Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ): Σκοπός, αρμοδιότητες, λειτουργία, διοίκηση, στελέχωση

Άρθρα 11,12,13,14,15 Ν.3848/2021

Άρθρο 11

Σκοπός και αρμοδιότητες των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

1. Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που ιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) μετονομάζονται σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

2. Σκοπός των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για τα ζητήματα, για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., δεν έχουν αρμοδιότητα άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς.

3. Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι ιδίως οι εξής:

α) Σε επίπεδο διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών:

αα) Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών ή εμποδίων στη μάθηση των μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και η έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης.

αβ) Η κατ’ αποκλειστικότητα σύνταξη εξατομικευμένων αξιολογικών εκθέσεων για τους μαθητές της περιοχής αρμοδιότητάς τους, στις οποίες αναφέρονται οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα καινοτόμα μέσα ή οι υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας που μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργική συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

αγ) Η εισήγηση στη σχολική μονάδα για την κατάρτιση των προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης και δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), καθώς και η εισήγηση για την εφαρμογή κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις σχολικές μονάδες, στην έδρα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή κατ’ οίκον.

αδ) Η πρόταση στη σχολική μονάδα για την εφαρμογή προγραμμάτων έγκαιρης διεπιστημονικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο της πρώιμης παρέμβασης.

αε) Η διατύπωση των βασικών αξόνων των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α’ 199).

αστ) Η προώθηση των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής.

αζ) Ο καθορισμός του είδους των εκπαιδευτικών βοηθημάτων, του μορφότυπου των προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων, των υποστηρικτικών τεχνολογιών και των εύλογων προσαρμογών που διευκολύνουν την πρόσβαση στον χώρο και στη μαθησιακή διαδικασία, τα οποία χρειάζονται οι μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική μονάδα ή στο σπίτι, η παροχή υπηρεσιών υποστηρικτικών τεχνολογιών για την οποία δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση, καθώς και η υποστήριξη κάθε αρμόδιου φορέα για την εξασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης και παραμονής των μαθητών στους χώρους της εκπαίδευσης, όπως επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (ν. 4074/2012, Α’88).

αη) Η κατ’ αποκλειστικότητα σύνταξη αξιολογικής έκθεσης για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης για τις ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή εύλογες προσαρμογές, όπως η παροχή περισσότερου χρόνου, η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών, η παροχή δια ζώσης διευκόλυνσης και η παροχή των θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή, ανάλογα με το είδος αναπηρίας ή τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους περιορισμούς που συνεπάγονται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή στις ενδοσχολικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις μεταγυμνασιακές και μεταλυκειακές σπουδές, στις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και στις εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής. Κατά τη σύνταξη της αξιολογικής έκθεσης εξαντλούνται οι δυνατότητες η εξέταση να γίνεται στα ίδια θέματα και συγχρόνως με τους υπόλοιπους μαθητές, σε συνδυασμό με τις ανωτέρω ειδικές εξατομικευμένες ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές και τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών.

αθ) Η κατ’ αποκλειστικότητα λήψη της απόφασης για αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών, για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προφορικές ή άλλης μορφής, ως προς τον τρόπο διατύπωσης και το μορφότυπο των θεμάτων, δοκιμασίες στις εξετάσεις της υποπερ. αη), ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες της υποπερ. αη).

αι) Η εισήγηση προς τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες για ζητήματα που αφορούν στην ίδρυση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασμό, τη μετατροπή, τη συγχώνευση και τη μεταφορά, καθώς και την προσθήκη τομέων και ειδικοτήτων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.).

αια) Η διερεύνηση αιτημάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης.

β) Σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων:

βα) Η υλοποίηση, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών παρεμβάσεων παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε μαθητές, μέσω προγραμμάτων εκπαιδευτικής παρέμβασης και πρόληψης, στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, δράσεων ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της μαθητικής κοινότητας, καθώς και δράσεων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και συνολικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των μαθητών.

ββ) Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο εκπαιδευτικό, το ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ζητήματα βέλτιστης διδακτικής πρακτικής, ανταπόκρισης στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποδοχής της διαφορετικότητας και αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού, προώθησης ενταξιακών πρακτικών, ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων, καλλιέργειας βασικών δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών, ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της σχολικής κοινότητας και αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης.

βγ) Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών σε σχέση με ζητήματα υποστήριξης της σχολικής μάθησης, της οργάνωσης της μελέτης και της συνεργασίας με τη σχολική μονάδα.

γ) Σε επίπεδο υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων:

γα) Η ενίσχυση των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, η πρόληψη της σχολικής διαρροής και η δημιουργία μίας ασφαλούς και υποστηρικτικής σχολικής κουλτούρας που ευνοεί την ψυχοκοινωνική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία των μαθητών.

γβ) Η υποστήριξη της διατύπωσης προτεραιοτήτων και στόχων ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών, καθώς και του σχεδιασμού ολιστικών πολιτικών και στρατηγικών σε σχέση με ψυχοκοινωνικά ζητήματα.

γγ) Ο εντοπισμός δομικών φραγμών και εμποδίων στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση και η εφαρμογή επιστημονικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας.

γδ) Η υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας.

γε) Η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τους γονείς ή κηδεμόνες και τις υπηρεσίες παροχής ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.

δ) Σε επίπεδο ενημέρωσης και επιμόρφωσης:

δα) Η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για καινοτόμες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς δράσεις και προγράμματα σχετικά με ψυχοκοινωνικά ζητήματα.

δβ) Η παραγωγή και διάδοση ενημερωτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς ή κηδεμόνες, καθώς και για την ευρύτερη κοινότητα για τα ανωτέρω ζητήματα.

δγ) Η διατήρηση βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφόρησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για ζητήματα ψυχοκοινωνικής και μαθησιακής υποστήριξης.

δδ) Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, η προώθηση συνεργασιών ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, τους γονείς ή κηδεμόνες, τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, τις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), καθώς και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού, διαφορετικότητας και ψυχοκοινωνικής υγείας.

δε) Η παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και η διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης για τους γονείς ή κηδεμόνες, στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, υπό τη μορφή ενημερωτικών ημερίδων ή άλλων δράσεων.

δστ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της έδρας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., κατόπιν έγκρισης του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, προς όφελος των μελών της σχολικής κοινότητας.

4. Τα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ασκούν τις αρμοδιότητες της παρ. 3 και χειρίζονται κάθε συναφές θέμα σε συνεργασία με τις λοιπές περιφερειακές δομές διοίκησης και υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζονται με τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του

ν. 4058/2012 (Α’ 63), καθώς και τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες υγείας κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων τους.

5. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα εισήγησης για την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης υποστήριξης, ήτοι παράλληλη στήριξη ή φοίτηση σε τμήμα ένταξης σε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης.

6. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή οι Ε.Δ.Υ. εισηγούνται ειδικά προγράμματα για τη μετάβαση των μαθητών όλων των τύπων και βαθμίδων εκπαίδευσης σε άλλο τύπο ή βαθμίδα, σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες προέλευσης και υποδοχής των μαθητών, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών.

7. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις στις εξής περιπτώσεις:

α) Ύστερα από αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 17. Στην περίπτωση αυτή, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζεται με τη σχολική μονάδα.

β) Ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Ε.Δ.Υ. ή, εάν δεν υφίσταται, του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

γ) Όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών.

8. α) Ως προς την περ. β) της παρ. 7 ισχύουν ειδικότερα τα εξής:

αα) Για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης απαιτείται η συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων. Η συναίνεση δηλώνεται εγγράφως.

αβ) Οι γονείς ή κηδεμόνες καλούνται στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. και στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους. Από την εισήγηση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου πρέπει να προκύπτει η περιγραφική-εκπαιδευτική αξιολόγηση του μαθητή. Στην εισήγηση προσαρτάται η δήλωση συναίνεσης των γονέων ή κηδεμόνων για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης.

αγ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συνδρομή των οποίων απαιτεί ειδική αιτιολόγηση και οι οποίες σχετίζονται ιδίως με δυσχέρειες συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τους γονείς επί διαπιστωμένων σοβαρών δυσκολιών μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης του μαθητή στο σχολικό περιβάλλον, η υποβολή εισήγησης στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να γίνει απευθείας από την Ε.Δ.Υ., προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η αναγκαιότητα της παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τόσο σε επίπεδο υποστήριξης της σχολικής μονάδας όσο και σε επίπεδο υποστήριξης των γονέων ή κηδεμόνων.

Στόχος της παρέμβασης είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού συνεργασίας μεταξύ σχολικής μονάδας και γονέων και κηδεμόνων. Αν στη σχολική μονάδα λειτουργεί Ε.Δ.Υ. ισχύει η παρ. 8 του άρθρου 17.

Αν στη σχολική μονάδα δεν λειτουργεί Ε.Δ.Υ., η εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποβάλλεται έπειτα από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης της Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ως προς την ενταξιακή εκπαίδευση ή, εφόσον δεν υφίσταται, έπειτα από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας.

Οι γονείς ή κηδεμόνες καλούνται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων που αφορούν στη λήψη της απόφασης παραπομπής στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και για την παροχή απόψεων, όποτε κρίνεται σκόπιμο.

β) Ως προς την περ. γ) της παρ. 7 ισχύει η υποπερ. αα) της περ. α) της παρούσας.

9. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εκτός από περιπτώσεις ατομικής αξιολόγησης και υποστήριξης, διερευνούν και αιτήματα, που υποβάλλονται από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων και αφορούν σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους. Τα αιτήματα αυτά συνοδεύονται από το σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., περιγραφική έκθεση των μέτρων που έχουν ληφθεί από τη σχολική μονάδα για το προς παρέμβαση θέμα και τα σχετικά αποτελέσματα.

10. Με απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να πραγματοποιείται πρακτική άσκηση στο κέντρο από προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές Α.Ε.Ι..

 Άρθρο 12

Παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

1. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ανατίθεται σε ειδική επιτροπή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ειδική επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:

α) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο,

β) τον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

γ) έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

δ) έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης,

ε) έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ψυχολόγων του κλάδου ΠΕ23 και

στ) έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών του κλάδου ΠΕ30.

Οι θέσεις των περ. γ) έως στ) καλύπτονται από Συμβούλους Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στην Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) ή τις Ε.Δ.Ε.Α. που λειτουργούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008 (Α’ 199).

Για τη λειτουργία της ειδικής επιτροπής παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

2. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους, καθώς και κατά την παύση της λειτουργίας τους, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 15, υποβάλλουν εκθέσεις αποτίμησης της λειτουργίας τους στην επιτροπή παρακολούθησης της παρ. 1 του παρόντος, στις οποίες καταγράφονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα αιτήματα που υποβλήθηκαν, τις αξιολογικές εκθέσεις που εκδόθηκαν ανά κατηγορία αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης με βάση τις ειδικότητες του προσωπικού που στελεχώνει τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., το σύνολο των παρεμβάσεων που έγιναν στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης τους, καθώς και η αποτίμηση του προγραμματισμού δράσης, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 14. Στις εκθέσεις του προηγούμενου εδαφίου μνημονεύεται ειδικά η τήρηση της προθεσμίας της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008.

Στη συνέχεια, η επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για όλα τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αυτός ενεργεί, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

 Άρθρο 13

Περιοχές αρμοδιότητας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

1. Τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) λειτουργούν ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

α) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

αα) Δράμας με έδρα τη Δράμα.

αβ) Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

αγ) Καβάλας με έδρα την Καβάλα.

αδ) Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη.

αε) Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή.

β) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής:

βα) 1ο Α’ Αθήνας με έδρα την Αθήνα.

ββ) 2ο Α’ Αθήνας με έδρα την Αθήνα.

βγ) 1ο Β’ Αθήνας με έδρα τη Νέα Ιωνία.

βδ) 2ο Β’ Αθήνας με έδρα την Αγία Παρασκευή.

βε) 1ο Γ’ Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω.

βστ) 2ο Γ’ Αθήνας με έδρα το Ίλιον.

βζ) 1ο Δ’ Αθήνας με έδρα τη Νέα Σμύρνη.

βη) 2ο Δ’ Αθήνας με έδρα τον Άγιο Δημήτριο.

βθ) 1ο Ανατολικής Αττικής με έδρα την Παλλήνη.

βι) 2ο Ανατολικής Αττικής με έδρα στις Αχαρνές.

βια) Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα.

βιβ) 1ο Πειραιά με έδρα τον Πειραιά.

βιγ) 2ο Πειραιά με έδρα τον Πειραιά.

γ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου:

γα) Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη.

γβ) Λήμνου με έδρα τη Μύρινα.

γγ) Σάμου με έδρα τη Σάμο.

γδ) Χίου με έδρα τη Χίο.

δ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας:

δα) Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι.

δβ) 1ο Αχαΐας με έδρα την Πάτρα.

δγ) 2ο Αχαΐας με έδρα την Πάτρα.

δδ) Ηλείας με έδρα τον Πύργο.

ε) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας:

εα) Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά.

εβ) Καστοριάς με έδρα την Καστοριά.

εγ) Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη.

εδ) Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα.

στ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου:

στα) Άρτας με έδρα την Άρτα.

στβ) Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα.

στγ) Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα.

στδ) Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα.

ζ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας:

ζα) Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα.

ζβ) Λάρισας με έδρα τη Λάρισα.

ζγ) Μαγνησίας με έδρα το Βόλο.

ζδ) Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα.

η) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων:

ηα) Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο.

ηβ) Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα.

ηγ) Κεφαλληνίας με έδρα το Αργοστόλι.

ηδ) Λευκάδας με έδρα τη Λευκάδα.

θ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας:

θα) Ημαθίας με έδρα τη Βέροια.

θβ) 1ο Α’ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θέρμη.

θγ) 2ο Α’ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

θδ) 1ο Β’ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη.

θε) 2ο Β’ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη.

θστ) Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς.

θζ) Πιερίας με έδρα την Κατερίνη.

θη) Πέλλας με έδρα την Έδεσσα.

θθ) Σερρών με έδρα τις Σέρρες.

θι) Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο.

ι) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης:

ια) Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο.

ιβ) Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο.

ιγ) Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο.

ιδ) Χανίων με έδρα τα Χανιά.

ια) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου:

ιαα) Σύρου με έδρα τη Σύρο.

ιαβ) Νάξου με έδρα τη Νάξο.

ιαγ) Ρόδου με έδρα τη Ρόδο.

ιαδ) Καλύμνου με έδρα την Κάλυμνο.

ιαε) Κω με έδρα την Κω.

ιβ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου:

ιβα) Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο.

ιββ) Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη.

ιβγ) Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο.

ιβδ) Λακωνίας με έδρα τη Σπάρτη.

ιβε) Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα.

ιγ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας:

ιγα) Βοιωτίας με έδρα τη Λιβαδειά.

ιγβ) Ευβοίας με έδρα τη Χαλκίδα.

ιγγ) Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι.

ιγδ) Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία.

ιγε) Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα.

2. Η περιοχή αρμοδιότητας κάθε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εκτείνεται στην περιοχή αρμοδιότητας των αντίστοιχων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν στην ίδια περιοχή λειτουργούν περισσότερα από ένα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η περιοχή αρμοδιότητάς τους καθορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 29.

 Άρθρο 14

Διοίκηση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

1. Ως Προϊστάμενος του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) επιλέγεται εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 30 έως 49. Ο Προϊστάμενος ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα, προΐσταται του προσωπικού του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., υπάγεται διοικητικά στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και εποπτεύεται ως προς την άσκηση του έργου του από την επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕΔ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της παρ. 1 του άρθρου 12.

2. Σε κάθε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνιστάται Ολομέλεια που αποτελείται από το σύνολο των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Η Ολομέλεια συγκροτεί τις διεπιστημονικές ομάδες του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008, για τη διαχείριση των επιστημονικών και παιδαγωγικών θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας του κέντρου.

3. Ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι υπεύθυνος για τη διοικητική λειτουργία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Η Ολομέλεια του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι υπεύθυνη για την επιστημονική και παιδαγωγική λειτουργία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

4. Η Ολομέλεια συνεδριάζει με ευθύνη του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και αποφασίζει για:

α) τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων του κέντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, με τη θέση συγκεκριμένων στόχων για την επίτευξη των σκοπών του, σύμφωνα με το άρθρο 11,

β) την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με σκοπό την επανεξέταση και την ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού, καθώς και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου,

γ) την αποτίμηση του προγραμματισμού δράσης, κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους και κατά την παύση της λειτουργίας του κέντρου, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 15, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης.

5. Οι εκθέσεις του προγραμματισμού δράσης και της αποτίμησης της λειτουργίας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποβάλλονται στην επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της παρ. 1 του άρθρου 12. Στοιχεία των εκθέσεων αυτών καταχωρίζονται, με ευθύνη του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., στο ηλεκτρονικό σύστημα της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3848/2010 (Α’ 71), σε ειδικά διαμορφωμένα για τον σκοπό αυτόν πεδία.

 Άρθρο 15

Στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

1. Για τη στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) υφίστανται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων χίλιες εκατόν είκοσι (1.120) θέσεις προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:

α) Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:

αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ60 ή ΠΕ61): ενενήντα πέντε (95) θέσεις,

αβ) Δασκάλων (ΠΕ70 ή ΠΕ71): εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,

αγ) Φιλολόγων (ΠΕ02): εκατόν τρεις (103) θέσεις,

αδ) Μαθηματικών (ΠΕ03) ή Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04): σαράντα επτά (47) θέσεις.

β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.):

βα) Θεραπευτών Λόγου (ΠΕ21): εβδομήντα μία (71) θέσεις,

ββ) Ψυχολόγων (ΠΕ23): διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,

βγ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): τριάντα τρεις (33) θέσεις,

βδ) Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών (ΠΕ29): πενήντα τρεις (53) θέσεις,

βε) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις, από τις οποίες δύο πληρούνται από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,

βστ) Εξειδικευμένων είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στη νοηματική γλώσσα των κωφών (ΠΕ31): έξι (6) θέσεις.

γ) Διοικητικών υπαλλήλων:

γα) ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: σαράντα επτά (47) θέσεις,

γβ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: πενήντα (50) θέσεις.

2. Οι θέσεις της παρ. 1, για τις οποίες προβλέπεται η πλήρωση από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης κατανέμονται με την απόφαση της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 29 στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ξάνθης και Ροδόπης. Οι λοιπές θέσεις της παρ. 1 κατανέμονται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Χώρας με την ίδια απόφαση.

3. Η κάλυψη των θέσεων των περ. α) και β) της παρ. 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, με μετάθεση, μετάταξη απόσπαση ή διάθεση ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π..

Οι θέσεις των περ. α) και β) της παρ. 1, που αποδίδονται σε μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, καλύπτονται κατ’ αποκλειστικότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας μόνο στις περιπτώσεις που οι θέσεις πληρούνται με μετάθεση ή μετάταξη. Οι διοικητικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να καλύπτονται και με αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

4. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), τα μέλη του Ε.Ε.Π. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. που λειτουργούν στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να προσφέρουν υπηρεσία και στα υπόλοιπα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών, των μελών του Ε.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετούν σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και την απαλλαγή του από την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44, αρμόδιο είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ή Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.), κατά περίπτωση.

6. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 10 Ιουλίου εκάστου σχολικού έτους.

Ανάρτηση chiourea.gr   στο Διαγνωστικές Υπηρεσίες - ΚΕΔΑΣΥ

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις