Την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 τέθηκε σε Διαβούλευση το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» που αφορά και την κατάργηση των ΚΕΔΔΥ.
Έπειτα το σχέδιο Νόμου θα κατατεθεί προς συζήτηση στη Βουλή και θα ψηφισθεί μετά τις εορτές του Πάσχα.
Η διαβούλευση λήγει τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00. Μπορείτε να συμμετέχετε στη διαβούλευση ή να διαβάσετε απόψεις και συζητήσεις επ΄ αυτής από την ιστοσελίδα:
Σε ό,τι αφορά τα ΚΕΔΔΥ, αυτά καταργούνται, και αντικαθίστανται από τη νέα υπηρεσία που θα ονομάζεται Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.).
Μία βασική νέα αρμοδιότητα των υπηρεσιών που θα αντικαταστήσουν τα ΚΕΔΔΥ αφορά ότι στις νέες αρμοδιότητες προστίθενται η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
Με βάση το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου, αμέσως μετά την ψήφιση του Νόμου, θα ακολουθήσουν Υπουργικές Αποφάσεις με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των νέων υπηρεσιών, τα ειδικότερα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του προσωπικού, τόσο του εκπαιδευτικού προσωπικού όσο και του διοικητικού προσωπικού.
Επίσης, θα κατανεμηθούν οι θέσεις εργασίας στους νέους φορείς (υπηρεσίες), αντίστοιχα, ανάλογα με το πλήθος των σχολικών μονάδων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν. Ταυτόχρονα, θα ξεκινήσει και η διαδικασία για την πλήρωση των θέσεων στους νέους φορείς.
Το Υπουργείο προβλέπει ότι η μετάβαση στο νέο σύστημα θα ολοκληρωθεί έως τις αρχές τις επόμενης σχολικής χρονιάς, δηλαδή το αργότερο έως 1 Σεπτεμβρίου 2018.
Προσοχή!
Προβλέπεται, ωστόσο, ότι μπορεί να παραταθεί έως 6 μήνες και για μία μόνο φορά, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
Το σχέδιο μετάβασης
Πού θα βρίσκονται τα ΚΕΣΥ
Στην πρόταση του Υπουργείο, προβλέπεται ότι το Κέντρα Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.). θα εδρεύουν στις έδρες των υφιστάμενων ΚΕΔΔΥ.
Πώς θα στελεχωθούν τα ΚΕΣΥ
Το ΚΕΣΥ θα στελεχώνεται, από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αίτησής τους με μετάθεση ή απόσπαση, σύμφωνα με τις διαδικασίες των υπηρεσιακών μεταβολών, με προσόντα στη σχολική ψυχολογία ή στη συμβουλευτική ή στην ειδική αγωγή, καθώς και σχολικούς ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές ή/και άλλες ειδικότητες, με εκπαιδευτική υπηρεσία πέντε (5) ετών εκ των οποίων τα τρία (3) τουλάχιστον έτη έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα.
Τι γίνεται με τις παρούσες οργανικές θέσεις των ΚΕΔΔΥ
Οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις σε κάθε ΚΕΔΔΥ των εκπαιδευτικών και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού διατηρούνται ως έχουν και μεταφέρονται στον νέο φορέα. Οι οργανικές θέσεις των ΚΕΔΔΥ που δεν προβλέπονται στα ΚΕΣΥ, καταργούνται, αφού πρώτα μετατρέπονται σε προσωποπαγείς και διατηρούνται μέχρι την υπηρεσιακή αποχώρηση των κατεχόντων τις συγκεκριμένες οργανικές θέσεις (μετάθεση ή συνταξιοδότηση).
ΚΕΣΥ κοινά για Α'βάθμια & Β'βάθμια Εκπαίδευση
Σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης λειτουργεί, κοινό και για τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, Κέντρο Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), το οποίο παρέχει υποστήριξη στο σύνολο της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας της περιοχής ευθύνης του (Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, τοπική κοινότητα) σε πολλαπλά επίπεδα (πρόληψη, αξιολόγηση, εισήγηση, παρέμβαση, ενημέρωση - επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση).
Οι αρμοδιότητες των ΚΕΣΥ
Επιγραμματικά τα ΚΕΣΥ εστιάζουν στα παρακάτω:
1) Ανίχνευση του είδους των δυσκολιών αλλά και των πιθανών φραγμών στη μάθηση που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
2) Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς σε σχέση με ζητήματα υποστήριξης της σχολικής μάθησης, οργάνωσης της μελέτης, υποστήριξης των μαθητών, συνεργασίας με το σχολείο.
3) Υποστήριξη των Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, σε ζητήματα βέλτιστης διδακτικής πρακτικής, αναπηρίας ή / και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, αποδοχής της διαφορετικότητας, ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της σχολικής κοινότητας, ψυχοκοινωνικής στήριξης όλων των μαθητών, ενίσχυσης της ακαδημαϊκής επίδοσης και αποφυγής της σχολικής διαρροής καθώς και ομαλής μετάβασης στην ενήλικη ζωή και την αγορά εργασίας και εφαρμογής λοιπών επιστημονικών, κοινωνικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας
4) Εισήγηση για την κατάταξη, την εγγραφή και φοίτηση μαθητών σε κατάλληλα σχολικά πλαίσια και αξιοποίηση συγκεκριμένων μεθόδων και μέσων περαιτέρω υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο (π.χ. παροχή τεχνικών βοηθημάτων σε μαθητές, αντικατάσταση γραπτών δοκιμασιών, διαφοροποίηση της διδασκαλίας, κ.ά.). Είναι σημαντικό, πιστεύουμε, ότι αναφέρεται ο όρος "Συνεκτίμηση με την εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών σε κατάλληλα σχολικά πλαίσια".
5) Σχεδιασμός επιμορφωτικών δράσεων προς όφελος όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, η προώθηση συνεργασιών και ανάμεσα στα σχολεία, τις οικογένειες και τους φορείς της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας καθώς και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
Οι βασικές διαφορές των ΚΕΣΥ με τα ΚΕΔΔΥ
Συνοπτικά τα ΚΕΣΥ διαφέρουν από τα ΚΕΔΔΥ στα παρακάτω:
  • Τα ΚΕΣΥ δεν προβλέπεται να συντάσσουν εκθέσεις για τις Σχολικές Μονάδες όπου απαιτούνται κτιριακές / υλικοτεχνικές παρεμβάσεις λόγω ελλείψεων προς τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (τα ΚΕΔΔΥ προβλέπονταν).
  • Τα ΚΕΣΥ προβλέπεται ότι θα προάγουν τις αρχές της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής (τα ΚΕΔΔΥ δεν προβλέπονταν). Κατά βάση, εδώ η πρόβλεψη είναι ότι τα ΚΕΣΥ θα μπορούν να προτείνουν μεθόδους και τεχνικά μέσα που βασίζονται στις υψηλές τεχνολογίες (ΤΠΕ) για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με σκοπό, λέει, την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση (σαν να μην προβλέπονταν αυτό για τα ΚΕΔΔΥ).
  • Τα ΚΕΣΥ προβλέπεται ότι θα λαμβάνουν αιτήματα ψυχοκοινωνικής στήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού από μαθητές και γονείς (τα ΚΕΔΔΥ δεν προβλέπονταν). Αυτό φαίνεται να είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο — αλλαγή στα ΚΕΣΥ. Μέλλει να δούμε πώς θα υλοποιηθεί — η ομάδα της νόησης στο διαδίκτυο παρακολουθεί τη Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου για αυτό το θέμα.
Για τη λειτουργία των ΚΕΣΥ θα χρειαστεί να προκηρυχθούν νέες θέσεις, να γίνουν μεταθέσεις / αποσπάσεις και άλλα που αφορούν το ήδη υπάρχον προσωπικό ώστε να στελεχωθούν εξ αρχής. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν αφού ψηφιστεί ο Νόμος έως 01/09/2018.
Ιστορική αναδρομή
Τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), ιδρύθηκαν το 2000 σε αντικατάσταση των Κέντρων Διάγνωσης Αποκατάστασης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.). Σήμερα, λειτουργούν ΚΕΔΔΥ σε 62 πόλεις της Ελλάδας. Τα ΚΕΔΔΥ αξιολογούν μαθητές μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή μέχρι το 22ο αν έχουν ήδη αξιολογηθεί πριν το 18ο και με βάση μία πρόσφατη εγκύκλιο ανεξαιρέτως ηλικίας άτομα που ανήκουν σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης. Κατά βάση, σε ό,τι αφορά τους μαθητές, αναλαμβάνουν τη διερεύνηση και διάγνωση τυχόν μαθησιακών δυσκολιών σε μαθητές και καθορίζουν τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που τυχόν προκύπτουν.
Τα ΚΕΔΔΥ στελεχώνονται από ειδικούς παιδαγωγούς όλων των βαθμίδων, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές. Κατά κοινή παραδοχή, μερικά ΚΕΔΔΥ είναι υποστελεχωμένα, έχουν ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή, και καθυστερούν τη διαδικασία της γνωμάτευσης.
Γνωρίζετε ότι...
Τα ΚΕΔΔΥ με βάση τη σχετική εγκύκλιο υποχρεούνται να εκδίδουν γραπτώς τη γνωμάτευσή τους για κάθε μαθητή, το αργότερο 45 ημέρες μετά την αρχική (πρώτη) αίτηση της οικογένειάς του για εκτίμηση των μαθησιακών αναγκών του;
Η κατάργηση των ΚΕΔΔΥ είχε έρθει ξανά στο προσκήνιο το 2011 με σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Πρώτα ο Μαθητής - Πρώτα η Σχολική Μονάδα» καταργούσε τα: α) Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) Γραφεία Φυσικής Αγωγής, γ) Γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης δ) Π.Ε.Κ, ε) Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., στ) ΚΕ.ΣΥ.Π, ζ) ΣΕΠ, η) ΕΚΦΕ, θ) ΚΕΠΛΗΝΕΤ και ΣΣΝ.
Πηγές:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις