Αρ.Πρωτ.87755/Δ3/25-05-2017/ΥΠΠΕΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες : Παναγιωτοπούλου Ευγενία
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : t08dea1(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 344 2190, 2577, 2929, 2928
FAX : 210 3442193
ΘΕΜΑ : «Έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης μαθητών και στήριξης μαθητών από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2017-2018 »
Έχοντας υπόψη:
1. Άρθρα 4, 5 και 18 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τΑ΄/2-10-2008)
2. Άρθρο 6 παρ. 1β του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τΑ΄/2-10-2008), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 56 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/τΑ΄/ 24-5-2011)
3. Άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τΑ΄/2-10-2008), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από τις διατάξεις της παρ. 16 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τΑ΄/17-9-2013)
4. Άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τΑ΄/2-10-2008), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από τις διατάξεις της παρ. 18 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τΑ΄/17-9-2013)
Καλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, για την εφαρμογή των ακόλουθων οδηγιών σχετικά με την υποβολή και την τεκμηρίωση των αιτημάτων α) έγκρισης παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης μαθητών, β) έγκρισης στήριξης μαθητών από Ε.Β.Π. και γ) έγκρισης στήριξης μαθητών από Σχολικούς Νοσηλευτές, για το σχολικό έτος 2017-2018.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΄
Παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση
Σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (199 Α΄)
«1. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν:
β) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η παράλληλη στήριξη παρέχεται σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη - βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ - εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών.»
Έγκριση νέας και ανανέωση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης & Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Η έγκριση νέας παράλληλης στήριξης ισχύει
- α) για όσους μαθητές θα υποβληθεί για πρώτη φορά αντίστοιχο αίτημα κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018
- β) για όσους μαθητές δεν είχε υποβληθεί αίτημα το απερχόμενο σχολικό έτος 2016-17, ανεξάρτητα εάν είχε υποβληθεί αντίστοιχο αίτημα τα προηγούμενα σχολικά έτη και έχουν γνωμάτευση σε ισχύ και
- γ) για όσους μαθητές μεταβαίνουν προς φοίτηση από την Πρωτοβάθμια στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Η ανανέωση της παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης αφορά μαθητές για τους οποίους είχε υπάρξει σχετική έγκριση κατά το σχολικό έτος 2016-17. Στις περιπτώσεις που η ανανέωση της παράλληλης στήριξης αφορά μετάβαση σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης (από τη Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), απαιτείται γνωμάτευση του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ.. Διευκρινίζεται ότι η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο αφορά την ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) και ως εκ τούτου δεν θεωρείται νέα παράλληλη στήριξη και δεν απαιτείται νέα γνωμάτευση, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόταση στη γνωμάτευση του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ..
Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης ορίζεται από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2017.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση νέας ή την ανανέωση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι τα παρακάτω:
Α) Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα στον/στην Διευθυντή/ντρια, Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας φοίτησης του/της μαθητή/τριας,
Β) Γνωμάτευση του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε ισχύ, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση και η οποία εισηγείται αναλόγως και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του/της μαθητή/τριας
Γ) Βεβαίωση φοίτησης του μαθητή/μαθήτριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια το Σεπτέμβριο του 2017, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/ ντριας της σχολικής μονάδας προς την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
Δ) Πίνακας, αντιστοίχως συμπληρωμένος στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)
Ε) Παιδαγωγική έκθεση του σχολείου για τον/την μαθητή /τρια είτε υλοποιήθηκε η παράλληλη στήριξη είτε όχι κατά το σχολικό έτος 2016-17, μόνο στην περίπτωση αίτησης ανανέωσης παράλληλης στήριξης.
Διαδικασία υποβολής αιτημάτων παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης
1) Oι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων υποβάλλουν έως την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 α) την αίτηση του γονέα (Υπόδειγμα 1) με διαβιβαστικό (Υπόδειγμα 2), χωρίς να επισυνάψουν την γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. η οποία παραμένει στο αρχείο του σχολείου, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αντίστοιχα για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και β) την παιδαγωγική έκθεση του σχολείου για τον/την μαθητή/τρια, με διαβιβαστικό στο οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μόνο στην περίπτωση αίτησης ανανέωσης παράλληλης στήριξης.
2) Οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αφού επαληθεύσουν την εγκυρότητα των αιτημάτων, συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία στον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ 1, αναλόγως στο αντίστοιχο φύλλο αν πρόκειται για έγκριση νέας ή ανανέωση παράλληλης στήριξης και με διαβιβαστικό τους αποστέλλουν ηλεκτρονικά το σχετικό αρχείο στα οικεία ΚΕ.Δ.Δ.Υ., έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.
3) Οι Προϊστάμενοι/ες των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αφού επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμπληρωμένων στοιχείων σύμφωνα με το αρχείο τους και αφού λάβουν υπόψη τους τις παιδαγωγικές εκθέσεις των σχολείων για τις περιπτώσεις ανανέωσης παράλληλης στήριξης και εισηγηθούν επί αυτών των αιτημάτων, συμπληρώνουν τον πίνακα στο πεδίο «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) και στο πεδίο «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» (ΘΕΤΙΚΗ ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ), υποβάλλουν αυτόν με διαβιβαστικό τους, στο οποίο επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα των περιεχομένων στον πίνακα, ηλεκτρονικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, έως την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017.
4) Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αφού ελέγξουν την πληρότητα συμπλήρωσης των σχετικών πινάκων, υποβάλλουν αυτούς ηλεκτρονικά στο Υ.Π.ΠΕ.Θ, Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: t08dea1@minedu.gov.gr, έως την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Στήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) ή Σχολικό Νοσηλευτή
Η Στήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό αφορά μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεών τους, οι οποίοι φοιτούν στα γενικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε..
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση υποστήριξης μαθητή/τριας από Ε.Β.Π. ή Σχολικό Νοσηλευτή από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι τα κάτωθι:
Α) Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα στον/στην Διευθυντή/ντρια, Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας φοίτησης του/της μαθητή/τριας,
Β) Γνωμάτευση του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση και στην οποία περιγράφεται η αναγκαιότητα υποστήριξης από Ε.Β.Π.,
Γ) Γνωμάτευση/βεβαίωση Δημοσίου Νοσοκομείου, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση και στην οποία περιγράφεται η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή. Οι γνωματεύσεις/βεβαιώσεις των Δημοσίων Νοσοκομείων θα πρέπει υποχρεωτικά : α) να αναφέρουν με σαφήνεια την πρότασή τους για την ανάγκη στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή και β) η σφραγίδα να είναι ευδιάκριτη,
Δ) Βεβαίωση φοίτησης του/της μαθητή/τριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο μαθητής το Σεπτέμβριο του 2017, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/ ντριας της σχολικής μονάδας προς την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
Ε) Πίνακας, αντιστοίχως συμπληρωμένος στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΠΙΝΑΚΑΣ 2), που αφορά την υποστήριξη μαθητών από Ε.Β.Π.
Στ) Πίνακας, αντιστοίχως συμπληρωμένος στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΠΙΝΑΚΑΣ 3), που αφορά την υποστήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή.
Στους ανωτέρω πίνακες 2 και 3, εκτός των μαθητών που αιτούνται στήριξη από Ε.Β.Π. ή Σχολικό Νοσηλευτή για πρώτη φορά, θα καταγραφούν και οι περιπτώσεις των μαθητών προηγούμενων ετών που αιτούνται στήριξη από Ε.Β.Π. κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή από Σχολικό Νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης από Δημόσιο Νοσοκομείο, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία.
Διαδικασία υποβολής αιτημάτων στήριξης από Ε.Β.Π. ή Σχολικό Νοσηλευτή
1) Oι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης έως την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 α) την αίτηση του γονέα (Υπόδειγμα 1) με διαβιβαστικό (Υπόδειγμα 2) χωρίς να επισυνάψουν την γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., η οποία παραμένει στο αρχείο του σχολείου, εφόσον πρόκειται για υποστήριξη από Ε.Β.Π. και β) τη γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου, εφόσον πρόκειται για υποστήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή.
2) Οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αφού επαληθεύσουν την εγκυρότητα των αιτημάτων συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία στον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ 2, αν πρόκειται για έγκριση υποστήριξης από Ε.Β.Π. με γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και στον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ 3, αν πρόκειται για έγκριση υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή με γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου και με διαβιβαστικό τους αποστέλλουν ηλεκτρονικά το αντίστοιχο αρχείο α) στο οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) και β) στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΙΝΑΚΑΣ 3), στην οποία προσκομίζουν και τις σχετικές γνωματεύσεις των Δημοσίων Νοσοκομείων, έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.
3) Οι Προϊστάμενοι/ες των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αφού επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμπληρωμένων στοιχείων σύμφωνα με το αρχείο τους, συμπληρώνουν τον πίνακα 2 στο πεδίο «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» (ΘΕΤΙΚΗ ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ) και με διαβιβαστικό τους, στο οποίο επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των περιεχομένων στο σχετικό πίνακα, υποβάλλουν αυτόν ηλεκτρονικά στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, έως την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017.
4) Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αφού ελέγξουν την πληρότητα συμπλήρωσης των σχετικών πινάκων και ελέγξουν την εγκυρότητα των σχετικών γνωματεύσεων των Δημόσιων Νοσοκομείων που προσκομίστηκαν, υποβάλλουν τους πίνακες 2 και 3, για υποστήριξη μαθητών από Ε.Β.Π. ή Σχολικό Νοσηλευτή για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ηλεκτρονικά στο Υ.Π.ΠΕ.Θ, Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: t08dea1@minedu.gov.gr, έως την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Επισημάνσεις
Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες σχολικών μονάδων, οι Διευθυντές/ντριες ΔΙΠΕ και ΔΙΔΕ, οι Προϊστάμενοι/ες ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης καλούνται όπως τηρήσουν αυστηρά και απαρέγκλιτα τα αναφερόμενα χρονοδιαγράμματα υποβολής των αιτημάτων για παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση και για υποστήριξη από Ε.Β.Π. ή Σχολικό Νοσηλευτή. Αιτήματα τα οποία υποβάλλονται πέραν της λήξης των ανωτέρω χρονοδιαγραμμάτων προωθούνται από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την ίδια διαδικασία. Δεν προωθούνται αιτήσεις γονέων/κηδεμόνων για παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών που υποβάλλονται μετά την 20η Οκτωβρίου 2017, ενώ αιτήματα για υποστήριξη από Ε.Β.Π. ή Σχολικό Νοσηλευτή γίνονται δεκτά, εξετάζονται και προωθούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Επισημαίνεται ότι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και οι σχολικές μονάδες διατηρούν στα αρχεία τους όλα τα έντυπα, δικαιολογητικά και τους σχετικούς πίνακες που κατά περίπτωση επεξεργάστηκαν, ώστε να είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας μας.
Δεν δύναται να εγκριθεί για τον ίδιο μαθητή ταυτόχρονα η παροχή παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης και ταυτόχρονα στήριξης από Ε.Β.Π. ή Σχολικό Νοσηλευτή.
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις υποστήριξη από Ε.Β.Π. χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων των μαθητών/τριων με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σε καμία περίπτωση για την υποστήριξη μαθητών/τριων με προβλήματα υγείας οι οποίοι χρήζουν υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή.
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει υποχρεωτικά όλα τα έγγραφα, εκτός των γνωματεύσεων Δημόσιων Νοσοκομείων, να φέρουν στο υποσέλιδο κάθε σελίδας τους το λογότυπο του ΕΣΠΑ (Βλ. συνημμένο έγγραφο). Σε αντίθετη περίπτωση, τα ανωτέρω έγγραφα, χωρίς το συγκεκριμένο λογότυπο του ΕΣΠΑ, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης.
Όσον αφορά την υποστήριξη του μαθητή από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, (ιδιωτική παράλληλη στήριξη) σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 τουν.3699/2008 (199 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 28 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α) και με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.4452/2017 (17 Α΄), απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:
α) Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς τη Διεύθυνση του Σχολείου,
β) Βιογραφικό και Ποινικό Μητρώο του προτεινόμενου από την οικογένεια του μαθητή για την υλοποίηση της υποστήριξης και
γ) Σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου, με καταγραφή σε σχετικό πρακτικό.
Για την έγκριση της υποστήριξης από ειδικό βοηθό δεν τίθεται προθεσμία και ο Διευθυντής του Σχολείου γνωστοποιεί εγγράφως, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, την παρουσία του ειδικού βοηθού και την ύπαρξη των ανωτέρω προϋποθέσεων.
Τα έγγραφα, τα οποία απαιτείται να φέρουν το λογότυπο του ΕΣΠΑ είναι τα εξής:
α) H αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα (Υπόδειγμα 1)
β) Η παιδαγωγική έκθεση του σχολείου που αποστέλλεται στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
γ) Η γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
δ) Πίνακες που αφορούν α) τις νέες παράλληλες στηρίξεις β) τις ανανεώσεις παράλληλων στηρίξεων (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)
ε) Πίνακες που αφορούν την στήριξη με Ε.Β.Π. (ΠΙΝΑΚΑΣ 2)
στ) Πίνακες που αφορούν την στήριξη με Σχολικό Νοσηλευτή (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)
ζ) Το διαβιβαστικό του Σχολείου φοίτησης του μαθητή προς την Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Υπόδειγμα 2)
η) Το διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προς το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή την Π.Δ.Ε.
θ) Το διαβιβαστικό του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. προς την Π.Δ.Ε.
ι) Το διαβιβαστικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Κωνσταντίνος Γαβρόγλου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις