Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)


Άρθρο 4, Ν.4547/2018 Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ιδρύονται ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ως εξής:
α) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή.
β) Αττικής, ως εξής:
1ο με έδρα την Αθήνα και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας,
2ο με έδρα το Μαρούσι και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας,
3ο με έδρα το Αιγάλεω και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής,
4ο με έδρα τη Νέα Σμύρνη και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας,
5ο με έδρα την Παιανία και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής,
6ο με έδρα τον Πειραιά και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.
γ) Βορείου Αιγαίου, ως εξής:
1ο με έδρα τη Μυτιλήνη και αρμοδιότητα για τις  σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου.
2ο με έδρα τη Χίο και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και Σάμου.
δ) Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα.
ε) Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη.
στ) Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα.
ζ) Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα.
η) Ιονίων Νήσων, ως εξής:
1ο με έδρα την Κέρκυρα και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας και Λευκάδας.
2ο με έδρα το Αργοστόλι και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.
θ) Κεντρικής Μακεδονίας, ως εξής:
1ο με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.
2ο με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.
3ο με έδρα τη Βέροια και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας.
4ο με έδρα τις Σέρρες και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς.
ι) Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο.
ια) Νοτίου Αιγαίου ως εξής:
1ο με έδρα τη Σύρο και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.
2ο με έδρα τη Ρόδο και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.
ιβ) Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη.
ιγ) Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία.
Αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, καθώς και των Ε.Κ., ο συντονισμός των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α., και των Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής αρμοδιότητάς τους, η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η οργάνωση της επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής, των εκπαιδευτικών, καθώς και η υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο.
Αρμοδιότητες των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Για την επίτευξη της αποστολής τους, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ασκούν τις εξής αρμοδιότητες:
α) Οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς, σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ομάδας σχολείων ή σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εφόσον πρόκειται για κεντρικά σχεδιασμένα επιμορφωτικά προγράμματα ή με δικό τους σχεδιασμό για θέματα που προκύπτουν από την καταγραφή των αναγκών των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους.
β) Οργανώνουν σεμινάρια επιμόρφωσης με τη συμμετοχή στελεχών των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε., εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα ή και εμπειρία σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς και μελών Διδακτικού -Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ή και επι-στημονικών φορέων.
γ) Υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους στη διαδικασία προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και της υλοποίησης και της αποτίμησής του.
δ) Μελετούν συστηματικά τις εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους, με σκοπό την αποδελτίωση των αιτημάτων και των αναγκών των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση και υποστήριξη, και προβαίνουν στον κατάλληλο σχεδιασμό και προγραμματισμό του έργου τους.
ε) Οργανώνουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών στα σύγχρονα επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα, προάγοντας καλές πρακτικές και νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, καθώς και την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη.
στ) Ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για τα προγράμματα σπουδών, τα νέα βιβλία, καθώς και τις αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και τους τρόπους αξιολόγησης μαθημάτων και μαθητών.
ζ) Μεριμνούν, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ., για:
αα) την εφαρμογή αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση φαινομένων, όπως η σχολική αποτυχία, η διαρροή μαθητών και ο σχολικός εκφοβισμός,
ββ) την καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων και την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης, ενισχύοντας και στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς με επιμορφώσεις,
γγ) την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν το γονεϊκό τους ρόλο και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή και με άλλες υποστηρικτικές δομές της τοπικής κοινότητας,
η) υποστηρίζουν, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Α., τη διοργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού και υγείας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ.,
θ) παρακολουθούν και υποστηρίζουν τη λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων και βιβλιοθηκών, υποστηρίζουν την αξιοποίηση του υλικού και του εξοπλισμού τους και εισηγούνται, εφόσον τους ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τον εκσυγχρονισμό των εποπτικών μέσων και του εργαστηριακού εξοπλισμού,
ι) μεριμνούν για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στο εκπαιδευτικό τους έργο, θέτοντας στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση,
ια) διαμορφώνουν, από κοινού με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) που προβλέπονται στο άρθρο 49 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ., των ΚΕ.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α. με τα Α.Ε.Ι. της οικείας περιφέρειας,
ιβ) χειρίζονται κάθε άλλο συναφές θέμα.
Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υποστηρίζονται στο έργο τους από το Ι.Ε.Π. και τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στην οποία και υποβάλλουν τις εκθέσεις για τον ετήσιο προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου τους, καθώς και από τις κατά περίπτωση αρμόδιες λοιπές οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
 Για τη στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνιστώνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πεντακόσιες σαράντα (540) θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίες πληρούνται από εκπαιδευτικούς που επιλέγονται για τριετή θητεία, σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως και 36 και κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:
α) Νηπιαγωγών (ΠΕ60): πενήντα επτά (57) θέσεις.
β) Δασκάλων (ΠΕ70): εκατόν πενήντα έξι (156) θέσεις.
γ) Θεολόγων (ΠΕ01): έντεκα (11) θέσεις.
δ) Φιλολόγων (ΠΕ02): εξήντα (60) θέσεις.
ε) Μαθηματικών (ΠΕ03): τριάντα δύο (32) θέσεις.
στ) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04): τριάντα δύο (32) θέσεις.
ζ) Γαλλικής (ΠΕ05): οκτώ (8) θέσεις.
η) Αγγλικής (ΠΕ06): είκοσι μία (21) θέσεις.
θ) Γερμανικής (ΠΕ07): έξι (6) θέσεις.
ι) Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): οκτώ (8) θέσεις.
ια) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): είκοσι μία (21) θέσεις.
ιβ) Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78): έξι (6) θέσεις.
ιγ) Μουσικής (ΠΕ79): δέκα (10) θέσεις.
ιδ) Οικονομίας (ΠΕ80): έντεκα (11) θέσεις.
ιε) Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων (ΠΕ81): τρεις (3) θέσεις.
ιστ) Μηχανολόγων (ΠΕ82): οκτώ (8) θέσεις.
ιζ) Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83): έξι (6) θέσεις.
ιη) Ηλεκτρονικών (ΠΕ84): τρεις (3) θέσεις.
ιθ) Πληροφορικής (ΠΕ86): είκοσι μία (21) θέσεις.
κ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (ΠΕ87): επτά (7) θέσεις.
κα) Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος (ΠΕ88): τέσσερις (4) θέσεις.
κβ) Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΠΕ89): μία (1) θέση.
κγ) Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91): δύο (2) θέσεις.
κδ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: είκοσι μία (21) θέσεις.
κε) Εκπαίδευσης για την Αειφορία: είκοσι μία (21) θέσεις.
κστ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73): δύο (2) θέσεις.
κζ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης: μία (1) θέση.
κη) Μουσουλμανικής Θρησκείας: μία (1) θέση.

Οι θέσεις των περιπτώσεων κστ΄, κζ΄ και κη΄ κατανέμονται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ οι λοιπές θέσεις κατανέμονται στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της χώρας με την απόφαση της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18.
 Σε κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προΐσταται ο Οργανωτικός Συντονιστής, ο οποίος επιλέγεται με τον αναπληρωτή του μεταξύ των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Κέντρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 25.
Ο Οργανωτικός Συντονιστής κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και ο αναπληρωτής του προέρχονται από κλάδο διαφορετικής βαθμίδας της εκπαίδευσης.

Κάθε Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου έχει την επιστημονική ευθύνη, για τα θέματα του κλάδου του, του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που υπάγονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Αν στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υπηρετούν περισσότεροι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ίδιου κλάδου, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ανατίθεται σε κάθε Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου η επιστημονική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών μονάδων και Ε.Κ.
Αν στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. δεν προβλέπεται θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ορισμένου κλάδου, την επιστημονική ευθύνη για τα θέματα του κλάδου αυτού αναλαμβάνει Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του ίδιου κλάδου άλλου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που ορίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., όπου δεν προβλέπεται θέση Συντονιστή του οικείου κλάδου, και να εισηγείται στα θέματα της αρμοδιότητάς του.
Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ανατίθεται σε κάθε Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου η παιδαγωγική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών μονάδων και Ε.Κ., πέραν της επιστημονικής ευθύνης που προβλέπεται στην παράγραφο 3.
Η ανάθεση της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 γίνεται με βάση τις προτιμήσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και τη σειρά τους στον πίνακα επιλογής της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 21.
 Η παιδαγωγική ευθύνη νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων ανατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, αντίστοιχα, και η παιδαγωγική ευθύνη των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ανατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ενώ η παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των Ε.Κ. ανατίθεται κατά προτεραιότητα σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ80 έως και ΠΕ89.
Η επιστημονική ευθύνη του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης, αντίστοιχα. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από κοινού με Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ70 και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης έχει την παιδαγωγική ευθύνη των μειονοτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από κοινού με Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των λοιπών κλάδων.
Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μουσουλμανικής Θρησκείας έχει την επιστημονική ευθύνη των μαθημάτων μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης των μουσουλμανικών ιεροσπουδαστηρίων, των μουσουλμανικών θρησκευτικών μαθημάτων στα μειονοτικά γυμνάσια - λύκεια και της διδασκαλίας του Κορανίου σε μαθητές - μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24). Κατά τα λοιπά, η επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη των μουσουλμανικών ιεροσπουδαστηρίων ανατίθεται σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των λοιπών κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σε κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνιστάται Ολομέλεια, που αποτελείται από όλους τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του Κέντρου και είναι αρμόδια να αποφασίζει για:
α) την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων,
β) τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων του Κέντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, με τη θέση συγκεκριμένων στόχων για την επίτευξη της αποστολής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 4,
γ) την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με σκοπό την επανεξέταση και ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου,
δ) την τελική αποτίμηση του ετήσιου προγραμματισμού, κατά τη λήξη του σχολικού έτους, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος.
Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) ή το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, κατά περίπτωση, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στο οποίο υπηρετεί ο Συντονιστής. Για την απαλλαγή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου από την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31, γνωμοδοτεί το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 7 και 8 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003 ή το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), αντίστοιχα.


Ο Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 158733/ΓΔ4 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4299/27-9-2018
Το Άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης ορίζει τα εξής:

Αποστολή των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
1. Αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, καθώς και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), ο συντονισμός των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της περιοχής αρμοδιότητάς τους, η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η οργάνωση της επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής, των εκπαιδευτικών, καθώς και η υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο (παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4547/2018).
2. Για την επίτευξη της αποστολής τους τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνεργάζονται ιδίως:
α) με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), από το οποίο και υποστηρίζονται ιδίως σε επιστημονικά και παιδαγωγικά θέματα, όπως αυτά της εισαγωγής και εφαρμογής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών, προγραμμάτων σπουδών, παιδαγωγικής έρευνας, ενταξιακής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, καθώς και στο πλαίσιο της οργάνωσης και υλοποίησης κεντρικά σχεδιασμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων,
β) με τα Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α. και Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής αρμοδιότητάς τους και
γ) με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.), με τα οποία επεξεργάζονται και συνδιαμορφώνουν προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μονάδων, των Ε.Κ., των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής αρμοδιότητάς τους με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της οικείας περιφέρειας.
Το Άρθρο 2 της υπουργική απόφασης  προβλέπει τον Ενιαίο  Κανονισμό  Λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ως εξής:
1. Η οργανωτική διάρθρωση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. περιλαμβάνει: α) την Ολομέλεια, β) τον Οργανωτικό Συντονιστή και τον αναπληρωτή του, γ) τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και δ) το διοικητικό προσωπικό γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης, το οποίο τοποθετείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
2. Για το ωράριο εργασίας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και του λοιπού προσωπικού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εφαρμόζεται η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ. 1692/27-6-2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β'769), όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, συμπεριλαμβανομένου του Οργανωτικού Συντονιστή και του αναπληρωτή του, συγκροτούν την Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή συνεδριάζουν και αποφασίζουν επί των θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους και αφορούν στο περιεχόμενο, τον τρόπο άσκησης και τον συντονισμό του επιστημονικού και παιδαγωγικού τους έργου.
4. Η Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το δεκαπενθήμερο, και έκτακτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο. Στην Ολομέλεια συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου. Με απόφαση του Οργανωτικού Συντονιστή ή της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καλούνται να παραστούν στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας οι Προϊστάμενοι των οικείων Κ.Ε.Σ.Υ. ή Κ.Ε.Α., όταν κριθεί αναγκαίο, βάσει των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
5. Ο Οργανωτικός Συντονιστής συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ενώ, σε περίπτωση απουσίας του, προεδρεύει ο Αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης οργανώνει και συντονίζει τις εργασίες της και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του συλλογικού οργάνου.
6. Η πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση γνωστοποιείται στα μέλη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. με ευθύνη του προέδρου, γραπτά ή ηλεκτρονικά, εγκαίρως και τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση ανα φέρονται: α) ο χώρος και ο χρόνος που θα λάβει χώρα η συνεδρίαση και β) τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
7. Εισηγητής των θεμάτων που επιλέγονται προς συζήτηση είναι ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στο οποίο ανατίθεται η αρμοδιότητα εισήγησης από τον Πρόεδρο.
8. Έκτακτη συνεδρίαση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. μπορεί να συγκληθεί: (α) κατόπιν συγκέντρωσης υπογραφών τουλάχιστον του 1/3 των μελών του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και (β) από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
9. Σε περίπτωση έκτακτης σύγκλησης συνεδρίασης λόγω συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του σώμα- τος, το κείμενο που περιλαμβάνει το θέμα της ημερήσιας διάταξης και τις υπογραφές των αιτούντων την έκτακτη συνεδρίαση, κατατίθεται στον Οργανωτικό Συντονιστή ή, σε περίπτωση απουσίας του, στον νόμιμο Αναπληρωτή του, και η συνεδρίαση ορίζεται εντός πενθημέρου από την ημερομηνία κατάθεσης.
10. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά και τα καθήκοντα Γραμματέα ανατίθενται, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε μέλος του διοικητικού προσωπικού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. που ασκεί καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης. Στα πρακτικά αναφέρονται ιδίως ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα ονόματα των παριστάμενων μελών, περιληπτική απόδοση των θεμάτων που συζητήθηκαν, τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, καθώς και οι ληφθείσες αποφάσεις. Το πρακτικό που συντάσσεται από τον Γραμματέα, υπογράφεται από τα μέλη και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο.
11. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α'45).
12. Με απόφαση της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σχεδιάζεται ο ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων του στην αρχή του σχολικού έτους και τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι για την επίτευξη της αποστολής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Σε τακτικές συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., παρακολουθείται η υλοποίηση του προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με σκοπό την επανεξέταση και ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωσή του. Με τη λήξη του σχολικού έτους, η Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προβαίνει σε έκθεση αποτίμησης του ετήσιου προγραμματισμού, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού και τον τρόπο αντιμετώπισης τους, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος. Τόσο ο προγραμματισμός όσο και η έκθεση αποτίμησης υποβάλλονται, διά του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, στο Ι.Ε.Π. και στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι- ας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά την έναρξη και λήξη του σχολικού έτους, αντίστοιχα.

13. Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. δημιουργεί ειδική ιστοσελίδα στον ιστότοπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ο Οργανωτικός Συντονιστής έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων. Με ευθύνη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στον ίδιο ιστότοπο δημιουργ είται, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κοινό ψηφιακό αποθετήριο με εκπαιδευτικό υλικό προσβάσιμο από κάθε ενδιαφερόμενο.

14. Κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. φέρει σφραγίδα με την ονομασία του και τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο εισερχομένων/εξερχόμενων εγγράφων.

Δείτε επίσης:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις