ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-----

Να διατηρηθεί μέχρι
Βαθμός ασφαλείας

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Δ΄
-----
Βαθμός  Προτερ.
ΕΠΕΙΓΟΝ


Μαρούσι,  20-06-2013
Αριθμ. Πρωτ.: Φ.50/174 /84570 /Γ1


Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
E-mail: t05olohm @minedu.gov.gr
Πληροφορίες:Kώστας Παπαχρήστος
                          Ρήγας Γεωργακόπουλος
                          Εύα Μιμίνη
Τηλέφωνο: 210 344 2243/3605/2239/2244
FAX: 210 344 2249
                         ΑΠΟΦΑΣΗ

     ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο     Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»


Έχοντας υπόψη:

1.Τα άρθρα 1 & 4 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/ 30-09-1985, τ.Α΄) με θέμα: «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2.          Το Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188/23-09-1997, τ.Α΄) με θέμα: «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

3.          Την περίπτωση β της παραγράφου 7, του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161/13-07-1998, τ.Α΄) με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων».

4.          Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/22-04-2005,τ.Α΄) με θέμα: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

5.          Το άρθρο 3 του Π.Δ. 85 (ΦΕΚ 141/21-06-2012, τ.Α’) με θέμα: «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

6.          Το Π.Δ. 86 (ΦΕΚ 141/21-06-2012, τ.Α’) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και  Υφυπουργών».

7.          Τη με αριθμ. 76051/04-07-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2091/05-07-2012, τ.Β’) με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».


8.          Τη με αριθμ. Φ. 3/609/6745/Γ1/28-05-2010 (ΦΕΚ 804/9-06-2010, τ.Β΄) Υ.Α., με θέμα «Ορισμός 800 Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  με τη με αριθμ. Φ.12/520/61571/Γ1/30-05-2011 (ΦΕΚ1327/16-06-2011) Υ.Α..

9.          Τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

10.       Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του  κρατικού    προϋπολογισμού.

 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

      Ορίζουμε  τα  ακόλουθα  τριακόσια   είκοσι   ένα  (321)  Ολοήμερα  Δημοτικά  Σχολεία  με  Ενιαίο  
Αναμορφωμένο  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ):

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (18)
1.
9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
9050018
2.
39ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
9050459
3.
40ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
9050013
4.
85ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
9050325
5.
99ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
9050950
6.
141ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
9051106
7.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
9050951
8.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
9050122
9.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
9050128
10.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
9050131
11.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
9050163
12.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
9050164
13.
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
9050166
14.
17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
9051362
15.
20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
9051546
16.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
9050539
17.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
9050540
18.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
9050463

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (38)
1.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
9050070
2.
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
9050066
3.
16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
9521179
4.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
9050060
5.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
9051478
6.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
9050032
7.
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
9050036
8.
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ  Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
9050956
9.
16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
9051465
10.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
9050044
11.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9050466
12.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9050469
13.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9050474
14.
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9050903
15.
9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9050904
16.
10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9051731
17.
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9051771
18.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
9051271

19.

10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

9050487
20.
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ
9050488
21.
15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
9050492
22.
19ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ
9051481
23.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
9051327
24.
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
9051735
25.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ
9050080
26.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ
9051536
27.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
9050025
28.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
9050953
29.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ
9050902
30.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ
9051485
31.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
9050045
32.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
9051114
33.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
9051643
34.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
9521292
35.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
9050047
36.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ  ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
9051644
37.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ
9050085
38.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ
9050954

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ  (12)
1.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑÏΔΑΡΙΟΥ
9050371
2.
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑÏΔΑΡΙΟΥ
9050376
3.
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
9050380
4.
24Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
9050394
5.
25ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
9050395
6.
32ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
9050404
7.
35ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
9051130
8.
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ
9050429
9.
26ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ
9051751
10.
10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ
9050346
11.
17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ Γ. ΔΡΟΣΙΝΗΣ
9050353
12.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
9050259

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (7)
1.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    
9050211
2.
9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ      
9050222
3.
23ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ     
9520384
4.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ     
9050197
5.
9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ    
9050970
6.
14ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ    
9051280
7.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
9050142

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (15)
1.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ
9050251
2.
16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ
9051558
3.
24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ
9051867
4.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
9051471
5.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ
9051891
6.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ
9521407
7.
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
9521197
8.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ
9050592
9.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ
9050600
10.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ
9051872
11.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ
9521010
12.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ
9521195
13.
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ
 9521196
14.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ
9520831
15.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
9050280

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ (7)
1.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ    
9051341
2.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ    
9051801
3.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ      
9050642
4.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ   
9050649
5.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ   
9051805
6.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ   
9050831
7.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΥΛΗΣ    
9050296

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  ΠΕΙΡΑΙΑ (16)
1.
17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ         
9520015
2.
20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ         
9520063
3.
30ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ          
9520152
4.
40ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ          
9520141
5.
54ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ           
9520339
6.
23ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ            
9520130
7.
27ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ            
9520027
8.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ    
9520086
9.
12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  
9520082
10.
13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ   
9520083
11.
12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ    
9520177
12.
20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ    
9520343
13.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ        
9520199
14.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ        
9520200
15.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ        
9520405
16.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΑ                     
9520056

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (7)
1.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
9010011
2.
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
9010002
3.
17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
9010593
4.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
9010300
5.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΣΤΑΚΟΥ
9010252
6.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΟΚΙΜΙΟΥ
9010025
7.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ
9010222

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  ΑΧΑΙΑΣ (18)
1.
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ   
9060235
2.
16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ    
9060236
3.
20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ     
9060307
4.
21ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ     
9060308
5.
24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ      
9060147
6.
25ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ     
9060309
7.
41ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ      
9060313
8.
45ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ    
9060315
9.
46ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ   
9060316
10.
47ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ      
9060154
11.
50ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ     
9060249

12.

51ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ   

9060317
13.
64ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ    
9060517
14.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΒΡΥΑΣ    
9060362
15.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΒΡΥΑΣ    
9060575
16.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ    
9060208
17.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ    
9060005
18.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ     
9060024

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  ΗΛΕΙΑΣ (8)
1.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ   
9150059
2.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΡΑΓΑΝΟΥ    
9150259
3.
1ο  ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ  
 9150205
4.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ    
9150206
5.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ    
9150087
6.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ    
9150214
7.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ   
9150014
8.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 
9150159

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  ΑΡΚΑΔΙΑΣ (3)
1.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΣΤΡΟΥΣ      
9030244
2.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ   
9030102
3.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ   
9030193

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (3)
1.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΡΜΙΟΝΗΣ     
9020066
2.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ   
9020072
3.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ   
9020059

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  ΛΑΚΩΝΙΑΣ (3)
1.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΚΑΛΑΣ    
9300130
2.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ    
9300007
3.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ      
9300248

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (4)
1.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ   
9280134
2.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ   
9280001
3.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ   
9280008
4.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΙΑΤΟΥ    
9280075

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (1)
1.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ   
9360002

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (10)
1.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ  
9070067
2.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ     
9070077
3.
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ    
9070286
4.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  
9070080
5.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ   
9070092
6.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ   
9070093
7.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ   
9070005
8.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ  
9070007
9.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ   
9070010
10.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ    
9070051

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ (6)
1.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ      
9120140
2.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ   
9120013
3.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΚΥΡΟΥ  
9120132
4.
12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ   
9120215
5.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   
9120239
6.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ   
9120309

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (1)
1.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ   
9130003

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (6)
1.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ   
9460004
2.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΟΜΟΚΟΥ    
9460055
3.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  
9460176
4.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ  
9460086
5.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ    
9460090
6.
17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ  
9460089

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (3)
1.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ     
9350008
2.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
9350144
3.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ  
9350042

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  ΤΡΙΚΑΛΩΝ (2)
1.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ    
9450130
2.
12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ   
9450006

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  ΛΑΡΙΣΑΣ (7)
1.
19ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ  
9310161
2.
20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ     
9310218
3.
23ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ  
9310396
4.
42ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ   
9310508
5.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ  
9310313
6.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ  
9310181
7.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ   
9310233

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (3)
1.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
9220064
2.
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
9220206
3.
14ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
9220341

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (7)
1.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΥ   
9240094
2.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ  
9240105
3.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΙΝΑΛΙΩΝ  
9240091
4.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
9240081
5.
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
9240181
6.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΟΤΑΜΟΥ 
9240088
7.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ   
9240042

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (2)
1.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
9140004
2.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
9140005

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (1)
1.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ   
9250051

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ (1)
1.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΥΔΡΙΟΥ  
9340038

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  ΚΥΚΛΑΔΩΝ (7)
1.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ   
9290129
2.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΥΚΟΝΟΥ   
9290266
3.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ  
9290012
4.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΣΥΡΟΥ  
9290142
5.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ  
9290083
6.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 
9290093
7.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 
9290106

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (7)
1.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΡΟΔΟΥ  
9100079
2.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ   
9100160
3.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ  
9100023
4.
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ 
9100051
5.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ ΡΟΔΟΥ  
9100077
6.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  
9100092
7.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
9100282

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.  ΛΕΣΒΟΥ (3)
1.
5ο  ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ   
9330074
2.
9ο  ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ    
9330196
3.
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ    
9330230

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ (1)
1.
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΙΟΥ    
9510026

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ (2)
1.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΑΜΟΥ     
9430043
2.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΑΜΟΥ      
9430044

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (10)
1.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ      
9170097
2.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ  ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 
9170427
3.
9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
9170115
4.
17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
9170196
5.
26ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ     
9170055
6.
40ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   
9170515
7.
41ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
9170516
8.
43ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9170525
9.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ  
9170017
10.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΟΙΡΩΝ   
9170267

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (2)
1.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ   
9320001

2.

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ           

9320012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ (6)
1.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΟΥΔΑΣ   
9500407
2.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ    
9500147
3.
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ   
9500315
4.
17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ   
9500314
5.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ   
9500107
6.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΟΥΡΝΙΩΝ  
9500358

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ (2)
1.
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΤΑΣ   
9040106
2.
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΤΑΣ  
9040264

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (1)
1.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   
9180005

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (6)
1.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ  
9200546
2.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ   
9200551
3.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
9200004
4.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
9200429
5.
13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
9200472
6.
16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
9200578

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (2)
1.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
9400007
2.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
9400105

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (1)
1.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ                           
9470180

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1)
1.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ    
9080009

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (2)
1.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ    
9230113
2.
9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ     
9230183

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  (5)
1.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ  
9270095
2.
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ  
9270098
3.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ   
9270003
4.
9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ   
9270222
5.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. «ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΕΓΔΑΝΗΣ»  
9520627

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ (1)
1.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   
9110156
¨
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ (7)
1.
2ο  ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ  
9210189
2.
9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ   
9210014
3.
21ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ 
9210191
4.
24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ  
9210255
5.
25ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ  
9210213
6.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ    
9210183
7.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ  
9210130

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ (2)
1.
9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ    
9370055
2.
15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ  
9370266

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ (1)
1.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΑΠΩΝ   
9420115

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ (3)
1.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ  Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ   
9440081
2.
19ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ  Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ  
9440417
3.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ  Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ    
9440136

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ (3)
1.
14ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ   
9390160
2.
16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ    
9521615
3.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΟΥ  
9390120

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (1)
1.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ   
9260242

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (4)
1.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ    
9490163
2.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΙΚΗΤΗΣ    
9490039
3.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ   
9490028
4.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ   
9490034

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (10)
1.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
9190008
2.
17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     
9190548
3.
90ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
9190421
4.
106ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ       
9190732
5.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ   
9190023
6.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
9190026
7.
15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
9190623
8.
18ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ   
9190788
9.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΩΝ  ΕΠΙΒΑΤΩΝ
9190366
10.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ  
9190909

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  (22)
1.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ   
9190124
2.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ  
9190125
3.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ  
9190126
4.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ  
9190796
5.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ   
9190131
6.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ   
9190132
7.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ  
9190529
8.
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ  
9190659
9.
15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ  
9520599
10.
16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ 
9520600
11.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ   
9190154
12.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ   
9190733
13.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
9190835
14.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ   
9190351
15.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ  
9521103
16.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ    
9190304
17.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ   
9190805
18.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ  
9521099
19.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ  
9190314
20.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΡΥΜΟΥ
9190199
21.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΗΤΗΣ  
9190201
22.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ  
9190203

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

                                                                                                                                                      ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.      Γραφείο κ. Υπουργού                                                                   
2.      Γραφείο κ. Υφυπουργού                                                                 
3.      Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα                                                                                       
4.      Γενική  Διεύθυνση Διοίκησης                                       
    Α/θμιας Εκπ/σης & Β/θμιας Εκπ/σης
5.      Διεύθυνση Προσωπικού Α/θμιας  Εκπ/σης     
6.      Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής  Εκπ/κών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ)                                                                      
7.      Διεύθυνση Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης
    Τμήματα  Α΄& Δ΄Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις