ΦΕΚ με τον καθορισμό  του διδακτικού ωραρίου και του ωρολογίου προγράμματος των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων, καθώς και το Ολοήμερο Πρόγραμμα αυτών.


Σύνταξη Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και Ειδικών Νηπιαγωγείων
1. Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (Ε.Ω.Π.Δ.) του Ειδικού Νηπιαγωγείου και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου περιλαμβάνει οργανωμένες διαθεματικές και βιωματικές δραστηριότητες, εφαρμογή Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.), ελεύθερο ή οργανωμένο παιχνίδι και πρόγευμα, με στόχο την ανάπτυξη επικοινωνιακών, γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων. Στο Ε.Ω.Π.Δ. του Ειδικού Νηπιαγωγείου και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου εφαρμόζεται, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών, το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.) ή το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) του Νηπιαγωγείου ή του Δημοτικού Σχολείου αναλόγως ή ένας συνδυασμός των παιδαγωγικών αρχών και των εκπαιδευτικών στόχων των ανωτέρω προγραμμάτων.
2. Στο πρόγραμμα των κωφών και βαρήκοων μαθητών/τριών, και ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους, εντάσσεται η διδασκαλία για την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και την εκμάθηση αυτής.
Στο πρόγραμμα των τυφλών μαθητών/τριών, και ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους, εντάσσεται η διδασκαλία για την εκμάθηση της γραφής Braille, καθώς και την εκπαίδευση στην κινητικότητα και στον προσανατολισμό.
Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των μαθητών/τριών στο φάσμα του αυτισμού, και ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους, εντάσσονται και εφαρμόζονται τροποποιημένες-υποβοηθούμενες μορφές επικοινωνίας και με τη μορφή συμβόλων-εικόνων.
3. Το Ε.Ω.Π.Δ. των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων συντάσσεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η του σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων. Για τη σύνταξη του Ε.Ω.Π.Δ. πραγματοποιείται συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. κατά την οποία αποφασίζεται αιτιολογημένα:
α) Η κατανομή των μαθητών/τριών σε τμήματα, η οποία γίνεται με κριτήριο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως προκύπτουν από τη διάγνωση, τις εκθέσεις αξιολόγησης – γνωματεύσεις των ΚΕ.Σ.Υ., τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς και τη δυναμική των δημιουργούμενων ομάδων,
β) Η επιλογή του κατάλληλου αναλυτικού προγράμματος για κάθε τμήμα τάξης ή βαθμίδας, για την οποία λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών κάθε τμήματος και επιλέγεται εάν θα εφαρμοστεί το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.) ή το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) του Νηπιαγωγείου ή του Δημοτικού Σχολείου αναλόγως ή ένας συνδυασμός των παιδαγωγικών αρχών και των εκπαιδευτικών στόχων των ανωτέρω προγραμμάτων,
γ) Η ανάθεση των τμημάτων στους εκπαιδευτικούς και των ωρών διδασκαλίας αυτών, καθώς και οι ώρες υποστηρικτικού έργου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),
δ) Η κατάρτιση πίνακα εφημερευόντων ανά ημέρα και ο καθορισμός των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους για την ασφαλή επιτήρηση των μαθητών/τριών και
ε) Η πρόβλεψη αντιμετώπισης περιπτώσεων όπως η διαμόρφωση του προγράμματος σε περίπτωση απουσίας μελών του προσωπικού, η συνοδεία μαθητών/τριών σε δραστηριότητες εκτός σχολικού πλαισίου, η διαχείριση σεισμικού ή άλλου κινδύνου στη σχολική μονάδα, κ.α..
Για όλα τα ανωτέρω καθώς και για άλλα ζητήματα εκπαιδευτικής λειτουργίας και παιδαγωγικής πρακτικής, στο πλαίσιο παροχής επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης υποστηρίζουν τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων ευθύνης τους.
4. Ο/Η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. υποβάλλει το Ε.Ω.Π.Δ. του σχολείου, σε τρία αντίγραφα στον/στην Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών Θεμάτων και επισυνάπτει αντίγραφο του πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει τις αιτιολογημένες αποφάσεις της κατανομής των μαθητών/τριών σε τμήματα και της επιλογής του κατάλληλου αναλυτικού προγράμματος, την ανάθεση στους εκπαιδευτικούς των ωρών διδασκαλίας και του τμήματος που αναλαμβάνουν, το πρόγραμμα υποστηρικτικού έργου του ΕΕΠ και ΕΒΠ και τον πίνακα εφημερευόντων.
Ο/Η Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικών Θεμάτων επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα αντίγραφο στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.
5. Για όλους τους/τις μαθητές/τριες σχεδιάζονται και υλοποιούνται Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.). Για τον σχεδιασμό, τον καθορισμό της κατάλληλης στοχοθεσίας και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, την παρακολούθηση της υλοποίησης, τη διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση των Ε.Π.Ε. των μαθητών/τριών, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πραγματοποιούνται παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών των τμημάτων με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που διδάσκουν ή υποστηρίζουν τους/τις συγκεκριμένους/ες μαθητές/τριες. Για την σύνταξη των Ε.Π.Ε. των μαθητών/τριών λαμβάνονται υπόψη:
α) οι εκθέσεις αξιολόγησης – γνωματεύσεις και οι εισηγήσεις των ΚΕ.Σ.Υ.,
β) οι αξιολογήσεις και οι προτάσεις των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π.,
γ) τα ενδιαφέροντα και οι ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών/τριών και
δ) οι απόψεις των γονέων, οι οποίοι ενημερώνονται και διατυπώνουν τη γνώμη τους. Σε όποιο στάδιο της διαδικασίας κριθεί απαραίτητο από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η ή τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, ζητείται η συνδρομή των οικείων Κ.Ε.Σ.Υ..
6. Για όλους τους μαθητές/τριες τηρούνται Ατομικοί Φάκελοι, οι οποίοι ενημερώνονται τακτικά από τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. που διδάσκουν ή υποστηρίζουν τους μαθητές/τριες.
 Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π. καταχωρούν τις εκθέσεις αξιολόγησης των μαθητών/τριών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τους βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους (εκπαιδευτικούς, ψυχοπαιδαγωγικούς, κοινωνικούς, κ.α.) στόχους που τέθηκαν κατά τη σύνταξη των Ε.Π.Ε., την αποτίμηση των αποτελεσμάτων επίτευξης των καθορισμένων στόχων καθώς και τις προτάσεις τους.
Ακόμα, οι Ατομικοί Φάκελοι περιλαμβάνουν τα Ε.Π.Ε. των μαθητών/τριών, ενδεικτικά φύλλα εργασίας ή αξιολόγησης, τις εκθέσεις αξιολόγησης – γνωματεύσεις των Κ.Ε.Σ.Υ., τις γνωματεύσεις των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων άλλων Υπουργείων και άλλα στοιχεία και φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του Διευθυντή/ντριας ή Προϊσταμένου/ης του σχολείου, ενώ σε αυτούς έχουν πρόσβαση οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π. που διδάσκουν ή υποστηρίζουν τους/τις συγκεκριμένους/ες μαθητές/τριες, τηρώντας σε κάθε περίπτωση τον κώδικα δεοντολογίας και τις διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
7. Το Ε.Ω.Π.Δ. βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια με στόχο την κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών και στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο όλου του προσωπικού και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχει τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα.
Έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύνολο του Εκπαιδευτικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού  Βοηθητικού Προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος, το Ε.Ω.Π.Δ. αναμορφώνεται προσωρινά ως προς τα διδακτικά αντικείμενα, κατόπιν εισήγησης του/της Διευθυντή/ντριας ή Προϊσταμένου/νης και απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνεργασία με τον/την Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών Θεμάτων, αξιοποιώντας το σύνολο των προσφερόμενων διδακτικών ωρών με βάση το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο και τις διδακτικές ώρες του προσωπικού για τις οποίες έχει τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα.
8. Με βάση τα αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους και μέχρι την κάλυψη των κενών σε προσωπικό για την πλήρη ανάπτυξη του Ε.Ω.Π.Δ., δύναται να υπάρξει πρόωρη αποχώρηση των μαθητών/τριών.
Την απόφαση για την πρόωρη αποχώρηση των μαθητών/τριών λαμβάνει ο/η οικείος/α Διευθυντής/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας ή Προϊσταμένου/ης του σχολείου και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
Μετά την απόφαση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η του σχολείου ενημερώνει εγγράφως τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών. Αντίγραφο της έγγραφης ενημέρωσης κοινοποιείται στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στο οικείο ΠΕΚΕΣ.
Ο/Η οικείος/α Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικών Θεμάτων εισηγείται εγγράφως μέσω του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), προτείνοντας την αξιοποίηση των διδακτικών ωρών που πλεονάζουν στα σχολεία.
Σύμφωνα με την αριθμ. 27922/Γ6/8-3-2007 Υ.Α (ΦΕΚ 449/Β΄/2007), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 48275/Δ3/28.03.2019 (ΦΕΚ 1388/ τ.Β΄/22.04.2019) και το ΦΕΚ 1088/τ.Β΄/02.04.2019, ως προς τα καθήκοντα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΣΜΕΑΕ, προβλέπεται : «Η άσκηση των καθηκόντων τους δύναται να επεκτείνεται και στους/στις μαθητές/τριες των συστεγαζόμενων ή γειτονικών Σ.Μ.Ε.Α.Ε., όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες και εφόσον έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των σχολείων στα οποία υπηρετούν. Η επέκταση της άσκησης των καθηκόντων γίνεται με απόφαση του/της Περιφερειακού Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης και σχετικές αιτιολογημένες εισηγήσεις των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης και πρόταση του ΠΥΣΕΕΠ».
9. Το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας στο Ειδικό Νηπιαγωγείο είναι είκοσι πέντε (25) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως (08:30-13:00) και στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο είναι για όλες τις τάξεις ή βαθμίδες τριάντα (30) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως (08:15-13:15).
10. Στην περίπτωση συστεγαζόμενων Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/ες των σχολείων συνεργάζονται για την κατάρτιση των Ε.Ω.Π.Δ. με σκοπό την κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών αμφότερων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. από το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που υπηρετεί σε αυτές.
11. Στην περίπτωση ύπαρξης κοινών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων, οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/νες των Ειδικών Νηπιαγωγείων προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία ανεξάρτητων δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών/τριών τους.
Έως την υλοποίηση της προσαρμογής των δρομολογίων, από τους αρμόδιους φορείς, το πρόγραμμα των Ειδικών Νηπιαγωγείων προσαρμόζεται ως προς την ώρα και το χρόνο: α) της υποδοχής των μαθητών/τριών, ο οποίος ορίζεται από 08:00 έως 08:30 και β) της προετοιμασίας αποχώρησης των μαθητών/τριών, ο οποίος ορίζεται από 12:45 έως 13:15, εκτός της περίπτωσης λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος στο Ειδικό Νηπιαγωγείο, κατά την οποία οι μαθητές/τριες παραμένουν σε αυτό από 13:00 έως 13:15.
Οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/ες των Ειδικών Νηπιαγωγείων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων καθορίζουν το πρόγραμμα επιτήρησης των μαθητών/τριών κατά τους χρόνους των ανωτέρω α και β περιπτώσεων.
12. Με απόφαση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., κατόπιν εισήγησης του Συλλόγου Διδασκόντων του Ειδικού Νηπιαγωγείου ή του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και σύμφωνης γνώμης του/της Συντονιστή/στριας Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, δύναται να τροποποιείται η ώρα έναρξης και λήξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Σ.Μ.Ε.Α.Ε., χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική διάρκειά τους, αναλόγως των τοπικών ή άλλων συνθηκών και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις