Νόμος 4386/2016, ΦΕΚ A 83 - 11.05.2016
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»


Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4386/2016 "Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρο 1. Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν. 4310/2014 
Άρθρο 2. Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 4310/2014 
Άρθρο 3. Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4310/2014 
Άρθρο 4. Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4310/2014 
Άρθρο 5. Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 4310/2014 
Άρθρο 6. Τροποποίηση των άρθρων 6 και 7 του ν. 4310/2014 
Άρθρο 7. Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4310/2014 
Άρθρο 8. Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 4310/2014 
Άρθρο 9. Αντικατάσταση του άρθρου 11 του ν. 4310/2014 
Άρθρο 10. Αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν. 4310/2014 
Άρθρο 11. Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4310/2014 
Άρθρο 12. Αντικατάσταση του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 
Άρθρο 13. Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4310/2014 
Άρθρο 14. Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 
Άρθρο 15. Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4310/2014 
Άρθρο 16. Αντικατάσταση του άρθρου 18 του ν. 4310/1984 
Άρθρο 17. Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4310/2014 
 Άρθρο 18. Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4310/1984 
 Άρθρο 19. Τροποποίηση των άρθρων 24 και 27 του ν. 4310/2014 
 Άρθρο 20. Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4310/2014 
 Άρθρο 21. Αντικατάσταση του άρθρου 29 του ν. 4310/1984 
 Άρθρο 22. Αντικατάσταση του άρθρου 30 του ν. 4310/2014 
 Άρθρο 23. Αντικατάσταση του άρθρου 37 του ν. 4310/2014  
 Άρθρο 24. Ρυθμίσεις για τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των Α.Ε.Ι. 
Άρθρο 25. Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 26. Διοικητικά θέματα των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. 
 Άρθρο 27. Ρύθμιση θεμάτων Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. 
 Άρθρο 28. Ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. 
 Άρθρο 29. Ρύθμιση θεμάτων του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
 Άρθρο 30. Λοιπές διατάξεις θεμάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. 
 Άρθρο 31. Ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 32. Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας 
 Άρθρο 33. Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
 Άρθρο 34. Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
 Άρθρο 35. Ρύθμιση θεμάτων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 Άρθρο 36. Ρύθμιση θεμάτων στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 Άρθρο 37. Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
 Άρθρο 38. Ρύθμιση θεμάτων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό 
 Άρθρο 39. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης 
 Άρθρο 40. Ακύρωση επιστροφής μισθών επαναπροσληφθέντων εκπαιδευτικών 
 Άρθρο 41. Διάθεση εκπαιδευτικών στα δημόσια Ι.Ε.Κ. 
 Άρθρο 42. Ρύθμιση Θεμάτων Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) 
 Άρθρο 43. Ρύθμιση θεμάτων του Ιδρύματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής 
 Άρθρο 44. Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45. Καταργούμενες διατάξεις 
 Άρθρο 48. Τροποποίηση διατάξεων του β.δ. 104/1973 (Α' 30) «Περί συστάσεως εν Αθήναις Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «ΙΔΡΥΜΑ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτού» 
 Άρθρο 49. Μεταφορά οργανικών θέσεων Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας 
 Άρθρο 50. Καθορισμός της συνάφειας των τίτλων σπουδών με την ΕΑΕ 
 Άρθρο 51. Συμπλήρωση τυπικών προσόντων εκπαιδευτικών των κλάδων Πληροφορικής 
 Άρθρο 52. Καθορισμός ωρολογίων προγραμμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
 Άρθρο 53. Θέματα καθ' υπέρβαση εγγραφής αποφοίτων Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε Ολυμπιάδες 
 Άρθρο 54. Ρύθμιση θεμάτων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων 
 Άρθρο 55. Ρύθμιση θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων Υπουργείου Παιδειας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
 Άρθρο 57. Ρυθμίσεις για τα μη αυτοδύναμα Τμήματα των Α.Ε.Ι. 
 Άρθρο 58. Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού του πανεπιστημιακού υποτρόφου στα Α.Ε.Ι. της χώρας 
 Άρθρο 59. Ρυθμίσεις για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στα Α.Ε.Ι. 
 Άρθρο 60. Διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας, κατάργησης, συγχώνευσης Εργαστηρίων, Μουσείων, Κλινικών και λοιπών Μονάδων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία τροποποίησης των εσωτερικών τους κανονισμών 
 Άρθρο 61. Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
 Άρθρο 62. Επέκταση του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
 Άρθρο 63. Τροποποίηση του π.δ. 85/2000 (Α'72) «Ίδρυση Τμήματος Επιστήμων της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» και του π.δ. 96/2003 (Α'86) «Μετονομασία του Τμήματος Επιστήμων της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» 
 Άρθρο 64. Ρυθμίσεις για την απασχόληση των μελών Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. σε κλινικές, εργαστήρια και λοιπές μονάδες Πανεπιστημιακών νοσοκομείων ή πανεπιστημιακών κλινικών του Ε.Ι.Υ. και λοιπές ρυθμίσεις 
 Άρθρο 66. Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
 Άρθρο 67. Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) 


Δείτε το ΦΕΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις