Ημερομηνία κυκλοφορίας 12.06.2018 Σελίδες 76 (8379 - 8454)

Περιεχόμενα του νόμου
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 3
Αποκεντρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 4
Ίδρυση ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού )
Άρθρο 5
Στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Άρθρο 6
Ίδρυση Κ.Ε.Σ.Υ. (Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης)
Άρθρο 7
Αποστολή και αρμοδιότητες των Κ.Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 8
Όργανα διοίκησης των Κ.Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 9
Στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 10
Σ.Δ.Ε.Υ. (Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης) και Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης)
Άρθρο 11
Διασύνδεση των Κ.Ε.Σ.Υ. με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.
Άρθρο 12
Αποστολή και αρμοδιότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)
Άρθρο 13
Οργάνωση και στελέχωση των Κ.Ε.Α.
Άρθρο 14
Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Άρθρο 15
Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού
Άρθρο 16
Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)
Άρθρο 17
Κατάργηση του θεσμού των σχολικών συμβούλων, υπηρεσιών και οργανικών μονάδων
Άρθρο 18
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 19
Μισθολογικές διατάξεις (Επιδόματα θέσης)
Άρθρο 20
Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 21
Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 22
Προϋποθέσεις επιλογής
Άρθρο 23
Κριτήρια επιλογής
Άρθρο 24
Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής
Άρθρο 25
Αρμόδια όργανα και διαδικασία επιλογής
Άρθρο 26
Συμβούλια επιλογής
Άρθρο 27
Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Άρθρο 28
Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλογής
Άρθρο 29
Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης
Άρθρο 30
Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας
Άρθρο 31
Απαλλαγή στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους
Άρθρο 32
Μεταθέσεις - τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας
Άρθρο 33
Αναπλήρωση
Άρθρο 34
Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων
Άρθρο 35
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 36
Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 37
Πεδίο εφαρμογής -Σκοπός και γενικές αρχές
Άρθρο 38
Αξιολογητές
Άρθρο 39
Έκθεση αξιολόγησης
Άρθρο 40
Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης
Άρθρο 41
Συμβουλευτική συνέντευξη
Άρθρο 42
Ενστάσεις
Άρθρο 43
Όργανα εξέτασης ενστάσεων
Άρθρο 44
Eξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 45
Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις
Άρθρο 46
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου αρχίζει την 1.9.2018.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 47
Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων
Άρθρο 48
Ομάδες εκπαιδευτικών και ομάδες σχολείων
Άρθρο 49
Τροποποιήσεις του ν. 1566/1985
(α) Προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου
(β) Εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας σε δημοτ. Σχολείο
(γ) Φορείς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
Ο όρος «προσχολική αγωγή», αντικαθίσταται από τον όρο «προσχολική εκπαίδευση
Άρθρο 50
Θέματα της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
Άρθρο 51
Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)
Ο ν. 3699/2008 τροποποιείται: α. Τα άρθρα 4 και 5 αντικαθίστανται ως εξής:
Άρθρο 4 Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς-ΚΕΣΥ»
Άρθρο 5 Διαδικασία διάγνωσης
Οι σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις προτάσεις, που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησης - γνωματεύσεις που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
Άρθρο 52
Εκπαίδευση για την αειφορία
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 87
Ρυθμίσεις για ζητήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της διά βίου μάθησης
Άρθρο 88
Ρυθμίσεις για ζητήματα αδειοδότησης φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης
Άρθρο 89
Ρυθμίσεις για τους φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης
Τροποποιήσεις του ν. 4093/2012
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜAΤΩΝ
Άρθρο 94
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό
Άρθρο 95
Απουσίες μαθητών-αθλητών
Άρθρο 101
Θέματα Α.Ε.Ι.
Άρθρο 111
Παιδαγωγική και διδακτική επάρκειαΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΦΕΚ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις