όπως:

α) ο ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων των Συμβούλων Εκπαίδευσης στην αρχή του σχολικού έτους, με τη θέση συγκεκριμένων στόχων,

β) η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με σκοπό την επανεξέταση και ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου,

γ) η ενημέρωση και η συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με την υλοποίηση των δράσεων του συλλογικού προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων και

δ) η τελική αποτίμηση του ετήσιου προγραμματισμού κατά τη λήξη του σχολικού έτους, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος. Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων κοινοποιούνται στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και στον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της συνεδρίασης και ενημερώνει σχετικά τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Για τη λειτουργία του σώματος των Συμβούλων Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Το σώμα των Συμβούλων Εκπαίδευσης δύναται να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

8. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Εποπτών Ποιότητας Εκπαίδευσης, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003 (Α’ 1) της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υπηρετεί ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ανάλογα με τον κλάδο και τη βαθμίδα εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται.

Για την απαλλαγή των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44, γνωμοδοτεί το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003.

9. Για τη διοικητική υποστήριξη του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης συνιστάται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης γραμματεία του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης χωρίς αύξηση των θέσεων διοικητικού προσωπικού των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μέλος της γραμματείας του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης μπορεί να είναι και αποσπασμένος εκπαιδευτικός στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η τοποθέτηση των διοικητικών υπαλλήλων ή αποσπασμένων εκπαιδευτικών στη γραμματεία του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 Άρθρο 9

Κοινή Συνεδρίαση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Συμβούλων Εκπαίδευσης

1. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι περιοχές ευθύνης των οποίων συμπίπτουν, λαμβάνει χώρα, κατά την έναρξη και τη λήξη του διδακτικού έτους και τουλάχιστον μια (1) φορά το τρίμηνο, κοινή και για τις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης συνεδρίαση των Εποπτών Ποιότητας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή των Συμβούλων Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, των οποίων η περιοχή ευθύνης εκτείνεται στις συγκεκριμένες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης δύνανται να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

2. Χρέη Προέδρου στην κοινή συνεδρίαση ασκεί, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης με τα περισσότερα έτη ως στέλεχος εκπαίδευσης και χρέη Αντιπροέδρου ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης της άλλης βαθμίδας με τα περισσότερα έτη ως στέλεχος εκπαίδευσης.

3. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων διαμορφώνεται από κοινού από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με θέματα, όπως:

α) ο συντονισμός εκπαιδευτικών δράσεων για την προετοιμασία και την υποδοχή των μαθητών γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης κατά τη μετάβαση από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

β) η αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, όπως η σχολική βία και ο εκφοβισμός,

γ) η υποστήριξη δράσεων για την ανάπτυξη των οριζόντιων ικανοτήτων των μαθητών και άλλων εκπαιδευτικών καινοτομιών

δ) η συνεργασία με τα όργανα και τις δομές της παρ. 3 του άρθρου 8, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), τα οποία λειτουργούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις ομάδες όμορων σχολείων. Τη γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων αναλαμβάνει η γραμματεία του Προέδρου.

4. Οι αποφάσεις της κοινής συνεδρίασης κοινοποιούνται στους Διευθυντές Εκπαίδευσης και στον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης μεριμνούν για την υλοποίηση των αποφάσεων της κοινής συνεδρίασης και ενημερώνουν σχετικά τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

 Άρθρο 10

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

1. Συνιστώνται οκτακόσιες (800) θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης, οι οποίες πληρούνται από εκπαιδευτικούς και μέλη του Ειδικoύ Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που επιλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 30 έως 49 και οι οποίες κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:

α) Νηπιαγωγών (ΠΕ60): εβδομήντα τρεις (73) θέσεις.

β) Δασκάλων (ΠΕ70): διακόσιες σαράντα (240) θέσεις.

γ) Θεολόγων (ΠΕ01): δεκαέξι (16) θέσεις.

δ) Φιλολόγων (ΠΕ02): ογδόντα εννέα (89) θέσεις.

ε) Μαθηματικών (ΠΕ03): σαράντα (40) θέσεις.

στ) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04): σαράντα δύο (42) θέσεις.

ζ) Γαλλικής (ΠΕ05): δεκατρείς (13) θέσεις.

η) Αγγλικής (ΠΕ06): σαράντα μία (41) θέσεις.

θ) Γερμανικής (ΠΕ07): εννέα (9) θέσεις.

ι) Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): δέκα (10) θέσεις.

ια) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): τριάντα έξι (36) θέσεις.

ιβ) Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78): επτά (7) θέσεις.

ιγ) Μουσικής (ΠΕ79): δεκαπέντε (15) θέσεις.

ιδ) Οικονομίας (ΠΕ80): δεκατέσσερις (14) θέσεις.

ιε) Πολιτικών Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων (ΠΕ81): τέσσερις (4) θέσεις.

ιστ) Μηχανολόγων (ΠΕ82): εννέα (9) θέσεις.

ιζ) Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83): επτά (7) θέσεις.

ιη) Ηλεκτρονικών (ΠΕ84): τέσσερις (4) θέσεις.

ιθ) Χημικών Μηχανικών (ΠΕ85): μία (1) θέση.

κ) Πληροφορικής (ΠΕ86): τριάντα μία (31) θέσεις.

κα) Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας (ΠΕ87): οκτώ (8) θέσεις

κβ) Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος (ΠΕ88): επτά (7) θέσεις.

κγ) Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΠΕ89): δύο (2) θέσεις.

κδ) Ναυτικών Μαθημάτων (ΠΕ 90): μία (1) θέση.

κε) Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91): τέσσερις (4) θέσεις.

κστ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: σαράντα πέντε (45) θέσεις.

κζ) Ψυχολόγων (ΠΕ23): δέκα (10) θέσεις.

κη) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): δέκα (10) θέσεις.

κθ) Θεραπευτών Λόγου (ΠΕ21): δύο (2) θέσεις.

κι) Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25): δύο (2) θέσεις.

λ) Εργασιοθεραπευτών - Εργοθεραπευτών (ΠΕ29): δύο (2) θέσεις.

λα) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): δύο (2) θέσεις.

λβ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73): δύο (2) θέσεις.

λγ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης: μία (1) θέση.

λδ) Μουσουλμανικής Θρησκείας: μία (1) θέση.

Οι θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης κατανέμονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την απόφαση της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 29. Οι θέσεις των περ. λβ) έως λδ) κατανέμονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

2. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης υπάγονται διοικητικά στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και εποπτεύονται ως προς την άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης: α) των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και γ) των μελών του Ε.Ε.Π. υπάγονται στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία έχει κατανεμηθεί η θέση Συμβούλου που καταλαμβάνουν.

3. Έργο του Συμβούλου Εκπαίδευσης είναι η παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και Ειδικoύ Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), η επιμόρφωση, η ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών στον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και η συμμετοχή στη διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας και των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, έργο του Συμβούλου Εκπαίδευσης είναι η υποστήριξη για την κάλυψη των καθημερινών διδακτικών και εκπαιδευτικών αναγκών, η παρακολούθηση διδασκαλιών και η παρουσίαση δειγματικών διδασκαλιών, η παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας των σχολικών εργαστηρίων και βιβλιοθηκών, η υποστήριξη της αξιοποίησης του υλικού και του εξοπλισμού τους και η ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας σε κάθε μάθημα, τη διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και την εν γένει ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, καθώς και η παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με το διδακτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς του, τους διευθυντές και προϊσταμένους τους και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων. Ομοίως συνεργάζεται με τους προϊσταμένους, τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4. α) Κάθε Σύμβουλος Εκπαίδευσης έχει την επιστημονική ευθύνη, για τα θέματα του κλάδου του, του συνόλου των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) που υπάγονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατανέμονται περισσότερες από μία (1) θέσεις Σύμβουλων Εκπαίδευσης του ίδιου κλάδου, κατανέμεται σε κάθε Σύμβουλο Εκπαίδευσης η επιστημονική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών μονάδων και Ε.Κ..

Αν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν προβλέπεται θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης ορισμένου κλάδου, η επιστημονική ευθύνη για τα θέματα του κλάδου αυτού κατανέμεται σε Σύμβουλο ή Συμβούλους Εκπαίδευσης του ίδιου κλάδου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή άλλων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Στους Συμβούλους Εκπαίδευσης κοινών ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης δύναται να κατανέμεται επιπλέον η επιστημονική ευθύνη σχολικών μονάδων της έτερης βαθμίδας από εκείνη, στην οποία υπάγεται η θέση που καταλαμβάνουν.

Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης διατηρούν την επιστημονική ευθύνη των σχολικών μονάδων για τα θέματα του κλάδου τους που αντιστοιχεί στη θέση Συμβούλου που καταλαμβάνουν. Κατ’ εξαίρεση δύναται, με αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, να απαλλάσσονται οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης από την επιστημονική ευθύνη σχολικών μονάδων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου η επιστημονική ευθύνη των σχολικών μονάδων που αντιστοιχεί στη θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης κατανέμεται, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε Συμβούλους Εκπαίδευσης, οι οποίοι καταλαμβάνουν θέση Συμβούλου της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

β) Πέραν της επιστημονικής ευθύνης της περ. α), οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης έχουν την επιστημονική ευθύνη, για τα θέματα του κλάδου τους, των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), η έδρα των οποίων βρίσκεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου έχει κατανεμηθεί η θέση Συμβούλου που καταλαμβάνουν ή στην οποία εκτείνεται η αρμοδιότητά τους.

Αν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατανέμονται περισσότερες από μία (1) θέσεις Σύμβουλων Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, η επιστημονική ευθύνη των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κατανέμεται σε μία (1) εξ αυτών.

Αν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν προβλέπεται θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, η επιστημονική ευθύνη των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τα θέματα του κλάδου αυτού κατανέμεται σε Σύμβουλο Εκπαίδευσης του ίδιου κλάδου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης διατηρούν την επιστημονική ευθύνη των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τα θέματα του κλάδου τους, η οποία αντιστοιχεί στη θέση Συμβούλου που καταλαμβάνουν. Κατ’ εξαίρεση δύναται, με αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, να απαλλάσσονται οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης από την επιστημονική ευθύνη των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου η επιστημονική ευθύνη των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. που αντιστοιχεί στη θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης που καταλαμβάνει ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης κατανέμεται, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε Συμβούλους Εκπαίδευσης, οι οποίοι καταλαμβάνουν θέση Συμβούλου της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης των μελών του Ε.Ε.Π. αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη για τα θέματα του κλάδου τους του συνόλου των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγονται, καθώς και των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες κατανέμονται στη θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης που καταλαμβάνουν, σύμφωνα με την απόφαση της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 29.

Ομοίως οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης των μελών του Ε.Ε.Π. αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη για τα θέματα του κλάδου τους των μελών του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

δ) Κάθε Σύμβουλος Εκπαίδευσης, πέραν της επιστημονικής ευθύνης, έχει και την παιδαγωγική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της βαθμίδας εκπαίδευσης, στην οποία έχει κατανεμηθεί η θέση που καταλαμβάνει και εντός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η θέση αυτή. Η ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης δεν αναλαμβάνουν την παιδαγωγική ευθύνη σχολικών μονάδων. Με αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης δύναται να ανατίθεται στους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης η παιδαγωγική ευθύνη σχολικών μονάδων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν ανατίθεται παιδαγωγική ευθύνη σε Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, η παιδαγωγική ευθύνη των λοιπών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. ανατίθεται σε Συμβούλους Εκπαίδευσης ομοίως με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Με την επιφύλαξη της παρ. 6, δύναται, με απόφαση του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, να ανατίθεται σε Σύμβουλο Εκπαίδευσης επιπλέον η παιδαγωγική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών μονάδων της έτερης βαθμίδας από εκείνη, στην οποία υπάγεται η θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης, την οποία καταλαμβάνει.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης των μελών του Ε.Ε.Π. δεν αναλαμβάνουν την παιδαγωγική ευθύνη σχολικών μονάδων.

ε) Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης έχουν την παιδαγωγική ευθύνη σε ενότητες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την ενταξιακή εκπαίδευση. Η ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση.

5. Η κατανομή της επιστημονικής ευθύνης των σχολικών μονάδων ή ενοτήτων σχολικών μονάδων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης γίνεται με την απόφαση της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 29.

Η επιστημονική ευθύνη του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατανέμεται αποκλειστικά σε Συμβούλους Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Μουσουλμανικής Θρησκείας έχει την επιστημονική ευθύνη των μαθημάτων μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης των μουσουλμανικών ιεροσπουδαστηρίων, των μουσουλμανικών θρησκευτικών μαθημάτων στα μειονοτικά γυμνάσια - λύκεια και της διδασκαλίας του Κορανίου σε μαθητές - μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007 (Α’ 42). Κατά τα λοιπά, η επιστημονική ευθύνη των μουσουλμανικών ιεροσπουδαστηρίων κατανέμεται σε Συμβούλους Εκπαίδευσης των λοιπών κλάδων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

6. Η ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων γίνεται με βάση τις προτιμήσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης και τη σειρά τους στον πίνακα επιλογής της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 30.

Η παιδαγωγική ευθύνη νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων ανατίθεται αποκλειστικά σε Συμβούλους Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, αντιστοίχως. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης του δευτέρου εδαφίου αναλαμβάνουν την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων, η επιστημονική ευθύνη των οποίων έχει κατανεμηθεί στις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης που καταλαμβάνουν, σύμφωνα με την απόφαση της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 29, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία Σύμβουλος Εκπαίδευσης επιλέγεται σε θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οπότε η παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων που έχουν κατανεμηθεί στη θέση του ανακατανέμεται, με απόφαση του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, στους υπόλοιπους Συμβούλους Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με την επιφύλαξη του τέταρτου εδαφίου της περ. δ) της παρ. 4.

Η παιδαγωγική ευθύνη των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ανατίθεται αποκλειστικά σε Συμβούλους Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης.

Η παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των Ε.Κ. ανατίθεται κατά προτεραιότητα σε Συμβούλους Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ80 έως και ΠΕ90.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των μειονοτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από κοινού με Συμβούλους Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ70 και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης έχει την παιδαγωγική ευθύνη των μειονοτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από κοινού με Συμβούλους Εκπαίδευσης των λοιπών κλάδων.

 Η παιδαγωγική ευθύνη των μουσουλμανικών ιεροσπουδαστηρίων ανατίθεται σε Συμβούλους Εκπαίδευσης των κλάδων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

7. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Συμβούλων Εκπαίδευσης, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003 (Α’ 1) της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η θέση, την οποία καταλαμβάνουν ή το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

Για την απαλλαγή των Συμβούλων Εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44, γνωμοδοτεί το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003 ή το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. αντιστοίχως.

8. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης συντάσσουν εκθέσεις για τον τριμηνιαίο και ετήσιο προγραμματισμό του έργου τους και αποτιμούν ανά έτος τη συμβολή τους στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 57. Οι εκθέσεις προγραμματισμού εγκρίνονται από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και πρόσβαση σε αυτές έχει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης. Πρόσβαση στις εκθέσεις αποτίμησης έχουν ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

9. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης υποστηρίζονται στο έργο τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

 Άρθρο 11

Σκοπός και αρμοδιότητες των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

1. Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που ιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) μετονομάζονται σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

2. Σκοπός των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για τα ζητήματα, για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., δεν έχουν αρμοδιότητα άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς.

3. Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι ιδίως οι εξής:

α) Σε επίπεδο διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών:

αα) Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών ή εμποδίων στη μάθηση των μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και η έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης.

αβ) Η κατ’ αποκλειστικότητα σύνταξη εξατομικευμένων αξιολογικών εκθέσεων για τους μαθητές της περιοχής αρμοδιότητάς τους, στις οποίες αναφέρονται οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα καινοτόμα μέσα ή οι υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας που μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργική συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

αγ) Η εισήγηση στη σχολική μονάδα για την κατάρτιση των προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης και δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), καθώς και η εισήγηση για την εφαρμογή κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις σχολικές μονάδες, στην έδρα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή κατ’ οίκον.

αδ) Η πρόταση στη σχολική μονάδα για την εφαρμογή προγραμμάτων έγκαιρης διεπιστημονικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο της πρώιμης παρέμβασης.

αε) Η διατύπωση των βασικών αξόνων των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α’ 199).

αστ) Η προώθηση των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής.

αζ) Ο καθορισμός του είδους των εκπαιδευτικών βοηθημάτων, του μορφότυπου των προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων, των υποστηρικτικών τεχνολογιών και των εύλογων προσαρμογών που διευκολύνουν την πρόσβαση στον χώρο και στη μαθησιακή διαδικασία, τα οποία χρειάζονται οι μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική μονάδα ή στο σπίτι, η παροχή υπηρεσιών υποστηρικτικών τεχνολογιών για την οποία δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση, καθώς και η υποστήριξη κάθε αρμόδιου φορέα για την εξασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης και παραμονής των μαθητών στους χώρους της εκπαίδευσης, όπως επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (ν. 4074/2012, Α’88).

αη) Η κατ’ αποκλειστικότητα σύνταξη αξιολογικής έκθεσης για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης για τις ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή εύλογες προσαρμογές, όπως η παροχή περισσότερου χρόνου, η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών, η παροχή δια ζώσης διευκόλυνσης και η παροχή των θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή, ανάλογα με το είδος αναπηρίας ή τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους περιορισμούς που συνεπάγονται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή στις ενδοσχολικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις μεταγυμνασιακές και μεταλυκειακές σπουδές, στις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και στις εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής. Κατά τη σύνταξη της αξιολογικής έκθεσης εξαντλούνται οι δυνατότητες η εξέταση να γίνεται στα ίδια θέματα και συγχρόνως με τους υπόλοιπους μαθητές, σε συνδυασμό με τις ανωτέρω ειδικές εξατομικευμένες ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές και τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών.

αθ) Η κατ’ αποκλειστικότητα λήψη της απόφασης για αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών, για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προφορικές ή άλλης μορφής, ως προς τον τρόπο διατύπωσης και το μορφότυπο των θεμάτων, δοκιμασίες στις εξετάσεις της υποπερ. αη), ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες της υποπερ. αη).

αι) Η εισήγηση προς τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες για ζητήματα που αφορούν στην ίδρυση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασμό, τη μετατροπή, τη συγχώνευση και τη μεταφορά, καθώς και την προσθήκη τομέων και ειδικοτήτων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.).

αια) Η διερεύνηση αιτημάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης.

β) Σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων:

βα) Η υλοποίηση, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών παρεμβάσεων παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε μαθητές, μέσω προγραμμάτων εκπαιδευτικής παρέμβασης και πρόληψης, στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, δράσεων ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της μαθητικής κοινότητας, καθώς και δράσεων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και συνολικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των μαθητών.

ββ) Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο εκπαιδευτικό, το ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ζητήματα βέλτιστης διδακτικής πρακτικής, ανταπόκρισης στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποδοχής της διαφορετικότητας και αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού, προώθησης ενταξιακών πρακτικών, ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων, καλλιέργειας βασικών δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών, ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της σχολικής κοινότητας και αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης.

βγ) Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών σε σχέση με ζητήματα υποστήριξης της σχολικής μάθησης, της οργάνωσης της μελέτης και της συνεργασίας με τη σχολική μονάδα.

γ) Σε επίπεδο υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων:

γα) Η ενίσχυση των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, η πρόληψη της σχολικής διαρροής και η δημιουργία μίας ασφαλούς και υποστηρικτικής σχολικής κουλτούρας που ευνοεί την ψυχοκοινωνική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία των μαθητών.

γβ) Η υποστήριξη της διατύπωσης προτεραιοτήτων και στόχων ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών, καθώς και του σχεδιασμού ολιστικών πολιτικών και στρατηγικών σε σχέση με ψυχοκοινωνικά ζητήματα.

γγ) Ο εντοπισμός δομικών φραγμών και εμποδίων στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση και η εφαρμογή επιστημονικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας.

γδ) Η υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας.

γε) Η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τους γονείς ή κηδεμόνες και τις υπηρεσίες παροχής ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.

δ) Σε επίπεδο ενημέρωσης και επιμόρφωσης:

δα) Η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για καινοτόμες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς δράσεις και προγράμματα σχετικά με ψυχοκοινωνικά ζητήματα.

δβ) Η παραγωγή και διάδοση ενημερωτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς ή κηδεμόνες, καθώς και για την ευρύτερη κοινότητα για τα ανωτέρω ζητήματα.

δγ) Η διατήρηση βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφόρησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για ζητήματα ψυχοκοινωνικής και μαθησιακής υποστήριξης.

δδ) Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, η προώθηση συνεργασιών ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, τους γονείς ή κηδεμόνες, τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, τις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), καθώς και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού, διαφορετικότητας και ψυχοκοινωνικής υγείας.

δε) Η παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και η διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης για τους γονείς ή κηδεμόνες, στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, υπό τη μορφή ενημερωτικών ημερίδων ή άλλων δράσεων.

δστ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της έδρας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., κατόπιν έγκρισης του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, προς όφελος των μελών της σχολικής κοινότητας.

4. Τα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ασκούν τις αρμοδιότητες της παρ. 3 και χειρίζονται κάθε συναφές θέμα σε συνεργασία με τις λοιπές περιφερειακές δομές διοίκησης και υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζονται με τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του

ν. 4058/2012 (Α’ 63), καθώς και τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες υγείας κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων τους.

5. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα εισήγησης για την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης υποστήριξης, ήτοι παράλληλη στήριξη ή φοίτηση σε τμήμα ένταξης σε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης.

6. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή οι Ε.Δ.Υ. εισηγούνται ειδικά προγράμματα για τη μετάβαση των μαθητών όλων των τύπων και βαθμίδων εκπαίδευσης σε άλλο τύπο ή βαθμίδα, σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες προέλευσης και υποδοχής των μαθητών, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών.

7. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις στις εξής περιπτώσεις:

α) Ύστερα από αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 17. Στην περίπτωση αυτή, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζεται με τη σχολική μονάδα.

β) Ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Ε.Δ.Υ. ή, εάν δεν υφίσταται, του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

γ) Όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών.

8. α) Ως προς την περ. β) της παρ. 7 ισχύουν ειδικότερα τα εξής:

αα) Για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης απαιτείται η συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων. Η συναίνεση δηλώνεται εγγράφως.

αβ) Οι γονείς ή κηδεμόνες καλούνται στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. και στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους. Από την εισήγηση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου πρέπει να προκύπτει η περιγραφική-εκπαιδευτική αξιολόγηση του μαθητή. Στην εισήγηση προσαρτάται η δήλωση συναίνεσης των γονέων ή κηδεμόνων για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης.

αγ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συνδρομή των οποίων απαιτεί ειδική αιτιολόγηση και οι οποίες σχετίζονται ιδίως με δυσχέρειες συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τους γονείς επί διαπιστωμένων σοβαρών δυσκολιών μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης του μαθητή στο σχολικό περιβάλλον, η υποβολή εισήγησης στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να γίνει απευθείας από την Ε.Δ.Υ., προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η αναγκαιότητα της παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τόσο σε επίπεδο υποστήριξης της σχολικής μονάδας όσο και σε επίπεδο υποστήριξης των γονέων ή κηδεμόνων.

Στόχος της παρέμβασης είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού συνεργασίας μεταξύ σχολικής μονάδας και γονέων και κηδεμόνων. Αν στη σχολική μονάδα λειτουργεί Ε.Δ.Υ. ισχύει η παρ. 8 του άρθρου 17.

Αν στη σχολική μονάδα δεν λειτουργεί Ε.Δ.Υ., η εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποβάλλεται έπειτα από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης της Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ως προς την ενταξιακή εκπαίδευση ή, εφόσον δεν υφίσταται, έπειτα από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας.

Οι γονείς ή κηδεμόνες καλούνται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων που αφορούν στη λήψη της απόφασης παραπομπής στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και για την παροχή απόψεων, όποτε κρίνεται σκόπιμο.

β) Ως προς την περ. γ) της παρ. 7 ισχύει η υποπερ. αα) της περ. α) της παρούσας.

9. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εκτός από περιπτώσεις ατομικής αξιολόγησης και υποστήριξης, διερευνούν και αιτήματα, που υποβάλλονται από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων και αφορούν σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους. Τα αιτήματα αυτά συνοδεύονται από το σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., περιγραφική έκθεση των μέτρων που έχουν ληφθεί από τη σχολική μονάδα για το προς παρέμβαση θέμα και τα σχετικά αποτελέσματα.

10. Με απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να πραγματοποιείται πρακτική άσκηση στο κέντρο από προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές Α.Ε.Ι..

 Άρθρο 12

Παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

1. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ανατίθεται σε ειδική επιτροπή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ειδική επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:

α) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο,

β) τον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

γ) έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

δ) έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης,

ε) έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ψυχολόγων του κλάδου ΠΕ23 και

στ) έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών του κλάδου ΠΕ30.

Οι θέσεις των περ. γ) έως στ) καλύπτονται από Συμβούλους Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στην Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) ή τις Ε.Δ.Ε.Α. που λειτουργούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008 (Α’ 199).

Για τη λειτουργία της ειδικής επιτροπής παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

2. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους, καθώς και κατά την παύση της λειτουργίας τους, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 15, υποβάλλουν εκθέσεις αποτίμησης της λειτουργίας τους στην επιτροπή παρακολούθησης της παρ. 1 του παρόντος, στις οποίες καταγράφονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα αιτήματα που υποβλήθηκαν, τις αξιολογικές εκθέσεις που εκδόθηκαν ανά κατηγορία αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης με βάση τις ειδικότητες του προσωπικού που στελεχώνει τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., το σύνολο των παρεμβάσεων που έγιναν στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης τους, καθώς και η αποτίμηση του προγραμματισμού δράσης, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 14. Στις εκθέσεις του προηγούμενου εδαφίου μνημονεύεται ειδικά η τήρηση της προθεσμίας της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008.

Στη συνέχεια, η επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για όλα τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αυτός ενεργεί, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

 Άρθρο 13

Περιοχές αρμοδιότητας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

1. Τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) λειτουργούν ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

α) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

αα) Δράμας με έδρα τη Δράμα.

αβ) Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

αγ) Καβάλας με έδρα την Καβάλα.

αδ) Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη.

αε) Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή.

β) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής:

βα) 1ο Α’ Αθήνας με έδρα την Αθήνα.

ββ) 2ο Α’ Αθήνας με έδρα την Αθήνα.

βγ) 1ο Β’ Αθήνας με έδρα τη Νέα Ιωνία.

βδ) 2ο Β’ Αθήνας με έδρα την Αγία Παρασκευή.

βε) 1ο Γ’ Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω.

βστ) 2ο Γ’ Αθήνας με έδρα το Ίλιον.

βζ) 1ο Δ’ Αθήνας με έδρα τη Νέα Σμύρνη.

βη) 2ο Δ’ Αθήνας με έδρα τον Άγιο Δημήτριο.

βθ) 1ο Ανατολικής Αττικής με έδρα την Παλλήνη.

βι) 2ο Ανατολικής Αττικής με έδρα στις Αχαρνές.

βια) Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα.

βιβ) 1ο Πειραιά με έδρα τον Πειραιά.

βιγ) 2ο Πειραιά με έδρα τον Πειραιά.

γ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου:

γα) Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη.

γβ) Λήμνου με έδρα τη Μύρινα.

γγ) Σάμου με έδρα τη Σάμο.

γδ) Χίου με έδρα τη Χίο.

δ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας:

δα) Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι.

δβ) 1ο Αχαΐας με έδρα την Πάτρα.

δγ) 2ο Αχαΐας με έδρα την Πάτρα.

δδ) Ηλείας με έδρα τον Πύργο.

ε) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας:

εα) Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά.

εβ) Καστοριάς με έδρα την Καστοριά.

εγ) Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη.

εδ) Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα.

στ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου:

στα) Άρτας με έδρα την Άρτα.

στβ) Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα.

στγ) Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα.

στδ) Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα.

ζ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας:

ζα) Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα.

ζβ) Λάρισας με έδρα τη Λάρισα.

ζγ) Μαγνησίας με έδρα το Βόλο.

ζδ) Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα.

η) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων:

ηα) Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο.

ηβ) Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα.

ηγ) Κεφαλληνίας με έδρα το Αργοστόλι.

ηδ) Λευκάδας με έδρα τη Λευκάδα.

θ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας:

θα) Ημαθίας με έδρα τη Βέροια.

θβ) 1ο Α’ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θέρμη.

θγ) 2ο Α’ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

θδ) 1ο Β’ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη.

θε) 2ο Β’ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη.

θστ) Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς.

θζ) Πιερίας με έδρα την Κατερίνη.

θη) Πέλλας με έδρα την Έδεσσα.

θθ) Σερρών με έδρα τις Σέρρες.

θι) Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο.

ι) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης:

ια) Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο.

ιβ) Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο.

ιγ) Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο.

ιδ) Χανίων με έδρα τα Χανιά.

ια) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου:

ιαα) Σύρου με έδρα τη Σύρο.

ιαβ) Νάξου με έδρα τη Νάξο.

ιαγ) Ρόδου με έδρα τη Ρόδο.

ιαδ) Καλύμνου με έδρα την Κάλυμνο.

ιαε) Κω με έδρα την Κω.

ιβ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου:

ιβα) Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο.

ιββ) Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη.

ιβγ) Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο.

ιβδ) Λακωνίας με έδρα τη Σπάρτη.

ιβε) Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα.

ιγ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας:

ιγα) Βοιωτίας με έδρα τη Λιβαδειά.

ιγβ) Ευβοίας με έδρα τη Χαλκίδα.

ιγγ) Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι.

ιγδ) Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία.

ιγε) Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα.

2. Η περιοχή αρμοδιότητας κάθε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εκτείνεται στην περιοχή αρμοδιότητας των αντίστοιχων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν στην ίδια περιοχή λειτουργούν περισσότερα από ένα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η περιοχή αρμοδιότητάς τους καθορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 29.

 Άρθρο 14

Διοίκηση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

1. Ως Προϊστάμενος του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) επιλέγεται εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 30 έως 49. Ο Προϊστάμενος ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα, προΐσταται του προσωπικού του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., υπάγεται διοικητικά στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και εποπτεύεται ως προς την άσκηση του έργου του από την επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕΔ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της παρ. 1 του άρθρου 12.

2. Σε κάθε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνιστάται Ολομέλεια που αποτελείται από το σύνολο των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Η Ολομέλεια συγκροτεί τις διεπιστημονικές ομάδες του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008, για τη διαχείριση των επιστημονικών και παιδαγωγικών θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας του κέντρου.

3. Ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι υπεύθυνος για τη διοικητική λειτουργία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Η Ολομέλεια του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι υπεύθυνη για την επιστημονική και παιδαγωγική λειτουργία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

4. Η Ολομέλεια συνεδριάζει με ευθύνη του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και αποφασίζει για:

α) τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων του κέντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, με τη θέση συγκεκριμένων στόχων για την επίτευξη των σκοπών του, σύμφωνα με το άρθρο 11,

β) την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με σκοπό την επανεξέταση και την ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού, καθώς και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου,

γ) την αποτίμηση του προγραμματισμού δράσης, κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους και κατά την παύση της λειτουργίας του κέντρου, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 15, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης.

5. Οι εκθέσεις του προγραμματισμού δράσης και της αποτίμησης της λειτουργίας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποβάλλονται στην επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της παρ. 1 του άρθρου 12. Στοιχεία των εκθέσεων αυτών καταχωρίζονται, με ευθύνη του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., στο ηλεκτρονικό σύστημα της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3848/2010 (Α’ 71), σε ειδικά διαμορφωμένα για τον σκοπό αυτόν πεδία.

 Άρθρο 15

Στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

1. Για τη στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) υφίστανται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων χίλιες εκατόν είκοσι (1.120) θέσεις προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:

α) Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:

αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ60 ή ΠΕ61): ενενήντα πέντε (95) θέσεις,

αβ) Δασκάλων (ΠΕ70 ή ΠΕ71): εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,

αγ) Φιλολόγων (ΠΕ02): εκατόν τρεις (103) θέσεις,

αδ) Μαθηματικών (ΠΕ03) ή Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04): σαράντα επτά (47) θέσεις.

β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.):

βα) Θεραπευτών Λόγου (ΠΕ21): εβδομήντα μία (71) θέσεις,

ββ) Ψυχολόγων (ΠΕ23): διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,

βγ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): τριάντα τρεις (33) θέσεις,

βδ) Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών (ΠΕ29): πενήντα τρεις (53) θέσεις,

βε) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις, από τις οποίες δύο πληρούνται από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,

βστ) Εξειδικευμένων είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στη νοηματική γλώσσα των κωφών (ΠΕ31): έξι (6) θέσεις.

γ) Διοικητικών υπαλλήλων:

γα) ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: σαράντα επτά (47) θέσεις,

γβ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: πενήντα (50) θέσεις.

2. Οι θέσεις της παρ. 1, για τις οποίες προβλέπεται η πλήρωση από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης κατανέμονται με την απόφαση της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 29 στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ξάνθης και Ροδόπης. Οι λοιπές θέσεις της παρ. 1 κατανέμονται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Χώρας με την ίδια απόφαση.

3. Η κάλυψη των θέσεων των περ. α) και β) της παρ. 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, με μετάθεση, μετάταξη απόσπαση ή διάθεση ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π..

Οι θέσεις των περ. α) και β) της παρ. 1, που αποδίδονται σε μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, καλύπτονται κατ’ αποκλειστικότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας μόνο στις περιπτώσεις που οι θέσεις πληρούνται με μετάθεση ή μετάταξη. Οι διοικητικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να καλύπτονται και με αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

4. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), τα μέλη του Ε.Ε.Π. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. που λειτουργούν στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να προσφέρουν υπηρεσία και στα υπόλοιπα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών, των μελών του Ε.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετούν σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και την απαλλαγή του από την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44, αρμόδιο είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ή Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.), κατά περίπτωση.

6. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 10 Ιουλίου εκάστου σχολικού έτους.

 Άρθρο 16

Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

1. Σε κάθε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) λειτουργεί Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), η οποία συγκροτείται με απόφαση του διευθυντή ή προϊσταμένου της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και αποτελείται από: α) τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, καθώς και β) έναν εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας, γ) έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 και δ) έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη.

Στη συγκρότηση της Ε.Δ.Υ. δύναται να συμμετέχουν και αναπληρωτές ψυχολόγοι του κλάδου ΠΕ23 ή κοινωνικοί λειτουργοί του κλάδου ΠΕ30, οι οποίοι υπηρετούν στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε..

Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου και ο εκπαιδευτικός του τμήματος φοίτησης του μαθητή με το θέμα του οποίου ασχολείται η Ε.Δ.Υ., καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της ίδιας ή άλλης ειδικότητας.

Γραμματέας της Ε.Δ.Υ. ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και, αν δεν υφίσταται, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον σύλλογο διδασκόντων.

2. Σκοπός της Ε.Δ.Υ. είναι: η α) εισήγηση προς τον σύλλογο διδασκόντων της Σ.Μ.Ε.Α.Ε., καθώς και β) η συνεργασία με φορείς, υπηρεσίες και αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά στους μαθητές της σχολικής μονάδας.

Η Ε.Δ.Υ. της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίσει για την παράταση της φοίτησης των μαθητών, σύμφωνα με την υποπερ. ββ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), για ένα ακόμα σχολικό έτος. Αν δεν έχει συγκροτηθεί η Ε.Δ.Υ., η παράταση της φοίτησης αποφασίζεται από τον σύλλογο διδασκόντων της Σ.Μ.Ε.Α.Ε..

3. Η Ε.Δ.Υ. της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. συνεργάζεται υποχρεωτικά με όλο το προσωπικό που υπηρετεί στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. της Ε.Δ.Υ. καλύπτουν και τις ανάγκες συστεγαζόμενων ή γειτνιαζόντων ειδικών νηπιαγωγείων, όταν σε αυτά δεν υπηρετούν μέλη του Ε.Ε.Π. της αντίστοιχης ειδικότητας.

 Άρθρο 17

Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

1. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδρύονται Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), τα οποία δύνανται να αποτελούνται από σχολικές μονάδες και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) όλων των βαθμίδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.). Τα Σ.Δ.Ε.Υ. έχουν ως σκοπό την ενδυνάμωση και την προώθηση της συνεργασίας, καθώς και τον συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της ψυχοκοινωνικής τους υγείας.

Σκοπός των Σ.Δ.Ε.Υ. είναι ειδικότερα ιδίως:

α) η προώθηση της συνεργασίας, ο συντονισμός του έργου των σχολικών μονάδων και η ενδυνάμωσή τους στην ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους,

β) η ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων για την ένταξη των μαθητών στη σχολική μονάδα φοίτησής τους και

γ) η υποστήριξη των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.), της παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης και των μαθητών στους οποίους εφαρμόζεται κατ’ οίκον διδασκαλία όπου απαιτείται ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

2. Κάθε Σ.Δ.Ε.Υ. μπορεί να περιλαμβάνει έως πέντε (5) σχολικές μονάδες. Ομοίως στο Σ.Δ.Ε.Υ. μπορεί να λειτουργούν έως πέντε (5) Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.). Η Ε.Δ.Υ. λειτουργεί στη σχολική μονάδα, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και υποστήριξης και η λειτουργία της στηρίζεται στις πρακτικές που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (ν. 2101/1992, Α’ 192) και η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (ν. 4074/2012, Α’88).

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης δύναται να ορίζεται μία σχολική μονάδα του Σ.Δ.Ε.Υ., κατά προτεραιότητα μία Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ως το κέντρο υποστήριξης του δικτύου.

3. Η Ε.Δ.Υ. συνιστάται και συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:

α) Τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

β) Έναν εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. του Τ.Ε. ή, αν δεν υπάρχει, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή έναν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, με τον αναπληρωτή του. Ο αναπληρωτής είναι πρόσωπο που διαθέτει τις ίδιες ιδιότητες. Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. δύναται να αναπληρώνεται και από εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, αν δεν υφίσταται άλλος εκπαιδευτικός με όμοια ιδιότητα.

γ) Έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23.

δ) Έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30.

Για την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περ. γ) και δ) η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται έπειτα από γνώμη του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

Για την επιλογή του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της περ. β) η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται έπειτα από γνώμη του διευθυντή ή προϊσταμένου της σχολικής μονάδας.

Γραμματέας της Ε.Δ.Υ. ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και, αν δεν υφίσταται, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον σύλλογο διδασκόντων.

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των περ. γ) και δ) συμμετέχουν στη συγκρότηση του συνόλου των Ε.Δ.Υ. του Σ.Δ.Ε.Υ..

Αν για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει μία εκ των δύο ειδικοτήτων των περ. γ) και δ) ή δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Ε.Δ.Υ., λόγω έλλειψης μέλους του Ε.Ε.Π. μίας εκ των δύο ειδικοτήτων των ίδιων περιπτώσεων, το μέλος του Ε.Ε.Π. της έτερης ειδικότητας που έχει τοποθετηθεί στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με σκοπό τη συμμετοχή στη συγκρότηση των Ε.Δ.Υ. σε Σ.Δ.Ε.Υ. εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της στις σχολικές μονάδες του Σ.Δ.Ε.Υ..

4. Αποκλειστικά για τη στελέχωση των Ε.Δ.Υ. της παρ. 3 συνιστώνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις Ψυχολόγων του κλάδου ΠΕ23 και β) πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών του κλάδου ΠΕ30, οι οποίες κατανέμονται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με την απόφαση της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 29.

Η κάλυψη των θέσεων γίνεται με την τοποθέτηση μελών του Ε.Ε.Π. με μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση, διάθεση ή διορισμό.

Για τη στελέχωση των Ε.Δ.Υ. των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η οποία ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 29, δύναται να διατίθενται σε αυτές, με απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΕΔ.Α.Σ.Υ., μέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Ε.Δ.Υ. προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές μέλη του Ε.Ε.Π.. Προϊστάμενος των μελών του Ε.Ε.Π. της παρούσας είναι ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

5. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Ε.Δ.Υ. ασκεί, σε συνεργασία με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

α) Διενεργεί διεπιστημονική εκπαιδευτική αξιολόγηση των εμποδίων εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών αναγκών, του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι μαθητές.

β) Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης ή εξατομικευμένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης και συμπεριφοράς, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης, στην οποία φοιτούν.

γ) Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή στη σχολική τάξη με τα μέσα και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στη σχολική μονάδα, στο σπίτι και στην κοινότητα για παρεμβάσεις και παραπέμπει, με τη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους, τους μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη στις ειδικές αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Αν προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης, συνεργάζεται με Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή ιατρικές ή άλλες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής της, με τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου και με τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

δ) Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και υλοποίηση βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, τους βασικούς άξονες του οποίου εξειδικεύει σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, υποστηρίζει και παρακολουθεί την εκπαιδευτική και ψυχοκοινωνική πορεία των μαθητών και εφαρμόζει πρόγραμμα υποστήριξης των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών που διδάσκονται κατ’ οίκον.

ε) Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής στήριξης του μαθητή και των γονέων ή κηδεμόνων του και συνεργάζεται με τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου και άλλους αρμόδιους φορείς.

στ) Υποστηρίζει τη σχολική μονάδα και τους μαθητές κατά τη μετεγγραφή ή τη μετάβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης.

ζ) Παραπέμπει στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 11 και τις παρ. 7 και 8 του παρόντος, μαθητές που συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον.

Για την παραπομπή απαιτείται η τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων. Στην παραπεμπτική απόφαση βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή και την Ε.Δ.Υ. σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες και προσαρτάται έκθεση των μελών των σχετικών ειδικοτήτων της Ε.Δ.Υ. σχετικά με: ζα) το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και ψυχολογικό προφίλ του μαθητή και ζβ) τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και αξιολόγησης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης.

η) Συνεργάζεται με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τα θέματα των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 11, και, ιδίως, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, σε ατομική ή ομαδική βάση, για την υποστήριξη του συνολικού έργου της σχολικής μονάδας.

6. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και ανάλογα με τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους, η Ε.Δ.Υ. συνεργάζεται υποχρεωτικά με:

α) τους εκπαιδευτικούς του Τ.Ε., εάν υφίσταται, ή εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης της σχολικής μονάδας,

β) τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο τμήμα φοίτησης του μαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης. Οι εκπαιδευτικοί του τμήματος φοίτησης συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. με δικαίωμα ψήφου,

γ) τον σύμβουλο σχολικής ζωής της σχολικής μονάδας,

δ) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικoύ Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) οποιασδήποτε ειδικότητας κριθεί απαραίτητο, που υποστηρίζουν τους μαθητές της σχολικής μονάδας ή υπηρετούν στα όρια του Σ.Δ.Ε.Υ. ή στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,

ε) τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας για τα ζητήματα της ενταξιακής εκπαίδευσης, τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης των μελών του Ε.Ε.Π. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

7. Η Ε.Δ.Υ. συνεργάζεται με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή, τους οποίους ενημερώνει για τις διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήριξης που προτείνει να ακολουθηθούν.

Οι όροι της συνεργασίας και οι διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήριξης αποτυπώνονται σε πρωτόκολλο συνεργασίας και δεσμεύουν τη σχολική μονάδα και τους γονείς ή κηδεμόνες.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συνδρομή των οποίων απαιτεί ειδική αιτιολόγηση και οι οποίες σχετίζονται ιδίως με δυσχέρειες συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τους γονείς επί διαπιστωμένων σοβαρών δυσκολιών μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης του μαθητή στο σχολικό περιβάλλον, η υποβολή εισήγησης στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να γίνει απευθείας από την Ε.Δ.Υ., προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η αναγκαιότητα της παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τόσο σε επίπεδο υποστήριξης της σχολικής μονάδας όσο και σε επίπεδο υποστήριξης των γονέων ή κηδεμόνων. Στόχος της παρέμβασης είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού συνεργασίας μεταξύ της σχολικής μονάδας και των γονέων ή κηδεμόνων.

Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών καλούνται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. που αφορούν στη λήψη της απόφασης παραπομπής στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τη διαμόρφωση της εισήγησης για το Ε.Π.Ε. στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και για την παροχή απόψεων σε κάθε άλλη περίπτωση, που κρίνεται σκόπιμο.

8. Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, η Ε.Δ.Υ. μπορεί να ζητά την αιτιολογημένη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων για τις εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που παρατηρούνται στους προς αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητές ή ομάδες μαθητών.

Οι ψυχολόγοι του κλάδου ΠΕ23 και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του κλάδου ΠΕ30 των Ε.Δ.Υ. δύνανται να καλούνται από τον σύλλογο διδασκόντων των σχολικών μονάδων του Σ.Δ.Ε.Υ., στις οποίες δεν έχει συγκροτηθεί Ε.Δ.Υ. ή από τον σύλλογο διδασκόντων όμορων ή γειτνιαζόντων σχολικών μονάδων, στις οποίες ομοίως δεν λειτουργεί Ε.Δ.Υ., προκειμένου να εισηγούνται για θέματα ένταξης μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική μονάδα, καθώς και για θέματα κοινωνικής υποστήριξης των μαθητών.

9. Όλες οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί σε Σ.Δ.Ε.Υ. και στις οποίες λειτουργεί Ε.Δ.Υ., καθώς και τα συναφή αιτήματα των γονέων, εξετάζονται από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον έχει δράσει η Ε.Δ.Υ. κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων της.

Οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να απευθύνονται απευθείας στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Πριν από την έκδοση αξιολογικής έκθεσης, ωστόσο, απαιτείται να έχει προηγηθεί δράση της Ε.Δ.Υ. κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων της.

10. Οι Ε.Δ.Υ. συνεργάζονται συστηματικά με τα μέλη του ΚΕΔ.Α.Σ.Υ., το οποίο έχει την ευθύνη υποστήριξης των δράσεών τους, μέσω: α) της διενέργειας τακτικών τριμηνιαίων συναντήσεων μελών των ΕΔ.Υ. με μέλη του προσωπικού του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και β) έκτακτων συναντήσεων, αν κρίνεται σκόπιμο από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σε συνεργασία με τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

11. Οι ώρες συνεδριάσεων της Ε.Δ.Υ. ανήκουν για μεν τον Πρόεδρο αυτής και τον εκπαιδευτικό της περ. β) της παρ. 3 στο διδακτικό τους ωράριο, για δε τα υπόλοιπα μέλη είναι ώρες του εργασιακού τους ωραρίου.

12. Στις σχολικές μονάδες, στις οποίες δεν λειτουργεί Ε.Δ.Υ., ως υπεύθυνος επικοινωνίας με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ορίζεται ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, συνεπικουρούμενος από εκπαιδευτικό του Τ.Ε. ή άλλον εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης ή μέλος του Ε.Ε.Π. των κλάδων ΠΕ23 ή ΠΕ30 ή τον σύμβουλο σχολικής ζωής της σχολικής μονάδας. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των αιτημάτων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τη συνολική συνεργασία με αυτό.

 Άρθρο 18

Αποστολή και αρμοδιότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α)

1. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), τα οποία μετατράπηκαν σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), μετατρέπονται σε Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.). Ομοίως τα Κ.Ε.Α., τα οποία ιδρύθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4547/2018  μετατρέπονται σε Κ.Ε.ΠΕ.Α..

Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. έχουν ως αποστολή: α) την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, με έμφαση στην οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη και β) τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, για τη διασφάλιση της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και την ανάδειξη βιώσιμων λύσεων στα τοπικά ζητήματα.

2. Ο ρόλος των Κ.Ε.ΠΕ.Α. είναι εκπαιδευτικός, επιστημονικός και ερευνητικός και για την εκπλήρωση της αποστολής τους ασκούν τις εξής αρμοδιότητες:

α) υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες σχετικά με: αα) την εκπόνηση και την υλοποίηση εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη, αβ) τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και σε τοπικά, περιφερειακά, εθνικά ή διεθνή δίκτυα σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη. Η αρμοδιότητα της υποπερ. αβ) ασκείται σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της έδρας του Κ.Ε.ΠΕ.Α., κατόπιν έγκρισης του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

β) εκπονούν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους, καθώς και άλλων περιοχών. Τα προγράμματα αυτά και οι δράσεις υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις των Κ.Ε.ΠΕ.Α., σε επιλεγμένους κατάλληλους χώρους και στις σχολικές μονάδες,

γ) υιοθετούν και προβάλλουν επικοινωνιακές, ενεργητικές και αλληλεπιδραστικές διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι οποίες υποστηρίζουν τη βιωματική και συμμετοχική μάθηση, είναι προσανατολισμένες στα περιβαλλοντικά θέματα, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη και προωθούν τη συνεργασία με την τοπική κοινωνία,

δ) προωθούν τη διεπιστημονική, συστημική και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, ώστε να συνδέεται σε ενιαίο πλαίσιο η εκπαίδευση με το περιβάλλον, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη,

ε) καταγράφουν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αποστολή τους και υλοποιούνται από τις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς τους, τα μελετούν και τα λαμβάνουν υπόψη για την προσαρμογή του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και του προγραμματισμού τους στις ανάγκες των σχολικών μονάδων που υποστηρίζουν,

στ) παράγουν εκπαιδευτικό υλικό και το διαθέτουν στις σχολικές μονάδες και την τοπική κοινότητα, σε έντυπη ή και ψηφιακή μορφή,

ζ) οργανώνουν επιμορφωτικά προγράμματα και παρέχουν επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της έδρας του Κ.Ε.ΠΕ.Α., κατόπιν έγκρισης του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

η) συνεργάζονται με Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και δημόσιους ή ιδιωτικούς επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής αρμοδιότητάς τους, για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων,

θ) διοργανώνουν, σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της έδρας του Κ.Ε.ΠΕ.Α. ημερίδες, εκδηλώσεις και επιστημονικά συνέδρια και συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, καινοτόμες δράσεις και συνέδρια με αναφορά σε θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη,

ι) ιδρύουν και συντονίζουν τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή δίκτυα, αποφασίζουν τη συμμετοχή τους σε δίκτυα άλλων Κ.Ε.ΠΕ.Α. και υποστηρίζουν τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων σε αυτά ή σε άλλα συναφή προγράμματα και δίκτυα και

ια) χειρίζονται κάθε συναφές θέμα.

3. Η περιοχή αρμοδιότητας κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. εκτείνεται στην περιοχή αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας τους. Αν σε μία περιοχή δεν λειτουργεί Κ.Ε.ΠΕ.Α. ή λειτουργούν περισσότερα από ένα Κ.Ε.ΠΕ.Α., η περιοχή αρμοδιότητάς τους καθορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 29.

4. Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 10 Ιουλίου εκάστου σχολικού έτους.

 Άρθρο 19

Οργάνωση και στελέχωση των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

1. Σε κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. συνιστάται Παιδαγωγική Ομάδα (Π.Ο.) τεσσάρων (4) έως έξι (6) εκπαιδευτικών, με διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί του πρώτου εδαφίου αποσπώνται, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τετραετή θητεία για τη στελέχωση του Κ.Ε.ΠΕ.Α., ύστερα από επιλογή, σύμφωνα με την απόφαση της περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 29. Στην Π.Ο. μετέχουν τουλάχιστον: α) δύο (2) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ή του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και β) δύο (2) εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των μελών της Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α. είναι το συμβούλιο της παρ. 4 του άρθρου 38. Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων συνιστούν: α) η επιστημονική και παιδαγωγική τους συγκρότηση και κυρίως η εξειδίκευσή τους στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη και β) η διδακτική, συμβουλευτική - καθοδηγητική και διοικητική - υποστηρικτική εμπειρία των υποψηφίων.

2. Ο Προϊστάμενος κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. επιλέγεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 31. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.ΠΕ.Α. ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα, υπάγεται διοικητικά στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και εποπτεύεται ως προς την άσκηση του έργου του από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Κ.Ε.ΠΕ.Α., η οποία συνεδριάζει, σύμφωνα με την παρ. 5. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.ΠΕ.Α. παρίσταται, όποτε καλείται, στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Εποπτών (ΠΕ.Σ.ΕΠ.).

3. Με ευθύνη του Προϊσταμένου, η Π.Ο. του Κ.Ε.ΠΕ.Α. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και έκτακτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο, και αποφασίζει για:

α) τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων του κέντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, με τη θέση συγκεκριμένων στόχων για την επίτευξη του έργου του στους τομείς που δραστηριοποιείται, β) την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με σκοπό την επανεξέταση και την ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου, γ) την τελική αποτίμηση του ετήσιου προγραμματισμού δράσης, κατά την παύση της λειτουργίας του κέντρου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος. Οι εκθέσεις του αρχικού προγραμματισμού δράσης και της τελικής αποτίμησης υποβάλλονται στη Συμβουλευτική Επιτροπή Κ.Ε.ΠΕ.Α. της παρ. 4.

4. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες λειτουργεί τουλάχιστον ένα Κ.Ε.ΠΕ.Α. λειτουργεί Συμβουλευτική Επιτροπή Κ.Ε.ΠΕ.Α. (Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α.) για την ενίσχυση του έργου και την αξιολόγηση της λειτουργίας, καθώς και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των κέντρων αυτών, εάν λειτουργούν περισσότερα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α. συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:

α) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο,

β) τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της περιοχής αρμοδιότητας των Κ.Ε.ΠΕ.Α. και

γ) τους Προϊσταμένους των Κ.Ε.ΠΕ.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στις συνεδριάσεις της Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α. δύνανται να καλούνται οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων, κατά περίπτωση, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητας των Κ.Ε.ΠΕ.Α..

Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ως γραμματέας της Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α. μέλος της γραμματείας του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης με αναπληρωτή του άλλο μέλος της ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται, διοικητικό υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή αποσπασμένο σε αυτήν εκπαιδευτικό.

Έργο της Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α. είναι:

α) η παροχή κατευθύνσεων ως προς τις προτεραιότητες του Κ.Ε.ΠΕ.Α., ιδίως για την επιλογή των θεματικών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των σεμιναρίων και του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και των επιμορφωτικών δράσεων σε σχέση με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των σχολικών μονάδων και

β) η έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού του έργου των Κ.Ε.ΠΕ.Α..

Για τη λειτουργία της Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

5. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού δράσης και η εν γένει παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία του Κ.Ε.ΠΕ.Α., ασκείται από τη Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α., η οποία για τους σκοπούς αυτούς συνεδριάζει με τη συμμετοχή μόνο των μελών των περ. α) και β) της παρ. 4. Ως μέλη της περ. β) νοούνται τα στελέχη εκπαίδευσης που προέρχονται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητας του αξιολογούμενου Κ.Ε.ΠΕ.Α..

6. Σε κάθε περίπτωση προγραμματισμού και υλοποίησης δράσεων που αφορούν στις εκδηλώσεις σχολικών μονάδων σχετικά με προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, οικολογίας και αειφόρου ανάπτυξης, στις περιπτώσεις λειτουργίας ομάδων όμορων σχολικών μονάδων και παροχής υπηρεσιών σε σχολικές μονάδες της ομάδας από το Κ.Ε.ΠΕ.Α., καθώς και για τις επισκέψεις στο Κ.Ε.ΠΕ.Α., ο Προϊστάμενος του κέντρου συνεργάζεται με τους υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων, κατά περίπτωση, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότητα των δράσεων.

7. Οι λειτουργικές δαπάνες των Κ.Ε.ΠΕ.Α., συμπεριλαμβανομένων των δαπανών των χώρων λειτουργίας τους, μπορεί να καλύπτονται από προγράμματα που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισμούς ή να βαρύνουν τους δήμους, οι οποίοι επιχορηγούνται με πιστώσεις που εγγράφονται για τον σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από πρόταση της δημοτικής επιτροπής παιδείας, μπορεί να διατίθενται για τη στέγαση των Κ.Ε.ΠΕ.Α. σχολικά κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων.

8. Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. μπορεί να στεγάζεται σε κτίριο Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.) του άρθρου 2 του ν. 4519/2018 (Α’ 25) ή άλλου φορέα διαχείρισης με αρμοδιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ο Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» του άρθρου 51 του ν. 4414/2016 (Α’ 149). Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργικές δαπάνες του Κ.Ε.ΠΕ.Α., περιλαμβανόμενων των δαπανών των χώρων λειτουργίας τους, μπορεί να καλύπτονται από προγράμματα που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισμούς ή να βαρύνουν τον φορέα διαχείρισης, ο οποίος επιχορηγείται με πιστώσεις που εγγράφονται για τον σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9. Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του δήμου ή του φορέα διαχείρισης ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των παρ. 7 και 8. Κατά το χρονικό διάστημα από 11 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση στους εκθεσιακούς χώρους των Κ.Ε.ΠΕ.Α. με ευθύνη των δήμων.

 Άρθρο 20

Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

1. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή, σύμφωνα με την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 29, ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ86, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ως Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, για την τεχνική υποστήριξη και την εφαρμογή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, καθώς και την οργάνωση δράσεων στις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας ή στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ειδικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπώνται σύμφωνα με το παρόν, δύο (2) εκπαιδευτικοί, ως Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί με δωδεκαετή εκπαιδευτική και οκταετή διδακτική υπηρεσία. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συμβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 37.

3. Οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών τοποθετούνται, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, στα Τμήματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ86, που έχει την επιστημονική ευθύνη των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

 Άρθρο 21

Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

1. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 29, ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ως Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχολικών αθλητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας ή στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ειδικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπώνται, σύμφωνα με το παρόν, δύο (2) εκπαιδευτικοί, ως Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού.

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 20. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συμβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 37.

3. Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού τοποθετούνται, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους Προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ11 που έχει την επιστημονική ευθύνη των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

 Άρθρο 22

Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών

1. Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) που λειτουργούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελούν κέντρα τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών μαθημάτων, καθώς και παροχής συμβουλών για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τη λειτουργία κάθε Ε.Κ.Φ.Ε. αποσπάται με τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 29, ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ως Υπεύθυνος του κέντρου. Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας ή στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων των Ε.Κ.Φ.Ε. μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04 που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 20. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συμβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 37.

3. Οι Υπεύθυνοι Ε.Κ.Φ.Ε. τοποθετούνται με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εποπτεύονται στην άσκηση του επιστημονικού και εκπαιδευτικού τους έργου από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ04, που έχει την επιστημονική ευθύνη των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

 Άρθρο 23

Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων

1. Με εξαίρεση τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου, σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 29, ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ως Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχολικών δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας ή στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 20. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συμβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 37.

3. Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων τοποθετούνται, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

 Άρθρο 24

Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας

1. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπάται με τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 29, ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευση στην αγωγή υγείας, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ως Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα αγωγής υγείας. Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας ή στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 20. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συμβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 37.

3. Οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας τοποθετούνται, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ87 που έχει την επιστημονική ευθύνη των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

 Άρθρο 25

Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων

1. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπάται με τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 29, ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ως Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε πολιτιστικά θέματα. Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας ή στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 20. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συμβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 37.

3. Οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων τοποθετούνται, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

 Άρθρο 26

Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

1. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπάται με τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 29, ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ως Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας ή στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 20. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συμβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 37.

3. Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τοποθετούνται, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

 Άρθρο 27

Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

1. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 29, ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ως Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας ή στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Επαγγελματικού Προσανατολισμού μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 20. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συμβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 37.

3. Οι Υπεύθυνοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού τοποθετούνται, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους Προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

4. Σε κάθε ομάδα όμορων σχολικών μονάδων, η οποία ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), ιδρύεται ένα (1) Γραφείο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ.Π.), το οποίο στελεχώνεται από έναν (1) εκπαιδευτικό οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό, ο οποίος υπηρετεί με οργανική θέση σε σχολική μονάδα της ομάδας ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου και επιλέγεται σύμφωνα με την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 29. Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας ή στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτικός τοποθετείται στο ΓΡΑ.ΣΥ.Π. με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η θητεία του είναι τετραετής.

 Άρθρο 28

Μισθολογικές διατάξεις

Η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), ως προς το μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης των προϊσταμένων εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης:

αα) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, εννιακόσια (900) ευρώ.

ββ) Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, εξακόσια (600) ευρώ.

γγ) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ.

δδ) Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, πεντακόσια (500) ευρώ.

εε) Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

στστ) Προϊστάμενοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

ζζ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Μουσικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και Διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων Βόλου, τριακόσια τριάντα (330) ευρώ ή, εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με λυκειακές τάξεις και τα δημόσια Ι.Ε.Κ. διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές ή καταρτιζόμενους και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια ογδόντα πέντε (385) ευρώ.

ηη) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τριακόσια (300) ευρώ.

θθ) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ., διακόσια εβδομήντα πέντε (275) ευρώ ή, εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και οι λοιπές δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές, εκπαιδευόμενους ή καταρτιζόμενους και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια τριάντα (330) ευρώ.

ιι) Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., δημόσιων Ι.Ε.Κ., Δημόσιων Ε.Σ.Κ. και Σχολών και Κ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ., Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

κκ) Προϊστάμενοι μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών, εκατόν εξήντα πέντε (165) ευρώ.»

 Άρθρο 29

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να:

α) καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων και της Ολομέλειας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), καθώς και των εκπαιδευτικών, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του διοικητικού προσωπικού των κέντρων αυτών, των Προϊσταμένων και των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των Προϊσταμένων σχολικών μονάδων, των Υπευθύνων τομέων Ε.Κ., καθώς και των εκπαιδευτικών, των σχολικών συμβουλίων και των συλλόγων διδασκόντων,

β) κατανέμονται οι θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 10 στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας και κατανέμονται σε κάθε μία (1) εξ αυτών η επιστημονική ευθύνη του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και η επιστημονική ευθύνη των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Η κατανομή γίνεται με βάση τον αριθμό των σχολικών μονάδων, Ε.Κ. και δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των μαθητών και εκπαιδευτικών που υποστηρίζονται. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η επιστημονική ευθύνη των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), των σχολικών μονάδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. των οποίων κατανέμεται στις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης των περ. κζ) έως λα) της παρ. 1 του άρθρου 10. Η κατανομή γίνεται με βάση τον αριθμό των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., των σχολικών μονάδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των μαθητών και των μελών του Ε.Ε.Π. που υποστηρίζονται,

γ) εξειδικεύονται οι σκοποί και οι αρμοδιότητες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και εκδίδεται ο ενιαίος κανονισμός λειτουργίας τους,

δ) κατανέμονται οι θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 και της παρ. 4 του άρθρου 17 στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ανάλογα με το πλήθος των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των μαθητών και των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν,

ε) εξειδικεύεται ο σκοπός των Σ.Δ.Ε.Υ., καθορίζονται λεπτομερέστερα οι σκοποί, οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας και τα καθήκοντα των μελών των Ε.Δ.Υ., εκδίδεται ο ενιαίος κανονισμός λειτουργίας τους και καθορίζεται κάθε λεπτομερειακό ζήτημα που αφορά στο πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της σχολικής μονάδας και των γονέων ή κηδεμόνων,

στ) καθορίζεται κάθε λεπτομερειακό θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της επιτροπής παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της παρ. 1 του άρθρου 12,

ζ) καθορίζονται ο αριθμός των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α. ανάλογα με το πλήθος των σχολικών μονάδων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν τα κέντρα αυτά, εξειδικεύονται τα κριτήρια επιλογής και τα προσόντα των υποψήφιων μελών των Π.Ο. και Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α., κατά τρόπον που εξασφαλίζει τη δυνατότητα υποστήριξης των κύριων θεματικών που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων και κάλυψης των κενών θέσεων. Με όμοια απόφαση εκδίδεται ο ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Κ.Ε.ΠΕ.Α., με τον οποίον καθορίζονται λεπτομερέστερα οι σκοποί των κέντρων και τα εσωτερικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους, διασφαλίζεται η υπερτοπικότητά τους, ρυθμίζονται ο προγραμματισμός, η παρακολούθηση και η αποτίμηση του έργου τους, καθώς και η διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης του προγραμματισμού δράσης και άσκησης της παιδαγωγικής και επιστημονικής εποπτείας των Κ.Ε.ΠΕ.Α. από τις Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α.,

η) καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια, η διαδικασία επιλογής και τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, Ε.Κ.Φ.Ε., Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, καθώς και των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται στα ΓΡΑ.ΣΥ.Π.. Ως προς τους Υπευθύνους Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της εξειδίκευσης στην αγωγή υγείας, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη συμβουλευτική και τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, κατά περίπτωση. Ως προς τα ΓΡΑ.ΣΥ.Π., με όμοια απόφαση καθορίζονται το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται σε αυτά, καθώς και ο τρόπος ίδρυσης και ορισμού της έδρας τους. Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών καθορίζονται, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

θ) συγχωνεύονται, καταργούνται και μεταβάλλεται η έδρα των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κ.Ε.ΠΕ.Α. και Ε.Κ.Φ.Ε.. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών δύναται να συνιστώνται νέα: α) ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., β) Κ.Ε.ΠΕ.Α. ή γ) Ε.Κ.Φ.Ε.. Οι λειτουργικές δαπάνες των κέντρων του πρώτου εδαφίου καλύπτονται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης β’ βαθμού για τα κέντρα της περ. α) και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού για τα κέντρα των περ. β) και γ). Με όμοια απόφαση δύναται να καθορίζονται το ύψος της επιχορήγησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού από τον κρατικό προϋπολογισμό με πιστώσεις που εγγράφονται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κ.Ε.ΠΕ.Α. και ΕΚ.Φ.Ε. στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης της επιχορήγησης αυτής.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών δύναται να συνιστώνται νέες θέσεις προσωπικού των κλάδων της παρ. 1 του άρθρου 10, της παρ. 1 του άρθρου 15 και της παρ. 4 του άρθρου 17.

4. Οι ενότητες σχολικών μονάδων για την ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 10, καθορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

5. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή των Κ.Ε.ΠΕ.Α., κατά περίπτωση, καθορίζεται η περιοχή ευθύνης κάθε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Κ.Ε.ΠΕ.Α., αν λειτουργούν περισσότερα από ένα (1) από τα κέντρα αυτά στις ίδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή αν στην περιοχή αρμοδιότητας Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν λειτουργεί Κ.Ε.ΠΕ.Α..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Άρθρο 30

Πίνακες και προτάσεις επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής και προτάσεις, που καταρτίζονται σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο.

2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέσεις τα αρμόδια, σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 38, όργανα καταρτίζουν αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Οι πίνακες του πρώτου εδαφίου ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Οι πίνακες των περ. στ) έως κ) ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους. Οι αξιολογικοί πίνακες επιλογής της παρούσας είναι οι εξής:

α) Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

β) Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

δ) Συμβούλων Εκπαίδευσης.

ε) Προϊσταμένων Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

στ) Διευθυντών Νηπιαγωγείων.

ζ) Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων.

η) Διευθυντών Γυμνασίων.

θ) Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.).

ι) Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

ια) Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).

ιβ) Διευθυντών Ειδικών Νηπιαγωγείων.

ιγ) Διευθυντών Ειδικών Δημοτικών Σχολείων.

ιδ) Διευθυντών Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.).

ιε) Διευθυντών Λυκείων Ε.Α.Ε..

ιστ) Διευθυντών Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.).

ιζ) Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).

ιη) Διευθυντών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων.

ιθ) Διευθυντών Πρότυπων ή Πειραματικών Γυμνασίων.

κ) Διευθυντών Πρότυπων ή Πειραματικών ΓΕ.Λ..

κα) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

κβ) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Τα αρμόδια σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 38 όργανα υποβάλλουν προτάσεις για την επιλογή και τοποθέτηση των εξής στελεχών της εκπαίδευσης:

α) Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

β) Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

γ) Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.).

δ) Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων.

ε) Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων.

στ) Προϊσταμένων Πειραματικών Νηπιαγωγείων.

ζ) Προϊσταμένων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων.

η) Προϊσταμένων Ειδικών Νηπιαγωγείων.

θ) Προϊσταμένων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων.

ι) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ια) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ιβ) Υποδιευθυντών Ε.Κ..

ιγ) Υπευθύνων τομέων Ε.Κ..

ιδ) Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ιε) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ιστ) Προϊστάμενου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

4. Οι πίνακες των περ. α) έως ε) της παρ. 2 κυρώνονται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι πίνακες των περ. ιη) έως κ) της ίδιας παραγράφου κυρώνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4692/2020 (Α’ 111). Οι λοιποί πίνακες της παρ. 2 κυρώνονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.

 Άρθρο 31

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

1. Αν δεν ορίζεται άλλως στις διατάξεις του παρόντος, οι προϋποθέσεις για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης είναι οι εξής:

α) διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών και

β) πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου.

Αν διεκδικείται θέση στελέχους ορισμένης βαθμίδας εκπαίδευσης, από τα οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας της περ. α) τα τέσσερα (4) πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης.

Η γνώση Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου της περ. β) αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.

2. Ως Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με, τουλάχιστον, δεκαπενταετή (15) εκπαιδευτική υπηρεσία. Ως Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας.

Πρόσθετη προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας για τις θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί η άσκηση καθηκόντων, για τέσσερα (4) και δύο (2) τουλάχιστον έτη, αντίστοιχα, σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης της παρ. 2 του άρθρου 30, Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Οργανωτικού Συντονιστή Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, Προϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, Σχολικού Συμβούλου, Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης, Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), Κέντρου Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., Διευθυντή Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), Σ.Δ.Ε. ή Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. ή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί των οικείων κλάδων με, τουλάχιστον, δεκαπενταετή (15) εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι διαθέτουν γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση). Η γνώση ξένης γλώσσας τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων, για τους οποίους η γνώση ξένης γλώσσας αποτελεί προσόν διορισμού. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2, για τις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που δεν πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση.

Ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης: α) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και β) των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) ή στη σχολική ψυχολογία για την περ. α) και μέλη του Ε.Ε.Π. για την περ. β) με οργανική θέση στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Για τους Συμβούλους Εκπαίδευσης του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1. Ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης των κοινών ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91) επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οργανική θέση στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, με, τουλάχιστον, δεκαπενταετή (15) εκπαιδευτική υπηρεσία και οκταετή (8) διδακτική υπηρεσία στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων της αντίστοιχης βαθμίδας.

 Ως Σύμβουλος Εκπαίδευσης Μουσουλμανικής Θρησκείας επιλέγεται εκπαιδευτικός με, τουλάχιστον, δεκαπενταετή (15) εκπαιδευτική υπηρεσία και οκταετή (8) διδακτική υπηρεσία στα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια σε μάθημα μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, για τις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τη θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης Μουσουλμανικής Θρησκείας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής ή διδακτικής υπηρεσίας.

4. Ως Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. επιλέγονται:

α) εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π. των κλάδων που προβλέπονται στις περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 15 και

 β) εκπαιδευτικοί και μέλη του Ε.Ε.Π. με οργανική θέση στο οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με τουλάχιστον: i) δεκαπενταετή (15) εκπαιδευτική υπηρεσία και ii) τετραετή (4) υπηρεσία σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

5. Ως Προϊστάμενοι Κ.Ε.ΠΕ.Α. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με τουλάχιστον, δωδεκαετή (12) εκπαιδευτική υπηρεσία.

6. Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με τουλάχιστον, δωδεκαετή (12) εκπαιδευτική υπηρεσία.

 Για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), εκτός των εκπαιδευτικών, μπορεί να επιλέγονται ως διευθυντές και μέλη του Ε.Ε.Π. με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη εκπαιδευτικής και οκτώ (8) έτη υποστηρικτικής υπηρεσίας από τα οποία τα τέσσερα (4), τουλάχιστον, έτη πρέπει να έχουν διανυθεί σύμφωνα με την περ. δ).

Ειδικότερα:

α) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993 (Α’ 139, διόρθ. σφάλμ. Α’ 185) και στην υπό στοιχεία 172260/Ε1/17.10.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3391).

Εκπαιδευτικοί κλάδου δασκάλων με οργανική θέση σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) μπορούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και για θέση διευθυντή σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

β) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών νηπιαγωγείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60.

γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ε.Κ. μπορεί να είναι:

γα) για τις θέσεις Διευθυντών γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91,

γβ) για τις θέσεις Διευθυντών Ε.Κ., εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ80 έως και ΠΕ90.

δ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μέλη του Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τις υποπερ. δα) έως δδ):

δα) για τις θέσεις Διευθυντών των δημοτικών σχολείων Ε.Α.Ε., μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών του π.δ. 323/1993 και της υπό στοιχεία 172260/Ε1/17.10.2016 κοινής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, καθώς και μέλη του Ε.Ε.Π. εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τεσσάρων (4), τουλάχιστον, ετών σε δημοτικό σχολείο Ε.Α.Ε.,

δβ) για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Ε.Α.Ε., μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91, καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π., εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τεσσάρων (4), τουλάχιστον, ετών στον τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της προκηρυσσόμενης θέσης, ήτοι σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της υποπερ. ια) ή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. των στοιχείων i και ii της υποπερ. ιβ) της περ. ι) της παρ. 1 του άρθρου 4 ξεχωριστά για κάθε στοιχείο της υποπερ. ιβ). Επιπλέον και μόνο για τις θέσεις Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993 και της υπό στοιχεία 172260/Ε1/17.10.2016 κοινής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας,

δγ) υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών νηπιαγωγείων Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου νηπιαγωγών, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε νηπιαγωγείο Ε.Α.Ε.,

δδ) υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σε σχολικές μονάδες κωφών, βαρηκόων και τυφλών μαθητών, μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π. των υποπερ. δα) έως δγ), εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) ή της Ελληνικής Γραφής Braille (Ε.Γ.Β.), αντίστοιχα, ή εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπερ. δα) έως δγ) και έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα κωφών, βαρηκόων ή τυφλών μαθητών έχοντας υπηρετήσει σε αυτήν για τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη. Εάν οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπερ. δα) έως δγ).

ε) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο Β2 τουλάχιστον.

στ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία της αντίστοιχης βαθμίδας και επιπλέον:

στα) από τα τέσσερα (4) έτη διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης

έχουν διανύσει δώδεκα (12), τουλάχιστον, μήνες σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με οργανική θέση ή με θετικά αξιολογημένη θητεία, απόσπαση ή διάθεση και

στβ) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.

7. Ως Προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων επιλέγονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά τον χρόνο επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, στην οποία αφορά η επιλογή. Ως Προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων πειραματικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων επιλέγονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία κατά τον χρόνο επιλογής στη μονάδα, στην οποία αφορά η επιλογή. Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, της τετραετούς διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης ή της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο διδακτικής υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε., αντίστοιχα.

8. Ως Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά τον χρόνο της επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, στην οποία αφορά η επιλογή. Ως υποδιευθυντές σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατά τον χρόνο της επιλογής. Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές της σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα.

Ως υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, κατά τον χρόνο της επιλογής υπηρετούν με οργανική θέση σε σχολική μονάδα, η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ. για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη, είτε ως στελέχη είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικών ωρών την εβδομάδα. Οι υποψήφιοι πρέπει να ανήκουν σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Ε.Κ. και να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή ή υπεύθυνου τομέα στο Ε.Κ. κατά τον χρόνο της επιλογής. Ως υποδιευθυντές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να επιλέγονται, εκτός από τους εκπαιδευτικούς, και τα μέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν κατά τον χρόνο της επιλογής σε οργανική θέση στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε. στην οποία αφορά η επιλογή.

Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π. της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, της τετραετούς διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης ή της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο διδακτικής υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε., αντίστοιχα.

9. Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων επιλέγονται εκπαιδευτικοί με, τουλάχιστον, δωδεκαετή (12) εκπαιδευτική υπηρεσία. Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέση Προϊστάμενου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής ή διδακτικής υπηρεσίας.

10. Ως Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επιλέγεται εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ70 με δωδεκαετή (12), τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία. Από τα οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας τα έξι (6), τουλάχιστον, έτη πρέπει να έχουν διανυθεί σε μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης.

11. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή ούτε να τοποθετηθεί σε θέση στελέχους εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π., ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου Κώδικα. Οι αξιολογητές και αξιολογούμενοι του άρθρου 58, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο B’ του Μέρους Γ’, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για την επιλογή ούτε να τοποθετηθούν σε θέση στελέχους εκπαίδευσης ή να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με γενικές ή ειδικές διατάξεις για τα οκτώ (8) έτη που έπονται της υπαίτιας μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αξιολόγησης. Η βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου από την αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης συνιστά προϋπόθεση για να συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 30 έως 49 ή σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με γενικές ή ειδικές διατάξεις. Εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π., ο οποίος έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 44 δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή, ούτε να τοποθετηθεί σε όμοια ή ανώτερη θέση στελέχους της εκπαίδευσης για τα τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλλαγής.

Η ιεράρχηση των θέσεων των στελεχών της εκπαίδευσης ακολουθεί τη σειρά αναγραφής τους στο άρθρο 58. Οι θέσεις των περ. : i) στ) και ζ), ii) θ) έως ια) και iii) ιβ) έως ιδ) του άρθρου 58 θεωρούνται όμοιες, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.

Εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π. που εμπίπτει στην παρ. 6 του άρθρου 60 δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή, ούτε να τοποθετηθεί στις θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης που προσδιορίζονται στην ίδια παράγραφο. Δεν συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ούτε επιλέγεται ως στέλεχος εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π., η επίδοση του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως «μη ικανοποιητική» σε οποιαδήποτε από τις λαμβανόμενες υπόψη εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2 και Β ή Α και Β, κατά περίπτωση, του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Γ’ κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 33 έως 35, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης.

12. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης.

13. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 11 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

 Άρθρο 32

Κριτήρια επιλογής

1. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες της παρ. 2 του άρθρου 30 με βάση το άθροισμα των μονάδων, τις οποίες συγκεντρώνουν σύμφωνα με την κατά τα άρθρα 33 έως 35 αποτίμηση των εξής κριτηρίων:

α) επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση,

β) διδακτική, συμβουλευτική -καθοδηγητική και διοικητική - υποστηρικτική εμπειρία,

γ) αξιολόγηση,

δ) προσωπικότητα και γενική συγκρότηση του υποψηφίου.

2. Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης της παρ. 3 του άρθρου 30 είναι η επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση, η διδακτική, συμβουλευτική - καθοδηγητική και διοικητική - υποστηρικτική εμπειρία.

Κατά την επιλογή λαμβάνονται, ακόμα, υπόψη οι αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου ως στελέχους εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους του Ε.Ε.Π. της θητείας ή της αξιολογικής περιόδου, κατά περίπτωση, που προηγείται της διαδικασίας επιλογής.

Αν ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί και ως εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π. και ως στέλεχος εκπαίδευσης, για την εφαρμογή της παρούσας λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγησή του ως στελέχους εκπαίδευσης.

Αν ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί ως εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνεται υπόψη η επίδοσή του στις εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2 και Β ή Α και Β, κατά περίπτωση, του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Γ’ κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Ως προς την αξιολόγηση του κριτηρίου Β στη διαδικασία επιλογής λαμβάνεται υπόψη η επίδοση του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. στην πιο πρόσφατη αξιολογική έκθεση.

Κριτήρια επιλογής είναι, επίσης: η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατική διάθεση και να επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η συνεισφορά του στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, καθώς και η οργάνωση ή η συμμετοχή του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων.

 Η αξιολόγηση των κριτηρίων της παρούσας από το αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 38, συμβούλιο επιλογής, γίνεται ύστερα από υποβολή φακέλου υποψηφιότητας, με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38.

 Άρθρο 33

Αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

1. Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής των περ. α) έως γ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 30, τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1 του άρθρου 32 αποτιμώνται με εκατό (100) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, σύμφωνα με τις ακόλουθες παραγράφους. Δεν μοριοδοτείται προσόν που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 31.

2. Το κριτήριο της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης αξιολογείται με είκοσι οκτώ (28) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Τίτλοι σπουδών: δεκατρείς (13) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένο ως συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015 (Α’ 176): έξι (6) μονάδες,

αβ) διδακτορικό δίπλωμα, το οποίο δεν εμπίπτει στην υποπερ. αα) ή δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα: πέντε (5) μονάδες. Δεν μοριοδοτούνται, σύμφωνα με την παρούσα υποπερίπτωση, δύο διδακτορικά διπλώματα μη αναγνωρισμένα ως συναφή με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015,

αγ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρισμένος ως συναφής με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015: τέσσερις (4) μονάδες,

αδ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ο οποίος δεν εμπίπτει στην υποπερ. αγ) ή δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: τρεις (3) μονάδες. Δεν μοριοδοτούνται, σύμφωνα με την υποπερ. αδ) δύο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών μη αναγνωρισμένοι ως συναφείς με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωματώνονται στον βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) μοριοδοτούνται, σύμφωνα με την υποπερ. αγ) και την παρούσα υποπερίπτωση, κατά περίπτωση.

αε) τίτλος διδασκαλείου μετεκπαίδευσης: δύο (2) μονάδες. Ο τίτλος διδασκαλείου προσμετράται μόνο για την επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

αστ) δεύτερο πτυχίο πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης: τρεις (3) μονάδες,

αζ) δεύτερο πτυχίο τεχνολογικής εκπαίδευσης διάρκειας φοίτησης μικρότερης των τεσσάρων (4) ετών: δύο (2) μονάδες,

αη) επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.): μία (1) μονάδα και

αθ) τρίτο πτυχίο: μία (1) μονάδα.

Τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού δεν μοριοδοτείται. Σε περίπτωση μετάταξης ή κατάταξης δεν μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για τη μετάταξη ή την κατάταξη και μοριοδοτείται ο τίτλος που αποτέλεσε προσόν του αρχικού διορισμού.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).

Στις περιπτώσεις που ζητείται η δήλωση της διάρκειας φοίτησης, όπου αυτή δεν αποδεικνύεται, αποδίδεται η μικρότερη προβλεπόμενη μοριοδότηση.

β) Επιμόρφωση: τέσσερις (4) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

βα) πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δεν αποτέλεσε προσόν διορισμού: μία (1) μονάδα,

ββ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ή εννεάμηνης, τουλάχιστον, διάρκειας: μία (1) μονάδα ανά πρόγραμμα και έως δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

βγ) βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 0,10 μονάδες ανά δέκα (10) ώρες βάσει βεβαίωσης και έως μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Η εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών δεν μοριοδοτείται,

βδ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας ή του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης: 0,10 μονάδες ανά δέκα (10) ώρες βάσει πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και έως μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο,

βε) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ή συμπερίληψη στον κατάλογο των επιμορφωτών Α’ ή Β’ επιπέδου: μία (1) μονάδα,

βστ) βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης θεματικών ενοτήτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.): μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο, η οποία κατανέμεται ως εξής: i) μία (1) μονάδα για την ολοκλήρωση ετήσιας θεματικής ενότητας και ii) 0,50 μονάδες για την ολοκλήρωση εξαμηνιαίας θεματικής ενότητας.

Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των υποπερ. βα) έως βστ) αξιολογούνται, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για τον διορισμό ή για την απόκτηση τίτλου σπουδών,

βζ) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β’ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. ή συμπερίληψη στον κατάλογο των επιμορφωτών Β’ επιπέδου στις Τ.Π.Ε.: μία (1) μονάδα και

βη) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις Τ.Π.Ε.: 0,50 μονάδες.

γ) Γνώση ξένων γλωσσών: τέσσερις (4) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

γα) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: τρεις (3) μονάδες,

γβ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: δύο (2) μονάδες,

γγ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: μία (1) μονάδα,

γδ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: δύο (2) μονάδες,

γε) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: μία (1) μονάδα και

γστ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: 0,50 μονάδες.

Αν ο υποψήφιος κατέχει αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφορετικού επιπέδου, μοριοδοτείται μόνο για το ανώτερο.

Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39). Η γνώση της ξένης γλώσσας που αποτέλεσε προσόν διορισμού για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας και δεν μοριοδοτείται.

δ) Συγγραφικό και ερευνητικό έργο επιστημονικού περιεχομένου συναφούς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, το αντικείμενο απασχόλησης του υποψηφίου ή τις επιστήμες της εκπαίδευσης και τα διδασκόμενα μαθήματα, σύμφωνα με το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών: πέντε (5) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

δα): Βιβλία, συλλογικοί τόμοι, πρακτικά συνεδρίων, διδακτικό και επιμορφωτικό υλικό: τρεις (3) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

i) βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων με Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (International Standard Book Number - ISBN): δύο (2) μονάδες ανά βιβλίο,

ii) βιβλία ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN: μία (1) μονάδα ανά βιβλίο,

iii) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους διεθνών εκδοτικών οίκων με ISBN: 0,50 μονάδες ανά συλλογικό τόμο,

iv) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN: 0,25 μονάδες ανά συλλογικό τόμο,

v) εισηγήσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Σειρών (International Standard Serial Number - ISSN): 0,50 μονάδες ανά εισήγηση,

vi) εισηγήσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή ISSN: 0,25 μονάδες ανά εισήγηση,

vii) συγγραφή σχολικού εγχειριδίου ή διδακτικού βιβλίου, το οποίο διανέμεται στους μαθητές ή εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης: 1,50 μονάδες,

viii) συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών - Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. - Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρφωσης - εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι.: μία (1) μονάδα,

ix) δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού, πιστοποιημένου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ι.Ε.Π. ή το Π.Ι. ή με σφραγίδα ποιότητας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.): 0,25 μονάδες ανά λογισμικό,

x) δημιουργία επιμορφωτικού υλικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων ή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: 0,10 μονάδες ανά πρόγραμμα.

Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.

δβ) Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά: δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

i) άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα κριτών: μία (1) μονάδα ανά άρθρο,

ii) άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα κριτών: 0,50 μονάδες ανά άρθρο.

Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.

ε) Διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση: δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι., Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.), Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού εξαμήνου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, το άρθρο 4 του ν. 2552/1997 (Α’ 266), το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (Α’ 112), το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή με απόφαση του αρμόδιου οργάνου: 0,50 μονάδες ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

3. Το κριτήριο της διδακτικής, συμβουλευτικής - καθοδηγητικής και διοικητικής -υποστηρικτικής εμπειρίας, αποτιμάται με είκοσι επτά (27) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Διδακτική εμπειρία: εννέα (9) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, Ε.Κ., Δ.Υ.Ε.Π., Σ.Δ.Ε., Δ.Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., Σ.Ε.Κ, σε ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. στο πλαίσιο του μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας, Τ.Ε.Ε. Α’ και Β’ κύκλου, σε σχολές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καθώς και σε Μεταλυκειακό Προπαρασκευαστικό Κέντρο: μία (1) μονάδα ανά διδακτικό έτος και

αβ) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.: 0,50 μονάδες ανά διδακτικό έτος, για το οποίο ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί θετικά. Η μοριοδότηση της παρούσας υποπερίπτωσης προσαυξάνει τη μοριοδότηση της υποπερ. αα).

Η άσκηση διδακτικής υπηρεσίας για χρονικό διάστημα βραχύτερο του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

β) Παροχή επιμορφωτικού έργου σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., των Π.Ε.Κ., του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 0,10 μονάδες ανά δέκα (10) ώρες βάσει βεβαιώσεων και έως πέντε (5) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Επιμορφωτικό έργο που αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον του υποψηφίου δεν μοριοδοτείται.

γ) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα: τέσσερις (4) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

γα) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με το αντικείμενο απασχόλησης του υποψηφίου ή σε ομάδες επιστημονικού έργου του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., Α.Ε.Ι. ή εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ερευνητικών κέντρων - ινστιτούτων: μία (1) μονάδα ανά πρόγραμμα βάσει βεβαίωσης και έως δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

γβ) συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή διεθνείς οργανισμούς, όπως Lingua, Σωκράτης, Comenius, Erasmus/Erasmus+, Leonardo da Vinci, eTwinning, Model United Nations (M.U.N.), European Youth Parliament (EYP), Euroscola, Βουλή των Εφήβων ή σε δράσεις κοινού ενδιαφέροντος ολιγομελούς ομάδας εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, εφόσον οδηγεί σε υλοποίηση δράσεων ή σε πανελλήνιους ή διεθνείς μαθητικούς διαγωνισμούς: μία (1) μονάδα ανά πρόγραμμα, δράση ή διαγωνισμό και έως τρεις (3) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για τις περ. α) έως γ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατρείς (13).

δ) Συμβουλευτικό - καθοδηγητικό έργο: άσκηση καθηκόντων υπό την ιδιότητα του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Συμβούλου Εκπαίδευσης, Οργανωτικού Συντονιστή ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, Προϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ή Σχολικού Συμβούλου: 0,50 μονάδες ανά έτος και έως δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

ε) Διοικητική - υποστηρικτική εμπειρία: δώδεκα (12) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

εα) άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού ή Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: δύο (2) μονάδες ανά έτος και έως έξι (6) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

εβ) άσκηση καθηκόντων Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης εποπτευόμενου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέα, Συμβούλου Α’ του Ι.Ε.Π. ή Παρέδρου επί θητεία του Π.Ι.: 1,75 μονάδες ανά έτος και έως έξι (6) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

εγ) άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και εποπτευόμενων από αυτό φορέων, Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κ.Ε.Σ.Υ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ., Συμβούλου Β’ του Ι.Ε.Π., Διευθυντή και Υποδιευθυντή Π.Ε.Κ., Διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Ε.Σ.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή Σ.Δ.Ε.: 1,50 μονάδες ανά έτος και έως έξι (6) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

εδ) άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου νηπιαγωγείου ή ολιγοθέσιου δημοτικού σχολείου, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, Ε.Κ., Δ.Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., Σ.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., υπευθύνου τομέα Ε.Κ., προϊσταμένου Κ.Ε.ΠΕ.Α., υπεύθυνου λειτουργίας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), υπευθύνου Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης, υπεύθυνου τμήματος μητρικής γλώσσας συντονιστικού γραφείου εκπαίδευσης του εξωτερικού: 0,50 μονάδες ανά έτος και έως τέσσερις (4) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Το άθροισμα των μονάδων από την άσκηση καθηκόντων διευθυντή, υποδιευθυντή και προϊσταμένου σχολικής μονάδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) μονάδες,

εε) άσκηση καθηκόντων στην Ολομέλεια ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., στον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού Κ.Ε.Σ.Υ., ή ως Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) ή Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ., σε Ε.Δ.Υ. ή Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), στην Π.Ο. Κ.Ε.ΠΕ.Α. ή σε Κ.Π.Ε., άσκηση καθηκόντων υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, Ε.Κ.Φ.Ε. Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), ή Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες είχαν λειτουργήσει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), μέλους της Δ.Ε.Π.Π.Σ., της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σχολικού συντονιστή εκπαιδευτικού έργου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., συμβούλου σχολικής ζωής, ενδοσχολικού συντονιστή (συντονιστή τάξης ή γνωστικού πεδίου), παιδαγωγικού συμβούλου - μέντορα, υπεύθυνου διασύνδεσης με τη μαθητεία στα ΕΝ.Ε.ΓΥ.Λ., υπεύθυνου εκπαιδευτικού ομίλου, των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται στα ΓΡΑ.ΣΥ.Π., καθώς και συμμετοχή εκπαιδευτικού σε πειθαρχικό ή υπηρεσιακό συμβούλιο ή συμβούλιο επιλογής: 0,50 μονάδες ανά έτος και έως τρεις (3) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Παράλληλη συμμετοχή σε περισσότερα συμβούλια το ίδιο χρονικό διάστημα δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.

Για τη μοριοδότηση των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των συμβουλίων απαιτείται συμμετοχή τους σε δέκα (10) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά έτος,

εστ) άσκηση καθηκόντων με απόσπαση στην κεντρική ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 0,25 μονάδες ανά έτος και έως δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Χρόνος διοικητικής ή υποστηρικτικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται,

Αν συντρέχει σωρευτικά στο πρόσωπο υποψηφίου διοικητική - υποστηρικτική εμπειρία των υποπερ. εα) έως και εγ), ως προσόν, που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31, λογίζεται η διοικητική εμπειρία, που μοριοδοτείται λιγότερο, σύμφωνα με την παρούσα.

Εμπειρία, η οποία εμπίπτει αθροιστικά στις υποπερ. εα) έως εστ) μοριοδοτείται μία (1) φορά με την ανώτερη, κατά περίπτωση, προβλεπόμενη μοριοδότηση.

4. Το κριτήριο της αξιολόγησης αποτιμάται με εικοσιπέντε (25) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο βάσει των εκθέσεων αξιολόγησης του υποψηφίου. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη οι αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου ως στελέχους εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους του Ε.Ε.Π. της θητείας ή της αξιολογικής περιόδου, κατά περίπτωση, που προηγείται της διαδικασίας επιλογής. Αν ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί και ως εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π. και ως στέλεχος εκπαίδευσης, για την εφαρμογή της παρούσας λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγησή του ως στελέχους εκπαίδευσης.

α) Τα στελέχη εκπαίδευσης λαμβάνουν 0,50 μονάδες ανά μία (1) μονάδα από τις 50 και άνω, σύμφωνα με το άρθρο 60. Η αξιολόγηση με 50 και 51 μονάδες αποδίδει 0,50 μονάδες. Αν ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί σε δύο αξιολογικές περιόδους κατά τη διάρκεια της θητείας του ως στελέχους εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 59, για την εφαρμογή της παρούσας λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μονάδων που συγκέντρωσε κατά τις δύο αξιολογικές περιόδους.

β) Ως προς την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. για την εφαρμογή της παρούσας λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2 και Β ή Α και Β, κατά περίπτωση, που έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Γ’ κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Στη διαδικασία επιλογής δύνανται να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π., οι οποίοι συγκέντρωσαν σε όλες τις εκθέσεις αξιολόγησης που λαμβάνονται υπόψη τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς στην οικεία περιγραφική κλίμακα: «εξαιρετικά» ή «πολύ καλά» ή «ικανοποιητικά».

βα) Εφόσον λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης, με τις οποίες το έργο του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. έχει αξιολογηθεί σε περιγραφική κλίμακα ως προς τρία πεδία, Α1, Α2 και Β, η αποτίμηση των αξιολογικών εκθέσεων σε μονάδες επιλογής γίνεται με τις ακόλουθες διακρίσεις: αν το έργο του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. αξιολογήθηκε με τον χαρακτηρισμό i) «εξαιρετικό» και στα τρία πεδία, Α1, Α2 και Β, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 25 μονάδες, ii) «εξαιρετικό» σε δύο από τα παραπάνω πεδία και «πολύ καλό» στο τρίτο, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 22,5 μονάδες, iii) «εξαιρετικό» σε ένα από τα παραπάνω πεδία και «πολύ καλό» σε δύο από αυτά, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 20 μονάδες, iv) «εξαιρετικό» σε δύο από τα παραπάνω πεδία και «ικανοποιητικό» σε ένα από αυτά, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 20 μονάδες, v) «πολύ καλό» και στα τρία παραπάνω πεδία, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 17,5 μονάδες, vi) «εξαιρετικό» σε ένα από τα παραπάνω πεδία, «πολύ καλό» σε άλλο και «ικανοποιητικό» στο τρίτο, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 17,5 μονάδες, vii) «εξαιρετικό» σε ένα από τα παραπάνω πεδία και «ικανοποιητικό» σε δύο από αυτά, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 15 μονάδες, viii) «πολύ καλό» σε δύο από τα παραπάνω πεδία, και «ικανοποιητικό» στο τρίτο, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 12,5 μονάδες, ix) «πολύ καλό» σε ένα από τα παραπάνω πεδία και «ικανοποιητικό» σε δύο από αυτά, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 10 μονάδες και x) «ικανοποιητικό» και στα τρία παραπάνω πεδία, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 7,5 μονάδες.

Ως προς την αξιολόγηση του κριτηρίου Β στη διαδικασία επιλογής λαμβάνεται υπόψη η επίδοση του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. στην πιο πρόσφατη αξιολογική έκθεση.

ββ) Εφόσον λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης, με τις οποίες το έργο του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. έχει αξιολογηθεί σε περιγραφική κλίμακα ως προς δύο πεδία, Α και Β, η αποτίμηση των εκθέσεων αξιολόγησης σε μονάδες επιλογής γίνεται με τις ακόλουθες διακρίσεις: αν το έργο του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. αξιολογήθηκε με τον χαρακτηρισμό i) «εξαιρετικό» και στα δύο πεδία, Α και Β, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 25 μονάδες, ii) «εξαιρετικό» σε ένα από τα δύο παραπάνω πεδία και «πολύ καλό» στο άλλο, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 20 μονάδες, iii) «εξαιρετικό» σε ένα από τα δύο παραπάνω πεδία και «ικανοποιητικό» στο άλλο, o εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 15 μονάδες, iv) «πολύ καλό» και στα δύο παραπάνω πεδία, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 15 μονάδες, v) «πολύ καλό» σε ένα από τα παραπάνω πεδία και «ικανοποιητικό» στο άλλο, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 10 μονάδες και vi) «ικανοποιητικό» και στα δύο παραπάνω πεδία, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 7,5 μονάδες. Ως προς την αξιολόγηση του κριτηρίου Β στη διαδικασία επιλογής λαμβάνεται υπόψη η επίδοση του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. στην πιο πρόσφατη αξιολογική έκθεση.

5. Το κριτήριο της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου αποτιμάται με είκοσι (20) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Για την αποτίμηση του εν λόγω κριτηρίου διενεργείται προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, η οποία μαγνητοφωνείται. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της διεκδικούμενης θέσης στελέχους, ενώ συνεκτιμώνται τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου.

Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, αξιοποιείται μελέτη περίπτωσης από τράπεζα θεμάτων, την οποία καλείται να πραγματευτεί ο υποψήφιος. Υπεύθυνη για την προετοιμασία της τράπεζας θεμάτων είναι η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., η οποία επικουρείται από το Ι.Ε.Π.. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: α) προετοιμασία του υποψηφίου στη μελέτη περίπτωσης, την οποία επιλέγει τυχαία από ένα σύνολο μελετών περίπτωσης και β) παρουσίαση από τον ίδιο του θέματος της μελέτης περίπτωσης και ερωτήσεις των μελών του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής προς τον υποψήφιο. Κατά τον χρόνο της προετοιμασίας του υποψηφίου πραγματοποιείται εισήγηση από μέλος του συμβουλίου επιλογής σχετικά με τον φάκελο υποψηφιότητας του υποψηφίου.

Τα στοιχεία που συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

α) η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου: πέντε (5) μονάδες,

β) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: πέντε (5) μονάδες και

γ) η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της διεκδικούμενης θέσης στελέχους: δέκα (10) μονάδες.

Το συμβούλιο επιλογής δύναται, με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων της διεκδικούμενης θέσης στελέχους.

6. Όσοι υποψήφιοι προσκομίζουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, προκειμένου να μοριοδοτηθούν για τους τίτλους σπουδών της περ. α) της παρ. 2, καθώς και για τη γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία αποκτήθηκαν, σύμφωνα με την περ. γ) της ίδιας παραγράφου, εξετάζονται προφορικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής ως προς τη γνώση της γλώσσας αυτής. Η εξέταση του πρώτου εδαφίου γίνεται από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή Α.Ε.Ι. ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπρόσωπο ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα για τα στελέχη εκπαίδευσης, η επιλογή των οποίων ανατίθεται στα συμβούλια επιλογής των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 37 και από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή Α.Ε.Ι. ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπρόσωπο ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα ή Σύμβουλο Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, της αντίστοιχης ειδικότητας για τα στελέχη εκπαίδευσης, η επιλογή των οποίων ανατίθεται στα συμβούλια επιλογής των παρ. 9 και 13 του άρθρου 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 38. Οι εξεταζόμενοι βαθμολογούνται σε δεκάβαθμη κλίμακα. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι βαθμολογούνται με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) δεν μοριοδοτούνται για: α) τους τίτλους σπουδών της περ. α) της παρ. 2 και β) τη γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου, σύμφωνα με την περ. γ) της ίδιας παραγράφου. Ο εξεταστής για κάθε ξένη γλώσσα ορίζεται με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για τη συγκρότηση του οικείου συμβουλίου επιλογής.

 Άρθρο 34

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης

Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 30, τα κριτήρια επιλογής των Συμβούλων Εκπαίδευσης αποτιμώνται με εκατό (100) κατ’ ανώτατο όριο μονάδες. Δεν μοριοδοτείται προσόν, που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας σύμφωνα με το άρθρο 31.

Για τα κριτήρια επιλογής των Συμβούλων Εκπαίδευσης και την αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 33 με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

α) Επί της παρ. 2 του άρθρου 33:

Το υποκριτήριο της υποπερ. αε) της περ. α) λαμβάνεται υπόψη μόνο για την επιλογή Συμβούλων Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70.

β) Επί της παρ. 3 του άρθρου 31:

βα) το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για τις περ. α) έως γ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14),

ββ) το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για την περ. δ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) και

βγ) το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για την περ. ε) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εννέα (9).

 Άρθρο 35

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής των περ. στ) έως κβ) της παρ. 2 του άρθρου 30, τα κριτήρια επιλογής των Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων αποτιμώνται με εκατό (100) κατ’ ανώτατο όριο αξιολογικές μονάδες. Δεν μοριοδοτείται προσόν, που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας σύμφωνα με το άρθρο 31.

Για τα κριτήρια επιλογής των Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων και την αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 33 με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

α) Επί της παρ. 2 του άρθρου 33:

Το υποκριτήριο της υποπερ. αε) της περ. α) λαμβάνεται υπόψη μόνο για την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

β) Επί της παρ. 5 του άρθρου 33:

Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, δεν αξιοποιείται μελέτη περίπτωσης. Η συνέντευξη εστιάζει στην αυτοαξιολόγηση του έργου του υποψηφίου και τον σχεδιασμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του. Ο υποψήφιος καλείται να παρουσιάσει μια περίπτωση για την αυτοαξιολόγηση του έργου του και μια περίπτωση για τον σχεδιασμό του έργου του. Το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να ρωτήσει τον υποψήφιο οτιδήποτε σχετίζεται με τα θέματα αυτοαξιολόγησης και σχεδιασμού.

 Άρθρο 36

Επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου

Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης δύναται να αποτιμάται από τριμελείς επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελούνται από Συμβούλους του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή Επιστημονικούς Συμβούλους του Γραφείου Επιστημονικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η επιτροπή αποτίμησης του συγγραφικού έργου εισηγείται στο αρμόδιο συμβούλιο επιλογής σχετικά με τις αξιολογικές μονάδες, που αντιστοιχούν στο κριτήριο της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 33. Με την απόφαση συγκρότησης των επιτροπών του πρώτου εδαφίου καθορίζεται το συμβούλιο ή τα συμβούλια επιλογής, τα οποία επικουρούν. Για τη λειτουργία των εν λόγω επιτροπών αποτίμησης του συγγραφικού έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’45).

 Άρθρο 37

Συμβούλια επιλογής

1. Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται πενταμελές Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής συγκροτείται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:

α) ένα (1) μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.,

β) τρία (3) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή ομότιμους καθηγητές Α.Ε.Ι., που ορίζονται ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και οι οποίοι προέρχονται από συναφείς με την εκπαίδευση κλάδους, και

γ) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστώνται Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής, ως εξής:

α) Α’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής και Στερεάς Ελλάδας,

β) Β’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Πελοποννήσου,

γ) Γ’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων,

δ) Δ’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

3. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 2 είναι πενταμελή, συγκροτούνται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελούνται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:

α) ένα (1) μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.,

β) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. ή ομότιμους καθηγητές Α.Ε.Ι. ή δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. ή ομότιμους καθηγητές Α.Ε.Ι. και έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ.Δ.Δ.Α.). Τα μέλη Δ.Ε.Π. ή οι ομότιμοι καθηγητές Α.Ε.Ι. ορίζονται ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ένα (1) από τα μέλη του προηγούμενου εδαφίου έχει ειδίκευση σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση και δύο (2) προέρχονται από συναφείς με την εκπαίδευση κλάδους. Ο εκπρόσωπος του ΕΚ.Δ.Δ.Α. υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΕΚ.Δ.Δ.Α. και

γ) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή έναν (1) Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής.

4. Για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης συνιστώνται Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής, ως εξής:

α) Α’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας.

β) Β’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της περ. α).

γ) Γ’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου.

δ) Δ’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της περ. γ).

ε) Ε’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

στ) Στ’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της περ. ε).

5. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 4 είναι πενταμελή, συγκροτούνται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελούνται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:

α) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. ή ομότιμους καθηγητές Α.Ε.Ι., που ορίζονται ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και οι οποίοι προέρχονται από συναφείς με την εκπαίδευση κλάδους,

β) έναν (1) Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής ή ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. ή έναν Σύμβουλο Α’ του Ι.Ε.Π.,

γ) έναν (1) Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Επιλογής ή έναν (1) Επιστημονικό Σύμβουλο του Γραφείου Επιστημονικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή έναν (1) εκπρόσωπο του ΕΚ.Δ.Δ.Α. που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΕΚ.Δ.Δ.Α..

6. Αν στη συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής των Συμβούλων Εκπαίδευσης: α) των κοινών κλάδων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91), β) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και γ) των μελών του Ε.Ε.Π., μετέχουν Διευθυντές Εκπαίδευσης, συμμετέχει επιπλέον σε αυτά ως μέλος ένας (1) Διευθυντής Εκπαίδευσης της έτερης βαθμίδας, Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Επιλογής, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή των Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ανατίθεται στα συμβούλια των περ. α), γ) και ε) της παρ. 4. Αν στη συγκρότηση των συμβουλίων του προηγούμενου εδαφίου μετέχει Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα συμβούλια αυτά συμμετέχει επιπλέον ένας (1) Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Επιλογής, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Με την απόφαση συγκρότησης των συμβουλίων των παρ. 5 και 6 ορίζεται ο Πρόεδρος του συμβουλίου, ο οποίος προέρχεται από τα μέλη της περ. α) της παρ. 5. Με την απόφαση συγκρότησης των συμβουλίων των παρ. 1 έως 6 ορίζεται ο γραμματέας τους με τον αναπληρωτή του. Γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός, που υπηρετεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας του συμβουλίου επιλογής. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ανατίθενται σε μέχρι πέντε (5) διοικητικούς υπαλλήλους ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης των συμβουλίων επιλογής.

Στις συνεδριάσεις των συμβουλίων των παρ. 1 έως 6, αν ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει μέλος του συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. ή ομότιμου καθηγητή Α.Ε.Ι., το οποίο ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης. Κατά τα λοιπά για τη λειτουργία των συμβουλίων εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

8. Η θητεία του προέδρου και των μελών των συμβουλίων των παρ. 1 έως 6 αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής και είναι τετραετής. Τα στελέχη εκπαίδευσης διατηρούν την ιδιότητα του μέλους των συμβουλίων επιλογής για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα στελέχους εκπαίδευσης, με την οποία έχουν οριστεί ως μέλη αυτών.

9. H κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή των Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργασηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, καθώς και η επιλογή των προϊσταμένων σχολικών μονάδων, των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., πραγματοποιείται από Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής, το οποίο συγκροτείται σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Αν σε σχολική μονάδα προβλέπεται και δεύτερος υποδιευθυντής, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 42, το αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής αποφασίζει και για τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών Α’ και Β’. Η επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. γίνεται ύστερα από γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ., κατά περίπτωση.

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,

β) τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο,

γ) έναν (1) Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ο οποίος υπάγεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνεται σε αυτήν και

δ) δύο (2) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι: δα) υπηρετούν με οργανική θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και δβ) έχουν: i) δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 ή ii) δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του στοιχείου i).

Το μέλος της περ. γ) επιλέγεται με τον αναπληρωτή του από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με βάση τα ακαδημαϊκά του προσόντα. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, το μέλος του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται από τους αξιολογικούς πίνακες επιλογής των Συμβούλων Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση τα ακαδημαϊκά του προσόντα.

Τα μέλη της περ. δ) επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για την εφαρμογή του στοιχείου i) της υποπερ. δβ) της περ. δ) κριτήρια επιλογής συνιστούν η ιεραρχική θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30. Για την εφαρμογή του στοιχείου ii) της ίδιας υποπερίπτωσης προτιμώνται όσοι έχουν διοικητική εμπειρία ή, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, τα μέλη της περ. δ) ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς με δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου, αν ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Κατά τα λοιπά για τη λειτουργία των συμβουλίων εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

10. Με την απόφαση συγκρότησης των συμβουλίων της παρ. 9 ορίζεται και ο γραμματέας τους με τον αναπληρωτή του. Ως γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της έδρας του συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ανατίθενται σε έως πέντε (5) διοικητικούς υπαλλήλους ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης των Συμβουλίων Επιλογής.

11. Η θητεία του Προέδρου και των μελών των συμβουλίων της παρ. 9 αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής και είναι τετραετής. Τα στελέχη εκπαίδευσης διατηρούν την ιδιότητα του μέλους των συμβουλίων επιλογής για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα στελέχους εκπαίδευσης, με την οποία έχουν οριστεί ως μέλη αυτών.

12. Ο αριθμός των μελών των Συμβουλίων των παρ. 1 έως 9, που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνόλου των οριζόμενων μελών.

13. H κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή των διευθυντών Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.), καθώς και η επιλογή των προϊσταμένων ΠΕΙ.Σ. και των υποδιευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. πραγματοποιείται από την Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4692/2020 (Α’ 111). Η επιλογή των υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. γίνεται ύστερα από γνώμη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Αν σε σχολική μονάδα προβλέπεται και δεύτερος υποδιευθυντής, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 42, η αρμόδια Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφασίζει, ύστερα από γνώμη του Διευθυντή, και για τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών Α’ και Β’.

14. Κάθε μέλος συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον Πρόεδρο, αναλαμβάνει τη μελέτη συγκεκριμένου αριθμού αιτήσεων που του ανατίθενται από τον Πρόεδρο και προετοιμάζει σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο. Η κατανομή των αιτήσεων των υποψηφίων στα μέλη του συμβουλίου γίνεται κατά τυχαίο τρόπο.

15. Στα μέλη των συμβουλίων δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτά, εκτός των οδοιπορικών τους. Οι συνεδριάσεις των συμβουλίων γίνονται με φυσική παρουσία των μελών τους ή μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 Άρθρο 38

Επιλογή Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

1. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 1 του άρθρου 37. Η πρόταση διαμορφώνεται έπειτα από υποβολή βιογραφικού σημειώματος και συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής. Η συνέντευξη περιλαμβάνει παρουσίαση από τον υποψήφιο σχεδίου προβληματισμού και δράσης, με αναφορά σε θέμα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος, και ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου επιλογής προς τον υποψήφιο. Στο πρακτικό του συμβουλίου επιλογής αναφέρεται συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από τον υποψήφιο του σχεδίου προβληματισμού και δράσης, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του συμβουλίου και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό καταγράφεται η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση κάθε υποψηφίου.

Στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν έως δύο (2) υποψήφιοι από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και ο αναπληρωτής του προέρχονται από διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης. Αν υποβληθούν αιτήσεις από υποψηφίους της μίας μόνο βαθμίδας εκπαίδευσης, στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν οι τέσσερις (4) υποψήφιοι, οι οποίοι συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για επιλογή σε θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

2. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 37. Στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν έως τέσσερις (4) υποψήφιοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης των μελών του Ε.Ε.Π. δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για επιλογή σε θέση Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

3. Στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι στις διαδικασίες των παρ. 1 και 2 συγκεντρώνουν ίσο αριθμό μονάδων στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής, λαμβάνονται υπόψη: α) ο αριθμός των μονάδων κατά σειρά στα κριτήρια των περ. α) έως δ) της παρ. 1 του άρθρου 32, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 και, αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, β) ο αριθμός των μονάδων κατά σειρά στα υποκριτήρια των περ. α) έως δ) της παρ. 1 του άρθρου 32, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34.

4. Οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του συμβουλίου του δεύτερου εδαφίου. Για την επιλογή των Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α. τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας του Κ.Ε.ΠΕ.Α. συνεδριάζουν ως ενιαίο συλλογικό όργανο. Χρέη Προέδρου του συμβουλίου του δεύτερου εδαφίου ασκεί, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, ο οποίος έχει υπηρετήσει τα περισσότερα έτη σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης.

5. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του Δ’ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 37.

 Άρθρο 39

Προκήρυξη και υποβολή αιτήσεων

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 38, για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης εκδίδεται προκήρυξη ως εξής:

α) από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται από τα συμβούλια επιλογής των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 37,

β) από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις θέσεις των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων,

γ) από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής πλην των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 37,

δ) από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται από την Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 37.

2. Οι προκηρύξεις για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης εκδίδονται τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της θητείας και αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο διαδίκτυο, ανάλογα με το όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Οι προκηρύξεις για την επιλογή των διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) αναρτώνται στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, της Δ.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Με την προκήρυξη καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες.

3. Οι υποψήφιοι για τις προκηρυσσόμενες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης υποβάλλουν αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά, σε πληροφοριακό σύστημα ή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου έχουν οργανική θέση, ως εξής:

α) οι υποψήφιοι για τις θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση του Διευθυντή έως δύο (2) Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

β) οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις ενός μόνο κλάδου Συμβούλων Εκπαίδευσης μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

γ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταμένων Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

δ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

ε) οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., αντίστοιχα, μίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις Διευθυντών μέχρι πέντε (5), συνολικά, Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση τοποθέτησης σε θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. είναι να δύναται ο υποψήφιος να συμπληρώσει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. που δηλώνει,

στ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση μίας(1) Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

ζ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις Προϊσταμένων Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένα (1) Κ.Ε.ΠΕ.Α. μίας (1) Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

η) εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να είναι υποψήφιοι για θέσεις υποδιευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ., έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μία (1) μόνο θέση, είτε υποδιευθυντή ΕΠΑ.Λ. είτε υποδιευθυντή Ε.Κ. είτε υπευθύνου τομέα Ε.Κ..

4. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις στελεχών των περ. β) έως δ) και του δεύτερου εδαφίου της περ. ε) της παρ. 3 δηλώνουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την οποία υποβάλλουν αίτηση κατά την υποβολή της αίτησης. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις στελεχών των περ. ε) και στ) της παρ. 3 δηλώνουν τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για την οποία υποβάλλουν αίτηση κατά την υποβολή της αίτησης. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις στελεχών της περ. ζ) της παρ. 3 δηλώνουν το Κ.Ε.ΠΕ.Α., για το οποίο υποβάλλουν αίτηση κατά την υποβολή της αίτησης. Η σειρά προτίμησης για τοποθέτηση στις προκηρυσσόμενες θέσεις, σύμφωνα με τις περ. α) έως ε) της παρ. 3 δηλώνεται ύστερα από την κατάταξη των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Οι σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ., για τις θέσεις στελεχών για τις οποίες τίθεται υποψηφιότητα, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 31 και την περ. η) της παρ. 3 του παρόντος δηλώνονται κατά την υποβολή της αίτησης.

 Άρθρο 40

Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλογής

1. Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής, σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στην προκήρυξη, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει σχετικούς πίνακες κατ’ αλφαβητική σειρά. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής εγγράφονται σε πίνακα μη δεκτών υποψηφίων. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων αναγράφονται μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου των αιτήσεων, οι οποίες απορρίφθηκαν, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής τους.

Το συμβούλιο κοινοποιεί τους πίνακες στο Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή το Τμήμα Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με το όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη, το οποίο τους αναρτά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση. Για τα στελέχη των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) κοινοποιεί τους πίνακες στο Τμήμα Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο τους αναρτά στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησής τους.

2. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

3. Το συμβούλιο καταρτίζει πίνακες των υποψηφίων με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) έως γ) της παρ. 1 του άρθρου 32. Οι πίνακες κοινοποιούνται και αναρτώνται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την παρ. 1. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους. Το συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

4. Στη συνέχεια, το συμβούλιο ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη καλείται το πενήντα τοις εκατό (50%), με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, των υποψηφίων που έχουν συμπεριληφθεί στους αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μονάδων, και αριθμός υποψηφίων τουλάχιστον τριπλάσιος από τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Για την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται έντυπα υποδείγματα, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αξιολογούνται και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και συνοπτικά αιτιολογημένη βαθμολογία. Στο πρακτικό του συμβουλίου επιλογής αναφέρεται συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από τον υποψήφιο της μελέτης περίπτωσης ή της αυτοαξιολόγησης του υποψηφίου και του σχεδιασμού του έργου του σε περίπτωση επιλογής του, κατά περίπτωση, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του συμβουλίου και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό της συνεδρίασης που έπεται της ολοκλήρωσης των συνεντεύξεων καταγράφονται η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου και η συνοπτική αιτιολόγησή της.

Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 32 είναι ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον έχουν βαθμολογήσει τα παρόντα μέλη του συμβουλίου. Η επίδοση του υποψηφίου στο κριτήριο της περ. δ), σύμφωνα με το έκτο εδάφιο, συνιστά την εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

5. Μετά από το τέλος της συνέντευξης των υποψηφίων της παρ. 4, το συμβούλιο καταρτίζει με αξιολογική σειρά τελικούς πίνακες επιλογής σε επίπεδο Επικράτειας ή ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ανάλογα με την προκήρυξη, με βάση τις συνολικές μονάδες των ανωτέρω υποψηφίων. Για την επιλογή Συμβούλων Εκπαίδευσης καταρτίζονται πίνακες επιλογής ανά βαθμίδα και κλάδο εκπαίδευσης. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια. Υποψήφιοι που μετά από την εξέταση στην ξένη γλώσσα, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 33, χάνουν τις μονάδες των τίτλων σπουδών και της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, παραμένουν στον τελικό πίνακα επιλογής, μόνο αν συγκεντρώνουν αριθμό μονάδων, μη συνυπολογιζομένων των μονάδων της συνέντευξης, μεγαλύτερο από αυτόν των μη κληθέντων στη διαδικασία της συνέντευξης. Στους τελικούς πίνακες επιλογής των διευθυντών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατατάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον πενήντα (50) αξιολογικές μονάδες στα επιμέρους κριτήρια.

6. Σε περίπτωση συγκέντρωσης, συνολικά, ίσου αριθμού μονάδων, στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια, κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 32, σύμφωνα με τα άρθρα 33 έως 35. Αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μονάδων των υποψηφίων κατά σειρά στα υποκριτήρια των περ. α) έως δ) της παρ. 1 του άρθρου 32, σύμφωνα με τα άρθρα 33 έως 35.

7. Μετά από το τέλος της διαδικασίας, ο Πρόεδρος του συμβουλίου επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον γραμματέα του συμβουλίου.

8. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την κατάρτισή τους οι τελικοί πίνακες επιλογής υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του συμβουλίου στο αρμόδιο όργανο για την κύρωσή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30.

9. Οι υποψήφιοι που δεν καλούνται σε συνέντευξη, σύμφωνα με την παρ. 4, κατατάσσονται σε επικουρικό πίνακα επιλογής με τη σειρά κατάταξής τους στα κριτήρια επιλογής των περ. α) έως γ) της παρ. 1 του άρθρου 32. Ο επικουρικός πίνακας επιλογής υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συμβουλίου στο αρμόδιο όργανο για την κύρωσή του, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30. Σε περίπτωση εμφάνισης κενών θέσεων και εξάντλησης των τελικών πινάκων επιλογής, το αρμόδιο συμβούλιο ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων του πρώτου εδαφίου σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη καλείται τετραπλάσιος αριθμός υποψηφίων από τον αριθμό των κενών θέσεων, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μονάδων στα κριτήρια επιλογής των περ. α) έως γ) της παρ. 1 του άρθρου 32. Κατά τα λοιπά στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρμόζονται οι παρ. 4 έως 8. Οι πίνακες που καταρτίζονται, σύμφωνα με την παρούσα, ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου ή τρίτου έτους, κατά περίπτωση, που ακολουθεί την κύρωση του τελικού πίνακα επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 8 του παρόντος και την παρ. 2 του άρθρου 30. Σε περίπτωση εμφάνισης νέων κενών θέσεων που δεν μπορούν να καλυφθούν από τους πίνακες του έκτου εδαφίου, επαναλαμβάνεται η διαδικασία των εδαφίων τρίτο έως έκτο έως την εξάντληση του επικουρικού πίνακα επιλογής.

 Άρθρο 41

Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης

1. Η τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης πραγματοποιείται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον αξιολογικό πίνακα επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30, ή την πρόταση του αρμόδιου οργάνου επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησής τους, η οποία δηλώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 39.

2. Οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 1 του άρθρου 37. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου, καλούνται, με πρόσκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγεγραμμένοι στον τελικό πίνακα επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, που δεν έχουν τοποθετηθεί, να δηλώσουν ενδιαφέρον. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με τη διαδικασία του δεύτερου εδαφίου, εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 40. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής.

Η πρόταση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης.

3. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής της παρ. 2 του άρθρου 37. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου, καλούνται, με πρόσκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν έχουν τοποθετηθεί, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές.

Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής. Η πρόταση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με τη διαδικασία των εδαφίων δεύτερο έως τέταρτο, εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 40. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με την ανωτέρω διαδικασία, καλούνται, με πρόσκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν έχουν τοποθετηθεί να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής τα οποία αξιολόγησαν τους υποψηφίους. Η εισήγηση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης. Η απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαμορφώνεται ομοίως με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης.

4. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής των παρ. 5 και 6 του άρθρου 37. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, καλούνται, με πρόσκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι λοιποί εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής.

Η πρόταση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με τη διαδικασία των εδαφίων δεύτερο έως τέταρτο, εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 40. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με την ανωτέρω διαδικασία, καλούνται, με πρόσκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές.

Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής τα οποία αξιολόγησαν τους υποψηφίους. Η εισήγηση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης. Η απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαμορφώνεται ομοίως με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης.

5. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 6 του άρθρου 37.

Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, με πρόσκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα επιλογής Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές.

Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής. Η πρόταση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης.

Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με τη διαδικασία των εδαφίων δεύτερο έως τέταρτο, εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 40. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με την ανωτέρω διαδικασία, καλούνται, με πρόσκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές.

Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής τα οποία αξιολόγησαν τους υποψηφίους. Η εισήγηση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης. Η απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαμορφώνεται ομοίως με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης.

6. Η τοποθέτηση των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνεται, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 38. Η πλήρωση των κενούμενων θέσεων γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38.

7. Η τοποθέτηση των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνεται, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 36. Η πλήρωση των κενούμενων θέσεων γίνεται, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38.

8. Η τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 38.

9. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 37.

10. Η τοποθέτηση του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 38.

11. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 37.

Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύμφωνα με την παρ. 13 του ίδιου άρθρου.

Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες για κάποιες σχολικές μονάδες, Διευθυντές σε αυτές τοποθετούνται, εφόσον το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί, κατά τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής. Για τον σκοπό αυτόν καλούνται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή, αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες για Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης. Στην περίπτωση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν: α) την προϋπόθεση της υποπερ. στα) της περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 31 ή β) την προϋπόθεση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 40, καλούνται με πρόσκληση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις: α) της υποπερ. στβ) της περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 31 και β) του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 40, να δηλώσουν ενδιαφέρον. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με τις παραπάνω διαδικασίες, εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 40.

Αν μετά το τέλος των ανωτέρω διαδικασιών εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται, σύμφωνα με την παρ. 14. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής ή διδακτικής υπηρεσίας. Επιπλέον του προηγούμενου εδαφίου, στην περίπτωση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν πληρούν την προϋπόθεση της υποπερ. στα) της περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 31, και δεν εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 40.

12. Η τοποθέτηση των Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων ή δημοτικών σχολείων σε κενές και κενούμενες θέσεις γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 37. Η τοποθέτηση των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων πειραματικών νηπιαγωγείων ή δημοτικών σχολείων σε κενές και κενούμενες θέσεις γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Π.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με την παρ. 13 του ίδιου άρθρου.

13. Η τοποθέτηση των υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων, καθώς και των υποδιευθυντών και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ. σε κενές και κενούμενες θέσεις γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 37. Η τοποθέτηση των υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Π.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με την παρ. 13 του ίδιου άρθρου.

14. Αν, ύστερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών των παρ. 1 έως 13, δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, τότε η επιλογή γίνεται με την επαναπροκήρυξη των συγκεκριμένων θέσεων. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση εμφάνισης κενών θέσεων μετά τη λήξη της ισχύος των πινάκων επιλογής των περ. στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30.

 Άρθρο 42

Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

1. Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 και της παρ. 6 του άρθρου 60. Η επιλογή και η τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνονται για το υπόλοιπο της θητείας. Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

2. Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης διαγράφονται, μετά από την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης, από τον αξιολογικό πίνακα επιλογής και θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης που κατέχουν. Όσοι κατατάσσονται τόσο στους πίνακες: α) των περ. στ) έως ιζ) όσο και β) ιη) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 και τοποθετούνται σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης διαγράφονται, μετά από την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης, σωρευτικά από τους πίνακες επιλογής των περ. α) και β) της παρούσας.

3. Οι θέσεις Διευθυντών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αφορούν στις σχολικές μονάδες οργανικότητας τεσσάρων (4) θέσεων και άνω. Ο Διευθυντής σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα, μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο, διαμορφώνεται, με βάση τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών, σε κάτω των τεσσάρων τμημάτων, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως Προϊστάμενος της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37. Για τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ). Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.). Από την έκδοση της απόφασης ορισμού και έως τη λήξη του σχολικού έτους, το επίδομα, το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και η μοριοδότηση της θέσης προσαρμόζονται ανάλογα.

4. Οι θέσεις Προϊσταμένων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αφορούν στις σχολικές μονάδες οργανικότητας δύο (2) και τριών (3) θέσεων.

Ο Προϊστάμενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα, μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο, διαμορφώνεται, με βάση τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών, σε τέσσερα (4) τμήματα και άνω, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως αναπληρωτής διευθυντής της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα εδάφια τρίτο έως πέμπτο της παρ. 3.

5. Υποδιευθυντής ορίζεται στις σχολικές μονάδες, όπου φοιτούν περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) μαθητές. Αν στις σχολικές μονάδες του πρώτου εδαφίου φοιτούν περισσότεροι από διακόσιους εβδομήντα (270) μαθητές, ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής. Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) υποδιευθυντής ορίζεται εφόσον φοιτούν περισσότεροι από τριάντα (30) μαθητές και αν φοιτούν περισσότεροι από ογδόντα (80) μαθητές ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας των υποδιευθυντών ο αριθμός των μαθητών της σχολικής μονάδας, όπως διαμορφώνεται μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο, καθώς και κατά τη λήξη του Α’ τετραμήνου για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), δεν δικαιολογεί τον ορισμό ενός ή περισσότερων υποδιευθυντών, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης ή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης για την περίπτωση των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων του υποδιευθυντή ή των υποδιευθυντών που πλεονάζουν. Αν έχουν τοποθετηθεί υποδιευθυντές Α’ και Β’, θεωρείται ως πλεονάζων κατά προτεραιότητα ο υποδιευθυντής Β’. Αν ο αριθμός των μαθητών, όπως διαμορφώνεται μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο, καθώς και κατά τη λήξη του Α’ τετραμήνου για τα ΕΠΑ.Λ., δικαιολογεί τον ορισμό ενός ή περισσότερων υποδιευθυντών σε σχολική μονάδα, για την οποία δεν είχε προκηρυχθεί τέτοια θέση, επιλέγονται και τοποθετούνται ένας ή περισσότεροι υποδιευθυντές, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου για το υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας, κατά το οποίο εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας.

Υποδιευθυντές τοποθετούνται σε Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.), στα οποία ασκούνται διακόσιοι πενήντα (250) τουλάχιστον μαθητές - καταρτιζόμενοι και τα οποία εξυπηρετούν δύο (2) τουλάχιστον μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ήτοι ΕΠΑ.Λ., Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργούν σε διαφορετικό κύκλο λειτουργίας, πρωινό ή απογευματινό ή εσπερινό κύκλο.

6. Τα στελέχη της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της θητείας τους διατηρούν τις οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών από τις οποίες προέρχονται και εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σε αυτές.

7. Διευθυντής σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η οργανικότητα διαμορφώνεται εντός της θητείας του σε κάτω των τεσσάρων (4) θέσεων, εκπίπτει από τη θέση του Διευθυντή, επιστρέφει στην οργανική του θέση και επανεγγράφεται στον αξιολογικό πίνακα. Η κενή θέση του Προϊσταμένου της εν λόγω σχολικής μονάδας καλύπτεται για το υπόλοιπο της θητείας με προκήρυξη της θέσης.

8. Προϊστάμενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η οργανικότητα διαμορφώνεται εντός της θητείας του σε άνω των (3) τριών θέσεων, εκπίπτει από τη θέση του Προϊσταμένου. Για την κάλυψη της κενής θέσης του Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης ή ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης για την περίπτωση των ΠΕΙ.Σ., καλεί τους υποψηφίους που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης για το υπόλοιπο της θητείας. Στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζεται η παρ. 11 του άρθρου 41.

 Άρθρο 43

Σειρά επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης

Κατά τις επιλογές των στελεχών της εκπαίδευσης, προηγείται η επιλογή και τοποθέτηση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και ακολουθούν κατά σειρά οι επιλογές και τοποθετήσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, των Διευθυντών και των Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των υποδιευθυντών και υπεύθυνων τομέων Ε.Κ.

 Άρθρο 44

Απαλλαγή στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους

1. Με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για την τοποθέτηση, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, τα στελέχη της εκπαίδευσης μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους:

α) για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους,

β) για σοβαρό λόγο που ανάγεται σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, ύστερα από προηγούμενη κλήση τους σε ακρόαση ενώπιον του συμβουλίου.

2. Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αν προηγουμένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης.

 Άρθρο 45

Μεταθέσεις - τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά από τη λήξη της θητείας τους

1. Τα στελέχη της εκπαίδευσης μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μετατίθενται με αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/1996 (Α’ 45). Στην περίπτωση αυτήν αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση, ύστερα από τη λήξη της θητείας τους.

2. Τα στελέχη της εκπαίδευσης, εφόσον δεν επανεπιλεγούν, επανέρχονται, ύστερα από τη λήξη της θητείας τους, στις οργανικές τους θέσεις ή στις θέσεις στις οποίες μετατέθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 1. Αν οι παραπάνω θέσεις έχουν καταργηθεί, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της προτίμησής τους της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ή Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

3. Διευθυντής σχολικής μονάδας, η οποία καταργείται, επανεγγράφεται στον αξιολογικό πίνακα επιλογής ή στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής, από τους οποίους διεγράφη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 42. Αν συγχωνευθούν σχολικές μονάδες, οι Διευθυντές τους επανεγγράφονται στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και στη θέση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, που προκύπτει από τη συγχώνευση, τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο Διευθυντής των συγχωνευόμενων σχολικών μονάδων που προηγείται στη σειρά κατάταξης. Ως υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας, που προκύπτει από τη συγχώνευση, τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο αρχαιότερος από τους υποδιευθυντές των συγχωνευόμενων σχολικών μονάδων.

4. Διευθυντής Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.), το οποίο καταργείται, επανεγγράφεται στον αξιολογικό πίνακα επιλογής. Αν συγχωνευθούν Ε.Κ., οι Διευθυντές τους επανεγγράφονται στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και στη θέση του Διευθυντή του Ε.Κ., που προκύπτει από τη συγχώνευση, τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο Διευθυντής του συγχωνευόμενου Ε.Κ. που προηγείται στη σειρά κατάταξης. Ως υποδιευθυντής ή υπεύθυνος τομέα του Ε.Κ., που προκύπτει από τη συγχώνευση, τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο αρχαιότερος από τους υποδιευθυντές ή υπευθύνους τομέα των Ε.Κ. που συγχωνεύονται, αντίστοιχα.

 Άρθρο 46

Αναπλήρωση

Τα ακόλουθα στελέχη της εκπαίδευσης, όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους ως εξής:

α) Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, από Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

β) Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, από τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38.

γ) Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Όταν ο τελευταίος δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης αναπληρώνεται από Διευθυντή σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

δ) Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, από τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38.

ε) Ο Προϊστάμενος του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), από μέλος της Ολομέλειας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., το οποίο ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

στ) Ο Προϊστάμενος του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), από μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο.) του Κ.Ε.ΠΕ.Α., που ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΠΕ.Α..

ζ) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, από Διευθυντή σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Ο Διευθυντής σχολικής μονάδας αναπληρώνει τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων και στην περίπτωση που ο τελευταίος αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του λόγω άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 Άρθρο 47

Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, που αναφέρονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, τις προθεσμίες και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους, εφαρμόζονται αναλόγως και για την επιλογή των Διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.

2. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται:

α) Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής, νοείται το υπηρεσιακό συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, το οποίο συνεδριάζει χωρίς τη συμμετοχή των μελών της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου μόνου της υπό στοιχεία 115487/Δ4/17.09.2010 απόφασης της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β’ 1592).

β) Σύλλογος Διδασκόντων, νοείται ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. της ίδιας σχολής και

γ) Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή Διευθυντής Εκπαίδευσης, νοείται μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, το οποίο είναι μόνιμος εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για τέσσερα (4) έτη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή τη με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του μέλους. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραλείψει να ορίσει το μέλος της περ. γ’ μέσα στην ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία, όπου στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αναφέρεται Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή Διευθυντής Εκπαίδευσης νοείται ο Γενικός Διευθυντής της σχολής.

 Άρθρο 48

Επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών της εκπαίδευσης

Με στόχο την προετοιμασία των στελεχών της εκπαίδευσης, που επιλέγονται και τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης, για την άσκηση των καθηκόντων τους εκπονείται πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θέματα σχετικά, ιδίως, με την ηγεσία, οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την αναβάθμιση της ποιότητας στην εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την εθνική και διεθνή εκπαιδευτική πολιτική και την εκπαίδευση ενηλίκων και μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη θέση των στελεχών της εκπαίδευσης, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή άλλον φορέα που ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του, κατά περίπτωση, συναρμόδιου Υπουργού πριν από την ανάληψη υπηρεσίας των στελεχών της εκπαίδευσης.

 Άρθρο 49

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:

α) το περιεχόμενο και οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και δηλώσεων ή επαναδηλώσεων προτίμησης, τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, κάθε θέμα σχετικό με τον τρόπο κατάθεσης, καταχώρισης, επεξεργασίας και ελέγχου των αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών από τα αρμόδια για την παραλαβή και επεξεργασία τους όργανα, καθώς και από όργανα των υπηρεσιών, στις οποίες τηρούνται στοιχεία, τα οποία επικαλούνται οι υποψήφιοι στην αίτησή τους και κάθε ειδικότερο θέμα, που αφορά στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των στελεχών της εκπαίδευσης,

β) οι λεπτομέρειες ως προς τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ανάλογα με τη θέση στελέχους, τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, στις περιπτώσεις που για ορισμένη θέση στελέχους υποψήφιοι είναι εκπαιδευτικοί διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης, ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων και τη διατύπωση των γνωμών, προτάσεων και εισηγήσεων που υποβάλλουν,

γ) ο τύπος των έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αξιολογούνται και τη στάθμισή τους κατά τη διαδικασία της συνέντευξης, κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία αυτή, όπου προβλέπεται, και ιδίως, με τη μαγνητοφώνηση αυτής και κάθε θέμα σχετικό με την εξέταση της ξένης γλώσσας κατά τη διαδικασία της συνέντευξης και

δ) κάθε λεπτομερειακό ζήτημα που αφορά στο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης των στελεχών της εκπαίδευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ B’

 Άρθρο 50

Φορείς και όργανα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών – Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 1566/1985

Οι περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) τροποποιούνται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Φορείς και όργανα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μπορεί να είναι:

α) οι σχολικές μονάδες,

β) οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), υπό τον συντονισμό των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

γ) τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). και εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

 Άρθρο 51

Διοικητική υπαγωγή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τροποποιήσεις του άρθρου 14 του ν. 2817/2000

Στην παρ. 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α’ 78) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Η περ. ε’, περί των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Στην έδρα κάθε Περιφέρειας του Κράτους λειτουργεί Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προΐσταται Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, που προέρχεται από εκπαιδευτικούς της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»

β) Η περ. ζ’, περί των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ασκούν τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, των κέντρων ξένων γλωσσών και φροντιστηρίων, των λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης και όλων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στην περιοχή τους, εκτός των αρμοδιοτήτων που ρητά επιφυλάσσει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων με απόφασή του.»

 Άρθρο 52

Πειθαρχικά Συμβούλια στελεχών της εκπαίδευσης – Τροποποίηση του άρθρου έκτου του ν. 4057/2012

Στο άρθρο έκτο του ν. 4057/2012 (Α’ 54) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Η υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 2, περί υπαγωγής στο πρώτο τμήμα των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν στη διοικητική περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης ως στελέχη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«αα) ως στελέχη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 7,».

β) Η παρ. 7, περί της υπαγωγής συγκεκριμένων πειθαρχικών υποθέσεων στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 146Α του Μέρους Ε’ του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26), αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Για τις πειθαρχικές υποθέσεις των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των περιφερειακών εποπτών ποιότητας της εκπαίδευσης, των διευθυντών εκπαίδευσης, των εποπτών ποιότητας της εκπαίδευσης και των συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού αρμόδιο είναι, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 146Α του Μέρους Ε’ του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26).»

 Άρθρο 53

Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 3699/2008

Το άρθρο 4 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), περί των διαγνωστικών, αξιολογικών και υποστηρικτικών φορέων για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4

Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς

1. Η αναπηρία και οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) και τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας.

Τα ΚΕ.Π.Α., οι Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας, τα Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας δεν έχουν αρμοδιότητα, για τα ζητήματα για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται:

 α) τα κριτήρια, η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για την αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων των διαγνώσεων - γνωματεύσεων των Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας και

β) ο τρόπος και η διαδικασία διασύνδεσης των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με τα Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε., τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και τις υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων.

3. Tα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να αξιολογούν μαθητές που φοιτούν μέχρι και την Γ’ τάξη Λυκείου όλων των τύπων και έως το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους.

Άτομα άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, που έχουν μέχρι την ηλικία αυτήν αξιολογηθεί από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για την έκδοση αξιολογικών εκθέσεων που αφορούν στη φοίτηση σε εκπαιδευτικές δομές, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους.

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να αξιολογούν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητών που φοιτούν μέχρι και την Α’ τάξη Λυκείου όλων των τύπων, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.

4. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν (1) εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων ή ΠΕ03 Μαθηματικών ή ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών, έναν (1) Ψυχολόγο ΠΕ23 και έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό ΠΕ30.

Στη διεπιστημονική ομάδα καλούνται και μέλη οποιουδήποτε κλάδου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), καθώς και εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε., κατά περίπτωση, η συνδρομή των οποίων κρίνεται απαραίτητη για την έκδοση της σχετικής αξιολογικής έκθεσης, οι οποίοι υπηρετούν στο οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή σε άλλο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου συμμετέχουν ως μέλη της διεπιστημονικής ομάδας και συνυπογράφουν τη σχετική αξιολογική έκθεση.

Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και οι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. που υπηρετούν σε άλλο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διατίθενται μερικώς προς τον σκοπό αυτόν με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Η εισήγηση του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της διεπιστημονικής ομάδας του κέντρου.

5. Μετά από το τέλος της αξιολόγησης η διεπιστημονική ομάδα συντάσσει αξιολογική έκθεση. Στην έκθεση προσδιορίζονται και περιγράφονται το είδος των εκπαιδευτικών αναγκών ή των μαθησιακών ή ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολιών του μαθητή, οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, καθώς και οι πιθανοί φραγμοί στη μάθηση που προκύπτουν από το σχολικό περιβάλλον.

Στην αξιολογική έκθεση προσδιορίζονται, επιπλέον, το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ένταξης και φοίτησης, η αλλαγή σχολικού πλαισίου, όποτε κρίνεται σκόπιμη, η αναγκαία ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική υποστήριξη, καθώς και τα απαραίτητα τεχνικά βοηθήματα και εκπαιδευτικά υλικά που διευκολύνουν την εκπαίδευση και την επικοινωνία του μαθητή.

Η αξιολογική έκθεση συνοδεύεται από πλαίσιο Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.), το οποίο περιλαμβάνει βασικούς άξονες και γενικές υποδείξεις. Η διαμόρφωση των βασικών αξόνων του Ε.Π.Ε. γίνεται σε συνεργασία με την Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και τον ίδιο τον μαθητή, όπου αυτό καθίσταται δυνατόν.

Η τελική αξιολογική έκθεση και οι βασικοί άξονες του Ε.Π.Ε. παραδίδονται στους γονείς ή τους κηδεμόνες και κοινοποιούνται με εμπιστευτική αλληλογραφία στη σχολική μονάδα, στην οποία φοιτά ο μαθητής, εφόσον τούτο ορίζεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας της παρ. 3 του άρθρου 5.

Με μόνη την εισήγηση της Ε.Δ.Υ. ή του συλλόγου διδασκόντων, η οποία υποβάλλεται μετά από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης Ε.Α.Ε., ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας για την ενταξιακή εκπαίδευση ή, εάν δεν υφίσταται, του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας και μέχρι την έκδοση της αξιολογικής έκθεσης από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι μαθητές μπορούν να υποστηρίζονται στα Τμήματα Ένταξης με τη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων.

6. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποχρεούνται να εκδίδουν τις αξιολογικές εκθέσεις εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν για αντικειμενικούς λόγους υπάρχει ανάγκη παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, για την παράταση αυτήν αποφασίζει η Ολομέλεια του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της.

7. Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν, με αίτησή τους προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., να λαμβάνουν αντίγραφα των αξιολογικών εκθέσεων και των εισηγήσεων όλων των μελών της διεπιστημονικής ομάδας, καθώς και αυτών που καλούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν, σύμφωνα με την παρ. 4.

8. Αν δεν ορίζεται άλλως, οι αξιολογικές εκθέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας έχουν μόνιμη ισχύ.

Οι αποφάσεις για κατάλληλο πλαίσιο στήριξης, παράλληλη στήριξη, κατ’ οίκον διδασκαλία, όπου απαιτείται εξειδίκευση ειδικής αγωγής και παροχή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήματα που προσδιορίζονται υποχρεωτικά στην αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Το χρονικό διάστημα ισχύος της αξιολογικής έκθεσης του δεύτερου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) σχολικά έτη.»

 Άρθρο 54

Διαδικασία διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών - Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 3699/2008

Το άρθρο 5 του ν. 3699/2008  (Α’ 199), περί της διαδικασίας διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5

Διαδικασία διάγνωσης

1. Οι αισθητηριακές διαταραχές της όρασης και της ακοής, τα κινητικά ή άλλα σωματικά προβλήματα, οι ψυχικές και νοητικές αναπηρίες, καθώς και τα σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας πιστοποιούνται με ιατρική γνωμάτευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), η οποία αναφέρει το ποσοστό, το είδος και τη βαρύτητα της αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης. Αν ο μαθητής δεν έχει πιστοποιηθεί από ΚΕ.Π.Α. ή Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας και μέχρις ότου πιστοποιηθεί, γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία.

2. Για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και τον σχεδιασμό του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) των μαθητών με διαταραχές όρασης ή ακοής, κινητικές αναπηρίες, χρόνια νοσήματα, ψυχικές διαταραχές, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, καθώς και όσων άλλων λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει τη μαθησιακή τους ικανότητα, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ή η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) συνεργάζονται με τις ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων τους.

Αν η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή η Ε.Δ.Υ. έχουν σαφείς ενδείξεις παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης, απαιτείται συνεργασία του αρμόδιου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή της Ε.Δ.Υ. με τις ιατρικές, κοινωνικές και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και με τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

3. Για τη διαμόρφωση του Ε.Π.Ε., καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης και υποστήριξης, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζονται υποχρεωτικά με την Ε.Δ.Υ., τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών ή και τους μαθητές, μέσω πρωτοκόλλου συνεργασίας.

Η άποψη των γονέων ή κηδεμόνων λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη για την τελική διαμόρφωση του Ε.Π.Ε. και για την τελική αξιολογική έκθεση.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται, κάθε λεπτομερειακό ζήτημα που αφορά στο πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., της σχολικής μονάδας και των γονέων ή κηδεμόνων.

4. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές για την καθολική σχεδίαση για μάθηση, ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών και ο σχεδιασμός του Ε.Π.Ε. των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γίνονται σε δύο φάσεις:

α) Αρχικά πραγματοποιείται συστηματική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη μέσα στη γενική σχολική τάξη του μαθητή, για τον οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες μάθησης ή άλλου ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολίες. Στο πλαίσιο αυτό, ο σύλλογος διδασκόντων συνεργάζεται με την Ε.Δ.Υ. ή το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων τους, για την ενδυνάμωση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού της τάξης, για προσαρμογές της παιδαγωγικής οργάνωσης της τάξης, διαφοροποιημένη διδασκαλία, εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης και ψυχοκοινωνική υποστήριξη του μαθητή ή και των γονέων ή κηδεμόνων του.

 β) Οι μαθητές που τεκμηριωμένα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εμπόδια συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία παραπέμπονται από την Ε.Δ.Υ., όπου λειτουργεί, ή από τον σύλλογο διδασκόντων, μετά από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ως προς την ενταξιακή εκπαίδευση ή, εάν δεν υφίσταται, από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, στην οποία φοιτά ο μαθητής, στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με τη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους, για διεπιστημονική αξιολόγηση και έκδοση αξιολογικής έκθεσης, καθώς και Ε.Π.Ε..

Στο Ε.Π.Ε. μπορεί να περιλαμβάνονται και οι ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή αναγκαίες εύλογες προσαρμογές, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, για την απρόσκοπτη συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, στις κάθε είδους εξετάσεις των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως η παροχή περισσότερου χρόνου, η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών και η παροχή των θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή.

Κατά την κατάρτιση του Ε.Π.Ε. εξαντλούνται οι δυνατότητες, προκειμένου η εξέταση να γίνεται στα ίδια θέματα και συγχρόνως με τους υπόλοιπους μαθητές σε συνδυασμό με τις ανωτέρω ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές και τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών.

Η προφορική εξέταση περιλαμβάνεται στο Ε.Π.Ε. στις περιπτώσεις, στις οποίες προβλέπεται, ως τελευταία επιλογή, ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση.

5. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.).

Εάν υφίσταται διάσταση μεταξύ της αξιολογικής έκθεσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και της αντίστοιχης γνωμάτευσης Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.ΠΕ. ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας ή εάν υφίσταται διαφωνία των γονέων ή κηδεμόνων του μαθητή με την αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στην Ε.Δ.Ε.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της αξιολογικής έκθεσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Μέχρι την έκδοση της αξιολογικής έκθεσης της Ε.Δ.Ε.Α., η οποία είναι οριστική, υπερισχύει η αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

Οι αξιολογικές εκθέσεις της Ε.Δ.Ε.Α κοινοποιούνται με εμπιστευτική αλληλογραφία στο αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τη σχολική μονάδα, στην οποία φοιτά ο μαθητής.

Αν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των αξιολογικών εκθέσεων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και των Κο.Κ.ε.Ψ.Υ..Π.Ε. ή των Κέντρων Ψυχικής Υγείας για τον ίδιο μαθητή και οι γονείς ή κηδεμόνες δεν προσφεύγουν στην Ε.Δ.Ε.Α., υπερισχύει η αξιολογική έκθεση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

6. Η Ε.Δ.Ε.Α. συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:

α) έναν (1) Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ως πρόεδρο,

 β) έναν (1) Σύμβουλο Εκπαίδευσης της βαθμίδας εκπαίδευσης, από την οποία προέρχεται ο αξιολογούμενος μαθητής,

γ) έναν (1) διευθυντή Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) αυξημένων προσόντων της βαθμίδας εκπαίδευσης, από την οποία προέρχεται ο αξιολογούμενος μαθητής,

δ) έναν (1) Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ23 Ψυχολόγων και

ε) έναν (1) Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, με τους αναπληρωτές τους.

Ως μέλη της Ε.Δ.Ε.Α. ορίζονται στελέχη εκπαίδευσης που υπηρετούν σε δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή στελέχη, των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Ε.Α. κωλύονται να μετέχουν μέλη της, τα οποία υπηρετούν στη σχολική μονάδα, όπου φοιτά ο μαθητής που επανεξετάζεται ή πρόσωπα που υπηρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η αξιολογική έκθεση του οποίου επανεξετάζεται.

Για τη λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45). Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης δύναται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να συγκροτεί περισσότερες Ε.Δ.Ε.Α.

7. Η Ε.Δ.Ε.Α. δύναται πριν από την έκδοση της απόφασής της:

 α) να καλεί εκπαιδευτικούς ή μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) οποιασδήποτε ειδικότητας που υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον η συνδρομή τους στη λήψη της απόφασης κρίνεται αναγκαία, και

β) να ζητά οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο σε σχέση με τον μαθητή, για την αξιολόγηση του οποίου οφείλει να αποφανθεί.

Για την εφαρμογή της περ. α’ τα πρόσωπα που εμπίπτουν σε αυτήν διατίθενται στην Ε.Δ.Ε.Α. με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Οι γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή δύνανται να επιλέξουν και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Α., χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Κάθε λεπτομερειακό θέμα σχετικό με τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Δ.Ε.Α. ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

8. Για ζητήματα που αφορούν διαδικασίες εξετάσεων οι σχολικές μονάδες, καθώς και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις αξιολογικές εκθέσεις που συντάσσουν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και οι Ε.Δ.Ε.Α..

9. Στις συνεδριάσεις των επιτροπών που συγκροτούνται για την εξέταση των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις παρίσταται ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. που υπηρετούν σε αυτό, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν τους ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή.

10. Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., που υπηρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., υπό τον συντονισμό και προγραμματισμό του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και του Συμβούλου Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνονται σε αυτήν:

α) υλοποιούν ενημερωτικές - επιμορφωτικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και μαθητές για την ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

β) κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών πανελλαδικών εξετάσεων παρίστανται στα ειδικά εξεταστικά κέντρα και υποστηρίζουν το έργο των αρμόδιων επιτροπών για την εξέταση των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον τους ζητηθούν από τις επιτροπές.

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης της παρούσας καθορίζεται με απόφαση του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση.»

 

Άρθρο 55

Παράταση φοίτησης μαθητών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3699/2008

Το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. ββ’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), περί της παράτασης φοίτησης στα δημοτικά σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Παράταση της φοίτησης μπορεί να γίνει μέχρι το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας των μαθητών.»

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ THΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Άρθρο 56

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος Μέρους υπάγονται τα στελέχη, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) αποσκοπεί στη βελτίωση της ατομικής απόδοσής τους και της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης και γενικά του παιδαγωγικού, διδακτικού και υποστηρικτικού έργου που προσφέρεται από τις εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές δομές. Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας, της υπηρεσιακής, εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής ικανότητας και της αποδοτικότητας στελεχών, εκπαιδευτικών και μελών του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας του προσφερόμενου εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και υποστηρικτικού έργου.

3. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης του έργου των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., καθώς και συνολικά του έργου των σχολικών μονάδων και λοιπών εκπαιδευτικών και συναφών υποστηρικτικών δομών, όπως και η διευκόλυνση και προώθηση της διαδικασίας αυτής μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις, από τη θέση του αξιολογητή, του αξιολογούμενου και εν γένει του συμπράττοντος καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε αυτήν, είναι υποχρεωτική και συνιστά υπηρεσιακό καθήκον μείζονος σημασίας, λόγω των επιδιωκόμενων με αυτήν σκοπών, για τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π.

4. Η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, ατομικώς ή συλλογικώς, ως μέλος του συλλόγου διδασκόντων ή ομάδων δράσεων σχολικών μονάδων και λοιπών εκπαιδευτικών ή υποστηρικτικών δομών, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή ενέργεια που αφορά στον προγραμματισμό, στην αυτοαξιολόγηση ή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του έργου των σχολικών μονάδων και των ως άνω δομών ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και ιδίως η παραβίαση οιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 47, 47Α, 47Β και 48 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) και στα άρθρα 57, 61, 72 παρ. 3, 73 -76 και 97 του παρόντος περί αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.

5. Ανεξαρτήτως των οριζόμενων στην παρ. 4, οι αναφερόμενες στην παρ. 4 παραλείψεις ή παραβιάσεις διατάξεων και υποχρεώσεων εκ μέρους των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. που διαρκούν περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες, χωρίς να δικαιολογούνται από ανυπέρβλητα κωλύματα συνιστάμενα σε προβλήματα υγείας, συνιστούν αντικειμενικό λόγο αναστολής οιασδήποτε διαδικασίας εξέλιξης του στελέχους της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού ή του μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξής του. Η εφαρμογή της παρούσας δεν επιδρά στην προσμέτρηση του αντίστοιχου χρονικό διαστήματος στον χρόνο δημόσιας υπηρεσίας.

6. Η σχετική απόφαση αναστολής εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η ως άνω συμπεριφορά των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. και υπόκειται σε ένσταση ενώπιον των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιακών συμβουλίων.

Η ένσταση ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απόφασης με κάθε πρόσφορο τρόπο και με απόδειξη σε αυτόν που αφορά. Κατατίθεται στον ως άνω Γενικό Γραμματέα και εξετάζεται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την αποδεδειγμένη περιέλευση της ένστασης σε πλήρη γνώση του.

7. Αφότου ο λόγος αναστολής της εξέλιξης των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. εκλείψει, η εξέλιξή τους συνεχίζει από το χρονικό σημείο της λήξης της ως άνω έκνομης συμπεριφοράς τους, χωρίς να συνυπολογίζεται για τη συνδρομή των χρονικών προϋποθέσεων της εξέλιξης το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση της απόφασης αναστολής μέχρι τότε που εξέλιπε ο λόγος που δικαιολογούσε την αναστολή.

8. Αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση του, πλέον των αναφερομένων στις παρ. 4 έως και 7, αντικαθίσταται, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 60 και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.

9. Στις διατάξεις του παρόντος δεν εμπίπτουν οι εκπαιδευτικοί που ασκούν αμιγώς διοικητικά καθήκοντα.

10. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή σε άλλες υπηρεσίες και φορείς και ασκούν προεχόντως διοικητικά καθήκοντα, αξιολογούνται για τον χρόνο της απόσπασής τους, όπως οι διοικητικοί υπάλληλοι των υπηρεσιών και φορέων αυτών.

Οι εκθέσεις αξιολόγησης τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας όπου οι αξιολογούμενοι υπηρετούν με απόσπαση και λαμβάνονται υπόψη για την ανανέωση της απόσπασής τους, καθώς και για τη μετάταξή τους σε θέση διοικητικών καθηκόντων ή την ανάληψη θέσης ευθύνης με διοικητικά καθήκοντα. Για την πλήρωση θέσεων στελεχών της εκπαίδευσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης του δεύτερου εδαφίου.

11. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που αποσπώνται στο Ι.Ε.Π. διενεργείται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 3966/2011 (Α’ 118). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Άρθρο 57

Προγραμματισμός του έργου των στελεχών της εκπαίδευσης

1. Στην έναρξη κάθε σχολικού έτους και πάντως έως την 15η Οκτωβρίου, τα στελέχη της εκπαίδευσης συντάσσουν έκθεση σχετικά με τον σχεδιασμό δράσης και τον προγραμματισμό του έργου τους, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς και τις δικές τους πρωτοβουλίες. Ο προγραμματισμός μπορεί να τροποποιείται στη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον κρίνεται σκόπιμο ή επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας της εκπαιδευτικής δομής.

2. Στο τέλος κάθε σχολικού έτους και πάντως έως την 31η Αυγούστου, τα στελέχη της εκπαίδευσης συντάσσουν έκθεση απολογισμού των πεπραγμένων τους, στην οποία αξιολογούν την υλοποίηση του προγραμματισμού τους, εντοπίζουν τα σημεία που τροποποιήθηκαν σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, τους λόγους που οδήγησαν σε ανασχεδιασμό, καθώς και τα αποτελέσματα και συμπεράσματα των πεπραγμένων τους.

3. Οι εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης των παρ. 1 και 2 καταχωρίζονται συμφωνα με την περ. β’ του άρθρου 81, με ευθύνη του στελέχους σε ψηφιακή εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

 Άρθρο 58

Όργανα αξιολόγησης

Τα στελέχη της εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους εξής αξιολογητές:

α) οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

γ) οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

δ) οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

ε) οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,

στ) οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει η θέση Συμβούλου που καταλαμβάνουν,

ζ) οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων, από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας και τον Προϊστάμενο του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης,

η) οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

θ) οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. και τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

ι) οι Διευθυντές των μειονοτικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης,

ια) οι Διευθυντές των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) και οι Προϊστάμενοι των ΠΕΙ.Σ. από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης που μετέχουν στη συγκρότηση των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4692/2020 (Α’ 111),

ιβ) οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ., από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ.,

ιγ) οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων της μειονοτικής εκπαίδευσης, από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας και τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

ιδ) οι υποδιευθυντές των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετέχουν στη συγκρότηση του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4692/2020.

 Άρθρο 59

Περιοδικότητα αξιολόγησης

Τα στελέχη της εκπαίδευσης αξιολογούνται ανά δύο (2) σχολικά έτη, με τη σειρά που αναγράφονται οι αξιολογούμενοι στο άρθρο 58. Τα στελέχη των περ. : α) στ’ και ζ’, β) θ’ έως ια’ και γ) ιβ’ έως ιδ’ του άρθρου 58 αξιολογούνται παράλληλα, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση του παρόντος.

 

Άρθρο 60

Κριτήρια και βαθμολογία της αξιολόγησης

1. Ως κριτήρια αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης ορίζονται:

α) η γνώση του εκπαιδευτικού συστήματος και του αντικειμένου της θέσης στελέχους της εκπαίδευσης,

β) η άσκηση διοικητικού - οργανωτικού και εκπαιδευτικού έργου και

γ) η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια.

2. Τα κριτήρια των περ. α’ έως γ’ της παρ. 1 αποτιμώνται με εκατό (100) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες προσμετρώνται ως εξής:

α) το κριτήριο της περ. α’ αποτιμάται με τριάντα (30) μονάδες,

β) το κριτήριο της περ. β’ αποτιμάται με πενήντα (50) μονάδες και

γ) το κριτήριο της περ. γ’ αποτιμάται με είκοσι (20) μονάδες.

Κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται από τους αξιολογητές με έναν ακέραιο βαθμό που, κατά την αντικειμενική τους κρίση, αρμόζει στο αντίστοιχο κριτήριο για τον αξιολογούμενο.

3. Κάθε κριτήριο αναλύεται σε επιμέρους υποκριτήρια, ανάλογα με τη θέση του αξιολογούμενου στελέχους εκπαίδευσης και ειδικότερα:

α) Ως προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

αα) Το κριτήριο «γνώση του εκπαιδευτικού συστήματος και του αντικειμένου της θέσης στελέχους της εκπαίδευσης» αναλύεται σε επιμέρους υποκριτήρια ως εξής:

i) Γνώση σχετικά με τις λειτουργίες, τα όργανα και τις διαδικασίες του εκπαιδευτικού συστήματος, την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εθνικές και διεθνείς πολιτικές της εκπαίδευσης, τη διοίκηση της εκπαίδευσης και του ανθρώπινου δυναμικού και ζητήματα αξιολόγησης προσωπικού και εκπαιδευτικού έργου: δεκαπέντε (15) μονάδες.

ii) Γνώση σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη θέση στελέχους της εκπαίδευσης: δεκαπέντε (15) μονάδες.

αβ) Το κριτήριο «άσκησης διοικητικού - οργανωτικού και εκπαιδευτικού έργου» αναλύεται σε επιμέρους υποκριτήρια ως εξής:

i) Διοίκηση, καθοδήγηση και συντονισμός της λειτουργίας των τμημάτων, υπηρεσιών και του προσωπικού για την αποτελεσματική υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής: δέκα (10) μονάδες.

Αξιολογούνται, ιδίως, ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός, η εποπτεία, η καθοδήγηση και η ανατροφοδότηση του προσωπικού σχετικά με το διαλαμβανόμενο έργο, η κατάλληλη οργάνωση του ατομικού και συλλογικού φόρτου εργασίας του προσωπικού, η εισαγωγή και η χρήση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών στον διοικητικό και παιδαγωγικό τομέα.

ii) Ετοιμότητα - αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας της εκπαιδευτικής δομής και της παρεχόμενης εκπαίδευσης: δέκα (10) μονάδες.

Αξιολογούνται, ιδίως, η εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής δομής με καλή συνεργασία των τμημάτων της, η επιτυχής υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στον τομέα ευθύνης, η επιτυχής οργάνωση και στήριξη θεσμοθετημένων καινοτομιών και δράσεων διοικητικής και παιδαγωγικής υφής, καθώς και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των υπηρεσιακών υποχρεώσεων.

iii) Συνεργασία και επικοινωνία με τις υπηρεσίες και το προσωπικό της εκπαίδευσης με σκοπό την ενιαία κατεύθυνση και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν: δέκα (10) μονάδες.

Αξιολογούνται, ιδίως, η πρόβλεψη και η πρόληψη εντάσεων και δυσλειτουργιών σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, η επίλυση διοικητικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων και η επιδέξια και έγκαιρη διαχείριση συγκρούσεων στον διοικητικό και παιδαγωγικό τομέα, με διασφάλιση των παιδαγωγικών αρχών.

iv) Έλεγχος και αξιολόγηση του προσωπικού: δέκα (10) μονάδες.

Αξιολογείται, ιδίως, η ενημέρωση των αξιολογουμένων για τις διαδικασίες και τα κριτήρια της αξιολόγησης και ο προγραμματισμός της αξιολόγησης.

v) Υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών: δέκα (10) μονάδες.

αγ) Το κριτήριο «υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειας» αναλύεται σε επιμέρους υποκριτήρια ως εξής:

i) Συνέπεια κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την κάλυψη θέσης στελέχους: δέκα (10) μονάδες.

Αξιολογούνται, ιδίως, η συστηματική εκπλήρωση των καθηκόντων που συνάπτονται με τη θέση στελέχους, ο τρόπος λειτουργίας της δομής, η επικοινωνία και η ενημέρωση των αποδεκτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εκπαιδευτικής δομής.

ii) Σεβασμός και τήρηση των αρχών της επαγγελματικής δεοντολογίας, επίδειξη συμπεριφοράς που αρμόζει στην αποστολή του στελέχους: δέκα (10) μονάδες.

Αξιολογούνται, ιδίως, η καλή συνεργασία με τους προϊσταμένους και τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η καλή συνεργασία με τους υφισταμένους και η συνεισφορά στη δημιουργία θετικού εργασιακού κλίματος στη δομή ευθύνης.

β) Ως προς τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης εφαρμόζεται η περ. α) με τις εξής διαφοροποιήσεις:

βα) Ως προς το στοιχείο ii) της υποπερ. αα’ αξιολογείται η επικαιροποιημένη γνώση σχετικά με την παιδαγωγική επιστήμη.

Αξιολογούνται, ιδίως, η επιστημονική κατάρτιση του στελέχους, όπως προκύπτει ιδίως, από σπουδές και επιμορφώσεις, η ερευνητική του εμπειρία, όπως προκύπτει ιδίως, από την εκπόνηση ή τεκμηριωμένη συμμετοχή σε ερευνητικές δράσεις, το συγγραφικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως, από επιστημονική εργογραφία, η ακαδημαϊκή και επιμορφωτική εμπειρία, όπως προκύπτει ιδίως, από το διδακτικό έργο σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανώτατης εκπαίδευσης και η συμμετοχή σε άλλες δράσεις ή προγράμματα.

ββ) Ως προς το στοιχείο i) της υποπερ. αβ’ αξιολογούνται ο συντονισμός, καθοδήγηση και υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

βγ) Ως προς το στοιχείο iii) της υποπερ. αβ’ αξιολογείται η υποστήριξη των εκπαιδευτικών μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών δράσεων, σύμφωνα με τις αρχές της επιμόρφωσης ενηλίκων.

βδ) Ως προς το στοιχείο v) της υποπερ. αβ’ αξιολογούνται η συνεργασία και επικοινωνία με τις υπηρεσίες και το προσωπικό της εκπαίδευσης.

γ) Ως προς τους Διευθυντές, Προϊσταμένους και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και τους Διευθυντές, υποδιευθυντές και υπεύθυνους τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) εφαρμόζεται η περ. α’ με τις εξής διαφοροποιήσεις:

γα) Ως προς το στοιχείο ii) της υποπερ. αα’ αξιολογείται η γνώση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και διαδικασιών που συνδέονται με τη διοίκηση και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

γβ) Ως προς το στοιχείο i) της υποπερ. αβ’ αξιολογούνται η διοίκηση, καθοδήγηση και ο συντονισμός του προσωπικού της σχολικής μονάδας με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία της.

γγ) Ως προς το στοιχείο iii) της υποπερ. αβ’ αξιολογείται η συνεργασία με τις υπηρεσίες και το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους μαθητές και τους γονείς ή κηδεμόνες.

γδ) Ως προς το στοιχείο v) της υποπερ. αβ’ αξιολογείται η υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής ανάπτυξης και βελτίωσής τους.

4. Ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν τα στελέχη εκπαίδευσης, ως άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών, στα κριτήρια της παρ. 3, η κλίμακα των βαθμών αξιολόγησης ορίζεται από 0 έως 100 και διαμορφώνεται ως εξής:

90-100: άριστα στελέχη,

75-89: πολύ καλά στελέχη,

60-74: ικανοποιητικά στελέχη,

50-59: μέτρια στελέχη,

25-49: ανεπαρκή στελέχη,

0-24: ακατάλληλα στελέχη.

Με συνολική βαθμολογία από 90 έως 100 βαθμολογούνται τα στελέχη που έχουν σημειώσει κατά την αξιολογική περίοδο όλως εξαιρετική επίδοση. Για τη βαθμολογία με βαθμό από 90 και πάνω απαιτείται η παράθεση από τους αξιολογητές ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής, με αναφορά στις ιδιάζουσες επιδόσεις που δικαιολογούν την άριστη βαθμολογία σε καθένα από τα αξιολογούμενα κριτήρια και με καταγραφή των πραγματικών δεδομένων που τη στοιχειοθετούν.

Με συνολική βαθμολογία 75 έως 89 βαθμολογούνται από τους αξιολογητές τα στελέχη, τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και να αντιμετωπίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτημα.

Με συνολική βαθμολογία 60 έως 74 βαθμολογούνται τα στελέχη, τα οποία, ως επί το πλείστον, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους, των οποίων ωστόσο η απόδοση δύναται να βελτιωθεί.

Με συνολική βαθμολογία 50 έως 59 βαθμολογούνται τα στελέχη, τα οποία ανταποκρίνονται μερικώς και μόνο στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και των οποίων η απόδοση χρήζει βελτίωσης.

Με συνολική βαθμολογία 25 έως 49 βαθμολογούνται τα στελέχη, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και πρέπει να αντικατασταθούν.

Με συνολική βαθμολογία 0 έως 24 βαθμολογούνται τα πλέον ακατάλληλα για τη θέση στελέχη, τα οποία πρέπει, επίσης, να αντικατασταθούν.

Βαθμολογία μικρότερη των 50 βαθμών επιβάλλεται να αιτιολογείται ειδικά και να βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά στοιχεία.

5. Ο τελικός βαθμός της αξιολόγησης προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμολογιών των αξιολογητών στα επιμέρους κριτήρια.

6. Αν ο μέσος όρος των βαθμολογιών των αξιολογητών είναι μικρότερος του πενήντα (50), και εφόσον δεν κριθεί διαφορετικά κατά τη διαδικασία των ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 62: α) λήγει η θητεία και διενεργείται διαδικασία αντικατάστασης του στελέχους εκπαίδευσης, αν η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη αξιολογική περίοδο της θητείας, και β) το στέλεχος δεν μπορεί να συμμετάσχει στις διαδικασίες επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης για την κατάληψη όμοιας ή ανώτερης θέσης στελέχους για τα τέσσερα (4) έτη, που έπονται της αξιολόγησης. Η λήξη της θητείας, σύμφωνα με την περ. α’, διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου για την τοποθέτηση οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 41 και η θέση που κενώνεται πληρούται, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο. Για την εφαρμογή της περ. β’ η ιεράρχηση των θέσεων των στελεχών της εκπαίδευσης ακολουθεί τη σειρά αναγραφής τους στο άρθρο 58. Οι θέσεις των περ. : i) στ’ και ζ’, ii) θ’ έως ια’ και iii) ιβ’ έως ιδ’ του άρθρου 58 θεωρούνται όμοιες, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.

 Άρθρο 61

Διαδικασίες αξιολόγησης

1. Πριν από τη λήξη της αξιολογικής περιόδου τα στελέχη της εκπαίδευσης καταχωρίζουν στον ηλεκτρονικό φάκελό τους: α) σύντομη έκθεση αυτοαξιολόγησης του έργου τους και β) τεκμήρια που σχετίζονται με τα κριτήρια αξιολόγησης του έργου τους, σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 60. Κατά την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη, πέρα από την έκθεση αυτοαξιολόγησης, τα τεκμήρια των κριτηρίων αξιολόγησης και οι εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 57.

Η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης στηρίζεται: α) στη μελέτη του ηλεκτρονικού φακέλου του αξιολογούμενου, σύμφωνα με το άρθρο 72, β) στην αποτίμηση του έργου του αξιολογούμενου από τους άμεσα υφιστάμενούς του, σύμφωνα με την παρ. 6, και γ) σε μία (1) προγραμματισμένη συνάντηση για ημιδομημένη συνέντευξη με καθέναν από τους δύο (2) αξιολογητές, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την παρ. 7.

2. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλα τα στελέχη της αρμοδιότητάς του, εφόσον άσκησε καθήκοντα στην οικεία θέση επί πέντε (5) τουλάχιστον μήνες κατά το τελευταίο έτος της εκάστοτε αξιολογικής περιόδου, ανεξάρτητα από το εάν είχε προηγηθεί απόφαση τοποθέτησης του αξιολογητή στη θέση αυτήν ή ορισμού του ως αναπληρωτή, έστω και αν, κατά τον χρόνο σύνταξης των εκθέσεων, υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία. Αν ο αξιολογητής δεν έχει συμπληρώσει το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αρμόδιος για την αξιολόγηση είναι ο προκάτοχός του στην οικεία θέση, εφόσον άσκησε καθήκοντα στη θέση αυτή επί πέντε (5) τουλάχιστον μήνες κατά τη διάρκεια της εκάστοτε αξιολογικής περιόδου.

3. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συμπληρώνονται από τους αρμόδιους αξιολογητές μία (1) φορά κατά τη διάρκεια της αξιολογικής περιόδου και ειδικότερα έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου ισχύει και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτήν πριν από το τέλος της αξιολογικής περιόδου λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία. Αν ο αξιολογητής έχει ασκήσει καθήκοντα στην οικεία θέση για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες, αλλά η υπαλληλική σχέση του έχει λυθεί λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συμπληρώνονται από αυτόν και υποβάλλονται, πριν από την αποχώρησή του, με μέριμνα του τμήματος προσωπικού της οικείας, σύμφωνα με τις περ. β’, γ’, ε’ και ια’ του άρθρου 58, Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της οικείας, σύμφωνα με τις περ. δ’, στ’ έως ι’ και ιβ’ έως ιδ’ του ίδιου άρθρου, Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Κατ’ εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ή ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, μπορεί να συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών υπηρεσίας και σε περίπτωση που οι ανωτέρω αποχωρήσουν από τη θέση τους μπορεί να συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης μέχρι και εξήντα (60) ημέρες μετά την αποχώρησή τους.

Σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας του αξιολογητή, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του, εφόσον αυτός ασκούσε καθήκοντα αναπληρωτή για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες κατά το τελευταίο έτος της αξιολογικής περιόδου. Σε καμία περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για άσκηση υπηρεσίας μικρότερη των πέντε (5) μηνών ανά αξιολογική περίοδο.

4. Αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η υπηρεσία που ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3. Στην περίπτωση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι το Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν διαπιστωθεί, πριν από την υποβολή ένστασης του άρθρου 62, οποιαδήποτε παράλειψη ή πλημμελής ή μη ορθή συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης, ο αξιολογητής καλείται από την αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης να προβεί σε σχετική συμπλήρωση ή διόρθωση.

5. Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία στο στέλεχος που αφορά με απόδειξη. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

6. Στην αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση του έργου τους και από το μόνιμο προσωπικό που υπάγεται στα στελέχη αυτά, εφόσον πρόκειται για τουλάχιστον τρία (3) πρόσωπα.

Αποτιμάται ανώνυμα, σε ετήσια βάση, από τους υφιστάμενους του αξιολογούμενου η ποιότητα της συνεργασίας με τον Προϊστάμενο και εκτιμώνται ο βαθμός και η ποιότητα της επίδρασης του έργου του αξιολογούμενου στο δικό τους έργο. Οι υφιστάμενοι αναφέρονται ενδεικτικά στην ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης από το αξιολογούμενο στέλεχος του ανθρώπινου δυναμικού, στην ικανότητα αποτελεσματικής καθοδήγησης του προσωπικού σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, στις υπηρεσιακές σχέσεις και στη συμπεριφορά του. Η ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης προβλημάτων, η ανάληψη ευθύνης, η παιδαγωγική και διοικητική επάρκεια και η ικανότητα στην εισαγωγή νέων μεθόδων και νέων τεχνολογιών αποτελούν ομοίως στοιχεία στα οποία δύναται να αναφέρεται το προσωπικό του πρώτου εδαφίου.

Κατά την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης από το προσωπικό που υπάγεται στα στελέχη αυτά, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας Εκπαίδευσης και τους λοιπούς άμεσα υφισταμένους τους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.) και Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), καθώς και τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

β) Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους των Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ. και Κ.Ε.ΠΕ.Α.. και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές ή Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και τους άμεσα υφισταμένους τους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

δ) Οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού.

ε) Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους Διευθυντές και τους Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων, των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη και τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), των οποίων έχουν την παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη.

στ) Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων αξιολογούνται από τους Διευθυντές και τους υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων, που υπόκεινται στην αξιολογική διαδικασία του παρόντος νόμου και των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη και τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., των οποίων έχουν την παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη.

ζ) Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους άμεσα υφισταμένους τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους.

η) Οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αξιολογούνται από τα μέλη της Ολομέλειας και το διοικητικό προσωπικό των κέντρων αυτών.

θ) Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.ΠΕ.Α. αξιολογούνται από τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των κέντρων αυτών.

ι) Οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι και οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. των οικείων σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. ή των τομέων Ε.Κ.

7. Για την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης διενεργείται ημιδομημένη συνέντευξη μεταξύ του αξιολογούμενου και καθενός εκ των αξιολογητών του. Ειδικότερα, αντικείμενο της ημιδομημένης συνέντευξης είναι: α) η έκθεση αυτοαξιολόγησης, που συντάσσεται κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, οι εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης και τα τεκμήρια που ο αξιολογούμενος έχει καταχωρίσει στον ηλεκτρονικό του φάκελο, β) η αποτίμηση του έργου του αξιολογούμενου από τους άμεσα υφιστάμενούς του και γ) τα τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης του αξιολογούμενου στελέχους εκπαίδευσης.

8. Στο τέλος της ημιδομημένης συνέντευξης μεταξύ του κάθε αξιολογητή και του αξιολογούμενου, ο αξιολογητής και ο αξιολογούμενος εντοπίζουν από κοινού τα θετικά σημεία της απόδοσής του και συζητούν τους τρόπους ενίσχυσης και περαιτέρω βελτίωσής τους, καθώς και γενικότερα τις δυνατότητες καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του αξιολογουμένου προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και της λειτουργίας και απόδοσης της δομής, στην οποία υπηρετεί. Η ημερομηνία της συνέντευξης σημειώνεται σε ειδικό χώρο του εντύπου αξιολόγησης, με επισημείωση αν ο αξιολογούμενος έχει ζητήσει προθεσμία για να υποβάλει τις απόψεις - αντιρρήσεις του, σύμφωνα με την παρ. 10.

9. Σε περίπτωση αξιολόγησης του στελέχους με μέσο όρο βαθμολογίας της έκθεσης μικρότερο του εξήντα (60), συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή τα μέτρα βελτίωσης που οφείλει να λάβει ο αξιολογούμενος.

10. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει στον αξιολογητή απόψεις - αντιρρήσεις μέσα σε δύο (2) ημέρες από την ολοκλήρωση της συνέντευξης. Οι απόψεις - αντιρρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης και λαμβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή.

11. Αν προτείνονται μέτρα βελτίωσης, αυτά λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά από τον αξιολογητή σε επόμενη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ως στελέχους της εκπαίδευσης. Ο αξιολογητής οφείλει να σημειώσει στην έκθεση αξιολόγησης τα μέτρα που έλαβαν ο ίδιος και η υπηρεσία, προκειμένου να βοηθήσουν τον αξιολογούμενο να βελτιώσει την απόδοσή του κατά τη διάρκεια της θητείας του. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω υποχρέωση λήψης μέτρων, η παράλειψη αυτή λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη ως δυσμενές στοιχείο, κατά την αξιολόγηση του αξιολογητή ως στελέχους της εκπαίδευσης.

12. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μορφή και το περιεχόμενο των Εκθέσεων Αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης.

 Άρθρο 62

Ενστάσεις

1. Ο αξιολογούμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του αρμόδιου, σύμφωνα με το άρθρο 63, οργάνου, αν ο μέσος όρος βαθμολογίας της έκθεσης αξιολόγησης είναι μικρότερος του ενενήντα (90).

2. Η ένσταση περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς της ένστασής του.

3. Οι ενστάσεις ασκούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης, με απόδειξη της αξιολογικής έκθεσης στον αξιολογούμενο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης, η οποία τις διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 63. Οι ενστάσεις ασκούνται μέσω ψηφιακής εφαρμογής, που τηρείται για τον σκοπό αυτόν από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Το αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 63, όργανο εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και μπορεί είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης με παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Δικαιούται, επίσης, να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τους αξιολογητές ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών, αποφαίνεται δε για τις ενστάσεις μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή τους σε αυτό. Αν αρμόδιες για τη εξέταση των ενστάσεων είναι η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και οι Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), οι αποφάσεις του δεύτερου εδαφίου εκδίδονται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την περιέλευση των ενστάσεων στα ανωτέρω συλλογικά όργανα.

 Άρθρο 63

Όργανα εξέτασης των ενστάσεων

1. Οι ενστάσεις των στελεχών της εκπαίδευσης των περ. α’ έως ζ’ του άρθρου 58 εξετάζονται από το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Αν το Συμβούλιο της Αρχής κληθεί να εξετάσει ενστάσεις στελεχών που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος.

2. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των διευθυντών ή Προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ..

3. Οι Περιφερειακές Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελούνται από τα εξής μέλη:

α) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,

β) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του,

γ) έναν (1) Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με τη βαθμίδα από την οποία προέρχεται ο ενιστάμενος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από κλήρωση μεταξύ των Διευθυντών Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν η Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κληθεί να εξετάσει ενστάσεις στελεχών της μειονοτικής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως μέλος της περ. γ’ ορίζεται ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης, που τον αναπληρώνει ο κατά νόμον αναπληρωτής του.

Αν η Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κληθεί να εξετάσει ενστάσεις στελεχών που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος από την επιτροπή και τη θέση του παίρνει ο αναπληρωτής του.

4. Με την απόφαση συγκρότησης της Περιφερειακής Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τον αναπληρωτή του, ως γραμματέας της επιτροπής.

5. Η θητεία των μελών των Περιφερειακών Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης είναι τετραετής. Τα στελέχη της εκπαίδευσης διατηρούν την ιδιότητα του μέλους των επιτροπών για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα στελέχους εκπαίδευσης, με την οποία έχουν οριστεί ως μέλη αυτών.

6. Αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων των Διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) και των Προϊσταμένων των ΠΕΙ.Σ. είναι η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων των υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. είναι η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.). Στην οικεία συνεδρίαση δεν συμμετέχει το μέλος της Δ.Ε.Π.Π.Π.Σ., που είναι ταυτόχρονα μέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ. και το μέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ., που είναι ταυτόχρονα μέλος του Ε.Π.Ε.Σ. αντίστοιχα.

 Άρθρο 64

Ειδικές ρυθμίσεις για τα στελέχη των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

1. Οι Διευθυντές των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.), οι οποίοι υπηρετούν με θητεία και ως εκπαιδευτικοί στα ίδια Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., καθώς και οι Προϊστάμενοι και υποδιευθυντές των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. αξιολογούνται: α) ως εκπαιδευτικοί των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και την παρ. 2 του άρθρου 66 του παρόντος και β) ως στελέχη των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., κατά τις αξιολογικές περιόδους της θητείας τους ως στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την περ. ια’) του άρθρου 58 του παρόντος.

2. Αν η θητεία του στελέχους, ως εκπαιδευτικού, λήξει λόγω αρνητικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020, τότε λήγει αυτοδικαίως και η θητεία του ως στελέχους του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται ως προς τους υποδιευθυντές και Προϊσταμένους των Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και αν δεν υποβάλλουν αίτηση ανανέωσης της θητείας τους ως εκπαιδευτικών των Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020. Αν το στέλεχος αντικατασταθεί στο τέλος της πρώτης αξιολογικής περιόδου της θητείας του, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 60, τότε εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του ως εκπαιδευτικού του οικείου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., εφόσον εξακολουθεί η θητεία του ως εκπαιδευτικού.

3. Αν εκπαιδευτικός, ο οποίος υπηρετεί με θητεία σε ορισμένο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του σε θέση διευθυντή άλλου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ή άλλης σχολικής μονάδας, τότε λήγει αυτοδικαίως η θητεία του ως εκπαιδευτικού στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

 Άρθρο 65

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) δύναται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες και κάθε ειδικότερο θέμα για τη διαδικασία αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης από το προσωπικό που υπάγεται στα στελέχη αυτά, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 61,

β) δύναται να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μορφή και το περιεχόμενο των Εκθέσεων Αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 61.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνώμη της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), δύναται να καθορίζονται: α) τα επιμέρους υποκριτήρια, στα οποία αναλύονται τα κριτήρια αξιολόγησης ανάλογα με τη θέση του στελέχους της εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 60, και β) το περιεχόμενο της ημιδομημένης συνέντευξης, σύμφωνα με το άρθρο 61, καθώς και γ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την αξιολόγηση των στελεχών ή τη διαδικασία διενέργειάς της. Η απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων του πρώτου εδαφίου, εφόσον αφορά σε ειδικά ζητήματα αξιολόγησης των στελεχών της μειονοτικής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή της διαδικασίας διενέργειάς της, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση και του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Άρθρο 66

Όργανα και αντικείμενο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της δημόσιας εκπαίδευσης

1. Οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης αξιολογούνται ως εξής:

α) Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αξιολογούνται από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας), ως προς τη γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ως προς το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης, καθώς και από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.

β) Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αξιολογούνται από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας), ως προς τη γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως προς το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης, καθώς και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.

γ) Οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης της γενικής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, αξιολογούνται από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας), ως προς τη γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως προς το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης, καθώς και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.

δ) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), αξιολογούνται από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως προς την ποιότητα του υποστηρικτικού, οργανωτικού και παιδαγωγικού έργου τους και από τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΠΕ.Α., ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.

ε) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως: εα) Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, εβ) Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και εγ) Ε.Κ.Φ.Ε., αξιολογούνται από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως προς την ποιότητα του υποστηρικτικού, οργανωτικού και παιδαγωγικού έργου τους και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς της υποπερ. εα’ ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς της υποπερ. εβ’ ή τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς της υποπερ. εγ’, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.

στ) Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, αξιολογούνται από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας) του Ε.Ε.Π., ως προς την ποιότητα του υποστηρικτικού και παιδαγωγικού έργου τους και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως προς το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης, καθώς και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και την επάρκειά τους.

ζ) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), αξιολογούνται από τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ως προς την ποιότητα του αξιολογικού, συμβουλευτικού, υποστηρικτικού - παιδαγωγικού έργου τους και από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.

η) Τα μέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και στις Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), αξιολογούνται από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας) του Ε.Ε.Π., ως προς την ποιότητα του αξιολογικού, συμβουλευτικού, υποστηρικτικού - παιδαγωγικού έργου τους και από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.

θ) Τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα μέλη του Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, αξιολογούνται από τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ως προς την ποιότητα του υποστηρικτικού έργου τους και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.

2. Οι Διευθυντές ή οι Προϊστάμενοι σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), οι υποδιευθυντές τους και οι Υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. αξιολογούνται και ως εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, από έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας), ως προς τη γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και από έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, ως προς το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης.

Οι ως άνω αξιολογητές Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ορίζονται με απόφαση του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταξύ των υπηρετούντων στη Διεύθυνση αυτήν Συμβούλων Επιστημονικής ή Παιδαγωγικής Ευθύνης και πρέπει να μην είναι οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Επιστημονικής ή Παιδαγωγικής Ευθύνης, σε συνεργασία με τους οποίους, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος ασκεί το αξιολογικό έργο στους εκπαιδευτικούς της δομής, την οποία διευθύνει ή της οποίας προΐσταται. Εφόσον, δεν είναι δυνατός ο ορισμός αξιολογητών Συμβούλων Εκπαίδευσης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης αιτείται τον ορισμό τους από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, μεταξύ των Συμβούλων Εκπαίδευσης Επιστημονικής ή Παιδαγωγικής Ευθύνης πλησιόχωρης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Σε όσες περιπτώσεις δεν είναι και πάλι δυνατός ο ορισμός αξιολογητών Συμβούλων Εκπαίδευσης, ο Περιφερειακός Επόπτης ορίζει ως αξιολογητές έναν Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας) πλησιόχωρης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μετά από υπόδειξη του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης αυτής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

3. Οι εκπαιδευτικοί του ελληνόγλωσσου προγράμματος των μειονοτικών σχολικών μονάδων και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που υπηρετούν σε αυτές, αξιολογούνται από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας) ή από τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ως προς τη γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και από τον Υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας ως προς το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης, καθώς και από τον υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.

4. Οι εκπαιδευτικοί του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αξιολογούνται από τον οικείο Σύμβουλο Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων, ως προς τη γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως προς το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης, καθώς και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον οικείο Σύμβουλο Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.

5. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που υπηρετούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, διενεργείται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τους οικείους Συμβούλους Εκπαίδευσης (παιδαγωγικής ευθύνης, επιστημονικής ευθύνης/ειδικότητας) της μονάδας, στην οποία διδάσκουν τις περισσότερες ώρες ή που ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, εάν οι ώρες είναι ισοκατανεμημένες.

6. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε σχολεία του εξωτερικού, αξιολογούνται από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού. Στις περιπτώσεις, όπου στη σχολική μονάδα προΐσταται Διευθυντής, ασκεί το έργο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

7. Οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αξιολογούνται, όπως και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και μέλη.

8. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των πρότυπων και πειραματικών σχολείων διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από το άρθρο 20 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

 Άρθρο 67

Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών

1. Το έργο των εκπαιδευτικών αξιολογείται τεκμηριωμένα σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία το έργο τους διαβαθμίζεται από εξαιρετικό, σε πολύ καλό, σε ικανοποιητικό ή σε μη ικανοποιητικό, ως προς δύο (2) πεδία: Α) το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, το οποίο εξειδικεύεται σε Α1) γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και Α2) παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης και Β) υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτικού.

2. Όσον αφορά στο πεδίο Α1, το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο της γενικής και ειδικής διδακτικής του γνωστικού αντικειμένου, αξιολογείται τεκμηριωμένα από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας), με βάση τα εξής κριτήρια:

α) Προετοιμασία διδασκαλίας:

αα) αξιολογούνται ο σχεδιασμός του μαθήματος, η προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού ή δραστηριοτήτων, η σαφήνεια των διδακτικών στόχων, η επιλογή και η συνεκτικότητα των δραστηριοτήτων, η εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης και εν γένει σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας σε εναρμόνιση με τα προγράμματα σπουδών, τις συνθήκες της τάξης, τις γνωστικές και τις άλλες ανάγκες των μαθητών, η αξιοποίηση και των ψηφιακών μέσων και η γενικότερη μεθοδολογία της διδασκαλίας

αβ) για τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής, τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης, αξιολογούνται επιπλέον η εξειδίκευση των βασικών αξόνων του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.), κατόπιν κατάλληλης διερεύνησης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ή άλλων αναγκών των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η κατάρτιση κατάλληλα προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών, η αποτίμηση και επαναξιολόγηση αυτών, καθώς και η αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης των μαθητών.

β) Ετοιμότητα ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Αξιολογούνται η επιστημονική εγκυρότητα της διδασκαλίας, ο βαθμός επικαιροποίησης της γνώσης και ο επιτυχής μετασχηματισμός του γνωστικού αντικειμένου σε σχολική γνώση.

γ) Διδακτική μεθοδολογία και πρακτικές: Ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, τη βαθμίδα εκπαίδευσης και το γνωστικό αντικείμενο, αξιολογούνται η χρήση συμμετοχικών διδακτικών στρατηγικών και τεχνικών, η διαχείριση του χρόνου, η ενεργητική και ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, η σύνδεση του μαθήματος με την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών, η οργάνωση της εργασίας των μαθητών, η κατάλληλη αξιοποίηση εποπτικών μέσων και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), η αντιμετώπιση λειτουργικών και οργανωτικών ζητημάτων και δυσκολιών, η επικοινωνιακή ικανότητα, η ενθάρρυνση για ομαδοσυνεργατικές δράσεις, ο ρυθμός του μαθήματος, η ακρίβεια και σαφήνεια των οδηγιών.

 Επιπλέον, αξιολογούνται η χρήση διαφοροποιημένων διδακτικών στρατηγικών και τεχνικών, η ανάπτυξη συνεργατικών και διεπιστημονικών πρακτικών για τον σχεδιασμό του περιεχομένου των διδακτικών δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τις μαθησιακές δυνατότητες και την ηλικία των μαθητών, η αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης και η ανατροφοδότηση των μαθητών.

δ) Παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης: Αξιολογούνται η συμβολή του εκπαιδευτικού στη δημιουργία κλίματος μάθησης μέσα στην τάξη, στην προώθηση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ του ιδίου και των μαθητών, στην πρόληψη προβλημάτων πειθαρχίας, στην επίλυση διαφορών και στη διαχείριση συγκρούσεων, η επίδρασή του στη στάση των μαθητών απέναντι στη μάθηση, οι ευκαιρίες για εποικοδομητικό διάλογο, η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η σχέση των μαθητών με τον εκπαιδευτικό, τους συμμαθητές τους και τα λοιπά μέλη της σχολικής κοινότητας.

ε) Αναστοχασμός της διδασκαλίας - Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού: Αξιολογείται η ικανότητα αναστοχασμού του εκπαιδευτικού ως προς τη διδασκαλία και το παιδαγωγικό έργο του, κριτικής επανεξέτασης των πρακτικών του, εντοπισμού των προβληματικών σημείων της διδασκαλίας του και εξεύρεσης λύσεων για την αντιμετώπισή τους.

3. Όσον αφορά στο πεδίο Α2, το παιδαγωγικό κλίμα και η διαχείριση της τάξης αξιολογούνται τεκμηριωμένα από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, με βάση τα εξής κριτήρια:

α) Παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης: Αξιολογείται η συμβολή του εκπαιδευτικού στη δημιουργία κλίματος μάθησης μέσα στην τάξη, στην προώθηση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ του ιδίου και των μαθητών στην εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία, στην πρόληψη προβλημάτων πειθαρχίας, στην επίλυση διαφορών και στη διαχείριση συγκρούσεων και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

β) Αναστοχασμός - Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού: Αξιολογείται η ικανότητα αναστοχασμού του εκπαιδευτικού, ως προς τη διαχείριση του παιδαγωγικού κλίματος της τάξης, την κριτική επανεξέταση των πρακτικών του, τον εντοπισμό των προβληματικών σημείων στη διαχείριση του κλίματος και την υιοθέτηση σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπισή τους.

4. Το έργο των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των υποδιευθυντών τους και των Υπευθύνων τομέων Ε.Κ. αξιολογείται τεκμηριωμένα σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία το έργο τους διαβαθμίζεται από εξαιρετικό, σε πολύ καλό, σε ικανοποιητικό ή σε μη ικανοποιητικό, ως προς δύο (2) πεδία: Α1) γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και Α2) παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως όσα ορίζονται στις παρ. 2 και 3.

5. Όσον αφορά στο πεδίο Β, η υπηρεσιακή συνέπεια και η επάρκεια του εκπαιδευτικού αξιολογούνται τεκμηριωμένα από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, με βάση τα εξής κριτήρια:

α) Συνέπεια και ενδιαφέρον κατά την εκτέλεση των υπαλληλικών υποχρεώσεών του: Αξιολογούνται η συνέπ