ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 2817/2000  ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000
Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

- Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2817/2000 καταργήθηκαν από το άρθρο 35 παρ. 1 του Ν.3966/2011 - ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011.

- Το άρθρο 13, καταργήθηκε από τη δημοσίευση του π.δ. της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του νόμου 4009/2011 από το άρθρο 81 παρ. 19 παρ. 2 του Ν.4009/2011 - ΦΕΚ 195/Α/6-9-2011.

- Επίσης έχουν καταργηθεί πολλές επιμέρους διατάξεις.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ: ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 2817/2000  ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ


Άρθρο 1
Έννοια, σκοπός και καθεστώς

1.Ατομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά την έννοια του παρόντος, θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων.

2.Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται όσοι:

α) Έχουν νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα, β) Έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες) ή ακοής (κωφοί, βαρήκοοι).
γ) Έχουν σοβαρά νευρολογικό ή ορθοπεδικά ελαττώματα ή προβλήματα υγείας, δ) Έχουν προβλήματα λόγου και ομιλίας, ε) Έχουν ειδικές δυσκολίες σΐη μάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία. στ) Έχουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και όσοι παρουσιάζουν αυτισμό και άλλες διαταραχές ανάπτυξης.

3.Στα άτομα με ειδικέ^ Εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνονται επίσης πρόσωπα νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας που δεν ανήκουν σε μία από τις προηγούμενες περιπτώσεις, αλλά έχουν ανάγκη από ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση και φροντίδα για ορισμένη περίοδο ή για ολόκληρη την περίοδο της σχολικής ζωής τους.
Οι μαθητές για τους οποίους δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3, καθώς και οι μαθητές που για μόνο το λόγο ότι η μητρική τους γλώσσα δεν είναι ελληνική, εμφανίζουν μειωμένη σχολική επίδοση, δεν Θεωρούνται άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

4.α)Γλώσσα των κωφών και βαρήκοων μαθητών είναι η ελληνική νοηματική.
β) Κατά τη διδασκαλία μπορεί να χρησιμοποιούνται κατ’ εξαίρεση και άλλα επιβοηθητικά μέσα που είναι εφικτά και επιστημονικά αποδεκτά, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Απαραίτητο προσόν για την τοποθέτηση εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στις Σ.Μ.Ε.Α. κωφών και βαρήκοων είναι η γνώση της νοηματικής γλώσσας.

5.Οι ειδικές περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων διαπιστώνονται από τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.).

6.Στα άτομα που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται ειδική εκπαίδευση, η οποία στο πλαίσιο των σκοπών της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης επιδιώκει ιδιαίτερα:

α) την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, β) τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή επανένταξή τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και η συμβίωση με το κοινωνικό σύνολο, γ) την επαγγελματική τους κατάρτιση και τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία, δ) την αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη.

7.Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων λαμβάνονται μέτρα και παρέχοντας υπηρεσίες στα παραπάνω άτομα ηλικίας έως 22 ετών σε όλες τις τάξεις των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται ιδίως η κατάρτιση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας, η χρησιμοποίηση διδακτικού υλικού και η χορήγηση οργάνων και λοιπού ειδικού εξοπλισμού και γενικά κάθε είδους διευκολύνσεις και εργονομικές διευθετήσεις Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται ιδίως η διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η αξιολόγηση, η παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη, η φυσικοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η αγωγή λόγου, η κοινωνική και συμβουλευτική εργασία, η μεταφορά και η μετακίνηση και κάθε άλλο μέτρο ή υπηρεσία που υποστηρίζουν την ισότιμη μεταχείριση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται διάγνωση νοείται η διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

8.Για τη διαμόρφωση των μέτρων που λαμβάνονται διατυπώνει τις απόψεις του και εκείνος που έχει την επιμέλεια των ατόμων με ειδικές ανάγκες, που προσκαλείται για το σκοπό αυτόν από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς.

9.Η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται δωρεάν από το κράτος σε δημόσια σχολεία. Η μορφή των σχολείων αυτών προσδιορίζεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών.

10.Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι αποκλειστικός φορέας για την ειδική αγωγή ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στις διαδικασίες ίδρυσης, λειτουργίας και εποπτείας κέντρων και εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με ειδικές ανάγκες αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας συμπράττει και ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον φοιτούν σε αυτά άτομα με ειδικές ανάγκες σχολικής ηλικίας.

11.Η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γενική, τεχνική επαγγελματική παρέχεται στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία, κατά περίπτωση, οργανώνονται, στελεχώνονται, εξοπλίζονται και υποστηρίζονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία διδακτική και ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των ατόμων αυτών.

Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να φοιτούν:

α) Στη συνήθη σχολική τάξη με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, ο οποίος υπηρετεί στα Κ.Δ.Α.Υ. ή στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ορίζεται από το Κ.ΔΑΥ..

β) Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα τμήματα ένταξης που λειτουργούν μέσα στα σχολεία της γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

12.'Οταν η φοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού συστήματος ή στα τμήματα ένταξης καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολη, λόγω του είδους και του βαθμού του προβλήματος τους. η εκπαίδευση των παιδιών αυτών παρέχεται:

α) σε αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής,

β) σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήματα άλλων σχολείων σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων ή ιδρύματα χρονίως πασχόντων ατόμων, εφόσον οι διαβιούντες ή νοσηλευόμενοι σε αυτά είναι παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

γ) στο σπίτι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτήν μπορεί να χρησιμοποιείται και το σύστημα της τηλε-εκπαίδευσης. Τα άτομα αυτά εκπαιδεύονται από το προσωπικό των Κ.Δ.Α.Υ. ή σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής, το οποίο διαθέτει την κατά περίπτωση αναγκαία εξειδίκευση.

13.Τα αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής είναι:

α) νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία ειδικής αγωγής για νήπια και παιδιά με ειδικές ανάγκες από το 4ο μέχρι και το 14ο έτος της ηλικίας τους, που λειτουργούν ως ενιαίες σχολικές μονάδες,

β) γυμνάσια ειδικής αγωγής από το 14ο μέχρι και το 18ο έτος,

γ) ενιαία λύκεια ειδικής αγωγής από το 18ο μέχρι και το 22ο έτος,

δ) τεχνικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) ειδικής αγωγής Α' βαθμίδας που περιλαμβάνουν πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθώς και του Α' κύκλου σπουδών του άρθρου 2 του ν, 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α') για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής και επαγγελματικής γνώσης. Στα Τ.Ε.Ε. αυτά εγγράφονται απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου. Η φοίτηση διαρκεί επί πέντε τουλάχιστον σχολικά έτη, από το 14ο μέχρι και το 19ο έτος της ηλικίας των φοιτώντων,

ε) τεχνικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) ειδικής αγωγής Β' βαθμίδας που περιλαμβάνουν τους Α' και Β' κύκλους σπουδών του άρθρου 2 του ν. 2640/1998, Στην Α' τάξη του Α' κύκλου εγγράφονται απόφοιτοι Γυμνασίου. Η φοίτηση διαρκεί δύο τουλάχιστον σχολικά έτη σε κάθε κύκλο σπουδών. Στο Β' κύκλο σπουδών μπορούν να εγγράφονται και απόφοιτοι του Τ.Ε.Ε. Α' βαθμίδας της προηγούμενης περίπτωσης, από το 19ο μέχρι και το 22ο έτος της ηλικίας των φοιτώντων,

στ) εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από το 14ο μέχρι και το 22ο έτος.

14.Οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής {Σ.Μ.Ε.Α.) και το προσωπικό αυτών υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης της βαθμίδας τους. Ειδικά τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κσι Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) και το προσωπικό αυτών υπάγονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

15.α) Η φοίτηση μαθητών με ειδικές ανάγκες στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής μπορεί να παραταθεί, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των φοιτώντων και μετά το 22ο έτος της ηλικίας τους ή να αρχίσει από τη συμπλήρωση της σχολικής ηλικίας που ορίζεται για φοίτηση στα κανονικά σχολεία. Για την παράταση αποφασίζει ο αρμόδιος προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου Κ.ΔΑΥ..

β) Το νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο ειδικής αγωγής είναι ενιαία μονάδα και περιλαμβάνει τριετές τμήμα αντίστοιχο του νηπιαγωγείου και επταετές τμήμα αντίστοιχο του δημοτικού σχολείου.

γ) Το γυμνάσιο ειδικής αγωγής περιλαμβάνει την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α', Β ' και Γ'. Μαθητές απόφοιτοι δημοτικού σχολείου με ελαφρές δυσκολίες μάθησης μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α' τάξη του γυμνασίου ειδικής αγωγής, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο Κ.Δ.Α.Υ..

δ) Το ενιαίο λύκειο ειδικής αγωγής περιλαμβάνει την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α', Β ' και Γ'. Μαθητές απόφοιτοι γυμνασίου με ελαφρές δυσκολίες μάθησης μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α" τάξη του λυκείου ειδικής αγωγής, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο Κ.Δ.Α.Υ..

ε) Το Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α' βαθμίδας περιλαμβάνει τις τάξεις Α', Β', Γ', Δ', και Ε'. Το Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Β' βαθμίδας περιλαμβάνει τις τάξεις Α ' και Β' του Α' κύκλου σπουδών και τις τάξεις Γ' κοι Δ' του Β' κύκλου σπουδών.

στ) Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαί-δευσης και Κατάρτισης λειτουργεί με πέντε μέχρι και οκτώ τάξεις, ανάλογα με τις εξειδικεύσεις και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτώντων.

Στην Α' τάξη εγγράφονται απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου.

16.Τα σχολεία των περιπτώσεων α', β", γ', δ' και ε' της παραγράφου 13 είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στα σχολεία αυτά εκτός από το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας εφαρμόζεται και πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης. Στα σχολεία ειδικής αγωγής εφαρμόζονται ειδικά προσαρμοσμένα αναλυτικά και διδακτικά προγράμματα. Στο πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου ειδικής αγωγής περιλαμβάνονται και δραστηριότητες προεπαγγελματικής εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα των γυμνασίων και λυκείων ειδικής αγωγής μπορεί να περιλαμβάνονται και μαθήματα τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το περιεχόμενο των παραπάνω προγραμμάτων, καθώς και τα γυμνάσια και τα λύκεια ειδικής αγωγής στα οποία διδάσκονται και μαθήματα τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Ει-δικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης καλύπτεται με ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στο εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και των Κ.Δ.Α.Υ. ή και σε εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων, των οποίων η αποζημίωση καθορίζεται κατά τα ισχύοντα για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων ειδικής αγωγής προσφέρει τις υπηρεσίες του, για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, και σε άλλα γειτονικά σχολεία ειδικής αγωγής, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Κ.Δ.ΑΎ. και πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

17.Για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν στα άλλα σχολεία γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται ειδικά προσαρμοσμένα και εξατομικευμένα υποστηρικτικά εκπαιδευτικά προγράμματα που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

18.Η ίδρυση, κατάργηση, προαγωγή, ο υποβιβασμός, η μετατροπή και η συγχώνευση των σχολείων της παραγράφου 13 και των τμημάτων ένταξης, η προσθήκη τομέων και τμημάτων ειδικοτήτων στα Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής, η στελέχωση αυτών, καθώς και η ανάλογη αύξηση ή μείωση των οργανικών θέσεων του προσωπικού γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις του οικείου Κ.Δ.Α.Υ., των οργάνων του άρθρου 49 του ν. 1566/1985 και του Κ.Δ.Α.Υ. της έδρας της Περιφέρειας. Στο προσωπικό των σχολείων ειδικής αγωγής και των τμημάτων ένταξης περιλαμβάνονται και οι ανήκοντες στους κλάδους ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Σε περίπτωση σύστασης ή αύξησης οργανικών θέσεων προσωπικού, τις αποφάσεις συνυπογράφουν και οι Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Αν τα σχολεία ειδικής αγωγής λειτουργούν σε ιδρύματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων υπουργείων, στην έκδοση των αποφάσεων συμπράττει και ο συναρμόδιος Υπουργός.

19.Διευθυντές των σχολείων ειδικής αγωγής που περιλαμβάνουν τμήματα νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου είναι οι τοποθετούμενοι κατά τις ισχύουσες διατάξεις ως διευθυντές των δημοτικών σχολείων ειδικής αγωγής. Στις περιπτώσεις συλλειτουργίας και συστέγασης γυμνασίου με λύκειο ειδικής αγωγής, καθώς και Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής Α' βαθμίδας με Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής Β' βαθμίδας, μπορεί οι σχολικές μονάδες αυτές να τελούν υπό ενιαία διεύθυνση κατά τα καθοριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Κ.Δ.Α.Υ..

Διευθυντές των Σ.Μ.Ε.Α. επιλέγονται εκπαιδευτικοί, που έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού αυτών. Για τις προϋποθέσεις, τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους Διευθυντές των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικά στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης οι Διευθυντές επιλέγονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) εκ των υπηρετούν/των οργανικά σε αυτά, κατά τα ισχύοντα για την επιλογή των Διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α. και τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τετραετή θητεία.

20.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:

α) την ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους σχολείων ειδικής αγωγής και τα τμήματα ένταξης,

β) την προσωνυμία και τον τίτλο, καθώς και τον εξειδικευμένο τύπο των σχολείων ειδικής αγωγής και τον ελάχιστο αριθμό μαθητών που φοιτούν στις μονάδες αυτές και τις επί μέρους τάξεις ή βαθμίδες,

γ) τον τρόπο παροχής της εκπαίδευσης στο σπίτι,

δ) τα ειδικότερα καθήκοντα και υποχρεώσεις του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α. και των Κ.Δ.Α.Υ.,

ε) την εντόπιση, διάγνωση, εγγραφή, μετεγγραφή και κατάταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες στα σχολεία των παραγράφων 11, 12 και 13 του παρόντος άρθρου,

στ) το εβδομαδιαίο ωράριο διδακτικής εργασίας και άλλης απασχόλησης του προσωπικού ειδικής αγωγής που εργάζεται στα σχολεία αυτά,

ζ) την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους,
η) τη διάρθρωση και τις βασικές ενότητες του αναλυτικού προγράμματος των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής, το είδος και τη μορφή των υποστηρικτικών υπηρεσιών, καθώς και το περιεχόμενο της δημιουργικής απασχόλησης των μαθητών,

θ) τον αριθμό των θέσεων εκπαιδευτικού, ειδικού προσωπικού, ειδικού βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού που κστανέμονται κατά κλάδους και ειδικότητες σε κάθε Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,

ι) τη διαδικασία συγκρότησης και λειτουργίας των συλλόγων γονέων, οι οποίοι συμμετέχουν και συνεργάζονται με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο έργο της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

ια) την προσφορά συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στους γονείς των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

ιβ) κάθε άλλη λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των Σ.Μ.Ε.Α..

21.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα διοικητικής και οργανωτικής φύσης σχολείων ειδικής αγωγής και του τρόπου λειτουργίας και εσωτερικής τους διάρθρωσης4σε τάξεις και βαθμίδες.

22.Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζονται τα θέματα που αναφέρονται στις εξετάσεις, την αξιολόγηση και τη βαθμολογία των μαθητών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής, καθώς και των μαθητών που έχουν χαρακτηρισθεί ως άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και φοιτούν σε συνήθεις σχολικές τάξεις.

23.Για τους αποφοίτους των Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής και των δύο βαθμίδων καθορίζονται επαγγελματικά δικαιώματα κατά τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α'). Στους αποφοίτους των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης χορηγείται απολυτήριος τίτλος, ο οποίος επέχει θέση πιστοποιητικού 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 μετά αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα,

24.Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μπορεί να μεταβληθεί η διάρθρωση και η μορφή των σχολείων ειδικής αγωγής ή να καθιερώνονται νέοι τύποι των σχολείων αυτών ή να οργανώνονται σε Πολυδύναμα Ενιαία Κέντρα Ειδικής Αγωγής (Π.Ε.Κ.Ε.Α.) και να καθορίζονται τα θέματα λειτουργίας αυτών. Με όμοιο διάταγμα μπο-ρεί να ιδρύονται στα Π.Ε.Κ.Ε.Α. ή σε σχολεία ειδικής αγωγής, βρεφο-συμβουλευπκοί σταθμοί, να συνιστώνται οι αναγκαίες οργανικές θέσεις προσωπικού και να καθορίζονται τα θέματα λειτουργίας αυτών.

25.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών, μπορεί να ιδρύονται οικοτροφεία για μαθητές ενταγμένους σε προγράμματα ειδικής αγωγής, να καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας τους, να συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού, να καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία πρόσληψης αυτού, το περιεχόμενο της σύμβασής του, η υπηρεσιακή κατάσταση και τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του.


Άρθρο 2
Οργάνωση

1.Στις έδρες των νομών και νομαρχιών ιδρύονται και λειτουργούν Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ως αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, τα οποία υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2.Σκοπός των Κ.Δ.Α.Υ. είναι η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης, και υποστήριξης των μαθητών και κυρίως εκείνων, που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας.

3.Τα Κ.Δ.Α.Υ. έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

α) Την έρευνα για τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Οι περιφερειακές υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας των περιφερειών έχουν υποχρέωση να παρέχουν συνδρομή, όταν τους ζητηθεί. Τα αντικείμενα στα οποία παρέχεται η συνδρομή αυτή καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

β) Την εισήγηση για την εγγραφή, κατάταξη και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών, σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους ειδικής αγωγής και τους αρμόδιους κατά περίπτωση-σχολικούς συμβούλους προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.

γ) Την εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης, δημιουργικής απασχόλησης, καθώς και την εφαρμογή άλλων επιστημονικών κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία, στην έδρα του Κ.Δ.Α.Υ. ή στο σπίτι.

δ) Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο διδακτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και επαγγελματική υποστήριξη, σε όλη την έκταση της εκπαίδευσης και τη διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης για τους γονείς των μαθητών και τους ασκούντες τη γονική μέριμνα.

ε) Τον καθορισμό του είδους των τεχνικών βοηθημάτων και οργάνων που έχει ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι, καθώς και την κατάρτιση προτάσεων για την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή στους χώρους της εκπαίδευσης.

στ) Την εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών των Σ.Μ.Ε.Α. με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες στις εξετάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ζ) Την εισήγηση για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης, για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2.

4.Σε κάθε Κ.Δ.Α.Υ. τοποθετούνται και υπηρετούν:

α) Σε κάθε Κ.Δ.Α.Υ. των Νομών Αργολίδας, Άρτας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Λακωνίας, Λασιθίου, Λευκάδας, Ξάνθης, Πρέβεζας, Ρέθυμνου, Σάμου, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής και Χίου:

αα) Ένας (1) εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
ββ) Ένας (1) εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γγ) Ένας (1) ψυχολόγος, δδ) Ένας (1) κοινωνικός λειτουργός, εε) Ένας (1) διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΔΕ ως γραμματέας.

β) Σε κάθε Κ.Δ.Α.Υ. των Νομαρχιών Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά και των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Δώδεκα νήσου, Έβρου, Εύβοιας, Ηλείας, Ημαθίας, Καβάλας, Καρδίτσας, Κορινθίας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Τρικάλων και Χανιών:

αα)Ένας (1) εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
ββ)Ένας (1) εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γγ) Δύο (2) ψυχολόγοι. δδ) Δύο (2) κοινωνικοί λειτουργοί. εε) Ένας (1) διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΔΕ ως γραμματέας.

γ) Σε κάθε Κ.Δ.Α.Υ. των Νομών Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Κοζάνης, Κυκλάδων, Λάρισας. Λέσβου, Ροδόπης και Φθιώτιδας, που λειτουργούν στην έδρα Διοικητικής Περιφέρειας:

αα) Ένας (1) εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
ββ) Ένας (1) εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
γγ) Ένας (1) εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής, δδ) Ένας (1) θεραπευτής του λόγου, εε) Τρεις (3) ψυχολόγοι. στστ) Ένας (1) παιδοψυχίατρος του κλάδου ΠΕ24 του άρθρου 3, ζζ) Ένας (1) φυσικοθεραπει/τής. ηη) Τρεις (3) κοινωνικοί λειτουργοί, θθ) Ένας (1) διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΔΕ ως γραμματέας και αι) Ένας (1) κλητήρας του κλάδου ΥΕ.

 δ) Στο Κ.Δ.ΑΎ. της Νομαρχίας Αδηνών και του Νομού Θεσσαλονίκης:

αα) Ένας (1) εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
β β) Ένας (1) εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
γγ) Ένας {1} εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής, δδ) Δύο (2) θεραπευτές του λόγου, εε) Τρεις (3) ψυχολόγοι. στστ) Ένας (1) παιδοψυχίατρος του κλάδου ΠΕ24του άρθρου 3. ζζ) Δύο (2) φυσικαθεραπευτές. ηη) Τέσσερις (4) κοινωνικοί λειτουργοί, αι) Ένας (1) διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΔΕ ως γραμματέας και ακ) Ένας (1) κλητήρας κλάδου ΥΕ.

ε) Τοποθετούνται επιπλέον και υπηρετούν:

Στο Κ,Δ.Α.Υ. της Νομαρχίας Αθηνών: αα)Δύο (2) ειδικοί στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, ββ) Δύο (2) ειδικοί στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών και γγ) Δύο (2) ειδικοί στη νοηματική γλώσσα των κωφών και βαρήκοων.

Στο Κ.Δ.Α.Υ. της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης: αα) Ένας (1) ειδικός στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, ββ) Ένας (1) ειδικός στην κινητικότητα των τυφλών και γγ) Ένας (1) ειδικός στη νοηματική γλώσσα των κωφών και βαρήκοων.

5.Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται στα Κ.Δ.Α.Υ. έχουν πτυχίο τμήματος ειδικής αγωγής Α.Ε.!. της ημεδαπής ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στην Ειδική Αγωγή ή αναγνωρισμένο και ισότιμο τίτλο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και τριετή υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α..

6.Οι γραμματείς και οι κλητήρες τοποθετούνται οργανικά σε κάθε Κ.Δ.Α.Υ. με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7.Στις θέσεις των εκπαιδευτικών της παραγράφου 5 αποσπώνται εκπαιδευτικοί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για μία τριετία, ύστερα από γνώμη του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός του μηνός Ιουνίου κάθε έτους, καθορίζονται οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών κάθε Κ.Δ.Α.Υ., που πρόκειται να πληρωθούν με απόσπαση και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν τα προσόντα της παραγράφου 5, να υποβάλλουν σχετική αίτηση απόσπασης. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να ανανεώνονται οι αποσπάσεις αυτές για μία ακόμα τριετία.

8.Σε κάθε Κ.Δ.Α.Υ. προϊστάμενος ορίζεται ένας εκπαιδευτικός που είναι αποσπασμένος σε αυτό ή ένας από τα μέλη του ειδικού εκπαιδει/τικού προσωπικού. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), που συνεδριάζει υπό την προεδρία του προέδρου του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και με τη συμμετοχή ενός εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής που υπηρετεί σε Σ.Μ.Ε.Α. και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τοποθετούνται οι προϊστάμενοι των Κ.Δ.Α.Υ.. Ο προϊστάμενος του Κ.Δ.Α.Υ. ασκεί επί του προσωπικού αυτού τις πειθαρχικές αρμοδιότητες Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Αρμόδιο υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Κ.Δ.Α.Υ. είναι το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση. Αρμόδιο υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για το διοικητικό προσωπικό των Κ.Δ.ΑΎ. είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο διοικητικού προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9.Το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό κάθε Κ.Δ.Α.Υ., που λειτουργεί στην έδρα της Περιφέρειας, προσφέρει τις υπηρεσίες του και στα Κ.Δ.Α.Υ. των νομών και νομαρχιών που ανήκουν στην Περιφέρεια. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

10.Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής παρέχουν οδηγίες στα Κ.Δ.Α.Υ. για την επίτευξη των σκοπών τους.

11.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, μπορεί να αυξάνεται η σύνθεση προσωπικού των Κ.Δ.Α.Υ. και να συνιστώνται δι αναγκαίες οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής, του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του βοηθητικού ειδικού προσωπικού αυτών. Με όμοια απόφαση μπορεί να συνιστώνται νέοι κλάδοι ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, να ορίζονται οι θέσεις κάθε κλάδου, καθώς και τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στις συνιστώμενες θέσεις.

12.Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των Κ.Δ.Α.Υ. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

13.Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων συνιστάται Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα επιλογής των υποψηφίων για διορισμό, υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου του ειδικού εκπαιδευτικού και του βοηθητικού ειδικού προσωπικού που υπηρετεί στα Κ,Δ.ΑΎ. και στις Σ.Μ.Ε.Α..

14.Το Υ.Σ.Ε.Ε.Π. αποτελείται:

α) από τον Πρόεδρο του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου,

β) από τον Πρόεδρο του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ιδίου Συμβουλίου,

γ) από ένα μέλος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής, αναπληρούμενα από άλλο μέλος του ίδιου προσωπικού, που ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης,

δ) από δύο αιρετά μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής, αναπληρούμενα από αναπληρωματικά αιρετά μέλη.
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ορίζονται με την απόφαση της συγκρότησης εκ των υπό στοιχεία α' και β' τακτικών μελών. Γραμματέας του Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και αναπληρωτής αυτού ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στην υπηρεσία αυτήν.

15.Όταν το Υ.Σ.Ε.Ε.Π. εξετάζει θέματα επιλογής ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής που αναφέρονται στην περίπτωση Α' της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 και του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, καθώς και ορισμού Προϊσταμένων στα Κ.Δ.Α.Υ., προεδρεύει αυτού ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που αναπληρώνεται από μόνιμο πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

16.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα συγκρότησης του Υ.Σ.Ε.Ε.Π., διάρκειας της θητείας των μελών του, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εκλογής των αιρετών μελών του και κάθε λεπτομέρεια της λειτουργίας του. Τα αιρετά μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, που έχουν εκλεγεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ως αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου Ειδικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Υ.Π.Σ.Ε.Π.Ε.Α.) που προβλέπεται από το άρθρο 8 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α"), αποτελούν μέλη του Υ.Σ.Ε.Ε.Π. μέχρι τη λήξη της θητείας τους. Τα θέματα αρμοδιότητας του Υ.Σ.Ε.Ε.Π. εισηγείται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προσωπικού της ίδιας Διεύθυνσης.

17.Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ιδρύεται Τμήμα Ειδικής Αγωγής και συνιστάται έβδομη θέση Αντιπροέδρου, ο οποίος προεδρεύει του Τμήματος αυτού. Συνιστώνται επίσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, μία θέση συμβούλου ειδικής αγωγής, μία θέση μόνιμου παρέδρου, ειδικότητας ειδικής αγωγής, και έξι θέσεις παρέδρων με θητεία, των οποίων οι ειδικότητες είναι αντίστοιχες με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και προσδιορίζονται με την προκήρυξη που εκδίδεται για την πλήρωση των κενών θέσεων. Για το διορισμό στις θέσεις παρέδρων με θητεία απαιτείται πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ιδρύματος της αλλοδαπής, μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο της ειδικότητας και πενταετής τουλάχιστον εμπειρία στην ειδική αγωγή. Στην προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων συμβούλου και μονίμου παρ έδρα υ ορίζεται ότι οι επιλεγόμενοι πρέπει να έχουν διαφορετικές ειδικεύσεις. Για την πλήρωση των συνιστώμενων θέσεων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

16.Έργο του Τμήματος Ειδικής Αγωγής είναι: α) η επιστημονική έρευνα, μελέτη και τεκμηρίωση όλων των θεμάτων της ειδικής αγωγής και η υποβολή προτάσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ειδική αγωγή, β} ο σχεδιασμός και η υποστήριξη ανάπτυξης προ-γραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού της ειδικής αγωγής σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) και τα Τμήματα Ειδικής Αγωγής των Α.Ε.Ι., γ) ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων, καθώς και η εκπόνηση του διδακτικού και λοιπού υποστηρικτικού υλικού για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, δ) η αξιολόγηση των προγραμμάτων ειδικής αγωγής σε συνεργασία με το Τμήμα Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ε) η προώθηση και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην ειδική αγωγή, στ) η επιστημονική υποστήριξη του έργου των σχολικών συμβούλων της ειδικής αγωγής και των προγραμμάτων σχολικής ενσωμάτωσης, η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού και με εξειδικευμένους επιστήμονες με σκοπό την προώθηση των θεμάτων της ειδικής αγωγής.

20.Στις συνεδριάσεις του Τμήματος Ειδικής Αγωγής, μπορεί να μετέχουν με ψήφο: α) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, β) ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) και γ) ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.Μ.Ε.Α.), που προέρχονται από τις πλέον αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

21.Τα Κ.Δ.Α.Υ. συνεργάζονται με τα Κέντρα Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΚΕ.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι περιπτώσεις, σπς οποίες δεν κρίνεται αναγκαία η πλήρωση ορισμένων θέσεων σε συγκεκριμένα Κ.Δ.Α.Υ., εφόσον διασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών αυτών από την προσφορά υπηρεσιών από μέλη των ΚΕ.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α., κατά τα οριζόμενα με την ίδια απόφαση.
22.Τα Κ.Δ.Α.Υ. αξιολογούνται ανά διετία γιο τη διαπίστωση του βαθμού επίτευξης των σκοπών τους. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινσπτούτου, καθορίζονται τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία πραγματοποίησης της αξιολόγησης.


Άρθρο 3
Οργανωτικά θέματα προσωπικού ειδικής αγωγής

1.Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής, εκ των οποίων δύο (2) ειδικότητας κωφών και βαρήκοων και μία (1) ειδικότητας τυφλών. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μπορεί να αυξάνονται οι θέσεις σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής, να ορίζονται οι ειδικότητές τους. να συνιστώνται θέσεις σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να καθορίζονται τα προσόντα των υποψηφίων για επιλογή στις θέσεις αυτές.

2.Αρμόδιο Συμβούλιο για την επιλογή των σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής είναι για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση το οριζόμενο στο άρθρο 16 παρ. 1 περίπτωση α'του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α') και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το οριζόμενο στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου.

3.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζονται η έδρα και η περιφέρεια στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους οι σχολικοί σύμβουλοι ειδικής αγωγής.

4.Στους κλάδους που προβλέπονται στο άρθρο 35 παρ. 2 περίπτωση Α' του ν. 1565/1985 προστίθενται οι εξής κλάδοι και θέσεις:

α) Κλάδος ΠΕ24 Παιδοψυχιάτρων, θέσεις δεκατρείς (13).

β) Κλάδος ΠΕ31 ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, εξειδικευμένου: αα) στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, θέσεις πέντε (5), από τις οποίες δύο (2) στο Κ.Δ.Α.Υ. Αθηνών, μία (1) στο Κ.Δ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης και οι λοιπές στα ειδικά σχολεία τυφλών, ββ) στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, θέσεις πέντε (5). από τις οποίες δύο (2) στο Κ.ΔΛ.Υ. Αθηνών, μία (1) στο Κ.Δ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης και οι λοιπές στα ειδικά σχολεία τυφλών και γγ) στη νοηματική γλώσσα των κωφών, θέσεις πέντε (5), από τις οποίες δύο (2) στο Κ.Δ.Α.Υ. Αθηνών, μία (1) στο Κ.Δ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης και οι λοιπές στα ειδικά σχολεία κωφών και βαρήκοων.

γ) Κλάδος ΔΕΙ ειδικού βοηθητικού προσωπικού, πενήντα (50) θέσεις.

5.Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των συνιστώμενων κλάδων της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται ως εξής:

α) Του κλάδου ΠΕ24 Παιδοψυχιάτρων πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής με ειδίκευση στην Παιδοψυχιατρική.

β) Του κλάδου ΠΕ31 πτυχίο τμήματος Ειδικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ή Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή των Τμημάτων Κοινωνιολογίας ή των Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής και εξειδίκευση: αα) στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών ή ββ) στην κινητικότητα των τυφλών ή γγ) στη νοηματική γλώσσα των κωφών. Η εξειδίκευση προκύπτει από ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ή από επιμόρφωση στις ειδικότητες αυτές και επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών.

γ) Του κλάδου ΔΕ 1 ειδικού βοηθητικού προσωπικού πτυχίο τμήματος προσχολικής αγωγής για παιδιά με ειδικές ανάγκες ή τμήματος κοινωνικών φροντιστών Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου ή του αντίστοιχου τμήματος ειδίκευσης επιμελητών κοινωνικής πρόνοιας ή νηπιοβρεφοκόμων των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης.

Εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο για τον κλάδο ΔΕ1 ορίζεται το 26ο και καταληκτικό το 9ο.

6.Ο κλάδος ΤΕ2 Επιμελητών του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 1566/1985 μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ2 Σχολικών Νοσηλευτών. Ειδικό τυπικό προσόν διορισμού στον κλάδο αυτόν ορίζεται το πτυχίο νοσηλευτικής ή νηπιοβρεφοκομίας ή επισκεπτών υγείας ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Οι σχολικοί νοσηλευτές ασκούν έργο υγιεινής και φροντίδας υγείας των παιδιών που φοιτούν στις μονάδες ειδικής αγωγής. Οι επιμελητές που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-μου εντάσσονται στο νέο κλάδο με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν.

7.Για τη στελέχωση των Κ.Δ.Α.Υ. και των Σ.Μ.Ε.Α οι θέσεις του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού της περίπτωσης Α' της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 αυξάνονται κατά κλάδους ως εξής:

α) του κλάδου ΠΕ21 Ψυχολόγων σε εκατόν σαράντα εννέα (149),
β) του κλάδου ΤΕ3 Θεραπευτών λόγου σε τριάντα τέσσερις (34),
γ) του κλάδου ΤΕ5 Φυσιοθεραπευτών σε τριάντα (30),
δ) του κλάδου ΤΕ7 Κοινωνικών Λειτουργών σε εκατόν εξήντα μία (161).

8.Οι υπηρετούντες στα Κ.Δ.Α.Υ. σε θέσεις εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας τους ή με ανάθεσή υπερωριακής εργασίας, στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής της έδρας του Κ.ΔΑΥ. ή και της περιοχής του, ύστερα από απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του προϊσταμένου του Κ.Δ.Α.Υ. και πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να διατίθενται στα Κ.Δ.Α.Υ. για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας ή με ανάθεση υπερωριακής εργασίας οι υπηρετούντες σε θέσεις εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α.. Για την καταβολή αποζημίωσης λόγω υπερωριακής απασχόλησης εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

9.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση ^παιδ'υοης ατόμων με ειδικές ανάγκες στο σπίτι, σύμφωνα με την περίπτωση γ'της παραγράφου 12 του άρθρου 1. Το έργο αυτό μπορεί να ανατίθεται με την ίδια διαδικασία και στο εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις Σ.Μ.Ε.Α..

10.α) Οι ακόλουθοι κλάδοι ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του άρθρου 35 παρ. 2, περίπτωση Α' του ν.1566/1985 και του παρόντος άρθρου μετονομάζονται ως εξής:

αα) Ο κλάδος ΠΕ19 Θεραπευτών του λόγου σε κλάδο ΠΕ21 Θεραπευτών του λόγου.
ββ) Ο κλάδος Í1E20 Επαγγελματικών Συμβούλων σε Κλάδο ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων.
γγ) Ο κλάδος ΠΕ21 Ψυχολόγων σε κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων.
δδ) Ο κλάδος ΤΕ2 Επιμελητών σε κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών.
εε) Ο κλάδος ΤΕ3 Θεραπευτών του λόγου σε κλάδο ΠΕ26 Θεραπευτών του λόγου,
στστ) Ο κλάδος ΤΕ4 Επαγγελματικών Συμβούλων σε κλάδο ΠΕ27 Επαγγελματικών Συμβούλων.
ζζ) Ο κλάδος ΤΕ5 Φυσιοθεραπευτών σε κλάδο ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών.
ηη) Ο κλάδος ΤΕ6 Εργασιοθεραπευτών σε κλάδο ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών.
θθ) Ο κλάδος ΤΕ7 Κοινωνικών Λειτουργών σε κλάδο ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών.

β) Εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο για τον κλάδο ΠΕ24 ορίζεται το 15ο και καταληκτικό το 1ο και για τους κλάδους ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ27, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 εισαγωγικό το 18ο και καταληκτικό το 1ο.

γ) Ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στον κλάδο ΠΕ25 είναι τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και για τους κλάδους ΠΕ26, ΠΕ27, ΠΕ20, ΠΕ29 και ΠΕ30 τα οριζόμενα στα εδάφια ε", στ", ζ", η' και θ' της παραγράφου 8 του άρθρου 35 του ν. 1566/1985. Ειδικά για τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. απαιτείται και πτυχίο της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή πτυχίο ενός των Τμημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 περίπτωση β' του παρόντος άρθρου ή πτυχίο Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, αντίστοιχου προς την ειδικότητά τους.

δ) Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου σε θέσεις των κλάδων ΤΕ2 Επιμελητών, ΤΕ3 Θεραπευτών του λόγου, ΤΕ4 Επαγγελματικών Συμβούλων, ΤΕ5 Φυσικοθεραπευτών, ΤΕ6 Εργασιοθεραπευτών και ΤΕ7 Κοινωνικών Λειτουργών, εφόσον έχουν το πτυχίο της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή πτυχίο ενός των τμημάτων της παρ. 5, περ. β", εντάσσονται σε θέσεις των κλάδων ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ27, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30, αντίστοιχα, και επανακστατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια των κλάδων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2470/1997. Η διαφορά αποδοχών από την επανακατάταξη καταβάλλεται από 1ης Απριλίου του έτους 2000.
Οι μη έχοντες πτυχίο ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε..Λ.Ε.Τ.Ε. εξακολουθούν να υπηρετούν σε προσωρινές θέσεις των κλάδων TE και εντάσσονται σε θέσεις των κλάδων ΠΕ μετά την απόκτηση του πτυχίου της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και επανακατατάσσονται στα μισθολογικό κλιμάκια των κλάδων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2470/1997. Για όσο χρόνο υπηρετούν σε προσωρινές θέσεις οι ανωτέρω, δεν πληρούται ίσος αριθμός θέσεων κατηγορίας ΠΕ.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., καθορίζεται ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία φοίτησης στην ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής.

11.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού εκπαιδευτικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού των σχολείων ειδικής αγωγής και του προσωπικού των Κ.ΔΑΥ..

12.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών μπορεί να ιδρύονται νέοι κλάδοι ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, να συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις και να καθορίζονται τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό.

13.Για τη στελέχωση των Κ.Δ.Α.Υ. συνιστώνται πενήντα τέσσερις (54) θέσεις Γραμματέων κλάδου ΔΕ2, οι οποίες προστίθενται στις θέσεις του άρθρου 3 παρ. 6 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α ).

14.Για τη μεταφορά των μαθητών των ειδικών σχολείων συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δέκα (10) θέσεις οδηγών και δέκα (10) θέσεις συνοδών των μαθητών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Σ.Μ.Ε.Α.. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις αυτών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να αυξάνονται οι θέσεις οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών των μαθητών. Η αντιμετώπιση των δαπανών κίνησης, συντήρησης, επισκευής και ασφάλισης των αυτοκινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα στις Σ.Μ.Ε.Α., γίνεται από τις οικείες Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες επιχορηγούνται για το σκοπό αυτό από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

15.Στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ26 Θεραπευτών του λόγου, ΠΕ27 Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών μετέχουν και υποψήφιοι που έχουν τα απαιτούμενα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού, εκτός από το πτυχίο ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.. Κατά την επιλογή προτιμώνται οι έχοντες και πτυχίο της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.. Πάτους διοριζόμενους που δεν έχουν πτυχίο της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 10 περίπτωση δ' του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Διορισμός και υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των Κ.Δ.Α.Υ. και των Σ.Μ.Ε.Α.

Α'. Εκπαιδευτικό προσωπικό

1.Στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α. και των τμημάτων ένταξης τοποθετούνται με μετάθεση εκπαιδευτικοί που έχουν τίτλο μεταπτυχιακών  σπουδών στην ειδική αγωγή ή μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη σχολική ψυχολογία, και σε περίπτωση έλλειψης, εκπαιδευτικοί που έχουν πενταετή εκπαιδευτική εμπειρία σε Σ.Μ.Ε.Α..

2.Στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου διορίζονται: α) επιτυχόντες στο διαγωνισμό πρόσληψης εκπαιδευτικών του ν. 2525/1997, μέχρι ποσοστού 20% του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων, εφόσον είναι τυφλοί. κωφοί και γενικά άτομα με ειδικές ανάγκες και β) οι κεκτημένοι πτυχίο τμήματος Ειδικής Αγωγής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στην ειδική αγωγή, κατά τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό πρόσληψης εκπαιδευτικών του ν. 2525/1997 και σε ποσοστό που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επί του αριθμού των διοριζομένων για κάθε έτος εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, ύστερα από εισήγηση του Υ.Σ.Ε.Ε.Π..

3.Στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Δ.Α.Υ. αποσπώνται εκπαιδευτικοί κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 2.

4.Στις Σ.Μ.Ε.Α., εφόσον υπάρχουν ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό που δεν καλύπτονται με διορισμό ή μετάθεση μόνιμων εκπαιδευτικών, μπορεί να αποσπώνται εκπαιδευτικοί άλλων σχολείων που έχουν τριετή διδακτική εμπειρία σε Σ.Μ.Ε.Α. ή να προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές: α) τυφλοί, κωφοί και γενικά άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν τα απαιτούμε να τυπικά προσόντα, εκτός του ορίου ηλικίας, για συμμετοχή στο διαγωνισμό πρόσληψης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και β) κεκτημένοι πτυχίο τμήματος Ειδικής Αγωγής Α.Ε.1. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στην ειδική αγωγή, κατά τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό πρόσληψης εκπαιδευτικών του ν. 2525/1997. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Υ.Σ.Ε.Ε.Π.. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται κάθε Αύγουστο, καθορίζονται τα ποσοστά πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών από κάθε κατηγορία της παρούσας παραγράφου.

Β΄Ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό

1.Στις θέσεις ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού των Κ.Δ.Α.Υ. και των Σ.Μ.Ε.Α. διορίζονται υποψήφιοι ύστερα από προκήρυξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με επιλογή των διοριστέων που γίνεται από το Υ.Σ.Ε.Ε.Π..

2.Κατά τους διορισμούς στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου προτιμώνται τυφλοί, κωφοί και γενικά άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα διορισμού και δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι ποσοστού 20% επί του αριθμού των διοριζομένων. Κατά τους διορισμούς στις ίδιες θέσεις προτιμώνται, σε περίπτωση ίσων προσόντων, υποψήφιοι συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού και συζύγων ατόμων με ειδικές ανάγκες. Οι διοριζόμενοι με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου τοποθετούνται σε κάθε Κ.Δ.Α.Υ. ή Σ.Μ.Ε.Α. μέχρι τη συμπλήρωση ποσοστού 20% επί του οργανικά ανήκοντος προσωπικού
αυτών όλων των κλάδων.

3.Αν δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού στα Κ.Δ.Α.Υ. και τις Σ.Μ.Ε.Α., καθώς και στις περιπτώσεις μακράς απουσίας αυτών ή για την κάλυψη εξαιρετικών αναγκών, προσλαμβάνονται στις θέσεις αυτές ιδιώτες που έχουν τα προσόντα διορισμού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας ενός διδακτικού έτους, Η πρόσληψη αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Υ.Σ.Ε.Ε.Π.. Στους προσλαμβανόμενους καταβάλλονται οι αποδοχές του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου του οικείου κλάδου και το ειδικό επίδομα του άρθρου 10 περ. 1 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α’), χωρίς επίδομα οικογενειακών βαρών.

4.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα της προκήρυξης των υπό πλήρωση θέσεων, ο αριθμός αυτών κατά κλάδους, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των διοριζομένων.

Γ'. Διαπίστωση των παθήσεων

1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαπίστωσης των παθήσεων, καταλληλότητας των υποψηφίων για άσκηση των καθηκόντων τους, τα ποσοστά κάλυψης των κενών θέσεων κατά κατηγορία ειδικών αναγκών και τα σχολεία ειδικής αγωγής, στα οποία μπορούν να τοποθετούνται οι διοριζόμενοι.

2.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, μπορεί να επεκτείνεται η κατά το παρόν άρθρο δυνατότητα διορισμού και σε άλλες περιπτώσεις ατόμων, που πάσχουν από βαριές και ανίατες νόσους και να καθορίζεται η διαδικασία απόδειξης των παθήσεων αυτών.

Δ'. Μεταθέσεις Αποσπάσεις

1.Τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α. και των ΚΑΑ.Υ. μπορεί να μετατίθενται για την κάλυψη οργανικών θέσεων σε άλλες Σ.Μ.Ε.Α. ή σε άλλα Κ.Δ.Α.Υ.. Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού των Κ.Δ.Α.Υ. μετατίθενται για την κάλυψη οργανικών θέσεων σε άλλα Κ.Δ.Α.Υ.,

2.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται η διαδικασία, οι σχετικές προθεσμίες, τα όργανα, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, στα οποία περιλαμβάνονται ιδίως το ευδόκιμο της υπηρεσίας, η συνολική υπηρεσία, η υπηρεσία σε σχολεία με δυσμενείς όρους λειτουργίας και διαβίωσης, η συνυπηρέτηση, η ανάγκη συνοίκησης συζύγων, η εντοπιότητα, η προστασία τέκνων και γενικότεροι οικογενειακοί λόγοι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των μεταθέσεων του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου.

3.Για την κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών στις Σ.Μ.Ε.Α. και στα Κ.Δ.Α.Υ., καθώς και για την αντιμετώπιση σοβαρών προσωπικών και οικογενειακών λόγων, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 6 του κεφαλαίου Γ' του άρθρου 16 του ν. 1566/1985, μπορεί να αποσπώνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, μέλη του προσωπικού της παραγράφου 1, για ένα σχολικό έτος.

Ε'. Μετεκπαίδευση Επιμόρφωση

1.Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα σχολεία ειδικής αγωγές και τα τμήματα ένταξης παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα που καταρτίζονται καν πραγματοποιούνται στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.). Για την οργάνωση και πραγματοποίηση των προγραμμάτων αυτών, την πρόσκληση, τη φοίτηση και τις υποχρεώσεις των επιμορφούμενων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μπορεί να οργανώνονται προγράμματα για την επιμόρφωση του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Με την απόφαση αυτήν καθορίζονται το περιεχόμενο και η διάρκεια κάθε επιμορφωτικού προγράμματος, τα ιδρύματα στα οποία πραγματοποιούνται τα επιμορφωτικά προγράμματα, οι διδάσκοντες, η διαδικασία πρόσκλησης για φοίτηση και οι υποχρεώσεις των επιμορφούμενων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

3.Στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών του V. 2327/1995 {ΦΕΚ 156 Α') εφαρμόζονται προγράμματα διετούς μετεκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προορίζονται να διδάξουν στα σχολεία ειδικής αγωγής και τα ειδικά τμήματα ένταξης ή να τοποθετηθούν με απόσπαση στα Κ.Δ.Α.Υ.. Τα προγράμματα αυτά οργανώνονται σε συνεργασία των Τμημάτων Ειδικής Αγωγής, των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών και των τομέων Παιδαγωγικής κάθε Α.Ε.Ι.. Στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης κάθε διδασκαλείου μετέχει εκπρόσωπος Τομέα Παιδαγωγικής του οικείου Α.Ε.Ι..

4.Δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 14 του ν. 1566/1985 για τη μετεκπαίδευση, ειδίκευση και επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

5.Το Τμήμα Διοικητικού της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Τμήμα Προσωπικού. Το Τμήμα αυτό, του οποίου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, είναι αρμόδιο για το χειρισμό των θεμάτων διορισμού, πρόσληψης, υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Δ.Α.Υ. και των Σ.Μ.Ε.Α., του ειδικού βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού των Κ.Δ.Α.Υ., των οδηγών αυτοκινήτων και των συνοδών των μαθητών των Σ.Μ.Ε.Α. και του κάθε φύσης προσωπικού των οικοτροφείων για μαθητές των σχολείων ειδικής αγωγής..

ΣΤ΄ Αποζημιώσεις Επιδόματα

1.Στους σχολικούς συμβούλους ειδικής αγωγής καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση επισκέψεων για την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών των Σ.Μ.Ε.Α., το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

2.Στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό καταβάλλεται το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης που προβλέπεται για το εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το κίνητρο απόδοσης ταυ άρθρου 13 παρ. 1 περίπτωση ε' του ν. 2470/1997, για το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.

3.Στους προϊσταμένους των Κ.Δ.ΑΎ. καταβάλλεται το επίδομα θέσης ευθύνης της παρ. 1 περ. β' υποπ. β' του άρθρου 14 του V. 2470/1997.

4.Τοκατά την παράγραφο 6 του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 και την περίπτωση β'της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2470/1997 επίδομα δυσμενών συνθηκών εργασίας καταβάλλεται στο δραχμικό ύψος που θα διαμορφώνεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών αποκλειστικά και μόνο στο εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και βοηθητικό προσωπικό, που υπηρετεί στα Κ.Δ.Α.Υ., στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και στα τμήματα ένταξης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Άρθρο 5
Μεταβατικές, καταργούμενες και άλλες διατάξεις

1.Ειδικές τάξεις, που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μετατρέπονται σε τμήματα ένταξης της περίπτωσης γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 1 ή καταργούνται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισηγήσεις του οικείου Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής και του προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2.Για τη στελέχωση των Κ.Δ.Α.Υ. κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου μπορεί να μετατεθούν μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Μ.Ε,Α., με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Υ.Σ.Ε.Ε.Π..

3.α)Η Σχολή Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που ιδρύθηκε και λειτουργεί κατά τις διατάξεις του π.δ. 137/1983 (ΦΕΚ 60 Α'), μετατρέπεται σε Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του παρόντος νόμου με έδρα την Καλλιθέα Αθηνών και περιλαμβάνει τα τμήματα ειδικότητας: αα) Ξυλουργικής, ββ) Κεραμικής-Αγγειοπλαστικής, γγ) Κοπτικής-Ραπτικής-Πλεκτικής, δδ) Κηπουρικής και εε} Υδραυλικής. Στο εργαστήριο αυτό μπορεί να προστίθενται και άλλα τμήματα ειδικότητας με τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. 18.

β) Η διάρκεια της φοίτησης στα τμήματα ειδικότητας καθορίζεται από πέντε (5) μέχρι οκτώ (8) σχολικά έτη, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών, με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου Κ.Δ.Α.Υ. και πράξη του συλλόγου των διδασκόντων.

γ) Οι υπηρετούντες σε οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του άρθρου 4 του Π.δ. 137/1983 (ΦΕΚ 60 Α') ανήκουν εφεξής στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Καλλιθέας και υπάγονται στους οικείους κλάδους ως εξής:

αα) του κλάδου Δασκάλων στον κλάδο Δασκάλων του άρθρου 13 του ν. 1566/1985,
ββ) του κλάδου Φυσικής Αγωγής στον κλάδο ΠΕ 11 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985,
γγ) του κλάδου Μουσικής στον κλάδο ΠΕ16 του άρθρου 14 TOU V. 1566/1985,

δδ) του κλάδου Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών στον κλάδο ΓΙΕ 18 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985,

εε) του κλάδου Εργασιοθεραπευτών στον κλάδο ΠΕ29 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου,

στστ) του κλάδου Βοηθών Τεχνικών Εκπαιδευτικών στον κλάδο ΔΕ1 ειδικού βοηθητικού προσωπικού του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, ζζ) του κλάδου Διοικητικών Υπαλλήλων στον κλάδο ΔΕ1 Διοικητικό του άρθρου 20 του ν. 1566/1985 και

 ηη) του κλάδου Κλητήρων στον κλάδο ΥΕΐ του άρθρου 20 TOU V. 1566/1985.


δ) Διατηρούνται οι θέσεις προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 4 του π.δ. 137/1983, τρεις (3) καθαριστριών και τέσσερις (4) μαγείρων τραπεζοκόμων και οι κατέχοντες τις θέσεις αυτές εξακολουθούν να υπηρετούν στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Καλλιθέας.

ε) Ο κλάδος Βοηθών παιδαγωγών του άρθρου 4 του π.δ. 137/1983 και οι τρεις (3) θέσεις αυτού καταργούνται.

στ) Ο ασκών καθήκοντα Διευθυντή της Σχολής Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εξακολουθεί να ασκεί καθήκοντα Διευθυντή του εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Καλλιθέας μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2001 -2002.

ζ) Οι μαθητές που φοιτούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στη Σχολή Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του π.δ. 137/1983, θεωρούνται αυτοδικαίως εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη τάξη του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης Καλλιθέας και συνεχίζουν τη φοίτηση τους κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β'.

η) Στους ήδη αποφοιτήσαντες από τη Σχολή Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του π.δ, 137/1983 χορηγείται απολυτήριος τίτλος, όπως αυτός προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 23.

4.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις:
α) του άρθρου 32 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α ), β) της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του ν. 1566/1985,
γ) των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 1566/1985,
δ) των παραγράφων 4, 5. 11, 12 και 13 του άρθρου 35 του V. 1566/1985, ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α'), στ) του π.δ. 149/1991 (ΦΕΚ 60 Α ).

5.Προεδρικά διατάγματα και κανονιστικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί με βάση τις καταργούμενες διατάξεις, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των προβλεπομένων από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

6.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας επιτρέπεται να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και αναφέρονται στην ειδική αγωγή και την ειδική τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Κατά την κωδικοποίηση αυτήν επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων, η νέα διάρθρωση του νομοθετικού υλικού, όπως διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, προσθήκη νέων και νέα κατάστρωση αυτού, η απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν ισχύουν, η διόρθωση της φραστικής διατύπωσης και η μεταφορά στη δημοτική γλώσσα.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 6
Οργανωτικά θέματα υπηρεσιών και σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιος εκπαίδευσης

1.Η σύσταση κλάδων και θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η κατανομή αυτών κατά ειδικότητες, η αύξηση των υφιστάμενων θέσεων και η μείωση αστών, καθώς και η μεταφορά θέσεων από κλάδο σε κλάδο της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης ή από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αντίστροφα, γίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2.Η μετονομασία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3.Η προσθήκη Β' Κύκλου Σπουδών σε Τ.Ε.Ε. Α' Κύκλου Σπουδών και η ανάλογη αύξηση των οργανικών Θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού γίνεται μία φορά κάθε έτος και κατά το πρώτο τρίμηνο αυτού, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

4.Η κατάργηση και η συγχώνευση σχολείων της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και η κατάργηση τομέων και ειδικοτήτων των Τ.Ε.Ε. και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών γίνεται εντός των προθεσμιών της προηγούμενης παραγράφου, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5.Στην παράγραφο 10 περίπτωση β' του άρθρου 31 του ν. 1566/1985 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με όμοια απόφαση που εκδίδεται κατά την ίδια διαδικασία μπορεί να προάγονται, καταργούνται και συγχωνεύονται πειραματικά σχολεία των Α.Ε.!.. Η κατάργηση, ο υποβιβασμός, η συγχώνευση και η μετατροπή αυτών σε κοινά σχολεία γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

6.Στα έργα της Σχολικής Επιτροπής των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 9 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α') προστίθεται και η δυνατότητα αγοράς εξοπλιστικών ή άλλων συναφών ειδών ή διδακτικών μέσων για τη λειτουργία των σχολείων από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης και η διαδικασία διαχείρισης των ανωτέρω πιστώσεων από τις σχολικές επιτροπές.

7.Για το συντονισμό του έργου των σχολικών συμβούλων, κατά περιοχές της χώρας και κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, ορίζεται ως συντονιστής αυτών, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Σχολικών Συμβούλων, σχολικός σύμβουλος που ανήκει στην ίδια περιοχή. Οι περιοχές ευθύνης των συντονιστών σχολικών συμβούλων και τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες αυτών, εκπαιδευτές, διοικητικές και πειθαρχικές, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τη διοικητική στήριξη του έργου των συντονιστών σχολικών συμβούλων αποσπώνται, ύστερα από εισήγηση αυτών, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α') καταργείται.

Άρθρο 7
Θέματα σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα εγγραφής ή παραπομπής σε προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.), των μαθητών των παλαιών Κατωτέρων και Μέσων Τεχνικών Σχολών, των Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.), των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) και των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.) που δεν έχουν περατώσει τις σπουδές τους.

2.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζονται τα μαθήματα του προγράμματος που διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε κλάδου και ειδικότητας, σε πρώτη και δεύτερη ανάθεση.

3.Οι εγγραφές μαθητών για κάθε σχολικό έτος στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Κατ' εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή κατά μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση κατά Σεπτέμβριο. Γ ια την εγγραφή μαθητών σε Ενιαία Λύκεια και τα Τ.Ε.Ε. απαιτείται δήλωση των γονέων ή των επιτρόπων για την ένταξη σε κατεύθυνση Ενιαίου Λυκείου ή σε τομέα και ειδικότητα Τ.Ε.Ε.. Οι προσερχόμενοι κατά Σεπτέμβριο για εγγραφή μαθητές εγγράφονται είτε στο σχολείο που είχαν φοιτήσει, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, είτε σε άλλο σχολείο της ίδιας πόλης που ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου εκπαίδευσης.

4.Οι δαπάνες και οι αποζημιώσεις, που προβλέπονται στην αριθ. Δ/16536/10.10.1994 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) για την πραγματοποίηση των πενθήμερων σεμιναρίων για την εφαρμογή του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, τα οποία οργανώθηκαν με τις αριθ. Γ2/4892/ 20.9.1994, Γ2/5580/31.10.1994, Γ2/6219/24.11.1994 και Γ2/161/11.9.1995 αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και οι δαπάνες και αποζημιώσεις, που προβλέπονται στην αριθ. Η/6008/ 2.4.1994 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού αυτού και αναφέρονται στη συγκρότηση και λειτουργία ερευνητικής ομάδας για την καταγραφή σε πανελλήνια κλίμακα των μαθητών που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους στο γυμνάσιο και για την ένταξή τους στο Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καταβάλλονται νόμιμα από τον Ο.Ε.Ε.Κ..

5.Στο άρθρο 39 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 Α’) προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθορίζονται το ωράριο και η διάρκεια ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπαιδευτικών εκπομπών.»

6.Στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμόζονται προγράμματα αγωγής υγείας, που αποτελούν τμήμα των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των σχολείων αυτών και περιλαμβάνουν τη διδασκόμενη αναλυτική ύλη και τις σχετικές δραστηριότητες, Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται το πλαίσιο και ο τρόπος εφαρμογής και χρηματοδότησης των προγραμμάτων αγωγής υγείας.

7.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζεται ο τρόπος της διδασκαλίας των μαθημάτων ξένης γλώσσας, φυσικής αγωγής, καλλιτεχνικών μαθημάτων και αγωγής υγείας στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η αξιολόγηση των μαθητών στα ανωτέρω μαθήματα, οι προϋποθέσεις ανάθεσης και οι κλάδοι και ειδικότητες των εκπαιδευτικών, στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία των εν λόγω μαθημάτων, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τα θέματα αυτά.

Άρθρο 8
Θέματα προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1.Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων Αγγλικής, Μουσικής, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και Φυσικής Αγωγής, που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο που υπηρετούν, διατίθενται για συμπλήρωση του ωραρίου σε άλλα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους, τα οποία λειτουργούν στον ίδιο ή γειτονικό δήμο ή κοινότητα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν διορισθεί με τη διαδικασία του άρθρου 41 του ν. 1143/1981 (ΦΕΚ 80 Α'), εφόσον δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους μπορεί να διατίθενται μερικά ή ολικά σε άλλα δυσπρόσιτα σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής διορισμού, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Στις περιπτώσεις που είναι ιδιαιτέρως δυσχερής η παραπάνω διάθεση, οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν υπηρεσία, μέχρι τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, σε άλλες δραστηριότητες του σχολείου ή του γραφείου ή της διεύθυνσης εκπαίδευσης. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται για κάθε περίπτωση ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση.

2.Οι σχολικοί σύμβουλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων Αγγλικών, Μουσικής, Καλλιτεχνικών μαθημάτων και Φυσικής Αγωγής καθοδηγούν και αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων που διδάσκουν τα οικεία μαθήματα στα δημοτικά σχολεία.

3.α) Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι αποσπασμένοι σε εκπαιδευτικές μονάδες, τμήματα και τάξεις του εξωτερικού του άρθρου 2 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α'), θεωρούνται ότι ανήκουν στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάστηκαν. Οι εκ-παιδευτικοί αυτοί μπορούν να υποβάλλουν κατά τη διάρκεια του έτους λήξης της απόσπασής τους:

αα) αίτηση μετάθεσης σε οποιοδήποτε περιοχή μετάθεσης, εφόσον υπηρέτησαν ένα (1) έτος στο σχολείο της οργανικής τους θέσης,
ββ) αίτηση δήλωση οριστικής τοποθέτησης μόνο σε σχολεία της περιοχής που ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπά στη καν, εφόσον δεν συμπλήρωσαν σε αυτό υπηρεσία ενός (1) έτους.
β) Όσοι από τους εκπαιδευτικούς αυτούς επανέρχονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους τίθενται στη διάθεση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο τους τοποθετεί προσωρινά σε σχολείο της αρμοδιότητας του και οριστικά σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη περίπτωση.

4.Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιλέγονται και τοποθετούνται σε θέσεις σχολικών συμβούλων, προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων της εκπαίδευσης, συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού και διευθυντών σχολικών μονάδων και σχολικών εργαστηριακών κέντρων, στους οποίους χορηγείται εκπαιδευτική άδεια, δεν μπορούν να απομακρυνθούν από την άσκηση των καθηκόντων τους, πριν από την απαλλαγή τους από τα καθήκοντα αυτά, που γίνεται με αίτησή τους.

5.Στις συνιστώμενες νέες θέσεις σχολικών συμβούλων, προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης, καθώς και στις θέσεις διευθυντών των ιδρυόμενων νέων σχολικών μονάδων και σχολικών εργαστηριακών κέντρων, τοποθετούνται υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους οικείους πίνακες επιλογής. Η τοποθέτηση γίνεται ύστερα από πρόσκληση των υποψηφίων για υποβολή δηλώσεων προτίμησης. Εφόσον για τις ίδιες θέσεις υποβάλλονται περισσότερες δηλώσεις προτίμησης, τοποθετούνται οι προηγούμενοι στους πίνακες επιλογής κατά τη σειρά αξιολόγησης.

6.α) Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και συμπληρώνουν το 50ό έτος της ηλικίας τους, μπορεί να προσλαμβάνονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2002 στη δημόσια εκπαίδευση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον έχουν; αα) σειρά διορισμού και ββ) συνεχή πενταετή υπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας. Η πρόσληψη αυτών γίνεται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

β) Οι συνιστώμενες θέσεις καταργούνται με την αποχώρηση από την υπηρεσία όσων κατέχουν αυτές. Για όσο χρονικό διάστημα κατέχονται προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις δεν πληρούνται ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις του ίδιου κλάδου.

7.Στο τέλος της παρ. 13 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α') προστίθεται φράση ως ακολούθως:

«μετά από εισήγηση του οικείου Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων.»

8.Η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών και μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή στο Ψυχολογικό Κέντρο βορείου Ελλάδος και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, αναγνωρίζεται ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, μετά το διορισμό τους σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας. Προϋπηρεσία με μειωμένο ωράριο αναγνωρίζεται με αναγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας. Η παρούσα ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από την έναρξη εφαρμογής των άρθρων 59 και 61 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α ).

9.Η παράγραφος 6 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται στις περιοχές μετάθεσης, τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου σε κενές θέσεις σχολείων της περιοχής και οριστικά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής , συγκρινόμενοι με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς. Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του ν. 1824/1980 (ΦΕΚ 296 Α’) καταργείται. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται οριστικά, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού συμβουλίου, σε σχολεία της περιοχής μετάθεσης, τα οποία δεν είχαν περιλάβει στις προτιμήσεις τους, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης από το επόμενο σχολικό έτος για βελτίωση της τοποθέτησής τους για σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης μόνο του ίδιου νομού και συγκρίνονται με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς.»

10.Η αναγνωρισμένη υπηρεσία σε ελληνικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αντιστοίχως.

11 .α) Από το έτος 2000 οι αξιολογικοί πίνακες επιλογής των στελεχών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταρτίζονται εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε δεύτερου έτους, και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους κατάρτισης μέχρι την 30ή Ιουνίου του μεθεπόμενου έτους.

β) Στις διαδικασίες επιλογής μετέχουν και όσοι κατέχουν θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, προκειμένου να επιλεγούν για θέσεις που κατέχουν, εφόσον διανύουν το τρίτο έτος της θητείας τους.

γ) Στις θέσεις Σχολικών Συμβούλων, Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Σ.Ε.Κ., που κενούνται από την 30ή Ιουνίου, ημερομηνία λήξης της ισχύος των πινάκων επιλογής μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου που αρχίζει η ισχύς νέων πινάκων επιλογής, διενεργούνται μεταθέσεις των υπηρετούντων στην ίδια θέση επί μία διετία τουλάχιστον. Προϋπόθεση για τις μεταθέσεις αυτές είναι η δήλωση προτίμησης των υποψηφίων για μετάθεση. Στις περιπτώσεις που για την ίδια θέση συντρέχουν περισσότεροι αιτούντες, τηρείται η σειρά εγγραφής στον αξιολογικό πίνακα επιλογής.

δ) Οι μεταθέσεις της παραγράφου αυτής γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας Kat Θρησκευμάτων ή του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για μεταθέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

12.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
5του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α ') αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χορηγείται άδεια ίδρυσης μέχρι δύο σχολείων από κάθε τύπο αυτών».

13.Η καταβολή της αποζημίωσης του άρθρου 5 του ν. 2621/1998 {ΦΕΚ 136 Α} γίνεται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις πρόσθετες αμοιβές.

14.α) Με την πράξη απόσπασης εκπαιδευτικών, κατά το άρθρο 6 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α'), ένας ορίζεται ως Υπεύθυνος των σχολικών δραστηριοτήτων αγωγής υγείας σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ένας ως Υπεύθυνος του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων σε κάθε Γραφείο Εκπαίδευσης, για μία τριετία, που μπορεί να ανανεώνεται.

β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα όργανα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των υπευθύνων του προηγούμενου εδαφίου, η διαδικασία τοποθέτησης και τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους.

15.Στις περιπτώσεις που δεν λειτουργούν στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής Τμήματα αντίστοιχα των αναγκαίων ειδικοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ορίζεται ως προσόν διορισμού ισότιμο πτυχίο ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, το οποίο, ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, παρέχει δικαίωμα στον κάτοχό του να διδάξει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαθήματα της ειδικότητάς του.

16.Οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι καθηγητές, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία στη δημόσια πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση τουλάχιστον δεκαέξι (16) μηνών μέχρι την 30.6,1998 με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας ή με μειωμένο ωράριο με αναγωγή στο υποχρεωτικό, καθώς και όσοι κατέχουν θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού και Τεχνικών Εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι. και στερούνται του τυπικού προσόντος της κτήσης πτυχίου ΠΑ.ΤΕ.Σ.-Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., εισάγονται ως υπεράριθμοι στη σχολή αυτήν ακόμη και εάν έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο για την εισαγωγή όριο ηλικίας. Σχετική αίτηση υποβάλλεται στην ΠΑ.ΤΕ.Σ.Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

17.Η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ5, ΠΕ6 Και ΠΕ7 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 στο Βρετανικό Συμβούλιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Γκαιτε αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική υπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία για κάθε περίπτωση, εφόσον προσφέρθηκε με το αντίστοιχο υποχρεωτικό ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Στις περιπτώσεις διδακτικής προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. Η διάρκεια της προϋπηρεσίας αυτής διαπιστώνεται από τις πράξεις πρόσληψης και αποχώρησης και τις πράξεις ανάληψης υπηρεσίας ή τα αποδεικτικά ασφάλισης στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή τις πράξεις αναγνώρισης της υπηρεσίας αυτής ως συντάξιμης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την πρόσληψη ιδιωτικών εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας αυτών.

Άρθρο 9
Θέματα ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό και μειονοτικής εκπαίδευσης

1.Οι διδάσκοντες στο ειδικά πρόγραμμα επιμόρφωσης του άρθρου 19 του ν. 2413/1996 μπορεί να μετακαλούνται και από το εξωτερικό.

2.Η κατά το άρθρο 30 του ν. 2413/1996 επιχορήγηση αναφέρεται σε όλες τις μορφές οργάνωσης της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ίδιου νόμου. Η επιχορήγηση δίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3.Στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στους διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αποσπώνται στο εξωτερικό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2413/1996, καταβάλλονται από 1-1-2000 δαπάνες για τη μεταφορά της οικοσκευής τους. Οι δαπάνες αυτές αναγνωρίζονται αποκλειστικά στις περιπτώσεις αρχικής απόσπασης και οριστικής λήξης της απόσπασης των ανωτέρω υπαλλήλων και μία μόνο φορά για καθεμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αποσπάσεων του υπαλλήλου στη διάρκεια της σταδιοδρομίας-του για όλες τις χώρες του εξωτερικού.

4.Η παράγραφος 2 του άρθρου 72 του ν. 2413/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Επιτροπή αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Π.Ο.Δ.Ε., β) τον Πρόεδρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, γ) τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, δ) έναν εκπρόσωπο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, ε) ένα μέλος που ορίζει με απόφασή του ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στ) ένα μέλος που ορίζει ο Υπουργός Πολιτισμού και ζ) ένα μέλος που ορίζει ο Υπουργός Εξωτερικών. Τα μέλη υπό στοιχεία α', β' και γ' αναπληρώνονται από το νόμιμο αναπληρωτή τους. Τα μέλη υπό στοιχεία δ , εστ' και ζ' ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

Μέχρι το διορισμό του Προέδρου του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. η Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα χωρίς τη συμμετοχή του.

5.Η παράγραφος 8 του άρθρου 14 του ν. 2640/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στα ομογενειακά σχολεία ή σε άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες της Κωνσταντινούπολης, εξακολουθούν να υπηρετούν στην οργανική τους θέση μέχρι την ανάληψη στα προαναφερόμενα σχολεία ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες.»
6.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται και τα κριτήρια επιλογής των διοριστέων εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία, καθώς και η διαδικασία κατάρτισης αξιολογικού πίνακα διοριστέων διετούς διάρκειας.

7.Η περίπτωση α' της παραγράφου 12 του άρθρου 1 του ν, 2341/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) ένα μέλος Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του , ως Πρόεδρος.»
8.Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 14 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«Του συντονιστικού γραφείου προΐσταται. ως συντονιστής, εκπαιδευτικός εν ενεργεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α' ή Β ’ και υποχρεωτική υπηρεσία σε Μειονοτικά Σχολεία της Θράκης τουλάχιστον τριών (3) ετών».

β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 32 του V. 2009/1992 καταργείται.

9.Οι διατάξεις που ισχύουν για τη μεταφορά των μαθητών των σχολείων της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που κατοικούν μακριά από την έδρα των σχολείων ή την επιδότησή τους, εφαρμόζονται και για τους μαθητές των Μειονοτικών Σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

10.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ορίζεται Σχολικός Σύμβουλος ή Προϊστάμενος Γραφείου Εκπαίδευσης που αναπληρώνει το Συντονιστή Μειονοτικών Σχολείων όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.

11.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 63 του ν, 2545/1940 (ΦΕΚ 287 Α') προστίθεται περίπτωση ζ’ ως εξής:

«ζ. Διδασκαλίας της Ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας.»

12.Στο άρθρο 70του ν. 2545/1940 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Τα προσόντα των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.»

13.Η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2413/1996 τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Για καθεμία ή για περισσότερες εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού συγκροτείται και λειτουργεί Σχολικό Συμβούλιο και Σχολική Επιτροπή.»

14.Η διάταξη της παρ. 4 περίπτωση β'του άρθρου 14 του ν. 2640/1998 παραμένει σε ισχύ.

15.α) Συνιστώνται δύο Ειδικά πενταμελή Υπηρεσιακά Συμβούλια, ένα της πρωτοβάθμιας και ένα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τους αποσπασμένους στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία (Ο.Δ.) της Γερμανίας εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, η σύνθεση των οποίων έχει ως εξής:

αα) Ο συντονιστής εκπαίδευσης, στον οποίο έχει ανατεθεί ο συντονισμός του έργου των συντονιστών εκπαίδευσης της Ο.Δ. Γερμανίας, ως πρόεδρος, αναπληρούμενος από ένα συντονιστή εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
ββ) Δύο συντονιστές εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δύο δευτεροβάθμιας ή δύο διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, της Ο.Δ. Γερμανίας, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, γγ) Δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δύο της δευτεροβάθμιας, που εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στην Ο.Δ. Γερμανίας.

β) Η συγκρότηση των συμβουλίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζει και τα μέλη υπό τα στοιχεία αα' και ββ'. Η θητεία των μελών των συμβουλίων είναι διετής. Αν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, τα συμβούλια συγκροτούνται και λειτουργούν και χωρίς τη συμμετοχή τους.
γ) Μη υπάρχοντος συντονιστή ή συντονιστών εκπαίδευσης, ως πρόεδρος των συμβουλίων ορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συντονιστής εκπαίδευσης από τους υπηρετούντες στην Ο.Δ. Γερμανίας.

δ) Γραμματείς των συμβουλίων με τους αναπληρωτές τους ορίζονται, με την απόφαση συγκρότησης, εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν με απόσπαση στην περιοχή.

ε) Τα Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια εδρεύουν στην έδρα του προέδρου.

στ) Τα Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι αρμόδια για την επιλογή διευθυντών εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, της Ο.Δ. της Γερμανίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 17 του ν. 2413/1996.

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη των συμβουλίων της προηγούμενης περίπτωσης, μπορούν να απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους διευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού για: αα) σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους και ββ) πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους. η) ΟΙ εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης της Ο.Δ. Γερμανίας τίθενται στη διάθεση των Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων και τοποθετούνται σε σχολικές μονάδες και στα γραφεία των συντονιστών εκπαίδευσης.
θ) Τα Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι αρμόδια και για τις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών από περιοχή αρμοδιότητας ενός συντονιστή σε περιοχή αρμοδιότητας άλλου συντονιστή εκπαίδευσης.
ι) Η μετακίνηση των αποσπώμενων εκπαιδευτικών εντός της περιοχής αρμοδιότητας του συντονιστή εκ-παίδευσης γίνεται με απόφαση του οικείου συντονιστή και τελεί υπό την έγκριση του οικείου ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

16.α) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται στο εξωτερικό, ύστερα από αίτησή τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι σύζυγοι συντονιστών εκπαίδευσης, για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπαση του συζύγου τους.
β) Η απόσπαση των εν λόγω εκπαιδευτικών μπορεί να αποφασίζεται για χρονικό διάστημα και πέραν της πενταετίας, κατ' εξαίρεση της προβλεπόμενης διαδικασίας αποσπάσεων, όπως αυτή καθορίζεται με την παρ, 3 του άρθρου 23 του ν. 2413/1996. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης στην Ελλάδα, χωρίς επιμίσθιο εξωτερικού.

17.α) Εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν πενταετή υπηρεσία με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή ομογενείς ή αλλοδαπούς πριν από την ισχύ του ν. 2413/1996, μπορεί να αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες της ίδιας χώρας του εξωτερικού, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα χωρίς το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις επιμίσθιο, μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατώτερου χρόνου υπηρεσίας για την απονομή σύνταξης από το δημόσιο ταμείο.

β) Εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν πενταετή υπηρεσία με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι μόνιμος κάτοικος του εξωτερικού, μπορεί να αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες τις ίδιας χώρας του εξωτερικού μέχρι τη συμπλήρωση μιας ακόμη πενταετίας, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα χωρίς το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις επιμίσθιο, εφόσον ενδιάμεσα έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία στην οργανική τους θέση ή με απόσπαση σε άλλη θέση στην ημεδαπή.

18.Ο χρόνος απόσπασης των εκπαιδευτικών στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για κάθε συνέπεια.

19.Οι Σχολικές Εφορείες των Μειονοτικών Σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, με την οποία ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 1566/1985, όπως ισχύει, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 8, 9, 10, 13 και 14 του ν. 1894/1990 και οι διατάξεις του π.δ. 323/1989, Σε ειδικές περιπτώσεις οι Σχολικές Εφορείες των Μειονοτικών Σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να επιχορηγούνται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για κάλυψη αντίστοιχων δαπανών.

20.Στα μειονοτικά ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δυτικής Θράκης προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας και μουσουλμανικής θρησκείας, της ζωγραφικής εκπαίδευσης και καλλιτεχνικών εργασιών οι έχοντες πτυχίο αντίστοιχου τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τμήματος Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, χωρίς να απαιτείται για το διορισμό στη θέση αυτήν η αναγνώριση της αντιστοιχίας του αλλοδαπού τίτλου σπουδών.

21.Η παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 2413/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την προκήρυξη, τον τρόπο επιλογής και το διορισμό των γραμματέων μειονοτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Θράκης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας κατ' εξαίρεση από τις κείμενες διατάξεις.»

22.α) Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα ξένα σχολεία υπάγονται στις διατάξεις του ν. 682/1977, όπως ισχύει.

β) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία των Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν στα ξένα σχολεία της ημεδαπής θεωρείται ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση, αναγνωρίζεται ως κανονική εκπαιδευτική προϋπηρεσία και προσμετρείται για την υπηρεσιακή ένταξη και εξέλιξή τους.

γ) Η διάρκεια της προϋπηρεσίας αποδεικνύεται από τις πράξεις πρόσληψης και αποχώρησης, καθώς και από τα λοιπά σχετικά επίσημα έγγραφα, όπως τα έγγραφα ανάληψης υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πράξη πρόσληψης ή αποχώρησης, η διάρκεια της προϋπηρεσίας πιστοποιείται και υπολογίζεται από το βιβλιάριο" ενσήμων του Ι.Κ.Α. ή την πράξη αναγνώρισης της προϋπηρεσίας αυτής ως συντάξιμης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας των καθηγητών των σχολείων της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

23.Οι διατάξεις των παραγράφων 10 μέχρι και 15 του άρθρου 42 του ν. 2413/1996 εφαρμόζονται και για τους εν λόγω εκπαιδευτικούς που απέκτησαν τα προσόντα διορισμού σε θέσεις ανώτερου κλάδου και μετά την ισχύ του ν. 2413/1996. Η σχετική προθεσμία υποβολής αίτησης για μετάταξη υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 10
Θέματα Ο.Ε.Ε.Κ.

1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του V. 2009/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ιδρυθεί παράρτημα του Ο.Ε.Ε.Κ. στη Θεσσαλονίκη και να συσταθούν περιφερειακές διευθύνσεις του Ο.Ε.Ε.Κ.».

2.Στις διατάξεις των περιπτώσεων σ', β', γ' και στ' της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2009/1992 μετά τις λέξεις «του παραρτήματος του Ο.Ε.Ε.Κ.» προστίθενται οι λέξεις «των περιφερειακών διευθύνσεων του Ο.Ε.Ε.Κ.».

3.Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 2009/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ,, ρυθμίζονται:

α. Οι Οδηγοί Κατάρτισης, οι οποίοι είναι κοινοί σε Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.), ανά ειδικότητα, η μορφή, η διάρκεια και οι όροι εφαρμογής της Πρακτικής Άσκησης. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιείται στα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.) και εργαστήρια της δημόσιας εκπαίδευσης ή σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ., καθώς και σε εργαστήρια, υπηρεσίες και παραγωγικές μονάδες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στους Οδηγούς Κατάρτισης περιλαμβάνονται το περιεχόμενο της επαγγελματικής κατάρτισης, οι μέθοδοι παροχής επαγγελματικής κατάρτισης, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων, ανά ειδικότητα, τμήμα και επίπεδο κατάρτισης, συνοδευόμενα από το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, η περιγραφή του επαγγέλματος και των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, η περιγραφή του αναγκαίου εξοπλισμού και των απαιτούμενων προσόντων των πιστοποιημένων εκπαιδευτών, η διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας κατά τη διαδικασία της κατάρτισης, η διαδικασία των εξετάσεων και της πιστοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και οι τίτλοι αυτών.

Η χρήση των Οδηγών Κατάρτισης, μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. και τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι ελεύθερη από δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., μέχρι την επόμενη αναθεώρησή τους.

β. Η έναρξη και λήξη των εκπαιδευτικών εξαμήνων, η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης, η μετατροπή, η συγχώνευση και κατάργηση ειδικοτήτων, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης, εξετάσεων, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής των εξέταστρων και των διδάκτρων, τα θέματα που αφορούν την παρακολούθηση της σταδιοδρομίας και απασχόλησης των αποφοίτων των δημόσιων Ι.Ε.Κ., το ύψος και η διαδικασία καταβολής των τελών εγγραφής των καταρτιζόμενων σε ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., τα παράβολα, τα τέλη και τα δικαιώματα υπέρ του Ο.Ε.Ε.Κ. για την ίδρυση, λειτουργία και χρήση προγραμμάτων των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ., για τη χορήγηση διπλωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και για την αναγνώριση ημεδαπών και αλλοδαπών τίτλων Ι.Ε.Κ., καθώς και ο τύπος των παρεχόμενων τίτλων.

γ. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών των Ι.Ε.Κ., καθώς και των εκπαιδευόμενων σε ρυτά, οι κυρώσεις και τα όργανα επιβολής πειθαρχικών ποινών σε αυτούς.

δ. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τον κανονισμό επαγγελματικής κατάρτισης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ..

ε. Όπου στην περίπτωση β' της παρούσας παραγράφου προβλέπεται ο καθορισμός εξετάστρων, διδάκτρων, τελών, παραβολών και λοιπών δικαιωμάτων υπέρ Ο.Ε.Ε.Κ. συμπράττει και ο Υπουργός Οικονομικών».

4.Η παράγραφος 9 του άρθρου 5 του V. 2009/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται και ρυθμίζονται:

α. Οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών I.Ε.Κ. της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου και ειδικότερα:

αα. Η σύσταση, η νομική μορφή, η επωνυμία, η προσωνυμία, ο αριθμός μητρώου, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης.
ββ. Τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα για την κτήση ιδιότητας ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικών Ι.Ε.Κ..
γγ, Η επέκταση ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. σε νέο κτίριο, η κτιριολογική μετατροπή σε ιδιωτικό I.E.Κ., η μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., η ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., η διαδικασία διαφήμισης ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., ο αριθμός των καταρτιζόμενων, τα μέσα διδασκαλίας και πρακτικών ασκήσεων και οι βιβλιοθήκες αναγνωστήρια.
δδ. Τα κτιριολογικά στοιχεία των ιδιωτικών I.E.Κ., η συγκρότηση επιτροπών ελέγχου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των ιδιωτικών I.E.Κ., τα καταβαλλόμενα στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ, χρηματικά ποσό για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικών Ι.Ε.Κ..

β. Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και ειδικότερα:

αα. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ιδιωτικών Ι.Ε.Κ..
ββ. Τα προσόντα και τα κωλύματα για την πρόσληψη των οργάνων διοίκησης των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις αυτών, οι μονάδες υποστήριξης του έργου αυτών.
γγ. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών ιδιωτικών I.E.Κ., καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτών.
δδ. Το έτος και τα εξάμηνα κατάρτισης, ο καθορισμός των διακοπών και αργιών, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διεξαγωγής εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και εξετάσεων των καταρτιζόμενων σε αυτά, τα παραπτώματα, οι κυρώσεις και τα όργανα επιβολής αυτών σε καταρτιζόμενους των ιδιωτικών I.E.Κ..
εε. Η διαδικασία έκδοσης των αποτελεσμάτων, τα θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του προσωπικού των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ, τα θέματα πειθαρχικού δικαίου των ιδιοκτητών ή εκπροσώπων των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. αυτών, η διαδικασία έκδοσης των τίτλων κατάρτι σης των ιδιωτικών ί.Ε.Κ. αυτών, τα θέματα κτιριολογικής και εργαστηριακής υποδομής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που έχει σχέση με την οργάνωση και λειτουργία αυτών».

5.Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στα τμήματα αυτού του επιπέδου μπορούν να εγγραφούν και απόφοιτοι γυμνασίου.»

6.Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του ν.2009/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Ο.Ε.Ε.Κ. καταβάλλονται μηνιαίως αποδοχές, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.»

7.Οι διατάξεις της παραγράφου 1.1. του άρθρου 4 του ν. 2685/1999 {ΦΕΚ 35 Α') ισχύουν και εφαρμόζονται για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Ο.Ε.Ε.Κ.

8.α) Το κίνητρο απόδοσης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2009/1992 που κατεβλήθη στο προσωπικό του Ο.Ε.Ε.Κ., καθώς και στους διευθυντές και αναπληρωτές διευθυντές των Ι.Ε.Κ. μετά την ισχύ του ν. 2470/1997 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος θεωρείται ως νομίμως καταβληθέν.

β) Με καινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται πάγια μηνιαία αποζημίωση για τους Διευθυντές των Ι.Ε.Κ. και κατά τα δύο τρίτα αυτής για τους αναπληρωτές διευθυντές των Ι.Ε.Κ..

γ) Οι δαπάνες της παρούσας παραγράφου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ο.Ε.Ε.Κ..

9.Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 2009/1992 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ο Ο.Ε.Ε.Κ., κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων των I.E.Κ., δύναται να επιδοτεί θέσεις απασχόλησης στο δημόσιο ή και στον ιδιωτικό τομέα, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.. Ο καθορισμός του ύψους της επιδότησης, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ».

10.α) Τα καταβληθέντα ποσά από τους καταρτιζόμενους στα δημόσια Ι.Ε.Κ., δυνάμει της υπ' αριθμ. Ε/15397/1995 (ΦΕΚ 787 Β') απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. έως τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται ως δίδακτρα.

β) Τα καταβληθέντα ποσά από τους καταρτιζόμενους σε ιδιωτικά I.E.Κ., δυνάμει της υπ' αριθμ. Ε/15397/1995 (ΦΕΚ 787 Β') απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. έως τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται τέλη εγγραφής.

Άρθρο 11
 Ρύθμιση Θεμάτων Τ.Ε.Ι.

1.Οι οργανικές θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού και Τεχνικών Εργαστηρίων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.Ι.) των άρθρων 21 και 23 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α') κατανέμονται κατά κλάδους αντίστοιχους των προβλεπομένων στο άρθρο 14 του ν. 1556/1985, ως εξής:

α) Κλάδος ΠΕ17: αα) πτυχιούχων της Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή ββ) πτυχιούχων αντίστοιχου τμήματος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (T.E.I.) ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) κεκτημένων και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.ΕΛΕ.Τ.Ε..

β) Κλάδος ΠΕ 18 πτυχιούχων λοιπών τμημάτων Τ.Ε.Ι. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. κεκτημένων και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.ΕΛΕ.Τ.Ε..

γ) Κλάδος ΠΕ20 πτυχιούχων Τμήματος Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. κεκτημένων και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε..

δ) Κλάδος ΤΕ1: αα) πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και ββ) πτυχιούχων Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή μέσης τεχνικής ή επαγγελματικής σχολής ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β' κύκλου σπουδών κεκτημένων και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.ΕΛΕ.Τ.Ε..

ε) Κλάδος ΔΕ1: πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ή Τ.Ε.Λ. ή Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου σπουδών.

2.Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε θέσεις ειδικού τεχνικού προσωπικού και τεχνικών εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι., που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 23 του ν. 1404/1983, κατατάσσονται σε θέσεις των κλάδων της προηγούμενης παραγράφου, ανάλογα με τα τυπικά προσόντα τους. Από αυτούς οι έχοντες πτυχίο κατώτερης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και τριετή επαγγελματική εμπειρία από την κτήση του πτυχίου τους και εμπειροτεχνίτες με οκταετή επαγγελματική εμπειρία, που έχουν διορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 8 του ν, 652/1970 (ΦΕΚ 180 Α') κατατάσσονται σε θέσεις του κλάδου ΔΕ1. Η κατάταξη όλων των υπηρετούντων γίνεται σε βαθμούς και μισθολογικό κλιμάκια, με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός μηνός από την ισχύ του παρόντος, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

3.Οι εφεξής διοριζόμενοι σε θέσεις Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 15 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α’) ανήκουν στον κλάδο ΤΕ1. Όσοι από αυτούς κατέχουν και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.ΕΛΕ.Τ.Ε. κατατάσσονται στους κλάδους ΠΕ17 ή ΠΕ18 ή ΠΕ20, ανάλογα με την ειδικότητά τους.

4.Οι ανήκοντες στους κλάδους των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος λαμβάνουν ειδική μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

5.Οι ανήκοντες στους κλάδους ΤΕ1 και ΔΕ1, εφόσον αποκτούν τα προσόντα ένταξης στους κλάδους ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ20 και ΤΕ1 κατατάσσονται σε θέσεις των κλάδων αυτών με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

6.Στα Τ.Ε.Ι., τα οποία έχουν ένα ή περισσότερα παραρτήματα, που λειτουργούν εκτός της έδρας ή συγκεντρώνουν συνολικά αριθμό σπουδαστών πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) εκλέγονται δύο αντιπρόεδροι. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 παρ.6του ν. 1404/1983.

7.Οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι των ερευνητικών τομέων των Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) απαλλάσσονται με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. των διδακτικών υποχρεώσεων μέχρι του ημίσεος του ωραρίου απασχόλησης.

8.Η περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Τ.Ε.Ι. ψηφίζεται από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. και σε περίπτωση αδυναμίας της από το Συμβούλιο του Τ.Ε,Ι..»

9.Οι θέσεις καθηγητών εφαρμογών της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1404/1983 αυξάνονται κατά εκατόν εξήντα δύο (162) με ισάριθμη αντίστοιχη μείωση των θέσεων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του ίδιου άρθρου.

10.Τα στοιχεία ¡ν των κεφαλαίων Α' και Β' της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν, 1404/1983, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

Α) «στοιχείο ίν κεφ, Α'. Αξιόλογη επιστημονική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα, συναφή προς το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, στη δημιουργία ή βελτίωση γνώσεων, προϊόντων, διεργασιών, μεθόδων ή συστημάτων από πέντε (5) πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά ή τεχνικά ή εικαστικών θεμάτων περιοδικά με σύστημα κριτών, τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους.»

Β) «στοιχείο ¡ν, κεφ. Β'. Συναφή προς το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης επιστημονική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών ή καλλιτεχνικών έργων, απ ο δεικνυόμενη από τρεις (3) πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά ή τεχνικά ή εικαστικών θεμάτων περιοδικά με σύστημα
κριτών, τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους. Μονογραφίες ή βιβλία συνεκτιμώνται.»

11.Το εδάφιο γ' της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τους επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες, εκτός των άλλων προσόντων, συνεκτιμάται η καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις ξένες γλώσσες αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής και ρωσικής.»

Για τον τρόπο πιστοποίησης της γνώσης ξένης γλώσσας εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α).

12.Στα πενταμελή εκλεκτορικά σώματα που προβλέπονται για την εκλογή μελών Ε.Π. Τ.Ε.Ι. σε τμήματα που δεν διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) τακτικά μέλη Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, μπορούν να μετέχουν για συμπλήρωση αυτών και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Η διάταξη αι/τή ισχύει και για προκηρύξεις που εκκρεμούν.

13.Στο εδάφιο γ' της παρ. 4 του κεφαλαίου II του άρθρου 14 του ν, 1404/1983 προστίθεται η φράση:

«Δεν διορίζεται Σύμβουλος του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) μέλος Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., που αποχωρεί λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας διορισμού.»

14.Μετά το εδάφιο α" του άρθρου 2 του π.δ. 466/1987 (ΦΕΚ 216 Α') προστίθενται τα ακόλουθα:

Για τα Τ.Ε.Ι. που δεν διαθέτουν δική τους τεχνική υπηρεσία, Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία του πλησιέστερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

15.Το στοιχείο β' της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2640/1998 συμπληρώνεται ως εξής:

«Με "προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Συνέλευσης του οικείου Τ.Ε.Ι. και του Σ.Τ.Ε., μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται, να κατατέμνονται ή να μετονομάζονται Τ.Ε.!., Παραρτήματα, Σχολές ή Τμήματα, καθώς και να συστήνονται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού. Οι ανωτέρω γνώμες πρέπει να υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος.»

16.α) Η οικοπεδική έκταση, που αποτελεί τμήμα της έκτασης που κατανεμήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την απόφαση 371/ 19.9.1969 της Επιτροπής Συντονισμού Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Συντονισμού εκ της συνολικής έκτασης που περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο με το υπ' αριθμόν 2093/22.12.1972 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Σαλίβερου, το οποίο μεταγράφηκε νομίμως στα βιβλία υποθηκών του υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω, στον τόμο 181 και αριθμό 27 και η οποία εμφαίνεται ως χώρος ανέγερσης Κέντρου Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) με στοιχεία Ξ, Ξ1, Ξ2, Ξ3. Ξ4, Ξ5, Ξ6. Ξ7, Ξ στο θεωρημένο από το Γενικό Διευθυντή Οικισμού, με την Γ. 6434/1980 πράξη του, σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:2000, συνοπτικό αντίτυπο του οποίου δημοσιεύθηκε με την απόφαση υπ' αριθμόν Γ.6434/636/ 26.2.1980 (ΦΕΚ 182 Β') του Υπουργού Δημοσίων Έργων, που ενέκρινε την επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Αιγάλεω Αττικής, αναγνωρίζεται ως τελούσα υπό την κυριότητα, νομή και κατοχή του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, καθολικού διαδόχου του Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Αθηνών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α'). Για τη διαπίστωση της κυριότητας κατά τις διατάξεις του παρόντος εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία μεταγράφεται στα οικεία βιβλία του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου.

β) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων που εκδίδεται με τη διαδικασία της παρ, 10 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985, όπως ισχύει, μπορεί να εξαιρούνται από την κατεδάφιση τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του παρόντος κτίρια στην παραπάνω οικοπεδική έκταση.

17.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία ολοκλήρωσης των εκκρεμουσών υποθέσεων εξέλιξης ήδη υπηρετούντων μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση εξέλιξης προ της ημερομηνίας εφαρμογής του ν. 2168/1994.


Άρθρο 12
Διοικητική υπηρεσία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

1.Η παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«14. α) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Στήριξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
β) Η Διεύθυνση περιλαμβάνει τα Τμήματα: αα) Διοικητικών Υποθέσεων και ββ) Οικονομικών Υποθέσεων γ) Το Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων αποτελείται από τα Γ ραφεία:
αα) Προσωπικού, αρμόδιο για τα θέματα της εν γίνει υπηρεσιακής κατάστασης του κύριου προσωπικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
ββ) Γραμματείας, αρμόδιο για τη σύνταξη, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση των πρακτικών της Ολομέλειας, του Συντονιστικού Συμβουλίου και των τμημάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
γγ) Δημόσιων και Διεθνών Σχέσεων, αρμόδιο για θέματα συντονισμού και εκπροσώπησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο εσωτερικό και εξωτερικό, την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων και τη συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς, τις απαντήσεις στη Βουλή των Ελλήνων, τη συνεργασία με φορείς και την επικοινωνία με τους πολίτες, και δδ) Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, αρμόδιο για τα θέματα τήρησης του πρωτοκόλλου, διακίνησης, δακτυλογράφησης, εκτύπωσης, διεκπεραίωσης των εγγράφων και οδηγιών, τήρησης του Αρχείου, στέγασης των υπηρεσιών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, παραλαβής και διάθεσης των κάθε είδους υλικών και μέσων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τήρησης των βιβλίων Αποθήκης.

δ) Το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων αποτελείται από τα Γραφεία:

αα) Προϋπολογισμού και Μισθοδοσίας, αρμόδιο για την κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού, τις σχετικές προμήθειες και την εν γένει μισθοδοσία και λοιπές αμοιβές και αποζημιώσεις.
ββ) Ειδικού Λογαριασμού του Π.Ι., αρμόδιο για τη διοικητική στήριξη της Επιτροπής Ερευνών του Π.Ι., τη σύναψη συμβάσεων, την κατάρτιση προκηρύξεων, το συντονισμό και την παρακολούθηση των εν γένει προγραμμάτων, ενεργειών και έργων, που εκτελούνται στο Π.Ι..

ε) Ειδικότερα, το Γ ραφείο Ειδικού Λογαριασμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι αρμόδιο για:

αα) τη σύνταξη προδιαγραφών και διακηρύξεων και τη διαδικασία προμήθειας υλικών ή μέσων που πραγματοποιούνται και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,

ββ} τον έλεγχο παρακολούθησης των δικαιολογητικών, παραστατικών στοιχείων, τήρηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, σύνταξη Ισολογισμού και Απολογισμού και

γγ) τις κάθε φύσης πληρωμές στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και γενικά τις πληρωμές που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

στ) Στη Διεύθυνση, στα Τμήματα και στα Γ ραφεία προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στο Γ ραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου δύναται να προΐσταται και υπάλληλος του κλάδου ΤΕ1 Διοικητικού ή ΔΕ1 Διοικητικού ή ΔΕ2 Δακτυλογράφων. Στα Γ ραφεία δύναται να προΐστανται και υπάλληλοι κλάδου ΤΕ1 και ΔΕ1 Διοικητικού. Στη Διεύθυνση, στα Τμήματα και στα Γραφεία δύναται να προΐστανται δημόσιοι εκπαιδευτικοί με δωδεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία που αποσπώνται στο Π.Ι..
0Στη Διεύθυνση, στα Τμήματα και στα Γραφεία οι προϊστάμενοι τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης τοποθετούνται υπάλληλοι της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Επίσης δύναται να αποσπώνται δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»

2.Η παράγραφος 15 του άρθρου 26 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«15. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης και του Ειδικού Λογαριασμού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι.. Οι γραμματείς της Ολομέλειας, του Συντονιστικού Συμβουλίου, των Τμημάτων και των Τομέων ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Π.Ι. από διοικητικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών ορίζεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ι. διοικητικός υπάλληλος ή δημόσιος εκπαιδευτικός που διατίθεται ή αποσπάται στο Π.Ι. για το σκοπό αυτόν,»

Άρθρο 13

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό Προσωπικό των Α.Ε.Ι.

1.α) Το προβλεπόμενο στο άρθρο 20 του ν. 1268/ 1982 Ειδικό Διοικητικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Δ.Τ.Π.) μετονομάζεται σε Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.).

β) Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού {Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία των Α.Ε.Ι., προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους».

γ) Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 1268/1932 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι θέσεις του Ε.Τ.Ε.Π. ανήκουν οργανικά στα Τμήματα και κατανέμονται στους Τομείς, στα Εργαστήρια, στις Κλινικές ή σε λοιπές λειτουργικές μονάδες του Τμήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να υπάρχουν θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. που ανήκουν στις Σχολές ή συνολικά στο Ίδρυμα.»

δ) Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 1268/1902 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αρμόδιο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. ανήκουν στη Σχολή ή συνολικά στο Ίδρυμα, η αρμοδιότητα αι/τή μεταφέρεται στη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή στη Σύγκλητο.

ε) Η παρ. 4 του άρθρου20τουν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η προκήρυξη των θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα, στην οποία ανήκει κάθε θέση. Στην προκήρυξη αναφέρονται και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη κάθε θέσης.»

στ) Οι θέσεις Ε.Τ.Ε.Π, διακρίνονται στις κατηγορίες της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), της τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ). Ο τρόπος και η διαδικασία της βαθμολογικής και μισθολογικής κατάστασης και εξέλιξης των μελών Ε.Τ.Ε.Π. καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

ζ) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το Ε.Δ.Τ.Π., νοείται στο εξής το Ε.Τ.Ε.Π.. Μέχρι να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα που ρυθμίζουν τα σχετικά με το Ε.Τ.Ε.Π. ζητήματα, εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται τα προεδρικά διατάγματα που ρυθμίζουν τα αντίστοιχα ζητήματα για το Ε.Δ.Τ.Π.. Όπου γίνεται αναφορά σε κατηγορίες ΑΤ, ΑΡ και ΜΕ, νοούνται στο εξής οι κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ αντιστοίχως.

2.α) Το προβλεπόμενο στο άρθρο 21 του ν. 1268/1982 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε,Ε.Π.) μετονομάζεται σε Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.).

β) Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν ειδικό ή και εργαστηριακό / εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι. και διακρίνονται σε δύο κλάδους ως εξής:

ι) Τον κλάδο του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (κλάδο!}, τα μέλη του οποίου επιτελούν ειδικό διδακτικό έργο, που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη θεωρητική ή εφαρμοσμένη διδασκαλία των αντικειμένων των ξένων γλωσσών, της ελληνικής γλώσσας {διδασκόμενης ως ξένης), του σχεδίου, των καλών τεχνών, των εφαρμοσμένων τεχνών, της μουσικής, του θεάτρου, του χορού, της ρυθμικής αγωγής και της φυσικής αγωγής.

ιι) Τον κλάδο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (κλάδο ¡I), τα μέλη του οποίου επιτελούν εργαστηριακό / εφαρμοσμένο διδακτικό έργο που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 23 παρ. 1 στοιχείο (ίϋ) του ν. 1268/1982.»

γ) Η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. μπορεί να ανήκουν οργανικά στα Τμήματα, στις Σχολές ή συνολικά στο Ίδρυμα. Οι θέσεις που ανήκουν στα Τμήματα κατανέμονται στους Τομείς.»

δ) Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1260/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αρμόδιο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή η Γενική Συνέλευση της Σχολής ή η Σύγκλητος, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκουν.»

ε) Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α) Η προκήρυξη των θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα, στην οποία ανήκει κάθε θέση. Στην προκήρυξη αναφέρονται ο κλάδος στον οποίο ανήκει η θέση και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη κάθε θέσης.

β) Για την κατάληψη θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π., το οποίο επιτελεί ειδικό διδακτικό έργο, απαιτείται: (ί) η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. σχετικού με το προς διδασκαλία αντικείμενο και (ϋ) η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος ή τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε πεδίο σχετικό με το προς διδασκαλία αντικείμενο ή τρεις συναφείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συναφής μονογραφία ή συνδυασμός των παραπάνω.

γ) Για την κατάληψη θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π., το οποίο επιτελεί εργαστηριακό / εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σχετικού με το αντικείμενο που αφορά το διδακτικό έργο, για το οποίο προορίζεται η θέση. Σε κάθε περίπτωση, η κατοχή του πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τριετή τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο.»

στ) Η βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

ζ) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το Ε.Ε.Π., νοείται στο εξής το Ε.Ε.ΔΙ.Π.. Μέχρι να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα που ρυθμίζουν τα σχετικά με το Ε.Ε.ΔΙ.Π. ζητήματα, εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται τα προεδρικά διατάγματα που ρυθμίζουν τα αντίστοιχα ζητήματα για το Ε.Ε.Π..

3.α) Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2083/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι Προϊστάμενοι των Γραμματειών των Τμημάτων και των Σχολών, καθώς επίσης και της Γραμματείας της Συγκλήτου προΐστανται του προσωπικού των Γραμματειών τους και είναι υπεύθυνοι αντίστοιχα έναντι του Προέδρου του Τμήματος ή του Κοσμήτορα της Σχολής ή του Πρύτανη του Ιδρύματος για την ομαλή, αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία της αντίστοιχης Γραμματείας. Στις αρμοδιότητες τους ανήκει μεταξύ άλλων και η ενημέρωση των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων λήψης αποφάσεων για την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για κάθε νομικό και γενικό διοικητικό θέμα που ανακύπτει. Άμεσοι διοικητικοί προϊστάμενοι των ανωτέρω είναι οι προβλεπόμενοι κατά τον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.»

β) Στο άρθρο 22 του ν. 1268/1982 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Τομέων, των Εργαστηρίων, των Κλινικών και λοιπών λειτουργικών μονάδων του Τμήματος ανήκει στην ευθύνη του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος. Το προσωπικό στο οποίο ανατίθεται η υποστήριξη αυτή τοποθετείται στις Γραμματείες των οικείων Τμημάτων, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, είναι δε δυνατόν να κατανέμεται σε υπηρεσιακές μονάδες επιπέδου Γ ραφείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος. Του ανωτέρω προσωπικού προΐσταται διοικητικά ο Γραμματέας του οικείου Τμήματος. Το προσωπικό αυτό είναι υπεύθυνο έναντι του αντίστοιχου Διευθυντή Τομέα ή Εργαστηρίου ή Κλινικής κ.λπ. για την ομαλή, αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του χώρου ευθύνης του. Εφόσον για την υποστήριξη των ανωτέρω λειτουργικών μονάδων του Τμήματος απαιτούνται ειδικά προσόντα, είναι δυνατόν η σχετική διαδικασία πρόσληψης του αντίστοιχου προσωπικού να πραγματοποιείται και εκτός διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π...

4.α) Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντο μέλη Ε.Ε.Π. εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου I και ασκούν τα ίδια καθήκοντα που ασκούσαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

β) Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντο μέλη Ε.Δ.Τ.Π. εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. και ασκούν τα ίδια καθήκοντα που ασκούσαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος. Οι ανωτέρω έχουν περαιτέρω τη δυνατότητα να ζητήσουν τη μετάταξή τους είτε σε οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού, στις οποίες μετατρέπονται αυτοδίκαια οι κατεχόμενες από αυτούς θέσεις Ε.Δ.Τ.Π., είτε σε λοιπές Υπηρεσίες εκτός Α.Ε.Ι., αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όσοι από τους ανωτέρω δεν ζητήσουν μετάταξη, αλλά παραμείνουν σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π., μπορούν να ζητήσουν τη μετακίνησή τους σε άλλο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι., το οποίο είναι συναφές με τους τίτλους σπουδών τους. Η μετακίνηση πραγματοποιείται με πράξη του Πρύτανη, μετά από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής και γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης. Εάν η γνώμη του Τμήματος προέλευσης δεν συμφωνεί με τη γνώμη του Τμήματος υποδοχής, τότε για την έκδοση της πράξης του Πρύτανη απαιτείται και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου.

γ) Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντο μέλη Ε.Δ.Τ.Π. με ειδικά προσόντα, τα οποία επιτελούν εργαστηριακό διδακτικό έργο, έχουν περαιτέρω τη δυνατότητα να ενταχθούν, ύστερα από αίτησή τους, σε αντίστοιχες θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου ϋ. Η ένταξη γίνεται με πράξη του Πρύτανη, μετά από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Η γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος συνίσταται στην πιστοποίηση της διεξαγωγής εργαστηριακού διδακτικού έργου και διατυπώνεται ύστερα από σχετική εισήγηση του οικείου Τομέα, Όσοι από τους ανωτέρω δεν ανήκουν σε κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ έχουν περαιτέρω τη δυνατότητα να εντα$5ούν με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου ¡I.

δ) Οι αναφερόμενες στα προηγούμενα εδάφια β' και γ' της παρούσας παραγράφου αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων, που προβλέπονται στο εδάφιο στ ’ της παρ. 1 και στο εδάφιο στ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

ε) Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντο μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π., τα οποία εντάσσονται σε θέσεις των νέων κατηγοριών προσωπικού Ε.Ε.ΔΙ.Π, ή Ε.Τ.Ε.Π., εξακολουθούν να διέπονται από το προϊσχύον καθεστώς ως προς τη βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξή τους μέχρι να εκδοθούν τα προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα για κάθε κατηγορία προσωπικού.

στ) Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντο μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π., τα οποία εντάσσονται σε θέσεις των νέων κατηγοριών προσωπικού Ε.Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., μπορούν να ζητήσουν να μετακινηθούν από τη μία κατηγορία προσωπικού στην άλλη και από τον ένα κλάδο του Ε.Ε.Δ.Ι.Π. στον άλλο, εφόσον αποκτήσουν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για κατάληψη θέσης της αντίστοιχης κατηγορίας. Η μετακίνηση γίνεται με πράξη του Πρύτανη, μετά από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα, στην οποία υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι.

ζ) Το επιστημονικό προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί στα Α.Ε.Ι. σε μόνιμες οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις ή σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ή με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, βάσει του ν. 1476/1984, της υπουργικής απόφασης 24/11440/31.12.1986 που κυρώθηκε με το ν. 1735/ 1987 και του άρθρου 91 του V. 1943/1991, του ν. 2190/1994, του V. 2266/1994 και του ν. 2738/1999, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει: (ι) την παραμονή σε θέσεις Διοικητικού Προσωπικού ή {¡¡) την ένταξη σε προσωποπαγείς θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) ή (tii) την ένταξη σε προσωποπαγείς θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.). Πάτο ανωτέρω προσωπικό εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα προβλεπόμενο στο εδάφιο ε' της παρούσας παραγράφου. Για όσους από τους ανωτέρω επιλέξουν τις περιπτώσεις {¡¡) ή (iii), η ένταξη γίνεται με πράξη του Πρύτανη, μετά από σύμφωνη γνώμη της Γ ενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ζητούν να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι. Στις περιπτώσεις αυτές η γνώμη του αρμόδιου οργάνου συνίσταται στην πιστοποίηση του επιτελούμενού από τους ανωτέρω έργου.

η) Γ ια την τοποθέτηση σε Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές και λοιπές λειτουργικές μονάδες των Τμημάτων του υπηρετούντος κατά τη δημοσίευση του παρόντος διοικητικού προσωπικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενο στην παρ. 3 εδ. β’ του παρόντος άρθρου, απαιτείται επιπροσθέτως και αίτηση των ενδιαφερομένων.

5.α) Οι υφιστάμενες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κενές οργανικές θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. μετατρέπονται αυτοδίκαια σε κενές οργανικές θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αντιστοίχως. Η υπ' αριθ. 217/ 22.9.1999 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθ. 55/1998 ΠΥΣ (άρθρο 1 παρ. 51 του ν. 2412/1996) για έγκριση πλήρωσης 42 κενών οργανικών θέσεων Ε.Ε.Π. και 96 κενών οργανικών θέσεων Ε.Δ.Τ.Π. ισχύει για την έγκριση πλήρωσης ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. αντιστοίχως.

β) Η προκήρυξη και η πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 509/1983, όπως ισχύει, αλλά μόνο για θέσεις που αφορούν την προσφορά εξειδικευμένων τεχνικών εργαστηριακών υπηρεσιών για την αρτιότερη επιτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου των Α.Ε.Ι..

γ) Η προκήρυξη και η πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 394/1983, όπως ισχύει, αλλά μόνο για θέσεις που αφορούν την παροχή ειδικού εκπαιδευτικού έργου, όπως αυτό ορίζεται στο εδάφιο β' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

6.α) Το εδάφιο α' της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1268/ 1982, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος (Γ.Σ. Τμήμα-τος) απαρτίζεται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό, εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το 50% καί εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών ίσους προς το 15% του αριθμού των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν εκπρόσωποι του Ε.Ε.ΔΙ.Π., του Ε.Τ.Ε.Π. και των μη διδακτόρων Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, εφόσον μέλη από τις αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού κατέχουν οργανικές θέσεις στο Τμήμα. Η καθεμία από τις εν λόγω τρεις κατηγορίες προσωπικού συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος με εκπροσώπους ίσους προς το 5% του αριθμού των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, στη Γ ενική Συνέλευση του Τμήματος συμμετέχει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από την κάθε ομάδα. Στα τμήματα Ξένων Γλωσσών οι εκπρόσωποι του Ε.Ε.ΔΙ.Π. ανέρχονται σε ποσοστό 10%, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.»

β) Στη Γενική Συνέλευση του Τομέα μετέχουν, πέραν των μελών που προβλέπονται κατά το εδάφιο α' της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 1268/1982, όπως ισχύει, και ανά ένας εκπρόσωπος του Ε.Ε.ΔΙ.Π., του Ε.Τ.Ε.Π. και των μη διδακτόρων Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών από αυτούς που έχουν τοποθετηθεί στον Τομέα.


Άρθρο 14
Λοιπές διατάξεις

1.Σε δίκες κατά υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που διώκονται για πράξεις που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί, μπορεί να παρίσταται για την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), με απόφαση του Προέδρου Ν.Σ.Κ. ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2.Υπάλληλοι, οι όποιοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούν σε μόνιμες θέσεις της Ακαδημίας Αθηνών, απασχολούνται στην επιστημονική έρευνα και έχουν διδακτορικό δίπλωμα, μπορούν να ενταχθούν, μετά από κρίση, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. 7 εδάφιο α' του ν. 1894/1990, σε κενή θέση ερευνητικού προσωπικού συναφή με την επιστημονική στην Ακαδημία απασχόλησή τους, βαθμίδας ανάλογης με τα προσόντα τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1514/1985, χωρίς περιορισμό ορίου ηλικίας. Όσοι εκπονούν διδακτορική διατριβή κρίνονται για ένταξη αμέσως μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, εφόσον η λήψη του διδακτορικού διπλώματος λάβει χώρα εντός προθεσμίας τριών (3) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Στην περίπτωση μη ύπαρξης κενής θέσης, η ένταξη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται σε συνιστώμενη με τη σχετική πράξη προσωποπαγή θέση. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζονται τα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού αυτού.

3.Η θητεία των πανεπιστημιακών οργάνων διοίκησης παρατείνεται σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Αυγούστου του οικείου ακαδημαϊκού έτους λήξης της.

4.Το στοιχείο η' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 αντικαθίσταται από της ισχύος του ως εξής:

«η) να αμείβονται από συγγραφικά και καλλιτεχνικά δικαιώματα».
5.α) Οι κενές οργανικές θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.. όπως μετονομάζονται με το άρθρο 13 του παρόντος, ανήκουν στο οικείο Α.Ε.!. και μεταφέρονται στα Τμήματα με πράξη του οικείου Πρύτανη δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη του Πρύτανη εκδίδεται πριν από τη λήψη της απόφασης για την προκήρυξη των ανωτέρω θέσεων και ύστερα από πρόταση του συλλογικού οργάνου που είναι αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις για την προκήρυξη των θέσεων και σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

β) Οι κενές οργανικές θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. ανήκουν στο οικείο Τ.Ε.Ι. και μεταφέρονται στα Τμήματα με πράξη του οικείου Προέδρου δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη του Προέδρου εκδίδεται πριν από τη λήψη της απόφασης για την προκήρυξη των ανωτέρω θέσεων και ύστερα από πρόταση του συλλογικού οργάνου που είναι αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις για την προκήρυξη των θέσεων και σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του Ιδρύματος.

6.α) Για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος εγγράφεται κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ειδική πίστωση, από την οποία, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιχορηγούνται τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι., οι φοιτητικές ή σπουδαστικές λέσχες τους, καθώς και η λέσχη της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε..

β) Κριτήρια κατανομής της πίστωσης είναι ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών ή σπουδαστών, η έδρα του Ιδρύματος ή Σχολής ή Τμήματος, η λειτουργία ή μη λέσχης στο Ίδρυμα και οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο κάθε Ίδρυμα ή στη Σχολή ή Τμήμα.

γ) Με απόφαση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής κάθε Α.Ε.Ι. ή του Συμβουλίου κάθε Τ.Ε.Ι. ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. μετά από εισήγηση της Εφορίας της Λέαχης, εφόσον υπάρχει, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη δωρεάν σίτιση και οι όροι οικονομικής συμμετοχής προπτυχιακών φοιτητών ή σπουδαστών στη σίτιση.

δ) Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω προϋποθέσεων συνεκτιμώνται ιδίως η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του στηζομένου και η εντοπιότητά του.

7.Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Τέκνα παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Ε.Σ.Σ.Δ., τα οποία έχουν γεννηθεί στην αλλοδαπή, είναι φοιτητές ισότιμων και ομοταγών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού και μετοίκησαν στην Ελλάδα, μπορούν να μετεγγράφονται στα οικεία Τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, χωρίς εξετάσεις, εφόσον έχουν εγγράφει σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, πριν μετοικήσουν στην Ελλάδα και έχουν επιτύχει στο σύνολο των μαθημάτων τουλάχιστον του πρώτου έτους σπουδών του Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών ή σε ίσο τουλάχιστον αριθμό μαθημάτων του Ατομικού Προγράμματος Σπουδών του φοιτητή στο Α.Ε.Ι. προέλευσης.

β) Η περαιτέρω μετεγγραφή αυτών σε άλλο Α.Ε.Ι. δεν επιτρέπεται, γ) Οι μετεγγραφές επιτρέπονται: ί) Στο 3ο και 5ο εξάμηνο, σε Τμήματα των οποίων η ελάχιστη υποχρεωτική φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη. ϋ) Στο 3ο , 5ο και 7ο εξάμηνο, σε Τμήματα των οποίων η ελάχιστη υποχρεωτική φοίτηση διαρκεί πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη και ϋί) Στο 3ο , 5ο , 7ο και 9ο εξάμηνο, σε Τμήματα των οποίων η ελάχιστη υποχρεωτική φοίτηση διαρκεί έξι (6) ακαδημαϊκά έτη.

δ) Το ποσοστό των μετεγγραφομένων ορίζεται σε 10% επί του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος που ζητείται η μετεγγραφή στο Τμήμα υποδοχής. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται κάθε χρόνο με απόφαση του Τμήματος υποδοχής στα ανωτέρω εξάμηνα, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων για μετεγγραφή.

ε) Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από το προβλεπόμενο ποσοστό, ως κριτήριο για τις μετεγγραφές λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος (μ.ο.) της συνολικής βαθμολογίας που έχουν λάβει οι υποψήφιοι κατά τα προηγούμενα έτη σπουδών ή  
του ατομικού προγράμματος σπουδών στο Α.Ε.Ι, προέλευσης.

στ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας, κατά τα ως άνω, των υποψηφίων, αυτοί μετεγγράφονται ως υπεράριθμοι.»

8.Οι φοιτητές των Τμημάτων Α.Ε.Ι., μετά από απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης του Τμήματος, μπορούν να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος. Οι διατάξεις αυτές έχουν αναδρομική ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 19961997.

9.Στο άρθρο 2 κεφ. Β’ του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α} προστίθεται περίπτωση 4, ως εξής:

«4) Η χορήγηση επάρκειας γνώσης ξένων γλωσσών σε όσες περιπτώσεις τα προσόντα των διδασκόντων δεν συμπίπτουν με τα προσόντα των αντίστοιχων δημόσιων λειτουργών κατά το άρθρο 70 παρ, 4 του α.ν. 2545/1940 (ΦΕΚ 287 Α ΧΙΟ, α) Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διοργανώνει Ετήσιους Πανελλήνιους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες, με σκοπό την καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής των μαθητών και τη σύνδεση της Παιδείας με τις τέχνες.

β) Για την οργάνωση των Πανελλήνιων Μαθητικών Αγώνων συστήνεται Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων με διετή θητεία.

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων αποτελείται από ένδεκα μέλη, ως εξής: ί) Ένα πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους από το χώρο της εκπαίδευσης ή των γραμμάτων και των τεχνών, ως Πρόεδρο.

ϋ) 'Εναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
ϋί) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.).
¡ν) Έναν εκπρόσωπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ν) Το Διευθυντή της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
νϊ) Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.).
νϋ) Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Εκπαίδευσης (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.).
νίϋ-χί) Τέσσερα μέλη που είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης ή από το προσωπικό που υπηρετεί με οποιοδήποτε σχέση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

δ) Ο αντιπρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής των περιπτώσεων ΐ, ν και νϊϋ χι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, από τους φορείς που εκπροσωπούν, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου κάθε δεύτερου έτους. Η Επιτροπή συγκροτείται νομίμως, εάν έχει ορισθεί η πλειοψηφία των ως άνω προβλεπόμενου μελών.

ε) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, συγκροτούνται πενταμελείς περιφερειακές οργανωτικές επιτροπές ανά περιφέρεια για το συντονισμό και την οργάνωση των μαθητικών αγώνων σε περιφερειακό επίπεδο. Με όμοια απόφαση, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, ορίζονται οι κριτικές επιτροπές για καθένα αγώνισμα. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζονται και οι ειδικότερες αρμοδιότητες των Επιτροπών της παρούσας παραγράφου.

στ) Οι Μαθητικοί Αγώνες περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες διαγωνισμών:
¡) Αρχαίου Δράματος και Σύγχρονου Θεάτρου ίί) Μουσικής ¡ϋ) Ζωγραφικής ¡ν) Χορού.

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να τροποποιούνται οι ανωτέρω κατηγορίες διαγωνισμών.

η) Στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από τα Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας, της Κύπρου και από ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, θ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι όροι διεξαγωγής των αγώνων και συμμετοχής των μαθητών, οι συνεργαζόμενοι φορείς και οι όροι συμμετοχής τους, οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εκτέλεση του παρόντος άρθρου, την οργάνωση των Μαθητικών Αγώνων και την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση που οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες συνδιοργανώνονται με εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, είναι δυνατή η μεταφορά των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στον προϋπολογισμό του ή των συνδιοργανωτών φορέων. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του συνδιοργανωτή φορέα και Οικονομικών καθορίζονται θέματα πραγματοποίησης δαπάνης των αγώνων, το ύψος της αποζημίωσης των μελών της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, των Περιφερειακών Οργανωτικών και Κριτικών Επιτροπών, της Πανελλήνιας Κριτικής Επιτροπής, καθώς και οποιοδήποτε άλλη δαπάνη αφορά την οργάνωση και την εκτέλεση των Πανελλήνιων Μαθητικών Αγώνων.

11.α) Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ1 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α') οι οποίοι είναι διορισμένοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατέχουν πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε, εγγράφονται σε επιμορφωτικά προγράμματα της ειδικότητάς τους που οργανώνονται στα Τ.Ε.Ι..

β) Η φοίτηση στα προγράμματα αυτά είναι ετήσιας διάρκειας και κατανέμεται σε δύο εξάμηνα. Στους αποφοίτους χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης, ο βαθμός του οποίου εξάγεται κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 17 του π.δ. 498/1984 (ΦΕΚ 176 Α'). Το πιστοποιητικό παρακολούθησης δεν αποτελεί τίτλο σπουδών και οι κάτοχοι αυτού κατατάσσονται στους κλάδους ΠΕ17 ή ΠΕ18 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985. ανάλογα με την ειδικότητά τους.

 γ) Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Ι.Τ.Ε. ρυθμίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των παραπάνω προγραμμάτων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία τους.

12.α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 2158/ 1993 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» αντικαθίσταται ως εξής:

«1 .α) Η διάρθρωση των υπηρεσιών και η σύσταση των αναγκαίων θέσεων του LK.Y. ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο όλων των ισχυουσών διατάξεων για το Ι.Κ.Υ..

β) Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ., που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία κάθε είδους επιτροπών και ομάδων εργασίας, όπως η προετοιμασία και διεξαγωγή των διαγωνισμών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων υποτροφιών του Ι.Κ.Υ., η υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., η υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων ή έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ή άλλες πηγές χρηματοδότησης. Η συγκρότηση των παραπάνω επιτροπών και ομάδων εργασίας γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ..

γ) Για τη συμμετοχή και αποζημίωση του πάσης φύσεως προσωπικού στις παραπάνω επιτροπές και ομάδες εργασίας δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2470/1997 Kαι των άρθρων 6,8,12 και 21 του ν. 2530/1997.

δ) Οι δαπάνες από τη λειτουργία των παραπάνω επιτροπών και ομάδων εργασίας βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ι.Κ.Υ., εκτός από τις δαπάνες ομάδων εργασίας και επιτροπών για την εφαρμογή συγχρημστοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ε.Ε., οι οποίες καλύπτονται από την τεχνική βοήθεια του Κ.Π.Σ. ή το αντίστοιχο πρόγραμμα.

ε) Στις εξεταστικές επιτροπές του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών μετέχουν με αμοιβή υποχρεωτικά μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι αμοιβές τους καθορίζονται από την κ.υ.α. 2013976/557/ 0022/26.4.1994 (ΦΕΚ 350 Β').

στ) Για το προσωπικό των άλλων επιτροπών ή ομάδων εργασίας ισχύουν οι υπ' αριθμ. 2001748/185/0022/ 14.2.1996 (ΦΕΚ 99 Β'), 2024163/3844/0022/25.6.1996 (ΦΕΚ 486 8') κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών.

ζ) Οι προαναφερόμενες κ.υ.α. δύνανται να τροποποιούνται ως προς το ύψος των αποζημιώσεων των μελών των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας του εδαφίου στ' του παρόντος με όμοιες αποφάσεις, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ..

η) Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1η  Ιανουάριου 1999».

β) Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 29 του ν.2083/ 1992 προστίθενται τα ακόλουθα:

«Στους φοιτητές των παρ. 8 και 9 περιλαμβάνονται, εκτός των προπτυχιακών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της Θεολογικής Σχολής «Τίμιος Σταυρός» της Βοστώνης και των Θεολογικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Με τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του ανωτέρω άρθρου είναι δυνατή η εγγραφή και φοίτηση για ένα έτος των ομογενών μεταπτυχιακών φοιτητών στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα των Τμημάτων των Θεολογικών Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης εφόσον είναι κάτοχοι του τίτλου master of Divinity.
Αναλόγως επιτρέπεται σε Έλληνες πτυχιούχους των Θεολογικών Τμημάτων των Ελληνικών Α.Ε.Ι., η εγγραφή και φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του master of Theology της Θεολογικής Σχολής της Βοστώνης.

Κατά το χρόνο της φοίτησής τους και οι δύο κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών θεωρούνται υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και καταβάλλεται σε αυτούς μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. και εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ο συνολικός αριθμός των θέσεων των υποτροφιών ορίζεται σε τρεις (3) για καθεμία από τις δύο αυτές κατηγορίες».

13.Τα υπηρετούντο κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 394/1983 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που διδάσκουν στα Α.Ε.Ι. και το έργο τους συνίσταται στη διδασκαλία της μουσικής μπορεί να εγγράφονται σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Α.Ε.I. ή για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 14 του ν, 2083/1992, όπως εκάστοτε ισχύουν.

14.α) Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μπορεί να ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 1268/1982 και του ν. 2083/1992, όπως ισχύουν, για το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών τα ακόλουθα θέματα:

αα) Η ίδρυση, συγχώνευση ή κατάργηση επί μέρους ερευνητικών μονάδων του Κέντρου.

ββ) Τα όργανα διοίκησης και λειτουργίας του Κέντρου, η συγκρότηση αυτών, οι αρμοδιότητες αυτών, οι κανόνες λειτουργίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

γγ) Η σύσταση θέσεων του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, τα τυπικά προσόντα διορισμού, τα θέματα προκήρυξης, εκλογής και εξέλιξης των μελών των κατηγοριών αυτών, τα των αποδοχών αυτών και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην εν γένει υπηρεσιακή κατάστασή τους.

β) Στην έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων συμπράττει και ο Υπουργός Οικονομικών, εφόσον από την εφαρμογή τους προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

15.Στο εδάφιο γ' της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α') διαγράφεται η φράση «στο πλαίσιο της έγκρισης του τακτικού προϋπολογισμού» ενώ στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται η φράση «Η μισθοδοσία των μελών του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος».

16.Στην παρ. 4 του άρθρου 5 του V. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α') απαλείφεται η φράση «ανά πρόγραμμα σπουδών» και στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται η φράση «Η Σύγκλητος κατανέμει τις ανωτέρω θέσεις στα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π.».

17.Η παρ. 12 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα η Σύγκλητος του Ε.Α.Π.: α) Όλα τα μέλη Σ.Ε.Π. διορίζονται με απόφαση της Δ.Ε. του Ιδρύματος, ύστερα από σχετική προκήρυξη. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή μελών Σ.Ε.Π. ανά Θ.Ε. είναι τριμελής επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Δ. Ε. στην οποία συμμετέχουν ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του Ε.Α.Π., ως πρόεδρος, ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Προγράμματος και ο συντονιστής της Θ.Ε.. Η Δ.Ε. είναι αρμόδια για την επιλογή των μελών Σ.Ε.Π. που ορίζονται ταυτόχρονα και ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι Προγραμμάτων ή συντονιστές Θ.Ε. και β) επιτρέπεται η μετακίνηση στο Ε.Α.Π. μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι..
Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.»

18.Συστήνονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο πενήντα (50} θέσεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στις Σχολές του Πανεπιστημίου.

19.Με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας {Κ.Ε.Ε.) μπορεί να παρακρατείται από τα ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα που εκτελούνται από το Κέντρο, ποσοστό μέχρι 15% επί του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.

20.Στις κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 επιτρεπόμενες αμειβόμενες απασχολήσεις για τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης προστίθεται στοιχείο ιβ" με το εξής περιεχόμενο:
«ιβ. να αμείβονται από εκτέλεση εφημεριών σε πανεπιστημιακές κλινικές».

21.Το άρθρο μόνο του V. 1897/1939, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν.δ. 4113/1960, ως προς το χρόνο της θητείας και της συγκρότησης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η θητεία της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών είναι εξαετής. Το 1/3 των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής ανανεώνεται κάθε δύο έτη με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση της εκτελεστικής επιτροπής του Ιδρύματος. Η θητεία των μελών της παρούσας επιτροπής λήγει την 2.3.2005».

22.Οι διατάξεις της υπ' αριθμ. ΙΒ/3566/3.5.1999 {ΦΕΚ 708 Β719.5,1999) απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ισχύουν από 1.12.1994.

23.Το Διεθνές Απολυτήριο του άρθρου 10 παρ. 23 του ν. 2327/1995 είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου. Για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων του Διεθνούς Απολυτηρίου απαιτείται η συμμετοχή τους στις γραπτές εξετάσεις της Γ’ τάξης του Ενιαίου Λυκείου, το οποίο τους χορήγησε τον τίτλο αυτόν, κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο π.δ. 246/1998, όπως εκάστοτε ισχύει.

24.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων μπορεί να θεσμοθετούνται για κάθε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Ενιαίο Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών αντίστοιχα του ελληνικού αναλυτικού προγράμματος που λειτουργούν παράλληλα με αυτό. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος απόκτησης του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου Διαπολιπσμικής Εκπαίδευσης και η διαδικασία πρόσβασης των κατόχων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και ο τρόπος απόκτησης του τίτλου σπουδών του Δημοτικού Σχολείου και του απολυτηρίου του Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

25.Η διάταξη της πρώτης περιόδου της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν, 2517/1997 εφαρμόζεται και για τους υπηρετούντες αναπληρωτές καθηγητές των Α.Ε.Ι., των οποίων η απόφαση του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή τους στη βαθμίδα αυτή είχε εκδοθεί πριν από τη δημοσίευση του ν. 2517/1997. Κατά τα λοιπά υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2517/ 1997.

26.Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος η εκκαθάριση της δαπάνης και η πληρωμή των χρηματικών ενταλμάτων για τα διδακτικά βιβλία των Α.Ε.Ι. γίνεται από τα Α.Ε.Ι, σε βάρος των πιστώσεων που εγγράφονται ετησίως για το σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό τους.

27.Οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των φοιτητών των μη αυτοδύναμων Τμημάτων Α.Ε.Ι. συμμετέχουν στη Σύγκλητο, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι εκπρόσωποι των μη αυτοδύναμων Τμημάτων συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού των Ιδρυμάτων χωρίς δικαίωμα ψήφου.

28.Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2174/1993, με τις οποίες αναστέλλεται η εφαρμογή του άρθρου 22 του ν. 2083/1992, ισχύουν και για το ακαδημαϊκά έτος 1999-2000.

29.α) Όλες οι αρμοδιότητες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων σε θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες πριν μεταβιβαστούν σε αυτές δυνάμει του άρθρου 3 του V. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α'), ανήκαν στους νομάρχες και στις νομαρχιακές υπηρεσίες ως όργανα του Κράτους, περιέρχονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και ασκούνται δια των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται «Νομάρχης» νοείται στο εξής «ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

γ) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί να μεταβιβάζονται στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις παρεπόμενες σε σχέση με τη λειτουργία της εκπαίδευσης αρμοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος, ιδίως σε θέματα σχετικά με τη στέγαση, συστέγαση, συντήρηση, μίσθωση και τις εν γένει λειτουργικές ανάγκες των δημόσιων σχολείων, τη μεταφορά των μαθητών, τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την έγκριση των μαθητικών εκδρομών και άλλων τοπικών θεμάτων.

δ) Οι διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιών του άρθρου 56 του ν. 1566/1985 και του άρθρου 6 του ν. 2043/1992 (ΦΕΚ 79 Α '), τα γραφεία φυσικής αγωγής του άρθρου 9 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ. 144 Α') και τα γραφεία τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης του άρθρου 6 του ν. 2043/1992 αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ασκούν τις αρμοδιότητες της περ. α' της παρούσας παραγράφου υπά την ευθύνη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ε) Στην έδρα κάθε περιφέρειας του Κράτους συνιστάται Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προΐσταται μετακλητός Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, που προέρχεται από εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

στ) Οι μετακλητοί Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης διορίζονται και παύονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για το διορισμό τους εκδίδεται σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και με την οποία καθορίζονται τα υποβλητέα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων και η προθεσμία υποβολής τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει τριάντα τρία (33) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και να διαθέτουν αυξημένα επιστημονικά και διοικητικά προσόντα και σημαντική διοικητική και διδακτική εμπειρία και ειδικότερα: α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλο αναγνωρισμένο ως ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής και β) δωδεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ζ) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης της παρούσας παραγράφου υπάγονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ασκούν τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων, των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.), των Κέντρων και υπηρεσιακών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων, των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών, των Σχολικών Συμβούλων, των λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης και όλων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στην περιοχή τους, εκτός των αρμοδιοτήτων που ρητά επιφυλάσσει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με απόφασή του.

η) Στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης καταβάλλονται, για τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους, οι αποδοχές Ειδικού Παρέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και μηνιαίο επίδομα θέσης, ίσο προς το διπλάσιο του προβλεπόμενου για τους Σχολικούς Συμβούλους επιδόματος θέσης.

θ) Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης περιλαμβάνει τις διευθύνσεις; α) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και β) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάθε Διεύθυνση αποτελείται από τα Τμήματα: α) Εκπαιδευτικών Θεμάτων και β) Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων. Των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων προΐστανται εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης βαθμίδας, που επιλέγονται και τοποθετούνται για τετραετή θητεία. Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης τοποθετούνται από τους οικείους αξιολογικούς πίνακες επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των νομών. Προϊστάμενοι των Τμημάτων Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων τοποθετούνται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ του άρθρου 20 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α') ή εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) ή των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) αντίστοιχα.

ι) Οι υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του άρθρου 20 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που υπηρετούν στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις με απόσπαση δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 6 και 8 του ν. 2218/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153 Α'), καθώς και όσοι διορίστηκαν σε κενές θέσεις των υπηρεσιακών μονάδων, ύστερα από διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε μετά την ισχύ του ν. 2218/1994, θεωρούνται ότι κατέχουν αυτοδικαίως αντίστοιχες θέσεις στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης των νομών και στις γραμματείες των δημόσιων σχολείων. Οι θέσεις αυτές ανακατανέμονται οτις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης των νομών, στις γραμματείες των δημόσιων σχολείων και στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης της περ. ε' της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται κατά το άρθρο 20 παρ. 5τουν. 1566/1985 (ΦΕΚ. 167 Α') εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Τα θέματα διορισμού, υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων αυτών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις». Αρμοδιότητες υπηρεσιακού συμβουλίου για τους υπαλλήλους αυτούς ασκεί το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) που έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιφυλασσομένων των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) που θα καθορισθούν κατά τις διατάξεις της περ. ιζ'της παρούσας. Σε κενές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης και των διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης των νομών μπορεί να αποσπώνται για μία τριετία, που μπορεί να ανανεώνεται, εκπαιδευτικοί των σχολείων της αντίστοιχης βαθμίδας, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του κατά την περ. ιδ' της παρούσας οικείου ανώτερου υπηρεσιακού συμβουλίου.

ια) Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και των προϊσταμένων των διευθύνσεων και τμημάτων των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ιβ) Οι μετακλητοί περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης μετά την αποχώρησή τους επανέρχονται στις οργανικές θέσεις τους. Εάν πριν από το διορισμό τους κατείχαν θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, επανέρχονται στις θέσεις αυτές, εφόσον είναι κενές, ή τοποθετούνται σε αντίστοιχες κενές ή κενούμενες θέσεις της προτίμησής τους για συμπλήρωση της τετραετούς θητείας τους.

ιγ) Τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους προϊσταμένους των διευθύνσεων εκπαίδευσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τον Προϊστάμενο των διευθύνσεων της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων της ίδιας διεύθυνσης. Για την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα ισχύοντα για τους προϊσταμένους των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης των νομών.

ιδ) Σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης συνιστώνται: α) Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.), β} Ανώτερο Υπηρεσιακά Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και γ) Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.). Πρόεδρος του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, αναπληρούμένος στα καθήκοντά του ως Προέδρου του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ως Προέδρου του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης. Μέλη καθενός από τα ανώτερα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ορίζονται δύο προϊστάμενοι διευθύνσεων εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας των νομών, καθώς και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών της αντίστοιχης βαθμίδας, που ανήκουν οργανικά στα σχολεία της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, αναπληρούμενοι από δύο αναπληρωματικούς εκπροσώπους. Όταν συζητούνται θέματα ιδιωτικών εκπαιδευτικών ή ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων, μετέχουν στα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π..Υ.Σ.Δ.Ε., αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών, εκπρόσωποι των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ή των ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολείων, κατά περίπτωση, που ορίζονται από τους οικείους συνδικαλιστικούς φορείς. Για τις προϋποθέσεις, τις προθεσμίες και τη διαδικασία εκλογής των αιρετών εκπροσώπων εφαρμόζονται τα ισχύοντα για τους αιρετούς εκπροσώπους των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Εκπαίδευσης. Η ανακήρυξη των εκλεγόμενων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέχρι την εκλογή αιρετών εκπροσώπων μετέχουν στα ανώτερα υπηρεσιακά συμβούλια εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, που ορίζονται από τις οικείες δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών.

ιε) Πρόεδρος του Π,Υ.Σ,ΔΙ,Π. είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης και μέλη αυτού δύο διοικητικοί υπάλληλοι του άρθρου 20 του ν. 1566/1985, που υπηρετούν στις υπηρεσιακές μονάδες της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, καθώς και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων αυτών με ισάριθμους αναπληρωτές, που εκλέγονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 1586/1966, ιστ) Τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για διετή θητεία. Η πρώτη συγκρότηση αστών γίνεται εντός μηνός από τη συγκρότηση και λειτουργία των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης και η θητεία των μελών τους λήγει την 31.12.2000. Αναπληρωματικά μέλη των τακτικών μελών ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης από ομοιόβαθμους των τακτικών μελών. Γραμματέας κάθε συμβουλίου ορίζεται, με την απόφαση συγκρότησης, διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός που υπηρετεί στη διεύθυνση εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας της περιφερειακής διεύθυνσης, αναπληρούμενος από διοικητικό υπάλληλο ή εκπαιδευτικό της ίδιας διεύθυνσης.

ιζ) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε, και Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. και ο τρόπος λειτουργίας αυτών και αναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού {Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.). Επί των προτάσεων των περιφερειακών και ανώτερων περιφερειακών συμβουλίων εκπαίδευσης και του Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. αποφασίζει ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ιη) Από τη συγκρότηση του Π.Υ.Σ.Δ1.Π. παύουν να λειτουργούν τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού, που συστήθηκαν και λειτουργούν στους νομούς και τις νομαρχίες σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 6 του ν. 1986/1966 και καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1824/ 1988 και του άρθρου 3 παρ. 12του ν. 2190/1994.

Ιθ) Στο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο που προβλέπεται από το άρθρο 160 του ν. 2683/1999 μετέχουν, αντί των δύο (2) μόνιμων υπαλλήλων με βαθμό διευθυντή, δύο (2) προϊστάμενοι διεύθυνσης εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας.

κ) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος.

30.Το άρθρο 10 του ν. 2174/1993 (ΦΕΚ 210 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
«Από την επιχορήγηση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τον Οργανισμό παιδικών και εφηβικών βιβλιοθηκών καλύπτεται και η στέγαση του Κέντρου παιδικού και εφηβικού βιβλίου.»

31.α) Τα κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α') συμβούλια επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήτοι: αα) το Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ββ) το Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γγ) το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δδ) το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γ ραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διέπονται εφεξής ως προς τη σύνθεση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία, την αποζημίωση και τα θέματα της εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης.

β) Τα κατά το προηγούμενο εδάφιο Συμβούλια είναι οκταμελή και αποτελούνται από:

αα) Δύο μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Α.Ε.Ι..
ββ) Ένα Σύμβουλο ή μόνιμο Πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Συντονιστικό Σύμβουλο αυτού.

γγ) Δύο αιρετούς εκπροσώπους του κλάδου των εκ-παιδευτικών, που αναπληρώνονται από τους αιρετούς αναπληρωτές τους.
δδ) Δύο εκπαιδευτικούς έναν της δημόσιας και έναν της ιδιωτικής εκπαίδευσης, που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τα οικεία δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών και
εε) Ένα Σχολικά Σύμβουλο της οικείας βαθμίδας για τα Συμβούλια Επιλογής Σχολικών Συμβούλων ή έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας για τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με την απόφαση συγκράτησης των Συμβουλίων αυτών.

γ) Η συγκρότηση κάθε Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος, ο αναπληρωτής του, ο εισηγητής και ο γραμματέας. Ως εισηγητής ορίζεται ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος και ως γραμματέας μόνιμος διοικητικός υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή αποσπασμένος σε αυτήν εκπαιδευτικός. Όταν το οικείο Συμβούλιο επιλαμβάνεται θεμάτων αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, ύστερα από σχετική προκήρυξη γϊα τη σύνταξη αξιολογικών πινάκων, συμμετέχουν ειδικοί εισηγητές και τρεις βοηθοί γραμματείς που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος θέτει υπόψη του Συμβουλίου Επιλογής τις αιτήσεις και τα συνάπτομε να σε αυτές στοιχεία, καθώς και τις προκύπτουσες από τα μετρήσιμα κριτήρια αξιολογικές μονάδες του κάθε υποψηφίου κατά περίπτωση και στο σύνολό τους.

δ) Για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Συμβουλίων, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων απευθύνει σχετικό ερώτημα προς ένα ή περισσότερα Α.Ε.Ι. που εδρεύουν στην περιοχή Αττικής και προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τάσσει εικοσαήμερη προθεσμία για την υποβολή των σχετικών προτάσεων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής ο Υπουργός προβαίνει στον ορισμό των μελών χωρίς πρόταση.

ε) Τα Συμβούλια Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδια και για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα. Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γ ραφείων υπάγονται στα αντίστοιχα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.). στ) Η επιλογή των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των Τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση.

ζ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης στους προέδρους, μέλη, ειδικούς εισηγητές και εισηγητές που μετέχουν στα Συμβούλια της παρούσας παραγράφου.

η) Τα υπηρεσιακά συμβούλια που μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου είναι αρμόδια για την επιλογή Σχολικών Συμβούλων και Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γ ραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξακολουθούν να λειτουργούν για την ολοκλήρωση της επανάκρισης σε εκτέλεση αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων.

32.Στους αποσπασμένους στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς κληρικούς καταβάλλεται το επιμίσθιο που ισχύει για τους εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα από την παροχή εκπαιδευτικού έργου.

33.Οι πράξεις τοποθέτησης σε περισσότερα του ενός σχολεία του εξωτερικού ή σε σχολείο του εξωτερικού και σε Γ ραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, με σκοπό τη συμπλήρωση ωραρίου των αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδόθηκαν για τα σχολικά έτη
1997-1998 και 1998-1999, ισχύουν από την πρώτη ημέρα έναρξης του αντίστοιχου διδακτικού έτους κάθε χώρας.

34.Ο οικονομικός και διοικητικός προγραμματισμός, η οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος προμήθειας εξοπλιστικών μέσων της εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) Α.Ε., καθώς επίσης και η σχετική διαδικασία διαγωνισμού διενεργούνται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

35.Οι υπηρετούντες, κστά τη δημοσίευση του παρόντος, στα Α.Ε.Ι. μη μόνιμοι Επιμελητές, Βοηθοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες εντάσσονται υποχρεωτικά σε θέσεις Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) ΠΕ κατηγορίας ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) ΠΕ κατηγορίας του οικείου Τμήματος ή σε θέσεις Διοικητικού Προσωπικού ΠΕ κατηγορίας του ίδιου Ιδρύματος. Οι θέσεις του ανωτέρω προσωπικού μεταφέρονται αυτοδικαίως στην κατηγορία στην οποία εντάσσονται. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται διαπιστωτικού χαρακτήρα πρυτανική πράξη. Οι εντασσόμενοι διατηρούν τις αποδοχές τους, στην περίπτωση που οι αποδοχές που ελάμβαναν είναι ανώτερες από τις αποδοχές της νέας τους θέσης, μέχρι οι αποδοχές τους να εξισωθούν με αυτές της νέας θέσης, θέματα που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

36.α) Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 118 Α'), όπως αιπή συμπληρώθηκε με τη διάταξη του εδαφίου β' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α'), προστίθεται περίοδος ως εξής:

«Για όλες αυτές τις ειδικές κατηγορίες ορίζεται, με την ίδια απόφαση, ποσοστό θέσεων καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, για κάθε Τμήμα ή Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα ατομικά και συλλογικά όργανα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.»

β) Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α') αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως ακολούθως:

«7. Όσοι απέκτησαν τίτλο απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και τον Ιούνιο του 1999 ή αποφοίτησαν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 1998-1999 και μέχρι το Φεβρουάριο του 2000 αποκτήσουν τον τίτλο απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τους επιτρέπει την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και όσοι φοιτούν στη Δ' τάξη των νυκτερινών Τ.Ε.Λ σχολικό έτος 1999-2000 και λάβουν πτυχίο ειδικότητας νυκτερινού Τ.Ε Λ μέχρι και τον Ιούνιο του 2000, μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, με το σύστημα των γενικών εξετάσεων που καταργείται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Από τον αριθμό εισακτέων στα Τμήματα και στις Σχολές των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ./Σ.ΕΛΕ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και στις Στρατιωτικές Σχολές και στις Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας για τα ακαδημαϊκά έτη 2000-2001 και 2001-2002, ποσοστό θέσεων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διατίθεται για την εισαγωγή στις Σχολές και στα Τμήματα αυτά των υπαγομένων στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Κατά τον ορισμό του ανωτέρω ποσοστού θέσεων λαμβάνονται υπόψη τα στατιστικά δεδομένα συμμετοχής αποφοίτων τελειοφοίτων της τελευταίας πενταετίας στο σύστημα των γενικών εξετάσεων σε σχέση με τον αριθμό εισακτέων του αντίστοιχου έτους».

γ) Με την απόφαση της παρ. 10 του άρθρου 34 του ν, 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α') συγκροτούνται και τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα για την υλοποίηση των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

37.α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι κάτοχοι πτυχίου Β ’ κύκλου Τ.Ε.Ε. έχουν τη δυνατότητα να εγγράφουν στο πρώτο εαρινό εξάμηνο σπουδών Τ.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας με το πτυχίο τους, σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον πληρούν πς ακόλουθες προϋποθέσεις:
i)Έχουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα (10) στα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά, κατά την παρ. 5 του άρθρου 2 του παρόντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

¡¡) Έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και προετοιμασίας σε Τμήμα T.E.Ι συναφούς ειδικότητας με τον τομέα σπουδών του Τ.Ε.Ε. αποφοίτησής τους.

Οι υποψήφιοι για παρακολούθηση του προγράμματος αυτού επιλέγονται από αξιολογικό πίνακα με κριτήριο κατάταξης το μέσο όρο βαθμολογίας στα προαναφερθέντα μαθήματα και σε αριθμό που καθορίζεται από το οικείο Τ.Ε.Ι.. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από εκείνον του ποσοστού εισαγομένων που έχει καθορισθεί με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Οι υποψήφιοι εγγράφονται στο οικείο Τ.Ε.Ι., εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις που διενεργούνται από το ίδιο μετά το πέρας του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης και προετοιμασίας και κατά τη σειρά επιτυχίας τους.

Με τον εσωτερικό κανονισμό κάθε Ιδρύματος, που εκδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις, καθορίζονται τα διδασκόμενα μαθήματα του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης και προετοιμασίας, οι προϋποθέσεις επιτυχούς φοίτησης των κατόχων πτυχίου Β' κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. σε αυτό, η διαδικασία εξετάσεων και εγγραφής τους στο οικείο Τ.Ε.Ι. μετά το πέρας του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τα παραπάνω θέματα.»

β) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2640/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα μαθήματα κάθε ειδικότητας, στα οποία οι εξετάσεις γίνονται με κοινά θέματα σε πανελλαδικό επίπεδο.»

38.Στο εδάφιο γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α') προστίθενται οι λέξεις “πλήρη ή" μετά τη λέξη “έχουν".

39.Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), των οποίων έχει λήξει η χρονική διάρκεια λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις ιδρυτικές τους διατάξεις και εκείνα των οποίων η λειτουργία θα λήξει εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρείται ότι λειτουργούν νομίμως.

40.Οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α'), όπως ισχύει, και της παρ. 22 του άρθρου 28 του ν, 2083/1992, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα Πανεπιστημιακά Μουσεία.

41.Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 δεν εφαρμόζονται προκειμένου για τα συλλογικά όργανα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι..

42.Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, που συγκροτείται με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Υπαλληλικού Κώδικα που κυρώθηκε με το ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α'), αντί των τριών μόνιμων μελών με βαθμό διευθυντή, ορίζονται τρεις (3) μόνιμοι εκπαιδευτικοί με Α' βαθμό από τους υπηρετούντες στο ίδρυμα αυτό.

43.Στο τέλος της παρ. 3 της περ. Γ του άρθρου 6 του ν, 2083/1992, όπως αναριθμήθηκε σε περ. Α' με το εδ. α'της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2188/1994, προστίθενται τα εξής:

«*Η ανακοίνωση της προκήρυξης καταχωρίζεται επίσης στο επίσημο έντυπο του οικείου Α.Ε.Ι., εφόσον κυκλοφορεί, και του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ενώ ενημερώνεται και η σχετικώς τηρούμενη σελίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο διαδίκτυο (ιντερνέτ).»

44.Στην αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 43 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α') η φράση “Οι σπουδαστές του Τμήματος Λογοθεραπείας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας’ αντικαθίσταται με τη φράση ‘Οι σπουδαστές Τμήματος Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι.”.

45.α) Στους σχολικούς τροχονόμους του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 45 του V. 2696/1999, 01 οποίοι δεν ανήκουν στο προσωπικό του σχολείου ή του οικείου δήμου, καταβάλλεται από τις σχολικές επιτροπές αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων κίνησής τους. Η αποζημίωση βαρύνει τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους που αποδίδονται στους Ο.Τ.Α. από τον τακτικό προϋπολογισμό.
β) Το ύψος, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

46.Το “Τελόγλειο Ίδρυμα" δύναται να επιχορηγείται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

47.α) Οι εξετάσεις των Γ' και Δ1 τάξεων των εσπερινών Ενιαίων Λυκείων διεξάγονται κατά τις απογευματινές ώρες σε πανελλαδικό επίπεδο επί κοινών θεμάτων, αποκλειστικά για τους μαθητές των σχολείων αυτών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την αξιολόγηση, προαγωγή και απόλυση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου.

β) Η πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου των εσπερινών Ενιαίων Λυκείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται σε ειδικό ποσοστό εισαγωγής καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται η εξεταστέα ύλη, η διαδικασία των εξετάσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

γ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 32 του π.δ. 246/1998 καταργείται.

48.Η αληθής έννοια της παρ, 4 του άρθρου 64 του ν. 1943/1991, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν. 2085/1992, είναι ότι ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.

49.Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 διαγράφεται η φράση “...εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ν. 1566/1985 και.".

50.Για τη λειτουργία του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ύδρας επιτρέπεται η είσπραξη εσόδων από εισιτήριο εισόδου, από την πώληση εκδόσεων και αντιγράφων εκθεμάτων και από τη διεξαγωγή λοιπών δραστηριοτήτων. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται ο φορέας, ο τρόπος διαχείρισης, τα είδη των δαπανών που θα καλύπτονται από τα έσοδα αυτά, οι προσλήψεις για τη λειτουργία του φορέα, ο τρόπος και η διαδικασία αποδοχής των χορηγιών και δωρεών προς το φορέα, καθώς και άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διατάξεως.

51.Η αριθ. Γ4/902/29.9.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 21 Β'), που κυρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α /27.8.1990) τροποποιείται ως εξής:

α) Στην παρ. 2 μετά τη φράση “το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα καθορίζεται’ προστίθεται η φράση “με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων".

Η φράση “όπως προβλέπεται από την παρ. 5 αυτής της απόφασης" της ίδιας παραγράφου διαγράφεται.

β,1 Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:.

“3. Στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης εγγράφονται και φοιτούν μαθητές με κριτήρια που ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 5. Στα Τμήματα αυτά μπορούν να φοιτούν για παιδαγωγικούς λόγους και μαθητές που δεν έχουν επιλεγεί σε αναλογία όχι μεγαλύτερη του συνολικού αριθμού των μαθητών κάθε Τμήματος.”

γ) Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού συγκροτείται Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.ΑΤ.) από ειδικούς στον τομέα της Φυσικής Αγωγής και της Παιδαγωγικής.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθμός των μελών αυτής, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας, ο τρόπος λειτουργίας της, η διάρκεια της θητείας, καθώς και ο τρόπος διοικητικής στήριξης του έργου της.
Έργο της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων αποτελεί:

αα) Η μελέτη προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής, καθώς και η επίβλεψη υλοποίησης και αξιολόγησης αυτών, ββ) Η χάραξη κεντρικών αξόνων δράσης, γγ) Η διατύπωση γνώμης επί θεμάτων της επόμενης παραγράφου.» δ) Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. ¡) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Α.Τ. ιδρύονται Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης σε σχολεία ΠΕ και ΔΕ.
ίί) Με όμοια απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.ΑΤ. ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται: αα) Στις προϋποθέσεις ίδρυσης και κατάργησης Τάξεων Αθλητικής Διευκόλυνσης σε σχολεία ΠΕ και ΔΕ, καθώς και στην οργάνωση και λειτουργία αυτών.

ββ) Στη διαδικασία, τα όργανα και τα κριτήρια πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού Φυσικής Αγωγής.

γγ) Στη διαδικασία, τα όργανα και τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των μαθητών.

δδ) Στη διαδικασία και τα όργανα επιλογής των αθλημάτων.»

52.Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ο συνολικός αριθμός των παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου καθορίζεται κατά ακαδημαϊκά έτος με εισήγηση της Συγκλήτου και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Σύγκλητος κατανέμει τις παρεχόμενες θέσεις στα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π..»

53.Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ως έδρα των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους.»


Άρθρο 15

1.α) Τα ποσοστά που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2530/1997 καθορίζονται από της ισχύος του προαναφερθέντος νόμου μέχρι 10% ανά αμοιβή από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη συνεποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε δέκα τοις εκατό (10%) ανά αμοιβή από την άσκηση κάθε είδους έργου και σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ανά αμοιβή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και για τα μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης.

β) Η διαφορά που προκύπτει από τα ήδη καταβληθέντα ποσά των ως άνω μελών στο οικείο Α.Ε.Ι. ή T.E.Ι., βάσει των ποσοστών του ν. 2530/1997, συμψηφίζεται με τα ποσά που καταβάλλονται, βάσει των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.

γ) Τα ποσοστά του εδαφίου α του παρόντος υπολογίζονται επί των ακαθάριστων αμοιβών των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και των μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης, αντίστοιχα. Ειδικώς, το ποσοστό από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος των ως άνω μελών που περιέρχεται στο οικείο A.E.L ή Τ.Ε.Ι. υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αμοιβών τους, αφαιρουμένων επί του ποσού της αμοιβής τους των δαπανών που προορίζονται για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για λογαριασμό των πελατών τους, μη υπολογιζόμενων των δαπανών για τη λειτουργία του γραφείου τους.

δ) Καταργείται από τότε που ίσχυσε η υπ’ αριθμ. ΙΒ/10900/18.12.1997 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα -Οργάνωση και λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το V. 2530/1997» (ΦΕΚ 1163 Β 730.12.1997).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ρυθμίζονται από της ισχύος της ανωτέρω καταργηθείσας απόφασης και σύμφωνα με το ν. 2530/1997 και τις διατάξεις της παρούσας:

ι) Η διαδικασία εισπράξεως και βεβαιώσεως του ποσού που περιέρχεται στο οικείο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. από τις αμοιβές των εδαφίων δ', εστ' και ζ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 των μελών Δ.Ε.Π, των Α.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης και από τις αμοιβές των εδαφίων γ', δ', ε’ και στ' της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2530/1997 των μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης.
ιι) Η διαδικασία συμψηφισμού του εδαφίου β" της παρούσας.
ιιι) οι ειδικότερες προϋποθέσεις Hat κάθε εν γένει λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

2.α) Το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.) αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για ζητήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και για μείζονος σημασίας ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής.

β) Στο πλαίσιο του Ε.ΣΥ.Π. λειτουργούν τα εξής επί μέρους Συμβούλια:
(ί) Συμβούλιο Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Π.Ε.).
(ϋ) Συμβούλιο Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Τ.Ε.).
(iii) Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Π.Δ.Ε.).
Τα ανωτέρω Συμβούλια αποτελούν γνωμοδοτικά όργανα προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στους αντίστοιχους κατά περίπτωση τομείς. Είναι δυνατή η από κοινού συνεδρίαση όλων ή και δύο Συμβουλίων του Ε.ΣΥ.Π. για τη συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

γ) Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π. είναι Καθηγητής Α.Ε.Ι. ή Ακαδημαϊκός ή άλλη προσωπικότητα κύρους. Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π. πρέπει να έχει εμπειρία σε θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, εκπαιδευτικής πολιτικής και διοίκησης της εκπαίδευσης.

Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Η θητεία του Προέδρου είναι τριετής. Ο Πρόεδρος ασκεί τη γενική εποπτεία και το συντονισμό των επί μέρους Συμβουλίων του Ε.ΣΥ.Π..

δ) Οι Πρόεδροι των επί μέρους Συμβουλίων του Ε.ΣΥ.Π. είναι στελέχη αναγνωρισμένου κύρους του αντίστοιχου εκπαιδευτικού χώρου, με εμπειρία σε θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, εκπαιδευτικής πολιτικής και διοίκησης της εκπαίδευσης. Οι Πρόεδροι των επί μέρους Συμβουλίων διορίζονται για τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Ε.ΣΥ.Π..

ε) Την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης των επί μέρους Συμβουλίων έχει η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω των κατά περίπτωση συγγενέστερων προς τις υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες της. Οι μονάδες αυτές έχουν και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης των συνεδριάσεων του Ε.ΣΥ.Π..
στ) Η επιστημονική υποστήριξη του Ε.ΣΥ.Π. και των επί μέρους Συμβουλίων του γίνεται από επιστημονικές επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, εξειδικευμένους σε συναφή θέματα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η οργάνωση, η λειτουργία και οι επί μέρους αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών. Η επιστημονική υποστήριξη του Ε.ΣΥ.Π. και των επί μέρους Συμβουλίων του μπορεί να παρέχεται και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας ή την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ζ) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται η έδρα και η συγκρότηση του Ε.ΣΥ.Π. και των επί μέρους Συμβουλίων του, αποτελουμένων από εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων και των εκπαιδευτικών φορέων της χώρας, καθώς και από προσωπικότητες από τον εκπαιδευτικό χώρο. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζονται η οργάνωση και η λειτουργία του Ε.ΣΥ.Π. και των επί μέρους Συμβουλίων του, καθώς και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας τους. Ο ορισμός των μελών του Ε.ΣΥ.Π. και των επί μέρους Συμβουλίων γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

η) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου του Ε.ΣΥ.Π. και των Προέδρων των επί μέρους Συμβουλίων, όπως επίσης και οι αποζημιώσεις των μελών των επιστημονικών επιτροπών. Τα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. μπορούν να κατέχουν θέση Προέδρου ή μελών του Ε.ΣΥ.Π. ή των επί μέρους Συμβουλίων του.

θ) Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2327/1995, καθώς επίσης και τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του ίδιου άρθρου. Όπου κατά την κείμενη νομοθεσία απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας (Σ.Α.Π.), νοείται στο εξής γνώμη του Συμβουλίου Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Π.Ε.), ενώ όπου απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.), νοείται στο εξής γνώμη του Συμβουλίου Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Τ.Ε.). Μέχρι της συγκροτήσεως του Ε.ΣΥ.Π. σε σώμα και των επί μέρους Συμβουλών του, οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα όργανα της παρούσας παραγράφου εξακολουθούν να ασκούνται από αυτά.

3.Παρατείνεται μέχρι την 31.8.2000 από την ημερομηνία λήξης του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 138 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α') η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων στο διαγωνισμό καθηγητών μουσικής, που κυρώθηκε με την αριθμ. Δ2/30140/1995 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων {ΦΕΚ 31/29.12.1995 Τ. Παράρτημα).

4.Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων μπορεί να ιδρύει ανώνυμες εταιρείες και Ε.Π.Ε. ή να συμμετέχει σε υπάρχουσες, σύμφωνα με τους σκοπούς του.

5.Οι κάτοχοι του Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου ή Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου που απώλεσαν γονείς ή αδελφούς κατά τον πρόσφατο σεισμό της 7.9.1999 ή που, συνεπεία του σεισμού, υπέστησαν βαρείς τραυματισμούς που διαπιστώθηκαν από δημόσιο κρατικό νοσοκομείο και νοσηλεύτηκαν σε νοσηλευτικά ιδρύματα, εισάγονται κατά τα δύο επόμενα ακαδημαϊκά έτη καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές ή Τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της επιλογής τους.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία εισαγωγής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

6.α) Το ποσοστό του εδαφίου α' της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2452/1999 αυξάνεται σε 25% επί του εκάστοτε αριθμού εισακτέων κάθε Π.Σ.Ε. και εφαρμόζεται και κατά την τρέχουσα περίοδο φοίτησης.

β) Η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών της προαναφερόμενης διάταξης παρατείνεται από της έναρξη ισχύος του παρόντος για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και η εγγραφή των εν λόγω φοιτητών γίνεται για την τρέχουσα περίοδο φοίτησης.

γ) Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2752/ 1999 καταλαμβάνει και τους φοιτητές της παρ. 2 του ίδιου άρθρου του προαναφερθέντος νόμου.

7.Η θητεία του Προέδρου, των συμβούλων και των εισηγητών του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι 31.12.2000.

8.α) Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις Βοηθών Επισχόπων, τις οποίες δύνανται να καταλαμβάνουν αντιστοίχως οι κατέχοντες μία από τις ακόλουθες επιτελικές θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος: α) του Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, β) του Διευθυντή του Γ ραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γ) του Διευθυντή του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

β) Η εκλογή γίνεται από τους εγγεγραμμένους στον Κατάλογο των προς Αρχιερατείαν Εκλόγιμων από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας, μετά από πρόταση τριών από αυτούς από το Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο.

γ) Οι Βοηθοί Επίσκοποι αναφέρονται στο Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και Πρόεδρο της Ιερός Συνόδου, ασκούν δε τα καθήκοντά τους για όσο χρόνο κατέχουν, με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.), τις ως άνω θέσεις, άλλως παραμένουν ως Βοηθοί Επίσκοποι στον Αρχιεπίσκοπο.

δ) Οι Βοηθοί Επίσκοποι λαμβάνουν τις προβλεπόμενες κατά τις κείμενες διατάξεις αποδοχές.

ε) Με αποφάσεις της Δ.Ι.Σ., που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο Δελτίο « ΕΚΚΛΗΣΙΑ». καθορίζονται, συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή καταργούνται διατάξεις που αναφέρονται στο περιεχόμενο της αποστολής εκάστου των ως άνω Βοηθών, το εύρος της, τις προϋποθέσεις ασκήσεώς της, όπως και κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με αυτήν, στ) Οι Βοηθοί Επίσκοποι εξακολουθούν να είναι και μετά την εκλογή τους εκλόγιμοι για πλήρωση χηρεύουσας Ιεράς Μητροπόλεως. Η παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» καταργείται.

9.Η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 12 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α') εφαρμόζεται και για τη διανομή των σχολικών βιβλίων του Γυμνασίου.


Άρθρο 16

1.Η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: α) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και β) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

2.Τα Ιδρύματα των ως άνω τομέων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργούν συμπληρωμσπκά, με διακριτές φυσιογνωμίες και με ρόλους, σκοπό και αποστολή που διαφοροποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 1268/1982, όπως ισχύει, για τον πανεπιστημιακό τομέα, και στον ν. 1404/1983, όπως ισχύει, για τον τεχνολογικό τομέα.

3. Στο πλαίσιο της αποστολής των ανωτέρω Ιδρυμάτων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 1268/1982 και αντιστοίχως στο άρθρο 1 του ν. 1404/1983, ισχύουν και τα ακόλουθα:

α) Τα Ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα δίνουν έμφαση στην προαγωγή και ανάπτυξη της επιστήμης, στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και στην υψηλή θεωρητική και ολοκληρωμένη κατάρτιση του επιστημονικού και ακαδημαϊκού δυναμικού της χώρας.

β) Τα Ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση στελεχών εφαρμογών υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία, με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτισή τους: ί) αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής, αναπτύσσοντας την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών και των τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία, και ii) μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, καθώς επίσης και μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στο χώρο των εφαρμογών.
Στο πλαίσιο αυτό, τα Ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, ενώ παράλληλα διεξάγουν τεχνολογική έρευνα και αναπτύσσουν τεχνογνωσία και καινοτομίες στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

4.α) Η διάρκεια των σπουδών στον πανεπιστημιακό τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των οκτώ (8) εξαμήνων σπουδών.

β) Η διάρκεια των σπουδών στον τεχνολογικό τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) εξαμήνων σπουδών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης στο αντίστοιχο επάγγελμα.

5.Η διάρκεια σπουδών των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. που αναφέρονται στο π.δ. 227/1995 (ΦΕΚ 130 AV20.6.1995) καθορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου και του ενός εξαμήνου πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα που προβλέπεται από το π.δ. 174/1985 (ΦΕΚ 59 Α’).*

Άρθρο 17

1.Στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α') διαγράφεται η φράση «μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος».

2.Στην παρ, 1 του άρθρου 7 του ν. 2429/1996 προστίθεται περίπτωση (η) ως εξής:

«η. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων και από αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.»

3.Η περ. β' του άρθρου 9 του ν. 2429/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η μετάδοση από δημόσιους καί ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου του άρθρου 3 του ν. 2328 /1995. τα οποία προβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο πολίτικά κόμματα ή συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, επιτρέπεται μόνον υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 30.

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική δαπάνη για την ως άνω ραδιοτηλεοπτική προβολή των κομμάτων και των συνασπισμών των κομμάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού ύψους των εκλογικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από το κόμμα ή το συνασπισμό των κομμάτων. Για τον ανωτέρω υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη ο ειδικός φόρος διαφήμισης και οι εισφορές υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων που καταβλήθηκαν για τη μετάδοση των μηνυμάτων αυτών. »

4.Το άρθρο 10 του ν. 2429/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10 Απαγορεύσεις για τους υποψήφιους βουλευτές
γ. Η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω των δημόσιων και ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης ή των φορέων παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών.

Απαγορεύεται επίσης, από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, η μετάδοση κάθε είδους εκπομπών οι οποίες παρουσιάζονται, αμέσως ή εμμέσως, από υποψήφιους βουλευτές.

2.Ο αριθμός των εκλογικών κέντρων των οποίων επι-τρέπεται να κάνει χρήση ο υποψήφιος βουλευτής, σε όλη τη χώρα, καθορίζεται ως εξής: α. Για τους υποψήφιους των εκλογικών περιφερειών με μία (1) εκλογική έδρα μέχρι και έξι (6), ο ανώτατος αριθμός των εκλογικών κέντρων ορίζεται μέχρι δύο (2).

β. Για τους υποψήφιους των εκλογικών περιφερειών με επτά (7) εκλογικές έδρες μέχρι και είκοσι (20), ο ανώτατος αριθμός των εκλογικών κέντρων ορίζεται μέχρι τρία (3).

γ. Για τους υποψήφιους των εκλογικών περιφερειών με αριθμό εδρών πάνω από είκοσι (20), ο ανώτατος αριθμός των εκλογικών κέντρων ορίζεται μέχρι πέντε (5).

Για τους υποψήφιους των εκλογικών περιφερειών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων ο, κστά τα ανωτέρω, ανώτατος αριθμός εκλογικών κέντρων, αυξάνεται κατά ένα (1).

Στον κατά τα ανωτέρω, ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό εκλογικών κέντρων συμπεριλαμβάνονται και τα γραφεία των υποψήφιων βουλευτών, εφόσον χρησιμοποιούνται ως εκλογικά κέντρα.

5.ΣΤΟ άρθρο 29 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α') προστίθενται στο τέλος του άρθρου οι λέξεις «και εφεξής».

6.Οι παρ, 1, 2 και 3 του άρθρου 12 του ν. 2429/1996 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή σπς βουλευτικές εκλογές, στις οποίες συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιμώμενων παροχών και διευκολύνσεων, καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας στην οποία θέτει υποψηφιότητα.
Για τον καθορισμό του ορίου αυτού, πολλαπλασιάζεται το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δρχ. επί συντελεστή για κάθε εκλογική περιφέρεια, ως εξής: α) Για την πρώτη έδρα κάθε περιφέρειας ο συντελεστής ορίζεται σε μία (1) μονάδα.
β) Για τη δεύτερη και μέχρι και την έβδομη έδρα κάθε περιφέρειας ο ανωτέρω συντελεστής αυξάνεται κατά πέντε δέκατα (0,5) ανά έδρα.
γ) Για την όγδοη έδρα κάθε εκλογικής περιφέρειας και εφεξής ο συντελεστής αυξάνεται κατά ένα δέκατο (0,1) ανά έδρα.
Για τις εκλογικές περιφέρειες Κυκλάδων και Δωδεκάνησου ο, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, συντελεστής, αυξάνεται κατά πέντε δέκατα (0,5).

2.Το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων εκλογικών δαπανών, που προκύπτει με βάση τους υπολογισμούς της παραγράφου 1, προσδιορίζεται για κάθε εκλογική περιφέρεια με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την προκήρυξη των εκλογών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3.Οι συντελεστές της παρ. 1 μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

7.Στο άρθρο 12 του ν. 2429/1996 προστίθεται παρ. 5 που έχει ως εξής:
«5. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για καταχωρήσεις διαφημιστικών μηνυμάτων στον τύπο, για κάθε υποψήφιο βουλευτή, προσδιορίζεται στο είκοσι τοις εκατό (£0%) του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους εκλογικών δαπανών, όπως ορίζεται στο άρθρο 12.»

8.Το άρθρο 15 του ν. 2429/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15 Αποδείξεις είσπραξης και κουπόνια

1.Για κάθε ποσό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών που εισπράττεται από τα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων, με εξαίρεση την κριτική χρηματοδότηση, εκδίδεται υποχρεωτικά απόδειξη είσπραξης. Για ποσά μικρότερα των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών είναι δυνατόν να εκδίδονται κουπόνια συνεισφοράς στο κόμμα ή στο συνασπισμό.

2.Τα στελέχη (μπλοκ) των αποδείξεων είσπραξης και των κουπονιών είναι αριθμημένα και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 19 του νόμου αυτού. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, μετά από γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 19, καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής των κουπονιών που δεν διατέθηκαν, ο τρόπος και τα όργανα βεβαιώσεως της καταστροφής τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Από το σύνολο των υπολοίπων θεωρημένων κουπονιών που έχουν εκδοθεί από το κόμμα ή το συνασπισμό κομμάτων, τεκμαίρεται ότι εισπράχθηκε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) τουλάχιστον.»

9.Το άρθρο 16 του ν. 2429/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16 Δημοσίευση ισολογισμού και έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών

1.Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων που λαμβάνουν κρατική τακτική χρηματοδότηση συντάσσουν κατ’ έτος και δημοσιεύουν τον ισολογισμό εσόδων και δαπανών, καθώς και έκθεση στην οποία πρέπει να μνημονεύονται ονομαστικά, με αναφορά αντίστοιχου παραστατικού, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εισέφεραν κατά τη διάρκεια του έτους, συνολικά, ποσό μεγαλύτερο από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές. Ο ισολογισμός και η έκθεσή του δημοσιεύονται το πρώτο δίμηνο κάθε έτους σε δύο τουλάχιστον καθημερινές εφημερίδες της Αθήνας.

2.Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί των κομμάτων, που λαμβάνουν κρατική εκλογική χρηματοδότηση, συντάσσουν και δημοσιεύουν, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά τη διενέργεια των εκλογών, ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών στην οποία καταχωρούνται, με αναφορό του αντίστοιχου παραστατικού, τα ποσά που συγκέντρωσε το κόμμα ή ο συνασπισμός των κομμάτων κατά την εκλογική περίοδο, καθώς και οι κατά την παρ. 3 του άρθρου 5 εκλογικές δαπάνες. Η ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών δημοσιεύεται μέσα στην ως άνω προθεσμία, σε δύο τουλάχιστον καθημερινές εφημερίδες της Αθήνας. Ο ισολογισμός εσόδων και δαπανών, του έτους διενέργειας των εκλογών περιλαμβάνει στα αποτελέσματα του και τα αποτελέσματα της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών, η οποία προσαρτάται ως παράρτημα σε αυτόν.

3.Ο τρόπος σύνταξης του ισολογισμού, της έκθεσής του και της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών, τα ειδικότερα στοιχεία που περιλαμβάνουν και κάθε σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4.Αντίγραφο του ισολογισμού, της έκθεσής του, της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών, καθώς και τα φύλλα των εφημερίδων, στα οποία δημοσιεύθηκαν, αποστέλλονται από τα κόμματα, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση, στην Επιτροπή του άρθρου 19 του νόμου αυτού, ώστε να διεξαχθεί ο σχετικός έλεγχος, καθώς και στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.»

10.Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2429/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων που συμμετείχαν, αυτοτελώς ή σε συνασπισμό, σε γενικές ή αναπληρωματικές εκλογές ή εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν δικαιούνται κρατική, τακτική ή εκλογική χρηματοδότηση, υποχρεούνται να δημοσιεύουν ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη διενέργεια των εκλογών, σε δύο καθημερινές εφημερίδες της Αθήνας.»

11.Στο άρθρο 19 του ν. 2429/1996 προστίθενται παράγραφοι 10 και 11, που έχουν ως εξής:

«10. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών της παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου, είναι αρμόδια για την παραλαβή και τον έλεγχο βασιμότητας των καταγγελιών, εφόσον είναι έγγραφες και επώνυμες, που αφορούν την τήρηση σε ολόκληρη τη χώρα κατά την προεκλογική περίοδο, των κάθε μορφής υποχρεώσεων των κομμάτων, των συνασπισμών των κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών, οι οποίες απορρέουν από τον παρόντα νόμο και τις κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες αποφάσεις. Με ομόφωνη απόφαση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών, προδήλως αβάσιμες καταγγελίες τίθενται στο αρχείο. Οι λοιπές καταγγελίες είτε διαβιβάζονται για έλεγχο στις Περιφερειακές Διακομματικές Επιτροπές Εκλογών της επόμενης παραγράφου είτε ελέγχονται ως προς τη βασιμότητά τους από την Διακομματική Επιτροπή Εκλογών. Μη αρχειοθετημένες καταγγελίες, καθώς και τα πορίσματα ελέγχου, στις περιπτώσεις που διενεργήθηκε έλεγχος, διαβιβάζονται στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, αμέσως μετά τη συγκρότησή της. Τα ανωτέρω πορίσματα ελέγχου εκτιμώνται ελεύθερα, από την Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 19. Για το ανωτέρω έργο της η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών επικουρείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

11.Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, που εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την προκήρυξη γενικών βουλευτικών εκλογών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Περιφερειακή Διακομματική Επιτροπή Εκλογών για τη συγκρότηση της οποίος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 1 έως και 3 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου. Η Περιφερειακή Διακομματική Επιτροπή Εκλογών είναι αρμόδια για την παραλαβή και τον έλεγχο καταγγελιών, εφόσον είναι έγγραφες και επώνυμες, που αφορούν την τήρηση κατά την προεκλογική περίοδο των κάθε μορφής υποχρεώσεων των κομμάτων, των συνασπισμών των κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών, που απορρέουν από τον παρόντα νόμο και τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες αποφάσεις, στις εκλογικές περιφέρειες που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα της οικείας Περιφέρειας.

Με ομόφωνη απόφαση της Περιφερειακής Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών, προδήλως αβάσιμες καταγγελίες τίθενται στο αρχείο.
Οι λοιπές καταγγελίες, καθώς και τα πορίσματα ελέγχου στις περιπτώσεις που διενεργήθηκε έλεγχος, διαβιβάζονται στη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών της προηγούμενης παραγράφου ή στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 19 του παρόντος. Τα ανωτέρω πορίσματα ελέγχου εκτιμώνται ελεύθερα από την Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 19. Για το ανωτέρω έργο της η Περιφερειακή Διακομματική Επιτροπή Εκλογών επικουρείται από υπαλλήλους της Περιφέρειας, που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από γνώμη της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών του άρθρου 30 του παρόντος, μπορεί να καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία άσκησης των αρμοδιοτήτων της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου από τις Διακομματικές Επιτροπές και ρυθμίζεται κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου.

12.α. Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2429/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η μη εμπρόθεσμη δημοσίευση του ετήσιου ισολογισμού, καθώς και της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων τιμωρείται με πρόσημο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας, στο κόμμα ή το συνασπισμό, τακτικής ή εκλογικής χρηματοδότησης, αντίστοιχα.»

β. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2429/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ελλιπής ή αντικανονική ενημέρωση του βιβλίου εσόδων δαπανών, του ισολογισμού ή της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας προς αυτό τακτικής ή εκλογικής χρηματοδότησης, αντίστοιχα.»

γ. Στην παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2429/1995 στο πρώτο εδάφιο μετά τις λέξεις «εκλογικών δαπανών» προστίθενται οι λέξεις «ή η υπέρβαση του επιτρεπόμενου ανώτατου ύψους για ραδιοτηλεοπτική προβολή».

13.Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 23 του ν. 2429/1996 αντικαθίστανται ως εξής:

«5. α. Σε περίπτωση παράβασης των περιπτώσεων α ’ και β'της παρ. 1 του άρθρου 10 επιβάλλεται στον υποψήφιο βουλευτή πρόστιμο που μπορεί να ανέλθει από είκοσι τοις εκατό (20%) έως και εκατό τοις εκατό (100%) της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης. Το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται κάθε φορά καθορίζεται ιδίως, ανάλογα με τη σοβαρότητα, τον αριθμό και τη συχνότητα των παραβάσεων, καθώς και την προκαλούμενη ρύπανση και βλάβη της αισθητικής.

β. Σε περίπτωση παράβασης της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 10 επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα τοις εκατό (50%) έως διακόσια τοις εκατό (200%) της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη συχνότητα της παράβασης.

γ. Σε περίπτωση παράβασης της παρ. 2 του άρθρου 10 επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα τοις εκατό (50%) έως διακόσια τοις εκατό (200%) της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης.

6.Η υπέρβαση του επιτρεπόμενου ανώτατου ύψους εκλογικών δαπανών, όπως ορίζεται σπς παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου 12 ή η υπέρβαση του ανώτατου ύψους εκλογικών δαπανών για καταχώριση διαφημιστικών μηνυμάτων στον τύπο, όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 12, τιμωρείται με πρόσημο ίσο με το δεκαπλάσιο της υπέρβασης.»

14.Μετά το άρθρο 23 του ν. 2429/1996 προστίθεται άρθρο 23α που έχει ως εξής:

«Άρθρο 23α Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε βάρος τρίτων
1.Τρίτοι, οι οποίοι παραβιάζουν τη διάταξη της περ. α'της παρ. 1 του άρθρου 10 τιμωρούνται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 458 Π.Κ.

2.Η παραβίαση από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 10 ή της εκδιδόμενης, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 30, υπουργικής αποφάσεως, θεωρείται παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει (ΦΕΚ 159 Α') και της παρ. 1 του άρθρου 12του V. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α').

3.Στον ιδιοκτήτη του εντύπου που παραβίασε την απαγόρευση της περ. β ’ της παρ. 1 του άρθρου 10, επιβάλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 19, πρόστιμο ύψους πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Κάθε παράβαση είναι αυτοτελής και επισύρει την αυτοτελή, αντίστοιχα, επιβολή του ανωτέρω προστίμου.»

15.α. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 30 του ν. 2429/1996 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

«Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος συμμετοχής υποψήφιων βουλευτών σε πάσης φύσεως εκπομπές και προγράμματα των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης και των φορέων παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Με την απόφαση μπορεί να επιτρέπεται η συμμετοχή υποψήφιων βουλευτών, σε ορισμένες μόνο κατηγορίες εκπομπών ή προγραμμάτων και να απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο έμμεση προβολή των υποψήφιων βουλευτών.
Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η δωρεάν μετάδοση ή να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο για τη μετάδοση των μηνυμάτων αυτών.
β. Στο άρθρο 30 του ν. 2429/1996 προστίθενται παράγραφοι 7 και Β, που έχουν ως εξής:

«7. Ως εκλογική ή προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου θεωρείται η προεκλογική περίοδος κατά τις σχετικές διατάξεις της κάθε φορά ισχύρυσας εκλογικής νομοθεσίας.

8.Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του άρθρου 23α και της, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, εκδιδόμενης αποφάσεως, και για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών, μέχρι την ημερομηνία ανακήρυξής τους ως υποψηφίων από το αρμόδιο. Πρωτοδικείο, ως υποψήφιοι θεωρούνται και όσοι προβάλλονται υπό την προοπτική συμμετοχής τους ως υποψηφίων στις εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν και σε κάθε περίπτωση όσοι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των κομμάτων, συμπεριλαμβάνονται στους συνδυασμούς οποιοσδήποτε περιφέρειας.»

16.α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 97 του π.δ, 55/1999 (ΦΕΚ 58 Α'), διαγράφεται η φράση «τα οποία περιορίζονται μέχρι δύο, για κάθε υποψήφιο στην εκλογική του περιφέρεια».
β. Οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 97 του π.δ. 55/ 1999 δεν εφαρμόζονται ως προς τους υποψήφιους βουλευτές.

γ. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α’) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

«Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, οπό την ημερομηνία προκηρύξεως των εκλογών και μέχρι και την περάτωση της ψηφοφορίας, απαγορεύεται στους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και στους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών η διενέργεια και μετάδοση ή αναμετάδοση οποιοσδήποτε έρευνας γνώμης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διενεργείται, σχετικά με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις της κοινής γνώμης, για πολιτικά κόμματα, πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα οικονομικά ή κοινωνικά ζητήματα.»

Άρθρο 18
Τελική διάταξη

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.


Αθήνα, 14 Μαρτίου 2000
 

 

Ανάρτηση chiourea.gr στο Ειδική Αγωγή - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-Νόμοι


Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις