Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 11/05/2019 & 12/05/2019 ~ Χώρος διεξαγωγής: New York College, Θεσσαλονίκης 286, Καλλιθέα.


Ώρες Διεξαγωγής: 10.00-15.30
Εισηγήτρια: Δρ. Ράνια Χιουρέα, Σύμβουλος ΕΑΕ
Υπάρχουν δύο είδη διαταραχών: της μάθησης και της συμπεριφοράς, τις οποίες αντιμετωπίζουν τα παιδιά και που απασχολούν έντονα γονείς και εκπαιδευτικούς. Αποτελούν τα πιο συνήθη και κορυφαία προβλήματα στο σχολείο. Συχνά εμφανίζονται μαζί σε ένα παιδί, ενώ υπάρχει σοβαρή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ τους.  Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ενδογενείς και δεν προκαλούνται από το περιβάλλον. Ωστόσο μπορούν να επιδεινωθούν ή να μειωθούν ανάλογα με συγκεκριμένους παράγοντες του περιβάλλοντος. Τα προβλήματα συμπεριφοράς ποικίλουν και διαφέρουν ενώ κυμαίνονται από έλλειψη προσοχής στο χαμηλότερο επίπεδο μέχρι επιθετικότητα και βία στο υψηλότερο.

Κάθε παιδί είναι μια ατομική περίπτωση και χρειάζεται το δικό του τρόπο μεταχείρισης. Οι χειρισμοί που γίνονται εξαρτώνται κυρίως από την ηλικία, την ωριμότητα και τις δυνατότητες του παιδιού. Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος παρέμβασης είναι πιο πιθανό να έχει θετικά αποτελέσματα, αν γίνει έγκαιρα και με τον κατάλληλο τρόπο. Στην αντίθετη περίπτωση ενισχύονται οι δυσκολίες και γίνονται περισσότερο ανθεκτικές σε κάθε μορφή παρέμβασης. Τα παιδαγωγικά προγράμματα παρέμβασης ξεκινούν από δύο βασικά κριτήρια, το κριτήριο του περιεχομένου της μαθησιακής ύλης και τη μαθησιακή συμπεριφορά.

Για τους μαθητές με διαγνωσμένες Μαθησιακές Δυσκολίες ή Διαταραχές Συμπεριφοράς, σχεδιάζεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης (ΕΠΕ), λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες, αδυναμίες και ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού, ώστε να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες του μαθητή. Έχει σκοπό την πρόληψη, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των δυσκολιών του, στοχεύοντας στην ποιοτική εκπαίδευση και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξή του.  Για τους μαθητές που δεν έχουν διάγνωση, αλλά παρουσιάζουν διαταραχές και αντίστοιχες συνέπειες σε παιδαγωγικό και μαθησιακό επίπεδο, οι οποίες ξεφεύγουν δυναμικά απ’ τα όρια της κανονικότητας, αρχικά σχεδιάζεται και εφαρμόζεται ένα Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (Β.Π.Π.) για μια περίοδο 4-8 εβδομάδων. Αν δεν επιτευχθεί ο στόχος του ΒΠΠ, ενδεχομένως να χρειαστεί το παιδί αξιολόγηση από αρμόδια διαγνωστική υπηρεσία, ώστε να σχεδιαστεί ακολούθως το κατάλληλο γι’ αυτό Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ).
Σκοπός Επιμόρφωσης
Στόχος του σεμιναρίου είναι, αφού οι συμμετέχοντες έχουν κατανοήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές Συμπεριφοράς, να εξοικειωθούν με το σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης για την κατάλληλη οργάνωση και αξιοποίηση των παραγόντων που θα μπορέσουν να συμβάλουν θετικά στην αντιμετώπιση των εν λόγω δυσκολιών των μαθητών.  Αρχικά θα παρουσιαστούν εισαγωγικές γνώσεις σχετικά με την έννοια και τα χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, όπως και σχετικά με τις Διαταραχές Συμπεριφοράς, οι οποίες επιδρούν άμεσα στην κοινωνική αλληλεπίδραση ή επιδεινώνουν σημαντικά τη μάθηση.  Στη συνέχεια θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση του τρόπου κατάρτισης Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) καθώς και Βραχύχρονου Προγράμματος Παρέμβασης (ΒΠΠ) και επίσης στην ανάδειξη τρόπων και στρατηγικών υποστήριξης των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές Συμπεριφοράς.
Η επιμόρφωση θα έχει βιωματικό χαρακτήρα. Θα γίνει παρουσίαση και μελέτη περιπτώσεων μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και με Διαταραχές Συμπεριφοράς, καθώς επίσης και των ατομικών προγραμμάτων παρέμβασης με τα οποία αντιμετωπίστηκαν οι δυσκολίες των μαθητών αυτών στο σχολείο. Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν τις απόψεις αλλά και τις εμπειρίες τους, ώστε να υπάρξει θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών οπτικών και να αναπτυχθεί ένας ζωντανός προβληματισμός σχετικά με την κατάρτιση αποτελεσματικών εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης για Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές Συμπεριφοράς.
Μαθησιακοί Στόχοι
Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, αναμένεται οι συμμετέχοντες:
α. να γνωρίζουν τι είναι το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) και ποια είναι η σπουδαιότητά του
β. να γνωρίζουν τι είναι το Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (ΒΠΠ), καθώς επίσης γιατί και πότε το χρησιμοποιούμε
γ. να μπορούν να σχεδιάσουν τόσο ένα Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) όσο και ένα Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (ΒΠΠ) για Μαθησιακές Δυσκολίες και Προβλήματα Συμπεριφοράς
δ. να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν κατάλληλα το προσφερόμενο από το σεμινάριο «Φύλλο Παρατήρησης Μαθητή» ώστε να προσεγγίζουν τις περιπτώσεις προβλημάτων συμπεριφοράς, με στόχο όχι μόνο την αντιμετώπιση αλλά κυρίως την πρόληψή τους και τη βαθμιαία εξασθένισή τους.
Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς του γενικού σχολείου όλων των βαθμίδων, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και που αναζητούν πρακτικούς, λειτουργικούς τρόπους και στρατηγικές για την πιο κατάλληλη αντιμετώπιση των μαθητών τους. Αφορά επίσης φοιτητές παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών, φοιτητές που μετεκπαιδεύονται στην Ειδική Αγωγή, καθώς και γονείς και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αποκτήσει πρακτικές γνώσεις σχετικά με τα εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες και Προβλήματα Συμπεριφοράς.
Θεματικές:
Θεματική 1- Μαθησιακές Δυσκολίες
• Έννοια και ορισμός των Μαθησιακών Δυσκολιών
• Ενδείξεις και χαρακτηριστικά των μαθητών με Μ.Δ.
• Πώς εκδηλώνονται οι Μαθησιακές Δυσκολίες
• Βασικές κατηγορίες και ταξινομήσεις των Μ.Δ.
• Η επίδραση των Μ.Δ. στη ζωή του παιδιού
• Κοινωνική εξέλιξη των μαθητών με Μ.Δ.
• Προβλήματα παιδιών με Μ.Δ. στη Σχολική Μάθηση
• Αντιμετώπιση Μ.Δ. στη σχολική τάξη
Θεματική 2- Διαταραχές Συμπεριφοράς
• Εννοιολογική σημασία των χρησιμοποιουμένων ειδικών όρων
    προβληματικό παιδί, σχολική προσαρμογή, συμπεριφορά).
• Παρουσίαση κριτηρίων για τη διάγνωση των προβλημάτων
   προσαρμογής και συμπεριφοράς των παιδιών της σχολικής ηλικίας.
• Βοήθεια των εκπαιδευτικών στην οργάνωση τρόπων παρέμβασης με
   στόχο την απόκτηση και ανάπτυξη της ικανότητάς τους για την έγκαιρη
   διάγνωση και αντιμετώπιση των μαθητών που εκδηλώνουν τα
   προαναφερόμενα προβλήματα.
Θεματική 3- Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ)
• Βασικές Αρχές της Ειδικής Αγωγής
• Τι είναι το ΕΠΕ
• Βήματα για τη σύνταξη και εφαρμογή του ΕΠΕ-Διαδικασία:  
   Αξιολόγηση-Δημιουργία
• Η σημασία της Αρχικής Αξιολόγησης του μαθητή
• Τι πρέπει να περιλαμβάνει το ΕΠΕ
• Βραχυπρόθεσμοι και Μακροπρόθεσμοι στόχοι
Θεματική 4- Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (ΒΠΠ)
• Τι είναι το ΒΠΠ και σε τι ωφελεί
• Διαδικασία υλοποίησης ΒΠΠ
• Τι είναι η ΑΣΔ (Ανταπόκριση Στη Διδασκαλία)-Βασικές αρχές της
• Διδασκαλίες βασισμένες σε ερευνητικά δεδομένα
• Ενδεικτικοί τρόποι παρέμβασης
Θεματική 5- Μελέτες Περιπτώσεων
• Παρουσίαση παιδαγωγικών προσεγγίσεων και εκπαιδευτικής
   παρέμβασης μέσα από πραγματικές περιγραφές περιπτώσεων
   μαθητών με Μ.Δ. και Προβλήματα Συμπεριφοράς (από όλες τις
   βαθμίδες εκπαίδευσης).
• Κριτική ανάλυση της κάθε περίπτωσης
Θεματική 6- Ζητήματα Μαθητών - Πρακτική άσκηση
• Παρουσίαση περιπτώσεων μαθητών με Μ.Δ. και Προβλήματα
   Συμπεριφοράς
• Οργάνωση των πληροφοριών
• Υποθέσεις για τη διάγνωση
• Διαμόρφωση στόχων παρέμβασης και επιλογή κατάλληλων
   στρατηγικών για την επίτευξή τους
• Παρουσίαση εργασιών, συζήτηση
Διοργανωτής: EMPLOY

Πιστοποίηση

Στους συμμετέχοντες παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας Κέντρο Δια Βιου Μάθησης της Employ.

Επιστημονικό Υλικό
Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό σε ψηφιακή μορφή
Κόστος Συμμετοχής


  • Κανονική Συμμετοχή: 65€ Για εγγραφές μέχρι 09/05/2019 Εκπαιδευτικοί, Επαγγελματίες, Ιδιώτες


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις