Νόμος 4931/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 94/13.05.2022

Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις

Άρθρο 50

Ανάπτυξη και οργάνωση της κατ’ οίκον νοσηλείας και φροντίδας υγείας σε μονάδες υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας – Αντικατάσταση άρθρου 28 ν. 2071/1992

Το άρθρο 28 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123), περί της Κατ’ οίκον νοσηλείας, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 28

Κατ’ οίκον νοσηλεία από Μονάδες Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας

1. Καθιερώνεται, αναπτύσσεται και οργανώνεται η Κατ’ Οίκον Νοσηλεία (Κ.Ο.Ν.) με παροχή σε πολίτες στην οικία τους υπηρεσιών νοσηλείας και φροντίδας υγείας από Διατομεακά Τμήματα ή από Μη Αυτόνομες Μονάδες, που υπάγονται οργανικά και λειτουργικά στα Διατομεακά Τμήματα Βραχείας – Ημερήσιας Νοσηλείας, τα οποία λειτουργούν στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), καθώς και από δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Οι ιατροί και οι λοιποί επαγγελματίες υγείας που ορίζονται, με αποφάσεις της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, να υπηρετούν ή να συνεργάζονται στις υπηρεσίες Κ.Ο.Ν. της παρ. 1, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην οικία των ασθενών, που έχουν ενταχθεί στις υπηρεσίες της Κ.Ο.Ν. και για τους οποίους έχει εγκριθεί η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, οι ειδικότητες των επαγγελματιών υγείας, η διαδικασία μεταφοράς και διάθεσης ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων, το κόστος λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την υλοποίηση των παρ. 1 και 2.».

Άρθρο 51

Κατ’ οίκον νοσηλεία σε Μονάδες και Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 35 ν. 4272/2014

Η παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145), περί της κατ’ οίκον νοσηλείας σε Μονάδες και Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η κατ’ οίκον νοσηλεία σε Μονάδες και Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αναπτύσσεται και οργανώνεται, εκτός από τις μονάδες υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), και από:

α) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες υγείας,

β) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και

γ) ιδιώτες επαγγελματίες υγείας με σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα.

Για την ανάπτυξη υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας των προσώπων των περ. α) έως γ) του πρώτου εδαφίου απαιτείται απόφαση έγκρισης του αρμοδίου οργάνου της οικείας Περιφέρειας, κατόπιν υποβολής όλων των σχετικών εγγράφων και δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου.

Στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας καθορίζονται η παροχή υπηρεσιών και φροντίδας υγείας κατ’ οίκον νοσηλείας στους δικαιούχους, καθώς και η κάλυψη της δαπάνης αυτής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, οι διαδικασίες, η οργάνωση και ανάπτυξη, η στελέχωση, το περιεχόμενο των υπηρεσιών, ο έλεγχος και η εποπτεία, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που σχετίζεται με την παροχή κατ’ οίκον νοσηλείας από τους αναφερόμενους στο παρόν φορείς.».

 Άρθρο 52

Μεταφορά, διάθεση ναρκωτικών ουσιών – φαρμάκων από ιατρούς και επαγγελματίες υγείας της κατ’ οίκον νοσηλείας

Οι ιατροί και επαγγελματίες υγείας που εργάζονται ή συνεργάζονται με τα Τμήματα, Μονάδες ή Υπηρεσίες Κατ’ Οίκον Νοσηλείας των Μονάδων Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας), δύνανται να μεταφέρουν και να διαθέτουν ναρκωτικές ουσίες – φάρμακα στην κατοικία των ασθενών που έχουν ενταχθεί στις υπηρεσίες της κατ’ οίκον νοσηλείας.

Άρθρο 53

Κατ’ οίκον οδοντιατρική φροντίδα Μονάδων και Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Η κατ’ οίκον οδοντιατρική φροντίδα δύναται να αναπτύσσεται και να οργανώνεται, στο πλαίσιο της παρεχόμενης οδοντιατρικής φροντίδας από τις δημόσιες δομές υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη),

α) από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και δεν υπάγονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.),

β) από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού που παρέχουν υπηρεσίες υγείας,

γ) από τις ιδιωτικές μονάδες υγείας στις οποίες λειτουργούν οδοντιατρεία, καθώς και

δ) από τα ιδιωτικά οδοντιατρεία και πολυοδοντιατρεία

 

Πηγή

Ανάρτηση chiourea.gr στο ΥΓΕΙΑ (ΨΥΧΙΚΗ / ΣΩΜΑΤΙΚΗ) και Εγκύκλιοι - ΑΛΛΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Γραφτείτε στο Newsletter μας εδώ 📌

 

 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις