Ν. 2413/14.6.96 (ΦΕΚ-124 Α'/17.6.1996): Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΣΚΟΠΟΣ, ΜΟΡΦΕΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


'Αρθρο 1 : Σκοπός της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό
1.   Σκοπός της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό είναι :
α. η καλλιέργεια και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας,
β.   η ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας,
γ.   η διαμόρφωση της προσωπικότητας των ελληνοπαίδων, που θα ενισχύσει την αυτογνωσία και αυτοπεποίθησή τους,
δ.   η προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής και ορθόδοξης παράδοσης και του ελληνικού πολιτισμού στις άλλες χώρες,
ε.   η ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών στοιχείων, των παραδόσεων και της ιστορίας του ελληνισμού που ζει σε διάφορες χώρες και περιοχές της γης, καθώς και η προβολή και αξιοποίηση των στοιχείων αυτών στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μέσα του εκπαιδευτικού συστήματος, και στο εξωτερικό,
στ.  η αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας του ελληνισμού της διασποράς για την ανάπτυξη της επιστήμης, του πολιτισμού και της παιδείας στην Ελλάδα,
ζ. η συμβολή στην αμοιβαία κατανόηση, την ειρηνική συμβίωση και συνεργασία ατόμων και ομάδων διαφορετικής προέλευσης και πολιτιστικής παράδοσης, που ζουν στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες.
2. Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό αποβλέπει στην ενίσχυση προγραμμάτων και μορφών της ελληνικής παιδείας, που θα ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στην κάθε χώρα, ενώ θα είναι άρρηκτοι συνδεδεμένες με τις εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και πολιτιστικές ανάγκες των ελληνοπαίδων και του ελληνισμού της διασποράς γενικότερα.
Με την ίδια αυτή προσέγγιση θα ενισχύονται προγράμματα και μορφές οργάνωσης της ελληνικής παιδείας που θα απευθύνονται σε και κατοίκους των άλλων χωρών. 'Αρθρο 2 : Μορφές οργάνωσης της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό
1.   Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό παρέχεται από εκπαιδευτικές μονάδες όπως:
α) τμήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού ενταγμένα στα σχολεία των άλλων χωρών,
β) ελληνικά τμήματα των ευρωπαϊκών σχολείων και των σχολείων διεθνών οργανισμών,
γ) δίγλωσσες τάξεις ενταγμένες στα σχολεία των άλλων χωρών,
δ)   μονάδες δίγλωσσης εκπαίδευσης,
ε)  τμήματα ελληνικών σπουδών ή άλλες μορφές οργάνωσης ελληνικών σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης των άλλων χωρών, καθώς και θεολογικές σχολές ή άλλες μονάδες ορθόδοξης εκπαίδευσης,
στ)  τμήματα διδασκαλίας ενηλίκων και κέντρα διδασκαλίας από απόσταση με όλες της δυνατές μορφές,
ζ)   εκπαιδευτικές μονάδες (ή σχολεία) ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
2.   Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, μπορεί να αναγνωρίζονται, να ενισχύονται ή να ιδρύονται και να λειτουργούν στις άλλες χώρες :
α)   εκπαιδευτικές μονάδες με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις συνθήκες εκπαίδευσης των άλλων χωρών και β)   μη ενταγμένα τμήματα ελληνικής γλώσσας και τμήματα ενηλίκων. 'Αρθρο 3 : Φορείς της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό
Φορείς της ελληνικής παιδείας του εξωτερικού μπορεί να είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, οι ορθόδοξες εκκλησίες, οι εκπαιδευτικές ή άλλες αρχές των άλλων χωρών, οι ελληνικές κοινότητες, ελληνικά ιδρύματα, σύλλογοι γονέων και πολιτιστικοί ή μορφωτικοί σύλλογοι, σωματεία και άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα. 


'Αρθρο 4 : Μέσα στήριξης της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό
1.   Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό στηρίζεται με :
α) τη διάθεση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα και την πρόσληψη ομογενών εκπαιδευτικών στις άλλες χώρες,
β)   τη σύνταξη προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις συνθήκες των άλλων χωρών από μεικτές επιτροπές και συνεργασία ειδικών επιστημόνων του εσωτερικού και εξωτερικού,
γ)   τη συγγραφή και διάθεση σχολικών βιβλίων,
δ)   τη μόρφωση, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση ελλήνων εκπαιδευτικών για διάθεση στο εξωτερικό καθώς και ομογενών και άλλων εκπαιδευτικών,
ε)   την κατάρτιση προδιαγραφών και διάθεση, καθώς και αποστολή εκπαιδευτικού  υλικού και άλλων μέσων διδασκαλίας,
στ)  τη χρηματοδότηση φορέων και εκπαιδευτικών μονάδων για την παροχή ελληνικής παιδείας,
ζ) την ενίσχυση της λειτουργίας σχολών του εξωτερικού, που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για διδασκαλία σε σχολεία του εξωτερικού, με οικονομική επιχορήγηση αυτών, απόσπαση κατάλληλων εκπαιδευτικών από την Ελλάδα, χορήγηση υποτροφιών στους σπουδαστές τους για την ολοκλήρωση των σπουδαστών τους, καθώς και την εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευσή τους σε ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ,
η)   την ενίσχυση της λειτουργίας των τμημάτων ελληνικών σπουδών και των κάθε είδους πρωτοβουλιών των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ινστιτούτων του εξωτερικού για τη διδασκαλία και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού,
θ)   την οικονομική και κάθε άλλου είδους ενίσχυση των πρωτοβουλιών ομογενών και αλλογενών για τη διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού,
ι) τη χορήγηση χρηματικών βραβείων και επαίνων σε αριστεύοντες μαθητές και φοιτητές στην ελληνική γλώσσα, καθώς και σε ομογενείς και αλλογενείς που επιδεικνύουν δραστηριότητα στη διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας,
ια) τη βράβευση των εκπαιδευτικών που καταβάλλουν ιδιαίτερο ζήλο κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου.
2.  Οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και οι υποχρεώσεις των υποτρόφων του εξωτερικού για προσφορά διδακτικού έργου στα σχολεία του εξωτερικού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το ύψος των οικονομικών ενισχύσεων και επιχορηγήσεων σε κάθε περίπτωση, καθώς και το ύψος των χορηγούμενων υποτροφιών, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και καταβάλλονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


'Αρθρο 5 : 'Ιδρυση, σκοπός, αρμοδιότητες
1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής (ΙΠΟΔΕ), που έχει ως κύριο σκοπό τη μελέτη και έρευνα των εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν στην ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, καθώς και την ευθύνη και το συντονισμό των προσπαθειών για την έγκυρη και έγκαιρη εκτέλεση των ποικίλων προγραμμάτων.
2.   'Εργο του ΙΠΟΔΕ είναι :
α)  Η σύνταξη και η έγκριση προγραμμάτων, η έγκριση και συγγραφή διδακτικών βιβλίων, καθώς και η προετοιμασία διδακτικού υλικού για τις εκπαιδευτικές μονάδες στο εξωτερικό και τα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
β)   Η κατάρτιση προδιαγραφών κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για τα σχολεία του εξωτερικού, η προετοιμασία και η παραγωγή θεμάτων τηλεπαιδείας, εκπαίδευσης με αλληλογραφία και τηλεματικής.
γ)   Η επιμόρφωση των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού.
δ)   Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ή πρόκειται να διδάξουν σε όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό, καθώς και των ξένων εκπαιδευτικών που εργάζονται στις εκπαιδευτικές μονάδες αυτές.
ε)   Η μελέτη των θεμάτων των παλιννοστούντων ή επαναπατριζομένων Ελλήνων και ειδικότερα της εκπαίδευσης των παλλινοστούντων μαθητών, ώστε να γίνεται όσο το δυνατόν ευκολότερη και περισσότερο ευχερής η ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της Χώρας.
στ)  Η μελέτη και έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε άλλου σχετικού θέματος που αφορά την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και την ελληνική παιδεία στο εξωτερικό.
ζ)  Η φροντίδα για την υλοποίηση των μέσων στήριξης της ελληνικής παιδείας σε άλλες χώρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.
η)  Η προσαρμογή των προγραμμάτων στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες αυτών.
θ)  Η γνωμοδότηση για την ίδρυση σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και η μελέτη και έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε άλλου σχετικού θέματος της διαπολιτιστικής εκπαίδευσης.
3.  Για την εκτέλεση του έργου το ΙΠΟΔΕ συνεργάζεται με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, άλλους φορείς και ομάδες ειδικών επιστημόνων και εκπαιδευτικών, που εργάζονται στην Ελλάδα ή στις άλλες χώρες, τις εκπαιδευτικές αρχές των χωρών αυτών και άλλους φορείς. Το ΙΠΟΔΕ πιστοποιεί τα προγράμματα φορέων που ενισχύονται κατά το άρθρο 4 του παρόντος νόμου.
4. Επίσης, το ΙΠΟΔΕ συνεργάζεται με το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, εκπρόσωπος του οποίου συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού. 'Αρθρο 6 : Εποπτεία και πόροι του ΙΠΟΔΕ
1. Το ΙΠΟΔΕ έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.   Ο εποπτεύων Υπουργός :
α) Διορίζει τον Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα μέλη αυτού, μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία καθορίζει και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό. Ο Πρόεδρος διορίζεται ύστερα από γνώμη της διαρκούς επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής.
β) Εγκρίνει τους κανονισμούς που καθορίζουν τις διαδικασίες εκπόνησης των μελετών και παραγωγής διδακτικού υλικού, καθώς και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΙΠΟΔΕ.
γ)  Εγκρίνει τον προυπολογισμό και τον απολογισμό του ΙΠΟΔΕ, καθώς και τον ισολογισμό κάθε χρήσης.
δ)  Παρέχει γενικές κατευθύνσεις στα όργανα διοίκησης του ΙΠΟΔΕ για την εκπλήρωση της αποστολής τους.
ε)   Αναθέτει στο ΙΠΟΔΕ μελέτες και έρευνες σχετικές με τα θέματα της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
3.   Το ΙΠΟΔΕ επιχορηγείται από πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό αυτόν στον προυπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται στο τελευταίο δίμηνο κάθε έτους και αναφέρεται στο επόμενο έτος.
4.   'Αλλοι πόροι του ΙΠΟΔΕ είναι οι χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς και φορείς και οι δωρεές και εισφορές δημοσίων, ομογενειακών και ιδιωτικών φορέων και φυσικών προσώπων της ημεδαπής και αλλοδαπής.
5.   Στο ΙΠΟΔΕ λειτουργεί συμβούλιο για την επεξεργασία προτάσεων σε θέματα αρμοδιότητας του ΙΠΟΔΕ. Μέλη του Συμβουλίου είναι :
α) ο πρόεδρος του ΙΠΟΔΕ ως πρόεδρος,
β) ένας εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
γ) ένας εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής,
δ) ένας εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας,
ε) ένας εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Μεγάλης Βρετανίας,
στ) ένας εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας,
ζ) πέντε εκπρόσωποι που ορίζονται από το Σ.Α.Ε.,
η) ένας εκπρόσωπος του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
θ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργού Εξωτερικών,
ι) ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού,
ιβ) ένας εκπρόσωπος του ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού.
Οι προτάσεις του συμβουλίου κοινοποιούνται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 'Αρθρο 7 : Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του ΙΠΟΔΕ
1.   Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται:
α) η έδρα, η σύνθεση, ο τρόπος συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου του ΙΠΟΔΕ, η διάρκεια της θητείας των μελών του και ο τρόπος λειτουργίας του,
β)   οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου αυτού,
γ) η υποστήριξη του ΙΠΟΔΕ με τοποθέτηση διοικητικών υπαλλήλων και εκπαιδευτικών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υπηρετούν με απόσπαση, δ)  οι πόροι του ΙΠΟΔΕ, πέραν της κρατικής επιχορήγησης, οι πηγές προέλευσης και η διαδικασία διάθεσής τους για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτού,
ε) η διαδικασία σύστασης επιτροπών και ομάδων εργασίας για τη μελέτη και την αντιμετώπιση θεμάτων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του 
ΙΠΟΔΕ,
στ)  κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση και τη λειτουργία του ΙΠΟΔΕ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού στο ΙΠΟΔΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία πρόσληψης στις θέσεις αυτές.
Στο διοικητικό συμβούλιο του ΙΠΟΔΕ μετέχει, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.   Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΙΠΟΔΕ παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά πλήρη απασχόλησης και πρέπει να είναι επιστήμονες με αυξημένα προσόντα και υψηλού επιπέδου γνώση και εμπειρία, όπως στη διοίκηση της εκπαίδευσης και στα θέματα της εκπαίδευσης στο εξωτερικό και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
3.   Στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο καταβάλλονται μηνιαίες αποδοχές. Στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις ή για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων, που τους αναθέτει το διοικητικό συμβούλιο.
Στα μέλη των επιτροπών και ομάδων εργασίας, καθώς και σε μεμονωμένους επιστήμονες, ανατίθεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου για την οποία καταβάλλεται αποζημίωση, ανάλογη με το περιεχόμενο του έργου και τη διάρκεια αυτού.
4.  Το ύψος των μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του  ΙΠΟΔΕ, καθώς και το ύψος των αποζημιώσεων των μελών των επιτροπών και ομάδων εργασίας και των μεμονωμένων επιστημόνων, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
5.  Αν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος κατέχουν έμμισθη θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι αποδοχές της προηγούμενης παραγράφου συμπληρώνουν τις αποδοχές της έμμισθης αυτής θέσης μέχρι του ορίου του άρθρου 4 του Ν.  2303/95 (ΦΚΕ-80 Α').
6. Εφόσον οι συμμετέχοντες στις επιτροπές και ομάδες εργασίας ή οι μεμονωμένοι επιστήμονες, που ασκούν συγκεκριμένο έργο, λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση, το ύψος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο του άρθρου 4 του ν. 2303/95 (ΦΕΚ-80 Α').
7.  Η υπηρεσία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, καθώς και των υπηρετούντων με απόσπαση στο ΙΠΟΔΕ, θεωρείται συνεχής στην οργανική θέση αυτών για κάθε περίπτωση. 
[8. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΠΟΔΕ είναι μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση θ΄ του Ν. 2530/1997 και οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 16 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α΄) που αναφέρονται στον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου - ΠΡΟΣΘ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡ. α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 2909/01, ΦΕΚ-90 Α'  ]ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' :  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


'Αρθρο 8 : Εκπαιδευτικές μονάδες
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ΙΠΟΔΕ και πρόταση των διπλωματικών ή προξενικών αρχών, ιδρύονται στις άλλες χώρες εκπαιδευτικές μονάδες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου. Με ίδια απόφαση, που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία, αναγνωρίζονται εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, που ιδρύονται και λειτουργούν από τους λοιπούς φορείς του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναγνώρισή τους.
2.  Στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης παρέχεται και ξενόγλωσσο μέρος του προγράμματος, που διαμορφώνεται από το φορέα αυτών σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές αρχές των άλλων χωρών και εγκρίνεται από το  ΙΠΟΔΕ.
3.  Στις εκπαιδευτικές μονάδες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εφαρμόζονται κατ'   ν τα ισχύοντα στα δημόσια σχολεία της ημεδαπής ως προς την έναρξη, διάρκεια και λήξη του σχολικού και διδακτικού έτους, τις αργίες και διακοπές, τα προγράμματα διδασκαλίας, τις εγγραφές, μετεγγραφές, τη φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους και τη χορήγηση τίτλων σπουδών. Τα θέματα της παρούσας παραγράφου διαμορφώνονται από το ΙΠΟΔΕ, ύστερα από πρόταση του οικείου φορέα, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις άλλες χώρες και οι σχετικές ρυθμίσεις εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Στους απόφοιτους των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης χορηγούνται απολυτήριοι τίτλοι, οι οποίοι αναγνωρίζονται ως ισότιμοι με τους τίτλους των αντίστοιχων σχολείων της ημεδαπής με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνωμοδότηση του ΙΠΟΔΕ.
5. Στις εκπαιδευτικές μονάδες δίγλωσσης εκπαίδευσης εφαρμόζεται το πρόγραμμα των αντίστοιχων σχολείων των ξένων χωρών και παράλληλα διδάσκεται σε αυτές η ελληνική γλώσσα, ο ελληνικός πολιτισμός και κατά περίπτωση και άλλα μαθήματα στην ελληνική γλώσσα.
6.  Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις εκπαιδευτικές μονάδες δίγλωσσης εκπαίδευσης, εφόσον οι ώρες διδασκαλίας στην ελληνική γλώσσα είναι οκτώ (8) κάθε εβδομάδα.
7.  Τα τμήματα ελληνικής γλώσσας, ενταγμένα στα σχολεία ξένων χωρών, τα οποία ιδρύονται από τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών ή τους φορείς του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, επιδιώκουν την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στους μαθητές των σχολείων των ξένων χωρών. Η λειτουργία των τμημάτων αυτών κατά τάξεις ή κατά επίπεδα ελληνομάθειας, καθώς και η φοίτηση παιδειών με ειδικές ανάγκες καθορίζονται από το ΙΠΟΔΕ και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
8.  Οι δίγλωσσες τάξεις είναι ενταγμένες στα σχολεία των άλλων χωρών και διακρίνονται σε :
α) προπαρασκευαστικές για τη φοίτηση ομογενών, στις οποίες οι μαθητές προετοιμάζονται με μεταβατικό ξενόγλωσσο πρόγραμμα για να φοιτήσουν στις κανονικές τάξεις τω σχολείων των άλλων χωρών και διδάσκονται παράλληλα την ελληνική γλώσσα και τον  ελληνικό πολιτισμό,
β) δίγλωσσες τάξεις για φοίτηση ομογενών, στις οποίες εφαρμόζεται δίγλωσσο πρόγραμμα, που αποβλέπει στην παράλληλη καλλιέργεια των δύο γλωσσών και πολιτισμών με τη διδασκαλία των γλωσσών αυτών και τη διδασκαλία μαθημάτων και στις δύο γλώσσες και
γ) μεικτές τάξεις με δίγλωσσο πρόγραμμα.
9.   Στους μαθητές των δίγλωσσων τάξεων χορηγείται μόνο ο τίτλος σπουδών του ξένου σχολείου, που περιλαμβάνει και τη βαθμολογία των μαθημάτων της ελλληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του ΙΠΟΔΕ, μπορεί να αναγνωρίζεται η ισοτιμία των τίτλων αυτών με τους τίτλους των αντίστοιχων σχολείων της ημεδαπής.
10.  Ιδιαίτερο τύπο εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης αποτελούν τα ελληνικά τμήματα των Ευρωπαικών σχολείων, που ακολουθούν τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων αυτών.
11.  Τα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της ημεδαπής.
12.  Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεργάζεται με τα συναρμόδια υπουργεία, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα ερευνών της Ελλάδας και τους ελληνικούς και ξένους φορείς του άρθρου 3 για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο εξωτερικό. Επίσης, συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή με ιδρύματα ερευνών του εξωτερικού τα οποία και ενισχύει για την ίδρυση τμημάτων ή άλλων μορφών ελληνικών σπουδών για διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, καθώς και για την εκπαίδευση διδακτικού προσωπικού. Για τη λειτουργία των τμημάτων της παρούσας παραγράφου εγγράφονται σχετικές δαπάνες στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,   το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
13.  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν τα προσόντα και τη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στα τμήματα ελληνικών σπουδών ή σε άλλες μορφές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, που λειτουργούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε ιδρύματα ερευνών του εξωτερικού, τα απαιτούμενα προσόντα, την αποστολή βιβλίων, τις ανταλλαγές φοιτητών και διδακτικού επιστημονικού προσωπικού, την οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και ειδικών προγραμμάτων σπουδών, τη διάθεση υποτροφιών, την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και κάθε συναφή λεπτομέρεια.
14.(Καταργήθηκε από την περ. ζ' του άρθρου 3 του Ν. 2621/98, ΦΕΚ-136 Α'). (Καταργήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 2640/98, ΦΕΚ-136 Α').
(Οι εκπαιδευτικές μονάδες (ή σχολεία) ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος 199-1998, από την έναρξη του οποίου παύουν να δέχονται μαθητές για αρχική, εγγραφή σε κάθε σχολική μονάδα. Κατ' εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί συνέχιση της λειτουργίας εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση των οικείων διπλωματικών ή προξενικών αρχών και σύμφωνη γνώμη του ΙΠΟΔΕ όταν οι εκπαιδευτικές συνθήκες στις άλλες χώρες επιβάλλουν τη συνέχιση της λειτουργίας τους). 'Αρθρο 9 : Προγράμματα ανταλλαγών
1. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, μπορεί να οργανώνει προγράμματα ανταλλαγών ελλήνων μαθητών και εκπαιδευτικών της ημεδαπής με μαθητές και εκπαιδευτικούς ελληνικής ή ξένης καταγωγής από άλλες χώρες.
2. Οι εκπαιδευτικοί που επισκέπτονται την Ελλάδα στα πλαίσια προγραμμάτων ανταλλαγών μπορεί να αναλαμβάνουν και διδακτικό έργο στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε προγράμματα επιμόρφωσης ή να συμμετέχουν στην κατάρτιση προγραμμάτων των σχολείων και προγραμμάτων επιμόρφωσης, καθώς και διδακτικού υλικού ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3.  Οι δαπάνες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 'Αρθρο 10 : Πιστοποιητικό ελληνομάθειας
1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται η χορήγηση πιστοποιητικών ελληνομάθειας σε ομογενείς και αλλογενείς και να καθορίζεται ο τύπος των πιστοποιητικών αυτών, οι προϋποθέσεις για την απόκτησή τους, η διαδικασία και το περιεχόμενο των εξετάσεων, οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτές και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
2. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη πλαισίου προδιαγραφών και προσδιορισμού επιπέδων γλωσσομάθειας και επάρκειας της ελληνικής γλώσσας.
3. Η διαδικασία πιστοποίησης και οι φοείς που χορηγούν τα πιστοποιητικά ελληνομάθειας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 'Αρθρο 11 :Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα ΙΕΚ Υποτροφίες - Πρόγραμμα Προσέλκυσης Αριστούχων Αποφοίτων του Εξωτερικού 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι διατάξεις των παρ. 1-5 και η διάταξη της παρ. 6 στο μέρος που αφορά την εισαγωγή υποψηφίων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ ημεδαπής του παρόντος άρθρου και νόμου ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ από την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 2517/97, ΦΕΚ-160 Α'). 

1. Απο το Ακαδημαικό έτος 1997-1998 και εφεξής μπορεί με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να ορίζονται, καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, ποσοστά θέσεων ή θέσεις εισακτέων σε απόλυτους αριθμούς για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που μπορεί να διαφοροποιούνται κατά ίδρυμα, σχολή ή τμήμα, ως εξής :
α) Ελλήνων του εξωτερικού και ομογενών, αποφοίτων εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που μπορεί να κατανέμονται κατά γεωγραφικές περιοχές προέλευσης του εξωτερικού, ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων από κάθε γεωγραφική περιοχή.
β) Ελλήνων του εξωτερικού και ομογενών, αποφοίτων ξένων σχολείων, που λειτουργούν στο εξωτερικό, που μπορεί να κατανέμονται κατά γεωγραφικές περιοχές προέλευσης του εξωτερικού ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων από κάθε γεωγραφική περιοχή.
γ)   Τέκνων υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πολιτικών και στρατιωτικών, που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στο εξωτερικό.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι προυποθέσεις υπαγωγής των υποψηφίων στις κατηγορίες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής υποβολής τους, η διαδικασία και ο τρόπος επιλογής των εισαγομένων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. 'Οσοι ανήκουν στην κατηγορία γ' της προηγούμενης παραγράφου δεν μπορούν να μετάσχουν στη διαδικασία επιλογής με υποψηφίους των κατηγοριών α' και β'.
Με τις αποφάσεις της παρούσας παραγράφου δεν είναι δυνατή η μεταβολή των προυποθέσεων και η μείωση ποσοστών που αναφέρονται στα τέκνα υπαλλήλων της κατηγορίας γ' της παραγράφου 1, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 περ. α' και β' του ν. 1351/83 (ΦΕΚ-56 Α'), που τοποθετήθηκαν ή αποσπάσθηκαν στο εξωτερικό μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
3.  Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 1351/83 (ΦΚΕ-56 Α') για το συνολικό ποσοστό θέσεων εισγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για όλες τις κατηγορίες.
4.  Θεσπίζεται ειδικό πρόγραμμα Προσέλκυσης Αριστούχων Αποφοίτων Σχολείων του εξωτερικού. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και όλες οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5.  Το 'Ιδρυμα Κοινωνικών Υποτροφιών μπορεί να καταρτίζει ειδικά προγράμματα χορήγησης υποτροφιών για το κόστος διαβίωσης (σίτιση, στέγη κλπ.) σε ομογενείς που φοιτούν σε ελληνικά ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Ο αριθμός των υποτροφιών καθορίζεται κατά σχολή ή τμήμα σχολής, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6.   Τα τμήματα και οι σχολές των ημεδαπών ΑΕΙ και ΤΕΙ ή τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής μπορεί να δέχονται, με διαδικασίες που καθορίζουν τα ίδια, για εγγραφή και φοίτηση σε αυτά ορισμένο αριθμό Ελλήνων του εξωτερικού, που έχουν φοιτήσει επί δέκα (10) έτη τουλάχιστον σε σχολεία του εξωτερικού, ομογενών και αλλογενών, οι οποίοι έχουν για όλες τις περιπτώσεις απολυτήριο ξένου λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου. Ο αριθμός των δυναμένων να εγγραφούν, ο τρόπος επιλογής τους και το ύψος της συμμετοχής τους στις δαπάνες σπουδών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των ιδρυμάτων των τμημάτων ή των σχολών.
7. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
8.  Οι εγγραφόμενοι στα ΑΕΙ, ΤΕΚ και ΙΕΚ ομογενείς και αλλογενείς, λαμβάνουν άδεια παραμονής στη χώρα μας , σύμφωνα με όρους και προυποθεσεις, που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας Τάξης. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για τους εγγραφομένους και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και στα ΙΕΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ                ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


'Αρθρο 12 : Φορείς διοίκησης και εποπτείας
1. Η διοίκηση και εποπτεία της ελληνικής παιδείας των ομογενών του εξωτερικού ασκείται :
α)  Στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, από τον Υπουργό Εθν.Παιδείας & Θρησκευμάτων και από τους συντονιστές εκπαίδευσης. 'Οταν δεν υπάρχουν συντονιστές εκπαίδευσης, η εποπτεία ασκείται από τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές.
β)   Στις εκπαιδευτικές μονάδες των ομογενειακών φορέων :
ι)   από τους φορείς όταν αναλαμβάνουν το διορισμό του διδακτικού προσωπικού και τις δαπάνες λειτουργίας τους,
ιι)  από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω των αρμόδιων οργάνων του, σε συνεργασία με τους φορείς των σχολείων, αν το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού προσωπικού διορίζεται ή αποσπάται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
γ)   Στις ενταγμένες ελληνικές τάξεις ή τμήματα στα σχολεία των χωρών υποδοχής, από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές των χωρών αυτών.
2. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές επιδιώκουν, στα πλαίσια των διακρατικών συμφωνιών, τη συνεργασία των εκπαίδευτικών αρχών των χωρών υποδοχής για την καλύτερη λειτουργία των προγραμμάτων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
3. 'Οργανα διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης με φορέα ελληνικές αρχές είναι ο δ/ντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 1566/85 (ΦΕΚ-167 Α'). 'Αρθρο 13 : Μορφωτικοί εκπαιδευτικοί σύμβουλοι
1.   Σε κάθε ελληνική πρεσβεία ή προξενείο των χωρών στις οποίες διαμένει ικανός αριθμός ομογενών, μπορεί να συνιστάται μια θέση μορφωτικού εκπαιδευτικού συμβούλου, έργο του οπίου είναι :
α)  Η προώθηση της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισμού και της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς των χωρών υποδοχής και των ομογενών, με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα σχολεία.
β)  Η συνεργασία με τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές και τους συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού για την εφαρμογή της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής.
γ)  η προώθηση και η ενίσχυση των διαπολιτισμικών σχέσεων της ξένης χώρας με την Ελλάδα.
δ)  Η ενίσχυση της συμβολής του ελληνικού πολιτισμού στον εμπλουτισμό του πολιτιστικού γίγνεσθαι της ξένης χώρας.
ε)  Η συνεργασία με τις ελληνικές κοινότητες και τις ομοσπονδίες τους, με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες, τους συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού, τους συλλόγους γονέων και εκπαιδευτικών, τις εθνικές τοπικές και άλλες οργανώσεις για τη διαμόρφωση και την εισήγηση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τρόπων και διαδικασιών σχετικών με την ανάπτυξη της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών, Πολιτισμού και Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στη σύσταση των θέσεων, των μορφωτικών εκπαιδευτικών συμβούλων, στα προσόντα, τα όργανα επιλογής και την έδρα μετά από τη διαδικασία επιλογής, τη διάρκεια της θητείας ή τη μορφή της σχέσης εργασίας αυτών, το επιμίσθιο αυτών, η αποζημιώση τους όταν είναι ιδιώτες και τα ειδικότερα καθήκοντά τους.
3. Ως μορφωτικοί εκπαιδευτικοί σύμβουλοι μπορεί να επιλέγονται απόφοιτοι του προγράμματος μορφωτικών ακολούθων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, εκπαιδευτικοί, άλλοι δημόσιοι και διπλωματικοί υπάλληλοι, καθώς και ιδιώτες και ομογενείς που διαθέτουν επιστημονική συγκρότηση και εμπειρία σε θέματα ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό και διεθνών εκπαιδευτικών σχέσεων. 'Αρθρο 14 : 'Οργανα διοίκησης και εποπτείας
1. Η εποπτεία της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό ασκείται από συντονιστές εκπαίδευσης, οι οποίοι ασκούν συμβουλευτικά ή εποπτικά και διοικητικά καθήκοντα σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και το εκπαιδευτικό προσωπικό στην περιοχή ευθύνης τους.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αποσπώνται στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, μέχρι είκοσι έξι (26) εκπαιδευτικοί που ασκούν καθήκοντα συντονιστών εκπαίδευσης.

(Με την υπ’ αριθμ. Φ.821/3058Σ/101147/Ζ1/06 (ΦΕΚ 1538 Β/20-10-2006) απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Εξωτερικών – Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , ορίζεται ότι : «Αυξάνουμε τον αριθμό των εκπ/κών, οι οποίοι αποσπώ­νται στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού και οι οποίοι ασκούν καθήκοντα Συντο­νιστών Εκπαίδευσης, από είκοσι έξι (26) σε είκοσι εννέα (29) σύμφωνα με το ν. 2413/1996, άρθρο 14, παρ. 2 και 5»).

3. Το έργο των συντονιστών εκπαίδευσης αφορά τους ακόλουθους τομείς και περιλαμβάνει την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων :
α.   Συμβουλευτικός - επιστημονικός διδακτικός τομέας.
Παιδευτική και συμβουλευτική εργασία για τους αποσπασμένους από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς ή τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται από τις τοπικές αρχές ή φορείς και παρέχουν ελληνική παιδεία στο εξωτερικό.
β.   Διοικητικός - κοινωνικός μορφωτικός τομέας.
ι) Διοίκηση των σχολικών μονάδων ή τομέων ποικίλων τύπων και μορφών εκπαίδευσης και παιδείας στο εξωτερικό, σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς των χωρών υποδοχής.
ιι)  Συνεργασίας με τις ελληνικές πρεσβευτικές ή προξενικές αρχές και το μορφωτικό εκπαιδευτικό σύμβουλο για την εφαρμογή της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής.
ιιι) Συνεργασία με τις ελληνικές κοινότητες για τις ομοσπονδίες τους, με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες,  με τους συλλόγους γονέων, με τους συλλόγους των εκπαιδευτικών, με τις εθνικοτοπικές και άλλες ενώσεις ελλήνων του εξωτερικού.
Για την ενίσχυση, το συντονισμό και τη στήριξη των ενεργειών που αφορούν τη λειτουργία των σχολείων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.
iv)  Γόνιμη επικοινωνία και συνεργασία με τις ξένες διοικητικές - σχολικές, κυβερνητικές και κοινοτικές αρχές για την επίλυση προβλημάτων λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων.
γ.   Εποπτικός τομέας.
Εποπτικό και καθοδηγητικό έργο για την εφαρμογή των διοικητικών, παιδαγωγικών και άλλων οδηγιών και αποφάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ενημέρωση του Εθνικού Κέντρου με κατάλληλες εισηγήσεις για τη χάραξη εθνικής εκπαιδευτικής πολιτιστικής πολιτικής στο εξωτερικό.
4.   Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των συντονιστών εκπαίδευσης, η έδρα, η περιοχή ευθύνης τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
5. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που αποσπώνται κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να αυξομειώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών και Οικονομικών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ΙΠΟΔΕ μπορεί να ανατίθεται σε συντονιστή εκπαίδευσης ο συντονισμός του έργου των συντονιστών εκπαίδευσης μίας ή περισσότερων χωρών υποδοχής.
7.   Στους συντονιστές εκπαίδευσης απονέμεται με την απόφαση της παρ. 1 ο βαθμός του σχολικού συμβούλου του ν. 1304/82 για το χρονικό διάστημα της θητείας τους.
8. Οι συντονιστές εκπαίδευσης ασκούν πειθαρχικές αρμοδιότητες στους αποσπασμένους στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται από τις τοπικές αρχές ή φορείς και παρέχουν ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, καθώς και στους αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους, αντίστοιχες με τις πειθαρχικές αρμοδιότητες των προισταμένων των διευθύνσεων εκπαίδευσης του εσωτερικού.
9. Με διακρατική συμφωνία μπορεί να οριστεί θέση έλληνα Ειδικού Συμβούλου στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού ή άλλου αρμόδιου Υπουργείου ή Οργανισμού της χώρας υποδοχής για την εφαρμογή ελληνόγλωσσων προγραμμάτων. Ο Ειδικός Σύμβουλος επιλέγεται από το Συμβούλιο Επιλογής του άρθρου 16.
Τα προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής αυτού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10.  Οι υφιστάμενες θέσεις συμβούλων εκπαίδευσης, του εξωτερικού μετονομάζονται σε θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού. 'Αρθρο 15 : Διευθυντές, υποδιευθυντές και προϊστάμενοι
1. Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού του άρθρου 2 παρ. 1 περ. ζ' με φορέα ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές ή κοινότητες ή πολιτιστικούς και μορφωτικούς συλλόγους ή σωματεία, όπου το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών διορίζεται ή αποσπάται από τις ελληνικές αρχές, τοποθετούνται :
α) στα τετραθέσια και πάνω δημοτικά σχολεία εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων με βαθμό Α',
β) στα γυμνάσια και λύκεια εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμός Α'.
2.Προιστάμενοι των μονοθέσιων μέχρι και τριθέσιων δημοτικών σχολείων τοποθετούνται αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί με βαθμό Α' ή Β'. Η τοποθέτησή τους γίνεται από το συντονιστή εκπαίδευσης.
3.  Υποδιευθυντές τοποθετούνται, εφόσον τα τμήματα των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης υπερβαίνουν τα οκτώ (8) και κρίνεται τούτο αναγκαίο από το συντονιστή εκπαίδευσης. Αν δεν υπάρχει ούτε συντονιστής εκπαίδευσης, κρίνει την αναγκαιότητα ορισμού υποδιευθυντή ο προιστάμενος της διπλωματικής ή προξενικής   ς.
4.  Τα καθήκοντα των διευθυντών και υποδιευθυντών είναι ανάλογα με αυτά που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα αντίστοιχα σχολεία της ημεδαπής, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις σχετικές διατάξεις της άλλης χώρας.
Το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών και υποδιευθυντών ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5.   Επιτρέπεται να υπάρχει ενιαία διεύθυνση γυμνασίων και λυκείων, εφόσον το επιβάλλουν οι τοπικές συνθήκες ή σε ολιγοδύναμα σχολεία.
6.   Για τους συλλόγους των διδασκόντων εφαρμόζονται όσα ισχύουν για τους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων της ημεδαπής, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις σχετικές διατάξεις της άλλης χώρας.
7.   Στα τμήματα ελληνικής γλώσσας καθήκοντα υπεύθυνου εκτελεί εκπαιδευτικός που ορίζεται από το συντονιστή εκπαίδευσης.
8.   Παρέκκλιση από τις παραπάνω διατάξεις επιτρέπεται λόγω ειδικών συνθηκών, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική αίτηση του φορέα.
9.   Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να επιλέγονται και ομογενείς εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν στα σχολεία αυτά με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. 'Αρθρο 16 : Επιλογές και τοποθετήσεις
[   1. Για την επιλογή των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού συνιστάται Συμβούλιο Επιλογής, η σύνθεση του οποίου ορίζεται ως εξής:
α) Ένας καθηγητής παιδαγωγικού τμήματος ή παιδαγωγικού τομέα Α.Ε.Ι., που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.
β) Ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.), που ορίζεται με αναπληρωτή του άλλο μέλος του Δ.Σ..
γ) Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξωτερικών.
δ) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.
ε) Οι Πρόεδροι των κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτές τους μέλη των ίδιων Συμβουλίων.
στ) Οι τέσσερις (4) αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα οικεία κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, με αναπληρωτές τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
2. Το Συμβούλιο Επιλογής συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η θητεία των μελών είναι διετής. Τα υπό στοιχεία ε΄ και στ΄ μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Επιλογής όταν κρίνονται και αξιολογούνται εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης βαθμίδας - ΑΝΤΙΚ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡ. α ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 2909/01, ΦΕΚ-90 Α'  ]
3.   Καθήκοντα προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής ασκεί το υπό στοιχείο α' μέλος αυτού, αναπληρούμενο από τον αναπληρωτή του.
4.   Γραμματέας του Συμβουλίου Επιλογής με τον αναπληρωτή του ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικός αποσπασμένος στην υπηρεσία αυτή.
5.   Το Συμβούλιο Επιλογής εδρεύει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6.   Υποψήφιοι για τις θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν :
α)   Δωδεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία δέκα (10) έτη τουλάχιστον σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
β)   Επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.
7.   Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται η υπηρεσιακή κατάσταση, το διδακτορικό δίπλωμα, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η μετεκπαίδευση, η επιμόρφωση, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων, η παιδαγωγική ικανότητα και η εμπειρία σε καθοδηγητικό έργο, η πείρα στη διοίκηση σχολικών μονάδων, γραφείων και διευθύνσεων εκπαίδευσης, η εμπειρία της εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η ικανότητα συνεργασίας, έμπνευσης και ενεργοποίησης των εκπαιδευτικών, η ικανότητα καθοδήγησης για την ανάληψη  πολιτιστικών και μορφωτικών πρωτοβουλιών, η γνώση των εκπαιδευτικών πραγμάτων του εσωτερικού και εξωτερικού, η ικανότητα συνεργασίας με διοικητικές, κυβερνητικές και κοινοτικές αρχές και με κοινωνικούς φορείς και η αξιόλογη συγγραφική εργασία.
8.   Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα, που είναι αποσπασμένοι σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, εφόσον έχουν :
α)   Πενταετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, σε δημόσια σχολεία της αντίστοιχης βαθμίδας.
β)   Επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.
9.   Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται η επιμόρφωση, η μετεκπαίδευση, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η γνώση τους για τα εκπαιδευτικά πράγματα του εσωτερικού και εξωτερικού, η ικανότητα για την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων και μορφωτικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και η αξιόλογη συγγραφική εργασία.
10.  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που αναφέρονται στην έκδοση προκηρύξεων για πλήρωση των θέσεων του παρόντος άρθρου, στα υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και στις προθεσμίες υποβολής αυτών, στη διαδικασία διαπίστωσης της γνώσης ξένων γλωσσών, την αποτίμηση των κριτηρίων σε αξιολογικές μονάδες, στη διαδικασία επιλογής, στην οποία περιλαμβάνεται και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων με τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής, στη σύνταξη πινάκων επιλογής και τη διάρκεια ισχύος τους, στην τοποθέτηση, στην επανάκριση για παράταση της απόσπασης στη μετακίνηση και σε κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
[   11.  Οι επιλεγόμενοι συντονιστές εκπαίδευσης και διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης κατά τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου τοποθετούνται στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί να υπηρετούν σε αυτές για δύο (2) έτη, μετά τη συμπλήρωση των οποίων επανακρίνονται από τα αντίστοιχα όργανα και εφόσον η προσφορά των υπηρεσιών τους κριθεί ως ικανοποιητική, παρατείνεται η απόσπασή τους για άλλα δύο (2) έτη - Από την έναρξη ισχύος του νόμου 2909/01, ΦΕΚ-90 Α', ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 8 γ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ η διαδικασία επανάκρισης των συντονιστών εκπαίδευσης, που προβλέπεται από το άρθρο 16 παράγραφος 11 του Ν. 2413/1996    ]
12.  Οι συντονιστές εκπαίδευσης διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις στην εκπαίδευση της Ελλάδας και κατά τη διάρκεια της θητείας τους μπορούν να μετατεθούν ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.
Για τους διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφ. Γ' παρ. 9 του Ν. 1566/85.
13.  Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου, το Συμβούλιο Επιλογής του παρόντος άρθρου ασκεί αρμοδιότητες υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου για τους συντονιστές εκπαίδευσης και τους διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού.
14.  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη και πλήρως αιτιολογημένη γνώμη του Συμβουλίου της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να απαλλάσσονται των καθηκόντων τους συντονιστές εκπαίδευσης, καθώς και διευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού για : α) σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους και β) για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους.
15.  Προϋπηρεσία σε σχολεία του εξωτερικού εκπαιδευτικών, που επιλέγονται σε θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης, δεν παρακωλύει την τοποθέτησή τους στις θέσεις αυτές και την προσφορά των υπηρεσιών τους κατά την παρ. 11 του παρόντος άρθρου.
16.  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να αναπροσδιορίζονται τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής των συντονιστών εκπαίδευσης και των διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων του εξωτερικού και να τροποποιείται η διαδικασία επιλογής τους.
17.  Η επιλογή των διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων του εξωτερικού γίνεται από το συλλογικό όργανο της παρ. 8 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου, στο οποίο μετέχουν και δύο εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των μαθητών της περιοχής του συντονιστή εκπαίδευσης, που υποδεικνύονται από τους οικείους φορείς αυτών, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

'Αρθρο 17 : Αναπλήρωση
"1α. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται από δημόσιο εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
β. Αναπληρωτές των Συντονιστών Εκπαίδευσης του Εξωτερικού ορίζονται εκπαιδευτικοί που έχουν δωδεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία δέκα (10) έτη τουλάχιστον σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.
γ. Οι αναπληρωτές των Συντονιστών Εκπαίδευσης του Εξωτερικύ ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας Δ/νσής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΔΙΠΟΔΕ)" (αντικ. της παρ.1 από την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2621/98, ΦΕΚ-136 Α').
2. 'Οταν δεν υπάρχουν, λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, ορίζονται αναπληρωτές αυτών από τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της ίδιας ή άλλης μονάδας, με απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης. 'Άρθρο 18 : Λοιπά θέματα διοίκησης και εποπτείας
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των γραφείων συντονιστών εκπαίδευσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2.  Η στελέχωση των γραφείων των μορφωτικών εκπαιδευτικών συμβούλων και των συντονιστών εκπαίδευσης γίνεται με εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υπηρετούν στο εξωτερικό. Τα προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής αυτών καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να συγκροτούνται στα γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης ομάδες εργασίας για την υποβοήθηση του ΙΠΟΔΕ στη σύνταξη προγραμμάτων εκπαίδευσης, την παραγωγή διδακτικού υλικού και την οργάνωση σεμιναρίων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής των μελών των ομάδων αυτών.
4.  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των συναρμοδίων υπουργών μπορεί να ανατίθενται νομικές υποθέσεις της εκπαίδευσης ελληνοπαίδων του εξωτερικού σε νομικό που διαμένει στην ξένη χώρα, με αμοιβή κατά περίπτωση, εφόσον στη χώρα αυτή δεν υπάρχει νομικός σύμβουλος στην οικεία ελληνική διπλωματική ή προξενική    ή αυτός που υπάρχει δεν επαρκεί.
5.  (Καταργήθηκε από την παρ. 3α του άρθρου 2 του Ν. 2621/98, ΦΕΚ-136 Α').
6.  Στους αποσπώμενους, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, χορηγείται η προβλεπόμενη για τους δημόσιους υπαλλήλους κανονική άδεια. Επίσης, χορηγείται σε αυτούς και ειδική άδεια μέχρι επτά (7) ημέρες κάθε έτος, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν τη μετάβασή τους στην Ελλάδα.
Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση των αδειών της παρούσας παραγράφου είναι :
α)  για τους συντονιστές εκπαίδευσης ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και β)   για τους λοιπούς εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους ο συντονιστής εκπαίδευσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' : ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 'Άρθρο 19 : Επιμόρφωση συντονιστών εκπαίδευσης
1.  Οι συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού, μετά την επιλογή τους και πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, παρακολουθούν ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, που οργανώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διάρκεια της επιμόρφωσης και τα θέματα αυτής.
2.   Στο ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης της προηγούμενης παραγράφου διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, υπηρετούντες συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού, εκπαιδευτικοί με εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης του εξωτερικού, καθώς και άλλοι ειδικοί επιστήμονες,  υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιώτες, με ωριαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 
'Άρθρο 20 : Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
"1.  Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό υποχρεούνται:
α)   να υποστούν  εξέταση για τη διαπίστωση της επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας της χώρας στην οποία ζητούν απόσπαση και σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι υποψήφιοι, σε μία από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, β)   να παρακολουθήσουν επιτυχώς ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης. Δεν υποχρεούνται στην εξέταση του εδ. α' όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν τίτλο, ο οποίος αποδεικνύει επάρκεια γνώσης της ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις" (αντικ. της παρ. 1 από την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2621/98, ΦΕΚ-136 Α').
2.   Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης της γνώσης ξένης γλώσσας, η μορφή, το περιεχόμενο και δη διάρκεια της επιμόρφωσης, η οποία είναι τουλάχιστον τρίμηνη, και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου. Η παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζεται και στην προκείμενη περίπτωση. 'Άρθρο 21 : Επιμόρφωση και μετεκπαίδευση ομογενών και αλλογενών εκπαιδευτικών
1.   Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να οργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια για ομογενείς εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα και στις χώρες του εξωτερικού.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διάρκεια και τα θέματα επιμόρφωσης.
2.   Στους επιμορφωτές της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται αποζημίωση και έξοδα μετάβασης, επιστροφής και παραμονής εκτός έδρας, που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
3.   Η μετεκπαίδευση ομογενών εκπαιδευτικών πραγματοποιείται σε ΑΕΙ της ημεδαπής, στα οποία λειτουργούν ειδικά προγράμματα μετεκπαίδευσης, που οργανώνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων οργάνων των ΑΕΙ.
4.   Η μετεκπαίδευση αλλογενών εκπαιδευτικών μπορεί να πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

'Αρθρο 22 : Κατηγορίες διδακτικού προσωπικού
1.   Το διδακτικό προσωπικό των εκπαιδευτικών μονάδων της παρ. 1 του άρθρου 8 αποτελούν :
α)   'Έλληνες δημόσιοι εκπαιδευτικοί, που έχουν τις απαιτούμενες κατά κλάδο ειδικότητες, με απόσπαση.
[   β) Έλληνες κάτοχοι πτυχίου ελληνικών ή ξένων αναγνωρισμένων τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού σε θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής,
γ) ομογενείς, καθώς και Έλληνες μετανάστες μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού, κάτοχοι πτυχίου ελληνικών ή ξένων αναγνωρισμένων τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού σε θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής  - ΑΝΤΙΚ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡ. β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 2909/01, ΦΕΚ-90 Α'  ]
δ)   Αλλοδαποί εκπαιδευτικοί, κάτοχοι τίτλου ανώτατων σχολών, στις περιπτώσεις που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσληψης των εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής και το ύψος των αποδοχών τους.
2.   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των προσλαμβανομένων εκπαιδευτικών των περιπτώσεων β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσληψης, η μορφή και η διάρκεια της σχέσης εργασίας και το ύψος των καταβαλλομένων αποδοχών. Η πρόσληψη των εκπαιδευτικών αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

(Σημείωση : Με την περ. δ του άρθρου 8 του Ν. 2909/01, ΦΕΚ-90 Α' ορίζεται ότι : "Με τις αποφάσεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 2413/1996 καθορίζονται ακόμη τα κριτήρια, καθώς και τα όργανα επιλογής των προσλαμβανόμενων εκπαιδευτικών").

3.   Οι εκπαιδευτικοί των εδαφίων β' και γ' της παρ. 1 επιμορφώνονται πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους.  [    ]Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται το περιεχόμενο και η διάρκεια της επιμόρφωσης -  ΑΝΤΙΚ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡ. γ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 2909/01, ΦΕΚ-90 Α']
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του επόμενου άρθρου 23.
4.   Για την εκπαίδευση στις εκπαιδευτικές μονάδες της παρ. 1 του άρθρου 8 εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 12 του ν. 1566/85.
5.   Οι διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 1566/85 εφαρμόζονται ανάλογα για τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποσπώνται στο εξωτερικό. 'Άρθρο 23 : Αποσπάσεις εκπαιδευτικών
"1.  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται στο εξωτερικό, ύστερα από αίτησή τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι :
α)   έχουν διετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β)   έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, γ)   έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης.
Μέχρι την έναρξη της λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών, οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν υποχρεωτικά ταχύρρυθμα σεμινάρια, που οργανώνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων" (αντικ. της μέσα σε "" παρ. 1 από την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2621/98, ΦΕΚ-136 Α').
"2.  Η απόσπαση των δημόσιων εκπαιδευτικών με αποδοχές στην Ελλάδα και επιμίσθιο στο εξωτερικό ή μόνο με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές κια χωρίς επιμίσθιο γίνεται για τρία (3) συνολικά σχολικά έτη, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη ετών, ύστερα από εισήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού.
Δυνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν υπάρχει για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης.
Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) συνολικά έτη απόσπασης στο εξωτερικό έχουν δικαίωμα απόσπασης μέχρις ότου συμπληρωθεί η τριετία.
Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός του Α' τετραμήνου του σχολικού έτους απόσπασης. Η απόσπαση που γίνεται μετά το Α' τετράμηνο του σχολικού έτους απόσπασης και λήγει στη διάρκεια σχολικού έτους παρατείνεται μέχρι τη λήξη αυτού.
Περαιτέρω παράταση της απόσπασης εκπαιδευτικών, πέραν της πενταετίας, επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις :
α)   εκπαιδευτικών που αποσπώνται εξ  ς χωρίς τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και χωρίς το επιμίσθιο του εξωτερικού, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον στους εκπαιδευτικούς αυτούς καταβάλλεται η μισθοδοσία από τοπικούς φορείς.
β)   όταν η παράταση της συμφωνίας επιβάλλεται από διακρατικές συμφωνίες, γ)   όταν είναι αδύνατη η αντικατάσταση των αποσπασμένων" (αντικ. της παρ. 2 από την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 2621/98, ΦΕΚ-136 Α').
3.   Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η διαδικασία για την απόσπαση, οι όροι, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής των αποσπασμένων, καθώς και οι περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο. Οι διατάξεις του άρθρου 16 κεφάλαιο Γ' αρ. 9 του ν. 1566/85 εξακολουθούν να ισχύουν.
Με όμοια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής ομογενών εκπαιδευτικών.
4.   Ο αριθμός του εκπαιδευτικού προσωπικού που αποσπάται ή προσλαμβάνεται στα σχολεία και τα γραφεία του νόμου αυτού ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5.   Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του Κεφ. Γ' του. άρθρου 15 του Ν. 1566/85 μπορεί να εφαρμόζονται και για το διορισμό εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα, προκειμένου να αποσπαστούν για μία πενταετία σε σχολεία του εξωτερικού. Η επιλογή αυτών γίνεται από το Συμβούλιο Επιλογής του άρθρου 16 του παρόντος νόμου. Οι διοριζόμενοι, εφόσον αποχωρήσουν, για οποιονδήποτε λόγο, πριν από τη συμπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας σε σχολεία του εξωτερικού, θεωρούνται ότι έχουν παραιτηθεί αυτοδικαίως από την οργανική θέση τους.
6.   Η απόσπαση εκπαιδευτικού μπορεί να διακοπεί πριν από τη συμπλήρωση πενταετίας στις περιπτώσεις :
α)   πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους, β)   συχνής και μακράς απουσίας από τα καθήκοντά του, γ)   υποβολής σχετικής αίτησης, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι και δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας.
Η διακοπή της απόσπασης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση για τις προηγούμενες περιπτώσεις α' και β' του κατά την παρ. 3 οργάνου επιλογής, το οποίο εκτιμά πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά συνάγονται από ετήσιες εκθέσεις του συντονιστή εκπαίδευσης και των φορέων των εκπαιδευτικών μονάδων.
7.   Με φροντίδα των συντονιστών εκπαίδευσης οργανώνονται κάθε σχολικό έτος σεμινάρια επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους. Στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε αυτά καταβάλλονται οδοιπορικά και έξοδα διαμονής ή ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον δεν εξασφαλίζεται η οικονομικής τους αποζημίωση από άλλη πηγή. Τα έξοδα αυτά δεν μπορεί να υπερβούν τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.
8.   Η τοποθέτηση και μετακίνηση των αποσπώμενων εκπαιδευτικών γίνεται με απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης. Για την έκδοση της απόφασης αυτής μπορεί να απαιτηθεί γνώμη συλλογικού οργάνου, που συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η σύνθεση του συλλογικού οργάνου, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας του, η αναπλήρωση των μελών του, η γραμματειακή υποστήριξή του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
9.   Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού καθορίζεται σύμφωνα με το ωράριο της χώρας υποδοχής. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπονται παρεκκλίσεις, εφόσον τούτο επιβάλλουν τοπικές συνθήκες ή σοβαρές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας και του ωραρίου υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο και με ανάθεση εργασιών διοικητικού, πολιτιστικού και μορφωτικού περιεχομένου, καθώς και οι προϋποθέσεις ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας για τη συμπλήρωση του προγράμματος.
10.  Οι διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 1566/85 και του άρθρου 33 του ν. 1824/88 εφαρμόζονται και στους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών μονάδων των νόμιμα συγκροτημένων ελληνικών κοινοτήτων και ενοριών του εξωτερικού.
Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών θεωρούνται εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των μονάδων αυτών, οι επιθεωρητές και οι σύμβουλοι εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές του Γραφείου Παιδείας και Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής.
11.  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται και πέρα από πέντε (5) έτη εκπαιδευτικοί ιερωμένοι (δάσκαλοι ή καθηγητές) στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, ασκώντας παράλληλα και τα ιερατικά τους καθήκοντα.
Για τις αποσπάσεις και την παράταση απόσπασης αυτών απαιτείται άδεια του ιερατικού τους προϊσταμένου στην Ελλάδα, του οικείου μητροπολίτη στη χώρα υποδοχής, καθώς και η σύμφωνη γνώμη του οικείου συμβούλου εκπαίδευσης.
Ιερωμένοι εκπαιδευτικοί, που ασκούν ιερατικά καθήκοντα στο εξωτερικό και διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών της ημεδαπής, ορκίζονται ενώπιον του συντονιστή εκπαίδευσης και αναλαμβάνουν διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες. Μετά τη λήξη του διδακτικού έτους επανέρχονται στην οργανική τους θέση και μπορεί να αποσπώνται στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια.
12.  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αποσπώνται στα ευρωπαϊκά σχολεία, στα σχολεία διεθνών οργανισμών και στα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, ύστερα από αίτησή τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία λειτουργούν τα σχολεία αυτά ή μίας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους, αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και "(διετείς τουλάχιστον μεταπτυχιακές σπουδές).
Απόσπαση πέραν της πενταετίας στα σχολεία της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται προκειμένου περί εκπαιδευτικών, συζύγων Ελλήνων δημόσιων λειτουργών ή υπαλλήλων, οι οποίοι προτείνονται από την Ελληνική Κυβέρνηση και διορίζονται σε θέσεις διεθνών οργανισμών. Το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται για τις αποσπάσεις από το σχολικό έτος 1998-1999" (απαλείφονται οι μέσα σε () λέξεις και προστίθεται το μέσα σε "" εδάφιο από την παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 2621/98, ΦΕΚ-136 Α').
13.  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η διαδικασία απόσπασης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα ευρωπαϊκά σχολεία, τα σχολεία διεθνών οργανισμών και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, τα προσόντα, οι όροι, τα κριτήρια, τα όργανα και ο τρόπος επιλογής, η διάρκεια της απόσπασης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
14.  Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατή η παράταση της απόσπασης εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας, εφόσον μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου έχουν συνάψει γάμο με έλληνες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή ομογενείς ή αλλοδαπούς. Η παράταση της απόσπασης γίνεται με τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και χωρίς επιμίσθιο, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατώτερου χρόνου υπηρεσίας για την καταβολή σύνταξης από το δημόσιο ταμείο.
"15. Οπου στο ν. 2413/96 αναφέρεται πενταετία απόσπασης των εκπαιδευτικών νοείται εφεξής τριετία" (προσθ. της παρ. 15 από την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2621/98, ΦΕΚ-136 Α'). 
[    16. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό για χρονική διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών, υποχρεούνται να παραμείνουν στο εξωτερικό για όλη τη διάρκεια της απόσπασής τους. Αίτηση ανάκλησης της απόσπασης επιτρέπεται να υποβληθεί μόνο για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους που αιτιολογούνται ειδικώς. Η ανάκληση της απόσπασης στην περίπτωση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για Απόσπαση στο Εξωτερικό. Σε περίπτωση διακοπής ή ανάκλησης της απόσπασης του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της απόσπασής του, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα – ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 16 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν. 3404/05, ΦΕΚ-260 Α’   ]Άρθρο 24 : Εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
1.   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προσλαμβάνονται, ύστερα από αίτησή τους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις εκπαιδευτικές και διδακτικές ανάγκες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
Οι εκπαιδευτικοί αυτοί πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα για τον οικείο κλάδο και ειδικότητα προσόντα σπουδών, εφόσον έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και να έχουν υποβάλλει αίτηση διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση της ημεδαπής. Ο αριθμός των αναγκαίων για πρόσληψη εκπαιδευτικών προτείνεται από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης ή από την οικεία διπλωματικής ή προξενική   .
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι αποδοχές των προσλαμβανομένων.
Με την ίδια διαδικασία μπορεί να προσλαμβάνονται διοικητικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τη διοικητική στήριξη της λειτουργίας των γραφείων των συντονιστών συμβούλων και των εκπαιδευτικών μονάδων.
2.   Εκπαιδευτικοί, εκτός από τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα διορισμού στη χώρα υποδοχής, είναι δυνατόν να προσληφθούν για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών.
3.   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι προυποθέσεις και η διαδικασία πρόσληψης, ο αριθμός των προσλαμβανομένων, οι όροι ανανέωσης της σύμβασης και απόλυσης των εκπαιδευτικών των διοικητικών υπαλλήλων των προηγούμενων παραγράφων, τα κριτήρια επιλογής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 'Άρθρο 25 : Διάθεση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών
1.   Οι εκπαιδευτικοί των περιπτώσεως α', β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 22 τίθενται στη διάθεση των συντονιστών εκπαίδευσης ή των διπλωματικών ή προξενικών αρχών, όπου δεν υπάρχουν συντονιστές και τοποθετούνται σε σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς τους και στα γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης.
2.   Εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και διορίζονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους στη δημόσια εκπαίδευση της ημεδαπής, ορκίζονται ενώπιον του συντονιστή εκπαίδευσης ή των διπλωματικών ή προξενικών αρχών, αν δεν υπάρχουν συντονιστές εκπαίδευσης και αποσπώνται στη θέση που κατέχουν μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους, μετά το πέρας του οποίου επιστρέφουν στην οργανική τους θέση. Επιτρέπεται, εφόσον υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να παρατείνεται η απόσπαση, όταν γίνεται χωρίς υποχρέωση καταβολής των τακτικών αποδοχών του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα και του επιμισθίου του εξωτερικού, που διαρκεί για όσο διάστημα επιθυμεί ο εκπαιδευτικός, όταν υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες και η υπηρεσία του κρίνεται ευδόκιμη.
3.   Ο χρόνος της απόσπασης στο εξωτερικό λογίζεται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση του αποσπασμένου εκπαιδευτικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ  ΟΡΓΑΝΑ

'Αρθρο 26 : Σχολικά Συμβούλια - Σχολικές Επιτροπές
[   1. Για καθεμία ή για περισσότερες εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού συγκροτείται και λειτουργεί Σχολικό Συμβούλιο και Σχολική Επιτροπή - ΑΝΤΙΚ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 13 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 2817/00, ΦΕΚ-78 Α']
2.   'Εργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η κατά τον προσφορότερο τρόπο στήριξη της λειτουργίας της μονάδας και η επικοινωνία του με την τοπική κοινωνία.
3.   'Έργο της Σχολικής Επιτροπής είναι η διαχείριση των λειτουργικών δαπανών της μονάδας και η φροντίδα για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων, η ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων και γενικότερα ο εφοδιασμός αυτής με τα απαραίτητα μέσα για τη λειτουργία τους.
4.   Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από προτάσεις των ενδιαφερόμενων, ορίζονται ο αριθμός των εκπροσώπων κάθε φορέα που συμμετέχουν στα όργανα της παρ. 1, η διαδικασία εκλογής ή επιλογής τους, η διάρκεια της θητείας, ο χρόνος συγκρότησής τους, σε σώμα, ο τρόπος λειτουργίας των οργάνων αυτών, οι ειδικότερες αρμοδιότητές τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
5.   'Όργανα, που έχουν συγκροτηθεί με βάση διακρατικές συμφωνίες και ασχολούνται με θέματα εκπαίδευσης και πολιτισμού εξακολουθούν να λειτουργούν και μετά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού. 'Αρθρο 27 : Συμμετοχικά όργανα
1.   Στις χώρες υποδοχής είναι δυνατόν να συγκροτούνται :
α)   Τοπικό Συμβούλιο Παιδείας (Τ.Ο.Σ.Π.) σε κάθε ελληνική κοινότητα.
β)   Περιφερειακό Συμβούλιο Παιδείας (ΠΕ.Σ.Π.) σε κάθε έδρα συντονιστή εκπαίδευσης ή ελληνικού προξενείου.
γ)   Ομογενειακό Συμβούλιο Παιδείας (Ο.Σ.Π.) σε κάθε χώρα, με έδρα κατά προτίμηση την έδρα της ελληνικής πρεσβείας ή ελληνικού προξενείου, αν δεν υπάρχει πρεσβεία.
2.   Οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται και για τα συμμετοχικά όργανα. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

'Αρθρο 28 : Ειδικά επιμίσθια και αποζημιώσεις
1.   Στους εκπαιδευτικούς και διοικητικού υπαλλήλους που αποσπώνται στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, μπορεί να καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο, επιπλέον των τακτικών αποδοχών τους, ειδικό επιμίσθιο σε τοπικό νόμισμα της χώρας απόσπασης ή σε δολάρια ΗΠΑ, εφόσον επιτρέπεται αυτό από το νομισματικό καθεστώς της χώρας απόσπασης. Αν ειδικές συνθήκες της χώρας απόσπασης δεν επιτρέπουν για ορισμένα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της απόσπασης εκπαιδευτικού την παραμονή του στη χώρα αυτή, χορηγείται σ' αυτόν από το Ελληνικό Δημόσιο το 1/3 του ειδικού επιμισθίου για τα χρονικά διαστήματα που βρίσκεται στην Ελλάδα, εφόσον τα διαστήματα αυτά συμπίπτουν με το διδακτικό έτος της χώρας απόσπασης, και ολόκληρο το επιμίσθιο των θερινών διακοπών.
2.   Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωση και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των οικείων διπλωματικών ή προξενικών αρχών καθορίζονται : α) οι προϋποθέσεις καταβολής του ειδικού επιμισθίου, β) το ύψος αυτού σε κάθε περίπτωση, γ) ο τρόπος και η διάρκεια καταβολής τους, δ) οι λόγοι διακοπής ή μείωσής του και ε) κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια με την καταβολή του ειδικού επιμισθίου.
3.   Το ειδικό επιμίσθιο προκαταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μηνός, κατά τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 13 του ν. 2362/95 (ΦΚΕ-247 Α').
4.   Στους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα πρώτης μετάβασης στο εξωτερικό και οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα των ίδιων και των προστατευομένων μελών της οικογένειάς τους, καθώς επίσης και δαπάνες μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας εντός της ίδιας χώρας απόσπασης ή σε άλλη χώρα ή στην Ελλάδα και αποζημιώσεις για συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας που συγκροτούνται στη χώρα απόσπασης ή στην Ελλάδα.
5.   Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται : α) οι προϋποθέσεις, το ύψος και η διαδικασία καταβολής των δαπανών και αποζημιώσεων της προηγούμενης παραγράφου,  β) οι προϋποθέσεις και το ύψος των καταβαλλομένων νοσηλίων στο εξωτερικό ή της χορήγησης δανείων για την αντιμετώπιση επείγουσας εισαγωγής σε νοσοκομεία της αλλοδαπής, γ) οι προϋποθέσεις και το ύψος των δαπανών για μεταφορά στην Ελλάδα της σορού αποθανόντων των εκπαιδευτικών ή προστατευόμενων μελών της οικογένειάς τους και δ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την καταβολή δαπανών της προηγούμενης παραγράφου. 'Αρθρο 29 : Λοιπές δαπάνες
1.   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα έξοδα κάθε είδους που απαιτούνται για την πραγματοποίηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό φιλοξενιών, συνεδρίων, διακρατικών συναντήσεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, μετεκπαιδεύσεων, για την ανάπτυξη δημόσιων σχέσεων και για την εκμάθηση και εξέταση ξένης γλώσσας, σύμφωνα με το νόμο αυτόν και ο τρόπος καταβολής των εξόδων αυτών.
2.   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα έξοδα λειτουργίας των γραφείων των μορφωτικών εκπαιδευτικών συμβούλων και των συντονιστών εκπαίδευσης στο εξωτερικό, καθώς και τις προμήθειες στο εξωτερικό επίπλων και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες των γραφείων αυτών.
[    3.   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να συνιστάται ειδικός λογ/σμός που λειτουργεί και διαχειρίζεται επιχορηγήσεις και δωρεές ξένων και ομογενειακών φορέων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι σκοποί του ειδικού λογ/σμού, τα όργανα και ο τρόπος διοίκησης και διαχείρισής τους   - Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 2413/ 1996 (ΦΕΚ 124 Α) , καθώς και οι λογαριασμοί επιδοτήσεων που είχαν συσταθεί με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ ’ εξουσιοδότησή της, τυχόν δε ταμειακά υπόλοιπά τους μεταφέρονται στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, Νο 200 «Ε.Δ. Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών» - ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3404/05, ΦΕΚ-260 Α’]

 

Άρθρο 30 : Επιχορηγήσεις σχολείων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
1.   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να επιχορηγούνται οι εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό για την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως εξόδων λειτουργίας τους.
2.   Οι επιχορηγήσεις αυτές καταβάλλονται σε τοπικό νόμισμα ή σε δολλάρια Η.Π.Α. στις Σχολικές Επιτροπές του άρθρου 26. Οι επιτροπές αυτές, στις οποίες απαραιτήτως συμμετέχουν ο δ/ντής της μονάδας, ένας εκπαιδευτικός της μονάδας και ένας κηδεμόνας, συγκροτούνται με απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης.
3.   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο τρόπος διαχείρισης των επιχορηγήσεων των προηγούμενων παραγράφων, η διαδικασία απόδοσης των σχετικών λογ/σμών και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
4.   Από την έναρξη της ισχύος της κοινής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.δ/τος 154/73 και της παρ. 6 του άρθρου 66 του ν. 1566/85. 

(Σημείωση : Με την παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 2621/98, ΦΕΚ-136 Α' ορίζεται ότι : "Η κατά το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 2413/96 επιχορήγηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων"). 

(Σημείωση : Με την παρ. 37 του άρθρου 13 του Ν. 3149/03, ΦΕΚ-141 Α’ ορίζεται ότι : «Η κατά το άρθρο 30 του Ν. 2413/1996 επιχορήγηση αναφέρεται σε όλες τις μορφές οργάνωσης της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ίδιου νόμου. Η επιχορήγηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»).'Αρθρο 31 : Αποσπάσεις υπαλλήλων - Προσλήψεις
1.   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αποσπώνται διοικητικοί υπάλληλοι αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης και μορφωτικών εκπαιδευτικών συμβούλων.
Οι αποσπώμενοι πρέπει να έχουν ικανή διοικητική εμπειρία, επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή μιας των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής και επαρκείς γνώσεις πληροφορικής. Οι διατάξεις των παρ. 2,3,4, και 6 του άρθρου 23 εφαρμόζονται ανάλογα και για τις αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων.
2.   Με κοινή απόφαση των  Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέμα σχετικά με το νόμο αυτόν που αφορούν προσλήψεις εκπαιδευτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή σύμβαση έργου.
3.   Οι αποφάσεις των άρθρων 2 παρ. 2, 8 παρ. 1, 11 παρ. 1 και 2, 26 παρ. 4 του παρόντος νόμου εκδίδονται μετά από γνώμη του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού. Η γνώμη αυτή διατυπώνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου. Εάν παρέλθει άπρακτος η παραπάνω προθεσμία, η απόφαση εκδίδεται χωρίς τη διατύπωση της γνώμης αυτής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' : ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ


'Αρθρο 32 : 'Ιδρυση
1.   Ιδρύεται ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με σκοπό κυρίως τη φοίτηση και έρευνα σε θέματα της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισμού, της ιστορίας και της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης, καθώς και σε άλλα επιστημονικά θέματα που αναπτύσσονται στην Ελλάδα.
2.   Ως έδρα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελληνικών Σπουδών καθορίζεται η περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας.
3.   Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.Σ.Υ.Π) και του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.), καθορίζεται η έδρα των παραρτημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελληνικών Σπουδών, που μπορεί να λειτουργούν σε πόλεις της ημεδαπής και αλλοδαπής, και ο τρόπος συνεργασίας του με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελληνικών Σπουδών εξαιρείται από τις διατάξεις που διέπουν το δημόσιο τομέα.
4.   Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελληνικών Σπουδών διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της διαρκούς επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής. 'Αρθρο 33 : Οργάνωση και λειτουργία
1.   Δεκτοί για εγγραφή και φοίτηση στο Διεθνές Πανεπιστήμιο είναι έλληνες πολίτες της ημεδαπής, ομογενείς που είναι εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή, καθώς και πολίτες άλλων χωρών, εφόσον έχουν απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή τίτλο απόλυσης αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής.
2.   Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισηγήσεις του Ε.ΣΥ.Π. και του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, ρυθμίζονται τα θέματα :
α.   διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου, σύστασης, σύνθεσης και συγκρότησης των συλλογικών οργάνων αυτού, ορισμού των μονομελών οργάνων του και καθορισμού των αρμοδιοτήτων τους και του τρόπου άσκησης αυτών, β.   ίδρυσης και λειτουργίας τμημάτων και παραρτημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου, γ.   ορισμού των προϋποθέσεων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής των επιθυμούντων να εγγραφούν και να φοιτήσουν.
δ.   διάρκεια της φοίτησης σε κάθε τμήμα και παράρτημα, ε.   δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των φοιτώντων, στ.  τύπου του χορηγουμένου τίτλου σπουδών και δυνατοτήτων κατάταξης σε τμήματα ΑΕΙ της ημεδαπής, ζ.   διαδικασία επιλογής των διδασκόντων και η.   κάθε άλλης λεπτομέρειας που αναφέρεται στη λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου.
3.   Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται οι αποζημιώσεις των διδασκόντων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, καθώς και των μελών των συλλογικών οργάνων και των μονομελών οργάνων του.
4.   Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών συνιστώνται θέσεις διοικητικού και τεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη διοικητική στήριξη της λειτουργίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου, καθορίζεται ο αριθμός των συνιστωμένων θέσεων, κατά κλάδους και ειδικότητες, ο τρόπος πλήρωσης αυτών, η καταβαλλόμενη αμοιβή, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
5.   Πόροι του Διεθνούς Πανεπιστημίου είναι :
α)   η κρατική επιχορήγηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, β)   οι οικονομικές ενισχύσεις ομογενών και αλλογενών, γ)   τα δίδακτρα των φοιτώντων, ομογενών και αλλοδαπών, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου πανεπιστημιακού οργάνου.
6.   Το Διεθνές Πανεπιστήμιο, για την επίτευξη των στόχων του, συνεργάζεται με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής, με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, με ομογενειακούς και άλλους φορείς της αλλοδαπής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' : ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

'Αρθρο 34 : Σκοπός - Περιεχόμενο
1.   Σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες.
2.   Στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα προγράμματα των αντίστοιχων δημόσιων σχολείων, τα οποία προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ανάγκες των μαθητών τους. 'Αρθρο 35 : Σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
1.   Σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5 και 6 του ν. 1566/85 (ΦΕΚ-167 Α') νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου και τεχνικές επαγγελματικές σχολές.
2.   Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΙΠΟΔΕ, μπορεί να εφαρμόζονται στα σχολεία αυτά αναλυτικά προγράμματα με δυνατότητα πρόσθετων ή εναλλακτικών μαθημάτων, μειωμένο ωράριο των εκπαιδευτικών και μειωμένο αριθμό μαθητών ανά τάξη.
3.   Τα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ιδρύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου και σύμφωνη γνωμοδότηση του ΙΠΟΔΕ. Με την ίδια διαδικασία ή με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να μετατρέπονται άλλα δημόσια σχολεία σε δημόσια σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή να ορίζονται ως πειραματικά και να υπάγονται σε ΑΕΙ και να ιδρύονται τάξεις ή τμήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε δημόσια σχολεία.
4.   Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου και σύμφωνη γνωμοδότηση του ΙΠΟΔΕ, μπορεί να εγκρίνεται η ίδρυση σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, επ' ονόματι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και άλλων φιλανθρωπικών σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα σχολεία αυτά μπορεί να επιχορηγούνται από το Λογ/σμό Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. 'Αρθρο 36 : Εκπαιδευτικό προσωπικό
1.   Με την απόφαση της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, κατά κλάδους και ειδικότητες, για τη λειτουργία των ιδρυόμενων δημόσιων σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
2.   Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδεείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα προσόντα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι μετατίθενται στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και η διαδικασία μετάθεσής τους.
3.   Οι διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 'Αρθρο 37 : Διοίκηση των σχολείων
1.   Οι διατάξεις που ισχύουν για τη διοίκηση των δημόσιων σχολείων και τη στήριξη του έργου τους εφαρμόζονται και στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
2.   Οι διευθυντές των δημόσιων σχολείων επιλέγονται σύμφωνα με τα ισχύοντα για την επιλογή των διευθυντών των άλλων δημόσιων σχολείων. Το οικείο συλλογικό όργανο επιλογής καταρτίζει ιδιαίτερο πίνακα διευθυντών των δημόσιων σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, στον οποίο κατατάσσονται με αξιολογική σειρά εκπαιδευτικοί, που, πέρα από τα γενικά προσόντα, διαθέτουν και τα προσόντα που θα οριστούν με την  απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 36. Επί των αιτήσεων των υποψήφιων διευθυντών σχολείων εκφράζει την άποψή του το Σχολικό Συμβούλιο, εφόσον στις αιτήσεις περιλαμβάνεται προτίμηση για τοποθέτηση στο συγκεκριμένο σχολείο.
3.   Η διοίκηση των σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ασκείται από τις οικείες διευθύνσεις ή γραφεία εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


'Αρθρο 38 : Μετονομασία της Δ/νσης Ε.Ε.Ε.
Η Δ/νση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μενονομάζεται σε Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 'Αρθρο 39 : 'Εκταση εφαρμογής
1.   Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται εφόσον δεν αντίκειται στη νομοθεσία των ξένων χωρών ή σε διατάξεις διακρατικών συμφωνιών που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε διάταξη, που ρυθμίζει με τρόπο διαφορετικό τα ίδια θέματα.
2.   Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από το νόμο αυτόν προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα ισχύοντα. 'Αρθρο 40 : 'Ιδρυση Κέντρου Μελέτης Αρχαίου Δράματος
1.   Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "Διεθνές Κέντρο Μελέτης Αρχαίου Δράματος". Το Κέντρο έχει έδρα τα Ιωάννινα και τελεί υπό την εποπτεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
2.   Σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου είναι η μελέτη, προβολή και αναβίωση του αρχαίου δράματος, η σύνταξη σχετικών βιβλιογραφικών οδηγών, η παράσταση έργων και η έκδοση εντύπου υλικού για την προβολή του αρχαίου δράματος.
3.   Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τους ειδικότερους σκοπούς, τη διοίκηση, την οργάνωση, τη σύσταση θέσεων, τους πόρους, την οικονομική διαχείριση, καθώς επίσης τις επί μέρους κατηγορίες και τα ειδικότερα τυπικά προσόντα του προσωπικού του Κέντρου, τη διαδικασία πρόσληψής του και τα θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης αυτού.
4.   Μέσα σ' ένα (1) έτος, αφότου οριστούν τα όργανα διοίκησης του Κέντρου, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα διοικητικής λειτουργίας του Κέντρου, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία αυτού. 'Αρθρο 41 : Ιόνιος Ακαδημία και ρύθμιση άλλων ειδικών θεμάτων
1.   Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Ιόνιος Ακαδημία" και με έδρα την Κέρκυρα, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σκοπός της "Ιονίου Ακαδημίας" είναι η επιστημονική έρευνα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τις θεσμικές, πολιτικές και οικονομικές όψεις της, τις κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και τη δυναμική των σχέσεων Ανατολής Δύσης και Βορρά - Νότου. 'Οργανα διοίκησης της "Ιονίου Ακαδημίας" είναι το Εποπτικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, που είναι προσωπικότητες με εγνωσμένο κύρος και προσφορά στην ιδέα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων : α) εξειδικεύεται ο σκοπός της Ιονίου Ακαδημίας, β) καθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας των οργάνων της, γ) ρυθμίζονται τα θέματα συγκρότησης, σύνθεσης και διορισμού του Εποπτικού και του Διοικητικού Συμβουλίου και ο αριθμός των μελών τους, δ) ορίζεται η διάρκεια της θητείας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, μέρος των οποίων μπορεί να είναι και ισόβια, καθώς και η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ε) ορίζονται οι κατηγορίες και η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Ιονίου Ακαδημίας και συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις, στ) ορίζονται οι πόροι της και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισής της. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να συσταθεί Επιστημονικό Συμβούλιο και να ρυθμίσει η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας τους.
2.   Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται Επιτροπή Σύνδεσης της Εκπαίδευσης με την Απασχόληση και την Οικονομία. Σκοπός της επιτροπής είναι η μελέτη θεμάτων που αφορούν την προσέγγιση του εκπαιδευτικού συστήματος με την εργασία και την οικονομία, καθώς και η προώθηση της συνεργασίας των φορέων και στελεχών της εκπαίδευσης με τους κοινωνικούς ετέρους.
Ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής, τα θέματα που αφορούν τη σύσταση υπηρεσίας για την επιστημονική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής, τα θέματα απαρτίας της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με όμοια απόφαση.
3.   Στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. συνιστάται μία θέση νομικού συμβούλου, στην οποία προσλαμβάνεται δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω.
4.   Με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι., μετά από πρόταση του Συμβουλίου Σχολής, είναι δυνατή η οργάνωση διασχολικών ή διατμηματικών προγραμμάτων σπουδών που οδηγούν σε χωριστό διεπιστημονικό τίτλο σπουδών. Με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. και μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Σχολής ορίζεται πενταμελής Διοικούσα Επιτροπή από μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού που συμμετέχουν στο διασχολικό ή διατμηματικό πρόγραμμα. Πρόεδρος της Διοικούσας ορίζεται από το Συμβούλιο Τ.Ε.Ι. ο Δ/ντής Σχολής ή ο Προιστάμενος του Τμήματος αντίστοιχα, το οποίο έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η Διοικούσα Επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Τμήματος για όσα θέματα είναι αναγκαία για τη λειτουργία διασχολικού ή διατμηματικου προγράμματος σπουδών, καθώς και την αρμοδιότητα καθορισμού του περιεχομένου των σπουδών. Το διατμηματικό πρόγραμμα υποβάλλεται στο αρμόδιο τμήμα του Ε.Σ.Υ.Π. προ της εφαρμογής του, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 1404/83. Την ευθύνη αξιολόγησης και πιστοποίησης του διεπιστημονικού τίτλου σπουδών έχει ο αρμόδιος τομέας του Ε.ΣΥ.Π.
5.   (Καταργείται αναδρομικά από 1.1.93 η παρ. 6 του άρθρου 12 του Ν. 2083/92. Αντικαθίσταται το άρθρο 23 του ν. 2083/92).
6.   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών είναι δυνατή η επιχορήγηση των αρχείων του άρθρου 4 του ν. 1946/91.
7.   Με τη διαδικασία του άρθρου 3 παρ. 7 του ν. 1268/82 μπορούν να ιδρύονται ειδικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα.  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα των ειδικών νομικών προσώπων για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. : α) ορίζεται η νομική μορφή και ονομασία αυτών των νομικών προσώπων και δίνεται προθεσμία για την τροποποίηση των πράξεων σύστασης των νομικών προσώπων που ήδη λειτουργούν, β) ρυθμίζεται η δυνατότητα χορήγησης από τα νομικά αυτά πρόσωπα υποτροφιών και βραβείων, καθώς και αποδοχής δωρεών και κληροδοτημάτων, γ) ρυθμίζεται η δυνατότητα προσφοράς από αυτά τα νομικά πρόσωπα εκπαιδευτικών, κοινωνικών και ερευνητικών υπηρεσιών και διοργάνωσης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή άλλων μορφών εκπαιδευτικών μονάδων, καθώς και η αξιολόγηση και πιστοποίηση των παρεχόμενων τίτλων σπουδών.
8.   α.   Τα μέλη Δ.Ε.Π. που διδάσκουν με αμοιβή μαθήματα της δράσης Jean Monnet υποχρεούνται μετά από τη λήξη της τριετούς κοινοτικής συγχρηματοδότησης να διδάσκουν τα μαθήματα αυτά, χωρίς αμοιβή, για μία επιπλέον τετραετία.
β.   Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τα μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν κάνει έναρξη της συγχρηματοδοτούμενης τριετίας ή την έχουν περατώσει. 'Αρθρο 42 : Διοικητικό προσωπικό των σχολείων μειονοτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
"1.  Για τη γραμματειακή υποστήριξη των σχολείων μειονοτικής εκπαίδευσης της Θράκης συνιστάται κλάδος υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που αποτελείται από σαράντα (40) θέσεις υπαλλήλων ΠΕ κατηγορίας" (αντικ. της παρ. 1 από την παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν. 2640/98, ΦΕΚ-206 Α').
2.   Ως ειδικό τυπικό προσόν διορισμού στον κλάδο της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται το πτυχίο της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσ/νίκης.
[    3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα Θέματα που αφορούν την προκήρυξη, τον τρόπο επιλογής και το διορισμό των γραμματέων μειονοτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Θράκης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας κατ' εξαίρεση από τις κείμενες διατάξεις  - ΑΝΤΙΚ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 21 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 2817/00, ΦΕΚ-78 Α'  ]
4.   Η κατανομή και η ανακατανομή των θέσεων των γραμματέων κατά σχολεία γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2341/95 (ΦΕΚ-208 Α').
5.   Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης ασκεί αρμοδιότητες υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου για το διοικητικό προσωπικό του παρόντος άρθρου. 'Οταν το συμβούλιο αυτό εξετάζει θέματα του διοικητικού προσωπικού, μετέχουν σ' αυτό, αντί των αιρετών μελων των εκπαιδευτικών, αιρετοί εκπρόσωποι του διοικητικού προσωπικού, οι οποίοι επιλέγονται κατά τις κείμενες διατάξεις.
Μέχρι την επιλογή των αιρετών εκπροσώπων το συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα χωρίς τη συμμετοχή τους.
6.   Οι καθηγητές των κλάδων 22, 23, 24, 25, 26 και 26 Α του π.δ/τος 620/78 (ΦΚΕ-133 Α'), που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στη ΣΕΛΕΤΕ, λαμβάνουν τις μηνιαίας αποδοχές, τις αποζημιώσεις, τις χορηγίες, καθώς και κάθε μορφής και ονομασίας επιδόματα που καταβάλλονται στα μέλη των διαφόρων βαθμίδων Ε.Π. ή του Ε.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. κατά την εξής αντιστοιχία :
α)   Της βαθμίδας του καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή Τ.Ε.Ι. : Οι καθηγητές των κλάδων 22 και 23 με ανάλογη εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης Α' του άρθρου 38 παρ. 2 του ν. 1404/83 (ΦΚΕ-173 Α').
β)   Της βαθμίδας του καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή ή καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι. : Οι καθηγητές των κλάδων 24 και 25 με ανάλογη εφαρμογή της διάταξης της περ. β' του άρθρου 38 παρ. 2 του Ν. 1404/83, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 παρ. 9 του ν. 1566/85.
γ)   Του Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Ι : Οι καθηγητές των κλάδων 26 και 26 Α με ανάλογη εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης Γ' του άρθρου 38 παρ. 2 του ν. 1404/83.
Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, ως εκπαιδευτική προυπηρεσία θεωρείται εκείνη που ορίζεται στο στοιχείο α' του άρθρου 1 παρ. 7 του ν. 1517/85 (ΦΕΚ-25 Α'), για δε τη μισθολογική και μόνο εξέλιξη των ανωτέρω καθηγητών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 στοιχ. β' του άρθρου 3ο ν. 1404/83.
7.   Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις από το Δ.Σ. της ΣΕΛΕΤΕ.
8.   Πλην των αναφερόμενων στην παρ. 6 εκπαιδευτικών, οι διοριζόμενοι στο μέλλον σε θέσεις καθηγητών της ΣΕΛΕΤΕ των παραπάνω κλάδων λαμβάνουν τις προαναφερόμενες στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου απολαβές της οποίες λαμβάνουν οι καθηγητές, οι επίκουροι καθηγητές, οι καθηγητές εφαρμογών, ως και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα, εφόσον διαθέτουν το κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα για την αντίστοιχη βαθμίδα εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι., με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της       ΣΕΛΕΤΕ.
9.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παρ. 8 του ν. 2188/94 αύξηση δεν καταβάλλεται στο παραπάνω προσωπικό.
10.  Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΔΕ1, ΤΕ1, ΠΕ17 και ΠΕ18 του άρθρου 14 του ν. 1566/85 (ΦΚΕ-167 Α'), που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν τα προσόντα διορισμού σε θέσεις άλλους κλάδου, μετατάσσονται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου αυτού, οι οποίες συνιστώνται με την πράξη μετάταξης.
11.  Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
12.  Οι μετατασσόμενοι στις προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις άλλου κλάδου μπορούν να εντάσσονται σε κενούμενες θέσεις της ίδιας ειδικότητας του κλάδου αυτού κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου. Από την ένταξή τους σε τακτικές θέσεις καταργούνται ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις.
13.  Για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθούν να υφίστανται προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις στον κλάδο μετάταξης δεν πληρούνται με διορισμό ισάριθμες τακτικές θέσεις της ίδιας ειδικότητας του κλάδου από τον οποίο έγινε η μετάταξη.
14.  Οι μετατασσόμενοι κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου επανακατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1505/84 (ΦΚΕ-194 Α') σε μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί με τα έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας με αφετηρία το εισαγωγικό κλιμάκιο του νέου κλάδου, στον οποίο γίνεται η μετάταξη.
15.  Οι υπηρετούντες σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να προσφέρουν το διδακτικό έργο που προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου από τον οποίο έγινε η μετάταξη και με το εβδομαδιαίο ωράριο που ισχύει για τον κλάδο αυτόν.

(Σημείωση : Με την παρ. 23 του άρθρου 9 του Ν. 2817/00, ΦΕΚ-78 Α' ορίζεται ότι : "Οι διατάξεις των παραγράφων 10 μέχρι και 15 του άρθρου 42 του ν. 2413/1996 εφαρμόζονται και για τους εν λόγω εκπαιδευτικούς που απέκτησαν τα προσόντα διορισμού σε θέσεις ανώτερου κλάδου και μετά την ισχύ του ν. 2413/1996. Η σχετική προθεσμία υποβολής αίτησης για μετάταξη υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος").

16.  Η προθεσμία του άρθρου 61 παρ. 6 του ν. 1566/85 για την υποβολή αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών από και προς τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος νόμου.
17.  Εκπαιδευτικοί που έχουν πτυχία ΑΕΙ του εξωτερικού, ισότιμα και αντίστοιχα με πτυχία της ημεδαπής, μπορεί να εγγράφονται στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών και μετά τη συμπλήρωση του 40ου έτους της ηλικίας τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 45ου έτους, εφόσον παρέμειναν στο εξωτερικό επί δέκα (10) έτη τουλάχιστον και να έχουν πενταετή τουλάχιστον εργασιακή απασχόληση στο εξωτερικό.
Για το διορισμό τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 Κεφάλαιο Α' παρ. 5 του ν. 1566/85. 'Αρθρο 43 : Αναγνώριση τίτλων σπουδών Πανεπιστημίου Κύπρου και άλλα θέματα  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
1.  "α-β) Το Πανεπιστήμιο της Κύπρου αναγνωρίζεται ως ανώτατο αυτοδιοικούμενο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ομοταγές με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής και τα τμήματα αυτού ως ισότιμα με τα τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη της αρμόδιας μονάδας του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.Σ.Υ.Π.) ή, μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία της, του Δ.Σ. του ΔΙΚΑΤΣΑ, προσδιορίζονται οι τίτλοι σπουδών Τμημάτων των ελληνικών Α.Ε.Ι. προς τους οποίους είναι αντίστοιχοι οι τίτλοι σπουδών που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου" (αντικ. των εδαφ. α' και β' από το άρθρο 8 του Ν. 2454/97, ΦΕΚ-7 Α').
2.   Οι προυποθέσεις και η διαδικασία εξομοίωσης των πτυχιούχων της Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας προς τους πτυχιούχους των Τμημάτων του Χαροκοπείου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Οικιακής Οικονομίας καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του Ιδρύματος αυτού.
3.   α)   Το Παράρτημα του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, που λειτουργεί στην πόλη των Σερρών, καθίσταται από το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997 ανεξάρτητο Τμήμα (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης με έδρα τις Σέρρες.
β)   Οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος και η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. Με την ίδια διαδικασία ρυθμίζεται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που τυχόν ανακύπτει από την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
4.   α)   Οι πίνακες μετεγγραφών από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού στα τμήματα Α.Ε.Ι. του εσωτερικού για το Ε' εξάμηνο σπουδών, που εκδόθηκαν από την ΚΕΕΜΕ το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο του 1995 για την κάλυψη του ποσοστού 7% και 3% αντίστοιχα, τροποποιούνται και εκδίδονται νέοι πίνακες ως ακολούθως :
ι)   Οι φοιτητές που είχαν μετεγγραφεί με το ποσοστό 7% το Μάρτιο του 1995 σε τμήμα της πρώτης προτίμησής τους παραμένουν στο τμήμα που μετεγγράφησαν, ενώ οι φοιτητές που είχαν μετεγγραφεί με το ίδιο ποσοστό σε τμήμα της δεύτερης ή επόμενης προτίμησής τους μπορούν, αν επιθυμούν, να παραμείνουν στο τμήμα που μετεγγράφησαν ή να ζητήσουν τη μετεγγραφή τους σε τμήμα προηγούμενης προτίμησης.
Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ΚΕΕΜΕ εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. ιι)  Η ΚΕΕΜΕ εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού εκδίδει νέους πίνακες μετεγγραφών στους οποίους περιλαμβάνονται όλοι οι μετεγγραφέντες με το ποσοστό 3% και όσοι από τους μετεγγραφέντες με το ποσοστό 7% ζητήσουν μετεγγραφή σε τμήμα προηγούμενης προτίμησης. Οι πίνακες αυτοί εκδίδονται για την κάλυψη ποσοστού θέσεων 10% επί του αριθμού εισακτέων για κάθε τμήμα με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι στις εξετάσεις το Δεκέμβριο του 1994 και τη σειρά προτίμησής τους κατά την υποβολή της αίτησης μετεγγραφής το Νοέμβριο του 1994.
Οι θέσεις των φοιτητών του εδαφίου α' που δεν επιθυμούν μετεγγραφή σε τμήματα προηγούμενης προτίμησής τους λογίζονται ως υπεράριθμες και δεν λαμβάνονται υπόψη από την ΚΕΕΜΕ κατά τον υπολογισμό των θέσεων με το ποσοστό 10%.
β)   Οι υποψήφιοι που μετεγγράφονται σε άλλο ΑΕΙ, με την παραπάνω ρύθμιση απαλλάσσονται από την εξέταση σε μαθήματα ή ασκήσεις που εξετάστηκαν με επιτυχία στο τμήμα που αρχικά είχαν μετεγγραφεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του τμήματος υποδοχής. Με την ίδια απόφαση οι μετεγγραφόμενοι υποχρεούνται να εξετασθούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος υποδοχής κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν επαρκώς στο τμήμα που είχαν ήδη μετεγγραφεί.
γ)   Το άρθρο 19 του ν. 2327/95 (ΦΕΚ-156 Α') ισχύει και για τους φοιτητές που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις μετεγγραφών για το 5ο εξάμηνο κατά το ακαδημαϊκό έτος 1993 - 1994. Για το ανώτερο ακαδημαϊκό έτος γίνεται συμπληρωματική έκδοση αποτελεσμάτων για ποσοστό θέσεων 3% επί του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων κατά τμήμα υποδοχής. Ο αριθμός μετεγγραπτέων που προκύπτει μετεγγράφεται στα αντίστοιχα τμήμα των Α.Ε.Ι.. Οι πίνακες μετεγγραφέντων του ίδιου ακαδημαικού έτους που ήδη έχουν εκδοθεί δεν θίγονται.
5.   (Προστίθεται περίοδος στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 1351/83 (ΦΕΚ-6 Α').
6. [    Οι σπουδαστές Τμήματος Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. - ΑΝΤΙΚ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 44 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 2817/00, ΦΕΚ-78 Α'   ]  που διαγράφονται με απόφαση του Τμήματος, μετά την εισαγωγής τους στο τμήμα αυτό, επειδή διαπιστώθηκε, ύστερα από σχετικές εξετάσεις στις οποίες παραπέμπονται με ευθύνη του τμήματαος, ότι παρουσιάζουν κώφωση ή βαρηκοία ή δυσαριθμία ή τραύλισμα ή εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου - άρθρωσης ή παθολογική φωνή, εισάγονται, καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, στο πρώτο έτος σπουδών σχολής ή τμήματος Ανώταου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ή Ανωτέρης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων επόμενης προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο, για την οποία είχαν συγκεντρώσει τη συνολική βαθμολογία τουλάχιστον του τελευταίου εισαγόμενου.
Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών σε σχολή ή τμήμα επόμενης προτίμησής τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την εκδοση της απόφασης διαγραφής τους από το Τμήμα Λογοθεραπείας και συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής.
7.   Το άρθρο 8 του Ν. 4149/61 "Περί Καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων" (ΦΕΚ- 41 Α') καταργείται και η διάταξη του άρθρου 21 παρ. 5 εδάφιο πρώτο του αυτού νόμου αντικαθίσταται ως εξής : "Τα ψηφοδέλτια μονογράφονται υπό του Προέδρου".
8.   α)   Στους φοιτητές ελληνικής υπηκοότητας που είναι εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακά Τμήματα Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με ειδίκευση (Masters) ή διδακτορικού διπλώματος δύναται να χορηγούνται δάνεια από πιστωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
β)   Δύναται επίσης να χορηγούνται δάνεια στα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης α' από πιστωτικά ιδρύματα και πιστωτικούς οργανισμούς με επιδότηση του επιτοκίου από το Δημόσιο.
γ)   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά με τις προυποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης του δανείου.
9.   Οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2174/94 (ΦΚΕ-210 Α') εφαρμόζονται αναλόγως για το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996.
10.  (Προστίθεται εδαφ. ια' στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1404/83).
11.  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητος (Ε.Ι.Ν.) και κατά περίπτωση των οργανισμών Ν.Α. ή των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μεταφέρονται αρμοδιότητες του Ε.Ι.Ν., που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των μαθητικών εστιών στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, καθώς και των φοιτητικών ή σπουδαστικών εστιών, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης οι φοιτητές των οποίων εξυπηρετούνται από τη συγκεκριμένη εστία. Σε περίπτωση που η εστία εξυπηρετεί φοιτητές περισσότερων του ενός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η μεταφορά της αρμοδιότητας γίνεται μετά από κοινή πρόταση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Με όμοιο, κατά περίπτωση, προεδρικό διάταγμα, μπορεί να περιέρχεται στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, αντίστοιχα, η κυριότητα του εξοπλισμού της εστίας, καθώς και να μεταφέρεται χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, το προσωπικό του Ε.Ι.Ν, το οποίο καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις της Ν.Α. ή των αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας ή προσωποπαγείς θέεις που συστήνονται με το αυτό προεδρικό διάταγμα καταργούμενων ισάριθμων θέσεων του Ε.Ι.Ν.. 'Αρθρο 44 : Ρυθμίσεις για τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
1.   οι εγγεγραμμένες στον ετήσιο προυπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού πιστώσεις διατίθενται για τους σκοπούς και τα προγράμματά της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (όπως π.χ. Ο.Τ.Α., Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Πανεπιστήμια), σε Ν.Π.Ι.Δ. (όπως π.χ.
Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Κέντρα, Ε.Ι.Ν., Ευρωπαικό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 'Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Ιδρύματα, σύλλογοι, σωματεία, επαγγελματικά επιμελητήρια), καθώς και σε επιχορηγούμενα από το Κράτος κοινωφελή ιδρύματα που υλοποιούν η συμμετέχουν στην εκτέλεση προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, καθώς και προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαική 'Ενωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.
Το ύψος των επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων αυτών στους ανωτέρω φορείς καθορίζεται με την απόφαση επιχορήγησης ή χρηματοδοτήσης που εκδίδεται για το σκοπό αυτόν, κάθε φορά από τον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό ή τα υπο τούτου εξουσιοδοτημένα όργανα, καταργούμενης κάθε αντίθετης σχετικής διάταξης.
Μετά την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο δόθηκε η επιχορήγηση ή χρηματοδότηση και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ολοκλήρωση του σκοπού της, ο επιχορηγούμενος ή χρηματοδοτούμενος φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά στη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού απολογισμό με νομότυπα παραστατικά στοιχεία, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
[    
2.   Οι δαπάνες σχετικά με τη σύγκληση και λειτουργία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και του εννεαμελούς προεδρείου του βαρύνουν τον προυπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού  (Γ.Γ.Α.Ε.).
Η Γ.Γ.Α.Ε. ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Σ.Α.Ε. εγκρίνει τον προτεινόμενο προυπολογισμό λειτουργίας του και προβαίνει στην επιχορήγηση του Σ.Α.Ε. με απευθείας εκταμιεύσεις στο προεδρείο επ' ονόματι του προέδρου και του ταμία.
Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. υποβάλλει, μετά το πέρας του έτους χρήσης, στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Γ.Γ.Α.Ε. απολογισμό συνοδευόμενο από τα νομότυπα παραστατικά στοιχεία κατ' αναλογία προς τον ισχύοντα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 44 ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡ. β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 3480/06, ΦΕΚ-161 Α’]'Αρθρο 45 :
(Αντικαθίσταται η διάταξη του άρθρου 17 του Ν. 2327/95) – Τροποποιείται από την παρ. 5Β του άρθρου 26 του Ν. 3549/07, ΦΚΕ-69 Α’ , για την τροποποίηση βλ. το άρθρο 17 του Ν. 2327/95). 


'Αρθρο 46 : Ρύθμιση θεμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
1.   Στους συμβούλους παρέδρους μόνιμους ή με θητεία, ειδικούς παρέδρους και εισηγητές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στους σχολικούς συμβούλους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς της τέως Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας του άρθρου 27 παρ. 3 του ν. 2009/92 (ΦΚε-18 Α') καταβάλλεται από 1.1.97 το ειδικό μηνιαίο επίδομα που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 8 του ν. 2065/92 (ΦΕΚ- 113 Α').
2.   Οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του ν.  1674/86 (ΦΕΚ-203 Α') εφαρμόζονται και για τα σχολεία της "Γενικής Αρμενικής 'Ενωσης Αγαθοεργίας".
3.   (Προστίθεται εδάφιο στην παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.       1566/85).
4.   (Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1894/90).
5.   Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται η παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 2327/95 (ΦΕΚ-156 Α').
[    6. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται στις περιοχές μετάθεσης, τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου σε κενές θέσεις σχολείων της περιοχής και οριστικά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, συγκρινόμενοι με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς. Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α ) καταργείται. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται οριστικά, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού συμβουλίου, σε σχολεία της περιοχής μετάθεσης, τα οποία δεν είχαν περιλάβει στις προτιμήσεις τους, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης από το επόμενο σχολικό έτος για βελτίωση της τοποθέτησής τους για σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης μόνο του ίδιου νομού και συγκρίνονται με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς  - ΑΝΤΙΚ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 2817/00, ΦΕΚ-78 Α']
7.   Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εκλέγονται νομάρχες, πρόεδροι κοινοτήτων, νομαρχιακοί, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, εφόσον υπηρετούν σε άλλο νομό, δήμο ή κοινότητα, αποσπώνται μετά από αίτησή τους σε αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση της έδρας, της περιοχής που έχουν εκλεγεί και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε υπηρεσία ή θέση όμορης περιοχής.
Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 57 του ν. 1943/91 (ΦΚΕ- 50 Α'), δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
8.   (Αντικαθίσταται η περ. δ' της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 2327/95).
'Αρθρο 47 : Σύσταση θέσεων δασκάλων
1.   Για την τοποθέτηση ενός επιπλέον δασκάλου στα ήδη λειτουργούντα 10/θέσια και πάνω δημοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συνιστώνται χίλιες τριακόσιες ογδόντα μία (1.381) θέσεις κλάδου δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
2.   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να συνιστώνται οργανικές θέσεις των κλάδων δασκάλων και νηπιαγωγών για την πληρέστερη λειτουργία των σχολείων, πέρα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 4 παρ. 8 του ν. 1566/85.
'Αρθρο 48 : Αποζημίωση για πρόσθετη απασχόληση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
1-2.  (Καταργήθηκαν από την παρ. ζ' του άρθρου 31 του Ν. 2470/97, ΦΕΚ-40 Α').
3.   Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 14 παρ. 13 του ν. 1566/85 (ΦΕΚ-167 Α'), ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων για το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μειώνονται για όσους έχουν ή συμπληρώνουν εικοσαετή υπηρεσία κατά μία εβδομαδιαίως από 1.9.96 και κατά μία ακόμα από 20.1.97. 

(Με την παρ. 45γ του άρθρου 13 του Ν. 3149/03, ΦΕΚ-141 Α’ ορίζεται ότι : «Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 και της παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, της παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 2413/1996, της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α΄) και της παρ. 14 του άρθρου 30 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄) εφαρμόζονται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές»).'Αρθρο 49 : Επέκταση επιδόματος
1.   Το μηνιαίο ειδικό επίδομα που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 10 του Ν. 2327/95 (ΦΕΚ-156 Α') καταβάλλεται από 1.1.96 και στο μόνιμο και με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου διοικητικό, τεχνικό [    νοσηλευτικό – ΠΡΟΣΘ. ΛΕΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 3027/02, ΦΕΚ-152Α. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-12-01[Τέλος  ] και λοιπό βοηθητικό προσωπικό όλων των  νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αυτοτελών και μη υπηρεσιών και εκπαιδευτικών μονάδων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπαλλήλους των ΝΕΛΕ καθώς και σε όλα τα μέλη Ε.Δ.Τ.Π. των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ε.Τ.Π. των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και στους τεχνικούς εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι.
2.   Το επίδομα αυτό, όπως επεκτείνεται  κατά την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνεται από 1.7.96 σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δραχμές μηνιαίως και καταβάλλεται και σε όσους από τους υπαλλήλους αυτούς υπηρετούν με απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες και φορείς, εφόσον από τις υπηρεσίες απόσπασής τους δεν τους καταβάλλεται άλλο επίδομα. 'Αρθρο 50 : Ειδικός λογ/σμός στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την αξιοποίηση των κονδυλίων του Κ.Π.Σ.
(Αντικαθίσταται το εδάφιο γ' της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 2233/94, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2341/95) - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ "Β' ΚΠΣ" ΜΕ ΤΗ ΦΡΑΣΗ "ΤΟΥ Β' ΚΑΙ ΤΟΥ Γ' ΚΠΣ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 2942/01, ΦΕΚ-202 Α'.'Αρθρο 51 : Ρύθμιση θεμάτων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
1.   Το κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2083/92 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει έδρα το Δήμο Καλαμαριάς του Ν. Θεσ/νίκης. Το Κέντρο συγκαταλέγεται στους επιστημονικούς ερευνητικούς φορείς της χώρας, αποτελώντας εντεταλμένο ίδρυμα επιστημονικής περιγραφής και τεκμηρίωσης των τάσεων της ελληνικής γλώσσας στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
2.   Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του π.δ/τος 100/94 (ΦΕΚ-78 Α') και την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ. 120.68/Β2/23008/94, ορίζεται πενταετής. 'Αρθρο 52 :
Το ειδικό μηνιαίο επίδομα τροφής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2256/94 (ΦΕΚ-190 Α') για το προσωπικό των κρατικών νοσοκομείων, καταβάλλεται από 1.4.96 και στο προσωπικό, πλην ιατρών, των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινήτειου και Αρεταίειου. 'Αρθρο 53 :
(Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 1697/87 (ΦΕΚ-57 Α'). 'Αρθρο 54 : Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
1.   Υποψήφιοι για τις θέσεις των διευθυντών τετραθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων είναι, πέραν των αναφερομένων στην Xπαρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ/τος 398/95 (ΦΕΚ-223 Α'), και οι εκπαιδευτικοί του π.δ/τος 323/93 (ΦΚΕ- 139 Α') με βαθμό Α'.
2.   Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.) είναι και οι εκπαιδευτικοί του κλάδου Τ.Ε.Ι. με βαθμό Α'.
3.   (Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4 του π.δ/τος  398/95).
4.   Κατά την πρώτη εφαρμογή του π.δ/τος 398/95 στη διαδικασία επιλογής σχολικών συμβούλων μπορεί να μετάσχουν και οι υπηρετούντες σχολικοί σύμβουλοι, έστω και αν δεν έχει λήξει η θητεία τους. Σε περίπτωση επιλογής και τοποθέτησής τους θεωρείται ότι η τετραετής θητεία τους αρχίζει από τη νέα τοποθέτησή τους.
5.   Οι κατέχοντες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 2188/94 (ΦΕΚ-18 Α') μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου νομάρχη, κατά περίπτωση, ύστερα από σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου για : α) σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους, και β) για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους.
6.   Κατά την πρώτη εφαρμογή του π.δ/τος 398/95 οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 6 αυτού και αναφέρονται στη διαδικασία επιλογής των στελεχών, ορίζονται ως εξής :
α)   του άρθρου 3 παρ. 1 εντός πενταμήνου από την ισχύ του παρόντος νόμου, β)   του άρθρου 8 παρ. 1 εντός μηνός από την ισχύ του παρόντος νόμου, γ)   του άρθρου 8 παρ. 2, 5 και 6 σε επτά (7) πέντε (5) και τρεις (3) ημέρες, αντίστοιχα, δ)   του άρθρου 13 παρ. 1 μέχρι τέλους του μηνός Ιουνίου 1996.
7.   (Προστίθεται εδάφιο στο τέλος του άρθρου 12 του π.δ/τος       398/95).
8.   (Αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 16 του π.δ/τος 398/95).
9.   Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ/τος 398/95 εφαρμόζονται ανάλογα και για την επιλογή διευθυντών μονάδων και Σ.Ε.Κ.. Η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου επιλογής στα συνεκτιμώμενα κριτήρια κατά κατηγορία κατατίθεται αιτιολογημένα και ενυπόγραφα.
Το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο γνωστοποιεί στους υποψήφιους το σύνολο των αξιολογικών μονάδων των μοριοδοτούμενων κριτηρίων κατά κατηγορία που τους αφορούν και τάσσει σε αυτούς εύλογη προθεσμία για την ποροβολή αντιρρήσεων, οι οποίες εξετάζονται από το συμβούλιο.
10.  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 23 του π.δ/τος 398/95.
11.  α)   Υποψήφιοι για τις θέσεις Δ/ντών των Πειραματικών Σχολείων των Α.Ε.Ι. είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία και δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία. Αρμόδιο Συμβούλιο για την επιλογή των Δ/ντών των Πειραματικών Σχολείων των Α.Ε.Ι. είναι το Κεντρικό Συμβούλιο της αντίστοιχης βαθμίδας.
Επί των αιτήσεων των υποψηφίων Δ/ντών γνωμοδοτεί το Εποπτικό Συμβούλιο κάθε Πειραματικού Σχολείου, που αποτελείται από τον επόπτη και δύο αναπληρωτές επόπτες, μέλη του τμήματος Α.ΕΙ. που εποπτεύει το Πειραματικό Σχολείο. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος Α.Ε.Ι.. Για την επιλογή των Δ/ντών των Πειραματικών Σχολείων των Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του π.δ/τος 398/95 για την έκδοση προκήρυξης, την υποβολή υποψηφιοτήτων, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και σύνταξης πινάκων των δ/ντών των λοιπών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
β)   Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 και η παρ. 5 του άρθρου 14 του π.δ/τος 398/95 δεν έχουν εφαρμογή για την επιλογή των Δ/ντών των Πειραματικών Σχολείων των Α.Ε.Ι.
γ)   Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου η επιλογή των Δ/ντών Πειραματικών Σχολείων των  Α.Ε.Ι.
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται σύμφωνα με την αριθ. 160/95 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ-96 Β').
12.       Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί :
α) να αναπροσδιορίζονται τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής των κατά την παρ. 5 στελεχών της εκπαίδευσης και να τροποποιείται η διαδικασία επιλογής αυτών και β) να τροποποιείται η σύνθεση και να αναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
13.  Κατά την πρώτη επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 398/95 :
α)   δεν είναι απαραίτητη η κατάθεση εισήγησης της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 12 του π.δ/τος 398/95 και η επιλογή μπορεί να χωρήσει και χωρίς την εισήγηση αυτή και β)   δεν μετέχει στο οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο ο εκπρόσωπος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης της παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ/τος 399/95 (ΦΚΕ-223 Α'). 'Αρθρο 55 :
1.   Οι Ιερές Μονές που δεν συμβλήθηκαν στη σύμβαση που υπογράφηκε στις 11 Μαίου 1988 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και κυρώθηκε με το ν. 1811/88 (ΦΕΚ-231 Α') ούτε προσχώρησαν μεταγενέστερα σε αυτήν, έχουν την ικανότητα να είναι διάδικοι και νομιμοποιούνται ενεργητικά και παθητικά στις δίκες που αφορούν τα δικαιώματα και συμφέροντά τους σχετικά με την περιουσία τους που καταλαμβάνεται από τους νόμους 1700/87 (ΦΕΚ-61 Α') και 1811/88 (ΦΕΚ-231 Α'). Η απόδειξη των εμπραγμάτων δικαιωμάτων και της νομής των Ιερών Μονών στην προαναφερόμενης περιουσία γίνεται με κάθε αποδεικτικό μέσο που προβλέπεται στις οικείες διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ίσχυαν πριν από τους νόμους 1700/87 και 1811/88 ως προς την κτήση νομής και εμπραγμάτων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.
2.   Ανακαλούνται από τότε που εκδόθηκαν και θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες όλες οι διοικητικές πράξεις οποιουδήποτε είδους και όλες οι εγκύκλιοι που εκδόθηκαν από οποιαδήποτε    δυνάμει ή σε εκτέλεση των νόμων 1700/87 και 1811/88 σε ότι αφορά τις Ιερές Μονές της παρ. 1 του παρόντος.
3.   Κάθε αντίθετη διάταξη, δικονομική ή ουσιαστική καταργείται όσον αφορά τις Ιερές Μονές της παρ. 1 του παρόντος. 

'Αρθρο 56 : Ρύθμιση μισθολογικών θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανωτέρω Εκκλησιαστικών Σχολών
1.   α)   Ο βασικός μισθός του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών (Α.Ε.Σ.) καθορίζεται κατά βαθμίδα εξέλιξης, ως ακολούθως  :
Καθηγητή βαθμίδας Α' δραχμές  96.000
Καθηγητή βαθμίδας Β' δραχμές  78.000
Καθηγητή βαθμίδας Γ' δραχμές  66.000
β)   Στο προσωπικό του εδαφίου α' αυτής της παραγράφου καταβάλλεται κατ' αποκοπή μηνιαία αποζημίωση για την αντιμετώπιση των δαπανών, στις οποίες υποβάλλονται λόγω των ειδικών συνθηκών άσκησης του επαγγέλματός τους, η οποία κατά  βαθμίδα εξέλιξης καθορίζεται, ως ακολούθως :
Καθηγητή βαθμίδας Α' δραχμές  32.000
Καθηγητή βαθμίδας Β' δραχμές  26.000
Καθηγητή βαθμίδας Γ' δραχμές  22.000
γ)   Επίσης στο προσωπικό των Α.Ε.Σ. που κατέχει διδακτορικό δίπλωμα, χορηγείται μηνιαίο επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών σε ποσοστό 20% επί του βασικού μισθού του καθηγητή της βαθμίδας Β'.
2.   Στους Δ/ντές και Υποδιευθυντές των Σχολών της παρ. 1α του παρόντος άρθρου καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα θέσης είκοσι χιλιάδων (20.000) και δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών, αντίστοιχα. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
3.   Στο εκπαιδευτικό προσωπικό της παρ. 1α του παρόντος άρθρου δύναται , με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, να επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων με τις οποίες χορηγούνται αυξήσεις στις πάσης φύσεως αποδοχές του εκπαιδευτικού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
4.   Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου καταργείται κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος. 'Αρθρο 57 : Ρύθμιση θεμάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
1.   (Αντικαθίσταται το άρθρο 15 του Ν.  1404/83).
2.   α)   (Προστίθεται φράση στο τέλος του στοιχείου β' της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 1404/83).
β)   (Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 16 του Ν. 1404/83).
3.   (Αντικαθίσταται το άρθρο 19 του Ν.  1404/83)
4.   (Αντικαθίσταται η περ. α' της παρ. 2 του κεφαλαίου Ε' του άρθρου 20 του Ν. 1404/83, (ΦΕΚ-173 Α').
5.   (Αντικαθίσταται η παρ. 1 στο άρθρο 25 του  Ν. 1404/83).
6.   (Αντικαθίστανται το  στοιχείο β' της παρ. 1 και οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 26 του Ν. 1404/83).
7.   (Αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 1404/83). 'Αρθρο 58  :
Οι μεταβατικές ρυθμίσεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 2083/92 καταργούνται. 

'Αρθρο 59 :
Στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων δασκάλων, νηπιαγωγών, νηπιοβρεφοκόμων, κοινωνικών λειτουργών και οικιακής οικονομίας, που είναι διορισμένοι ή διορίζονται ως μόνιμοι ή αναπληρωτές στα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας και έχουν προϋπηρεσία σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς είτε σε Ν.Π.Δ.Δ. είτε σε Ν.Π.Ι.Δ. αναγνωρίζεται μισθολογικά η παραπάνω υπηρεσία. 'Αρθρο 60 : Κύρωση διορισμού εκπαιδευτικών της  ΣΕΛΕΤΕ
Εκπαιδευτικοί της ΣΕΛΕΤΕ κλάδου ΠΕ6, που είχαν διορισθεί στα Πρότυπα Σχολεία αυτής και στη συνέχεια ακυρώθηκε ο διορισμός τους και οι οποίου επανήλθαν στην υπηρεσία με την αριθ. 650/89 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΛΕΤΕ, σε εκτέλεση της αριθ. 3044/88 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, θεωρούνται, ανεξάρτητα από μεταγενέστερες αποφάσεις, ότι κατέχουν οργανικά τις θέσεις, στις οποίες διορίστηκαν, εφόσον κατά την ισχύ του παρόντος νόμου παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στη δημόσια δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση. 


'Αρθρο 61 :
Οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1824/88 (ΦΕΚ-296 Α') εφαρμόζονται και για όσους πρόσφεραν εκπαιδευτικό έργο στις υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης, στις ιατροπαιδαγωγικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και στην Υπηρεσία Ειδικής Παιδαγωγικής "Στουπάθειο" που υπάγονται στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και έχουν διορισθεί ή προσληφθεί ήδη στη δημόσια εκπαίδευση.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για την πρόσληψη ιδιωτικών εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 'Αρθρο 62 :
(Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/82, όπως  τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/83). 'Αρθρο 63 :
Ιδρύεται Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Πολυπλοκότητας και Χάους (ΔΙ.Ε.Κ.Ε.Π.Ο.Χ.) με έδρα την Ξάνθη. Το ΔΙ.Ε.Κ.Ε.ΠΟ.Χ. είναι Ν.Π.Ι.Δ. και συνδέεται με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.). Σκοπός του Κέντρου είναι η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις υπολογιστικές μεθόδους των πολύπλοκων συστημάτων, οι εφαρμογές σε φυσικά και βιολογικά συστήματα, η μεταβίβαση και επεξεργασία πληροφορίας, η οικονομία και διαχείριση συστημάτων, καθώς και οι τεχνολογικές εφαρμογές σε βιομηχανικό επίπεδο (όπως βιοιατρική τεχνολογία, αεροδυναμική, επεξεργασία εικόνων από δορυφόρους κλπ.).
[    Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθορίζονται τα εξής:   i. Ο τρόπος άσκησης της εποπτείας του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επί του Κέντρου.  
ii. Οι τρόποι επίτευξης του σκοπού και των στόχων του Κέντρου. 
iii. Η διάρθρωση του Κέντρου σε Ινστιτούτα και λοιπές επιστημονικές μονάδες.  
iv. Η συγκρότηση και ο τρόπος ορισμού των οργάνων διοίκησης του Κέντρου, οι ιδιότητες, τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα των μελών τους, όπως επίσης και οι αρμοδιότητές τους και τα σχετικά με τη λειτουργία τους.  
v. Η συγκρότηση και ο τρόπος ορισμού των οργάνων επιστημονικής διεύθυνσης του Κέντρου, των Ινστιτούτων και των λοιπών επιστημονικών μονάδων, όπως επίσης και οι αρμοδιότητές τους και τα σχετικά με τη λειτουργία τους.  
vi. Η διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων του Κέντρου, οι αρμοδιότητές τους και η κατάταξη των θέσεων διοικητικού προσωπικού σε αυτές.  
vii. Η σύσταση θέσεων προσωπικού του Κέντρου και η διάρθρωσή τους σε κατηγορίες προσωπικού και σε βαθμίδες, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων, οι αρμοδιότητες των διαφόρων κατηγοριών προσωπικού, οι αποδοχές και η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη του προσωπικού.
viii. Οι τρόποι με τους οποίους στοιχειοθετείται και υλοποιείται η διεθνής διάσταση του Κέντρου, τα σχετικά με τη συνεργασία του με Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα του εξωτερικού, όπως επίσης και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στη διοίκηση του Κέντρου.  
ix. Οι προυποθέσεις, οι διαδικασίες και οι όροι συνεργασίας με επισκέπτες εμπειρογνώμονες ερευνητές από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό.   x. Οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και οι όροι απασχόλησης μεταπτυχιακών φοιτητών στο Κέντρο.  
xi. Ο τρόπος κατάρτισης του Εσωτερικού Κανονισμού του Κέντρου και ο καθορισμός των θεμάτων που θα ρυθμίζονται σε αυτόν.  
xii. Οι κάθε είδους πόροι του Κέντρου και τα σχετικά με την οικονομική διαχείρισή του.  
xiii. Τα σχετικά με την προσωρινή διοίκηση του Κέντρου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συγκρότησης των κανονικών οργάνων διοίκησης  - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΕΡ. Α ΤΟΥ Ν. 2916/01, ΦΕΚ-114 Α']  'Αρθρο 64 :
Στο εδάφιο α' της παρ. 21 του άρθρου 3 του ν. 2328/95 "Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής και της τοπικής ραδιοφωνίας κλπ." η λέξη "δύο" στην τρίτη σειρά αντικαθίσταται με τη λέξη "τρία" και μετά τη λέξη "ανάγκες" στην πέμπτη σειρά προστίθενται τα εξής : "ή για τη μετάδοση μηνυμάτων, που αναφέρονται στα εκπαιδευτικά ή αλλα προγράμματα που διοργανώνει η Βουλή των Ελλήνων, καθώς και σε όλες εν γένει τις εθνικού, πολιτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου δραστηριότητες της". 'Αρθρο 65 :
1.   Αποφάσεις επιλογής και τοποθέτησης προισταμένων διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2188/94 (ΦΕΚ-18 Α'), οι οποίες έχουν ακυρωθεί από τα διοικητικά δικαστήρια και αναπέμπονται στη διοίκηση για επανάκριση, εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν συγκροτηθεί τα αρμόδια περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ - ΠΥΣΔΕ) ή υπάρχει αδυναμία νόμιμης συγκρότησής τους ή λειτουργίας τους εισάγονται για επανάκριση, στα αντίστοιχα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ - ΚΥΣΔΕ). Η τοποθέτηση των επιλεγομένων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.   Οι αρμοδιότητες που ασκούνται από τους Προϊσταμένους Δ/νσεων ή Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τις γενικές εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε περίπτωση ελλείψεως αυτών, για τον αναφερόμενο στην προηγούμενη παράγραφο ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μπορούν να ανατίθενται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Σχολικό Σύμβουλο που υπηρετεί στο νομό. 


'Αρθρο 66 :
Οι έχοντες υποστεί μεταμόσχευση οργάνων, νεφρού, καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος και παγκρέατος εγγράφονται καθ' υπέρβαση σε οποιοδήποτε τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό τους περιορισμούς του εδαφίου β' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1771/88 και τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 εδάφιο VII του ν. 1946/91, με το οποίο αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1351/83, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο α' του ν. 1771/88. 'Αρθρο 67 :
(Προστίθεται εδάφιο στην παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 1566/85).
'Αρθρο 68 :
(Καταργήθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 2454/97, ΦΕΚ-7 Α'). 'Αρθρο 69 : Μεταβατική ρύθμιση για μέλη Δ.Ε.Π.
Η προθεσμία του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2083/92 (ΦΕΚ-139 Α') παρατείνεται επί τρίμηνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Η προβλεπόμενη δήλωση υποβάλλεται, στις περιπτώσεις που εκκρεμεί σχετική διαδικασία εξέλιξης, πριν από την έκδοση οριστικής απόφασης του οικείου εκλεκτορικού σώματος. 'Αρθρο 70 :
Κατά τη μεταγραφική περίοδο των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας για τον εκπαιδευτικό χρόνο 1995 - 1996 γίνονται κατ' εξαίρεση δεκτές οι αιτήσεις μεταγραφών των πρωτοετών φοιτητών και σπουδαστών του εσωτερικού στις αντίστοιχες σχολές μεταξύ των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας, που κατοικούν στις σεισμόπληκτες περιοχές Γρεβενών, Κοζάνης, Αιγίου και Φωκίδας. 'Αρθρο 71 :
(Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της περ. (β) της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 2233/94 (ΦΚΕ-141 Α'). 'Αρθρο 72 :
1.   Συνιστάται Επιτροπή για την ενίσχυση των τμημάτων ελληνικών σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση άλλων χωρών. 'Εργο της Επιτροπής είναι η οικονομική ενίσχυση των τμημάτων ή άλλων μορφών οργάνωσης ελληνικών σπουδών ή ερευνών για θέματα ελληνισμού που διεξάγονται σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή έρευνας των άλλων χωρών, καθώς και η αναζήτηση πόρων για την υλοποίηση του σκοπού αυτού.
[    Έργο της Επιτροπής είναι επίσης η παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των αποσπασμένων από ελληνικά σχολεία εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ2 Φιλολόγων, οι οποίοι διδάσκουν σε τμήματα ή άλλες μορφές οργάνωσης ελληνικών σπουδών ή ερευνών για θέματα ελληνισμού, που διεξάγονται σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή έρευνας άλλων χωρών. Στον Πρόεδρο, τα μέλη και το Γραμματέα της Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις  - ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3στ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 3149/03, ΦΕΚ-141 Α’  ]
[    2. Η Επιτροπή αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Π.Ο.Δ.Ε., β) τον Πρόεδρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, γ) τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, δ) έναν εκπρόσωπο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, ε) ένα μέλος που ορίζει με απόφασή του σ Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στ) ένα μέλος που ορίζει ο Υπουργός Πολιτισμού και ζ) ένα μέλος που ορίζει ο Υπουργός Εξωτερικών. Τα μέλη υπό στοιχεία α', β' και γ' αναπληρώνονται από το νόμιμο αναπληρωτή τους. Τα μέλη υπό στοιχεία δ', ε', στ' και ζ' ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.
Μέχρι το διορισμό του Προέδρου του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. η Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα χωρίς τη συμμετοχή του - ΑΝΤΙΚ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 2817/00, ΦΕΚ-78 Α'  ]
3.   Η Επιτροπή διαχειρίζεται ειδικό λογ/σμό που τηρείται από το ΙΠΟΔΕ, από το οποίο και υποστηρίζεται διοικητικά. Πηγές χρηματοδότησης του λογ/σμού είναι οι επιχορηγήσεις από το Ελληνικό  Δημόσιο από φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, από ιδιώτες και από άλλες οικονομικές ενισχύσεις που προέρχονται από φορείς που εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες.
4.   Τα θέματα συγκρότησης της Επιτροπής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την πρόσκληση των οργάνων ή φορέων της παρ. 2 να ορίσουν μέλος ή εκπρόσωπο, η Επιτροπή λειτουργεί νόμιμα χωρίς αυτούς. 'Αρθρο 73 :
Το Ινστιτούτο Ορθόδοξης Θεολογίας που λειτουργεί στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ της Γενεύης χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την ίδρυση κύκλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου σε θέματα ορθόδοξης παράδοσης και θεολογίας και ανάπτυξης του διαχριστιανικού και διαθρησκευτικού διαλόγους της Ορθοδοξίας. 


'Αρθρο 74 : Υποτροφίες από Ι.Κ.Υ. σε τυφλούς και κωφάλαλους
(Προστίθεται παράγραφος στο άρθρο 1 του ν. 2158/93). 'Αρθρο 75 : Χρήση διδακτηρίων
1.   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων Ο.Τ.Α. και γνώμη της οικείας Τοπικής 'Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων, μπορεί η χρήση των διδακτηρίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν κατά κυριότητα σε έναν Ο.Τ.Α., να παραχωρείται σε άλλον όμορο Ο.Τ.Α., εφόσον οι περισσότεροι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου προέρχονται από τον όμορο Ο.Τ.Α.. Με την ίδια διαδικασία ανακαλείται η παραχώρηση της χρήσης του διδακτηρίου.
2.   Για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η παραχώρηση της χρήσης ο Ο.Τ.Α. που έχει τη χρήση υποκαθίσταται στις αρμοδιότητες του Ο.Τ.Α., που διατηρεί την κυριότητα, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/90 (ΦΕΚ- 110 Α') και του άρθρου 31 του ν. 2009/92 (ΦΚε-18 Α'). 'Αρθρο 76 :
Πόροι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι η επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, η επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δωρεές, κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις από φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα και επιχορηγήσεις από πόρους που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση.
Ως έδρα για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ορίζεται η Πάτρα. 'Αρθρο 77 :
1.   Το π.δ. υπ' αριθ. 275/83 (ΦΕΚ-103 Α') καταργείται και επανέρχεται σε ισχύ το άρθρο 14 του ν. 1268/82 (ΦΕΚ-87 Α'), όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 2083/92 (ΦΕΚ-159 Α').
2.   Μέλη Δ.Ε.Π. χωρίς διδακτορικό δίπλωμα από τη δημοσίευση του παρόντος δεν μετέχουν σε συλλογικά όργανα διοίκησης των Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.), ούτε στη σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων.
3.   Εξεταστικές επιτροπές του άρθρου 13 του ν. 2083/92 των Τ.Ε.Φ.Α.Α., των οποίων το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί με την ορκωμοσία του υποψήφιου διδάκτορα ενώπιον της Γ.Σ. του Τμήματος, ανασυγκροτούτναι, εφόσον για τη συγκρότησή τους μετείχαν στη Γ.Σ.Ε.Σ. μέλη Δ.Ε.Π. χωρίς διδακτορικό.
4.   Εκλεκτορικά σώματα των οποίων το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, ανασυγκροτούνται, εφόσον στη Γ.Σ. του Τ.Ε.Φ.Α.Α., κατά την οποία συγκροτήθηκαν, μετείχαν και μέλη χωρίς διδακτορικό δίπλωμα.
5.   Από τη δημοσίευση του παρόντος δεν ανανεώνεται η θητεία λέκτορα, ο οποιος δεν κατέχει διδακτορικό δίπλωμα.
Παρατείνεται για ένα εξάμηνο από τη λήξη της η θητεία των λεκτόρων, οι οποίοι έχουν εκλεγεί με τις προϋποθέσεις που έθετε το π.δ. 275/83, εφόσον υπηρετούν στο τελευταίο εξάμηνο της θητείας τους.
6.   Καταργείται η προσθήκη του άρθρου 48 παρ. 3 του ν. 1404/83. 'Αρθρο 78 : Θέματα διορισμού εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Η προβλεπόμενη στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2233/94 (ΦΕΚ-141 Α') ρύθμιση ισχύει και για τους διορισμούς των ετών 1996 και 1997. 'Αρθρο 79 :
Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση, κατά τις κείμενες διατάξεις, αστικών ακινήτων, για την εγκατάσταση και λειτουργία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με δαπάνες του ίδιου του Α.Ε.Ι. ή του Δημοσίου.
Η απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης υπογράφεται από τους υπουργούς που είναι αρμόδιοι κατά την κείμενης νομοθεσία και από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων. Ο σκοπός της απαλλοτρίωσης είναι δημόσιας ωφέλειας. 'Αρθρο 80 : Χορήγηση αύξησης στα μέλη Ε.Ε.Π., τους μόνιμους επιμελητές, βοηθούς και επιστημονικούς συνεργάτες των Α.Ε.Ι.
1.   Η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2083/92 (ΦΕΚ-159 Α') αύξηση επεκτείνεται και στα μέλη Ε.Ε.Π., στους μόνιμους επιμελητές, βοηθούς και επιστημονικούς συνεργάτες των Α.Ε.Ι. από 1.1.97 και σε ποσοστό δεκαπέντε (15%) τοις εκατό αντ' αυτού που ορίζεται στην παραπάνω διάταξη.
2.   Η αύξηση αυτή χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.
3.   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
4.   Η ανωτέρω αύξηση δεν παρέχεται σε καμία περίπτωση σε άλλες κατηγορίες προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που έχουν βαθμολογική ή μισθολογική εξομοίωση με μέλη Ε.Ε.Π., μόνιμους επιμελητές, βοηθούς και επιστημονικούς συνεργάτες των Α.Ε.Ι.. 'Αρθρο 81 :
Η αναλογία διορισμών μεταξύ των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ12 και ΠΕ17, για τις ειδικότητες που έχουν τις ίδιες αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων, είναι ίδια με την αναλογία των εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες επετηρίδες. 'Αρθρο 82 : 'Εναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. 
Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις