ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1

Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 4 παρ. 6 και 7 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ.Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/Β΄/14.10.2005), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (Β΄ 204/13.2.2006).
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα προσδιορισθεί στις αποφάσεις σύστασης των αναγκαίων θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, αποφασίζουμε:
Η οργανικότητα των Δημοτικών Σχολείων προσδιορίζεται από την αναλογία δεκαπέντε (15) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια και για τα λοιπά είκοσι πέντε (25) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο ως εξής:
Μαθητές
Δάσκαλοι
Οργανικότητα
10 έως 15
16 έως 30
31έως 45
46 έως 100
101 έως 125
126 έως 150
151 έως 175
176 έως 200
201 έως 225
226 έως 250
251 έως 275
276 έως 300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Μονοθέσιο
Διθέσιο
Τριθέσιο
Τετραθέσιο
Πενταθέσιο
Εξαθέσιο

Επταθέσιο
Οκταθέσιο
Εννιαθέσιο
Δεκαθέσιο
Ενδεκαθέσιο
Δωδεκαθέσιο

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2006−2007 .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                              ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
               ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                        ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                    ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ                                   ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ


Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις