Αρ.Πρωτ.80942/Γ2/13-06-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού έτους 2013-2014».
Η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού συνεργαζόμενη με τους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επιθυμεί να συμβάλει στην εύρυθμη και παιδαγωγικά αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.

Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική συμβολή των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου Διδασκόντων και του Διευθυντή στην εκπαιδευτική διαδικασία, η Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε. συνιστά τον ετήσιο προγραμματισμό του σχολικού έτους ως ακολούθως:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι εγγραφές των μαθητών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης του τρέχοντος διδακτικού έτους, την 28η Ιουνίου 2013 και η διαδικασία εγγραφής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/1979 (Φ.Ε.Κ. 23 Α΄), την 80033/Γ2/4-8-2006 Y.A. (ΦΕΚ 1286 Β΄), την 148096/Γ2/24-12-2007 Y.A. (ΦΕΚ 2511 Β΄), το Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄) την παρ.7 του αρ.47 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) και την με αρ. πρωτ. 64536/Γ2/08-06-2012 εγκύκλιο
Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους) καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την παρ.3, άρ.7 του Ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78 Α΄), την παρ. 1α του άρ. 6 της 80033/Γ2/4-8-2006 Υ.Α. (ΦΕΚ 1286 Β΄) και την παρ. 1 του άρ.7 της 148096/Γ2/24-12-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 2511 Β΄).
Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) εκπρόθεσμη εγγραφή, είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το πολύ δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη των κατ΄ εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την παρ.2, άρ.6, της Υ.Α. 80033/Γ2/4-8-2006 (Φ.Ε.Κ. 1286 Β΄).

Στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) εκπρόθεσμη εγγραφή, είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την παρ. 2, άρ. 7, της Υ.Α. 148096/Γ2/24-12-2007 (Φ.Ε.Κ. 2511 Β΄).

Για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια ισχύουν οι διατάξεις του άρ. 3 του Π.Δ.182/1984 (ΦΕΚ 60 Α΄) όπου ορίζεται ότι εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος. Επίσης, σύμφωνα με το άρ.72 του ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των ανωτέρω μαθητών προβλέπονται στο άρ. 10 του Π.Δ.104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄) και στη με αρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-07-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Τα εν λόγω δικαιολογητικά πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα, έτσι όπως αναφέρεται στη με αρ. πρωτ. Γ2/7268/02-10-1995 εγκύκλιο. Σε περίπτωση που οι μαθητές δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις με αρ. πρωτ. Γ2/7268/02-10-1995 και 48946/Γ2/18-05-2005 εγκυκλίους. Σας υπενθυμίζουμε ότι δύνανται να εγγραφούν με ελλιπή δικαιολογητικά στις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο άρ.72 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄).

Για την εγγραφή και φοίτηση αλλοδαπών μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) ισχύει η παρ.3 του άρθρου 11 της υπ’αριθμ.80033/Γ2/04-08-2006 Υ.Α. (ΦΕΚ 1286 Β΄), καθώς και η παρ.2. του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.148096/Γ2/24-12-2007 Υ.Α για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) στις οποίες αναφέρεται ότι ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2, 4 και 5 του Π.Δ. 529/1989 (ΦΕΚ 223 Α΄). Επίσης, ισχύει το άρ. 72 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄) όπου ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα. Σας υπενθυμίζουμε ότι δύνανται να εγγραφούν με ελλιπή δικαιολογητικά στις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο άρ. 72 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄). Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των ανωτέρω μαθητών για τα ΕΠΑ.Λ. προβλέπονται στο άρ. 8 της υπ’αριθμ.80033/Γ2/04-08-2006 Υ.Α. (ΦΕΚ 1286 Β΄), στο αρ.8 της υπ’αριθμ.148096/Γ2/24-12-2007 Υ.Α για τις ΕΠΑ.Σ., καθώς και στη με αρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-07-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Τα εν λόγω δικαιολογητικά πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα, έτσι όπως αναφέρεται στη με αρ. πρωτ. Γ2/7268/02-10-1995 εγκύκλιο. Σε περίπτωση που οι μαθητές δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις με αρ. πρωτ. Γ2/7268/02-10-1995 και 48946/Γ2/18-05-2005 εγκυκλίους.

Οι μετεγγραφές των μαθητών των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.104/1979 και του άρ.35 του Π.Δ.376/1993 (Φ.Ε.Κ. 159 Α΄), οι μετεγγραφές των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων γίνονται σύμφωνα με το άρ. 12 της Υ.Α. 80033/Γ2/4-8-2006 (Φ.Ε.Κ. 1286 Β΄) και οι μετεγγραφές των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών γίνονται σύμφωνα με το άρ. 11 της Υ.Α. 148096/Γ2/24-12-2007 (Φ.Ε.Κ. 2511 Β΄).

Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία μετεγγραφής από τα Γενικά στα Επαγγελματικά Λύκεια και αντίστροφα, είναι η 15η Οκτωβρίου εκάστου έτους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Οι εξετάσεις κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους 2013-2014, προγραμματίζονται και ολοκληρώνονται από την 2η έως τη 10η Σεπτεμβρίου 2013, σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για το Γυμνάσιο οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Π.Δ.182/1984 και το Π.Δ.123/1987 (Φ.Ε.Κ. 68Α΄).

Για το ΓΕ.Λ. οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2006 (Φ.Ε.Κ. 65 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 12/2009 (Φ.Ε.Κ. 22 Α΄) και το Π.Δ. 48/2012 (ΦΕΚ 97 Α΄), καθώς και τη διόρθωση σφάλματος στο Π.Δ. 48/2012 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 119 Α, καθώς και το Π.Δ.24/2013 (ΦΕΚ 55Α)

Για το ΕΠΑ.Λ. και την ΕΠΑ.Σ. οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα Π.Δ.50/2008 (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (ΦΕΚ 86 Α΄) και το Π.Δ. 61/2012 (ΦΕΚ 112 Α΄) και για την ΕΠΑ.Σ. σύμφωνα με το Π.Δ. 51/2008 (ΦΕΚ 82 Α΄).

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 θα γίνει ο αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Μετά τον αγιασμό να διανεμηθούν τα βιβλία στους μαθητές.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια καθορίζεται με τη με αρ. πρωτ. 62124/Γ2/09-05-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1218 Β΄).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΑ.Λ. & ΕΠΑ.Σ.

Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα τάξης ή τομέα ή ειδικότητας στα ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται με την παρ.6 του άρθρου 4 του ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄). Ο αριθμός μαθητών σε κάθε τμήμα στις ΕΠΑ.Σ. καθορίζεται με την παρ.3 του άρθρου 10 του ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄).

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

• Οι μαθητές του Γυμνασίου διδάσκονται υποχρεωτικά δεύτερη Ξένη Γλώσσα την οποία επιλέγουν για πρώτη φορά, πριν από την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, προσκομίζοντας δήλωση υπογεγραμμένη από τους κηδεμόνες τους που συνοδεύει το απολυτήριό τους από το Δημοτικό Σχολείο, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 71873/Γ2/28-05-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Τη συγκεκριμένη Ξένη Γλώσσα συνεχίζουν οι μαθητές και στις επόμενες τάξεις, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 14302/Γ2/09-02-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 253 Β)

• Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο γίνεται σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 32239/Γ2/23-03-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1129 Β΄). Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης του Γυμνασίου θα πρέπει να δηλώσουν μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της τελικής βαθμολογίας του σχολικού έτους 2012-2013, την Ξένη Γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν στην Α΄ τάξη ΓΕ.Λ. Οι δηλώσεις θα δοθούν στους μαθητές από το Διευθυντή του Γυμνασίου και θα παραδοθούν σε αυτόν υπογεγραμμένες από τους γονείς – κηδεμόνες, εφόσον οι μαθητές είναι ανήλικοι. Τα στοιχεία αυτά θα συνοδεύουν τα απολυτήρια, που θα διαβιβαστούν από τους Διευθυντές των Γυμνασίων στους Διευθυντές των ΓΕ.Λ. κατά τη διαδικασία εγγραφής των μαθητών.

• Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου πρέπει, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της βαθμολογίας του σχολικού έτους 2012-13, να δηλώσουν στη Διεύθυνση του σχολείου τους, με υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραμμένες από τους κηδεμόνες τους, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν και την Κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04-09-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 2507 Β΄) και την με αρ. πρωτ. 100837/Γ2/04-09-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 2507 Β΄) που αφορά στα μαθήματα «Αρχές Φιλοσοφίας» και «Πολιτική και Δίκαιο», ως εξής:

- οι μαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν και την Κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στη Β΄ τάξη του ΓΕ.Λ.

- οι μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν στη Γ΄ τάξη του ΓΕ.Λ. και την Κατεύθυνση, μόνο σε περίπτωση που επιθυμούν να αλλάξουν Κατεύθυνση.

• Τα μαθήματα επιλογής για την Α΄ τάξη ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου, καθορίζονται στη με αρ. πρωτ. 42790/Γ2/12-04-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1377 Β΄), για την Α΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, στη με αρ. πρωτ. 73030/Γ2/30-06-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1643 Β΄), για τη Β΄ τάξη ημερησίου και εσπερινού και για τη Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου στη με αρ. πρωτ. 37596/Γ2/02-04-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1131 Β΄).

• Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου, κατά την εγγραφή τους στη Β΄ τάξη καταθέτουν δήλωση υπογεγραμμένη από τους γονείς-κηδεμόνες, εφόσον είναι ανήλικοι, με την οποία επιλέγουν τον τομέα που θα παρακολουθήσουν, σύμφωνα με το άρ. 4 της Υ.Α. 36618/Γ2/30-3-2007 (ΦΕΚ 940 Β΄).

• Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου, κατά την εγγραφή τους στη Γ΄ τάξη, καταθέτουν δήλωση υπογεγραμμένη από τους γονείς-κηδεμόνες, εφόσον είναι ανήλικοι ή τους ίδιους εάν είναι ενήλικες, με την οποία επιλέγουν την ειδικότητα που θα παρακολουθήσουν και η οποία πρέπει να αντιστοιχεί στον τομέα που παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη, σύμφωνα με το άρ. 4 της Υ.Α. 36618/Γ2/30-03-2007 (ΦΕΚ 940 Β΄).

• Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Δ΄ τάξης Εσπερινού του Επαγγελματικού Λυκείου, με την έναρξη του διδακτικού έτους, υποχρεούνται να δηλώνουν τις ομάδες μαθημάτων Γενικής Παιδείας που θα παρακολουθήσουν. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους, αν το επιθυμούν, το αργότερο μέχρι τη 15η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το άρ. 2, του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (ΦΕΚ 86 Α΄) και το Π.Δ. 61/2012 (ΦΕΚ 112 Α΄).

• Οι μαθητές της Γ΄ τάξης ημερησίου και Δ΄ τάξης εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου διδάσκονται υποχρεωτικά ένα μάθημα επιλογής ή εφόσον έχουν επιλέξει το 5ο Επιστημονικό Πεδίο, δύο μαθήματα επιλογής, σύμφωνα με την Υ.Α. 111276/Γ2/08-10-2007 (ΦΕΚ 2057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 28968/Γ2/13-03-2009 (ΦΕΚ 603 Β΄) και την Υ.Α. 138011/Γ2/03-12-2007 (ΦΕΚ 26 Β΄ 2008), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 128763/Γ2/19-10-2009 (ΦΕΚ 2294 Β΄) αντίστοιχα.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων ενημερώνουν τους γονείς – κηδεμόνες και τους μαθητές για θέματα που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου, όπως:
- Τις μετεγγραφές των μαθητών και το χρόνο πραγματοποίησής τους.
- Τα όρια των απουσιών και τον τρόπο δικαιολόγησής τους.


Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αντιμετωπίζονται μαθητές που κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα να ενταχθούν στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» ή σε αυτήν «των κατ΄ οίκον διδαχθέντων».

Στα Επαγγελματικά Λύκεια, ο τρόπος υπαγωγής των μαθητών στην κατηγορία των «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων» καθορίζεται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 50/2008, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 7 και 8 του άρ. 1 του Π.Δ. 43/2010 και τις παρ. 14 και 15 του άρ. 1 του Π.Δ. 61/2012.

• Τη δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική εξέταση, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για περιπτώσεις μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με τις Υ.Α 28722/Γ2/12-03-2010 (ΦΕΚ 276 Β΄), Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544 Β΄), 23519/Γ2/01-03-2010 (ΦΕΚ 258 Β΄) και 11586/Γ6/28-01-2011 (ΦΕΚ 262 Β΄).

• Τη με αρ. πρ. 132328/Γ2/07-12-2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στη μη χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του σχολείου, όπως συμπληρώθηκε με τη με αρ. πρωτ.100553/Γ2/04-09-2012 εγκύκλιο.

• Το Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις».

• Τον προγραμματισμό της διεξαγωγής των εκλογών των μαθητικών κοινοτήτων και του δεκαπενταμελούς συμβουλίου σύμφωνα με τις παρ.10 και 29, άρ. 3 της Υ. Α. 4094/Γ2/23-9-1986 (Φ.Ε.Κ. 619 Β΄).

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Δημόσιο Γυμνάσιο και ως εκ τούτου για να γίνει ο προγραμματισμός, παρακαλούνται οι Διευθυντές των Δημοσίων Γυμνασίων να ενημερώσουν τους γονείς – κηδεμόνες των μαθητών που θα εγγραφούν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, για το εν λόγω πρόγραμμα, προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 72849/Γ7/29-05-2013 εγκύκλιο του Τμήματος Ε΄ της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ.

Με την αδιαμφισβήτητη συμβολή σας στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ευελπιστούμε στη συνεργασία σας, τόσο με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες όσο και με τη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και σας γνωρίζουμε ότι η ενημέρωσή σας θα συνεχιστεί με νεότερες εγκυκλίους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ


Πηγή: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις