Επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με τη θέσπιση νέων κριτηρίων συνάφειας για τα μεταπτυχιακά ειδικής αγωγήςΠρος:

1. Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Νικόλαο Φίλη – Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήματα Α' Διορισμών. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι-15180.

2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αν. Τσόχα 36, 11521, Αθήνα.

3. Διεύθυνση ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης - Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων – Πρόεδρο επιτροπής εξέτασης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων (ΙΕΠ), κ. Κουρμπέτη - Μέλη της επιτροπής εξέτασης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων (ΙΕΠ).


Πληροφορηθήκαμε την απόφαση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (βλ. Συνημμένο -1-), η οποία έχει δημοσιευθεί στον Τύπο στις 14 Ιανουαρίου 2016, όπως και της συνέντευξης του κ. Βασιλείου Κουρμπέτη (στην ιστοσελίδα esos.gr), προέδρου της επιτροπής του Ι.Ε.Π. σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε). Εύλογο αίτημά μας είναι τα οποιαδήποτε κριτήρια συνάφειας που θα θεσπιστούν να ισχύσουν μόνο για όσους εγγράφονται σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μετά την θέσπισή τους, ώστε να μην καταλαμβάνει όλους όσους έχουν ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα πριν την έκδοση της εγκυκλίου ένταξης στον πίνακα αναπληρωτών της Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2016-2017 . 

Το αίτημά μας αυτό βασίζεται στην θεμελιώδη αρχή του Κράτους Δικαίου. Η αναδρομική ισχύς αποφάσεων παραβιάζει την αρχή  της εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη διοίκηση. Για τον λόγο αυτόν ζητάμε να εξαιρεθούν:

 α) όσοι απέκτησαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κατά τη διάρκεια του έτους 2014-2015 και β) όσοι έχουν εγγραφεί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών πριν από την απόφαση της επιτροπής εξέτασης της συνάφειας στο ΙΕΠ.

Δε νοείται απόφαση να δρα αναδρομικά και να αιφνιδιάζει πολίτες που ήδη έχουν επενδύσει χρόνο και χρήμα για την απόκτηση των τίτλων αυτών, ανατρέποντας και ακυρώνοντας τον επαγγελματικό και προσωπικό προγραμματισμό τους. Κατά την απόφασή μας να επιλέξουμε τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα, τα συγκεκριμένα κριτήρια δεν ήταν σε ισχύ και οι αποφάσεις μας στηρίχθηκαν στα τότε ισχύοντα κριτήρια του ίδιου του Υπουργείου αναφορικά με τον τρόπο ένταξης υποψηφίων στους πίνακες αναπληρωτών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.  

 Τα ιδρύματα από τα οποία προέρχονται οι τίτλοι μας είναι αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, από τον Οργανισμό δηλαδή που είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης. Οι τίτλοι μας είναι αναγνωρισμένοι ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους τίτλους ειδικής αγωγής από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα βάσει ποιοτικών (πρόγραμμα σπουδών και είτε διπλωματική εργασία είτε επιπλέον μαθήματα στην ειδική αγωγή) και ποσοτικών (πιστωτικές μονάδες-ects, πλήρη/ υποχρεωτική παρακολούθηση-full time) κριτηρίων. Οι ίδιοι τίτλοι έχουν αναγνωριστεί στο παρελθόν ως συναφείς από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Ας σημειωθεί ότι  τα εν λόγω μεταπτυχιακά προγράμματα αναγνωρίζονται σε όλες της χώρες της Ε.Ε. αφού σε όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματά της (μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα κορυφαία στους Διεθνείς Πίνακες Κατάταξης της QS ), τα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι διάρκειας 2 εξαμήνων, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Η εισήγηση του ΙΕΠ  να γίνουν αποδεκτοί οι τίτλοι για το έτος 2016-2017 των ήδη ενταχθέντων στους πίνακες και όχι όσων καταθέτουν πρώτη φορά τους τίτλους σπουδών τους, αποτελεί παραβίαση της αρχής της ισότητας, της αξιοκρατίας  και της πρόσβασης σε ίσες ευκαιρίες εργασίας, δεδομένου μάλιστα ότι δεν υπήρξε καμία νομοθετική αλλαγή στην Ε.Α.Ε. Η παραπάνω απόφαση του ΙΕΠ θίγει κατάφωρα και αδικαιολόγητα μόνο όσους ολοκλήρωσαν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους ή παρακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα που πρόκειται να ολοκληρωθούν μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, καθώς έχουν ήδη εξαιρεθεί των κριτηρίων  όλοι όσοι κατά τα προηγούμενα έτη και έως το 2015 κατοχύρωσαν την ένταξή τους στους πίνακες δυνάμει του μεταπτυχιακού τους τίτλου. Εξυπακούεται ότι όσοι προγραμματίσουν την εκπόνηση μεταπτυχιακού προγράμματος μετά την οποιαδήποτε απόφαση του Υπουργείου,  θα λάβουν υπόψη τους τα νέα κριτήρια και έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μεταπτυχιακά προγράμματα με βάση αυτά.

 Απαιτούμε τον επανακαθορισμό των κριτηρίων με ορθό και δίκαιο τρόπο ή την έκδοση διευκρίνισης από το ΥΠΟΠΑΙΘ που θα αναφέρει ρητά ότι οι αποφάσεις που θα παρθούν θα ισχύουν μόνο για όσους εγγράφονται σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από τη στιγμή της έκδοσης της υπουργικής απόφασης και στο εξής. Η κάλυψη των νέων κριτηρίων ως τον Αύγουστο του 2016, είναι πρακτικά ανέφικτη για όσους έχουμε ήδη ολοκληρώσει τις σπουδές μας και έχουμε λάβει ή περιμένουμε αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ πριν την έκδοση των ανωτέρω εγκυκλίων. Επισημαίνουμε μάλιστα, ότι αρκετοί από εμάς έχουμε προϋπηρεσία πολλών μηνών σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και διαθέτουμε εμπειρία, γεγονός που καθιστά το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης στα πλαίσια μεταπτυχιακού προγράμματος που περιλαμβάνεται στα νέα κριτήρια (και στην ουσία μας στερεί το δικαίωμα να συμπεριληφθούμε στους πίνακες και να εργαστούμε ως αναπληρωτές ) άνευ σημασίας (ή αξίας). Αναμένουμε την απάντησή σας στο αίτημά μας και ενέργειές σας σχετικά με τα παραπάνω, εναλλακτικώς θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας με κάθε νόμιμο και ένδικο τρόπο.

Με τιμή Κωνσταντίνος Ταφύλης, Σταμάτης Τοπαλίδης, Χρήστος Γκαραβέλας


Η εισήγηση για τον ορισμό κριτηρίων για τη χορήγηση συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή

Σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής, Βασίλη Κουρμπέτη η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζονται τα παρακάτω:

α) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Παιδαγωγικό Τμήμα ή Τμήμα Ανθρωπιστικών σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή και από άλλα Τμήματα και να έχει εκπαιδευτική ή παιδαγωγική εφαρμογή στην ΕΑΕ. 

β) Ο χρόνος σπουδών πλήρους φοίτησης να είναι τουλάχιστον 3 εξάμηνα δηλαδή να έχει 90 πιστωτικές μονάδες ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Στο χρόνο σπουδών να περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση τουλάχιστον 20 πιστωτικών μονάδων ECTS.

 γ) Η πρακτική άσκηση να έχει υλοποιηθεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή/και σχολικές μονάδες γενικής αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος που απονέμει τον μεταπτυχιακό τίτλο.. Η πρακτική άσκηση να είναι βεβαιωμένη από τον επόπτη καθηγητή και τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας και να συνοδεύεται από ημερολόγιο/παρουσιολόγιο. Η πρακτική άσκηση να περιλαμβάνει παρατήρηση, σχεδιασμό μαθημάτων ή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, συμμετοχή στη διδασκαλία και απαραιτήτως εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία ή εκπαιδευτική παρέμβαση όπως αυτή ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Δεν γίνονται δεκτές: πρακτικές ασκήσεις εξ αποστάσεως, μελέτες περίπτωσης, ιδιωτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Η προϋπηρεσία να μην θεωρείται πρακτική άσκηση.

 δ) Τα 6/9 των μαθημάτων (συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας και της πρακτικής άσκησης) ή οι 60 από τις 90 απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες ECTS του Προγράμματος Σπουδών να είναι σχετικά με τις κατηγορίες αναπηριών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών όπως αυτές ορίζονται στο νόμο 3699/2008, Άρθρο 3 ή στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ΕΑΕ. ε) Τα κριτήρια θα ισχύουν για το σχολικό έτος 2016-17 και μετά.

 ζ) Δεν θίγονται οι κάτοχοι τίτλων που έχουν κριθεί και ενταχθεί στους πίνακες αναπληρωτών μέχρι το σχολικό έτος 2015-16.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις