Απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής σε ερωτήματα σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Σ.Δ.Ε.Υ. και των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. 
Σε απάντηση ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Σ.Δ.Ε.Υ. και των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ102/Α΄/12.06.2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»:
«1. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ιδρύονται Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), τα οποία αποτελούνται από σχολικές μονάδες και Ε.Κ. της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και έχουν σκοπό την ενδυνάμωση και την προώθηση της συνεργασίας, καθώς και το συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της ψυχοκοινωνικής τους υγείας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται μία (1) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που λειτουργεί ως το Κέντρο Υποστήριξης κάθε Σ.Δ.Ε.Υ.
2. Σε κάθε σχολική μονάδα που ανήκει σε Σ.Δ.Ε.Υ. συνιστάται Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), ως αρμόδιο όργανο για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών και της σχολικής κοινότητας. Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. συγκροτείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που αποτελεί το Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.»
2. Σύμφωνα με:
α) την παρ. 5 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. 85317/Δ3/2019 (ΦΕΚ Β΄2171/07.06.2019) Υ.Α «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου»,
β) της περ. β της παρ. 2 του κεφαλαίου A΄ του υπ΄ αριθμ. 95071/Δ3/12.06.2019 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος» και
γ) της περ. Α΄ της παρ. 5 του υπ΄ αριθμ. 101273/Δ3/24.06.2019 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Γυμνασίων Ε.Α.Ε. και των Λυκείων Ε.Α.Ε., των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων ,των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ε.Ε.Ε.ΕΚ., για το σχολικό έτος 2019-2020», 
προβλέπεται:
«Για όλους τους/τις μαθητές/τριες σχεδιάζονται και υλοποιούνται Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.). Για τον σχεδιασμό, τον καθορισμό της κατάλληλης στοχοθεσίας και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, την παρακολούθηση της υλοποίησης, τη διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση των Ε.Π.Ε. των μαθητών/τριών, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πραγματοποιούνται παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών των τμημάτων με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που διδάσκουν ή υποστηρίζουν τους/τις συγκεκριμένους/ες μαθητές/τριες»
3. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ΠΔ 603/1982 (Α’ 117), «Οργάνωση και λειτουργία των μονάδων ειδικής αγωγής», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν.4368/2016 (Α΄ 21): «Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα διενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της ΣΜΕΑΕ, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)…»
και
4. Σύμφωνα με την Υ.Α 27922/Γ6/8-3-2007 (ΦΕΚ 449/τ. Β΄/2007) προβλέπεται:
α) Κεφάλαιο Α΄ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές δομές της ειδικής αγωγής, έχουν όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από την υπ’ αριθμ. Φ. 353.1/ 324/105657/Δ1 υπουργική απόφαση και ειδικότερα:
Διευθυντές ειδικών σχολείων
1. Επιβλέπουν και συντονίζουν το έργο του προσωπικού που υπηρετεί με οιαδήποτε σχέση στη σχολική μονάδα.
2. Ορίζουν, συγκαλούν και προεδρεύουν στη διεπιστημονική ομάδα του σχολείου, για τη διάγνωση και αξιολόγηση των μαθητών κατά τη διαδικασία ένταξης τους και το σχεδιασμό προγραμμάτων κατά τη διάρκεια φοίτησης, στη σχολική μονάδα. Όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, ορίζουν τον αναπληρωτή τους από τα μέλη της ομάδας.»
β) Κεφάλαιο Β΄ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΜΕΑ
«5. Ενημερώνουν συστηματικά τον ατομικό φάκελο του κάθε μαθητή και σε προγραμματισμένες συνεργασίες ανταλλάσσουν απόψεις με το λοιπό εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, τηρώντας πάντοτε τις σχετικές με το επαγγελματικό απόρρητο διατάξεις, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 16 του ν.1143/1981.
Ψυχολόγοι
2. Συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα για την ένταξη των μαθητών στη σχολική μονάδα και στο κατάλληλο εκπαιδευτικό τμήμα
Εκ των ανωτέρω προκύπτουν:
1. Η Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) αποτελεί μέρος του Δικτύου και ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ως το Κέντρο Υποστήριξης και συντονισμού κάθε Σ.Δ.Ε.Υ.. Οι Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) συγκροτούνται στα γενικά σχολεία (που αποτελούν τα υπόλοιπα μέρη του Σ.Δ.Ε.Υ.) με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό των κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 που παρέχει η Σ.Μ.Ε.Α.Ε. η οποία συντονίζει και τη λειτουργία τους, και
2. Σε κάθε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), το έργο και η λειτουργία της διαφοροποιείται σε σχέση με το έργο των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. των γενικών σχολείων, καθώς συνδυάζεται και ταυτίζεται με το έργο των διεπιστημονικών ομάδων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε..
Ως εκ τούτου, η Ε.Δ.Ε.Α.Υ., στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., συγκροτείται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Σ.Μ.Ε.Α.Ε., αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων και τα μέλη του Ε.Ε.Π. που διδάσκουν ή υποστηρίζουν τους/τις συγκεκριμένους/ες μαθητές/τριες και είναι το αρμόδιο όργανο για τον σχεδιασμό, τον καθορισμό της κατάλληλης στοχοθεσίας και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, την παρακολούθηση της υλοποίησης, τη διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση των Ε.Π.Ε. των μαθητών/τριών που φοιτούν στη σχολική μονάδα, καθώς και για ζητήματα αξιολόγησης των μαθητών/τριών, κατανομής σε τμήματα, προαγωγής και αποφοίτησης αυτών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναδημοσίευση ή άλλη χρήση των άρθρων της ιστοσελίδας είναι θεμιτή, μόνο αν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων και του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1) Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται για ενημερωτική χρήση. Δεν αποτελούν συστάσεις εξατομικευμένης θεραπείας ή/και διάγνωσης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική συμβουλή του Ειδικού Επαγγελματία για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. 2) Σε κάθε άρθρο αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων του και στο τέλος της ανάρτησης η πηγή προέλευσης, όταν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλο ιστότοπο. 3) Αναδημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες και κείμενα άλλων συγγραφέων, δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις θέσεις μας.


ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ VIDEO:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Εγκύκλιοι - Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Ειδήσεις