Νέο νομοσχέδιο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση -
Ανατροπές στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών, αλλαγές σε μοριοδότηση, διαγωνισμός, έλεγχος της συνάφειας των μεταπτυχιακών

Ανατροπές στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή φέρνει το σχέδιο νόμου που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το άρθρο 22 που αναφέρεται στις προσλήψεις των αναπληρωτών έρχεται να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα των αποφοίτων των τμημάτων ειδικής αγωγής των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Μακεδονίας. Ενώ με το παλιότερο καθεστώς προτάσσονταν οι κάτοχοι διδακτορικών και μεταπτυχιακών πλέον θα προτάσσονται οι απόφοιτοι των δυο τμημάτων ειδικής αγωγής συγκρινόμενοι μεταξύ τους με την ημερομηνία κτήσης πτυχίου και την προϋπηρεσία. Σε περίπτωση ισοψηφίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου.
Εν συνεχεία ακολουθούν οι ΠΕ60.50 και οι ΠΕ70.50 δηλαδή δάσκαλοι και νηπιαγωγοί που έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στην ειδική αγωγή, έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 3 ετών (300 μέρες) στην ειδική αγωγή ή είναι εκπαιδευτικοί με επ’ αόριστον αναπηρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), σε μια μόνο αναπηρία και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για εργασία (εκπαιδευτικό έργο) ή είναι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με επ’ αόριστον αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, σε μία μόνο αναπηρία, ύστερα από σχετική πιστοποίηση του ΚΕΠΑ σύμφωνα με όσα ορίζει ο ν. 3863/2010.
Όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν τμήματα από που να αποφοιτούν καθηγητές ειδικής αγωγής, τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά αναμένεται να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στην πρόσληψη των αναπληρωτών. Συγκεκριμένα τα κριτήρια που θα καθορίσουν τη σειρά κατάταξης τόσο των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και των δασκάλων και νηπιαγωγών (ΠΕ70.50, ΠΕ60.50) είναι τα ακόλουθα:
i) Ακαδημαϊκά κριτήρια:
α) Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μια (1) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
β) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στην ΕΑΕ, έξι (6) μονάδες
γ) είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, τρεις (3) μονάδες
δ) είναι κάτοχοι δευτέρου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην ΕΑΕ, διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου από το πρώτο, δύο (2) μονάδα
ε) είναι κάτοχοι δευτέρου τίτλου σπουδών στην ΕΑΕ, διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου από το πρώτο, μιάμιση (1,5) μονάδα
στ) είναι κάτοχοι τίτλου διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου τρεις (3) μονάδες
ζ) είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης πιστοποιημένης ετήσιας επιμόρφωσης στην ΕΑΕ που υλοποιείται από Πανεπιστήμια μιάμιση (1,5) μονάδα.
η) είναι κάτοχοι δευτερεύουσας ειδικότητας στην Ειδική Φυσική Αγωγή για τους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ μία (1) μονάδα.
Για να είναι μια ετήσια επιμόρφωση στην ΕΑΕ πιστοποιημένη, θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:
1)      να λειτουργεί στο πανεπιστήμιο που θα υλοποιεί την ετήσια επιμόρφωση προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών απόλυτα σχετικό με την ΕΑΕ,
2)      η επιμόρφωση να περιλαμβάνει 300 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 120 πρακτικής άσκησης σε δομές ΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ,
3)      τουλάχιστον το 80% των μαθημάτων του προγράμματος να είναι απόλυτα σχετικό με την ΕΑΕ,
4)      τουλάχιστον το 15% των μαθημάτων του προγράμματος να καλύπτει την περιοχή των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής στην ΕΑΕ και στο προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό
5)      τουλάχιστον το 70% των μαθημάτων του προγράμματος να διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ ή διδάκτορες που το γνωστικό αντικείμενό τους ή το διδακτορικό τους (στην περίπτωση των διδακτόρων) είναι απόλυτα σχετικό με την ΕΑΕ, ενώ το υπόλοιπο 30% των μαθημάτων να διδάσκεται από αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες με ειδικά προσόντα και σχετικό δημοσιευμένο έργο ή από ή ειδικούς εκπαιδευτές (π.χ. πληροφορικοί Υποστηρικτικών Τεχνολογιών ΑμεΑ, δάσκαλοι κινητικότητας για τυφλούς…). Το ΙΕΠ θα εγκρίνει ή όχι τις προτεινόμενες για πιστοποίηση ετήσιες επιμορφώσεις ελέγχοντας την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων.
Σεμινάρια αποδεδειγμένης ετήσιας διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών στην ΕΑΕ, που θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 30/08/2014, από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μοριοδοτούνται με μία (1) μονάδα.
Στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου στο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνον ο διδακτορικός τίτλος.
ii) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δομές ΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ
Η προϋπηρεσία για κάθε μήνα μοριοδοτείται με 0,20 μονάδες.
Υπολογίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας σε μήνες πολλαπλασιαζόμενο επί 0,20.
Προϋπηρεσία μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών στρογγυλοποιείται σε μήνα. Προϋπηρεσία μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών δεν υπολογίζεται.
Iii) Κοινωνικά κριτήρια
− Η επ’ αόριστον αναπηρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), σε μια μόνο αναπηρία και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για εργασία (εκπαιδευτικό έργο), τρεις (3) μονάδες
− Η επ’ αόριστον αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, σε μία μόνο αναπηρία τέκνου ύστερα από σχετική πιστοποίηση του ΚΕΠΑ σύμφωνα με όσα ορίζει ο ν. 3863/2010: δύο (2) μονάδες για το πρώτο, τρεις (3) μονάδες για το δεύτερο και πέντε μονάδες (5) για το τρίτο τέκνο.
− Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν δυο (2) μονάδες.
Η σειρά κατάταξης των συμμετεχόντων στον τελικό πίνακα προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρωσαν, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικοί και από κοινωνικά κριτήρια.
Διαγωνισμός Ειδικής Αγωγής
Οι προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών θα πραγματοποιούνται μέσω γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ, ο οποίος σύμφωνα με το νόμο 3848/2010 θα διεξάγεται κάθε δυο χρόνια. Βάσει του σχεδίου νόμου αλλαγές θα υπάρχουν στα εδάφια β,γ, και δ ενώ δεν αναφέρεται αλλαγή στο εδάφιο α που αναφέρει τα εξής:
Η σειρά κατάταξης των μετεχόντων στον τελικό πίνακα θα προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρωσαν στο διαγωνισμό, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και από κοινωνικά κριτήρια ως ακολούθως:
(α) Μονάδες από το διαγωνισμό:
Υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στο διαγωνισμό ή σε έναν από τους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. Αν ο υποψήφιος συγκέντρωσε τη βαθμολογική βάση σε περισσότερους διαγωνισμούς, λαμβάνεται υπόψη εκείνος στον οποίο συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία.
Όσον αφορά τα εδάφια β, γ, και δ στο σχέδιο νόμου υπάρχει η ακόλουθη αναφορά:
“Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3848/2010, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί στην παρ 1 εδαφ. β,γ,δ με τη μοριοδότηση του παρόντος νόμου άρθρο 21 παρ 3.i, 3.ii και 3iii κατά σειρά επιτυχίας των εχόντων τα ειδικά τυπικά προσόντα των κλάδων εκπαιδευτικών ΕΑΕ ΠΕ61, ΠΕ71, ΠΕ11.01 και όλων των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50», εκτός του κλάδου ΠΕ11.01”
Βέβαια στο άρθρο 21 δεν υπάρχει παράγραφος 3.i, 3.ii και 3iii αλλά τα πιο πάνω εδάφια εντοπίζονται στο άρθρο 22 που αφορά τη μοριόδότηση των κριτηρίων (ακαδημαϊκών, κοινωνικών και προϋπηρεσίας) των αναπληρωτών.
Έλεγχος της συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών
Στο Ι.Ε.Π. με απόφαση του προέδρου του , συγκροτείται επιτροπή η οποία θα εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων με την Ειδική Αγωγή αποτελούμενη από τον σύμβουλο Α’ Ειδικής Αγωγής του Ι.Ε.Π. ως πρόεδρο, δύο μέλη Δ.Ε.Π. με αντικείμενο την Ειδική Αγωγή , έναν σχολικό σύμβουλο Ε.Α.Ε. , τον Δ/ντή της Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή εκπρόσωπο της Δ/νσης και όταν εξετάζονται συνάφειες που αφορούν τα Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. ένας εκπρόσωπος της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με αυξημένα προσόντα και εμπειρία. Με πρόταση της ανωτέρω επιτροπής και απόφαση του Υπουργού Παιδείας θα καθοριστούν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησης της συνάφειας των τίτλων με την Ειδική Αγωγή. Όλες οι συνάφειες μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων που θα κριθούν με την παραπάνω διαδικασία θα έχουν μόνιμη ισχύ.
Σχέδιο νόμου
Το σχέδιο νόμου δόθηκε σήμερα 17/4 για δημόσια διαβούλευση η οποία και θα διαρκέσει μέχρι και τις 9/5. Λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για σχέδιο νόμου είναι πιθανόν να υπάρξουν κάποιες αλλαγές προτού ψηφιστεί.

Καλόγηρος Βασίλειος
 Πηγή: http://www.news.gr
Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις