Ποιοι μαθητές μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων»
Η παρ. 1 του άρθρου 26 της ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) όπως ισχύει, αναφέρει:
«1. Στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών υπάγονται οι μαθητές που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1894/1990 (Α’ 110), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α’124).»
Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α/17-6-1996), άρθρο 46, παράγραφος 4
1.α) Μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διακόπτουν τη φοίτηση τους εξαιτίας ασθενειών που απαιτούν μακρά νοσοκομειακή ή κατ’ οίκον νοσηλεία, στράτευσης, προσωρινής φυλάκισης, παραμονής στο εξωτερικό, ανάληψης εργασίας στο εμπορικό ναυτικό ή για άλλους εξαιρετικούς αντικειμενικούς λόγους, οι οποίοι εμποδίζουν τη φοίτηση τους, μπορεί να χαρακτηρίζονται ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και να παραπέμπονται σε προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα της τάξης στην οποία έπρεπε να φοιτήσουν.
β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξειδικεύονται οι λόγοι χαρακτηρισμού των μαθητών ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντων και καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων, η έκδοση των αποτελεσμάτων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Η εξέταση των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» ονομάζεται κατατακτήρια εξέταση
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ΠΔ 465/1981 (ΦΕΚ 129/Α/15-5-1981), όπως αντικαταστάθηκε (το άρθρο 8) από το άρθρο 2 του ΠΔ 182/1984 (ΦΕΚ 60/Α/8-5-1984) : «Η εξέταση προαγωγική ή απολυτήρια, στην οποία υποβάλλονται μαθητές κατ’ ιδίαν διδαχθέντες ή στρατευμένοι, ονομάζεται κατατακτήρια εξέταση ….»
Ποιες παθήσεις ή καταστάσεις δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό μαθητών ως «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων»
Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 26 της ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) όπως ισχύει, αναφέρουν:
«2. Οι αποφάσεις με αριθμό 24945/1973 (Β’ 314), 48661/1974 (Β’ 607), 42373/1976 (Β’ 652), Γ2/3922/1984 (Β’ 3), Γ2/3031/1985 (Β’ 726), Γ2/3560/1989 (Β’ 720) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις μαθητών των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Οι αποφάσεις με αριθμό Ε1/550/1982 (Β’ 296), Ε3/96/1985 (Β’ 106), Γ2/3031/1985 (Β’ 726), Γ2/3560/1989 (Β’ 720) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, εξακολουθούν να ισχύουν.»
ΥΑ 24945/2-3-1973 (ΦΕΚ 314/Β/9-3-1973)
Περί καθορισμού παθήσεων δικαιολογουσών την κατ’ ιδίαν διδασκαλίαν μαθητών και την κατατακτήριαν εξέτασίν των
Έχοντας υπ’ όψιν την παρ. 2 του Αρ. 2 του Ν.Δ. 1197/72 περί κατατακτηρίων εξετάσεων κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών αποφασίζομεν:
καθορίζομεν τας παθήσεις τας δικαιολογούσας την κατ’ ιδίαν διδασκαλίαν μαθητών Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως και την παραπομπήν των εις κατατακτήριον εξέτασιν ως ακολούθως:
1. Ορθοπεδικαί παθήσεις οστών και αρθρώσεων έχουσαι ανάγκην μακράς ακινησίας ή κατακλίσεως προς θεραπείαν.
2.Τετραπληγίαι, παραπληγίαι, ημιπληγίαι, σπαστικαί ή χαλαραί.
3. Χορεία
4. Αθέτωσις
5. Χρόνιαι νευρολογικαί νόσοι ήτοι: μυοπάθειαι ή εγκεφαλοπάθειαι καθιστώσαι αδύνατον την κανονικήν βάδισιν.
6. Λέπρα εις το στάδιον της μεταδόσεως
7. Επιληψία μορφής πυκνοληψίας.
8. Ανοικτή φυματίωσις πνευμόνων.
9. Φυματιώδης μηνιγκίτις.
10. Νεοπλασίαι βραδείας εξελίξεως.
11. Βαρείαι αιμολυτικαί αναιμίαι απαιτούσαι συχνάς μεταγγίσεις αίματος.
12. Καρδιακαί ή νευρικαί χρόνιαι παθήσεις μη αντισταθμιζόμεναι.
13. Πάσα νόσος ή πάθησις δια την θεραπείαν της οποίας απαιτείται νοσηλεία εις Νοσοκομείον ή κλινικήν επί τρίμηνον τουλάχιστον.
Μεταγενέστερα προστέθηκαν οι παρακάτω νόσοι ή καταστάσεις με τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις
Ειδικά για την “Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση” εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις :
οι οποίες καθορίζουν τις ίδιες παθήσεις / καταστάσεις με αυτές της Γενικής Εκπαίδευσης
Τι ισχύει για την ένταξη των μαθητών των Γυμνασίων στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η αξιολόγησή τους
ΠΔ 126/2016 (ΦΕΚ 211/Α/11-11-2016) – Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου
Άρθρο 14 – Αξιολόγηση κατ’ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών
1. Στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών υπάγονται οι μαθητές που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1894/1990 (Α 110), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 2413/1996 (Α 124).
2. Οι αποφάσεις με αριθμό 24945/2-3-1973 (ΦΕΚ 314/ Β/ 9-3-1973), 48661/1974 (ΦΕΚ 607 Β’), 42373/21-4-1976 (ΦΕΚ 652/Β/13-5-1976), Γ2/3922/28-12-1984 (ΦΕΚ 3/Β/7-1-1985), Γ2/3031/22-10-1985 (ΦΕΚ 726/Β/4-12-1985), Γ2/3560/25-9-1989 (ΦΕΚ 720/Β/27-9-1989) του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις των μαθητών που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητών στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων,
α. όταν οφείλεται σε λόγους υγείας, θα πρέπει οι γονείς-κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι αν είναι ενήλικες, με την αίτηση τους να προσκομίσουν στο σχολείο φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από:
i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ή
ii) Νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ή
iii) Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του μαθητή, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου,
β. όταν οφείλεται σε παραμονή τους στο εξωτερικό, ισχύει η παρ. 11 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/71/01-12-1986 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 834/Β/3-12-1986). (Σημείωση Συντάκτη:
α) Τίτλος σπουδών σχολικής χρήσης, εφόσον υπάρχει
β) Πιστοποιητικό της οικείας Ελληνικής προξενικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι στον τόπο διαμονής δε λειτουργούσε ανεγνωρισμένο αντίστοιχο ελληνικό σχολείο
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 1599/1986 του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή , για την ύλη που διδάχθηκε κατ’ ιδίαν ο μαθητής κατά τάξη και κατά μάθημα.)
4. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές εξετάζονται, κατά το πρώτο εικοσαήμερο του Ιουνίου, προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα των Ομάδων Α’ και Β’ και προφορικά στα μαθήματα της Ομάδας Γ’, πλην του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο οποίο οι μαθητές αυτής της κατηγορίας δεν αξιολογούνται. Ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής. Η γραπτή εξέταση γίνεται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους μαθητές για τα μαθήματα της Ομάδας Α’. Για την εξεταστέα ύλη στα μαθήματα των Ομάδων Β’ και Γ’ ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 5 του διατάγματος αυτού.
Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο διενεργείται ενώπιον διμελούς επιτροπής αποτελούμενης από εκπαιδευτικούς που έχουν σε πρώτη ή δεύτερη ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Την επιτροπή συγκροτεί ο Διευθυντής του σχολείου από εκπαιδευτικούς του σχολείου και, σε περίπτωση που αυτοί δεν επαρκούν, οι διμελείς επιτροπές συμπληρώνονται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς όμορων σχολείων. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εκπαιδευτικών είναι ο προφορικός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
5.  Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση.
6.  Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος διατάγματος. Όσοι δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης στις εξετάσεις του Ιουνίου παραπέμπονται κατ’ εξαίρεση στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10). Οι επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου διεξάγονται με τον τρόπο και τη διαδικασία των επαναληπτικών εξετάσεων του Ιουνίου.
Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις οι ανωτέρω μαθητές δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης σύμφωνα με την παράγραφο 4α του παρόντος άρθρου, τότε επαναλαμβάνουν την τάξη.
7. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου.
Τι ισχύει για την ένταξη των μαθητών των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η αξιολόγησή τους
ΠΔ 46/2016 (ΦΕΚ 74/Α/22-4-2016) – Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου
Άρθρο 27 – Κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και των στρατεύσιμων μαθητών
1. Στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών υπάγονται οι μαθητές που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1894/1990 (A’ 110), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 2413/1996 (Α΄ 124).
2. Οι αποφάσεις με αριθμό 24945/2-3-1973 (ΦΕΚ 314/Β/9-3-1973), 48661/1974 (ΦΕΚ 607 Β’), 42373/21-4-1976 (ΦΕΚ 652/Β/13-5-1976), Γ2/3922/28-12-1984 (ΦΕΚ 3/Β/7-1-1985), Γ2/3031/22-10-1985 (ΦΕΚ 726/Β/4-12-1985), Γ2/3560/25-9-1989 (ΦΕΚ 720/Β/27-9-1989) του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις των μαθητών που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, εξακολουθούν να ισχύουν.
3.     α. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητών στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, όταν πρόκειται για λόγους υγείας, θα πρέπει οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι αν είναι ενήλικες, με την αίτησή τους να προσκομίσουν στο σχολείο φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από:
 i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ή
 ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ή
iii) Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του μαθητή, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου.
β. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητών στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, λόγω παραμονής τους στο εξωτερικό, ισχύει η παρ. 11 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/71/01−12−1986 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 834/Β/3-12-1986). (Σημείωση Συντάκτη:
α) Τίτλος σπουδών σχολικής χρήσης, εφόσον υπάρχει
β) Πιστοποιητικό της οικείας Ελληνικής προξενικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι στον τόπο διαμονής δε λειτουργούσε ανεγνωρισμένο αντίστοιχο ελληνικό σχολείο
 γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 1599/1986 του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή , για την ύλη που διδάχθηκε κατ’ ιδίαν ο μαθητής κατά τάξη και κατά μάθημα.)
4. Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές» και οι στρατεύσιμοι εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου στα μαθήματα της αντίστοιχης τάξης του Λυκείου, στην οποία ζητούν την εξέταση, στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους μαθητές. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο ενώπιον τριμελούς επιτροπής, με πρόεδρο τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του σχολείου και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο προφορικός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Η γραπτή εξέταση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Ειδικά στο μάθημα «Ερευνητική Εργασία (Project)» οι μαθητές αυτής της κατηγορίας δεν αξιολογούνται.
5. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση.
6.  Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος διατάγματος.
7. Όπου απαιτείται επιλογή μαθημάτων ή προτίμηση Ομάδας προσανατολισμού, κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική Δήλωση του Ν. 1599/1986 στον Διευθυντή του Λυκείου.
8. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ Τετραμήνου.
Τι ισχύει για την ένταξη των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η αξιολόγησή τους (Εντάσσονται μόνο οι μαθητές της Α΄ τάξης)
Η παρ. 4 του άρθρου 26 της ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) όπως ισχύει, αναφέρει:
«4. Από τις ανωτέρω κατηγορίες μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων, και των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων υπάγονται στους “κατ’ ιδίαν διδαχθέντες” μόνο οι μαθητές της Α’ τάξης του ΕΠΑΛ (περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 43 ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4403/2016, (Α’ 125)).»
Α. ΥΑ 133381/Δ4/12-8-2016 (ΦΕΚ 2627/Β/24-8-2016) – Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (του ν. 4386/2016)
Άρθρο 13 – Κατηγορίες μαθητών που αδυνατούν να φοιτήσουν σε ΕΠΑΛ
1. Οι κατηγορίες μαθητών, για τις οποίες είναι ιδιαίτερα δυσχερής η παρακολούθηση του προγράμματος των ημερήσιων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων και δύνανται να ενταχθούν στους «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» είναι οι εξής:
α. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των E1/550/4-5-1982 (ΦΕΚ 296/Β/26-5-1982), Ε3/96/22-2-1985 (ΦΕΚ 106/Β/1-3-1985), Γ2/3031/22-10-1985 (ΦΕΚ 726/Β/4-12-1985), Γ2/3560/25-9-1989 (ΦΕΚ 720/Β/27-9-1989) αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων λόγω της πάθησης ή της κατάστασής τους. (Π.δ. 50/2008 Αρ. 25 παρ. 1α ΦΕΚ 81 Α’)
β. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 2413/1996 (124 Α’).
Από τις ανωτέρω κατηγορίες υπάγονται στους «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» μόνο οι μαθητές της Α’ τάξης του ΕΠΑΛ (Ν. 4186/2013 Α’193, Αρ. 43 παρ. 2 περ. ε’ όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 40 του Ν. 4403/16 ΦΕΚ 125 Α’)
α) όταν πρόκειται για λόγους υγείας πρέπει οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι αν είναι ενήλικες, με την αίτησή τους να προσκομίσουν στο σχολείο φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από:
i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ή
ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ή
iii) Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του μαθητή, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου.
β) όταν πρόκειται για παραμονή στο εξωτερικό, να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρ. 11 του αρ. 5 της ΣΤ5/71/01-12-1986 (ΦΕΚ 834/Β/3-12-1986) Κοινής Υπουργικής Απόφασης. (Σημείωση Συντάκτη:
α) Τίτλος σπουδών σχολικής χρήσης, εφόσον υπάρχει
β) Πιστοποιητικό της οικείας Ελληνικής προξενικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι στον τόπο διαμονής δε λειτουργούσε ανεγνωρισμένο αντίστοιχο ελληνικό σχολείο
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 1599/1986 του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή, για την ύλη που διδάχθηκε κατ’ ιδίαν ο μαθητής κατά τάξη και κατά μάθημα.)
γ) όταν πρόκειται για ανάληψη υπηρεσίας στο εμπορικό ναυτικό, να προσκομίσουν αντίγραφο του Ναυτικού τους φυλλαδίου το οποίο να είναι σε ισχύ και όπου εμφαίνεται η ανάληψη υπηρεσίας κατά το σχολικό έτος φοίτησης.
δ) όταν πρόκειται για στράτευση, να προσκομίσουν βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι ο μαθητής υπηρετεί στο στρατό.
ε) όταν πρόκειται για προσωρινή φυλάκιση, να προσκομίσουν βεβαίωση που να πιστοποιεί τη φυλάκισή του.
3. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλουν στο οικείο ΕΠΑΛ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου.
Β. ΠΔ 40/2018 (ΦΕΚ 76/Α/30-4-2018), Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑΛ και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»
Άρθρο 26 – Τρόπος αξιολόγησης και κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων»
1. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές της Α’ τάξης εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του Μαΐου – Ιουνίου ή παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου του ίδιου έτους και εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς σε όλα τα μαθήματα στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα, όπως οι υπόλοιποι μαθητές των αντίστοιχων τάξεων του ΕΠΑΛ.
Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου, για κάθε μάθημα ενώπιον τριμελούς επιτροπής.
Η επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑΛ ως πρόεδρο και μέλη δύο εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζητήθηκε εξέταση. Ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο εκπαιδευτικών είναι ο προφορικός βαθμός τετραμήνων του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
Στα μαθήματα Προσανατολισμού («Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός- Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας», «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων») οι μαθητές αυτής της κατηγορίας δεν αξιολογούνται.
2. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης, στην οποία υποβάλλονται για εξέταση.
3.  Οι εν λόγω μαθητές προάγονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές προάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους παρακολουθούντες μαθητές.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη μαθητή στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» περιγράφονται και στο άρθρο 26 της ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) όπως ισχύει. Συγκεκριμένα:
4. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητών στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων:
α. Όταν οφείλεται σε λόγους υγείας, θα πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι, αν είναι ενήλικοι, με αίτηση τους να προσκομίσουν στο σχολείο φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ή νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ή Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του μαθητή, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.
β. Όταν οφείλεται σε παραμονή τους στο εξωτερικό, ισχύει η παρ. 11 του άρθρου 5 της αριθμ. ΣΤ5/71/1-12-1986 (Β’ 834) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
«γ. Όταν πρόκειται για θεραπευόμενους ή ανήλικους ή ενήλικες εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας απεξάρτησης του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), απαιτείται να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται το θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης και η διάρκεια του. Το θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης δεν απαιτείται να διαρκεί καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την τελευταία εγγραφή τους σε σχολική μονάδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι την προσέλευση τους για την απόκτηση απολυτήριου τίτλου, αλλά να έχει διανυθεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος».
«Οι γονείς/κηδεμόνες των υπαγόμενων μαθητών στις διατάξεις των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, σύμφωνα με την παρούσα, ή οι ίδιοι αν είναι ενήλικοι υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους, με την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσουν με υπεύθυνη δήλωση, έγκαιρα, για την ιδιάζουσα περίπτωση τη Διεύθυνση του σχολείου, λαμβανομένου υπόψη ότι κατά την ημέρα υποβολής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, ο αριθμός των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει το όριο, κατά περίπτωση, πέραν του οποίου η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής σύμφωνα με το άρθρο 28 της παρούσας υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» (Το εδάφιο αυτό διατυπώθηκε με την ΥΑ 139101/ΓΔ4/27-8-2018, ΦΕΚ 3674/Β/28-8-2018).
5. «Οι μαθητές της περίπτ. γ΄ της παρ. 5 προκειμένου να προσέλθουν σε εξετάσεις ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες προσκομίζουν βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι συνεχίζουν να παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα των εγκεκριμένων οργανισμών του άρθρου 51 του ν. 4139/2013. Οι μαθητές κάνουν χρήση του δικαιώματος ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες για την απόκτηση απολυτήριου τίτλου Γυμνασίου ή Λυκείου, εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον τρία (3) έτη από την τελευταία εγγραφή τους πριν την τρέχουσα εγγραφή τους ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες στην αντίστοιχη σχολική μονάδα».Άλλα σχετικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις